Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Koharik Gazarossian - Works for Cello and Piano

Koharik Gazarossian - Works for Cello and Piano

Published by Haig Avakian, 2018-05-28 06:07:53

Description: Գոհարիկ Ղազարոսեան, Ստեղծագործութիւններ թաւջութակի եւ դաշնակի համար
Խմբագիր` Հայկ Աւագեան
Գահիրէ, 2005

Keywords: Armenian, Gazarossian, Ղազարոսեան

Search

Read the Text Version

$nluf,hq f|.u9uf,nubul,KOHARTK GAZAROSSIAN u sb.t_Duq-nFDnhoFhtutubtl FUhgnhfluqF bh +ucl,uqh {uuut WORKS FOR CELLO AND PIANO

WORKS FOR CELLO AND PIANO Edited by HAIG AVAKIAN Cairo 2005

¶àвðÆÎ Ô²¼²ðàêº²Ü êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð ²ôæàô²ÎÆ ºô ¸²ÞܲÎÆ Ð²Ø²ð ÊÙµ³·ñáõÃÇõݪ вÚÎ ²ô²¶º²Ü ¶³ÑÇñ¿ 2005

Uju huurnpp LnJu t1p mbu0tauhhnth {tu;Qru[u0 Ftuphqnpbu[u0 Q04hru0ntp llfrntpbu0 <Uupb0fr\ 6. ?uqpp hfrti Otu4pruil)-h0 riblb 0uuntpburip Squrqpnrpfrt0' Lmqurp Squqpumnt0 Prunbpnr bt drulOu0lr2bpnt 2urpnuubp br t2tu4pntil {u:U Utuqhu0 ictrL{tJLrj JIJ \ . . o/t. YY: 3l.r,1l ;i.1

ÞÜàðвβÈÆø Îáõ ·³Ù ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÝ»ñë Û³ÛïÝ»Éáõ ¶³ÑÇñ¿Ç дÀØ-Ç í³ñãáõû³Ýª áñÁݹáõÝ»ó Ñá·³É ³Ûë ѳïáñÇ ïå³·ñáõû³Ý ͳËë»ñÁ£ Ú³ïáõÏ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇÝ (ö³ñǽ)ª áñ ïñ³Ù³¹ñ»ó ¶.Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ »õ ÃáÛɳïñ»ó ³ÝáÝó ïå³·ñáõÃÇõÝÁ£ Ð. ². vܺð²ÌàôÂÆôÜ ÀÉɳÉáí µ³ñÓñ³ÑÙáõï ¹³ßݳϳѳñáõÑǪ Ý»ñª ï³ñµ»ñ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ýáõ³·³Ïóáõ-¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ (Î. äáÉÇë, 21 ¸»Ï- û³Ùµ, »õ ÙÇ³Ï Ã³ï»ñ³å³ñÁ (ballet)ª Øûñï»Ùµ»ñ 1907 - ö³ñǽ, 29 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1967) ÙÁ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõû³Ý ·É˳õáñÙ³ëÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, åÇïÇ Ï³½Ù¿ñ ¹³ßݳÏÇ Æµñ»õ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ-·áñÍ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ý»ñáõ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ³é³çÇÝ ÷áõɪ ÏÁÝáõ³·³ß³ñ»ñ, Ù³Ýñ³Ýáõ³·Ý»ñ »õ »ñÏáõ ùáÝ- Ó»éݳñϻ٠·áñÍÇù³ÛÇÝ »ñ³Åßïáõû³Ý ÷áùñã»ñÃû£ ê³Ï³ÛÝ áã Ýáõ³½ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ Ïï³õÇ Édzϳï³ñ ·áñÍ»ñáõÝ ùÝݳϳÝÝ»ñϳ۳óÝ»Ý Ý³»õ Çñ ÙÇõë ·áñÍ»ñÁª çáõóÏÇ ËÙµ³·ñáõû³Ý (critical edition), ÛáÛë áõݻݳ-»õ ¹³ßݳÏÇ, óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, ëñÇÝ·Ç Éáí ³ÛÝï»Õ µ³ó³Û³Ûï»É ËáñÇÙ³ó, Ýñµ³½·³ó,»õ ¹³ßݳÏÇ, »é³Ýáõ³·Ç (¹³ßݳÏ, çáõÃ³Ï »õ íë»Ù ÇÙ³ó³Ï³Ýáõû³Ùµ ûÅïáõ³Í »ñ³Åßï³-óõçáõóÏ, »õ ¹³ßݳÏ, ëñÇÝ· »õ çáõÃ), ɳ- ѳÝÇ ÙÁ ó³ñ¹ ³ÝÛ³Ûï Ùݳó³Í Û³ïϳÝÇß-ñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç, ÑÝ·³Ýáõ³·Ç (ûåáõ³ »õ Ý»ñÁ£É³ñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·, »õ ëñÇÝ· »õ ɳñ³ÛÇÝù³é³Ýáõ³·) ¹³ßݳÏÇ, »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝã- гïáñÇë Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ·áñÍ»ñáõÝå¿ë ݳ»õ µ³½Ù³ÃÇõ ٻݻñ·Ý»ñ »õ ËÙµ»ñ·- ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ï- ñá뻳ÝÇ Ùûï, ö³ñǽ, áñ ½³ÝáÝù ųé³Ý·³Í ¿ Çñ Ñûñ³ùáÛñ¿Ýª ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ݿݣ ´²ðºöàʺ²È ²ÈäàØ ALBUM BIEN TEMPÉRÉÔ³½³ñáë»³Ý »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ³ß˳ï³Í 1945-ÇÝ ÃáõÕÃÇ íñ³Û ÏÁ ¹³ë³õáñ¿ ÃÇõ 1¿ ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ 24 ß³ñÅáõÙ¿ µ³Õϳó³Í ¹³ß- Û³Ûï³·ÇñÁª ïû ٻͳɳñ, áñ ÑÇÙù åÇïÇ Ñ³Ý-ݳÏÇ Ýáõ³·³ß³ñ ÙÁª Album bien tempéré (´³- ¹Çë³Ý³ñ ÙÇõë 23-ÇÝ£ Îþáñáß¿ Çõñ³ù³ÝãÇõññ»÷áË»³É ³ÉåáÙ), áñ Ùݳó³Í ¿ ³Ý³õ³ñï£ Û³Ûï³·Çñ ëÏëÇÉ ä³ËÇ öñ»ÉÇõï »õ üÇõÏáí »õ1940-³Ï³ÝÝ»ñáõ í»ñç³õáñáõû³Ý, ³Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»É Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõ ųٳݳϳ·ñ³-Ó»éݳñÏ¿ Bien tempéré (´³ñ»÷áË»³É) Ëáñ³- Ï³Ý Û³çáñ¹³Ï³Ýáõû³Ùµ£·Çñáí ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ ß³ñùÇ ÙÁ, áõñ Çõñ³- ²Ûë ÛÕ³óáõÙÁ ѳëáõÝݳÉáí ³é³çÇÝ ³Ý·³Ùù³ÝãÇõñ ٻݳÝáõ³·Ç ÁÝóóùÇÝ åÇïÇ ÏÁ Û³çáÕÇ ÏÇñ³ñÏ»É Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõÝϳï³ñ¿ñ Ù¿Ï Ó³ÛݳϳÛùÇ (tonality) Ù¿ç Ù¿ç£ Calvary Baptist Church-ÇÝ Ù¿ç, 1948 ÚáõÝÇëÛûñÇÝáõ³Í ·áñÍ»ñ£ 6-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·Á ÏÁ Ïáãáõ¿ñ Well TemperedBien tempéré ³Ýáõ³ÝáõÙÁ ÁݹáõÝ³Í ¿ Program (´³ñ»÷áË»³É Û³Ûï³·Çñ) »õ ÏÁ µá-ä³ËÇ 48 öñ»ÉÇõï »õ üÇõÏ»ñ¿Ý, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, í³Ý¹³Ï¿ñ ïû ٻͳɳñáí ·áñÍ»ñ£½³ÛÝ ·áñͳͻÉáí ³ÛÉ Ñ³ñÃáõû³Ý íñ³Û£ Ø¿Ï Üáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõݳÏáõÇݪ ÜÇõÏáÕٿݪ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÝ ¿ñ ºáñù, ö³ñǽ, ÜÇë, ÆëóÝåáõÉ, ÄÁÝ»õ, üñ³Ýù-ä³ËÇ ³Ûë ÅáÕáí³ÍáõÇÝ Ýϳïٳٵ, ÙÇõë ýáñ¹, òÇõñÇË, ä¿ÛñáõÃ, ¶³ÑÇñ¿, áõñ ÙÇßïÏáÕٿݪ Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íáõ- ÏþÁݹáõÝ¿ñ Ù¿Ï Ó³ÛݳϳÛù ÙÁ£ ÎÁ Û³çáÕÇ Çñ³-ÃÇõÝ ÙÁ ·ïÝ»Éáõ ÇÕÓÁ Çñ ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ Ï³Ý³óÝ»É ïû ٻͳɳñ (½áñ Ïþ³Ýáõ³Ý¿ Û³Û-Ù¿ç£ Üå³ï³ÏÝ ¿ñ ϳ½Ù»É 24 Û³Ûï³·Çñª áñáõÝ ï³·Çñ ÃÇõ 1), ïû ÷áùñ³É³ñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõÃÇõ 1-Á åÇïÇ ÁÝóݳñ ïû ٻͳɳñÇ (C 2), ïû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñ Ï³Ù é¿ ÏÇëí³ñ ٻͳ-major) Ù¿ç, ÃÇõ 2-Áª ѳٳÝáõÝ ÷áùñ³É³ñǪ ɳñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 3), é¿ Ù»Í³É³ñ (Û³Ûï³·Çñïû ÷áùñ³É³ñ (C minor), ÃÇõ 3-Áª ïû ÏÇëí»ñ ÃÇõ 4), é¿ ÷áùñ³É³ñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 5), ÙÇٻͳɳñ-é¿ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñÇ (C sharp major- ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 6) »õ ëÇD flat major), ÃÇõ 4-Áª ѳٳÝáõÝ ÷áùñ³É³ñÇ, ÷áùñ³É³ñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 24) ٻݳÝáõ³·-»õ ³Ûëå¿ë ÙÇÝã»õ ÃÇõ 24-Áª ëÇ ÷áùñ³É³ñ (B Ý»ñÁ£ ØÇõë Ó³ÛݳϳÛù»ñáõÝ Û³ïϳóáõ³Í Û³Û-minor)£ ²ÛëÇÝùݪ Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ Û³çáñ¹³Ï³- ï³·ÇñÝ»ñ (ÃÇõ 7-23) ãÇ Û³çáÕÇñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É,ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝïñ³Í ¿ñ Áëï ä³ËÇ 24 öñ»ÉÇõï ѳõ³Ý³µ³ñ Çñ í³Õ³Å³Ù Ù³Ñáõ³Ý å³ï׳éáí£»õ üÇõÏ»ñáõÝ£ ²Ûë Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõÝ ½áõ·³Ñ»é ÏÁ Ó»é- vii

ݳñÏ¿ Album bien tempéré (´³ñ»÷áË»³É ³É- III.-Pièce en Do # majeur [êï»Õͳ·áñÍáõ-åáÙ) Ëáñ³·Çñáí 24 Ïïáñ¿ µ³Õϳó³Í ëï»Õ- ÃÇõÝ ïû # ٻͳɳñ]ͳ·áñÍáõû³Ý ÙÁ ÛûñÇÝáõÙÁ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, IV.-Prélude en Do # mineur [ܳ˳µ³Ý ïû #áñ åÇïÇ µáí³Ý¹³Ï¿ñ 24 Ó³ÛݳϳÛù»ñáõ Ù¿ç ٻͳɳñ]·ñáõ³Í ÏïáñÝ»ñª Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ ÙÇ»õÝáÛÝ Û³-çáñ¹³Ï³Ýáõû³Ùµ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ïïáñ ݳ˳- V.-Nocturne en Ré majeur [¶Çß»ñ»ñ· é¿ #ï»ë³Í ¿ñ Ýáõ³·»É ѳٳå³ï³ëË³Ý Ó³Ûݳ- ٻͳɳñ]ϳÛùÇÝ Ù¿ç ïáõ³Í ٻݳÝáõ³·ÇÝ ÁÝóóùÇÝ£Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ ÛûñÇÝ¿ í»ñáÛÇß»³É ٻݳ- [VI].-Prélude et Fugue en Ré mineur [ܳ˳-Ýáõ³·Ý»ñáõ Ó³ÛݳϳÛù»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳- µ³Ý »õ üÇõÏ é¿ ÷áùñ³É³ñ]ÝáÕ ÏïáñÝ»ñÁª ½áñë ÏþÁݹ·ñÏ¿ Çñ ٻݳÝáõ³·- ´áÉáñ Ëáñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ»ñÁ ³õ»É- óáõ³Í »Ý ÇÙ ÏáÕÙ¿ë£ ÎÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ »ñ»ù ß³ñ- ÅáõÙÝ»ñáõÝ Ã³õçáõóÏÇ ³é³ÝÓÇÝ Ýáõ³·³-Ý»ñáõÝ Ù¿ç£ Ò»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ù³ëÇÝ Ó»é³·ÇñÁ.ݳ»õ ³ÛÉ Ó³ÛݳϳÛù»ñáõ Ù¿ç ·ñáõ³Í ÏïáñÝ»ñ£ Êáñ³·Çñª Album bien tempéré [´³ñ»÷áË-ÆÝãå¿ë ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ ³Ûë ß³ñùÁª ¹³ßݳÏÇ »³É ³ÉåáÙ]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian:Album bien tempéré-Ý »õë ÏÁ ÙÝ³Û ³Ýϳï³ñ1£ ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª óõçáõóÏÇ Ýáõ³·³- һ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ Ù³ë: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 1: ¶ñÇãªAlbum bien tempéré-Ç ëϽµÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñáõÝ ¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï Ù»-çáõóÏ-¹³ßݳÏÇ2 »õ óõçáõóÏ-¹³ßݳÏÇ É³Ý: Ø»ÍáõÃÇõݪ 24.7x34.9 ëÙ.£ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ£ “Choral”-Á ¦Ð³Ûñ Ù»ñ§-Ç »Õ³Ý³ÏÝ ¿, “Pa- ³õçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Album bien tem- resse”-Á Ý»ñßÝãáõ³Í ¿ гÛϳÝáÛß Ø³éùÇ µ³- ݳëï»ÕÍáõûݿÝ, “Pièce en Do # Majeur”-ÇÝpéré-Ç Ó»é³·ÇñÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ¹³ßݳÏÇ ÑÇÙݳÝÇõÃÁ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³é³Íï³ñµ»ñ³ÏÇÝ ³é³çÇÝ í»ó ÏïáñÝ»ñÁ£ ê³ñ»ñÁ Ïñ³Ï »Ù ³ñ»É ·»ÕçÏ³Ï³Ý å³ñ»ñ·Çº±ñµ ÛûñÇÝáõ³Í ¿ óõçáõóÏ-¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ª ½áñ Ô³½³ñá뻳Ýï³ñµ»ñ³ÏÁ£ ¶áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ³Ï Ó»é³- ¹³ßÝ³Ï³Í ¿ ٻݻñ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ4,·ÇñÁ ³ÝÃáõ³ÏÇñ ¿£ ¸³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý “Prélude et Fugue”-Ç ÑÇÙݳÝÇõûñÁ (themes) í»ñóáõ³Í »Ý ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ä³ï³-·Çï»Ýù, áñ ÃÇõ 6-Áª Prélude et Fugue (ܳ˳-µ³Ý »õ üÇõÏ), ÙÇÝã»õ 1954 Ù³ë ϳ½Ù³Í ¿ Al- ñ³·Ç ¦ÊáñÑñáõñ¹ ËáñÇݧ ß³ñ³Ï³Ý¿Ý£bum bien tempéré-ÇÝ£ ²Û¹ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ëÏ뻳É, Prélude et Fugue-Á ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ý³»õ ǵ-Ô³½³ñáë»³Ý ½³ÛÝ ³Ýç³ï³Í ¿ ÅáÕáí³Íáõ¿Ý ñ»õ ÇÝùÝáõñáÛÝ ·áñÍ Ã³õçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ÎÁ ·ïÝáõÇ ÇÝùÝáõñáÛÝ Prélude et»õ Ý»ñϳ۳óáõó³Í ǵñ»õ ³ÝÏ³Ë ëï»Õͳ·áñ- Fugue-ÇÝ Ñ»ï»õ»³É ӻ鳷ÇñÁª ³ÛÉ Ëáñ³·Çñáí.ÍáõÃÇõÝ£ ¸³ßݳÏÇ Album bien tempéré-ÇÝ Ù¿ç½³ÛÝ ÷á˳ñÇÝ³Í ¿ “Dansons!”-Á (ä³ñ»°Ýù)3£ Êáñ³·Çñª Chant liturgique (O mystère) [ºÏ»- Õ»ó³Ï³Ý »ñ· (ÊáñÑáõñ¹)]: лÕÇݳϪ Koharikø³ÝÇ áñ óõçáõóÏ-¹³ßݳÏÇ Ó»é³·ÇñÁ Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª óõçáõóÏï³Ï³õÇÝ ÏÁ å³ñáõݳϿ Prélude et Fugue-Á, »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 4:ÏÁ Ý߳ݳϿ áñ ³Ý ÛÕ³óáõ³Í å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ãáñ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x36 ëÙ.£1950-1954-Ç ÁÝóóùÇÝ£ ºñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ÝÙ³Ý ¿ Album bien tempéré-Ç Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ӻ鳷ÇñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. Êáñ³·Çñª Album bien tempéré [´³ñ»÷áË- ÃÇõ 7-ÇÝ£ Î³Ý ËÙµ³·ñ³Ï³Ý µÝáÛÃÇ ï³ñµ»-»³É ³ÉåáÙ]: лÕÇݳϪ K. Gazarossian: ºñ³ÅÁß- ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ï³Ï³Ý ϳ½Ùª óõçáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³- “Choral”-Á ÏÁ ϳï³ñáõÇ 1952 ÚáõÝÇë 12-ÇÝ,ϳݪ ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 11: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³- ÄÁÝ»õÇ Athénée-ÇÝ Ù¿ç, ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë-ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï »õ ë»õ ٻɳÝ:Ø»ÍáõÃÇõݪ 24.7x34.8 ëÙ.£ »³ÝÇ ¹³ßݳÏÇ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ ÁÝóóùÇݪ áñ Û³ïϳóáõ³Í ¿ñ Bien tempéré-Ç ³é³çÇÝ Û³Û-´áí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ. ï³·ÇñÇݪ ïû ٻͳɳñ£ ػݳÝáõ³·Á Ïþ³õ³ñ-I.-Choral [гÛñ Ù»ñ] ïÇ Album bien tempéré-Ç ³é³çÇÝ ·áñÍáíª “Choral”, ÷á˳¹ñáõ³Í óõçáõóÏÇ »õ ¹³ß-II.-Paresse [ÌáõÉáõÃÇõÝ] ݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ³õçáõóϳѳñÝ ¿ñ Elisa Clerc5£ viii

ܲں²ò êÆðàì CANTIQUE ÐÇÙݳÝÇõÃÁ ÁݹáõÝ³Í ¿ ijٳ·ÇñùÇ 1956-ÇݣʳճճϳÝÇ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijÙáõ ¦Ü³Û»³ó ³õçáõóÏ-¹³ßݳÏÇ Ó»é³·ÇñÇÝ íñ³ÛëÇñáí§-¿Ý (¦êÇñáÛ ùá Ñáõñ§), áñáõÝ Ïó³Í ¿ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ñ»Õ³Ý³Ï ÙÁ£ Ëáñ³·ÇñÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ãϳۣ ¶ñáõ³Í ¿ ÙdzÛݪ Cantique£ ø³ÝÇ áñ ÙÇõë ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ Cantique-ÇÝ Ó»é³·ÇñÁ ÏÁ å³ÑáõÇ 19 ٻͳٳëÝáõÃÇõÝÁ ѳۻñ¿Ý É»½áõáí Ëáñ³-ûñÿ µ³Õϳó³Í ÃÕóÍñ³ñÇ ÙÁ Ù¿ç, áñ ÏÁ ·ñáõ³Í ¿ ܳۻ³ó ëÇñáí, ½³ÛÝ ÁݹáõÝ»óÇѳٳËÙµ¿ ÝáÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý »ûà ǵñ»õ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ѳۻñ¿Ý Ëáñ³·Çñ£ï³ñµ»ñ³Ïª »ûà ï³ñµ»ñ Ýáõ³·³ñ³Ý³ÛÇÝ »õ»ñ·ã³ÛÇÝ Ï³½Ù»ñáõ ѳٳñ, ٻݻñ· »õ ¹³ßÝ³Ï ì»ñáÛÇß»³É ÙÇ»õÝáÛÝ ÃÕóÍñ³ñÇÝ Ù¿ç ÏÁ(äáÉÇë, 1955), ٻݻñ·, ëñÇÝ· »õ ɳñ³ÛÇÝÝ»ñ ·ïÝáõÇ Ý³»õ óõçáõóÏ-¹³ßݳÏÇ »ñÏñáñ¹(³ÝÃáõ³ÏÇñ), ëñÇÝ· »õ ¹³ßÝ³Ï (äáÉÇë, 1953), ÇÝùݳ·Çñ ӻ鳷Çñ ÙÁª áñáõÝ µáõÝ Ýå³ï³ÏÁٻݻñ·, ëñÇÝ· »õ ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³ÏÇñ), ÏÁ ÙÝ³Û ³Ýáñáߣ ºñ³ÅßïáõÃÇõÝÝ ³ÙµáÕçáõ-ٻݳÝáõ³· ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³ÏÇñ), ѳñÙáÝ- û³Ùµ ß³ñ³¹ñ»É¿ »õ Cantique Ëáñ³·ÇñÁÇáõ٠ϳ٠»ñ·»ÑáÝ (³ÝÃáõ³ÏÇñ) »õ óõçáõ- ¹Ý»É¿ »ïù, Ýáñ ûñÃÇÏÝ»ñ ëáëÝÓ»ÉáíÃ³Ï »õ ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³ÏÇñ)£ ²Ûë ÃÕóÍñ³- ³õ»Éóáõó³Í ¿ гÛϳÝáÛß Ø³éùÇ î³õÇÕÇ íñ³ÛñÇ Ù»Ý»ñ·-¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ ïÇïÕáë³- µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý ѳۻñ¿Ý Ëûëù»ñÁ£ ²ÝáÝùûñÃÝ áõÝÇ Ñ»ï»õ»³É ·ñáõÃÇõÝÁª ¦Ü³Û»³ó »ñ·áõ»Éáõ ѳٳñ ã»Ý, ù³ÝÇ áñ ã»Ý ѳٳå³-ëÇñáí, Þ³ñ³Ï³Ýª Ü»ñë¿ë ÞÝáñѳÉÇÇ (ÏáÙÇ- ï³ë˳ݻñ Ó³ÛݳÝÇß»ñáõÝ£ »ñÃÇÏÝ»ñáõÝï³ë»³Ý »Õ³Ý³ÏÇõ)§£ ÎÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ »ñÏáõ Ù¿Ï Ù³ëÁ ëáëÝÓáõ³Í ¿ Ó³ÛݳÝÇß»ñáõÝ íñ³Ûª³é³ÝÓÇÝ Ó»é³·Çñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñª çáõóÏÇ »õ áñáÝóÙ¿ ѳïáõ³ÍÝ»ñ ¹³ñÓ³Í »Ý ³ÝÁÝûé-¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ (2 ÚáõÝáõ³ñ 1946, äáÉÇë)6 »õ Ý»ÉÇ£ ƱÝã ¿ ³ñ¹»ûù Ô³½³ñá뻳ÝÇÝ Ýå³ï³-½áõ·»ñ·Ç (ëá÷ñ³Ýû-ûÝáñ) »õ ¹³ßݳÏÇ ÏÁ£ Îñݳ±Û ÁÉÉ³É Ø³éùÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁѳٳñ (¸»Ïï»Ùµ»ñ 1955, äáÉÇë)£ Ýáñ Ý»ñßÝãáõÙÇ ³ÕµÇõñ ÙÁÝ ¿ »õ ëï»Õͳ·áñ- ÍáõÃÇõÝÁ í»ñ³ÇÙ³ëï³õáñ»Éáõ ÙÇçáó ÙÁ£ ³õçáõóÏ-¹³ßݳÏÇ Ó»é³·ÇñÁ ÏÁ Ïñ¿ÏÝÇùª Ñ»ï»õ»³É ·ñáõû³Ùµ. “SOCIÉTÉ DES ÎÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ óõçáõóÏÇ Ýáõ³·³Ù³-AUTEURS, COMPOSITEURS & ÉDITEURS ëÇÝ Ó»é³·ÇñÁ.DE MUSIQUE, 21 DÉC 1956 - 713,947, 10, Rue Êáñ³·Çñª Cantique Violoncelle et piano:Chaptal, PARIS”£ ²ÛëÇÝùݪ Ñ»ÕÇݳÏÇ Çñ³õáõÝ- лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½ÙªùÁ ³ñӳݳ·ñáõ³Í ¿ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßïáõû³Ý óõçáõóÏÇ Ýáõ³·³Ù³ë: Âáõ³Ï³Ýª ³Ý-¶ñáÕÝ»ñáõ, ºñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»ñáõ »õ Ðñ³ï³ñ³- Ãáõ³ÏÇñ: »ñê 3: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý:ÏÇãÝ»ñáõ ÀÝÏ»ñáõû³Ý ùáí, 21 ¸»Ïï»Ùµ»ñ ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ, ïÇïÕáë³Ã»ñÃÁª ϳñÙÇñ Ù³ïÇï: Ø»ÍáõÃÇõݪ 23.1x15.4 ëÙ.àô öàöàʲΠÄàÔàìð¸²Î²Ü ºÔ²Ü²ÎÆ ìð²ÚHUIT VARIATIONS SUR UN THÈME POPULAIREöá÷á˳ÏÝ»ñ »Ý ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ¦ºñ³Ý·Ç§ »õ ¦ÞáõßÇÏǧ8£¹³ßݳÏÇ ¦ÞáõßÇÏǧ å³ñÇÝ íñ³Û£ Ô³½³ñáë- 1939 سÛÇëÇÝ, ö³ñÇ½Ç Salle Gaveau-ÇÝ Ù¿ç,»³Ý Û³ïáõÏ ë¿ñ óáõó³µ»ñ³Í ¿ñ ÎáÙÇï³ë ²ñÙ»Ý³Ï Þ³Ñ-Øáõñ³ï»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝì³ñ¹³å»ïÇ ¹³ßݳÏÇ å³ñ»ñ¿Ý Û³ïϳå¿ë ÝáõÇñáõ³Í ѳݹÇëáõû³Ý, Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ¦ÞáõßÇÏǧ-ÇÝ Ñ³Ý¹¿å£ 1934 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1-ÇÝ, Ýáõ³·¿ »ñÏáõ ·áñÍ£ ²é³çÇÝÁ ¦ÞáõßÇÏǧ-Ý ¿ñªö³ñÇ½Ç Maison Pleyel-Ç Ù¿ç ïáõ³Í Çñ ³é³Ýó ¦ºñ³Ý·Ç§-Ç, áñ ù³ÛÉ ÙÁ »õë ¿ñ ¹¿ådzݹñ³ÝÇÏ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ÏÁ Ýáõ³·¿ ³Û¹ ³Ûë ·áñÍÇÝ Çõñ³óáõÙÁ£ ºñÏñáñ¹ ·áñÍÝ ¿ñÅ³Ù³Ý³Ï Ù³ïã»ÉÇ í»ó å³ñ»ñ¿Ý »ñÏáõùÁª ¦¦î¿ñ áÕáñÙ»³§ÇÝ Ù¿Ï ÷á÷á˳ÏÁ, ½áñ ÇÝùݦºñ³Ý·Ç§ »õ ¦ÞáõßÇÏǧ7£ ÇëÏ ¹³ßݳõáñ³Í ¿ñ ³ÛÝù³Ý ׳ñï³ñûñ¿Ý§9£1936 ÜáÛ»Ùµ»ñ 26-ÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ êÇÝ¿ öá÷á˳ÏÝ»ñáõÝ »ûÃÝ»ñáñ¹Á ¦î¿ñ áÕáñÙ»³§ê³ñ³ÛÇ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ ÝáÛÝå¿ë ÏþÁÝïñ¿ ÙÁÝ ¿, »õ ѳõ³Ý³Ï³Ý ¿ª áñ ³Ûë Ýáõ³·³Ñ³Ý-ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ÙÇ»õÝáÛÝ å³ñ»ñÁª ¹¿ëÇÝ Ï³ï³ñ³ÍÁ »ûÃÝ»ñáñ¹ ÷á÷á˳ÏÝ ix

ÁÉɳۣ Êáñ³·Çñª Huit variations sur un thème popu- ¸³ßݳÏÇ ÷á÷á˳ÏÝ»ñÁ Ô³½³ñáë»³Ý laire [àõà ÷á÷áË³Ï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ íñ³Û]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: ºñ³ÅÁß-µ³½ÙÇóë ÏÁ Ýáõ³·¿ Çñ ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ ï³Ï³Ý ϳ½Ùª óõçáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³-ÁÝóóùÇÝ10£ ϳݪ ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 8: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³- ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ٻɳÝ: Ø»Íáõ- Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ÃÇõݪ 27.6x34.9 ëÙ.£·ïÝáõÇÝ ÝáÛÝ Huit variations-ÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»-ñÁª óõçáõóÏÇ-¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ (³ÝÃáõ³- гۻñ¿Ý Ëáñ³·ÇñÁ ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÇÙ ÏáÕÙ¿ë£ÏÇñ), »õ ÑÝ·³Ýáõ³·Ç ѳٳñª ɳñ³ÛÇÝ ù³é³-Ýáõ³· »õ ëñÇÝ· (1938)11£ вÚÎ ²ô²¶º²Ü ³õçáõóÏ-¹³ßݳÏÇ Ó»é³·ÇñÁ Ñ»ï»õ-»³ÉÝ ¿.̲Üú²¶ðàôÂÆôÜܺð 1.-Album bien tempéré-Ç ·áÛ³óáõÙÇÝ áõ ½³ñ·³óáõ- ÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ÙÇÝ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, 7.-²Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý-êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿,2005£ ¹¿ëÇ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ 8.-²Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý- 2.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-ÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ¹¿ëÇ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ 9.-²ñ³Ù ä»ïñá뻳Ý, ¦Æ å³ïÇõ î³ñûÝÇ ëá˳- 3.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ ÏÇݧ, ²ñ»õ, ûñ³Ã»ñÃ, ¶³ÑÇñ¿, 29 سÛÇë 1939, ƶ. ï³ñÇ, ÃÇõ 6207, ¿ç 2£ 4.-î»°ë ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ýáñ³·Çõï »ûó-ݳëáõÝ ³ÝïÇå »ñ·»ñ¿Ý ùë³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ, 10.-سÝñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³-¹³ßݳõáñ»ó ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ²ÝÃÇÉdzë, 1950£ ½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ 5.-²Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý- 11.-ì»ñçÇÝë ï»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, àõù¿ëÇ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ÷á÷áË³Ï ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ íñ³Û, ëñÇÝ·Ç, 2 çáõóÏÇ, çáõÃÇ »õ óõçáõ- 6.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- óÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ x

êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð²ôæàô²ÎÆ ºô ¸²ÞܲÎÆ Ð²Ø²ð WORKS FOR CELLO AND PIANOBAR:\"O>:AL ALPOM 3ALBUM BIEN TEMPÉRÉ Gofarik {axaros;an Koharik [email protected]©Fa\r m;r 1.-Choral Andante espressivo Cello =l ?=c==Ó ===l ====∑ ====l ====∑=====l ====∑====l l ß=lll & =cAn=__d«»»»ˆ««œ a=nt_»«««ˆ»»œe=es=pll r_»»»œˆ«««e=ssi=_vˆ«»»«œ«» o=ˆ««« =_»»˙«««˙» ==ll _»»»œ«ˆ««==_»»»ˆ«œ«« =««ˆœ»»»«=«««ˆ=««»»œˆ»«==ll =œ»»»ˆ««« ==ˆœ»»»««« =««ˆ« =_»˙»˙«««» ==llPiano Í=lll ?=c =pˆ««œ»»»« =»ˆ«««œ»» ==lll «œ»»ˆ««» ==«»»«œ»«ˆ =««ˆ« =«»»»««˙˙ ==lll «»»«ˆ«»œ==««œ»«˙»» =»»»œ==#««ˆ»œ«»» =«««ˆ=lll =«««»»œ»ˆ =««ˆ« =œ«««»ˆ»» ==#«»«»«˙˙» ==lll =l 4?=====∑=====l Ó====p««ˆ« ==»œ»» ==l =»»»œ =»œ»» =»»»œ==»»»˙ ====l »œ»» ==»»»œ ==»»œ» =»»»œ =»œ»» ==l lß=lll & =_»»»«˙««ˆ=. ==«ˆ««j =«««˙»»˙» ===ll _ˆ«««»»»œ==_«»««œˆ»» =_»««œ«»»ˆ =«««ˆ =_«œ««ˆ»»» =ll =_˙«««ˆ»»» =««ˆ« ==_˙»»«»ˆ«« =«««ˆ=««ˆ«=ll =_«»»»˙«œ«. =_»»œ» =»œ»»==œ»»»«ˆ««==llÍ=lll ?=»««»ˆ˙»«=n=«««ˆ =«««ˆ =«««˙»ˆ»» =«««ˆ =«ˆ«« =llll ««»»œˆ«» ==«œ»»««ˆ» =«ˆ««»œ»» ==««»»»ˆ«œ =llll =ˆ«œ»»»«« =»»«»««œˆ =««ˆ« =»»»˙«««˙ ===llll =»»»ˆ«««œ =«»»»««˙œ =»œ»»==#«»»««ˆœ» ==ˆ««« llll =l 8?==»»œ» ==œ»»» =»»œ» ==»»»˙ ==l =»œ»» . ==»»J»œ==»»˙» ====l »»œ»==»»œ» ==»»»œ =»»»œ =U»œ»» ==l ˙»»»======»»œ» =»»»œ =»œ»» =l lÍß==llllll &?==«««««ˆ»œ»»«»»»œˆ==ˆˆ««««««==«ˆ»«««ˆ«œ»»œ»»«» ====#_˙«»˙»»«»««˙«»»˙«====lllll _==˙«»«œ«ˆ««˙»»»»«» ==n_»«ˆ»««»œ ==__ˆ«»»»œ«« ==__««˙»»»«»ˆ»˙»«««˙ ==ˆ«««==ˆ«««==lllll ==__ˆ»»«««»œ«»«»œ«»ˆ ==__«œ««ˆ»»»»»œ«««ˆ» ==_____««»«ˆœ«««ˆ»»»œ»» ====u____U«ˆ«»«»»œ«»«»»«œˆ====lllll __»»ˆ«««»œ««««ˆ__>w.==_ˆ»»»«œ««==#_«ˆ««»»»œ==ˆ««««j««ˆ ==#«ˆ««««»«œ»»ˆ==b»»»œ««ˆ«ˆ«««====lllll

4 =l 1?2 ==»œ»» ==»»»œ==œ»»» ==»œ»» ==l =»œ»» =_»»œ» =»œ»»===œ»»» =»»»œ=U»»»œ=&=l =_«ˆ«« ==«««ˆ =ˆ«««==«««ˆ ==l «ˆ««==«««ˆ==«ˆ«« ==»»œ» =l ==lllllll ?& ==b>w_»»»œˆ»œ««»«» ==œ»»» ==_»»œ»»ˆ«««»»œ====__»œ»»««œ»»»ˆ« ==__œ»»»««»»»ˆ«œ ==n_»œ»» ==lllll ==«««˙»»œ» __»»œ»»œ ====_»»œ»««»«ˆœ»» ==»»»œ n==Uœ»»»œ˙»»«««»U˙««« ==uu==»»œ»»»»œ ==lllll >w_e==œ»»»«««ˆœ»»» xpre==s#_s»»œ»»»»œ«««ˆif ==bn_»»»œ»»»ˆ«««œ==#==__»œ»»«»»œ«»ˆ« ==lllll n==>w__«««»ˆ»œ»»»»œ ==___»»ˆ«»œ««»»œ» ==b__==»»»««œˆ«»œ»» ==n__««œ«»»»ˆ»»»œ ==lllllßÍ =l 1&6 ==ˆ««« =«««ˆ==«««ˆ =«««˙ ==l =»œ»» =»»»œ==œ»»» ===œ»»» =»»œ» =l =««ˆ« ==»»œ» ==«ˆ«« ==««ˆ« ==l=«ˆ«« ==«««ˆ===»œ»» =»»»œ==lßÍ==lllllll &?==__«««˙««ˆ»»»œ«==»»»œ ==___»»»œ«««ˆœ»»» ==___==»««˙«»˙»»«˙˙««»» ==lllll==__««ˆ««œ»«»»«ˆ ==##«ˆ«««ˆ«»»«»œ====«««««ˆ«»ˆ»»œ #==««ˆ« _==œ»»ˆ«»««««ˆ« »»»œ==lllll==ˆ«««»»»œ««˙« ==»»»œ ==»»œˆ«»«« ==#_«œ«»»»ˆ««ˆ««==_«««ˆ==nœ»»»ˆ«««ˆ«««==«ˆ«« ==lllll _==«»ˆ»œ«»«ˆ«««. »»œ»==_»«ˆ»««»œ==««j«ˆ==_«««ˆ»œ»»««ˆ«==«œ»«»«»ˆ«ˆ««====»«ˆ«œ»«» lllll =l 2&0 ==«««ˆ =«««ˆ =«««ˆ ==»»œ» ==«««ˆ ==l ««ˆ«==«««ˆ =U«ˆ«« =? œ»»» ===_œ»»» ==l =»»œ» ==»œ»» ==»»œ» =»œ»» =»»œ»==l œ»»» ===œ»»» =»»»˙===lÍß==llllll ?& ==_»œ»»ˆ««««««ˆ====__«««»»»ˆœˆ«««==###ˆœ»«««»»ˆ«««==__«««ˆ«==n_«»»»«œ«ˆ«ˆ««====lllll _««ˆ««ˆ»»»««œ==««ˆ«==u#_U««ˆ«ˆ«œ»«»»« ==_«ˆ»«»«œ»««««ˆ==nˆ««««==»»«««»ˆœ««ˆ«==ˆ«««==lllll ==_»««»ˆ»œ««««ˆ ==««ˆ« _==ˆ»œ««»«»ˆ««« ==_»»»œ«««ˆ««ˆ« ==_»»»œ«««ˆ««ˆ«====lllll b#_==«««»»»œ«««˙˙ »»»œ==»»œ»==#==___««ˆ«««»»»««˙˙ ==n_«««ˆ==lllll =l 2?4 ==œ»»» ==»»»œ =»œ»» =_»˙»» =====l =œ»»» ==»»»œ ==»»»œ===»œ»» =»»œ» ==l »œ»»==&=«««ˆ ==««ˆ« ==ˆ««« ==l Uw====” l rit. ==lllll &?==bn__»»»«««ˆ˙ˆ«««====_«ˆ««««ˆ« ==_ˆ««« ==n___»»«««»œ˙««««˙ ==n_==œ»»» ==»»œ» ==llll #_«««ˆ«»»»œ«ˆ«====_»œ»»««ˆ«««ˆ« ==ˆ««« ==n«««ˆ»ˆœ««»»« ==««ˆ« ==«ˆ««»»»œ«««ˆ ====llll ==ww«««ˆ ==_«««ˆ ==_««ˆ« ==#ri«˙««==t. ======llll UUwww ======”””” ß Í

[email protected]©?ouloujiun 5 2.-Paresse Andante espressivo =l ?=bb=b 18=2 =======∑=======l=======∑=======lßÍ==llllll &?==bbbbbb==11A8822n==d__««ˆ««««œ»»»a==nˆ««««te==e«««ˆsp==œ«j««ˆ»»»»»»»res==_»œ»»»ˆ«««siv==»œ»»o __»»»œ«««««ˆ«==«ˆ«««==«««ˆ==jœˆ«««»»»»»» ==_»œ»»»«ˆ«« ==œ»»» ==lllll __»»»œ«ˆ«««««==ˆ««««==«««ˆ ==«j««ˆœ»»»»»» ==_œ»»»»«ˆ«« ==»œ»» ==__»»œ»««««ˆ«« ==««ˆ«« ««ˆ«==««ˆjœ«»»»»» ==_»œ»»»««ˆ«====»»»œ lllll =l 3?=bb=b =‰ =»œ»» =»»»œ »œ»»=. ==n»»œ» ==œJ»»» =»œ»» . ==l=n»»œ» =œ»»» =»»œ» =»»œ» . ==»»»œ==»J»»œ =»»»œ =»œ»» =»œ»» =l »œ»» .===»J»œ» =»»»œ =Ó=. =====lÍß==llllll ?& ==bbbbbb==__j«»»»«ˆœ«==»»»œ»» ==»»»»»œ» »»»»»»ˆ««jœ«==_»»»»ˆ«««œ ==»»»œ __««««««ˆ==«««ˆ«==«ˆ«« ==œ»«jˆ»»«»«»» _»»»»œˆ«««==»œ»» ==lllll __ˆ««««««»»œ» ==««««ˆ ˆ«««==nˆ««j«»»»»»œ» ==_»œ»»»«««ˆ ==»œ»» #__««ˆ«««««»»œ» ==«««ˆ«« ==«««ˆ »»»»»»»««ˆ«œj==#_«««ˆ»»»»œ==»»»œ ==lllll#_»»œ«««ˆ» .n==œ»»»»» »»»»»œ» ==_»»»»»»»ˆjœ««« ==ˆ«««»»»»œ ==»»»œ _«««««ˆ«==«ˆ««« ==ˆ««« «ˆ««jœ»»»»»» ==««ˆ«»»œ»» ==œ»»» lllll =l 6?=bb=b =#œ»»» =#œ»»» =n=»»»œ» =_»»»œ.====_œ»»» ==n=J»œ»» =_œ»»» .====l =_œ»»» =n»»»œ =n»»»œ==œ»»» . ====»»»œ ==‰==Œ ==‰==lßÍ==llllll &?==bbbbbb==_ˆ««««««»»»œ==n«««ˆ«==«««ˆ==n==»»»»»œ»j«««ˆ ==»»»»œ«««ˆ ==»œ»» ==_««««««ˆœ»»» ==««««ˆ ==«««ˆ ==b«««œjˆ»»»»»» ==n««ˆ«»»»œ» ==»œ»» ==llll ==_««««««Œ»œˆ»» ==n««««ˆ ==‰«««ˆ ==#ˆ«««‰ ==#««««ˆ«ˆ«« ==««««ˆ« ==_Ó««««œ«»»»«ˆ.==«ˆ«««==«««ˆ==«««ˆ==««««ˆ==««ˆ«««==llll =l 8?=bb=b =___-œ»»»»» ===__»Jœ»»» =__œ»»» =_œ»»» ==_»»»œ =_»»»œ ==n=œ»J»» =_»»»œ.====l n=___»»»»»œ ==___»»»»Jœ»=#=__œ»»»» =__»»»œ =_»»»œ==_»»»œ ==n»»J»œ==_»»»œ. ====lßÍ==llllll &?==bbbbbb==bˆ«»««««‰»œ» ==n««««ˆ«ˆ««==nˆ«««==n==»»»»»œŒ ==»œ»»» ==œ»»»‰ ==««««»«»ˆœ»‰ ==«««ˆ««««ˆ ==«ˆ«« ==»»»»»Œœ ==»»»»œ ==‰»»»œ ==llll #==««««»ˆ»«‰œ» ==nˆ«««««ˆ«« ==«ˆ«« ==n»»»»»œŒ ==»œ»»» ==œ»»»‰ ==nœ»««««ˆ»»«‰ ==««ˆ«««ˆ««==««ˆ«==»»»»»Œœ==»œ»»» ==‰»œ»»==llll

6 =l 1?0 =bb=b =__»»»»œ ==_=»J»œ» =_»»œ»» =n»»»»œ =#»»»œ=œ»»»=. ===œ»»» =#œ»»»»==»»»œ =l n=»»»˙. ==========»»˙» ====Œ==l Íß==llllll ?& ==bbbbbb==n_«««j«««««ˆ»»»œˆ==#n«««ˆ«ˆ«««==«ˆ««==#Œ»»»»»œ==»»»»œ==‰œ»»» ==n_ˆ»»»«««««‰œ==««««ˆˆ«««==«ˆ««==»»»»œ»Œ==»»œ»» ==»»œ»‰==llll n==_®»»»»œ b==«««««««««««««»»»»»»œˆ #b««««««««««««»»»»»»ˆœ==n#•_•««««««««««««»»»»»»»œˆ==nˆ«««œ««»»»»»»»» ==««««œˆ»»»»»»»» _««««œˆ»»»»»»»»»==n#__ˆ«««œ»»»»»»»»»» ==__œ»»»»»œ»» ..====ÓŒ . ==‰==_J»»»œ==n_==»»»œ ==llll =l 1?2 =bb=b =nf-œ»»» .====œ»»» =»»»»œ==»»»œ =œ»»» .====œ»»» =»»»»œ==»»»œ =l n=p»œ»» . ====œ»»» =œ»»»» =œ»»» ==»œ»» . ====œ»»» =œ»»»» =œ»»» =l ß=lll & =bbb=Œ==‰==‰ _=œ»»» =_œ»»» =Œ ==‰ =‰ =#__»»œ» =_»œ»» =l =‰ n=_»œ»» =»»»œ =»»»»œ =n»»»œ =»»»œ» =»»»œ =_»»»œ =_»»»œ=#__»»»œ=__»»»»œ=n___œ»»»»=l Í=lll ?=bbb=«««««ˆ=#««««ˆ=n«««ˆ=n=»»»œ =»»»»œ =»»œ» =«««««ˆ =ˆ«««« =«ˆ«« =»»»œ =#_»»»»œ =»»»œ =lll =«««««ˆ #=««««ˆ =n«««ˆ =n»»»œ =œ»»»» =»»»œ =ˆ««««« =ˆ«««« =«««ˆ=»»œ» =_»»»»œ=#_œ»»»=lll =l 1?4 =bb=b =nœ»»» . ===»œ»»J »»»œ==»œ»» =. ==œ»»»J =»»»œ ==l b»»»œ=œ»»» =»»»œ=»»œ»» =»»œ» =»»»»œ =»»»œ »»œ»=»»»œ=n»»»œ=. =l =œ»»» ==‰ Œ==‰=Ó=. ====l ßÍ==lllllll ?& ==bbbbbb==ggggg#___«««««ˆ«»«ˆ˙«˙»»»»» ==.#«««ˆ« n==«ˆ«« #n____ˆœ»«»««» ==____ˆœ«»»«««»» n==_____ˆœ»»«««» #__ˆ«ˆ«««««««==_ˆ«ˆ«««««««==__ˆ«ˆ««««« ____==«ˆ«»»«»œ. œ»»»»»»»»»»»» ==n»»»»»»»»»»»œ ==llll gggggggggg bn__»»»»»»˙»˙˙»«˙«««««˙««˙==...... ======__==»»œ»œ»»»»»œ«ˆ«««««ˆˆ««...... ==b==_Œˆ««« ==‰‰ llll ==_ˆ«««««««‰»»»œ ˆ««««œ»»»==ˆ«««»œ»» ==œœ»»»»»»» ==œœ»»»»»»» œœ»»»»»»» ==_»œ»»««««««»œˆ»«» ==»«««»«œˆ» _«««ˆœ»»»==n_œœ»»»»»» ==___œ»œ»»»»»» ==n__œ»»»œ»»»» llll =l 1?7 =bb=b =========∑ ====ri=t. ===& l =_aˆ««« =tem«««ˆp=o =«««ˆ =b»»»œ.====n«ˆ««==«j«ˆ« ==»»œ» . ===l ==lllllll ?& ==bbbbbb==n___ˆ»œ««««««»»»»»«««ˆœ==__«ˆ«ˆ«««««==___==«««ˆˆ««« ==____»»»»»»»»œœ ==_____»»»»»»»»œœ ==_____»»»œ»»œ»»» ==8»««««««»»ˆœva ==»»»««««œˆ ==«»»»««ˆœ ==___r»œ»J»»»œ» it==. n___»»»»»œ»œ» ==_»»œ» ==llll ==Sa_____»»»œœ»»»»œ˙˙»»»»»˙»Œ» t......e==mpo==‰ &==d__œ»»»»»»»»»‰»»»œœ»‰œ»o==lce«««««ˆ«ˆ==‰ˆ«««‰«««ˆ ==?nnnnS____˙Œ˙»»»»˙»»»»»»»»»œœ»œ==...... ==‰ &==__‰»»»»œ»»»œœ»»»»»»œ‰» ==ˆ««««««ˆ==_ˆ‰«««ˆ‰«««==? llll ß Í

7 =l 1&9 =bb=b =nˆ««« =ˆ«««==ˆ««« =ˆ«««.====˙«««.========l =ˆ««« =ˆ««« =ˆ«««==ˆ««« =ˆ««« =ˆ«««=#=_˙«««. ========l ==lllllll &?==bbbbbb==nnn8__»»»»»»œœœ»ˆ«ˆ««««««ˆv==a... ==‰==__==‰»»»»œœ»»»œ»»‰œ»»»»» nn==««««««ˆˆ ==««ˆ«««‰ˆ«‰ b==__»»»œ«««««««ˆ. ==ˆ««««« ==«««ˆ ==nˆ«»»»««œ ==bœ«»««»»»ˆ ==œ»«««ˆ»» _==» lllll ##==__œ»»»««««˙˙«««˙... ==_»œ»»»» ==___»»»»»œ» ==____»»»»»œ ==___»»»»œ ==_œ»»» ==_m«»»««««««»œˆ a==r#c»»««»««ˆœat==o «»»««»ˆœ==n»»»»»»œœ==»»»»»œ»œ» ==n»»»œ»»»œ==lllllßÍ =l 2&1 =bb=b =««««ˆ n=«««ˆ =««««ˆ #«««ˆ=«««ˆ=ˆ«««=n_˙«««=. ====l=_«««ˆ.===«ˆ«« b««ˆ««=ˆ«««=«««ˆ=_ˆ««««=«ˆ«« =_««ˆ«. ===l =====∑======l ==lllllll ?& ==bbbbbb==nn_˙«««««««˙˙œ»»» ==... »œ»»» n_==»»»»œ»» n____œ»»»»»» ==__»»œ»» ==_»»»œ ___œˆ»»««««««»==____ˆœ«««»»»»»»«==____ˆœ««»»»»»«#____==œ»»»»œ»»»»»»»» ___»»»»»»»»œœ==__œ»»»»»»»œ ==llll bœ»»«««»«ˆ« ==bœˆ«»«»«»«» _œ«»»»»«ˆ»«==___»œ»»»»»»œ»»»» ==_»»»»»»œ»»œ ==»œ»»»»»œ p«««ˆ»œ»»p==oo.cc»»»»œoor==r_i»»»»»œitt..n_»œ»»»»»œ==. »œ»»» ==»œ»» ==llll ˆ«««« n==«««ˆ «ˆ«««==ˆ«««« ==ˆ««« ==«««ˆ« ∑ˆ««««==ˆ««« ==ˆ««««« ˆ««««==«««ˆ ==b«««««ˆ llllßÍß ===llllllll 2?&&4 ===bbbbbb=bbb===ˆ‰œ»»»««««««===__ˆ««««««ˆ«« ===__ˆ««««««ˆ« =»»»œ«ˆ««==. _»»œ»»===œ»»»»»»»»»»» =»»œ«»«ˆ«===. œ»»»» ===»œ»»»»&===_ˆ«««»»œ» =__»»œ» ==_=«ˆ««j‰ ?===lllll ___>a»«««»»ˆ»»œœ»»»J»»œa===. ...ttee-»»œ»mm===ppoo___>=««ˆ«»œ»»»»»»œJ»œ»». ===-»»»œ ‰===mœ»»»Ó===.ar»»»»»»»»»»»œc=a==t»»»»»»»»»»œo=n»»»œ===bœ»»» ===_»»œ» ===lllll bn__«««˙»»œˆ»«««««Ó=..==««««ˆ=n==«««ˆ=»»»œ===»»»»œ ===n»»»»œ ===ˆŒ«««« =-ˆ««««==n=-ˆ«««‰ #==__=««««jˆ»œ»» .n_===ˆ«««=lllllÍß==lll 2&&7 ==bbbb=bb==Œ====‰==b_«j««ˆ===_«ˆ«« ====_««ˆ«.======>=j«ˆ«« ==_-««ˆ« ====ll =_««ˆ«. ======ˆ«j««==_«««ˆ=====_ˆ«««. =====«j««ˆ==ˆ«««=====ll =w=. =====””Í=lll ?=bbb=__»««»»««œ«ˆ«=«««ˆ«=«««ˆ=œˆ«j««»»»»»»» =œ»»»» =œ»»» =__c««««»»««œ»ˆal=anˆ««««do=ˆ««« =œ»»»ˆ«j»»««» =»œ»»» =»»»œ =lll __ˆ««»«œ»«««» =««««ˆ =«««ˆ =»œ»»»»»jˆ««« =»»œ»» =»»»œ =__œ»»««««««»ˆ =ˆ«««« =ˆ««« b««j«ˆ»»»»œ=»»œ«»«»«ˆ=»»œ» =8lll v=__wb _.«==”””

8 [email protected]©St;[/agor/oujiun t) kisw;r m;/alari mh= 3.-Pièce en Do # majeur =ll &=##=####=# =M68 o=de=rat=o ∑e=sp=res=siv%=l lo__m««««ˆ=ar_ˆ«««c=ato_ˆ«««=_ˆ«««===j««ˆ«=l =««««ˆ =«««ˆ =_«««ˆ« =««ˆ«. ===l __ˆ««««=_«ˆ««=_=««ˆ« _=«««ˆ =«j««ˆ=l ß=lll & =####=###=68M=oŒde=r‰at=__oœ»»»» £___e»»»»œs=__»»»»œprœ»»» =ess%li=l vŒo ==‰ __œ»»»»=£___»œ»»» __=»»»»œ »œ»» =l=Œ =‰=œ»»» =»»œ» =_»»»»œœ» =l ‰=««ˆ« =«««ˆ =‰ =«ˆˆ««« =?l l ll l l l Í=ll & =####=###=68 =Œ =«j«ˆ««ˆ=««ˆ««ˆ.. ==ll=ll ««˙««˙=.. ====ll=«ˆ«««ˆ..==»»œ» =. ==ll »»»œ=. ==_>«ˆ«««ˆ..==llß ===llllllll 5?&&===######=######==####=#####===_ˆ«««‰«ˆ«««===ˆ.. «««»»»ˆœ====_«««ˆ»œ»» ?===_««ˆ««ˆ«««‰ˆ.===..n«ˆ«««ˆ===&=lllll==____Œˆ««««»»»»œ=£==___»»»»œ=__»»»»œ===_««ˆ«»»»œ ===_‰«ˆ«« &===_>««««ˆˆ««‰=. ==-»œ»»»œ» =j«ˆ««===? lllll===‹____««««««˙««˙«»»»»»˙»ˆŒ˙....===«««ˆ===_««««ˆ‰====__«ˆ««ˆ««««. ___«ˆ««===£ __««ˆ««===_«ˆ««====lllll ==ˆ«««ˆ««««ˆ«‰====__«««ˆœœ»»»»» =____==«««ˆ»»»œ»»‰ =_==««ˆ«‰ˆ«««ˆ««=__»»»œœ»»===____==««j«ˆ»»œ»»»==lllllÍ =l 9&=##=####=# =_««««ˆ =«««ˆ =_ˆ«««« =_ˆ«««. ===l l VC=iv=Œo =_«««ˆ.==Œ ==_«««ˆ. ==l Œ ==«««ˆ. ==Œ ==««ˆ«. ==l =Œ ==«ˆ««. ==Œ ==«««ˆ. ==lÍß==lllllll &?==########==######==__‰ˆ«ˆ«««««ˆ««==__œœ»»»» ==____»œ»»»»‰ __‰«ˆ«««ˆ«==__»»»œœ» ==____»»»œ»»‰ &==llll llll VCC==ivp_>»««««»««œˆ» o==«««««ˆ __==»œ»»»ˆ««« ««««ˆ«==___»»»œ»ˆ««««««. ==«««««ˆ __»»»»œ««ˆ«==«««««ˆ ==llll ___»»»»œˆ««««««==«««ˆ««« ==__»»»œ»«ˆ«« ==««««ˆ« ___ˆœ««««»««»»» ==__«»»»««««œˆ«==__»«««œ»»»ˆ ==««««ˆ« ==llll ___»»»˙»ˆ««««««« ==«««ˆ«« ==««ˆ« ««ˆ««==___««»»»««««»ˆœ«==__««««»«»»œˆ ==__«ˆ»«»«œ»»« ==«««ˆ llll =l 1&3 =##=####=# =Œ ==ˆ«««. ==Œ ==«ˆ««. ==l Œ ==«ˆ««. =_«ˆ««. =Œ ==««ˆ«. =_«ˆ««. =l Œ ==«ˆ««. =««ˆ«. =«««ˆ. =_«««ˆ. =Œ ==l Œ ==«««ˆ. =_«««ˆ. =ˆ«««. =_«««ˆ. =Œ ==lß=lll & =####=###=__»»œ»» ==__»œ»» _»œ»»=__»œ»»» ==Œ =l =»»»œ =__»œ»»» =__=»»»»œ. =__œ»»»». ==l __»»œ»». =__»»œ»»=. =__»»»»œ =__œ»»» __œ»»»»==l __»»»˙» ===__»»»»œ=__»»»œ=__œ»»»» =lÍ=lll & =####=###=_««««««««ˆ=««««««ˆ =««««ˆ «««ˆ=_«««««««ˆ=«««««ˆ =«««ˆ ««««ˆ=lll _=««««««ˆ ««««ˆ=«««ˆ =«««««ˆ _=««««««ˆ «««««ˆ=«««ˆ =«««««ˆ =lll _««««««ˆ =««««««ˆ «««ˆ=«««««ˆ=_««««««ˆ =««««««ˆ «««ˆ=«««««ˆ=lll _«««««««ˆ=«««««ˆ=«««ˆ =««««ˆ _«««««««ˆ=«««««ˆ=««««ˆ =«««ˆ lll

9 =ll 1&7 =##=####=# =Œ ==_ˆ«««. =_«««ˆ.=ˆ«««.=_«««ˆ.=Œ=F=ine=l l T68=em=__m««««ˆparo=c_«ˆ««aIto=_««ˆ«e. sp=r_ˆ«««ess=ivo=«j««ˆ =l =««««ˆ =««ˆ« =_««««ˆ =««ˆ«.===l ___=««««ˆ« n=_«««ˆ =_«««ˆ =_«««ˆ=b«««ˆ=b=«««ˆ=l ==llllllll && ==########==######==___««««««««»»»»œˆ==ˆ«««««« ==__ˆ««««œ»»» ==_ˆ«««»»»œ ___==ˆ«««««««»»»»˙ «««««ˆ==«ˆ««==F««««ˆin==?e lllll lllll ==6688Te==__m‰ˆˆ«««˙«««˙«««˙«««>...p>==œ»»»o I«ˆ«««ˆj«.==«ˆj««««ˆœ»»».==. «««ˆ«ˆ«====lllll __«ˆˆ«««««‰«˙««˙««˙««==... »»»œ==««ˆ«ˆj««« ==ˆ««j««ˆ««»»»œ.==ˆ«ˆ««««« ==lllll nnn==_«««‰««««˙˙»»˙»»«««»œœ˙>.... #==»»»œ ==J»»»»»œœ ==»œ»»œ»J»»œ»» . ==»»»»œœ» ==lllllßÍß ===lllllll 2&&?1 ===######=######==####=#####===n#nn_ˆ«««««ˆˆ««j«««ˆ»»»»«««˙œ»œ===. nn_=«««««««ˆ«««ˆˆ==n=_«««ˆ»»œ»»»Jœ===n__«ˆˆ«««««««««ˆ»»»»»œJœ==...=bœ»»» ===»»»œ=?==lllll=bbnn==___««˙«»»»œ«««ˆ«œ»»» =. b==«««ˆ====_.Jœ»»»«««»»»œJˆ.. =_==.««ˆ««»»œJ»»œ»»J. =n_«««ˆœ»»»»»œ»===nˆ««««===lllll b===bnb_»»««»˙«ˆ««««˙«««œ»»œ» ..===n«ˆ««===b_..««««ˆ»œJ»»J»»œ» ===_..=««ˆ«»»»œJ»J»»œ. ===_»»œ»»»»œ ===lllll ##=ˆ««œ«»»»ˆ«««==#£=œ»»»» #===»»œ» ˆ«««»»»œ===#ˆ«««jˆ«««===_=œ«««ˆ»»»j«ˆ««==£»»»»œ=»œ»» ===œ»»»ˆ««« ===jˆ«««=lllllÍ =l 2&5 =##=####=# =_««««ˆ ==«««ˆ _=««««ˆ _««ˆ«=. ===l l VC=ivo«ˆ««.==œ»»». ==»»»œ. ==»œ»». ==l »»»œ.==œ»»». ==œ»»». =»œ»». =œ»»» ==l »»»˙====»œ»». =»»œ». =»»»œ ==l ==llllll ??==########==######==__»»»œ«ˆˆ««««£==»»»»œ »»œ» ==»œ»» __««ˆj««ˆ«==__»»œ»ˆ«««ˆj««£»»œ»» ==»œ»» __«««ˆ««ˆ»œ»» ==&& llll==llll VCCiv==_pŒ««««««ˆo ==«««««ˆ __»»»œ»«««ˆ.==«««««ˆ ==_Œ««««««ˆ ==«««««ˆ __»œ»»»«««ˆ.==«««««ˆ ==llll _Œ««««««ˆ==««««««ˆ ==__»»»»œ«««ˆ. «««««ˆ==_Œ««««««ˆ==««««««ˆ ==__»»œ»»«ˆ««. ==««ˆ««« llll ==_Œˆ««««««« ˆ«««««==___»»»»»œ«ˆ««. ==««ˆ«« _==Œ«««««««ˆ «««««ˆ==__»»»œ»««««ˆ. ==«««ˆ llllßÍ =l 2&9 =##=####=# =»»œ» ===»»»œ =»»œ» =»»»œ===Œ ==l =«ˆ««. ==œ»»»=. ==œ»»». ==»»»œ=. ==l =œ»»». ==œ»»». ===œ»»». =»»»œ. =œ»»».===lß=lll & =####=###=Œ==__œ»»»».==Œ==__»»»»œ.==l =Œ ==__»»»»œ. =__œ»»». =Œ ==__œ»»»». =__»œ»». =l Œ==___»»»»œ=. __œ»»»»=. __»»»»œ=. __»»œ»=. Œ==lÍ=lll & =####=###=_ˆ««««««««=ˆ««««««=ˆ««««=ˆ«««=_ˆ«««««««=««««ˆ«=«ˆ««=ˆ««««=lll =_«««ˆ««« =ˆ««««« =ˆ««« =ˆ««««« =_ˆ«««««« =«««««ˆ =«««ˆ =«««««ˆ =lll _«««««ˆ«=ˆ««««««=ˆ«««=ˆ«««««=_««ˆ««««=ˆ««««««=ˆ«««=ˆ«««««=lll

10 =l 3&2 =##=####=# =»˙»» ====»»»œ. =»»»œ. =»»»œ ==l œ»»» ==œ»»». =»»œ». =»»»œ ==Œ ==l l=68 =Œ ==‰=? >»»»Jœ==»»œ» ==l J»œ»».=-»»œ»==J»»œ»=. =-»œ»» ==l ==lllllll && ==########==######==_«««««««ˆŒ==«««««ˆ ==___»»»»«««ˆœ. __»»»œ««««ˆ==. ___««««œ«»««»»»ˆ.==__ˆ»«»»««««œ. ==«Œ«««ˆ ==ˆ««« lllll ==_««««««««Œˆ ==««««««ˆ __»»»œ««««ˆ.==_»œ»»«««ˆ. ==____««««««œˆ«»»»». __==«««»»»«ˆ«œ. «ˆ««Œ==«ˆ««« ?==lllll lllll 6688==__==>‰«««jˆ«. __»»œœ»»»ˆ««««==_»»»œ»»»» ==__>j««««ˆ‰.==__-«««ˆ«»»»œ»»œ==_»»»»œ»»» ==lllll __««««jˆ‰==__«««ˆ«»»œœ»»»» ==»»œ»»»» ==_‰ˆ«««« ==«««œœ»»»»»»ˆ ==_««««»»»œ»»»ˆ lllllßÍ =l 3?6 =##=####=# =_»œ»» =_=»»»»œ =»»»œ =_»»œ»J. =_-»»»œ==l =_œ»J»». =_-»»»œ ==_»»Jœ»=. =-»œ»» ==l =œ»»» . ====>œ»»» . ===l=_>˙»»» .========l ==llllll ?& ==########==######==_‰jˆ«««.==n-»»»œœ»»»œ»ˆ«««====»»»»»»»Jœœœ«ˆ««j.==_»»»»»»œ»œœˆ«««====lllll »»»œˆ«««j==__»»œ»»»««««ˆ==»œ»»»»» ==_Œ»œ»»»»» ==»»»»œ» ==‰œ»»» ==lllll ==__>»»»œ«ˆ««« ==»œ»»»» ==‰»»»»œ»» ==_»»»»»»œ ==»»œ»»» ==»»»œ ==lllll _>»»»»»»»»œ»»œœ.==»»»»»»œ==-»˙»»»»»˙»»»»»»»œ==_»»œ»»»»==»»œ»»»==»»»œ==lllllßÍ =l 4?0 =##=####=# =>»»»œ. ===-»»˙» =====l _»»œ» ===_»œ»» ==»»»œ===l >»œ»». ===-»»˙» =====l _œ»»» ===_»»»œ ==»œ»» ===lßÍ==llllll &?==########==######==__œ»»»»»»»»»œ»œ==œ»»»»» ==__»»»»»»œ»»»»»»œœ» ==œ»»»»» ==_»»»»œ»œ»»œ»»»» ==»»œ» ==llll ==_>œ»»»œ»»»œ»»»». ==œ»»»»»» ==-œ»»»»»»»»»»»»»˙˙ ==_»»»»»»œ ==»»»»»œ ==»»»œ ==llll __»»»œ»»»»»»œ»œ ==»»œ»»» ==__»»»»œ»»»œ»œ»»»»» ==»»»»œ» ==_»»»œ»»»»œ»»œ»» ==»»»œ ==llll _==«ˆ««««»»˙»»˙»»» ==«««ˆ« «««ˆ==_»»»»»œ==_»»œ»»»œœ»»»»»»»==. »œ»»==llll =l 4?4 =##=####=# =»»»˙======œ»»». ==l =_»œ»» ==_=»»˙» =====l _=œ»»» ==»œ»» ===»»»œ ==l »»»˙=. ======l lß=lll & =####=###=__»»»»»»»œœ.==__»»˙˙»»»»»=====l __œ»»»»»»»œ==_œ»»œ»»»»» ==_»»»œ»»»œ»===l _˙»»»˙»»»» ..======l __»»œ»» =___œ»»»» =__»»»œ» =»»œ»=. =l lÍ=lll ?=####=###=»»»œ=»»»œ» =»»œ»»»»==»»»œ»» =œ»»» =»»»œ =lll «ˆ««=«««ˆ=«ˆ««=_»»»œ=»»»œ==»»œ» =lll »»»»»œœ=»»»»»»œ=__»»»»»»»œœ=& ««ˆ«==«««ˆj=lll __«˙««««««˙˙=... ====lll lll Dal segno al Fine

[email protected]©Na.aban t) kisw;r 'oqralari mh= 11 4.-Prélude en Do # mineur ß ===lllllll ?&&===######=######===AA244242 g==g=iit__tˆŒ««««««aa===ttoˆ««««£o===ˆ««« =»œ»» ==£»»œ»»=_==»»»»œ» =nnn_e===«««ˆˆˆˆ«««««x.pr=_e««ˆ««==ss«ˆ««i=f ===lllll ==__ˆ««««««««ˆ«=««««ˆ£===«««ˆ ===»»»œ #£=»œ»»» ==_=»œ»»»» ==#=__«««ˆ«ˆ««««ˆ«ˆ. ===_«««ˆ #=_«««ˆ=====lllll =___«««ˆ«ˆ««««« ===ˆ««««£ ˆ«««===»»»œ=£==»»»»œ =_»»»»»œ===nnn_==«««ˆˆ««ˆ««ˆ«=. _««««ˆ===ˆ«««===lllll Í =l 4&=##=## =«ˆ««=====««ˆ«.=#ˆ«««« =ˆ««« =l =«««ˆ ====n«««ˆ=. ˆ««««=ˆ««« =l =«««ˆ ====n=««««ˆ. =«ˆ«« #ˆ««««=l=ˆ««« =====n«ˆ««. =«ˆ««« =«««ˆ=lßÍ==llllll &?==########==__==ˆ«««««« «ˆ««««£==#ˆ««« »»»œ==#£œ»»»» ==_œ»»»»» _««ˆˆ««ˆ«======lllll «««««ˆ«==«««ˆ«£ «««ˆ==œ»»» £_»»œ»»==__»»»»»œn==n_ˆˆˆ««««« ====lllll ==«ˆ««««« ««««ˆ£==ˆ««« »»»œ==n£_»»»»œ==__»»»»»œn#==_ˆˆ«««««ˆ ====lllll ˆ««««««==««««ˆ£ «««ˆ==»»»œ ==£_œ»»»» __»»»»»œ==nnn_ˆˆˆ«««««====lllll =l 8&=##=## =ˆ«««=====n=«««ˆ. #=««««ˆ «««ˆ==l ««j«ˆ===#ˆ««« =====ˆ«««j ?=l =‰ ==»œ»» =====J»œ»» =l ‰==«««ˆ ==«j««ˆ==l ==lllllll &?==########====««««««ˆ «««ˆ«£==««ˆ« »»»œ==#£_»»»»œ==#__»»»»œ==__ˆ«ˆ««««ˆ« ====lllll ==__««««««ˆ‰ ««««ˆ==£ «««ˆ #==œ»»»»»»œ» £»»»»œ==_»»»œ»» ==##___»œ»»»»»œ»»» . ==‹_»»»œ ==__œ»»»»»œ»» ==lllll n__««««««ˆ‰˙»»» ==«««««ˆ£ ==«««ˆ n__œ»»»«««jˆ==£œ»»»» ==»»»»»»»»»»»»»»œ ___œ»»«»»ˆ«»»«»œ.==#»»»œ ==_«««»ˆ»»œ«»»»»œ ==lllll #_ˆ»»»œ«««»»»œ==»»œ» ==____»»»œœ»ˆ»««»«==#_____»»»œˆ»œ»«««»==lllllßÍ =l 1?2 =##=## =__«ˆ«««==_«««ˆ =«««ˆ«=. ==_«ˆ««« =_««ˆ« ===l =«ˆ««=««ˆ«£=«ˆ«« =««ˆ««. ===«««ˆ« #=«ˆ«« ====l n«««ˆ==ˆ««« =«««ˆ«=. ==ˆ«««« =n»»»œ ====lßÍ==lllllll &?==########====__ˆ«««««»ˆ««»˙» «««ˆ«==£ ««ˆ«==»»»œ £==»»»»œ »»»»œ====__«ˆ»»«««««»«ˆœ ««««ˆ==. »»»œˆ««««====llll »«««»˙ˆ»»»œ» ==£»»»œ» ==»»»œ»» _»»»œ==£__»»œ»» ==___»»»œ»» ==___»»œ»««ˆ«««««ˆ==#ˆ««««==. __ˆ«««ˆ««««====llll n__»»»»»»œ«««ˆœ==£»»œ»» ==»»»»»œ n==»»»œ £»»»œ» ==»»œ»»» ==n__œ»»»»»»»œ==#==__»»»œœ»»» _»»œ»»==. llll

12 =l 1?5 =##=## =»œ»» =£»»»œ=n»œ»» =»œ»»» =. ==»»»œ» #=œ»»» ===l =n»»»œ =£»»»œ =_»»œ» =__»œ»»» . ==_=»»»»œ __»»»»œ====l =»»»œ £=»»»œ _=»»œ» __»»»œ»» =. ==-»»»œ» =_»œ»» ===l=l=43ß=lll & =####==___œ»»»»» =====___œ»»»» =___»»»»œ ___=»»»»œ» . l======_»»»»œ=. »»»œ=»»»»œ =l ======»œ»» . »»»œ=#»»œ» ==l l 43Í=lll ?=####==_œ«««ˆ»»» £œ»»»»» =œ»»»»»» =n»»»œ £=»œ»»» __»»»œ»» ==__»œ»»» =__»»»»œ =lll=#»»»««ˆ«œ =£»»»»»œ =»»»»»»œ œ»»» =_£œ»»»» =__»»»œ»» =& ˆ«««==«ˆ«« ?=lll =ˆ««»«œ»» £œ»»»»»=»»»»»œ» =»»»œ £_»»»»œ=__»œ»»»» =& #=ˆ««« =ˆ«««==lll lll 43 =l 1?8 =##=## =43 =»»»œ =£»»»œ _=»»»œ __»»»»œ=. __»»»»œ=_»»»˙===l l 24=_=»»»œ =_»œ»» =_»»»œ =»»»œ _»»»œ=l =»»»œ =»»»œ =»»»œ _»»»»œ=_»œ»» ==&=l ««ˆ«==««ˆ« =«««ˆ =«««ˆ «««ˆ==l «««ˆ=««««ˆ =««««ˆ «««ˆ=«ˆ««===lßÍ==llllll && ==########==4433 ==ˆ«««==«««ˆ£ «««ˆ==ˆ««««. ==««««ˆ #==˙««««˙ ==? llll==llll 2442 ==_«ˆ««»»»»œ ==»œ»» ==nnœ«ˆ««»»» ==b»œ»» ==llll _«ˆ««»»»»œœ» ======#n«ˆˆ«««»»»œ ==»»»œ ==llll #«ˆ««»»œ»œ»====n«««ˆ»»»«««œˆ====»»œ» ==llll «»»»œ«ˆ«œ»»» ====n«ˆ»»»»««»»œœ==»»ˆ«»œ««==llll =l 2&3 =##=## ==«««ˆ ===n«ˆ«« ====l =«ˆ«« ====nˆ««« =b=«««ˆ =l =«ˆ««===««ˆ«====l =ˆ«««==‹«««ˆ==_«««ˆ====l ==lllllll &?==########==#==œm__»»œœ»»»»»»»œ»»»œ»œar==ca__tœ»»»»»œ» o==bb__==»»»»»»œœ»»»œ»»»œ» _»»»»»œœ» ==__»»œ»œ»»» ====llll nœ_œ»»»»»»»œœ»œ»»»»œ»»œ==_»»»»œœ»» ==_œœ»»»»»» ==__»œ»»»»œ»» ==nn__»»œ»»»»»œˆˆ««ˆ«««««ˆ ====llll ==__œ»»»»œ»»«ˆˆ«««ˆ«««ˆ ==___»œ»»œ»»» ====___»œœ»»»»»«ˆ««ˆ««««ˆˆ ___==»»»»»»œœ ___»»»œ»»»œ====llll 8__vœœ»»»»»»»ˆˆˆ«««««««ˆ==a »»»»»»œœ==_»»»»»»œœ ==_»»»»»»»œœ ==____œ»»»»»œ»«ˆ««ˆˆˆ««««_==» »œ»»» ==llllßÍ =l 2&7 =##=## ===_«««ˆ===_«ˆ«« ====l _=«««ˆ =?=n_œ»»»» =n=»»»œ =l n=ˆ«««« «ˆ«« =««««ˆ =»»»»œ b»»»œ=»»»œ=œ»»»» =n«««ˆ. =«««ˆ ˆ«««=ˆ«««£=ˆ««« =l n=«««ˆ ===n»œ»» ==b=»»»œ=lÍß==llllll &?==########====«««ˆ« «ˆ«« ==««««ˆnn_œ«ˆ««««««»»»»ˆˆˆ==œ»»» œ»»» ==œ»»»» nnœˆ»»»ˆ«««««««»ˆˆ==. »»»»œ###==»»»œ«««ˆ«ˆ««ˆ«ˆ£»»»œ==»»»œ llll n==œnœ»»»»œ»»»»œ»œ ==bb>œœ»»»»»» ==bnnn__ˆ««««««ˆ«ˆ»»»œˆ====llll ====nbbbn_«««««««ˆˆˆœ»»»ˆ====n==nn_ˆˆ»««»«««œ««»ˆˆ ==nnˆˆˆˆ«««««««====llll bn==bb»œ»»«««««ˆ««ˆˆˆ==∫∫«««««««ˆˆ ==n bbˆœ»»»«ˆ«««==œ»»» £»»»œ==œ»»» nn==»»»œ»œ»» llll

13 =l 3?1 =##=## =b=»»»œ ==b»»»œ==»»œ» ==nœ»»» ==l bœ»»» ===n»»»œ =#_œ»»» ===#_œ»»» =& l =«««ˆ =====««ˆ« ==«««ˆ==l ˙«««======lßÍ==llllll &?==########==#==nˆ»»»œ»»»««««ˆœ £œ»»»==œ»»» ==nnœ»»»œ»»» ==bn»»œ»ˆˆ««««»»»œ==£»œ»» »»»»œ==#»»»œ»»œ» ==llll #==ˆ»«»»««œ«ˆ»»œ» £»œ»»==»»»œ ==œ»»»»»»œ bn==œnœ»»»»»»»»»œœœ £==»»»»»»œœ »»»»»»œœ==b»»»»œ»œ» ==llll ==»œ»»»œ»»»»œ» ==bb>»»»»œ»»»œ ==œ»»»»»»œ.. n==#bœbnœœ»»»œ»»»œ»»» ==£œœ»»»»»» ==œœ»»»»»» n_==œœ»»»»»» ==llll œ»»»»œ»»œ»»» ==_»»»»»»»œœ==»»œœ»»»» .. ==««««««ˆ«ˆŒ ==llllß ===lllllll 3&?&5 ===######=######=====__œ«ˆ««»»»˙«««=. £œ»»»»»===œ»»»»»» ===ˆ»»»«««œ.===£»»»»œ=_==»»»»»œ=nn===n_«««ˆ««ˆˆ«««ˆ. ===_ˆ«««« ===««ˆ« ====lllll #___«ˆ««««««««ˆ===. ««««ˆ=£==«««ˆ===_»»œ»««ˆ«.=#£==»œ»»»=_»»»»»œ===#=__«ˆ«««ˆ«««ˆ««ˆ==. =_«««ˆ===_«««ˆ===lllll===b__«««««ˆ««««ˆ.===««««ˆ£===ˆ«««===«ˆ««»»»œ.=£»»»»œ===_»»»»»œ===nnn=_«««ˆ«ˆ«ˆ««ˆ«==. =_ˆ««««===n«««ˆ====lllllÍ =l 3&8 =##=## =n«««ˆ==_=«ˆ«« ==ˆ«««=. #ˆ««««=nˆ««« =l b=«««ˆ. ==«««ˆ. ==nˆ«««=. ˆ««««=ˆ«««=l =#ˆ«««. ==«««ˆ. ==_«ˆ«««=. ˆ«««=««ˆ«« =l =b«««ˆ. ==«««ˆ.==n=«ˆ««. =«««ˆ« «««ˆ==lßÍ==llllll &?==########==__==ˆ«««««« «««««ˆ£==«««ˆ »»œ» ==#£»»»œ» #==_»»»»»œ _ˆˆ«««««ˆ======lllll «««««ˆ«==ˆ««««£ «««ˆ==»œ»» ==£_œ»»»» __»»»œ»» ==nn_ˆˆ«««ˆ«« ====lllll ==«ˆ««««« «ˆ«««==£ «««ˆ ==»»œ» £_»œ»»» ==__»»»»»œ#__ˆ«««««ˆˆ======lllll «««««ˆ«==««««ˆ£ ==««ˆ« »»œ» ==£_»œ»»» __»»»»»œ==nn_«««««ˆˆˆ ====lllll =l 4&2 =##=## =#ˆ«««===«ˆ«« ==_«ˆ««=_««ˆ««=_««ˆ« ==l _«««ˆ=__««««ˆ =_««««ˆ =«««ˆ _ˆ«««===l=ˆ«««=«ˆ««==«ˆ«« =«ˆ«« =ˆ««« =l =«««ˆ ««««ˆ=««««ˆ=«««ˆ =«««ˆ ==l =«ˆ«« ==>«««ˆ ==”Íß==lllllll &?==########==__==««««ˆ«« ««««ˆ«§==«««ˆ »»»œ==§»»»œ» ==_»»»»»œ ##==___«««ˆœ»»»» «««ˆ==. œ»»» ==»»œ» llll ==__««««˙˙««»»»œ ====b_««ˆ«==_ˆ«««. »»»œ==»»œ» ==llll #__˙˙««««««»»»˙Œ====__«««ˆ==#_««ˆ«==. ==llll __˙˙«˙««««««Œ======__œ»»»» __==»œ»» . ==llll n___˙˙˙««««««««»»»œ==__œ»»» . ==__»»œ»» ==””””

14 [email protected]©Gi,;r;rg -h m;/alari mh= 5.-Nocturne en Ré majeur =l ?=##=cM=o_d»»œ» =er=al t_»œ»»o===œ»»» ==»»œ» =»»œ»==l _»»»œ===»œ»» ====»»»œ =œ»»» =l=»»»œ. =œ»»». ==»»œ» #œ»»» =»»»œ =»»˙» ===l ß=lll & =## =cMo=Œder=la≈to__=»»»œ»»» »»œ»» =»»»œ ≈__=»»œ»»»» œ»»»» »»»œ=»˙»» ==l =≈__»»»»œ»» =œ»»»» »»»œ =≈ __»»œ»»»» =bœ»»»»œ =»»»œ ˙=»»»˙» ==l ≈=__»»œ»»»» œ»»»» =»»»œ »»œ» ==≈__=»»»»»œ» »»»œ» =»œ»» =œ»»» l ll l ll Í=ll & =## =c =Œ =ll n»»»˙.=====»»»œ =ll b=»»»˙ ====n=˙»œ»»««« b=»»œ» =ll ˙««˙»»«» ====#«œ˙»»««» ===œ»»» ll =l 4?=##==w =========l »»»œ=. =œ»»». ==»œ»». =»»œ». =»»œ»»=»»»œ=»»»»œ =#»»»œ ==l »»œ»»=#œ»»» =»»»œ» ==»»»˙. =========lÍß==llllll && ==#### ==≈ˆ««« ==__»»»»»œ» »»œ»»?==œ»»» #»œ»»»»œ» ====»»œ»≈ __»œ»»»»» ==»»»œ» œ»»»==œ»»»»»œ» ==lllll ==ww«««ˆ≈ »»»»»œ»»==#»»»»œ==»»»œ «««ˆ≈==»»»»»œ» œ»»»»==»»»œ ==Ó«ˆ«« ====««ˆ« ==lllll ==ww≈««ˆ« «««ˆ==n«««ˆ«« n==_ˆ«««««««#≈«««ˆ==«ˆ«« ==«««««ˆ _««ˆ«««««n==≈ˆ««« «««ˆ==«««««ˆ _«««ˆ««««==≈««ˆ« ==ˆ««« ««ˆ«««==_«ˆ«««««« lllll =l 7?=##==»»»œ. =œ»»».==»œ»». =»œ»». =n_»»»»œ=»»»œ=_»œ»»» =#_»œ»» =l =»»»»œ=#»œ»» =»»»»œ =»»˙» . =======l =bw============lß=lll & =## =≈=n__»»»»»»œ »»»œ» =»»»œ ≈=__»»»»»œ» »»»»œ=»»»œ =Ó ===l =Ó ===≈ n__»»»»»»»œ=#»œ»»» =»»»œ ≈=_»œ»»»»» »œ»»» =»»»œ l =≈=n__»»»»»»»œ=nœ»»»» œ»»» =≈ b=_»»»»»»œ »»»œ» =œ»»» ≈=__œ»»»»»»» »»»œ» =œ»»» ≈=_œ»»»»»» œ»»»»=»»œ» l l ll l =lll ?=## =nwnw_w«««ˆ==«««ˆ==#=ˆ««« ==«««ˆ =lll n#wn=w_w«««ˆ ==«««ˆ n=ˆ««« ==«««ˆ==lll =bnw#ww««ˆ«==«««ˆ =bˆ««« =««ˆ«=_««¯«ˆj «««ˆ=. =«ˆ«« ««ˆ«== lÍ l l =l 1?0 =##==»»œ» =n»»œ» =n__»»»œ» =_»»»œ=n_=»œ»» =_»»»»œ »»œ»=_»»œ» =_»»»œ. ==l ___»»»»œ» =__=œ»»»» =_»»»œ ==»œ»» =l ___=»»»œ»» =__»»œ»» =_œ»»»==»»œ» =l =»œ»». =œ»»». =»œ»» #=»œ»» »œ»»==œ»»» ===n>»»œ» ==lßÍ==llllll &?==#### ==b_www»»»»œ»»»œ≈ ˆ«««==«««««ˆ ««««««ˆ==»œ»»»œ»»»≈ ˆ«««==«««««ˆ «««««ˆ«==nnœ»»»»»»œ»≈ «««ˆ==««««ˆ« «ˆ«««««==«ˆ«««««ˆ«≈ «««ˆ==««««ˆ« ««««««ˆ==llllln_wwwwŒ==n==«˙«« ==w ==««ˆ« ==lllll b_www==««ˆ« ==««˙« ==w ==bnˆˆ«««« ==llllln==_ww˙»»»»» ==»»˙» ====_»»»»»œ==#_»»œ»» ==‹»»œ» _»»»»œ» ==Œ==lllll

15 =l 1?4 =##==»»œ» =#»»»œ ==ˆ««« =«««ˆ==l =ˆ«««. =ˆ«««. =«««ˆ #«««ˆ=‹ˆ««« =˙««« =====l=bw======l =b««ˆ« =b««ˆ« =»»»œ=b»»»œ=«««ˆ==««ˆ« =»»»œ =»»»œ=lÍß==lllllll &?==#### ==#_wwww ====& wˆ«««====«««ˆ ==llll bn__ww_==˙»»»»» w ==»»»˙====_»»»œ»» ==#_œ»»»» ‹==»»»œ _»»»œ»» ==n>ˆ««« b==-ˆ«««. llll==bbnn_«««ˆˆ««««»»»»»˙ww==bbb»»»˙«««««ˆ«ˆ«==nbb==___»»»»»«««««««ˆˆœ bb==____»»»»»ˆ«««««««œˆ ==llll bbbbw__w__»»»œ»»œ»»==b__»»»œ?==nŒ»»œ» ====bÓœ»»» ==b==»œ»» ==llll =l 1?8 =##=b=«ˆ«« b=ˆ««« »»»œ=b»»œ»=«ˆ««=««ˆ«=»»œ» =»»œ» =l =#«««ˆ =n«ˆ«« =#»»»œ =œ»»» #=««ˆ« =««ˆ« =»œ»» =œ»»» =l ««ˆ« =n«««ˆ =#»œ»» ==»»»œ =«««ˆ =«««ˆ =»»œ» =»œ»» l =«ˆ««=n«««ˆ=»œ»» =n»»»œ =ˆ««« =«««ˆ =»»œ» ==»»œ» l lß=lll & =## =bw ======ll _=www ======ll «ˆ««. =«««ˆ. =««ˆ« #ˆ«««=n_««ˆ«=«˙«« ===ll nˆ«««==«««ˆ =n_«««ˆ==__ˆ«««« =llÍ=lll ?=## =b»»»œ =b»»»œ==b»œ»» =b=««ˆ« =lll n=__»»»»œ =#_œ»»» ==»œ»» =»œ»» ==lll n˙_»»»˙»»˙====Œ =»»œ» ==llln n_w»»»œ==˙»»» ===bœ»»» =lll =l 2?2 =##==ˆ««« n«««ˆ=»œ»» =nœ»»» =«ˆ««=«ˆ«« =»œ»» =»»»œ =l #w===========l=#»œ»» =œ»»» =b»œ»» . =»»»œ #=_œ»»» »»»œ=»œ»» =»»œ» =l #=»»J»œ =-œ»»» =nœ»»»J =»»»˙ ===lß=lll & =## =n«««ˆ =«ˆ««==n_«««ˆ ===l ====#«ˆ«««=«««ˆ ‹=«««ˆ #=ˆ««« n¯«««ˆj=««ˆ« =l ««˙«======l =====lÍ=lll ?=## =»»»˙»˙» ===n«««ˆ =b»»ˆ«««»œ==llll wˆ«««=ˆ«««=«««ˆ #=«««ˆ ‹«««ˆ=«˙««=====llll#_ww««ˆ«==ˆ««« ==««ˆ« =««ˆ«=llll#_=wwˆ««« =«««ˆ =««ˆ«=«ˆ««=llll =l 2?6 =##=_=»»œ» . =n_»œ»» =__œ»»» =_œ»»» =‰ =_»»»»œ »»»»œ=»»»œ n=»»»œ _œ»»» =»»»œ ‰=l =œ»»». =»»œ». =n__»»»»œ ==_»œ»» #_=»»»œ =_»»»œ b»»»œ=_œ»»» =_œ»»» . l=#»»»œ. =»»»œ. =n__»»»»œ==_»»»œ =n_»»»œ =_»»»œ =»»»œ _»œ»» =_»œ»» . =l U_»»»˙==Ó===”Íß==llllll &?==#### ==n_wwˆ«««. ==ˆ«««. ==««ˆ« #==«««ˆ n«ˆ««==«˙««>========llll b_wwˆ«««==. ˆ«««.==ˆ««« ==ˆ««« #ˆ«««==˙«««>======llll #_n==ww«««ˆ. ˆ«««==. «««ˆ==#«««ˆ ‹==«««ˆ «««˙==> ====? llll==#U__U»˙˙»»»»»«««««˙˙ ====ÓÓ ==””””

16 [email protected]©Na.aban ;u }iuk -h 'oqralari mh= 6.-Prélude et Fugue en Ré mineur =l ?=b =cAPrn=édlÓua=ndte=e ==Œ =‰==»»œ»J =l _w=========l __«««ˆ=__ˆ««« =_»œ»» =_=»»»œ =_»»»œ __«j¯««ˆ=_»œ»» =_»»»œ n=»»»œ =_»»»œ =»»»œ=l Íß==llllll ?& ==bb ccA==n#πœd_»»œ»»»»œ==ant==œ_eœ»»»»»»œ ==œ_»»»»»œœ»∑==œ==_œ»»»œ»»» ====lllll n_»»»»»»œœœŒ==_==»»»œ»»»œœ‰ ==«ˆ«j« n==œ»»»»»»œœ««ˆ«. ==»»»»œ»»œœ ==«ˆj«« ==lllll ==#œ»»œ»»»««˙«====»œ»»œ»» ==#==œ»»»»»œ««ˆ«. ====»»œ»»œ» ==#ˆ«j««==lllll =l 4?=b =»œ»»==Œ===Ó ====l _»»»»œ=n»»»œ=_»»»œ§=_»»»»œ =_»»»œ _=»»»»œ _»»œ»==_œ»»»»==#_»»»œ =_»»»»œ =__»»œ» =_»»»œ ==l __»˙»»»=. =======_=»œ»» =lÍß==lllllll ?& ==bb ==bn»»»œ«œ»»««ˆ ==»ˆ»œœ»«««»»====b«»»»»«œˆœ»«==n==ˆ«««œ»»œ»»» ==lllll ==#««»»»»»œ«œˆ ========»»»»«««»ˆœœ ==n##==œˆ»»»»»»œ««««ˆ ====»»»»»»œˆˆ««««œ======lllll bnwœœ»»»»»»»»œ» ==#_œ»»»==œ»»» ==œ»»»œ»»»»»œ» ==œ»»» ==ˆ«««ˆ«««»»»œ==n==_««««««ˆˆ»»»œ ==lllll =l 7?=b =_«««ˆ=__«««ˆ =_»»»˙ ====n_»»»œ ==n»»»œ =_»»»œ _»»»»œ=__»»»»œ=__œ»»»» =l ==__»»»»œ==_»»œ» ==_=»˙»» ======l _=˙»»» ====Ó ===l ==llllll ?& ==bb ====#_ˆ«««œ»»ˆ«««» .==««ˆ«ˆ«««==#_»»J»œ==#n__ˆ«««»»»ˆ«œ««====__«««ˆ»»ˆ««»œ« ======lllll ==««ˆ« ««ˆ«==#nœ««»ˆ»«»«««˙.====œ»»» nˆ«««j==#__»«»«»˙«œ«ˆ««====n__»»œ»ˆ«««« _«««ˆ==«««ˆ==«««ˆ «««ˆ==lllll==n_««»»«œ»ˆ««ˆ«.==__«««ˆ»œ»»==b«ˆ««j==#_˙««˙««««œ»»»====_œ»»» ==lllllßÍ =l 1?0 =b =__»»»œ» ==__»»»»œ =_=˙»»» =====l =__»»»»œ» __»»»»œ=_»»»»œ=_»»»»œ n=»»»œ »»»œ=. »»»˙.=======l =_»»»»œ n=»»»»œ »»»œ=»»»œ =_»»»»œ _œ»»»»=. _œ»»» ==_»»»œ ====_»»»œ =l ==llllll ?& ==bb ==n_»œ»»ˆ««ˆˆ««« ==_»»œ»««ˆˆ«««ˆ ==_»œ»»ˆ««ˆ««==_==m««ˆˆ«««ˆ««««ˆ.ndˆ«««.==«««ˆ «««ˆ==«««ˆ ==lllll n_«««««ˆˆˆ»˙»» ======#==_ˆ«ˆ«ˆ««« ==««ˆ««ˆˆ«««« n==ˆ««« ˆ«««==ˆ««« «««ˆ==_ˆ«ˆˆ««««»»»œ====lllll #bˆ«««ˆ««ˆ««»»»˙ ========««ˆ«««ˆ«««ˆ ==«ˆˆ««««»»»«««ˆœ n==œ»»» »»»»œ ==œ»»»» »»»»œ==b«««ˆ«ˆˆ»«««»»œ==lllllßÍ

17 =l 1?3 =b =_»»»œ=__=»»»œ =___»»»»œ» =__»»»»˙=======l __»»»˙» ====_»»»˙ ======l __»»»»œ=__»»»»œ =_»»»»œ _=»»»œ n»»»œ=_œ»»»» .=_˙»»» ======»œ»» ==lßÍ==llllll &?==bb ==_«««ˆ»˙»»ˆ««««ˆ. ==bb==_«ˆ««««««ˆˆ ==_«««ˆ«ˆ««ˆ« ==b_«ˆ««œ«»ˆˆ»»«««==n»»»œ==»»»»œ »»»»œ==»»»»œ ==lllll _«ˆ«»»»«ˆ˙««««ˆ==. ==#b_ˆˆ«««««««ˆ« ==_«ˆ«ˆ««««««ˆ«==bn==«««»»»««««ˆˆ«ˆœ #œ»»» ==œ»»»» »»»»œ==»»»»œ ==lllll ==««««ˆ«ˆ«««ˆ»˙»» ======#nnˆ«ˆ««««««ˆ«==n==œ«ˆ««»»»««ˆ«««ˆ #œ»»» ==œ»»»» ==œ»»»» »»»»œ ==n«»œ«»»«ˆ«ˆˆ««««ˆ==lllll =l 1?6 =b =n»»»˙===_=»»»œ =»»»œ __ˆj«¯««=_»»»œ ===_»»»œ =l n=œ»»J» =_»»»œ ==œJ»»» =»»œ» . ====J»»»œ=l=»»»œ =œ»»» #=œ»»» =œ»»» =»»»œ =_«««ˆ =nˆ««« »»˙»=======lÍß==lllllll &?==bb ==ˆˆ«««««ˆ««˙»»» . ==b#__«««««««ˆˆˆ==_«««ˆ«˙««==»»»œ ==n_«««ˆœ»»»»œ»» ==œ»»» œ»»»» ==#œ»»»» ==»»»»œ ==lllll _««ˆ«»»˙«»ˆ««.==#==_ˆ««««««ˆ ==_««ˆ«««ˆ«==#_==ˆ««œ«»»»«««ˆ œ»»»» ==œ»»»» n»»»»œ==»»»»œ ==lllll _««ˆ««««ˆ»»»˙==. ==nb_==«««ˆ«««ˆ ====_««ˆ«««ˆ«==n==_œ««ˆ«««ˆ«»»» b==»»»»œ #»»»»œ==œ»»»» ==œ»»»» lllll =l 1?9 =b =_»»»»»œ=n»»»»œ =»»»»œ§ »»»»œ=#œ»»»» =œ»»» ˙»»» =. =======l=#»»œ» =. ====»J»»œ =œ»»» ==»»»œ ==l =_-˙»»» =====n»»»œ==n_ˆ«j¯«« _»»œ»==»»»œ=lßÍ==llllll &?==bb b==_ˆ««««»»»ˆœ«« ====#==#««˙«««««œ»»J»ˆ.««ˆ«==«««ˆ#==««ˆ« ˆœ»»»««««==«««˙ ==œ»»»J >œ»»»==»»»œ ==»»»œ lllll==n #n«««ˆˆ«œ»«»»«»»»œ==#ˆœ»»Œœ»»«««»»«==ˆ««« ˆ«««==#«««ˆ==««««»»»ˆœ ==«˙«««««˙œ»»»>»»»˙ »»»œ==œ»»» ==»»»œ#»»»œ==lllll ==ŒŒ #==ˆ«««j»««œ»««»ˆ#ˆ«««==n««ˆ« _==«««ˆ _ˆ««««««ˆ==_»««˙«œ»» ==ˆ«j«« ==»»»œ«ˆ«« ==lllll =l 2?2 =b =w==========l l n=»»»œ _»»»œ=_»»»»œ b=__»»»»œ _»»»œ=_œ»»» .=_»»»˙ =====_»»œ» ==l b__»»»»œ=_œ»»» =_»»»œ _»»»»œ=_»»»œ ==#__»»»»œ =__»»»»œ _»»»œ=_»»»œ =_»»»œ=_»»»œ=n=»»»œ=lÍß==llllll &?==bb ==Sˆ«««j««««»»»ˆœ n««««ˆ==#««««ˆ==#_ˆ««« _==«««ˆˆ«««« _œ«»»˙«»«==. jˆ«««==«˙««»»»œ ==»»»œ==lllll lllll==ŒŒ ======_==««jˆ«»»»»œ»»«j«ˆ«œœ»»» »»»»»»œœ==.. bb»»»ˆ««ˆ««««œ»»»œ==»»»˙˙»»»»œ==ˆ«««j«jˆ«« ==ˆˆ«««««œ«»«ˆ»»« ==lllll ««»»»œ«ˆ«ˆ«««ˆ====#==«»ˆ«»«œj»«««ˆ b==ˆ«««. ==««««ˆ««ˆ ==»œ»»˙««« ==j«ˆ«« ==»»œ«««ˆ» ==lllll

18 =l 2?5 =b =_œ»»» =. n=»»»œ »˙»» ======»»»œ =_»»»»»œ ∞_»»»»œ=»»»»œ =»»»œ =l n»˙»» =====»»»œ =»»»œ »»»»œ=_»»»»œ =n_»œ»» ==l __ˆ«««j¯=_œ»»» _»»œ»=n»»»œ=_=œ»»» =»»»œ=__=»»»»œ __»»»œ=_»»»œ =_»œ»» =_œ»»»==l lÍß==lllll &?==bb ==«««ˆ«ˆ««»»œ» ==##_ˆ«««œ»«««œ˙»»»»»J==. n«««ˆ==. «««ˆ»œ»» ==«««˙»»»œ==œJ»»» ==»œ»»»»œ» ======lllll _»»«»œ»««»»ˆœ«««ˆ==n#_==ˆ«««««˙»»»J»»»œ«œ. «««ˆ==. n_«««»»»ˆœ==»»»œ˙««« ==J»»œ» ==œ»»»»œ»»====lllll ==_œ»»»œœ»»»»«««ˆ ====#n_«J»»»ˆ«œ»»»œ««««˙. ==ˆ«««. ««»»»«œˆ==œ»»»˙«««====»»J»œ ==»»»œ»»œ ==lllll =l 2?8 =b =_»»»œ==_»»˙» =. =======l n=œ»»» =»»œ»====»»˙» ====l «««ˆ=««««ˆ=««««ˆ =««««ˆ =n««««ˆ =ˆ«««««. =««˙«. ========lßÍ==lllllll &?==bb ==_«ˆ««»œ»«œ»»»«ˆ« ==#_««˙ˆ««œ»»»˙»»««==.. #«««ˆ==. «««ˆ==»œ»»«˙««====»œ»» ==lllll ==_œ_»œ»»»«ˆ««Œ ==_œn_œ»»»»«œˆ««»»»==n»»»œ==. »»»œ==_œ_œ»»»»»»˙»ˆ«««==_==œ_œ»»»»«««ˆ ==lllll ==n_œ»»ˆ««»«ˆ««« ========#_»««»ˆ«»œj«ˆ««==#«««ˆ.==b__«««ˆ«««ˆ ==»»»œ««˙« ==_««ˆ«j==_œ»««»«»ˆ ==lllll =l 3?1 =b =«««ˆ=n««««ˆ =««««ˆ ««««ˆ=««««ˆ =«««ˆ. «««˙====«««ˆ==l œ»»»=»»œ»=>=œ»»» ==»˙»» ===l =»˙»» ===»»˙» ===l «««ˆ =««««ˆ ««««ˆ=««««ˆ =n««««ˆ ««««ˆ=. «˙««===ˆ«««==lÍß==lllllll &?==bb b#œ==_«««ˆ«««˙œ»»»» . ======˙«»»«ˆ»«.==««ˆ«. «««ˆ==«˙«« ==b__«««ˆ==lllll ==œ_>«»»»œ«»«ˆ«ˆ«« ==b_==«ˆ«««ˆ«««ˆ»œ»» bˆ«««==. «««ˆ ==_«»˙«˙«»»ˆ«ˆ««« ==_««««ˆˆ ==lllll _«««ˆ««ˆ«œ»»»«ˆ==#b_==««ˆ«œ««»ˆ»»« ==_«««ˆˆ«»»»œ«« ==__«««ˆ««ˆ»»»«œ ==lllll __==«««ˆ»»œ»ˆ««« ====#==nn«ˆ««œ»»»»»œ» ==«««»»œˆ»»»»œ ==n»»œˆ«»»«»»œ««==ˆ lllll =l 3?5 =b =n«««˙====ˆ««« =«ˆ«« =«j¯«ˆ« ««ˆ«==«««ˆ =l bˆ«j««==«««ˆ =j««ˆ«=«ˆ««=. ==«j«ˆ« =l =«««ˆ =«««ˆ #««ˆ«==««ˆ« =«ˆ«« =«««ˆ nˆ«««=«˙«« ===l ===∑===”ßÍ==llllll &?==bb ==œ»»»ˆ«««»»»œ ==b#__»»»»˙«««œ»˙»»==. . _==»œ»» ==_==»»»œ ==lllll==#_œ»»»«««ˆ»»»œ==#n==_œ»»»«««ˆ»»œ» ==_»»»œ«»ˆ»»«œ«====_»»»œŒœ»»» ==lllll ==_œ»»»«ˆ«« ====n#_»»»˙˙««« ========_»»»ˆ«««œˆ«««»»œ ==lllll ==_«ˆ«««««ˆœ»œ»»»» ==_ˆ«««»ˆ»«œ»»««»œ ==ÓÓ====”””””

19 Fugue Allegro moderato =l &=b =c ====∑ ===l ====∑ ====l ===∑ ===l====∑====l ß=lll & =b cA=lle«««ˆ=grno»»»œ=mo=»œ»» de=r»»»œat=ol -œ»»» =œ»»» =nœ»»» =»»œ» j«««ˆ¯=œ»»» =»»»œ =»»œ» l n=-»œ»» »»œ»=««ˆ«=»»»œ==»»»œ =l »»œ» =nœ»»» =»»œ» œ»»»=»»»œ=œ»»» =#œ»»» =l l l ll l Í=ll & =b c===∑===ll ===∑ ===ll ===∑ ===ll ===∑ ===ll 5 =l &=b ====∑====l ====∑ =====l ====∑ ====l =====∑ =====lß=llll & =b =»»»˙ ==Œ =‰=«««ˆj=ll »»˙» ===«ˆ«« «ˆ««=˙»»» ===ll »»œ»==œ»»» =»»»»œ =»»»»œ »»»œ n=»»»œ »»»œ=»»œ» =ll ‰ =nœ»»» œ»»» =»»»œ» »»œ» =»»»»œ =»»œ» =»»»»œ=»»»»œ∞»»»»œ =»»»œ œ»»» llÍ=ll & =b =_ˆ««« «««ˆ=. «««ˆ =«««ˆ =««ˆ«==lll -ˆ«««=ˆ«««=«««ˆ ==««ˆ« ˆ«««j¯=ˆ««« =ˆ««« «ˆ««=lll «««ˆ=«ˆ««=««ˆ« =«««ˆ ==«ˆ««==lll «ˆ«« =#ˆ««« =«««ˆ =ˆ««« n=ˆ««« ˆ«««=#«««ˆ==lll 9 =l &=b =__««««ˆ==n_ˆ««« ==_ˆ««« =««ˆ« ==l -«ˆ««==_«ˆ«« n=_ˆ««« =_=««ˆ« «««jˆ¯=««ˆ« _«ˆ««=_«««ˆ=l n_«««ˆ=_«««ˆ=__««ˆ««==«ˆ««===«««ˆ =l=_ˆ««« n=_«ˆ«« =_«««ˆ =«««ˆ=ˆ««« =«ˆ«« #=_«««ˆ ====lß=lll & =b =»»»œ »»»œ=»»œ»» »»œ»=»»œ»» =»˙»» ==l œ»»» =»»œ» =»»œ» ==»»œ» =œ»»» =l=œ»»» =»œ»» »»»œ=»»œ» =»»œ» ==»»œ» =»»»œ l =˙»»» ===»»œ» =»»»»œ »»»œ===lÍ=lll & =b =ˆ««« «««ˆ=#«««ˆ ==«ˆ«« =‰ «««ˆj=llll «˙««===«««ˆ n«ˆ««=˙««« ==llll=«««ˆ =ˆ«««==«««ˆ «««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=«««ˆ =««ˆ« llll =‰ «««ˆ=««ˆ« «««ˆ=«««ˆ« «««ˆ=«««ˆ =b«ˆ««=««ˆ« ˆ««««=∞ ˆ«««« ˆ««««=?llll 13 =l &=b =«««˙=====Œ===‰=__«««ˆj«==l ˙«««=====«««ˆ =««ˆ« ««˙«======l _«««ˆ===«««ˆ ==«««ˆ=«««ˆ =_««««ˆn_=««««ˆ _ˆ«««=_=«««ˆ=lß=llll & =b =«ˆœ«»»»« =»ˆœ««»»« œ»»» =»«»««»ˆœ =«œ««»»ˆ» =nˆ«««»»˙» =««ˆ« «««ˆ=«««ˆ ==ll »œ»»ˆ«««=«««ˆ=»»»œ «˙œ«»»«» ===»»œ» ==n««ˆ«=œ»»» ««ˆ« =«««ˆ =ll «««»»œˆ» =«ˆ««=œ»»» b»œ»Œ» =»»œ» =««ˆ«===ˆ««« =«ˆ«« llÍ=lll ?=b =œ»»» ==»œ»» ==»»»œ ==»»»œ ==lll »»»œ==»»»œ=»»œ» ==»»»œ=«ˆ«¯«j »»»œ=»œ»» ==œ»»» =lll »»»œ=»»œ» =»»»œ==œ»»» ===»»œ» =lll marcato

20 =l 1&6 =b =‰=n_«««ˆ =_«««ˆ «««ˆ=_««««ˆ ˆ«««=«««ˆ==«««ˆ «««ˆ=««««ˆ∞_=««««ˆ _««««ˆ =l ««ˆ«==«jˆ««=‰=_«««ˆ=«««ˆ ˆ«««=ˆ«««=ˆ««« =l «««ˆ ==«««ˆ==_«««ˆn=_«««ˆ __««««ˆ=_«««ˆ _=«««ˆ «««ˆ=? l =˙»»» ====_»˙»» ===lß=llll & =b =«««˙ ===#««ˆ«« =«««ˆ nœ»»» ==ll=n«ˆ««»»œ» «««ˆ=«««ˆ =«««»ˆœ»» ««ˆ«=»»œ««ˆ«» ==«««ˆ»»»œ =ll «««ˆ»»˙» =n«ˆ«« ««ˆ«=ˆ««« «««ˆ=«««ˆ ˙«««=»»˙» ===ll bˆ«««»»»œ=»»»œ n=»««»œˆ»« «««ˆ =ˆ««« b˙ˆ«»«»»«==nˆ«««=llÍ=ll ?=b =œ»»» #»»œ» =»œ»» =»»»œ=nœ»»» =œ»»» #»»»œ==ll=»˙»» ===n˙»»» ===ll »»»˙===»»˙» ====ll b»»»˙===»»»œ=n»»»œ œ»»»=œ»»» =»»»œ ll =l 2?0 =b =n»»»˙=====_»»»œ ==»»»œ===l »»»œ==»»»œ =»»œ»==»œ»» =œ»»» l==œ»»» =«j«ˆ«¯ »»»œ =»»»œ =»»»œ =»»»œ =»œ»» «ˆ««==l »»œ» ==œ»»» ==»»»œ=œ»»» ==»œ»» =»»»œ l ==lllllll &?==bb b==««ˆ«˙»»» »œ»» ==œ»»» n»ˆ»œ»«««==««ˆ« b==«««ˆ »»ˆ»œ«««˙«««==. ˆ«««««==ˆ«««« bˆ«««==«««ˆ.==J»»œ» lllll #==ˆ«««Œ ˆ«««==. «ˆ««‰ ==J»œ»» _Ó»»»»˙˙»»» ======lllll __«««ˆ _ˆ«««==_˙»»»Œ ==#ˆ«««==«««ˆ. ==««˙«»»»œ»œ»»» ==_»»»œ»œ»»» ==lllll _==»»»»«««˙œ »»»»œ »»»œ==»»»œ »»œ» ==œ»»» ==#«««ˆ‰ «««ˆ==.»»»œ »»œ» ==»»»»«««ˆœ œ»»» ==»»»œ» lllllßÍ =l 2?4 =b =»»»œ=»»œ» =»œ»» ===b»œ»» =»»œ» =»»»œ. =l=»»œ» =‰ =«ˆ«j«=»»˙» ===l =ˆ««« ««ˆ« =»»»˙ ====b»œ»» ==»»»œ ==l »»»»œ =»»»œ n»»»œ=»œ»» œ»»»==»»œ» ‰=»œ»»=»»»œ =»»»»œ »»»œ=œ»»»» l lß=ll & =b =Ó ====«««ˆ =«««ˆ =l =««ˆ« =»»»œ =»»œ» =ˆ«««=««ˆ« =l =««ˆ« ¯ˆ«««j=«««ˆ =««ˆ« =««ˆ« «ˆ««=ˆ«««=ˆ««« =l =»»œ» =»»»œ==n««ˆ« =«ˆ«« =»»»œ =œ»»» lÍ=llll ?=b =»»»œ =_»»»»œ _=»»»»œ∞»»»»œ »»»œ=»»»œ b=»«»««ˆ»˙. =j««ˆ«=llll =_˙œ«»»«»« =»»œ» b»»»œ=. b_«««»»»ˆ˙=. =b__«««jˆ =llll =b_»«««˙»œ» ==œ»»» œ»»» =. n»˙»»«ˆ««=. =_««j«ˆ=llll b=œ««»»«»˙ =#»»»œ=œ»»» . =#««»«»ˆ»œ «««ˆ=. =œˆ»»»««« œ»»» =. llll =ll 2?8 =b =»»œ» ==»»»»œ=»»»»œ∞=»»»»œ »»»œ =»»»œ ˙»»» ===l =œ»»» ==»œ»» =#»»»œ =œ»»»==l =»œ»» =b»»»œ=n»»»œ=»»»œ=«««¯ˆj b=»»»œ »»»œ=œ»»» =l ==»»œ» =b»»»œ =b»»˙» . ======l ==lllll &?==bb #==ˆ»««»»œ»œ«»» «««ˆ==.»»»œ #n»»»œ««œ«ˆ»»» ==»»»œ.==bn==»»»˙»»»œ««ˆ« b«««ˆ==. b««»»ˆœ«» ==lllll ==»»˙»»«ˆœ««»» bˆ«««==. ˆ««»»˙«» ==Œˆ««« ˆ«««==. ‰«»«»»œˆ«==_«ˆ«j« ==lllll bbbbww_««««ˆ««««ˆˆ==_«ˆˆ«««ˆ««««====_««ˆˆˆ«««««« ==_==ˆ«ˆ««««««ˆ« ==lllll ««ˆ«==«ˆ««bbb_««««ˆ««««ˆˆ«««ˆ====b_«««ˆ«ˆ«««ˆ«ˆ««« ==«««ˆ _««««««ˆ«ˆ«ˆ«««ˆ==ˆ««« ==ˆ««««∫_««««ˆ∫==_ˆ»»«««»»»»«««œ»œœˆ ˆ«««==_.«««ˆ lllllßÍ

21 =l 3?2 =b =»œ»» =#»»œ» =b»»˙» =. ====l =Ó =====Œ ===«ˆ«« ==l nˆ«««=#=«««ˆ #=«««˙. ====l ==˙«««. ====Œ ===l lß=ll & =b =_˙««« ===Ó ==l b=ˆ««« _««««ˆ=«««ˆ b§«««ˆ=««««ˆ «««ˆ=ˆ««« =«««ˆ =n««««ˆ=«««ˆ «««ˆ=«««ˆ =l «˙««=. ===bˆ«««=l =bˆ««« ««ˆ«=«««˙ ==b«««ˆ =_ˆ««««=ˆ«««« ˆ«««=ˆ««« lÍ=lll ?=b #=_˙»«««»œœ»»» =_»»»œœ»» =#_=»««ˆœ»«»»œ» ««ˆ«.=_«««»»ˆœ»»»œ ««ˆ«=. llll n=__ˆœ«œ»»»»»»«« ===__ˆ»«»»œ««»»»œ =n__œœ»»»»»»«««ˆ b=ˆ«««. =__«»»«»»œ»œ»ˆ«==llll nb»«ˆœ««»»»»œ==»»»œ»«««»œˆ =»«œ««ˆ»»»»œ=«»»«»«»œ»œˆ=llll ==#nˆœ«»œ»««»»»» =»»»»»»œˆ«««œ =œ»«»»«»»œ«»ˆ =»»»ˆ»œ«««œ»» ==llll =l 3?6 =b =ˆ«««=b«««ˆ=«««˙=. ===l =Œ =‰ b=œ»J»» ∫=»»»˙ ===l =w=====l =œ»»» =#»»»œ=»œ»» =n»»»œ=œ»»» œ»»»=‹»»»œ=»»»œ =»»œ» =l ‹=»»»œ =#œ»»» =#»»»œ=n»»œ»==& l ==llllll &?==bb bn==_»««»»«ˆœ«ˆ«««««ˆ ==b««ˆ«ˆ«««««ˆ«==bbb_«««««««««˙««ˆˆˆ==_ˆ«««««ˆ«ˆ««==llllb==b_ˆ«««ˆ«««««ˆ««˙« ==ˆ«ˆˆ«««««« ?==bbb__»»»»»»»œ»œ»»œ==«ˆ«« bˆ«««==. __»»œ»«««««««ˆˆˆ==llll b==b#b__««ˆ«œ»»»œœ»»»»» ==#__ˆ»»«»»œ««œ»œ»»» ==__»»œ»»œ»œ»»» ==__œ»»»»»œ»»œ» ==llll n_«ˆ««««ˆ»œ»» ==»»»œ. ==_ˆ««««ˆ«»»»˙ ==_««««ˆ«ˆ====_ˆ«««««ˆ»œ»» ====llll ####__ˆ«««ˆ««ˆ««œ»»» ==__«ˆ«««««ˆˆ«»œ»»==__««ˆ«««ˆˆ««œ»»»==__»»œ»««ˆ«ˆˆ««««==llllßÍ 41 =l &=b =n_««ˆ«=_ˆ«««.=_««˙«=. ====l #_=««ˆ« ««ˆ«=. n_««ˆ«=n_=«««ˆ =_««««ˆ =««ˆ«j¯ ˆ««««=_=ˆ««« =_««ˆ« =l n_«««ˆ=_=««ˆ« =__«ˆ««« =««ˆ«==«ˆ«« =l=_«ˆ«« =n_«««ˆ=_«ˆ««==«««ˆ =««ˆ« =ˆ««« =#_«««ˆ ==l ==llllll ??==bb ==nn___ˆ»œ»«»«»»«œ»»»œ ==__œ»«œ««»»»ˆ»œ»»» ==n__»»«»»ˆœ«œ«»»œ»»====__œœ»»»»»«««ˆ»»»œ ==llll ##__==ˆ«««««˙««w_««ˆ«.==n__««ˆ«« ==n__«««ˆ« ==__«««ˆ««««˙ _==«««jˆ¯ _ˆ«««==__ˆ««««==__««««ˆ ==llll n__˙«««»»»˙««««ˆ==__ˆ««««==___«««««ˆ==b____==»»»˙«ˆ«««»˙˙«»»»«˙ ==_«««ˆ ==llll __==««»«˙»˙»»˙«««ˆ« n__==««««ˆ __ˆ««««==_«««ˆ==_«»œ«»»«˙«««ˆ==_«««ˆ==#__œ»»»«ˆ«««==llllßÍ =l 4&5 =b =««˙«===Œ =‰=__«««jˆ«=l =w ======l «««ˆ=«««ˆ #=«ˆ«« ==ˆ««« =«««ˆ =«««ˆ «««ˆ=n«««ˆ=_ˆ«««« _«««ˆ=n_«««ˆ=l =‰ =«««ˆ=««ˆ« «««ˆ=««««ˆ =ˆ««« =«ˆ«« =n=«««ˆ «««ˆ=#«ˆ«««∞ =ˆ««««=««««ˆ l ==llllll ??==bb ==_«˙««»»œ» ¯ˆ««j«==»»œ» &==_««ˆ««««ˆ«««ˆ«« ==n«««‰ˆ»œ»» ==___J»»»œ ==lllll _w»»œ» ==»»»œ ==«ˆ««»œ»» ==n«««ˆ»»»œ==nœ»»» ==lllll ==_w_œ»»»««ˆ«==«ˆ«¯«j œ»»» ==_œ»»»«««ˆ ==nœ»»» #_==»»»œ«««ˆ ==»œ»» __==ˆ««««««ˆ _«ˆ««==lllll _»»»œˆ«««»œ»»==. __«««jˆ¯==_ˆ««« ==_««ˆ«œ»»» nn==«ˆœ»»»J«« #»»»«««œˆœ»»» ==_»»»»»»œ«««ˆœ==»»»»»»œ«œˆ«« ==»»»œ==lllllßÍ

22 =l 4&9 =b =««˙«====Ó====l =ˆ««« =#ˆ«««==ˆ«««==«««ˆ==l =«««ˆ =ˆ««« =#«ˆ«« =ˆ«««« =n¯««j«ˆ ««««ˆ=«ˆ««=«ˆ««=l =#ˆ««« =«««ˆ =bˆ««« ==b»»»œ===»»œ» ==l ==llllll ?& ==bb n#==bww»œ»»«««ˆ.==»»»œ #==»œ»» j«««ˆ==»˙»»«ˆ«« ==«««ˆ ==«««ˆ ?==lllll b#n==_ww»»»˙ˆ«««.==«ˆj««==œ»»»««ˆ«==«ˆ««==#œ»»»««ˆ« ==lllll n#==_ww»»»œˆ«««.==»»»œ ==&«ˆ««j#__==ˆ««««ˆˆ«»»»««œ _==»»»œ #_««««ˆˆ»»»ˆ«««œ==»»»œ==lllll bb__ˆ«ˆ«««««ˆ««œ»»ˆ«««» ====b__ˆ«ˆ««ˆ«««««««ˆ«==ˆ««« ==b_««««««««ˆˆˆœ»»» ==œ»»» b==_««««ˆ««ˆ««ˆœ»»»» b==»»»œ» lllllßÍ =l 5&3 =b =b«««ˆ=««««ˆ=««««ˆ =«««ˆ =»»œ» =»»»œ =««ˆ« =l =˙»»» ==»»»œ=»»»œ =»œ»» ==l »˙»»===»œ»»» ==‰ =j«ˆ«« =l b»˙»» ===»»»œ.==bœJ»»» =l =»»»˙ ==»»»œ.===n=»»J»œ lÍß==lllllll &?==bb bb==œ»»»««««««««ˆˆˆ. ==««ˆ«««ˆ«ˆ««==»»Jœ» ==˙»»»ˆ««ˆ««««««ˆ ==«ˆ«««««ˆ«ˆ«==llll ==»»˙»œ»»»»»»»»œœ ==œ»»»»»»œ»»œ n==»»»œ»»œ»»»œœ»»» . ==»œ»»»»»œ»»œ==»»œ»J llll==bbb»»˙»ˆ«««««««ˆˆ ==ˆˆ«««««««ˆ ==___ˆ»»»»»»œœ«««ˆ««««ˆ ==b___»œœ»»»»» __==»œ»»»ˆœ»»»ˆˆ««««««« ==llllbbb___ww««ˆ«««««ˆˆ====«ˆˆ««««««ˆ bn==ˆˆ«ˆ«««««« ==«««ˆ«ˆ«ˆ« ==llll b#w____==«««œ»»»»»»»»œœ˙w _==œ»»»»»œ #____==»»»œ»»œ«««ˆ ___«««ˆ==___œ»»»»»œ««ˆ« ==llll =l 5&8 =b =n»»˙» =. =====»»œ» =b»»»œ =l »»»˙=. ======»»»œ =œ»»» =l ««˙«===Œ==‰ __=ˆj«««« =l w==========lß=lll & =b =Ó ==___=»œ»»»» ___»œ»»» =__œ»»»» ==l Ó====___»»œ»»» =___»»»»œ __»»»œ»==l b«ˆ««==«««ˆ =«ˆ«« =««ˆ« =l =b«««ˆ ===ˆ««« =»»œ» ==»»»œ =lÍ=lll ?=b =_«««»»ˆ»œ»œ» «««ˆ=ˆ««« _ˆ««œœ»»»»»«=_=»«»œ»»ˆ««œ» =_«««ˆœ»œ»»»» ==lll _»»»»ˆœœ»«««=ˆ««« ˆ««««=nˆ«««« _»»»»œˆ»«««œ=«««ˆ=«˙««_»»»»»œœ=_»œ»œ»»»==lll _«ˆœ«»«»»=n_=«ˆ«»«»»œ b=_»œ»»ˆ««« =_»ˆ«œ»»«« =lll =«««Œˆ n««««ˆ=«««ˆ§«ˆ««=«ˆ««« «««ˆ=_«»»«ˆœ»«»œ» =_«««»»»œˆ»œ» =#ˆ«««« «ˆ««=_«««»»»œœˆ»» =«««ˆ lll =l 6&2 =b =ˆ«««=«ˆ«« =«««˙ ===_«ˆ««==«ˆ«« ==l «««ˆ=«««ˆ =_««««ˆ n_=««««ˆ _«««ˆ=_=«««ˆ =_«««˙ ====? l =b»œ»» .==_=»J»œ» =˙»»» ===l =»»»˙ ===Ó ===” ==llllll &?==bb ====_»»˙«œ««˙«Œ««»œ»» .==___»»œ»»»œ»»»œ====___»œ»»œ»»»»»Óœ ==b__»»««œ»»œ»«ˆ»»»œ ==lllll ==b__««««««˙Œ«˙ ====b_»»»»œœ» ==?==b_»˙»»»˙«»»»»œœ««ˆ==n==_ˆ««»««œœ»»» ˆ««««==ˆ««« «««ˆ==lllll _œn_˙»»»»œ»»»ˆ«««==_==œ_»»»ˆ«««œ» ==_==»»»œ««««ˆˆˆ««« ==_»œ»»ˆ««««««ˆˆ« ==lllll ==_œ»»»ˆˆˆ««««««« ==_œ»»»««««ˆˆˆ««« ==ÓÓ====”””””ßÍ

NA|:AZ SIROW 23 CANTIQUE Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian Andante espressivo Cello =l ?=# =c ====∑ ===l =====∑ ====l ===∑====l ===∑ ===l Piano ßÍ==llllll && ==## ccA==#npw_ww«ˆ««d==an==ˆ«««te e==s_ˆ«««pr==e_«ˆ««ss==ivollll n==w_w«««ˆ»»»˙ ==_««ˆ« ==_ˆ««« __«««ˆ==_«««ˆ»»»˙==_ˆ«««==ˆ«««==llll ==_ww«˙»««»ˆ» ==_ˆ««« ==_»»»˙«ˆ««==ˆ«««====llll w«««ˆw==««ˆ«====_ˆ««« ==«««ˆ==llll 5 =l ?=# =====∑ ====l ====∑ ====l ====∑=====l ====∑ ====l ==llllll && ==## ==_w««ˆ»»»«˙ ==_«««ˆ====_«ˆ»«»˙»« ==___ˆ«««.==__«ˆ«« ==llll __«««»ˆ»»˙»˙»» ==. #__««ˆ«==__«««ˆ. ==_«ˆ«« _==««ˆ«»»˙» _˙»»» ==n__«««ˆ ==llll ==n_««ˆ«˙»»» ˙»»» ==_ˆ«««==b#==__«««»»»˙ˆ_»»˙» ==__««ˆ« ==__ˆ««« ==llll n#==_«««˙»»»˙»»»ˆ ==__«ˆ«j¯« n__==«««ˆ ==_ˆ«˙»»»««»»»˙ ==_«ˆ«« ==_««ˆ« ==? llllßÍß ===lllllll 9?&?===### =#F==_____˙»»»»»˙»««««««««˙»«««˙˙œ»»» ====œ»»» ===_____«««˙««»»»«»»»«»˙«˙»»»œ««««˙˙====œ»»» ===lllll n==_____=««˙««˙«««««««˙˙»»»˙»»»»»œ»» ===œ»»» =»»»œ===_»œ»» ===_____«««˙«˙˙««»»»»»»««»«««˙˙»»»œ ===»»»œ ===»»»œ ===lllll =_____˙«˙«««««»»»˙«˙««˙«»»»»»»œ» ===»œ»»======_____˙˙««««œ»»»««««««˙»»»»»»»˙˙ ===œ»»» ====lllll _____««˙«««˙œ»»»«˙˙««««««==˙====»»»œ =b==_____˙«««˙˙««»»»œ˙˙««««««« ===»œ»»====lllll ____«««˙˙˙««»»»œ««˙««««˙«======»»»œ ===____«««˙«˙«˙«»»œ»˙«««««««˙====__»»œ» .===_œ»»» lllllÍ =l 1?4 =# =_»»»œ=. #=_»»»œ _»»»œ=. =»»»œ »»œ» ==n_»»»œ ==l =»»»œ =»»»œ==#_œ»»» =_»œ»» =_œ»»»==l =»»»œ=_«ˆj¯««=n_»œ»» ==œ»»» =»»œ» =»»»œ==, l =œ»»» =#_=œ»»» =_»»»œ =»»»œ ==»œ»» =lÍß==llllll &?==## ==#____««««««˙««««««˙˙˙«˙ ======n____«««««˙««˙««˙˙«««˙ ======llll n____«««««««˙˙˙«˙««««==˙ ====b____«˙««««««˙««˙«˙««˙ ======llll==n##____˙«˙««««««˙˙«˙«««««======____˙«˙««««««»˙»˙»»»»˙======,==llll n_»»»˙»»»˙»˙»»»»»˙======#_==˙»˙»»»»»˙»»˙»»»» ====llll

24 =l 1?8 =# =»»œ» ==œ»»» =»»œ» =n_»»œ» =œ»»» =»»œ» ==»»œ» =l =»»»œ ==»»»œ =»»»œ==œ»»» ==l »»»œ==»»»œ ==»»»˙ ===l =»»»œ ==œ»»» ==»»»˙====l ==lllllll &?==## n==_»»»»»»«˙˙«««««˙˙ ======#˙==»»»»˙«««˙«««˙ ======lllll nn«««˙˙«»»«˙»«==»»œ» ==»»»œ ==#ˆ««»»«»œ«˙»»»««ˆ==»»»œ«««ˆ«««ˆ====lllll mwwwww«««Œˆ==arca==___tˆ««œ»«»»»»œo ==ˆ«Œ«« ==8v___a»»««œ»»»«œˆ==_» ==lllll mwww«ˆ««Œ.d==. «ˆ««==m___««ˆ«»œ»»œ»».g==. _ˆ««« ==«««ˆŒ ==m««ˆ«.g==8.v___œ»»œ»»»««ˆ«a_==» lllllßÍ m.g. =l 2?2 =# =«ˆ««=ˆ««« =»»»˙ ===»»»˙ ===l _=«j¯«ˆ« »»˙» ==_¯«ˆ«j«=»˙»» ===l _ˆ«««j¯=œ»»» =_»»»»œ=»œ»» =»»»œ=. »»»œ=>»»»œ=-œ»»» . =l =»œ»» ==»»»œ _=»»»»»œ »»»»œ=»»»œ =»»œ»» »»»œ=»»»»œ =œ»»»» ¯j««ˆ«=»»»œ =lß=lll & =# ==Œ =#__»»»»»œœ=Œ=8v=a__»»œ»»»œ_» =l =Œ =#__»œ»»œ»» =Œ =8v__aœ»»»»»œ=_» l =Œ=n__»œ»»»»œ==Œ =8v__»»œ»œ»»a=_» =l =Œ =#__»»»œ»»œ==Œ==8=vna__»»»»»œœ_=» lÍ=llll ?=# =n=#wws««ˆ«im=ile««ˆ«=«ˆ««==««ˆ« =llll #=__w«ˆ«« =«ˆ«« =ˆ««« =«««ˆ=llll =n_ww«««ˆ=«ˆ««==ˆ««« =__««ˆ«=. _=«««ˆ llll ww_=«««ˆ. #_=««ˆ« _ˆ«««=. =ˆ««« ««ˆ«===n_«««ˆ=llllß ===llllllll 2&??6 ===### ===p_ww«««ˆŒ»»»œ====_«««ˆ»»»œœ»»»»»œ _===»»»»»œ »»»»œ===»»»œ#_=»»»«ˆ«»«Œœ ==»»»œ=_««ˆ«»»»»œ ==»»»œ=8v__œ»»»»»œ»»»»œ«««ˆa===_«ˆ««» =«««ˆ==»œ»»» ===llllll =_»»»œ»»ˆ«««˙»»˙»»»»Œ.==..=_«««ˆ¯j»œ»» ===__»»œœ»»»«»»«»«ˆœ »»»»œ===»»»œ =»»»œ ==Óˆ«««»˙»» =«ˆ««===S#_œ»»»»»»œ»ˆˆ««««===ten,,=.==llllll «ˆj¯«« pw_w_=œ»»»»»œ»»»»»»»œ»˙ ===##___»»»œ»»»»»»œœ===__œœ»»»»»» ===#ˆ«««¯j__»»»œ»»»»œ»»»»»»œœ=.==ˆ«¯««j=__œ»»œ»»»»»»»»»œ»»œ==. ===llllll=wnSn__w_»»»»»»»»»œ»œœ»»»œ===.. _««ˆ¯j« =_œ»»»œ»»»==.bb__œœ»»»»»J»»=n==»»»œ =___»»»œ»»»»œ»»»˙»œ»». ===___»»»»»»œ»œ»œ»»==.=llllllÍ =l 3?0 =# =»»œ» =»»»»œ =»»»»œ »»»œ=»»»»œ »»»œ=»»»»œ =»»»œ ««¯«ˆj=»»˙» ===l »»»œ=»»»»œ =»»»»œ »»»œ=»»»œ» »»»œ=»»»»œ =»»»œ »»»»œ=»»»œ =»»»»»œ »»»»œ=¯ˆ«««j œ»»»==l œ»»»=. =»œ»» »»»œ=»»»»œ »»»œ==»»»˙ ==l=_œ»»» =#_«««ˆ =_««ˆ« __»»˙»» =. ===lß=lll & =# ##=__»»»»œ»»œ» .. ===__»»œ»J»»»»œ =__»»»œœ»»»».=__»»»»»»»œœ.=l=__»»»œ»»œ»» .. ===bb___»»»»»J»»œœ =__œ»»»»»»»œ. ==__»»»»»»œ»œ=. =l ##__œ»»»»»œ»» ..==nn___»»»»»»J»œœ=___œ»œ»»»»»».=___=»»»»œ»œ»». =l ___œœ»»»»»»». ==___œœ»»»»»»». =___œ»»»»»œ»». =___»»»œ»»œ»»=. lÍ=lll ?=# S=ww_œ»»» ==_œ»»» ==_»»œ» =_»œ»» =lll=S_ww»»œ» ==_œ»»» ==_»»»œ ==_»»»œ==lll nSw_w»»œ» =_œ»»»==_»»»œ=_=»»»œ =lll S_wwœ»»» ==_»»»œ =_»»»œ=_œ»»»=lll

25ß ===lllllll 3&??4 ===### ===p______»»»»œ»»»»»»œ»»»»»œœ=. »»»œ===_»»»»œ ===»»»œ _____»»»»»œœ»»»»»»»»»œ»œ=. ==»»»œ=»»»»œ===»»»œ ==««ˆj¯«=_____»œ»»»»œ»»œ»»»»»»œ». ====_____==»»»»œ»»œ»»»»œ»»»»œ. =&===lllll œffw_w____«««ˆ»œ»»»»»»»»»œœ======#S˙______»»»œ««ˆ«»»»»˙˙»»» =__==œ»»» =»»»»»œ» .===__»œ»»ˆ««« ===œ______»»»œ«««ˆ»»»œ»»»œ»===__»»»œ===»»»»»»œ.=&===lllll #œ____==«ˆ««˙«««˙˙«««Œ»»»œ»œ»»» =?ˆ«««===#˙______»»««»œˆ«»˙»»»»˙»» ===__»œ»» =»»»»œ»»==.=«ˆ««&===ˆ»»»«œ˙««««« _»œ»» ===ˆ«««»»»»œ=_==»»»œ =?==œ______=««ˆ«œ»»œ»»»»»»œ»» ==__»»œ»=»»»»»»œ===.=&lllllÍ =l 3&7 =# =««ˆ«==«««ˆ====«««ˆ =ˆ«««===l=#_«««ˆ ==ˆ««« ===«ˆ««==ˆ««« ===l =ˆ««« =««ˆ«====ˆ««« ===«««ˆ=. ===ˆ««« l ==llllll && ==## ==___œ»»»»»»»œ«˙Œ˙˙«««« ?==#______»»»»»»»˙»˙»»˙œ==__»œ»» ==œ»»»»»» . &==˙˙Œ««««« ?==______»»»»œ»»œ»œ»œ»» ==__»»œ» ==»»»»»»œ. &==llll ___>œœ»»»»»»»œ˙««˙««Œ==?#==_______»˙˙»»»»»»˙»»»œ __»œ»»==»»»»»»œ.==& b==«Œ««˙˙« ?b==_______œœœ»»»»»»»»»»œ __»»»œ==»»»»»»œ.==& llll ==#S____>»»»»»»œœœ»˙««««Œ˙ ?==#8____»»»»»»˙»»˙»˙»œva==__»»»œ »»»»œ»»==. &==»»»˙«««ˆ ««ˆ«==«««ˆ ==««ˆ« ?==____»œœ»»»»»œ»»œ»» __»»»œ==»»»»»»œ==. & llllßÍ =l 4&0 =# =ˆ«««=. =#«««ˆ =«««ˆ. ==ˆ«««=ˆ««« =n=«««ˆ ===l =«««ˆ =«««ˆ====#ˆ««« =«ˆ«« =««ˆ« ===l =««ˆ« =«¯ˆ««j=n«ˆ«« ===ˆ«««=«««ˆ==««ˆ« ===l ==llllll && ==## ==#8S_>œ»»»»œœ»»»˙˙˙«Œ««««va ==?#==____»»˙˙œ˙»»»»»»»» __»»»œ==»»»»»»œ. ==& nŒ˙˙««˙««««==? ==____»»»»»»»»»œœ»œœ __»»»œ==»»»»»œ» .==& llll ==S_>«««˙Œ««˙«»œ»»»»œœ»» ˙_?==» #_____-»»˙»»»˙»»˙»»»œ==__»»œ» ==»»»»œ»» . &==n˙Œ˙«««««˙« ==? ==_____œ»»œ»»œ»»»»»»œ __œ»»»==»»»œ»»» .==&llll ==#S__>˙Œ««««˙««»»»»»»»œœœ˙==?#______==»»œ»»»˙»»»»˙»˙ __»»»œ==œ»»»»»» . ==& ««˙«««««˙Œ==?==#______»»»œœ»»œ»œ»»»» ==__»»»œ ==»»»»»»œ. llllßÍ =l 4&3 =# =«ˆ««==#ˆ««« =«««ˆ =«ˆ««==«ˆ«« =l=ˆ««« =«««ˆ=«ˆ««=n=«ˆ«« =«ˆ«« =««ˆ« =««ˆ« ==l ˆ«««===«ˆ«« ==«««ˆ ==ˆ«««==l=#_«««ˆ ==««ˆ« =««˙«====lß=lll & =# =_»»»»œ»»œœ =_œœœ»»»»»» ==_»œ»»œ»œ»» =_œœ»»»»œ»» =l=_»»»»œœ»œ» ==_»œœ»»»»œ» =#=__»œ»œ»»»»œ =__œœ»œ»»»»»==l n__»»»œ»»»œœ==__œœ»»œ»»»» ==#__œœ»»»œ»»» ==__œœœ»»»»»»» ==l ___»œ»»»»œœ»» =___œ»»»»»»»œœ==___œ»»»»»»»œœ =___»»»»»»œ»œœ=l lp l l llÍ=ll ?=# =»˙»» =»»»»»˙ ==˙»»» =#»˙»»»» =ll=»˙»» ==n»»»˙» ==««˙« =#«««˙==ll «««ˆ=n«««ˆ=«««ˆ=««ˆ« =«ˆ««« =#ˆ««« =ˆ«««« =««ˆ« =ll _«««««˙˙=˙«««==_«««˙˙«« =«««˙=ll

26 =l 4&7 =# =«««ˆ==#_«««ˆ==_«««˙====l =«««ˆ =«ˆ«« ««˙«======««˙« =====l n«¯«ˆj« =˙««« =====««ˆ¯j« ˙«««=======lß=lll & =# =##___»»»œœœ»»»» =___»»»œ»»œ»œ» ==___»»»œ»»»œ»œ =___»»»»œ»œœ»»==l ==nn»»œ» ___«««˙«««˙« ==»œ»» ==»»»œ___˙«˙««««««==n_»»»œ ==l ##=#__»»œ»«««˙«˙ =»»»œ =»»œ» =»»œ» =__˙««««˙=»œ»»» »»»œ =»»»»œ »»»œ=œ»»» =»œ»» . =l ll l lÍ=lll ?=# =#__«««««˙ =«˙««==__««««˙« =«˙««==lll =n=__«««««ˆˆ.. =__ˆˆ««««« =__««««ˆ«ˆ =__««ˆ««ˆ« =__«««««ˆˆ.. =__«««ˆ«ˆ« =__ˆ««««ˆ« =__«««ˆˆ«« =lll =#eˆ««««ˆ«sp.. r=essiv=«««ˆ««ˆo mˆ«««««ˆ=arc««««ˆˆ«a=to ««««ˆˆ«=.. =ˆˆ«««««=ˆˆ««««« =«««ˆ««ˆ=lllß ===lllllll 5?&&0 ===### ====¯«j«ˆ«nnpp__ˆ»»»»»»»˙˙˙««««««««ˆˆ===..S___«««««ˆ«ˆ««===___ˆ««ˆ«ˆ«««««===___«««ˆ«ˆˆ«««««===_____=»˙»»˙»»»»˙«««««ˆ«««ˆˆ... ===___«««ˆ«««««ˆˆ ___«ˆ««««ˆˆ«««===««ˆ«=.___==««ˆ«ˆ«« ===lllll #S=__ww>»»»»»œœ»»‰«««ˆ .===_»œ»»»»œK ===__œ»»»»»»»œœ»»»œ»«««»ˆ«« «««ˆ===_»»»»œœ»««««ˆ =«««««ˆ==__»»»»»˙»˙»»»«««»»»œœˆ=..««««ˆ===««««ˆ _»œ»»»»œ«««ˆ===ˆ¯««j« _=«««ˆ»»»»»œœ===_œ»»»»œ» ===lllll #==nbSb=_ww»»»»»œ»»œˆ«««‰ . ===___»»»œ»œK» ===____»»œ»»»»»œœ»«««««œ»»»»ˆ =«««ˆ==___»»»»œ»««««œˆ=«««««ˆ===____»»˙»»»˙»»œ»œ»»»«»««ˆ ..#===_ˆ«««« =ˆ«««==____œœ»»»»»««««ˆ=___==«œ»ˆ«»«»»»œ=_««ˆ«===«««ˆ ___«««ˆ»»»»»œœ====lllllÍ =l 5&3 =# =«ˆ««=. #_«ˆ««=««««ˆ =«««ˆ _««««ˆ=_««««ˆ _=«˙«« ===? l=«ˆj««¯ »»˙»===#=j¯«ˆ«« »»»œ=ˆ«¯j«« =»»œ» =l =»œ»» =¯««ˆ«j=»»œ» . =n=œ»»» »»»˙====l »»»œ=»»»»œ =»»»»œ »»»œ=»»œ»» =»»»œ »»»»œ=#»»»œ ««ˆ¯j«=˙»»» ===lßÍ==llllll &?==## ==Sww»œ»»»»œ»»‰ . ==__»»»»œK»œ __»œ»»»»œ»»œ»»œ»»» ==__»»œ»»»œ==__»»»˙»»»˙»»»»»œ»œ==.. __œ»»»»»œ __==»»»»»œœ __»»»œ»»œ==llll ==#__www«««ˆ ==#ˆ«««==_«ˆ««==«««ˆ ==«««ˆ==llll==#__wwwˆ««« ==ˆ««« ==««ˆ« nˆ«««==ˆ«««==«««ˆ==««ˆ«==llll b==_www«ˆ«« ====ˆ««« ====«««ˆ==««ˆ«==llll =l 5?7 =# =»»»œ=»»»»œ »»»»œ=»»»œ =»»»»œ »»»œ=»»»»œ #=»»»œ œ»»»» =»»»œ »»»»»œ=»»»»œ =««ˆ«j¯ »œ»» =l=»»»œ.==œ»»» #=ˆ«««« «««ˆ=«««ˆ«=«««˙====&=l «««ˆ==#«««ˆ «««ˆ=»˙»» .==l=«««ˆ =««««ˆ «««ˆ=««««ˆ ««ˆ«=««««ˆ =«««ˆ #_«ˆ«««=j¯«ˆ«« _˙«««===”ß=lll & =# #=w«ˆ«« ==«««ˆ ==««˙« ===l w=««ˆ« =#=«««ˆ ==«««˙ ===l =ww ====l ww======”Í=lll ?=# =ww =======llll w=««««ˆ #««ˆ«=ˆ««« ˆ««««=«««ˆ «ˆ«««=n««ˆ« ««ˆ««=«««ˆ« ˆ«««««=«««ˆ ««ˆ««=««¯«ˆj «««ˆ=llll =ww ====llll ww======””””

OUJ \"O\"O>AK VO{OWRDAKAN :{ANAKI WRA| 27 HUIT VARIATIONS SUR UN THÈME POPULAIRE Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian Thème Cello ===lllllll &??===######=VV==666888i=iffp>e==ˆ««««««e.=ttdˆ«««d===éél»»»»»œil=ci==ca»»»»»»œ∑.at=ˆ««««t===»»»»»œ ==-»œ»» =lllll===p>-‰˙«««»»»œ. .===««««ˆ≈ =œœ»»»»»»»»» ==œ»»»»»œ»»».=ˆ«ˆ««««««===œ»»»»» ===-»»œ»««ˆ« ===ˆ««« =lllll ==>-»»»˙«««‰ˆ.=. ««««ˆ≈===œˆ««««»»»» ===œˆ«««»»»»». =«««««««ˆˆ===œ»»»»» ==-»»œ»««ˆ«=«ˆ««===lllll ___>===-»˙»»»»‰»»»œ. . ˆ««««≈===œœ»»»»»»»» ===œ»»»» =œœ»»»»»»»». t==e=««««»»»œˆn.. œ»»»»===-»»»œ===& lllll ß Piano Í =l 5?=##==Œ ==‰==‰ =œ»»» =»»»œ==l >»œ»».==≈ =»»»œ »»»œ=«««ˆ==«ˆ«« =«««ˆ==l >«ˆ««. =≈=ˆ««««=ˆ««« =ˆ«««=ˆ«««==ˆ««« =l =>»»»œ. =≈ =»»»»œ »»»»œ=»»»œ=»»œ»=. ==l ==llllll && ==#### ==_>ˆ«««««««««. ==«««««««ˆ ««««««ˆ==»»»»»»»œ==>ˆ«««Œ==-«««ˆ «««ˆ==‰==llll==_>‰««ˆ««« ==««««ˆ ≈«««ˆ==»œ»» »»œ»»‰==. >»œ»»≈==œ««ˆ«»»»» ==‰«ˆ«« ==‰‰ ==llll _>>œ»ˆ«»»«««.. ==≈≈ a==___œˆ»»»««»«»vec_œˆ«»««»»«==écl___a»»»œ»»»»œ».==t. _»œ»».==___»»»œ»».==llll ==_>œ»»»««««ˆ. ==≈≈ ___ˆœ«»»««»»»====_ˆœ««»»»««. ==___»»»»»»»œœ» .. ==?llllßÍß ===lllllll 9?&?===######====>œŒ»»»Œ. ===≈ œ»»»»»»===. œ»»»»»»«««jˆ‰. ===-««»«œ»ˆ»Œ=. ==ˆ«««====«ˆ««‰ ===lllll c>>»»»»»»»»»»»œ»»œœr.=e==s&»»»œc.=-≈≈»œ»» ==_œœ»»»»»»»»»»».=_œœ»»»»»»»»».===_>-»œ»»ˆœ»»»««««===.»»»œ =-≈»»»œ==ˆ«««=ˆ««««===lllll ==F=__>m˙»ˆ»»»»»«»‰««œ ...a===r≈ca___t=»œ»œ»»»»» o==___œ»»»»»œ»»»».===____>œ»»»»»»œ»»»ˆ«««=. ___»»»»»»»»œœ===»»»œ‰. ===‰ =»»»»œ==lllll=>==«««ˆ =««ˆ«« ==«««ˆ=__»»œ»««»ˆ˙»»«‰....===»»œ» ===»œ»». =>»»œ»»»»œˆ«««==.=œ»»» ==‰====‰«j«ˆ«=lllllÍ =l 1?3 =##==>œ»»»» =≈ =œ»»» œ»»»» =»»»œ» =»»»œ=»»»œ.==œ»»»» =l >«««ˆ =«ˆ««« ««ˆ«=«««ˆ=. ==««ˆ«===««j«ˆ =l =>«ˆ««. =≈ =ˆ«««« ˆ«««=»»»»œ=»»»œ=»»»œ.==»»»»œ =l >««««ˆ. =≈=ˆ««« =ˆ«««« =«««ˆ =‰==l lÍß==llllll && ==#### ==__«««ˆ»»»˙‰ ...==__==»»»œ» ___»œ»»».==___>»œ»»»»«««ˆ.==___»»»»œ ‰==‰==llll ====__««ˆ«»»»˙‰==... »œ»» ==»»»œ ==>œ»»»«««ˆ. œ»»»==‰ ==‰ ==llll _‰««ˆ«==.. ==__»»»œ __==»»»»œ ____>»»»»œ«««ˆ==.__»»»œ» ==‰ ==‰ ==llll ‰«««ˆ==.. ==»»œ» »»»œ==_»œ»»«««ˆ ==‰‰==llll llll

28 Var. I Modéré et expressif =l ?=##=68 =>_«««ˆ=ˆ«««« =_«««ˆ P=»»˙» . ====l=>_««ˆ« =««ˆ«« _«ˆ««=c»»»˙r=.esc.===l=>_ˆ««« =««««ˆ _«««ˆ=»»˙» =. ===l =>_«««ˆ =««««ˆ _«««ˆ=»»»˙=. ===l ß=lll & =## =68Mo=dér=é eŒt=exp=‰res=«««ˆˆ«s..if=l ==ˆ««««ˆ=.. =«ˆˆ««««..==l ==««««ˆˆ«..==««««ˆˆ«.. =l ===««««ˆˆ«.. =ˆˆ«««««=.. =l Í=lll ?=## =68 ==Œ==‰ p=«««««ˆˆ.. =lll ==ˆ«««ˆ««=.. =cˆ««««ˆ«r..=esc. =polll co=a po=co«««««ˆˆ..==«ˆ«ˆ«««.. =lll ===««««ˆ«ˆ.. =«««ˆ««ˆ=.. =lll =l 5?=##==>«ˆ«« =«ˆ««« «ˆ««=»»»˙=. ====l =>««ˆ« =«««ˆ« =««ˆ« =»»»˙. =====l #>=«««ˆ ˆ««««=ˆ««« =»»»˙.=====l =>«««ˆ =ˆ«««« =ˆ««« =˙»»» . =====l ==llllll &?==#### ======ˆˆ«ˆ««««ˆ«««««==.... ==#«ˆ««««ˆ«»œ»»»»»œ==.... ==lllll ======«ˆ«««««ˆ»»»»»»œœ.... ====œˆ»«ˆ«œ»»»«««»«» .... ====lllll ======««»««ˆ»«»»»œ»œ«ˆ.... ==#_==»»ˆ««œˆ«œ««»«ˆ«»»«» ..... ====lllll ====_»œ««»»œ»»««ˆˆ»««««ˆ==..... ==#S»»»««»»«ˆˆ»ˆ««««»«œœ==..... ==lllllßÍß ===llllllll 9?&?===######====n>««ˆ« ===««««ˆ «««ˆ===«˙«œ««««««ˆˆ«««ˆœ»»»»»»» =......======_œ»»»»»»œœ»»»»»»»»œ» ....======llllll ===>««ˆ« =nˆ««««===««ˆ« ==_«˙««»»œœœ»»»»»»œ»»»»»»»=..... ====np==__-»œ»»»»»»»œ»»»œ»œ»»» ....======llllll=n>««ˆ« ===ˆ«««« ===ˆ««« =«˙««ŒŒ.===F===‰œ»»»J ==m=_«ˆ«««««««ˆˆ»»»œ_«««««««ˆˆa....r..=c==ato===llllll=«««ˆ===«««ˆ« ===«««ˆ =_Sˆ«ˆ«««ˆ««««»»˙»»»œ»_==««ˆ«ˆ««««....... ====_ˆ«««ˆ««««ˆ«»»»œ_==««ˆˆ«««««=...... ====llllllÍß ===lllllll 1?&?3 ===######====ˆ««« ==#=««««ˆ «««ˆ===S«˙««ŒŒ.====»»Jœ»‰===bbb»»œœœ»»»»»»»œ»»_==«««ˆ««««ˆ=...... ====lllll ==«ˆ««===«ˆ««« =«ˆ«« ===Sœ»»»»»œ»»»œ«˙««œ»»»_ˆ««««««ˆ«.......====###==««««ˆˆ«««ˆ«»œ»»_«««««««ˆˆ=...... =====lllll=««ˆ« ===ˆ«««« =«ˆ««==S=Œ«««˙Œ.=====‰»»»œJ=#===__««ˆ««««««ˆˆ»»»œ««ˆ«ˆ««««...... ======lllll =«««ˆ ==«««ˆ«=««ˆ«===S__«««˙ˆ««ˆ««ˆ««««»»œ»«ˆ««««««ˆ.....=..=====__»œ»»««««««ˆ«ˆˆ«««ˆ««ˆ««««====‰‰====lllll lllllÍ

29 Var. II =ll &=##=V68 =ifS_ˆ«««e=t_«««ˆvl=i_««ˆ«b.r=an=t =_«««ˆ==_S««ˆ« n=_ˆ««« l =_«««ˆ. ===_««ˆ« ==S«««ˆ «ˆ««=l «ˆ««=. ===««ˆ« =S_=««ˆ« ˆ«««=l «««ˆ=. ==ˆ«««==_S«ˆ««=_ˆ««« l ==llllll &?==#### V==6688 if==‰‰et vlllll==>P.‰»œ»œ»»‰»ibr==_a≈ˆ«««.n»»œ» ==t»»»œ». _≈««ˆ«==-. K»»»œ -œ»»»==‰ ==lllll>.‰œœ»»»»»‰==_«««≈ˆ==. »»»œ »»»»œ.==_«««ˆ≈- »»»Kœ==-»»»œ ‰==lllll>==»‰œ»œ»»»‰ ==_««ˆ«≈. œ»»» ==»»»»œ. _ˆ«««≈-==»K»»œ -œ»»» ==‰ ==lllll >»œ»»»‰œ»‰ ==_«««ˆ≈.==»»»œ œ»»»». ==_««ˆ«≈-»»»œK==-»œ»» ==‰ lllll ß Í =l 5&=##==_ˆ«««. ===_«««ˆ===_«««ˆ =n_«ˆ«« =l _ˆ«««=. ===_«««ˆ ==n_«««ˆ=«ˆ«« =l «««ˆ=. ===ˆ«««==n=_«««ˆ #=ˆ««« l=«ˆ««.====««ˆ« ==#«««ˆ==««ˆ« lßÍ==lllllll &?==#### ==‰»»»»»‰œ»œ ==_≈ˆ«««.==»»œ» -»»»œ» ==_»œ»»»«ˆ««-==»»œ» #-»œ»» ==S‰ ==lllll ==»»»»œ»»»»»»œ‰œ ==_≈«««ˆ. ==»»œ -»»»»œ==_œ»»»»«««ˆ- »»œ»==_-œ»»» ==S‰ ==lllll #_»»»œ»»œ‰»»»»»»œ==_==«««ˆ≈. »»œ==#_-œ»»»»» ==__ˆ«««»»»œ»» - »»»œ==-»»»œ S==‰ ==lllll »œ»»»œ»»‰»»»»»œ» ==_««ˆ«≈==. »»œ» ==»»»»»œ _ˆ«««»»»»œ==- »»»œ ==»»»œ S‰==lllllß==llll 9&&==####===»»»œˆ«««»» . ==≈==œ»»» =œ»»»»» ==»»««ˆ«œ»» =»œ»» =»»»œ==nS«««ˆ ==«ˆ«« ll ==««»»ˆ»»»«»œ..===»»œ» ==#œ»»»»»» ==»»»»»œˆ««« ==»»»œ _=»»»œ=_m«ˆ««=aˆ«««r=c=all to_»««œ»»»»»ˆ«==. =œœ»»»»=_œ»»»»»==_œ»»»»»».=8v=»»««œœ«»»ˆa=_œ»»»»» ==_-»œ»» _==«««ˆ» =«««ˆ=ll =«««ˆ‰=.=»»œœ»» ==œ»»»»» =_=»»»œ»». 8=v«ˆ«»»«»»œœa==œ»»»»» _=-»»œ» =__«««ˆ»===_ˆ««« llÍ=llll ?=## =_»»»»»œ‰»»œ =_«ˆ««.==_««ˆ«-==‰ =llll n=_»»»»»»»‰œœ =_«««ˆ. ==_«ˆ««- ==‰ =llll _«˙«««««««˙˙=... ======llll _˙˙˙««««««««=... =====llll =l 1&3 =##==_«««ˆ. ====««ˆ« ==ˆ«««=««ˆ« =l ««ˆ«=. ====«««ˆ ==n__««««ˆ =_««ˆ« l=_«««ˆ.====_««ˆ« ==ˆ«««=««ˆ« =l ««ˆ«=. ===_«««ˆ=. ===l l ==lllllll &?==#### ==b˙»»»‰»˙»˙»»» ...==bœœ»»»» ==_œ»»»»» b_==»»»»»œ. 8œ»»»œ»v==a _œ»»»»» ==_-»»œ» _==» llll==#««««««˙««˙˙‰ ...==#»»»œ»»œ ‹==»»»»»œ #_==»»»»»œ. 8vœ»œ»»»» a==œ»»»»» _==-»»œ» _==» llll==#»»˙»»˙˙»‰ ... ==#»»»œœ» _==œ»»»»» _œ»»»»». ==8v»œ»»»œa ==_»»œ»»» _-»»œ» ==_» ==llll ==‰˙«««˙««.. ==»»œœ»»» _»»»»œ» ==_œ»»»»». 8==œ»»»œ»»va _œ»»»»» ==_»»»œ_==» llll llllßÍ

30 Var. III =ll ?=##=L68e=np»»»œt=œ»»»et»»œ» =eœ»»» x=pre=»»»œss»»»»œi=fœ»»» »»œ» ==l l=85 =»»»»œ »»»»œ=»»»»»œ œ»»»»=»»œ» ==«««ˆ ««««ˆ=ˆ««« «ˆ««j=l n=««ˆ« =«««ˆ««=«««ˆ« ««««ˆ=ˆ««««« =«««ˆ =l l=68 =««ˆ« ==‰ =Œ =‰=& l ==lllll &?==#### L==6688en==‰‰t etπ==»«œˆ»»«»ˆ«»«œe.. x==-œ«ˆˆ«»»»»««»œ..pr»»»»»‰œœe==ssif==«ˆœœ««ˆ«»»»»».. -ˆ««ˆ««»»»»»œœ..==llll llll ==8855 »»»»œœ»‰====œœ««««ˆ«ˆ»»»»».. ==-«ˆˆ««««»»»»»œœ.. ‰»»»»»œœ====œœˆ«««jˆ««»»»»» ==llll œ»»œ»»»‰ ==pˆ««ˆj«««œ»»»»œ» oc«««««œˆˆœ»»»»»o==a po==co«««ˆˆ««œ»œ»»»» c==«««««»»»»»œœˆˆrescllll llll.==6688 ==»«»»»«»«««ˆœˆœ «»«»««»»»ˆœˆœ==ˆ»«»«»»«««»ˆœœ ==»»««»«»««»œˆœˆ ==»»»«»»««««œœˆˆ ==ˆˆœœ««««»»«»»» llll ß Í =l 5&=##==«««ˆesp«««ˆr=eˆ«««ss««ˆ«i=vo s=emp=«««ˆ«re«««ˆ=ˆ«««« «««ˆ===l l 85==««««ˆ «««««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=«««ˆ ==«««ˆ #=«««ˆ« ««ˆ«=ˆ«««j=l n=«««ˆ ==n_««««ˆ =«««ˆ ««««ˆ=_ˆ«««« =_«««ˆ =? l l=68 =˙»»» .======l l ==llllll &?==#### ==ˆ»«»»»»««««œœˆ ==#c»««»««««»»»ˆˆœœ==rescˆœˆ«»»»»»«««««œ.==ˆœœˆ«»»»««««»«» ====ˆˆœœ«««»»»»«»«« ==«»»«»«»««»«ˆˆœœ lllll==lllll 8855 ==œœˆˆ»»»««»««««» ====ˆœˆœ«««»»»»»«»«« ==œˆ»»»»»««»««««œˆ ==œœ»«»ˆ«ˆ»«»«»««» ==#_ˆˆˆœœ««»»»»»««««««» ==lllll _»ˆ»ˆˆ»œ«««œ»»««««»«==n#_œ»»»»œ»««««««»««ˆˆˆ==_œœ««««»»«ˆˆˆ«»«»»»«==_«»»«»«œ»ˆˆ«ˆ««»»œ««==_==œœˆˆˆ»«»»«»«««»»««« ==lllll lllll 6688==_ˆˆ«««»»»«»»»«ˆ«««œœ==#ˆ«œœ«««»»ˆ»»ˆ»»œ««« ==ˆˆœœœˆ««««««««»»»»»» ==ˆˆˆ««««»œ«œ»œ»»»»««« ==«««««ˆˆˆ«»«œœ«»»œ»»» ==ˆ»«»»»ˆˆ««««œœœ«»««» lllllßÍ =l 9?=##=»˙»»=. =======l »»˙» .=======l =Œ ==»»»œ=»»»œ œ»»»=»»»œ==»»»œ=_»»»»œ=œ»»» l=œ»»» ==»»»»œ=»»»»œ =»»»»»œ =œ»»»» œ»»» =. ==l ==lllllll &?==#### ==bbS««««ˆˆ«««‰>n#==œ»»»»œ..nˆ««««««ˆ«ˆ«««««ˆ«ˆ«==_«ˆ«««««««‰==b‰«««ˆ««ˆ««>n»»œ»»œ==.. »»»»»»»œœœ««ˆ««««ˆ«==»œ»»‰ ==lllll bbSˆ«ˆ««««««‰>n==n»œ»»»œ.. ==««««««ˆ«ˆ«««ˆˆ««««ˆn_««««««««ˆ‰==b‰««ˆ«ˆ««««>n==œœ»»»» ..œœœ»»»»»»»««««ˆ«ˆ««==»œ»»‰==lllll Sˆˆ«««««««‰œ»»œ»» ==.. _««««ˆ«ˆ«««ˆˆ««««««ˆ==m-‰«««««««ˆa==rcat==o««««««««««««ˆ««ˆˆ»»»œ»œ..==_«««ˆˆ««««««««««ˆˆˆ -«ˆ««««««‰====lllll _==»«««««»»««ˆˆœ»»œ» . ==__»»»»««««»«»»««»œœœˆˆ -œ»»»‰======_««»»««œ«ˆ««»ˆ»»œ» _.œ==__««ˆ««««ˆ»«»»»»»»œœ» ==-»»‰»œ ß l Í l l l l =l 1?3 =##==œ»»» ==»»»»œ =œ»»» œ»»»» =»»œ» ==nœ»»J» =l œ»»» ===»»»»œ »»»»»œ=n»»»»œ =œ»»»» »»»œ==#-»J»»œ=l =œ»»» ==«««ˆ=«ˆ«« ˆ«««=œ»»» ==œ»»» =»»œ»»» #œ»»»=l =œ»»» ==»»»»œ n=»»»»œ »»»œ»» =œ»»»» »œ»»=. ==Ul lß=llll & =## =‰ =bbœ_»»œ»»»»»œ»» =_-œ»»» =_»»»œ=_»»»»»»»»»œœœ=-œ»»» =ll »œ»» =##_»»œ»»»»»»œœ=-»»»œ==»»»œ=_»»»»»»»»œœœ =-»»»œ =ll ‰ =_««««««ˆˆˆ«=_ˆ««««««««« =_ˆ«««««««««=_ˆˆ«ˆ«««««=_««ˆ««««««« ==ll _»»»œ =_»»»»œœœ»»»»» =»»»œ ==œ»»» =_œœœ»»»»»»»»»» =_œ»»» Ull llÍ=lll ?=## =b_«««««««ˆˆ»»»˙=. __ˆˆ«««««««=‰ =_««««ˆ««ˆ«=__ˆ«««ˆ««««=‰ =lll ˆˆ«««««««=˙»»» . ˆˆ«««««««=‰ ==ˆ«««ˆ««««=«««ˆ«««ˆ« =‰ =lll##_«««««««ˆˆ»˙»» =. __«««««««ˆˆ=‰ =_««««««ˆˆ«=__««ˆ«««««ˆ=‰ ==lll _ˆˆ«««««««»»»˙=. __«««««««ˆˆ =‰ ==_««««ˆ«ˆ«« =__«««««««ˆˆ =‰ulll lll

31 Var. IV =l ?=##=### =46A=lle‰g=re=t__f»»œ» to=__»œ»»» _»»»œ=. =__»»œ». =_»»»œ. =_=»»»œ. =‰ =_œ»»» =»»œ» =»»»œ. =»»œ».==œ»»». =»»œ». =l=»˙»» =. ====nS_»»»˙. ====& l ==llllll &?==########==## 4466A==llef«˙««»»»»»»˙˙»˙==g.rloe==utrtdoa==vec==hum==eu««««ˆ««ˆˆ«.r ====_˙««««««««ˆˆ««ˆ.==. ====S-««««˙˙«˙«« ========llll ##n==_««««˙˙««˙˙«˙«««««.. ====nn_ˆ««««««ˆ«ˆ. ==n__«««˙«««ˆ«ˆ««ˆ«==. . ==F_-«˙˙˙«««««« ====llll ß Íß==llll 3&&==####=####=##==‰˙»»»=. ˆ««««==nˆ«««==ˆ«««. n=ˆ«««. ==«««ˆ. ==«««ˆ. #==««««ˆ˙»»» . =ˆ«««=‹_ˆ««««==ˆ«««. =#_ˆ«««.==ˆ«««. #==_««ˆ«. =ll=w_«˙««=.. ====n==˙«««. =====ll =˙«««ˆ«««=. __«««««ˆ==«««ˆ =n=«««ˆ. #=ˆ«««.==«ˆ««. =‹=«ˆ««. ‹==˙««««ˆ«« . =««««ˆ=«««ˆ=«ˆ««.==ˆ«««. ==œ»»». =n=»»œ». llÍ=lll ?=####=# n=_˙»»»»»»˙»«««˙. ===nn_»»»»»»»œœ. ==»»»»»»œ»œœ. =##S__=-˙˙»»»»˙»»» ==llll=n»»»˙»»»»˙˙«««.=bbœ»»»»»»œ»=. nn=ˆˆˆ«««««««. n=S__»»»»»»»˙˙˙ =llll _=Œ«˙˙˙««««««... ==Œ =_.»»œ»»œ»»» =n nn_=«««««˙˙«Œ«˙... =n-_»»»»»˙»»˙===llllß==llll 6&&==####=####=##==S=»»˙»‰ ==»œ»» œ»»»» ==»»œ». =»»»œ=. =»»œ»»»»œ..==»»»œ. ==‹>»œ»»»œ»».. ==__=--»»»˙»»»»»˙˙»» ====ll __˙»»˙»»»»»‰==__«««ˆ«==«ˆ«« _=«««ˆ. ==_ˆ«««. ==__»»»»»»œœ»«««ˆ.. ==««ˆ«. =__=>ˆ«««»»»»œ»»»œ.. =t=e__-˙«««»»»˙˙»»»»n=. ==ll==‰ ==nœ»»» =bœ»»»»=b=»»œ». ==b»»»œ. ==nœ»»»∑ ==»»»œ =b_=»»»œ=b=___=»»»˙»»»»˙ ==llÍ=llll ?=####=# n=_«««««˙Œ««˙˙... ==Œ =__.»»»œ»œ»»» ==«˙˙«««˙««Œ«...=te__»»»»»˙˙»»n=. =lll «««««˙˙Œ˙««=... =Œ==___.»»œ»»œ»»» ==Œ««««««˙˙«˙... =___»»»»»˙»˙» =lll=nn˙˙˙Œ«««««««... ==Œ ==n___.»»»œ»»»»œ =bbb_=˙««««««««˙˙... =ten.=lllß ===llllllll 9&?&===######=######==###=b==bb=_e˙»»»»««««˙˙««««««˙«Œ˙˙s......pr===esŒsi=v==obb___«««««ˆˆ««===bnb˙b=_‰»»˙»»»»»»˙Œ˙˙«««.....==b=_«ˆ«« b&===ˆ««« bbb=____˙˙«««««««ˆ«««==-. n=«««ˆ.===ˆ«««. ===ˆ«««?. ===llllll bbbbb=»»˙»»»˙Œ«««»»»˙˙»ˆ==b....««««ˆ=ˆ«««===Œ«««˙ ===bb___«ˆ«««ˆ«««.===bbb_=˙˙Œ»»»»»»»»»»»»˙˙˙==..... =___==«˙«˙«««««-====llllll bnnnn===_˙»»»»»»Œ˙»»»»«˙««˙˙..... ===Œ =b==b___ˆ«««««««ˆ=. ==b=_»»»‰˙»»˙»»»˙»»˙Œ˙«««.....n===__«««ˆ n&_=«««ˆ==bbb____=˙«««˙«««««««ˆ-.==b=«««ˆ. ==_=«««ˆ. n===««ˆ«?. llllllÍ

32 =l 1&2 =##=### =b=«««ˆ b««««ˆ=ˆ««« =«««˙===b»»»˙=. ===l =#«˙««.====n«««˙=. ======l b>«««ˆ=n-ˆ«««.==««˙«====««˙«=. ==l l ==llllllll ?& ==########==## bb==bb_»»»»˙˙»»Œ˙»»»»˙.... ====Œ ==bb___ˆ««ˆ«««««.==bb»»˙»»˙˙»»»Œ» ==... ___==˙««˙«««««- ==lllll ==#nn˙»˙»˙»»»»»˙»»Œ»˙» ==..... Œ==bb___«««««ˆ««ˆ==nnn==»»»˙»»»Œ»‰»»»»˙˙˙˙..... ««««ˆ==#&ˆ«««b#==b___˙««˙««««««ˆ««-. ==ˆ«««. «««ˆ.==ˆ«««?. ==lllll n»»»˙˙»»»˙»œ»»». ==... œ»»» ==_œ»»»» ‹==»»»œ »œ»» ==_»»»œ ==_»œ»» nS==˙»˙»»»»»»˙˙»»»»Œ»˙˙» ...... n==n__«««˙«««˙«- ==lllll ß l Í l l ll Var. V =ll &=##=L68 =en#p__t=ˆ««««. es=pr__«ˆ«««.es=sivo__««««ˆ=. =__«««ˆ«. =__«««ˆ«.==__««««ˆ. =l =_««ˆ«. =_=««ˆ«. =_«««ˆ. ==«««ˆ. =«««ˆ. =«ˆ««=. =l =_˙«««. ========l ==lllll ?& ==#### ==6688Lenπ==Œˆ««ˆ«««t ==««ˆˆ««« ==«ˆˆ««««‰ ==d>ˆˆJ»»»œ«««««o==ul#o-ˆ«ˆ«»««œ»»«u==reux==««ˆ«««ˆ ==llll Œ««««ˆˆ«====««ˆˆ««« ==‰«ˆ«ˆ««« ==>œ»»»Jˆˆ««««« ==#-œ»»»ˆˆ««««« ==ˆˆ«««««==llll==#e«ˆ«ˆ««Œ««ˆs.p==res«ˆˆ««««ˆ«s.i==vo ˆ‰ˆˆ««««««==. #==>»J»»œˆ«ˆˆ«««««. ==-»»œ»ˆ«««ˆ«ˆ««. ==«ˆˆ«ˆ««««.==llll ß Í =l &4 =##==-˙«««. =======l=-«˙««.========l _=«ˆ««. =_«««ˆ. =_«««ˆ. =ˆ«««.==««ˆ«. =ˆ«««. =l =ˆ«««. =#ˆ««««. =«««ˆ.==«««ˆ. =«««ˆ. =«««ˆ.=lß=lll & =## =Œ ==‰=>»»»œJ =-œ»»» ==l =Œ ==‰ =>»J»»œ =-œ»»» ==l =Œ ==‰ ‹=>»Jœ»» #=-œ»»» ==l »»œ» =. F==>œ»J»» =#-»»œ» ==lÍ=lll ?=## =.»»»»»œœ«˙««=. .»»»»»œœ=.»»»»»œœ=.»»»œ»œ»» =.»»œœ»»»» =.»»»»»œœ» =lll b=b»»»»»œœ«˙«««««˙.. =»»»»»œœ =»»»»»œœ =»»»»»œœ =œ»œ»»»» =»»»»œœ» =lll nn=œ»œ»»»»»˙«««. =»»»œ»»œ» =»»»œœ»»» =»»»»»»œœ =»»»»»»œœ =»»»»»»œœ =lll #»»»œœ»» =»»»»»œœ=»»œœ»»» =»»»»»œœ=»»»»»œœ=»»»»»œœ=lll =l &8 =##==«ˆ««. =«««ˆ. =«««ˆ.==ˆ«««. =ˆ«««. =ˆ«««. =l =««˙«.========l «««˙=. =======l =Œ ==nˆ««j«==«ˆ««. ===l ==llllll &?==#### ==n»œœ»»»Œ ==œœ»»»» ==»»œ»œ»‰ ==>»»»»œœ»œJ»» ==#-œ»»»œ»»»»œ==œœ»»»» ==llll #==.eœ»»Œ»»»œ«««˙sp. r==e.œœ»»»»» ssiv==o.‰œœ»»»»» #==>.»»œJ»»»»œœ»» ==.-»»œ»œ»»»»œ» ==.œœ»»»»» ==llll Œ»»»»œ»œœ.==»»»»»œœœ.==‰»»»»»œœœ==. __>»»»Jœ»»»»»»œœœ.==__-»œ»»»»»»»»œœœ.==__»»»»»»œœœ.==& llll==#Œ»œ»»‰ .==«ˆ««««ˆ ==e‰««««ˆ«ˆsp==rens‰œ‰»»œ»»»s==i..v8opvˆœ»»«ˆ««««»a==œˆ«««««»»»ˆ==_» llllßÍ

33 =l 1&2 =##==«ˆ««.=====«ˆ««=. ====l =«««ˆ===_=««ˆ«j =««ˆ«=. ====l=«ˆ««=. ====«ˆ««=. ====lß=lll & =## =Œ===‰ =‰=#8=»œ»»va =_œ»»»_=» =l Œ===‰ =‰=8=vœ»»»a =œ»»» _=» l=Œ===‰ =‰=8=_v»»»œa =b_»œ»» _=» l l lllÍ=ll & =## =_»»‰œ»œ»» =.. b=ˆˆ«««««« =ˆ««««ˆ«« =nn_»œ»»»‰œ»=.. =«««««ˆˆ =«ˆ««ˆ««==ll _œ»œ‰»»»» =.. #=«««««ˆˆ =«ˆ««««ˆ =#__»»»œ‰»»œ=.. n=ˆ«««««ˆ =ˆˆ««««« =ll=_»‰»œ»»»œ=.. #=««««ˆ«ˆ =ˆˆ««««« =b_»œ»»»»‰œ=.. =_ˆ««««ˆ« =_ˆˆ«««««=ll =l 1&5 =##==Œ ===_ˆ««j«==_«ˆ««.=====l =ˆ«««=. ====_ˆ«««=. ====l=ˆ«««=. ====b_«««ˆ=. ====l ==lllllll && ==#### ==__»»»œŒ‰œ»» ==.. n==_ˆˆ««««« ==_‰«««««ˆˆ ==? _‰œ‰œ»»»»» ==.. #8==__«»œ«»ˆ«««»ˆva ==n__ˆˆ«««»»»««œ_==» lllll==n_»»»»»‰œœŒ==.. n__==«««ˆˆ«« ==__ˆˆ‰««««« ==»»»œœ»»‰==.. #==__ˆˆ««««« ==__««ˆ««ˆ« ==lllll==nœ»»»»»œ‰==.. n__==ˆˆ««««« ==__«««««ˆˆ ==bœ»»»»»œ‰==.. b==__ˆ«««««ˆ ==__ˆˆ«««««==lllllßÍ =ll 1&8 =##==#__««««ˆ. =__=ˆ««««. =__««ˆ««.==__««ˆ««. ==__««««ˆ. =__«««ˆ«.==l =__««««ˆ. ==__««««ˆ. =__««««ˆ.==n_«««ˆ. ==_«««ˆ. =_«««ˆ=. =l =_«««ˆ=. ====-««ˆ«====«ˆ««j=lß=lll & =## =˙»»»Œ=. ==‰ =«««ˆj>=b=«ˆ««- ==ll =Œ ===‰ =>««ˆ«j=b=-»»œ» ==ll =Œ ===‰ =#>ˆ«««j=n=-»œ»» ==llÍ=lll ?=## =˙»»» =. =======ll =n«««««ˆˆ. =«««««ˆˆ=. =«««««ˆˆ. =«««««ˆˆ. ==«««««ˆˆ. =«««««ˆˆ. =ll =##««««««ˆˆ. »˙»»=. «««««ˆˆ«=. =««««««ˆˆ. =ˆ«ˆ«««««.==«««««ˆˆ«. =«ˆˆ«««««. =llß ===llllllll 2?&&1 ===######===#n>=__œ«»»»««ˆœ»œ»»»JŒ. ===-__»»»œ»œ»»»œ. ===jˆ««‰«»»»»œœ. ===__«ˆ««»»œ»»œ««ˆ»»»jœ«>=. .===n»»»»«««ˆœœ==.-=ˆ««j«»»»»œœ===. =llllll==##__»Œ˙»»««»«»»ˆ»˙«««»œœ=..===»»»»»œœ ===‰«»ˆ«»«j»»»œœ ===«««jˆ«««ˆ»»»»»œœ>===#=ˆ«««»»»»œœ» -===‰»»»»»œœ===llllll ===#S____>»»»Œ˙˙»«ˆ««««««««ˆ«ˆ..===__«ˆ«««««ˆ«===__«ˆ««j‰ˆ«««««ˆ««===#=__«ˆ«««««««««««ˆj«ˆˆ> ===__«««ˆˆ«««««ˆ««-===__‰«ˆ««««««ˆ===llllll=S«ˆ««œ»»»˙Œ»»»»œ» ==.=œœ»»»»» ===ˆ«««j‰»œ»œ»»»====««ˆ«»«j»»»ˆ«»«œœ>===«ˆ««»œ»»»»œ-===‰»»»œœ»» ===UuUllllll llllllÍ

34 Var. VI =l ?=##=VC=if Œ==#_ˆ«««.p=izz.««ˆ«.=sem=Œpre=ˆ«««. =«««ˆ=. =l Œ==#_ˆ«««. =«ˆ««. =Œ==«««ˆ. =«ˆ««.==l Œ ==#=_ˆ«««. =«ˆ««. =Œ===««ˆ«. =ˆ«««.=l ß=lll & =## V=Cif====∑ ===l ====∑ ===l =‰ =««ˆ« ˆ«««=«««ˆ. =«««ˆ. =‰ =«««ˆ =««ˆ« b«««ˆ.=««ˆ«=. l Í=lll & =## =C =>œ»»». =Œ ==>œ»»». =Œ==lll =>»œ»». =Œ ==>»»»œ. =Œ==lll =l>»»»œe.gg=iero=mŒa =marc=a>»œ»»t.o ==Œ==lll =l 4?=##==Œ ==‹««ˆ«=. #=ˆ«««. =Œ ===«««ˆ. =«««ˆ. =l =Œ ===#_ˆ«««. =«««ˆ.==Œ ==«ˆ««.==ˆ«««. =l Œ===«ˆ««. =#ˆ«««.==Œ ==ˆ«««.=«««ˆ=.=lß=llll & =## =w‰ =««««ˆ =_ˆ««« __ˆ«««=. _«««ˆ.=‰=_«ˆ««=__«ˆ«« __«««ˆ=. n__«««ˆ=. l=‰ =_œ»»» #=__»»»œ #=»»œ». =_»»»œ. =‰ n=»»œ» _»œ»» =œ»»» ==l »œ»» ==»»œ» ==»»»˙====lÍ=lll & =## =_>«««ˆ. ==Œ==_>ˆ«««. ==Œ==lll=_>««ˆ«. ===Œ =_=>«ˆ««. ==Œ ==lll c‰h=an_ˆ«««te=r««ˆ« «ˆ««.=««ˆ«.=‰=«ˆ««=««ˆ« =«««ˆ n««ˆ«=lll =l 7?=##==Œ ==#ˆ«««.=«««ˆ.=Œ==#ˆ«««. =««ˆ«. =l =Œ =ˆ«««. =«««ˆ. =Œ==»»»œ. =»»»œ. =l Œ===««ˆ«. =n«««ˆ. =Œ ==»œ»». =»œ»». =l Œ=#=ˆ«««. =«ˆ««. =Œ ==ˆ«««. =«««ˆ.=lß=llll & =## =w- =======ll _»»»Œ˙=ˆ«««ˆ««««==Œ»˙»» =««««ˆˆ«««==ll ˆ«««=ˆ«««« =«««ˆ «ˆ««==««˙« ===ll ˙˙««««===«««˙˙«===llÍ=lll & =## =‰ =#ˆ««« ««ˆ«=‹_«««ˆ. =#ˆ«««. =«««˙ ==?=lll >«ˆ««. =Œ==>«««ˆ. =Œ==lll >««ˆ«=. =Œ==>ˆ«««. =Œ==lll _˙«««««««˙«˙===˙˙»»»»»===lll =l 1?1 =##=Œ==#=ˆ«««. =«««ˆ. Œ=««ˆ«.=«««ˆ. =l =Œ =nˆ«««. #=«ˆ««. =Œ =ˆ«««. =««ˆ«. l=Œ ==#ˆ«««. =n«««ˆ. =Œ =«ˆ««. n=ˆ«««. =l Œ =_««ˆ«. =n«««ˆ. =Œ =«««ˆ. =«««ˆ. =l =Œ =_«««ˆ.=n«««ˆ. =Œ =#ˆ«««. #==ˆ«««.Ul l ==llllll &?==#### ==_wwwˆ««« ˆ««««==«««ˆ ==««ˆ« ==˙««« ====lllll#==_ww«˙««w ====«˙«« ====lllll#n==ww_««ˆ««««˙ «ˆ«««==ˆ««« «««ˆ====«««˙««˙« ====lllll nn_««««˙˙»»»˙»˙====bn==_«««««˙˙˙»»»˙»» ====lllll #˙==_»««»«»˙ˆ»»»˙»>«ˆ««-==. ˆ««« ==##__˙»˙»«««»«««˙˙««====Uulllll lllllßÍ

35 Var. VII =ll ?=##=A24 =nd=Œan=te e=sp=res=Ps»œ»»iv=o =œ»»»==l =»»»œ.=======œJ»»» ==l =»»œ» ==»»»œ==»»œ» ===»»œ» =l ß=ll & =## =24An=dan=te e=sp=re∑ss=ivo===l Œ====««ˆ« ==«««ˆ =l=ˆ««« ==«ˆ«« ==»»»œ ===l Í=lll ?=## =24 =≈ »»»»»»œ=§œ»»» #=œ»»»» œ»»»»»=»»»»»œ=»»»»»»»œ §=»»»œ »»»œ»» =œ»»»»» =lll »»»»»œ=»»»»»»»œ =§»»»œ #»»»œ»»=œ»»»»» =»»»»»œ =»»»»»»»œ §»»»œ=»»»»»œ =»»»»»œ lll=»»»»»œ =»»»»»»»œ »»»œ=#»»»»œ» =œ»»»»» =»»»»»œ »»»»»»»œ=»»»œ =»»»»»œ =»»»»»œ lll =l 4?=##==»»»˙ ==========l =-»»»œ =====»œ»» ===œ»»» ==l=«ˆ««=. ====«««ˆ =œ»»» ==œ»»»===l lß=ll & =## =Œ====««ˆ«===ˆ««« =l=«ˆ««===«««ˆ =œ»»» ====l=Œ ====«««ˆ===ˆ««« =l l ll lÍ=ll ?=## =»»»»»œ=»»»»»»»œ =»»»œ #=»»»»»œ »»»»»œ=œ»»»»»=œ»»»»»»» =œ»»» =œ»»»»» œ»»»»»=ll=»»»»»œ=»»œ»»»»» =»»œ» #=œ»»»»» œ»»»»» =œ»»»»» =œ»»»»»»» =œ»»» =œ»»»»» œ»»»»»=ll=œ»»»»» =œ»»»»»»» =œ»»» #=œ»»»»» œ»»»»» =»»»»»œ=œ»»»»»»» =»»»œ =œ»»»»» »»»»»œ=ll =l 7?=##==œ»»» ===»»»œ =»»»œ=œ»»»» ==œ»»» =œ»»» =œ»»»» =l =-»œ»» .========n»»»Jœ==l=œ»»» =. =======nœ»»J»===lß=lll & =## =«ˆ««===ˆ««« =»»»œ====l=Œ====#ˆ«««===«««ˆ =l=n««ˆ«===«ˆ«« =»»»œ====lÍ=lll ?=## =»»»»»œ=»»»»»»»œ =»»»œ #=»»»»»œ »»»»»œ=œ»»»»»=œ»»»»»»» =œ»»» =œ»»»»» œ»»»»»=lll=»»»»»œ=»»»œ»»»» =»»œ» #=»»œ»»» œ»»»»» =œ»»»»» =œ»»»»»»» =œ»»» =œ»»»»» œ»»»»»=lll=œ»»»»» =œ»»»»»»» =œ»»» #=œ»»»»» »»»»»œ=œ»»»»» =»»»œ»»»» =»»»œ =»œ»»»» »»»»»œ=lll =l1?0 =##==»»œ» ===»œ»» ==»»»œ===»»œ» ==l =œ»»» ===n»»»œ ==œ»»» ===»œ»» ==l=œ»»» =. ====»œ»» =«««ˆ ==«««ˆ===lÍß==llllll ?& ==#### ==»»»»»œŒ==»»»»»»»œ ==»»»œ #==»»»»»œ »»»»»œ==œ»«ˆ««»»»»==œ»»»»»»» ==œ»»» ==œ»»»»»«««ˆ œ»»»»»==llll==#«««»»»ˆ»»œ==»»œ»»»»» ==»»»œ #==»»»»»ˆ«««œ œ»»»»» ==œˆ«««»»»»» ==œ»»»»»»» ==œ»»» ==œ»»»»» œ»»»»»==llll==œŒ»»»»» ==œ»»»»»»» ==œ»»» #==œ»»»»» œ»»»»» ==#«««»ˆœ»»»» ==œ»»»»»»» ==»»»œ ==»»»œ»»«««ˆ »»»»»œ==llll

36 =l 1?3 =##==«««ˆ. ====«««ˆ=ˆ«««===ˆ««« ==l =»»»œ =====œ»»» =====l=«««ˆ======««ˆ« ==«ˆ««===««ˆ« lÍß==lllllll ?& ==#### ==ˆ«««»»»»»œ==»»»»»»»œ ==»»»œ #n==«»«»»»«»ˆœ »»»»»œ==œ«ˆ««»»»»»==œ»»»»»»» ==œ»»» ==œ»»»»» œ»»»»»==lllll==»»»»»œŒ==»»»»œ»»» ==»»œ» #==»»»»œ» œ»»»»» ==>œ«ˆ««»»»»» ==œ»»»»»»» ==œ»»» n==-œ««»»»»»«ˆ œ»»»»»==lllll==œ»»»»»«««ˆ==œ»»»»»»» ==œ»»» #==œ»»»»» œ»»»»» ==_>ˆ»»»«««œ»» ==»»œ»»»»» ==»»»œ ==-«»«»»»»«œˆ »»»»»œ==lllll =l 1?6 =##==«˙«« ==========& l =«««ˆ===#ˆ«««===ˆ««« ==««ˆ«===l =«ˆ««. =======««jˆ«===l l plus sonoreß=lll & =## =˙«««=========ll #-«ˆ««=====-«««ˆ ====ll -‰œ»»» ===ˆ«j«« =»»»œˆ«««===«««ˆ =llÍ=lll ?=## =œ»»»»» =»»»»»»»œ =»»»œ #=»»»»»œ »»»»»œ=»»»»»œ=»»»»»»»œ=»»»œ =»»»»»œ =»»»»œ» =lll œ»»»»» =œ»»»»»»» =œ»»» #=œ»»»»» =»»»»»œ =»»»œ»» œ»»»»»»» =œ»»» =»œ»»»» =»»»»œ» =lll œ»»»»» =_œ»»»»»»» =œ»»» =œ»»»»» »»»»»œ=»»»»»»œ=_»»»»»»œ» =»»»œ =œ»»»»» »»»»»»œ=lll =l1&9 =##==ˆ««« ===nˆ««« ==«ˆ««===«ˆ««==l =˙«««==========l =-«««ˆ======«««ˆ ===«««ˆ ==lßÍ==lllllll ?& ==#### ==#-œ»»»»»»»«»œ«»«˙==_»»»»»»»»œ ==»»»œ ‹==»»»»»œ #==œ»»»»»» -==»»»œ»»»œ»»» _»»»œ»»»»» ==»»œ» ==»»»»»œ ==»»œ»»»» ==lllll -»»»˙»«««ˆœ»»»»» ==_»»»»»»œ»» ==»œ»» #n==«œ»«»«»»»ˆ »»»»œ»» ==#ˆœ««»»»»»»«==_»»»»œ»»»» ==»»»œ ==»œ»»»»»ˆ««« »»»»œ»» ==lllll ==œœ»»»»»»»»»» ==__œ»»»»»»»» ==œ»»» ‹n==œ»»»»»»»»»»œ #»»»»»»œ==#œ»»»»»»»»»œ==__œ»»»»»»»» ==œ»»» ==œ»»»»»»»»»»œ œ»»»»»»==lllll =l 2&2 =##==««ˆ«. ====_«««ˆ=««ˆ« ===«««ˆ ==l =«ˆ«« ====«ˆ«« =««ˆ« =«««ˆ =ˆ««««=_ˆ««««==«««ˆ =l «ˆ««=. ========«««jˆ ==lßÍ==llllll ?& ==#### ==nœ»»»»»»»»œ»». ==__»»»»»»»»»œ ==-»»»œ »»»»»»»œ==n_»»»»»»»œ==_œ»»»»»»»»œ»»».==__œ»»»»»»»»» ==-œ»»» ==œ»»»»»»» _œ»»»»»»»»==lllll==_»œ»»»»»»œ»»». ==__œ»»»»»»»»» ==#-»œ»» ==#»»»»œ ==»»»»»œ ==œ»œ»»»»»»». __œ»»»»»»»»»» ==-œ»»» ==œ»»»»» ==œ»»»»» ==lllll bnS-ˆ«‰««œ»»» -==œœ»»»»»» ==œ»»» ==œ»»»»»»»»»»»œ bœ»»»»»»»==_œ»»»œŒ»»»==œœ»»»»»» ==œ»»» ==œ»»»»»»»»»œ» œ»»»»»»»==lllll S

37 =l 2&5 =##==««ˆ«. ========jˆ««« ==l =««ˆ« ===««ˆ« ==ˆ«««===«ˆ««==l =««ˆ«===«ˆ««===ˆ««« ===«««ˆ ==lÍß==llllll ?& ==#### ==#-ˆ««««««««««˙==ˆˆ««««« ==ˆ«««««««« >ˆ«««==b-ˆ«««==-ˆ«««««««==ˆˆ«««««==ˆ«««««««« ==>ˆ««« -ˆ«««==lllll ==n-«««««««ˆ«ˆ««. ==n«««ˆ««ˆ ==«««ˆ««««« >«ˆ««==n-««ˆ«==-«ˆ«««««««««ˆ.==ˆˆ«««««==ˆ«««««««« ==>ˆ««« -ˆ«««==lllll ==#_-ˆ««««««««ˆ«««. ==ˆˆ«««««« _==ˆ«««««««« #==>ˆ««« -ˆ«««==_-ˆ««««««««««ˆ«==. ˆˆ««««««==_ˆ«««««««« ==>ˆ««« -ˆ«««==lllll=l 2&8 =##==ˆ«««. ====«««ˆ =«««ˆ ==_=««ˆ« =?=l =œ»»» . ====»»œ» =»»œ» ==_=»»œ» ==l _=œ»»» =====__»»»œ» ======lß=llll & =## =n-«««ˆ. ===?=S___»»œ»»»»œ=espr=essi»»»œv=o =ll #=œ»»» ==»»»œ ==»»»œ ====ll =œ»»» ====n»»»œ ===œ»»» =llÍ=lll ?=## =__-ˆ«««««««««=ˆˆ««««««« =__ˆ«««««««««« >ˆ«««=_-ˆ«««=__-ˆ«««««««««=ˆˆ««««««« =__ˆ«««««««««« >ˆ«««=_-ˆ««« =lll =_-««««««««ˆ« «ˆ«ˆ««««««=_««««ˆ««««««=_>««ˆ« =_-««ˆ« =_-ˆ««««««««« =ˆˆ«««««««« _ˆ««««««««««=_>ˆ«««=_-ˆ««« =lll b__=-««««««««««ˆ b_=«ˆ««««««««ˆ __«««««««««««ˆ=_>ˆ«««=_-ˆ««« =__-««««««««««ˆ =_««ˆ««««ˆ««« =__ˆ««««««««««« =_>ˆ««« _-ˆ«««=lllß ===lllllll 3???1 ===######====____--»»««»»«»«œ««œ««««»«ˆ ===b_ˆˆ««««««««««===___ˆ««««««««««««===_>ˆ««« =b==__-ˆ«««=b==____-ˆœ»»»«»»«œ««««»«««««=_ˆˆ«««««««««===___ˆ««««««««««««===__>ˆ«««»»œ» ===__-ˆ«««»»»œ===llllll =__-»»»«««««««»œˆ«««»»»˙ ===««ˆ««««««ˆ =__==«««««««««««ˆ =‹==_>»««»ˆ«»œ» =#==_-««ˆ«=__===-»»»œˆ«««««««««« ˆ«««««ˆ«««===__ˆ«««««««««««===_>»»»œ»«««ˆ=_-«ˆ««===llllll ===np__««˙«««««««««ˆ««»˙»» =m==nyˆˆ««««««««s=té==__rˆ«««««««««««ie=unx==_>ˆ«««=b===__-ˆ««« ===__«««««««««ˆ« =««ˆ«ˆ«««««===__«««ˆ«««««««« ==_=>«««ˆ ==__=-ˆ«««=llllllÍ =l 3?4 =##==n«««ˆ ======»»»œ =====l =b»˙»» ============l >œ»»» ==b»»»œ.====U»»»œ===l lßÍ==llllll ??==#### ==n__ˆ««««««««œ»««»» ==nˆˆ««««««««==__ˆ««««««««««« b==_>ˆ«»»»«œ« b==__-ˆ««« ==b__-»»»œ«««««ˆ««««« ==b««««««««ˆˆ __==«««««««««««ˆ _>«««ˆ==__-«ˆ««==lllll n==__œ»»»ˆ«««««««««« ==bnˆ««««««««ˆ ==__«««««ˆ«««««« ==n_>ˆ««« ==b__-ˆ«««==b__>ˆ««««««œ««»»»««==ˆˆ««««««««-»»»œ__==ˆ«««««««««««. _>ˆ«««==__-ˆ«««==lllll n==U__»ˆ˙««««««««»»«« ==nˆ«««««««ˆ« __==««««««««ˆ««« n==_>ˆ««« b==__-ˆ««« U__==»»»»œ ==lllll lllll

38 Var. VIII =l ?=##=V68 i=vo===∑====l ===∑====l ====∑ ===l ====∑ ===l ==lllllll &?==#### V==6688 iv==__ov»»»»»»»œœœ»œ»»««ˆ«¨>iv. em==e___œœJ»œ»»»»»»»»œJ»n. t==m___»Jœ»»»»»»œ»Jœœ»»««ˆ«¨a>r==.qut____e-»»»œœœ»»œ»»»»»én==d.'un==lllll ry_»»»œ˙«««»»»»œœ»»»œt-h==.me#==d.œJ»»»‰e da==»»Jœ»Œnse==tn-eœ»»» n. ==‰ ==lllll œ«»»»««˙Œ .==b»»œ»J‰==.»œ»»JŒ==-t»»»œe==n.‰ ==lllll ==»ˆ«««»»œŒ . ==»»œ»J‰==.œ»J»Œ»Œ==t-e»»»œn==. ‰‰==lllll ß Íß==llll 5?&==####==__=œ»»»»»»œ»œ¨ ==__»»»»œ»œJ»œ». ==∑___»»»»Jœ»œ»»œ¨ ==___-»»»»»œ»»œœ ==ll =_‰»œœ»»»»»»œ=. =pœ»»» ==œ»»»‰. =«««ˆŒ.==«««ˆ. ==«««ˆ‰. ==ll >«««ˆŒ. ==≈=ˆ««««=ˆ«««‰==«««ˆŒ.==««ˆ«.=««ˆ«‰.==ll ==>»»»œŒ. =≈=œ»»»»=œ»»»» ==œ»»»‰. ==-»»œ»Œ. ==‰==ll =__»»œœ»»»»Œœ¨==≈__==œ»»»»»œœ» __»»œ»œœ»»»‰==___»»»»»»»œœœJ‰¨=B=F=___-»»œ»œ»»œ»»œ»»» =_=»»»œ ===llÍ=llll ?=## =»»œ»««ˆ«>.=_J»»»œ =»«œJ«»»«ˆ>. =_œ»»» =llll «»˙œ»«»«-=. #=.»»»œJ »»J»œ=n-»»»œ==llll »»»œ««˙«=. =bœJ»»» =.œ»»J» -=œ»»» =llll =»»ˆ««»«œ. ==.œJ»»» =.œJ»»Œ» -œ»»» =‰ =llll ˆœ»«»««»>=. =_J»»»œ =œ»»»Jˆ«««>. ==-=_œ»»» llll =l 1B0 =##=_=»»»»œ¨ =≈ œ»»»» =œ»»»» =»»»œ. =»»œ». =»»»œ. =l =»»»»œ¨ =≈ œ»»» =œ»»»» =»»»œ. =»»œ». =»»»œ. =l >=»»»œ. =≈ _œ»»»» =œ»»»» œ»»».=»»œ» =. ==l =Œ =»œJ»». =>œ»»» =»œ»» =»œ»» =l =_»œ»» »œ»» =»»»œ ==»»»œ »»œ» =œ»»» ==l ==llllll &?==#### ==_»«««˙»»œœ»»»»»»»œœ¨.==#==_.»Jœ»»œ»»‰ ==.»»Jœ»Œ n-_»œ»»œ»»==‰==llll ==Œˆ««« ==b_‰»»œœ»J»».==Œ«ˆj««.==_-»»»œ»»œ ==‰ ==llll Œˆ«««====_‰»»»œJœ»»».==ŒJ»œ»». ==_-œ»»»»»œ» ==‰& llll ==__-Œˆˆˆ«««««««. ==__‰ˆ«ˆjˆ««««««. ==__Œˆˆ«««ˆ«««j«Ë ==___-««««««ˆˆ«ˆ ‰==llll n==__-Œ«««ˆ««««ˆˆ. ==__‰«««j««««ˆˆˆ.==__j««««««Œˆˆˆ«Ë ==___-««««««ˆ«ˆˆ ==‰ llllßÍ =l 1B5 =##==»»»»œ¨ ≈=œ»»»» =œ»»»» =_»»œ»» »»»œ=œ»»» . =œ»»»» l=>«««ˆ ««««ˆ=«ˆ«« =œ»»» . ==»œ»» ==J»œ»» =l >»»»»œ. =≈ =œ»»» œ»»»» =»»»»œ=»»œ» œ»»» =. œ»»»»=l ««ˆ«=ˆ«««« =«ˆ«« »œ»» =. ==»»»œ =J»»œ» =l =»»»»œ¨ =≈ œ»»»=œ»»»» =»»œ»» »»»œ=œ»»» .==œ»»»» l ==llllll && ==#### ==__««««ˆˆ«««ˆŒm...a==rcatm==o»Jœ»». ai#l#r__tˆˆ«««««««ˆ‰c==eam...toa-œ»»» ====llll ==_ˆ««ˆ«««««ˆŒ==... ==œ»J»». «ˆˆ««ˆ««««‰==... _-»»œ» ==llll ==__«««««ˆ««ˆˆŒ ... ==Jœ»»»==. ##__«««««ˆˆ«ˆ«‰==... -»œ»» ==llll====##__Œ««ˆ«ˆ«««ˆ«==... œ»»»J==. __ˆˆ««ˆ«««««‰==... -»»œ» ==? llll ##==__Œœ»œ»»»œ»»» ... ====œ»»»J. __‰»œ»œ»œ»»»» ==... -»»»œ==llllßÍ

39 =l 2B0 =##==»œ»»¨ =≈ =œ»»»» =œ»»». =»»»œ. ==?=l =‰ . =_œ»»» =»œ»». =»»œ» . ==l =‰ . =_»œ»» =œ»»». =»»œ» .==l =‰ .=_»»»œ=»»œ». =»»»œ=. ==l πbœ»»»==»»»œJ.==œ»»»J. =-»œ»» ==lß=lll & =## =Œ ==»»Jœ».=‰=-»œ»» ==l _-˙˙»»»»»»» =.. ====l _»˙»»»»»»˙=.. ====l _»»»»˙»»»˙=.. ====l b»»»œ==»J»»œ. =J»»»œ. =-»»œ» =lÍ=lll ?=## =___œœ»»»»»»»œ...===__»»»œœœ»»»» =... ==llll _S««˙«˙««««˙«=... ====llll #S__»»»»˙»»˙»˙» =... ====llll bnS__»»»»»»˙˙˙=... ====llll bbbp___»»»»»»»»œœœ==___»»»»»»»Jœœœ». =___œœ»»œ»J»»»»». =___-œ»»œ»»»»»»œ =llll =l 2?5 =##==b»»»œ ==œJ»»». =»œ»J». ==-»»»œ =l=‰=. =b»»»œ b=»»»œ =b_»»J»œ. =b_-»»»œ===l b»»œ»»¨==≈ b=»»»»œ œ»»»»==b»»Jœ» =n-œ»»» ===l b»»»»œ¨==≈ b=»»»œ =œ»»»» =bœ»»» . ====l ==lllllll ?& ==#### ==bbbb___»»»»»»»»œœ»»œœ» ====___»œœ»J»œ»»»»»»»J»œ.. ==___»»»»»»»œ»œœJ»œ»J».. ==___--œ»»»»»»»œ»œ»»œ» ==lllll==bbb___»»»»œ»»»œ»œ»»»œ==. ==___»œ»œœJ»»»»»». ==b___œœ»»»»»»J»œ»»»»œ. ==n___-œ»»»»»œ»»œ» ==n-œ»J»» ==lllll nb==__»»»»»»»œœœ»»»œ. ====__»œ»»œ»»Jœ»». ==__»œ»»»»œ»»»J»œ»œ. ==__-»»»œ»»»œœ» ==#-œJ»»» ==lllll b==bb__»»»»»»»œœ»»œ»œ. ====__»J»œ»»»»œœ».==b__œœ»»œ»»»»J»»»»œ==. n__==-œ»»»»œœ»»» -œ»»J»==lllllßÍ =l 2?9 =##==»œ»»» . =b»»»œ =b»»»»œ. =n-»»»œ=. ===l =»»œ» =≈ n=»»»œ #=œ»»». =œ»J»». =n-»»»œ==l=»œ»»»¨==≈ »»»œ=»»»»œ==»»œ»J. =n-»»»œ ==l =»»»œ»¨ =≈=»»»œ =»»»»œ =b»»»œ.====lß=lll & =## =»»»œ.===»»œ» ==__-»œ»»»J =l __»»»œ»===‰ =Œ ==__»»J»œ» =l __»»»œ» ===‰ =Œ =__=œ»»»J» =l __œ»»»» ==‰==Œ =b__»»J»»œ=lÍ=llll ?=## =nb_»»»»»»œœœ ==_»œœ»œ»»»»J. =_œ»œ»»œ»»»J. =_-»»»»»»œœœ ==llll ##___œœ»»»»»»»œ===___œ»J»»»»»œœ». =___»»œœJ»»»»»œ. =___-»»»»»»œœ»œ ==llll ##___œœ»»»»»»»œ===___œJœ»»»»œ»»». œ=___»»»»»œJ»œ». #=___-»»»»»»»œœœ» ==llll bn___»»»»»»»»œœœ==___»J»»»»œœœ»»»=. ___=»J»»»»»œœœ». n=___-»œœ»»»»œ»»» =llllß==llll 3?&3 ==####===__ˆ«««»œ»»» ==≈ nˆ««««==b‰ˆ«««==Œ«««ˆ=. ==n__=»»»»Jœ=ll==nn«««œ»»»ˆ===n__»»»»Jœ««j«ˆ.=. =œ»J»»«ˆj««..==__--»»»»œˆ«««===ll==‰.==n«««ˆ =««ˆ«=∑b==«j««ˆ. b=-«««ˆ===ll =nb»»œ»«««ˆ==n==__J»»»»œ«j«ˆ«.. ==Jœ»»»«ˆ««j.. =__--œ»»»»«ˆ««===ll=>«««ˆ.===≈=n««««ˆ=ˆ«««=∑=b_«««jˆ.==-«««ˆ===llÍ=lll ?=## =bb___»œœ»»»»»»»œ ==___»»»»»»»J»œœœ. =___œ»»»»œœ»»»»J. =___-»»»»»»œœ»œ» =llll=bn__»»»»»»»»œœœ=__»»»»»»»J»œœœ=. __œ»»œ»»»J»»»œ.=__-»»»»»»»œœœ» =llll=bn__»»»»»»»»œœœ==__»»»J»»»»œ»œœ. __=œ»»œœ»»»»»»J. __-»»œœœ»»»»»»==llll bn__pœ»»»»»»»»œœ=oco =r__»J»œœ»»»œ»»»u. ba__=œœ»»œ»J»»»»»t.o __-»»»»œ»»»»œœ==llll bn__»»»»»»»»œœœ==__J»»»»œ»œ»»œ»=. __œ»»»œ»»»»œJ».=__-œœ»»»»»»»»œ=llll

40 38 =ll ?=##=n=«««ˆ =«j«ˆ«.=«««ˆj.=-««ˆ«==l b_««««ˆË==≈ _ˆ««««=_ˆ«««« =n__««jˆ««. =__-««ˆ««==l Œ===n__ˆ«j««« =‰ =__-«««ˆ« ==l Œ ==n__=«ˆ«««j. =‰ =__-««ˆ«« =l ==nS__««ˆ«« =‰==Œ ==‰=lß=lll & =## =n»»œ» =n__»»»»Jœ.=»»»œJ. =__-œ»»»» =l =Œ =8nn=__v»»»J»»»»œœa =‰ __=-œœ»»»»»»» =l Œ==nn__»J»»»»»»œœ=‰ =__-œœ»»»»»»» =l =Œ =nn=__»»»»»»œ»Jœ =‰ __-œœ»»»»»»» =_» l=b=bb___œœ»»»»»»»œ¨ =___»»»»»œ»œJœ». =bnn___»J»»»»»»œœœ¨ =___-»»œ»œœ»»»» =lÍ=llll ?=## =bn__»»»»»»»»œœœ =__œœ»»»»J»œ»»».=__»»»»»Jœ»»œ»œ. =__-»»»»œœœ»»»» =llllbn=__«««˙œ»»»ˆ««« =≈ n««««ˆ=«««J»»œˆ» b=œ»«««jˆ»»J. b=«œˆ»»«»«- =llll n«««œ»»ˆ» =≈ n=ˆ«««« »ˆ»»Jœ«««=b«««jœ»»»Jˆ.=»»»œˆ«««-=lllln=b»»»ˆœ««« =≈ ˆ««««=ˆ««« =jˆ«««. ˆ«««=- llll==bnœ»»»«««ˆ>. =b__.»»»J»œ =b.»»»Jœ««ˆ«>.=-__»»œ»» =llll =l 4?3 =##====∑===l ====∑ ===l ===∑ ===l ====∑ ====l ‰=. =»œ»» n»»œ» =b»»»œ.=»»œ»=. n=»»œ».=lß=lll & =## =nn__-»»»»»»»œœœ =‰=Œ ==‰ =l Œ =‰=Œ==‰ =l Œ=‰=Œ==‰ =l bbb___»œœ»»»»»»œ¨==___Jœœ»»»»»œ»». =bnn___=»œJ»»»»œ»»œ¨ =___-»œœœ»»»»»» =l nn__-»»»»œ»»»œœ==‰ =Œ ==‰ lÍ=llll ?=## =n˙«»«»»«œ.=n.»»»Jœ=.»»»Jœ=b-œ»»» ==llll n««ˆ« =œ»»J».=«ˆj««=b-»»»œ==llll n««ˆ«=œ»J»»=. n»»»Jœ.=»»œ» ==llll bnœ»»»«««ˆ=>. b=__.»»»»Jœ =b.=«œ»»»««ˆJ>. =-__œ»»»» =llll n»«««»»œ˙=. =n.»»J»œ =.»»Jœ» b=-»»»œ =llll =l 4?8 =##=n=«««ˆ. =≈b=««««ˆ ˆ«««==œ»»». =b»»»œ. =n»»»œ. =l =»»»œ¨ =≈=b»»»»œ =œ»»»» nœ»»» ==»»»œ. ===l =Œ ==‰==‰ B=_»œ»» =b__»»»œ=l =b_»»»»œ¨ =≈=_œ»»»» =nœ»»»» =b»»»œ =œ»»» =n»œ»»==lß=lll & =## =Œ ==‰=Œ ==‰=l =Œ ==‰=Œ==‰ =l bbb=___>œ»»»»»»»œœ. =≈ ___»»»»»œœ»»œ=___œ»»œ»œ»»»» =nn___J»»»»»»»œœ. =___-»œ»»œ»»»» ==l nn__»»»»»»»œœ===‰ =Œ =‰=lÍ=llll ?=## =n«««ˆ ==»Jœ»». =«jˆ««=b-»œ»» ==llll n=ˆ««« ==J»»»œ.=n»»œJ».=»œ»» ==llll bn=«««»»»œˆ>. ==b__»»J»»œ =b.»ˆJ»«»«œ«>. =-__»»œ»» ==llll n«œ˙«»»»«-=. =nb__=»»»»œ»Jœ =œ»»J» b__=œ»»»»»œ =llll =l 5B2 =##=n=»»»»œ¨ =≈bœ»»» =œ»»»» =œ»»». =b»œ»». =nœ»»». =l _»»»œ¨=≈=b_»»»»œ _œ»»»»=nœ»»». =_-»œ»» =. ==l =‰ . _=œ»»» n»»œ».=b»»»œ.=»»œ».=n»»œ».=l =nœ»»»»¨ =≈bœ»»»=œ»»»» =»»»œ. =b»»»œ. =n»»œ». =l _»»»œ¨=≈=b_»»»»œ _=œ»»»» nœ»»».=_-»»»œ=. ==l ==llllll &?==#### ==n««ˆ«Œ ==b==__J»»»»œ»œ‰. ==«««ˆjŒ. b__-»»œ»œ»» ==‰ ==lllll n«««ˆŒ====b==__»»»»J»»œœ‰. nœ»J»»Œ==. __-œ»œ»»»»» ==‰ ==lllll nbb_«««ˆ«««ˆ˙»»» ==.. ==ˆ«ˆ«««««j. nnˆˆ«««««j««««ˆ.==. -ˆ«««««ˆ«====lllll n_»»»œ»«««ˆ»»˙..====»»»œ»»Jœ. bn==»J»œœ»»ˆ«««. . -»œ»»œ»»====lllll #n-»˙«««œ»»˙»»» ==.. ====.J»œœ»»»» n.==»»»»œJœ» -»»»œ»»œ==lllllßÍ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook