Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Koharik Gazarossian - Works for Organ

Koharik Gazarossian - Works for Organ

Published by Haig Avakian, 2018-05-28 06:10:11

Description: Գոհարիկ Ղազարոսեան, Ստեղծագործութիւններ երգեհոնի համար
Խմբագիր` Հայկ Աւագեան
Գահիրէ, 2005

Keywords: Armenian, Gazarossian, Ղազարոսեան

Search

Read the Text Version

$nluf,hh fl_ugunnubutuKOHARIK GAZAROSSIAN U Sb'l-UU$n nDnhf}hhl,l, bP bf,$b{ntF tuu[P WORKS FOR ORGAN

WORKS FOR ORGAN Edited by HAIG AVAKIAN Cairo 2005

¶àвðÆÎ Ô²¼²ðàêº²Ü êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð ºð¶ºÐàÜÆ Ð²Ø²ð ÊÙµ³·ñáõÃÇõݪ вÚÎ ²ô²¶º²Ü ¶³ÑÇñ¿ 2005

Uju htumnllp LnJu !P mbu0taurhfrptfr {ur1 [u\tu 0 Fupbqnpbtu[u 0 Q04hu 0ntp Lllrntpbu 0 <Uupb0|r['6.?uqgphhil0ru4pu]1i)-h0ilb\b0tuuntphurlp Squqpntpfrt0' Lntqrup Sqtuqpururm0 Furnbpnt bt du1Ou0|r2bpnt 2urpnturbp br t2ur4pntrl' {utt1 Utuqbu0 AetrLIJLJj JIJ \. . o/t.Y\: gl,{tl fJ

ÞÜàðвβÈÆø Îáõ ·³Ù ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÝ»ñë Û³ÛïÝ»Éáõ ¶³ÑÇñ¿Ç дÀØ-Ç í³ñãáõû³Ýª áñÁݹáõÝ»ó Ñá·³É ³Ûë ѳïáñÇ ïå³·ñáõû³Ý ͳËë»ñÁ£ Ú³ïáõÏ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇÝ (ö³ñǽ)ª áñ ïñ³Ù³¹ñ»ó ¶.Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ »õ ÃáÛɳïñ»ó ³ÝáÝó ïå³·ñáõÃÇõÝÁ£ Ð. ². vܺð²ÌàôÂÆôÜ ÀÉɳÉáí µ³ñÓñ³ÑÙáõï ¹³ßݳϳѳñáõÑǪ µ³½Ù³ÃÇõ ٻݻñ·Ý»ñ »õ ËÙµ»ñ·Ý»ñª ï³ñµ»ñ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ (Î. äáÉÇë, 21 ¸»Ï-ï»Ùµ»ñ 1907 - ö³ñǽ, 29 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1967) Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ, »õ ÙdzÏëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõû³Ý ·É˳õáñ óï»ñ³å³ñÁ (ballet)ª Øûñ ÙÁ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£Ù³ëÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, åÇïÇ Ï³½Ù¿ñ ¹³ßݳÏÇ·áñÍ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ƶñ»õ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ-Ýáõ³·³ß³ñ»ñ, Ù³Ýñ³Ýáõ³·Ý»ñ »õ »ñÏáõ ùáÝ- Ý»ñáõ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ³é³çÇÝ ÷áõɪ ÏÁã»ñÃû£ ê³Ï³ÛÝ áã Ýáõ³½ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ Ó»éݳñϻ٠·áñÍÇù³ÛÇÝ »ñ³Åßïáõû³Ý ÷áùñÝ»ñϳ۳óÝ»Ý Ý³»õ Çñ ÙÇõë ·áñÍ»ñÁª çáõóÏÇ Ïï³õÇ Édzϳï³ñ ·áñÍ»ñáõÝ ùÝÝ³Ï³Ý ËÙµ³-»õ ¹³ßݳÏÇ, óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, ëñÇÝ·Ç ·ñáõû³Ý (critical edition), ÛáÛë áõݻݳÉáí»õ ¹³ßݳÏÇ, »é³Ýáõ³·Ç (¹³ßݳÏ, çáõÃ³Ï »õ ³ÛÝï»Õ µ³ó³Û³Ûï»É ËáñÇÙ³ó, Ýñµ³½·³ó,óõçáõóÏ, »õ ¹³ßݳÏ, ëñÇÝ· »õ çáõÃ), ɳ- íë»Ù ÇÙ³ó³Ï³Ýáõû³Ùµ ûÅïáõ³Í »ñ³Åßï³-ñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç, ÑÝ·³Ýáõ³·Ç (ûåáõ³ »õ ѳÝÇ ÙÁ ó³ñ¹ ³ÝÛ³Ûï Ùݳó³Í Û³ïϳÝÇßÝ»ñÁ£É³ñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·, »õ ëñÇÝ· »õ ɳñ³ÛÇÝù³é³Ýáõ³·), »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ гïáñÇë Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ·áñÍ»ñáõÝ Ó»é³- ·ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï, ö³ñǽ, áñ ½³ÝáÝù ųé³Ý·³Í ¿ Çñ Ñû- ñ³ùáÛñ¿Ýª ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ݿݣ ºðºø Þ²ð²Î²Ü TROIS CANTIQUES²ÝáÝù »Ýª γÝáÝ ²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý һ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ 1948-Ç×ñ³·³ÉáõóǪ гñó ¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó§, ïå³·ñáõû³Ý Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í ß³ñ³Ï³ÝÝ»-àÕáñÙ»³ ¦²ÝϳÝÇÙù ³é³çÇ ù᧠»õ γÝáÝ ñáõÝ ³ÝïÇå ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñª ٻݻñ·Ç,²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý ². ³õáõñݪ ¦²ÝÁë- ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ, »õ ٻݻñ·Ç, çáõóÏÇ »õÏǽµÝ ¿³ÏÇó§-Ç (¦òÝÍáõû³Ùµ ïûÝ»ëóáõù§) ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó§-Á¶áñÍù éÝÁ£ îå³·ñáõ³Í »Ý 1946-ÇÝ, гëÏ »õ ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§-Ç ¶áñÍùÁ Ùß³Ïáõ³Í »Ý³Ùë³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç »õ ݳ˳ï»ëáõ³Í »Ý ݳ»õ »ñÏÓ»éÝ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ5, ¦àõñ³Ë³óÇñÝáõ³·áõ»Éáõ Ó³Ë Ó»éùÇ ¹³ßݳÏÇ Ï³Ù »ñ·»- ëñµáõÑǧ-Ý »õ ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§-Á »é³-ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ1£ Ýáõ³·Ç ѳٳñª ¹³ßÝ³Ï (ϳ٠»ñ·»ÑáÝ), çáõ- Ã³Ï »õ óõçáõóÏ6£ ػջ¹ÇÝ»ñÁ ù³Õáõ³Í »Ý ºÕdz îÝï»ë»³ÝÇÞ³ñ³Ï³Ý Ó³Ûݳ·ñ»³É¿Ý2£ гëÏÇÝ Ù¿ç ïå³·ñáõ³Í »ñ»ù ß³ñ³Ï³ÝÝ»- ñáõÝ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ ã»Ý Û³Ûïݳµ»ñáõ³Í, áñáí êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë»ñïûñ¿Ý ϳå- Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ÑÇÙùÁ ÛÇß»³É ïå³·ñáõ-õ³Í »Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ ÃÇõÝÝ ¿£ ì»ñáÛÇß»³É »ñ»ùÇÝ ³õ»ÉóÝ»Éáí ÑÇÝ· ß³ñ³- ÀݹѳÝáõñ Ëáñ³·ÇñÁª ºñ»ù ß³ñ³Ï³Ý-Ï³Ý »õë, ǵñ»õ áõà ߳ñÅáõÙáí »ñ·³ß³ñª ¹³ß- Trois cantiques ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÇÙ ÏáÕÙ¿ë£ ºÝó-ݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ, ÉáÛë ÏþÁÝͳۿ Ëáñ³·ÇñÝ»ñÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù гëÏÇ ïå³·ñáõ-гëÏÇÝ Ù¿ç, 1948-ÇÝ3£ ²ñß³Ï ²ÉåûÛ³×»³Ý Çñ ûݿÝ, áñáÝù, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ·ñáõ³Í »Ý ÙdzÛÝ·áÑáõݳÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ³Ûë Ññ³ï³ñ³- ѳۻñ¿Ý£ гïáñÇë ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å³Ñ-Ïáõû³Ý Ýϳïٳٵ, ·ñ»Éáíª áñ ¦³ëÇϳ Ù»Í å³Ý»Éáõ ѳٳñª ýñ³Ýë»ñ¿Ý ѳٳñÅ¿ùÝ»ñÁͳé³ÛáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ í³ëÝ ½Ç ÙÇç³½·³ÛݳóÝ»-Éáõ ÏÁ ͳé³Û¿ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ѳÛϳ-Ï³Ý Ó³ÛݳÝÇß»ñáí ¹³ï³å³ñïáõ³Í »Ý ³Ý- ³õ»ÉóáõóÇ ÇÙ ÏáÕÙ¿ë, ÝáÛÝáõû³Ùµ Ñ»ï»õ»ÉáíÙ³ïã»ÉÇ ÙݳÉáõ ÝáÛÝÇëÏ »ñ³Åßïáõû³Ý ·Ç- áõñÇß ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç Ýßáõ³Í ýñ³Ýë»ñ¿Ýï³Ï ѳۻñáõ§4£ Ëáñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£ vii

ܲʲ´²Ü ºô üÆôÎ PRÉLUDE ET FUGUE Prélude-Á (ܳ˳µ³Ý) ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ÎáÙÇ- ݳÏÇ11 Huit chorals et Prélude et Fugue-»ñáõÝ (àõà ߳ñ³Ï³Ý »õ ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ)£ ÎÁï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ºñ·»óáÕáõÃÇõÝù ëñµáÛ ·ïÝáõÇ Prélude-Ç ûåáõ³ÛÇ »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³- Ýáõ³·Ç12 ï³ñµ»ñ³ÏÁ£å³ï³ñ³·Ç ¦Ç ѳݹÇë³õáñ ³õáõñë§ ½·»ë- ²éÏ³Û »Ý ݳ»õ ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ-Ç Ñ³Ý-ï³õáñáõÙÇ ß³ñ³Ï³Ý ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ-Ç ¹Çë³õáñ »õ ѳë³ñ³Ï ûñ»ñáõ ӻ鳷Çñ Ùß³-Ù»Õ»¹ÇÇÝ íñ³Û£ Fugue-ÇÝ (üÇõÏ) ÝÇõÃÁ (sub- ÏáõÙÝ»ñª ûÝáñÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õject) ù³Õáõ³Í ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ÝáÛÝ »ñ·»ÑáÝÇ, ûÝáñÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õ ɳñ³ÛÇÝ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³-ß³ñ³Ï³ÝÇ ¦Ç ѳë³ñ³Ï ³õáõñë§-¿Ý, ѳϳ- ËáõÙµÇ »õ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³-ÝÇõÃÁ (countersubject) ÇÝùÝáõñáÛÝ ÛÕ³óáõÙ ÙÁÝ ËáõÙµÇ »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç, ٻݻñ·Ç »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ£¿ª Ý»ñßÝãáõ»Éáí ¦Ç Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³õáõñë§-¿Ý, ºñ·»ÑáÝÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ Ó»é³·ÇñÁ Ñ»ï»õ-Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí µáÉáñáíÇÝ ³½³ï Ùß³ÏáõÙ ÙÁ£ »³ÉÝ ¿.Ô³½³ñáë»³Ý ³Ûë Prélude et Fugue-Á Ý³Ë Ûû- Êáñ³·Çñª Prélude et Fugue [ܳ˳µ³Ý »õñÇÝ³Í ¿ ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ǵñ»õ üÇõÏ]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: ºñ³ÅÁß-24 ß³ñÅáõÙ¿ ϳ½Ùáõ³Í ³Ý³õ³ñï Album bien ï³Ï³Ý ϳ½Ùª »ñ·»ÑáÝ: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿:tempéré-Ç (´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ) ÃÇõ 6£ 1957 »ñê 3: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»- ë³Ïª ïáõß³·Çñ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.2x35 ëÙ.£Ãáõ³ÏÇñ ӻ鳷Çñ ÙÁ óáÛó Ïáõ ï³Ûª ÿ ½³ÛÝݳ˳ï»ë³Í ¿ ݳ»õ ǵñ»õ ¹³ßݳÏÇ ³ÝϳËëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ ÙÁ7£ ²Ý Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿Ý³»õ çáõóÏÇ áõ ¹³ßݳÏÇ8 »õ óõçáõóÏÇ áõ¹³ßݳÏÇ9 Album bien tempéré-Ý»ñáõÝ, ÇÝãå¿ëݳ»õ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ10 »õ ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ß- ê²ä²Â ز¾ð STABAT MATER ºñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ݳËáñ¹ ·áñÍÇݪ Prélude et ÃÇõݪ 27.3x36.3 ëÙ.£Fugue-Ç (ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ) Prélude-ÇÝ ÝÙ³Ý îÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ íñ³Û ǵñ»õ »ÝóËáñ³-¿, µ³óÇ í»ñç³õáñáõûݿÝ, áõñ ³é³çÇÝÇ ·Çñ ·ñáõ³Í ¿ª “(réduction pour orgue) pourPrélude-ÇÝ Ù¿ç »ñ³Åßï³Ñ³ÝÁ ÁÝïñ³Í ¿ ³õ»ÉÇ Ténor solo (voix traitée comme instrument),Ù»ÕÙ ³õ³ñï ÙÁª ¹Çõñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝóáõÙÁ Chœur et orchestre à cordes” [ýñ³Ýë»ñ¿Ý, (¹³ß-¹¿åÇ Fugue-Á£ ݳÏÇ ÷á˳¹ñáõÃÇõÝ) ûÝáñÇ (Ó³ÛÝÁ ·áñ- һ鳷ÇñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. ͳÍáõ³Í ¿ Ýáõ³·³ñ³ÝÇ ÝÙ³Ý), »ñ·ã³ËáõÙµÇ Êáñ³·Çñª Stabat Mater: лÕÇݳϪ Koharik »õ ɳñ³ÛÇÝ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ Ñ³Ù³ñ]£ àõñ»ÙÝ,Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª »ñ·»ÑáÝ: Ô³½³ñáë»³Ý ³Ûë ·áñÍÁ ÷á˳¹ñáõÃÇõÝ ÙÁÂáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. Ô³- ÏÁ Ýϳ ̄½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïáõß³·Çñ: Ø»Íáõ- ܲں²ò êÆðàì CANTIQUEÐÇÙݳÝÇõÃÁ ÁݹáõÝ³Í ¿ ijٳ·ÇñùÇ í»ó ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ »õë ½³Ý³½³Ý Ýáõ³·³-ʳճճϳÝÇ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijÙáõ ¦Ü³Û»³ó ñ³Ý³ÛÇÝ »õ »ñ·ã³ÛÇÝ Ï³½Ù»ñáõ ѳٳñª Ù»-ëÇñáí§-¿Ý (¦êÇñáÛ ùá Ñáõñ§), áñáõÝ Ïó³Í ¿ Ý»ñ· »õ ¹³ßÝ³Ï (äáÉÇë, 1955), ٻݻñ·, ëñÇÝ·ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ñ»Õ³Ý³Ï ÙÁ£ »õ ɳñ³ÛÇÝÝ»ñ (³ÝÃáõ³ÏÇñ), ëñÇÝ· »õ ¹³ß-ºñ·»ÑáÝÇ ³ÝÃáõ³ÏÇñ ÇÝùݳ·ÇñÁ ÏÁ Ý³Ï (äáÉÇë, 1953)13, ٻݻñ·, ëñÇÝ· »õ ¹³ßݳϷïÝáõÇ 19 ûñÿ µ³Õϳó³Í ÃÕóÍñ³ñÇ ÙÁ (³ÝÃáõ³ÏÇñ), ٻݳÝáõ³· ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³-Ù¿ç, áñ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ÏÇñ)14 »õ óõçáõÃ³Ï »õ ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³- viii

ÏÇñ)15£ ²Ûë ÃÕóÍñ³ñÇ Ù»Ý»ñ·-¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³Ï ÙÁ (¸»Ïï»Ùµ»ñ 1955, äáÉÇë)£ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ ïÇïÕáë³Ã»ñÃÝ áõÝÇ Ñ»ï»õ»³É ºñ·»ÑáÝÇ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ëáñ³·ñáõ³Í ¿·ñáõÃÇõÝÁª ¦Ü³Û»³ó ëÇñáí, Þ³ñ³Ï³Ýª Ü»ñ-ë¿ë ÞÝáñѳÉÇÇ (ÏáÙÇï³ë»³Ý »Õ³Ý³ÏÇõ)§£ Cantique »õ Ýßáõ³Í ¿ ϳï³ñáõ»Éáõ ѳñÙáÝ- ÇáõÙÇ Ï³Ù »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ£ гۻñ¿Ý Ëáñ³- ¶áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ý³»õ ³é³ÝÓÇÝ Ó»é³·Çñ ·ÇñÁ ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÇÙ ÏáÕÙ¿ë, Ñ»ï»õ»Éáí ³ÛÉÙÁª áñ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ӻ鳷ÇñÝ»ñáõ íñ³Û ¹ñáßÙáõ³Í ѳÛϳϳݽáõ·»ñ·Ç (ëá÷ñ³Ýû-ûÝáñ) »õ ¹³ßݳÏÇ Ëáñ³·ÇñÇÝ£ ²ÚÈ êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð îÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï å³ÑáõáÕ ÏÁ ÏñÏÝáõÇ 1949 ÚáõÝáõ³ñ 30-ÇÝ£ 1949 ÜáÛ»Ù- µ»ñ 20-ÇÝ, American Pro-Cathedral Church of theÝáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñ óáÛó Ïáõ Holy Trinity-Ç ³é³õûï»³Ý å³ßï³ÙáõÝùÇÝ ÏÁï³Ýª áñ 1948 سÛÇë 23-ÇÝ, ÜÇõ ºáñùÇ Cavalry ϳï³ñáõÇ Prelude (ܳ˳µ³Ý) »õ Chorale (Þ³-Baptist Church-ÇÝ Ù¿ç, ÏÁ Ýáõ³·áõÇ Ô³½³ñáë- ñ³Ï³Ý) »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ£ ²ÝáÝó ӻ鳷ÇñÝ»- ñÁ ãϳñáÕ³ó³Û ·ïݻɣ»³ÝÇ Û³ïáõÏ ³Û¹ ³é³õûï»³Ý å³ßï³ÙáõÝ-ùÇÝ Ñ³Ù³ñ ÛûñÇÝ³Í Organ Prelude in C major вÚÎ ²ô²¶º²Ü(ºñ·»ÑáÝÇ Ü³Ë³µ³Ý ïû ٻͳɳñÇ Ù¿ç), áñ̲Üú²¶ðàôÂÆôÜܺð 1.-î»°ë гëÏ, ³Ùë³Ã»ñÃ, ²ÝÃÇÉdzë, ê»åï»Ù- 8.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-µ»ñ-ÐáÏï»Ùµ»ñ 1946, ĺ. ï³ñÇ, ÃÇõ 9-10, ¿ç 287- ÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£289. ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005. ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë- 9.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-»³Ý, êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÃÇõÝÝ»ñ óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿,¶³ÑÇñ¿, 2005£ 2005£ 2.-î»°ë ºÕdz Ø. îÝï»ë»³Ý, Þ³ñ³Ï³Ý Ó³Ûݳ- 10.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-·ñ»³É, ². Ù³ë, ÆëóÝåûÉ, 1934£ ÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005)£ 3.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦Þ³ñ³Ï³Ýù¹³ßݳõáñ»³Éù§, гëÏ, ѳ۳·Çï³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, 11.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-². ï³ñÇ, 1948, ²ÝÃÇÉdzë, ¿ç 161-176£ ÃÇõÝÝ»ñ ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 4.-²ñß³Ï ²ÉåûÛ³×»³Ý, ¦Ð³ëÏ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý 12.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ä³ï³ñ³·,ï³ñ»·Çñù§, г۳ëï³ÝÇ ÏáãݳÏ, ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, ݳ˳µ³Ý, ûåáõ³ÛÇ, 2 çáõóÏÇ, çáõÃÇ »õ óõçáõó-ÜÇõ ºáñù, 6 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1948, ÃÇõ 45, ¿ç 1066£ ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 5.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 13.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ ÃÇõÝÝ»ñ ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 6.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, гÛÏ³Ï³Ý 14.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-ÍÇë»ñ·áõÃÇõÝ ¹³ßݳÏÇ, çáõóÏÇ »õ óõçáõóÏÇ ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 15.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 7.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- ÃÇõÝÝ»ñ óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿,ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 2005£ ixêîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð ºð¶ºÐàÜÆ Ð²Ø²ð WORKS FOR ORGAN:R:Q <ARAKAN 3 TROIS CANTIQUES Gofarik {axaros;an [email protected]©Or dasouz ;rknauoraz Koharik Gazarossian 1.-Du monde céleste ?anr ;u fog;,ouncOrgan ß=ll & =c =Ó ==_«««ˆ=. _ˆ«««=__ˆ«««« _=«««ˆ _«ˆ««=_ˆ«««« ll=j¯««ˆ« _«ˆ««=_«««ˆ« =_«ˆ««« «««ˆ=_«ˆ««« =«««ˆ _«ˆ««« =_««««ˆ _ˆ««««=_>«ˆ««=_ˆ««« __=-ˆ«««« __ˆ=«««« ˆ«««.=_ˆ«««« _=««««ˆ=_«««ˆ ll l m;[m l l Í =ll & =c =__ˆ«««« =__««««˙===__«««ˆ« ==ll=__w============llß=ll3& =_>«ˆ««=-«ˆ««. >«««ˆ=««««ˆ ««ˆ««=ˆ«««« _ˆ«««««=_«««ˆ«« __=«ˆ«««« _«ˆ««««=_ˆ«««« «ˆ«««=«ˆ«« «««ˆ«=_««««ˆ _«ˆ««««=_>«ˆ««. =_««ˆ« ll _«j«¯«ˆ=_«««ˆ =__ˆ«««« _ˆ««««=_ˆ««« ««ˆ«=_««««ˆ _=«««ˆ« _«««ˆ=_«ˆ«« _=««ˆ«« _¯«j««ˆ=_ˆ«««« __ˆ««««=__«««ˆ« __=«««ˆ« ___«««««ˆ=__ˆ«««« =__««ˆ«« llÍ=lll & =__w==========lll =__««««˙««˙ =====__«˙««««˙« ======lll 5ß=ll & =_ˆ«««««=_ˆ«««« =««««ˆ _>ˆ««««=. _«««««ˆ =_««««ˆ __«ˆ«««=_ˆ«««« =__ˆ«««« __ˆ««««=__««ˆj««.=‰=__>««««ˆ==ll _««ˆ««.=_««««ˆ _=«««ˆ «««ˆ=_««««ˆ ˆ«««=. «««ˆ=««««ˆ =¯««j«ˆ ««««ˆ=_««««ˆ _««««ˆ=_«ˆ««=_ˆ««« «««ˆ=_«««ˆ=«ˆ«« llÍ=lll & =__ww===========lll #__««˙««««˙=====#__«˙«««««˙ ======lllß=ll 7& =ˆ«««=_ˆ«««=j«ˆ««¯=ˆ«j«« =‰ =_««ˆ««=_«ˆ«« =««ˆ« _««««ˆ=-«ˆ«« =ll =_«««««ˆ =«¯««jˆ ˆ««««=_««ˆ«« =_««««ˆ« =__««ˆ«« =>ˆ««««=-««ˆ«« =««««ˆ _=««««ˆ ««««ˆ=ˆ«««« =ˆ««« ««ˆ«=-««««ˆ=llÍ=lll & =n__˙««««««˙=====__««˙˙«««====? lll=»»»œ ====œ»»» =»»»»œœ===»»œ»»œ=.. ===œœ»»»» lll

4 ß=ll9& =>«ˆ««=««ˆ« «««ˆ«=_««««ˆ -«««ˆ=>ˆ««««=-««««ˆ =_ˆ«««« _ˆ««««=_««««ˆ _=«««ˆ«« _«««ˆ«=«««ˆ« _ˆ««««=ˆ«««« _ˆ««««=_«««ˆ ==ll _a«««««ˆy-«««ˆo=[ ««««ˆ=ˆ««««« «««ˆ«=_ˆ«««« «««ˆ=«ˆ«« ˆ«««=_ˆ«««« _«ˆ««=__«««ˆ« =_«««ˆ =__-««««ˆ. =__««««ˆ=__««««ˆ ll Í=ll ?=»»œ»œ» =.. ==œœ»»»» »»»œœ» =œœ»»»» ==œ»»»œ»» ====œ»»œ»» =»»»»»œœ =ll bœ»»»»œœ» =»»»œœœ»» =œœœ»»»»» ===œ»œ»œ»»=... =œ»œœ»»» =œœ»»œ»» =œ»»»œ.. =ll 11 ß=ll & =_««««ˆ=_j««ˆ«¯_ˆ««««=__ˆ«««« _=ˆ«««« _ˆ«««« =_««ˆ«« ««j¯«ˆ=_«««ˆ _««««ˆ=__««««ˆ __««««ˆ=__««ˆ««=_j¯ˆ««« _=-««ˆ« =ll _«««ˆ«=«««ˆ¯j_=«««ˆ _««««ˆ =__««««ˆ __««ˆ««=__««««ˆ _ˆ«««=__««««ˆ __««««ˆ=_=«««ˆ _«««ˆ -=««ˆ«. =_««ˆ«««._««««ˆ«=_«««««ˆ __«««««ˆ=_«««j¯ˆ _««««ˆ=__«««««ˆ ll Í=lll ?=b««««ˆ«ˆ====««ˆˆ««« ==≈=«ˆ«jˆ«««.. ==ˆˆ««««« «««ˆˆ««=lll «««««ˆˆ===b«««««ˆˆ=.. ==ˆ«ˆ«ˆ«««« ˆ«ˆ«««««ˆ=... =««««««ˆˆˆ =ˆˆ«««ˆ««« ===lll ß ==llll1&?3 ==n«««œ«»œˆ»»»» ==. ««««ˆ==««««ˆ ««»»œ«»ˆ««==. ««ˆ«« ˆ««««==««ˆ«« ==«ˆ««. »»œ» ==ˆ«««« ˆ¯j«««==«»«»ˆ»«œ. «ˆ««==«ˆ«« »»œ»==«»«ˆ»»œ«.==u»»œ» U«««ˆ==llll S__=«««««ˆ=‰ -««ˆ«b==.ˆ«ˆj««««««ˆ« ==«ˆ««ˆ«««««ˆ«««ˆ ˆ««««==«««ˆ« ˆ«««==«««ˆ «««ˆ==««««ˆ≈ n==«ˆ««««««jˆˆ«...ˆ«««==ˆ«««« ˆ«««¯j==««««««ˆˆ«ˆˆj««««...==ˆ««« «««ˆ==«ˆ«««««««kˆˆ llll Í ß ==llll1&?5 ==««««««««˙˙««««ˆ˙==«««ˆ ==-ˆ««« ==«««ˆ ««ˆ«==«««ˆ ==««««ˆ _ˆ««««==«««¯jˆ ==«ˆ«≈«j »»»œ»œ»œK»»» ==»œ»œœ»»»»»»‰ ==_«ˆ««« ==_ˆ«««« _==ˆ«««« «««ˆ==_«ˆ««« ==llll -««≈«ˆ==. bbJ»»»»»»œ»œœ...==_««ˆ« -ˆ«»»»»««»»œœœ==... -=«=««ˆ »»»»»œœ==-««««ˆ«ˆ«ˆ«««.. ==-«ˆ«« ««««ˆˆ««==ˆ«««««««««ˆˆ..==«««ˆ==#««««««ˆˆ l Í l l l ß=ll1&7 =«««ˆ=««««ˆ _««««ˆ=_««««ˆ =_««ˆ« _««ˆ««=_ˆ«««« =«««ˆ« ˆ«««« =«ˆ«« «««ˆ=««««ˆ >«ˆ««=-ˆ««« ˆ««««=Uˆ«««« =__>«ˆ««« =__-«««ˆ«. ==ll __««««ˆ =__««ˆ«« _«««ˆ«=_««ˆ« =_-ˆ««««.=__«ˆ««« =_«jˆ«¯« _««««ˆ=__««««ˆ __U=ˆ«««« =Œ =”” Í=lll ?=ˆˆ««««««===ggggg=bn»»»»œ»»œ»œ» ===‰=. =Uœœ»»œK»»»»»»=»»œœ»»»œ»»» =≈=#-œœ»»»»»» =lll ˆˆ««««««..===«ˆˆ«««« ˆ«««««ˆ ====≈ ___Uˆ«j«ˆ«««..=Œ =”””

[email protected]©Ankanimq a-a=i qo 5 2.-O Sainte Vierge agenouillons-nous devant Toi ß=l & =?ca=nŒr ;=ul a»œ»»=[a-œ»»»»c=;œ»»» a»»œ»» l=œ»»» »œ»» =œ»»»» »»»»œ=»œ»»» =»œ»» »»œ» =œ»»»» œ»»» =»»œ»» »»œ» =l =»œ»» »»»œ=»œ»»» »»»œ=œ»»» »»œ»» =. »»»œ »»»œ=»»»»œ -»»œ» =. œ»»» =œ»»»» »»»œ» ==»»»œ »»œ» l ll ll Í=lll & =c =«««ˆ =lll m«««ˆ=rmn==;lowˆ«««#=m;[m=)rhn=a«««ˆrt=a\a=\tic=«ˆ«« =lll =«ˆ«« ==«««ˆ==«ˆ««==««ˆ« ==lllß=ll3& =»œ»» =»»»œ=»»»œ œ»»»» =»»»»œ »»»œ=»œ»»» =»»»œ ==»»»œ» =œ»»» »»»œ=»»»œ» =ll »»»œ=«¯««ˆj »»œ»» =»œ»»» =»»œ» œ»»» =. »»»œ »œ»»==œ»»» =»»œ» =œ»»»» »»œ»»=œ»»»» =»»œ»»» œ»»»»» =œ»»»»» œ»»»»» =œ»»»» ll ll lÍ =ll & =#ˆ««««ˆ==«««ˆ«=ˆ ==«ˆ«««ˆ.. =bnˆ««««=ˆ ««««ˆ=ˆ ==ll «ˆ«««ˆ===««««ˆˆ=.. =bˆ««ˆ«« =ˆ««««ˆ «««ˆˆ«=_ˆ«««««ˆ=_«««ˆˆ«« ====llß=ll 5& =.>»»œ» n=d-»»»œr.;l=ow>œ»»» =-œ»»» . =œ»»» =ˆ«««j¯ œ»»»»=œ»»»» œ»»»=ˆ««« =«j«¯ˆ« ˆ««««=ˆ«««« ˆ««««=ˆ««« ll =»»»œ «ˆ¯j««=»œ»»» »»»œ=»»»œ =»œ»» »œ»»» =»»»œ» œ»»»=œ»»»» =ˆ¯j««« »»»»œ=»»»œ »»»œ=‹»«»«»«»œˆ =#ˆ«««. »»»»œ=»œ»»» »»»»œ=»»»»œ llÍ=lll & =‰=_«««ˆ««j«ˆ=_«ˆ««««ˆ«=b#_ˆ«ˆ«««««=_«ˆ«««««ˆ===#__«««««ˆ«ˆ ===lll n=__«««ˆ««ˆ« ==«««ˆ ==«««˙=======lllß=l 7& =#«««««ˆ»»œ» =_«««jˆ¯_=ˆ«««« nˆ««««=«««««ˆ =n»««»«»œJˆ ¯j«ˆ««=ˆ«««« =««««ˆ ««ˆ««‰ =ˆ««« #»»»œ=#««¯jˆ« =»»»»œ œ»»» =n»»»œ =œ»»» nœ»»»» =»»»»œ l=œ»»» »œ»»»=ˆ««¯«j=»»œ»» »œ»» =œ»»» =-»»œ»» =œ»»»» œ»»»» =»»»»œ »œ»»» =U»»»œ =Œ =”Í=llll & =__mˆ«««««««ˆ;=[ma=no\,==«««ˆ. ===«ˆ««=. ==ˆ«««. ==llll=ˆ«««. ====«««ˆ. ===Uˆ««« =Œ =””””

6 [email protected]/ouj;amb t)n;szouq x/nound qo 3.-Réjouissons-nous de ta naissance ß=l & =?ca=nœ»»».r ;=œ»»»u. w;l=fœ»»» )r=h»»»œn =-»»»»œ œ»»»» =_œ»»»»» œ»»»» =œ»»»» »»J»œ=‰=œ»»» .=»»»œ œ»»» =»»»»œ l =»»»œ »œ»»» =»»»œ» »»»œ =œ»»»» #»»»œ=»»»»œ =««ˆ«œ»»» =ˆ««« =»»»œ =»»»œ=l ll l l Í=lll & =c =Œ =lll=»œœ»»» ==»»»»œœ ==»»œœ»»» ==«ˆ«« ==lll b=ˆ«««ˆ« ==««ˆˆ««.. =__«««ˆ«««ˆ=__ˆ««««ˆ««.. =b_««««««ˆˆ=_««««««ˆˆ.. ==«««««ˆˆˆ lllß=l3& =-»œ»»» =œ»»»» #=œ»»» »»»œ» =»»œ» =_«ˆ«j¯«=»»»»»œ »»»»»œ=»œ»»» =»»»œ» œ»»»» =#œ»»» œ»»»»=œ»»»»» =»œ»J» ‰==l »»»œ=»»œ» »œ»»»=œ»»»» _=œ»»»» »»œ» =»œ»» »»œ» =œ»»»» =n««««ˆ=œ»»» ˆ««««=ˆ««« nœˆ»»»=««« ˆ««««=ˆ««« l l llÍ=lll & =ˆ««««ˆ»»»œ=.. ==œ»»» n_œ»»» =_»»»jœ«««ˆ««ˆˆ =_««»»ˆˆ«»««œˆ... ====b_=»»»œ. bj«««ˆ=__œ»œ»»»» =lll __»œ»»œŒ»»» ===«‰««ˆ. =#=ˆ««« #=__K»œ»»»œ»» __»»»»»˙˙» ====lllß=l5& =#»«»««»œ«ˆ=_ˆ««« =«««ˆ ˆ««««=b«»«»œˆ«» .=»»»œ=««ˆ«»»œ» «««ˆ=««««ˆ =««««ˆ «««ˆ=_ˆ«««=»»»œ»œ.. =b_ˆ««« =œ»»» l =__œ»«««»»ˆ» =»œ»» #=œ»»» »œ»»» =ggg __«««œ»»»ˆ=. #__=««ˆ« »»œ» =ggg b_ˆ«»«»œ»«=»»»œ=ggg __»»»œ«««ˆ=»œ»»=l l lm;[m)rhn lÍ=ll & =b_ˆ«««===#_«««ˆ.=«««ˆ=«««ˆ ===Œ===ll ggg=b˙n_»»»˙˙˙»»»;r=da,n=====ggg _»»˙˙˙»»»» ====llß ==lllll 7&& ==ggggggggggggggg #__œ»œ»»»œ»»»» ==. œ»»» »=»»œ»=œ»»»» ==»»»»œ œ»»»» b==_»»»»œ»»»»œœ. œ»»==»œ»» »»»œ==»»»œ ==w«œ»»»ˆˆ«‰««;..f_;»»J»œ==u#lo_œ»»»»Œus==ba_œ»»»uo==r__œ»»» _œ»»» ==_œ≈»»»» ==_œ««ˆk«»»»» ?==lllll _ˆˆ««««˙»»»»˙««==. b««ˆ«#==_ˆ««« __««ˆ«»»»œ==_««««ˆ _==««««ˆ __«««ˆ==b_»»˙«««ˆ»»»˙˙Ó ==_ˆ«««« _««ˆ«==__««««ˆ ==___«j¯«ˆ« __«««ˆ==__««««ˆ lllllÍ

7ß=ll 9& =«ˆ««=««««ˆ=ˆ««« =#_ˆ«««« =ˆ««« =_m««ˆ«««=,t«««««ˆn==;n««ˆ««a=b««ˆ«a,.=««««ˆ ««««ˆ=_«««««ˆ =b_ˆ««««« =__ˆ«««« =«««ˆ =_«««ˆ =_««««ˆ =_«««ˆ« =ˆ«««=_«««ˆ=_ˆ«««« =__««ˆ«« =_«ˆ«« =llÍ=lll ?=#k»œ»œ»»œ»»=;...nda=nar=ar ==bœœ»»»»»»»œ œœ»»»»»œ»»»=======»»»»»œ»œœ» ... ====b=œ»»œ»»» »»»œœ» =.. ====»»»»œœ lll 10ß=ll & =__«ˆ«««=__««««ˆ __=«««ˆ« b_=«««ˆ -«ˆ«« ==«««ˆ ˆ«««=#_«««ˆ=_««ˆ« =_ˆ««««=__««ˆ««« _««««ˆ=_««««ˆ _=«««ˆ« _«««ˆ«=_««««ˆ ll=__ˆ«««« ==__ˆ«««« =b_«««ˆ=#_ˆ«««=««ˆ« =«««ˆ=ˆ««« ˆ«««=«««ˆ«_««««ˆ=«««ˆ llÍ=lll ?=ˆŒˆ««««===n#˙‰«˙«««..=b_œ»»»Jœ»» =_»»»»»˙˙‰ .==_»œ»K»=_œ»»» ====lll=nn>«ˆ««««««ˆ.. =«««««««ˆˆ _«««««««ˆˆ=ˆ«««««ˆ««..=_««ˆ«««««ˆ _ˆ«««ˆ««««==»»œ» . =œ»»» nœ»»» =n#»œ»»œ»»» ==lll 12ß=ll & =«ˆ««===««««ˆ =«««ˆ «««ˆ=#_ˆ««««=_«ˆ«« =b_ˆ«««=__ˆ«««« =_ˆ««« «««ˆ==ll #=_ˆ««« =b_ˆ««« =__ˆ«««« =_ˆ««« _=««ˆ« _«ˆ««=_ˆ«««=__ˆ««««j=‰ =_«««ˆ=««ˆ«=llÍ=lll ?=»»»»œ»œ=b=nœœ»»»»» =˙»»˙»»»» ===«««ˆ ==«ˆ«« =b««ˆ«=. nˆˆ««««««=lll =»»»»˙˙»» ======œ»»»»»œ.. =anb=kœœœ»»»»»»» a,»»œ»»»»œ»œk=and=ou lllß ==llll1?&4 ==fœˆ«œœ»»»»»»««» o==...g««ˆ««;u«««ˆin==n#»»»»»œœœ ==ˆœœ»œ»»«»»»«« #_ˆ««««==n_«««ˆ«==_«ˆ«« ==ˆ««« _««ˆ«==»»»»œœœ»ˆ««« ==bnœœ»»»»»œ...==«««ˆ ==«««œœ»»»œ»»ˆ »»»»»œœœ==...«ˆ«« ==llll ˆ«««œœ»«»»»»»œ==«¯jˆ«« ˆ«««==ˆ««««#==>«««ˆ««˙˙««««˙ ««ˆ««==ˆ««« #_==ˆ«««« ˆ«««==__«ˆ««« ==_ˆ««« ==_«««ˆn≈œ»»»»»»»œœ==...-ˆ««««««jˆ«#..==##œœœ»»»»»»» llllÍß ==llll1&?6 ==##_ˆˆˆˆˆ«««««««««««««««==«««ˆˆ«««« ==««ˆˆ«««« ˆˆ«««««««==_ˆ«««ˆ««««b==b__««ˆ««ˆˆ««ˆ«««««««««ˆ... ==_«««««ˆˆ«« ««ˆ«««ˆ««==_ˆ«ˆ««««««==bb_ˆˆ«««««««==__ˆˆ≈««««««« n==_ˆ««k««««ˆˆ«« ==__«ˆ««ˆ««««««««ˆ«ˆ««ˆ«... _==ˆ««««««ˆ __ˆ««««ˆ«««==_««««««««ˆˆˆ ==llll _-«ˆ«««ˆ««««««««««ˆˆ«ˆ ==##_««ˆ«ˆ«««« ==nn_≈ˆ«««««««ˆ==_«ˆj««««««ˆ«ˆ..._«««««««ˆˆ==_«ˆ««««««ˆ«ˆ«««««ˆˆ««==>««ˆ«ˆ«««==«««ˆˆ«««« ==ˆˆ««««««« Uˆ««ˆ«««««≈==#_U««jˆˆ««««««ˆ==... ””””Í

8 NA>ABAN :U }IUK PRÉLUDE ET FUGUE Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian Prélude ß=ll & =b cL=enJeÓtu=de R=““é{ciÓt==Œ=‰=P««ˆ«j=lleswŒpr=ess‰ivo=e»Jœ»» n d=»»»œeh.or=s œ»»J» =ll ««ˆ«=ˆ««« ««»˙«ˆ»» =«««ˆ=«««ˆ =«««jˆ¯ «««ˆ»»»œ.=««ˆ« nˆ«««=ˆ««« #=«««J»œ»»ˆ llOrgan Í=lll ?=b c=Fo»˙»» n=ds 8=“““{#_«ˆ»»«œ»«=_œˆ«««»»» =_»»«««œˆ» =_»«»«»œˆ«==llln_«œ»ˆ««»» =_«»ˆ««»»œ =n=œ»»»«ˆ«« =«œ»««»ˆ» =lll =#»«««ˆ»œ» =»Œ»œ» ==#_»Ó»»œ ==»»»œ =lll l =ll ?=b c=Ó==“{ w=====l w =====l =w======lß ==llll4&?==bb bn==«œ»»»««ˆ»»œ» ==»Œœ»»»»œ» ==_∑Ó»œ»»»»»œ====œ»»»»»œ» ==llll #ˆ»«»«»»œ˙»»«==n««««ˆ ==«««ˆ§««ˆ«==««ˆ«« ˆ«««==«ˆ««»»œ» _∑==##«˙««»»»ˆ»œ»» ==#««««ˆ ==«««ˆ ˆ«««»»»œ==«ˆ«« ==llll n_ww=«««ˆ=˙«««. #==_««ˆ«« _«««ˆ==__«««ˆ ==_«ˆ«« ==__«««ˆ ==n_«««ˆ«ˆ««==llllÍ =lll ?=b =»»˙» ==b»»»˙===l «««˙=====n˙«««====l b««˙«=====««˙« ==lß=ll 7& =b =«ˆ«« ˆ««« =˙»»»œ««« =»»»œ ==«ˆ»»«»œ« =nˆ««««œ»»» ˆ«««=ˆ««« «««ˆ=«««ˆ =ll »œ»» »»»œ=«»»˙««ˆ» =«ˆ««==_«˙»««»»œ =n_»»»œ _œ»»»=»»»œ» »»»»=œ »»»»œ =ll »˙»«««œ» =_»»œ» ==»Ó˙»» ==””{Í=lll ?=b =#=nˆ»»»«««˙. =#_=ˆj««« n #=«««˙»»»˙ ====lll =#n«»««ˆ»»œ.=»»»œ=n««ˆ«j =#˙««»»»œ« =»»œ» ===lll nˆ»»««œ«» =. »»»œ=b«ˆ«j« =#œ«˙«»»«» =»»»œ=”{”” l =ll ?=b ====∑=====l ====∑ ====l ==∑==={”

9ß=l1&0 =b n=w«ˆ«« =«««ˆ =«««˙ ===l=»»œ»»» »»»»œ=»»»»œ »»»»œ=nœ»»» »»»œ=. ˙«««. =====l »»»»œ=nœ»»»» »»œ» =»»œ» »»»œ» =œ»»»» . »»»˙====»»»œ lÍ=llll ?=b n=__bw«««ˆ_o»»»œurd=__ˆ»»«««œ»on 8=__ˆ««»»»œ« =__«œˆ«»»»« ==llll=n__w««ˆ»»«»œ ==#=__««»»«»˙œ. =œ»»» =œ»»» ===llll b#__»˙»»»ˆ«œ««.===___«««œ»˙»» =. »»»œ ===b__»œ»»»œ» llll =lll ?=b =Ó ==Œ =>««ˆ«« nˆ««««=ˆ««« ˆ«««=ˆ««« l=»˙»» . =====>««««ˆn««ˆ«=««ˆ« «««ˆ=«««ˆ =l ˙»»» ====>««««ˆ b=««««ˆ ««ˆ«=ˆ««« ˆ«««=»»»œ l en dehorsß=l1&3 =b =œ«««»»ˆ» ««ˆ«=b«««»˙ˆ»» =. «««˙====l =w«««˙ ==««˙« ====l »»»œ«««ˆ=ˆ«««« ««««ˆ ««««ˆ=n««««ˆ =««««ˆ. =n˙«««»»»˙. ==ˆ««« ==lÍ=llll ?=b =_wœ»»» =b»»»œ=œ»»» =»»»œ===llll =_ˆ«««»œ»» #=_»»ˆ«««œ» =_ˆ«»»œ««» =__««»œ»»ˆ« ===llll __»««»«»ˆœ===n#=_»»ˆ»«««œ =__œ»ˆ««»»« =__»ˆ«««œ»» ==llll =ll ?=b =˙»»» . ===b>««««ˆ=n«««ˆ «ˆ««=«««ˆ «««ˆ=l =»»»˙. ===b>«ˆ««« #=«««ˆ «««ˆ =ˆ««« ˆ««« =l »»»˙=. =====n>œ»»» #»»»œ=»»»»œ »»»»œ=œ»»»» lß=ll 1&6 =b n=«««˙»»œ» #=»»»˙. =«ˆ«« =«««ˆ «««¯ˆj=«««ˆ ==ˆ««« =ll nJ»»»œ =œ»»» =»J»»œ =«ˆ««. ===»J»»œ ll=«ˆ«« «««ˆ=#ˆ««« =«ˆ«« «««ˆ=«ˆ««nˆ«««=«««˙ ===llÍ=lll ?=b =__w»œ»» b=__»»»»œ =_»»˙» =====lll __««»œ»»ˆ« =#__»»»œ«««˙=. =_œ»»» =_»»»œ ==lll=__««»ˆ»œ«» =nb__=»»»«««˙˙.. =====lll =lll ?=b =»˙»» . ====>»»œ» »»œ» =»»»œ» #»œ»»» =»»»»œ =l ˙»»» . ===#=>œ»»» »»œ»» =»»»»œ nœ»»»» =»œ»»» l=»»»˙. ====n=>»œ»» b»»»»œ=#»»»»œ »»»»œ=œ»»»» l

10ß ==llll1?&9 ==bb ==__«««ˆŒœ»»»«««ˆ n==ˆ««« ««««ˆ==§««««ˆ #==««««ˆ «ˆ««««#==>œ»»œ»»»» «««˙»»œ» .==»»»œ» #==œ»»» œ»»» ==»˙»»»»»˙========llll ==# »œ»»»»»œˆ«««==. #>»»»œ»»˙» ==. »»»œ n==»»œ»» #œ»»»==œj«««ˆ»»» ==nˆ«««˙»»» ====««ˆ«====llllÍ =ll ?=b =œ»»» ===#=>«ˆ«j« en=deho=rs -»»»œ==«jˆ«« =œ»»» #=œ»»» »œ»» =l =»»»œ =n>ˆ«j««===-»œ»» ==«ˆj«« =#»œ»» =œ»»» #=»»»œ lß ==llll 2?&1 ==bb ==œ»»»»»˙«««»œ #==>»Jœ»»»»»œ #»»»œ==n»»»»œ _»œ»»»==_œ»œ»»»»»» n==_»»˙»ˆ««« »»»œJn==j«ˆ««¯ œ»»»ˆ«««==««ˆ« ==llll w»»Jœ»»œ»» nœ»»»==#œ»»»» #==_œ»»»» _»»»œœ»»»» ==_˙»»» .==J»»»œ »»˙» ====llll llll nS==Fœ»»»Œon»»»»œd==œ»»»»s ebt»œ»»» A==»»œ»nc»»»œhne==._>ˆ»«»»««˙œ»»»Js _«««ˆ==. b_»œ»»«ˆ««.==_««˙« ==»»»œJ»»œ» ==»œ»» llllÍ =lll ?=b =»»œ» =˙«««. ======l ˆ««« ===«««ˆ =«ˆ««=ˆ«««=l l =Œ ===««ˆ« ==ˆ««« =«««ˆ =lß ===lllllll2&??4 ===bbb ===b_»«»««»œ»œˆ»»»«««ˆ ===b__«««ˆ.===»»»œ __»«»«»«ˆœ===»»»»œ#__===»»œ»˙œ«J»»»«««ˆ««. #»»»»œ===»»œ»»»»»œ ===»»»œ »œ»»«««ˆ===»»Jœ»œ»»»===»»œ»»»»œ«««ˆ===n===»œ»» ===llllll __««ˆ»«œ»»»»»œ«««ˆ===. nœ»»» #===#_>««»««««««ˆ˙ˆ«Jœ»» _==»˙»»=. n__«««ˆ===. b__»ˆ»»œ«««===__««ˆ««««˙===»»J»œ===»»»»»»œ«ˆ««œ===»»»»»œ ∞===»»»»œ »»»»œ===»»»œ llllllÍß ==lllll2&?6 ==bb n==__˙»»»œ»»»»œ«««ˆ n==#__>œ»»ˆ»J«««_»˙»» ==.__«««ˆ.==n__»»ˆ»œ««« ==__«««˙«ˆ««« ««««ˆ==«ˆœ««»»J» «ˆ««==»»»»œ»»œ ==lllll ¯j«ˆ««==__ˆ«»««œ»œ»»«ˆ«« ˆ«««==nˆ««« ==#_>«««ˆœ»»»J»˙»»œ«««.œ»»» ==. ˆœ»œ«««»»»»» ==»ˆ«˙»»«« =««ˆ«=«««ˆ»œ»»J ==ˆ«œ»»««» ==««ˆ« lllll ==_»ˆ««»»«œ««ˆœ»»»« ==#_««««˙˙»»œ»»»«˙«» ...#==œ»»» . œ»»» ==»»»˙====lllll lllllÍ =ll ?=b =«««ˆ =«ˆ«« ===«ˆ«« ==«««ˆ =l =«««ˆ =(n=)«««ˆ ==«««ˆ ==ˆ««« =l =«««ˆ =«««ˆ ==«««ˆ=ˆ«««=l l

11 =ll 2&9 =b n=w«ˆ««Fond=s«««ˆ84=2 =«˙«« ==ll «ˆ««=ˆ«««« ««ˆ««=ˆ«««« n=«ˆ««« ˆ«««««.=#«˙»«œ»»«. #=»»»œ. »»œ»=»»»˙===ll »»«»œ«ˆ«=nˆ«««« «««ˆ«=«ˆ««« «ˆ«««=«ˆ««. #=«««œ˙»»» »»»œ=. »»»œ =»»»˙ ««ˆ«=ll =lll ?=b =_w_»»»œ =__œ»»»««ˆ« __«««ˆ=.__«««ˆ =__«»˙œ«»«» =_»»œ» =lll n__««»«ˆˆ«»»œ====_jœˆ«»««»» =b__«««ˆ=»»»œ=_j«««ˆ =_«««ˆ»»»œ =lll b_ˆ»»««œ«» ====_»«˙«»»˙«. ==b__=ˆ««« lll =lll ?=b ===∑===l ====∑=====l Œ====œ»»» ==»»»˙ =lß=l3&2 =b =«ˆ»»œ«»« =«««ˆ =««œ«ˆ»»» b=œ»»» . œ»»» =«»««˙»»˙===l ˙«««œ»»» =b=»»»˙. =««˙« ===l «ˆ»««»œ» =««ˆ«« ˆ««««=«ˆ««« =nˆ«««« ««««ˆ=. n»˙»«««˙» =. ==«««ˆ=lÍ=llll ?=b =_w»œ»» ==b˙»»» ===»»œ» ==llll _«««ˆ»»»œ=#_=p««ˆ«»»»˙. =_«««ˆ =n__««ˆ«==llll __»œ»«««ˆ» ====n#_«ˆ«»»˙»«=. =__ˆ««« =__«««ˆ=llll =lll ?=b =»»»œ ==œ»»» ==˙»»» ===l œ»»» ==Œ =Ó ===l ====∑====lß ===llllllll3?&?5 ===bbb n===__˙««««««ˆœ»»» -»»»œ b#===__»»»»œ»»»˙__˙«««. .===_»«˙ˆ«»»«∑«ˆ««===ˆj«««¯«ˆ««===««ˆ«===llllll n__jˆ«»««»»œœ«»»«»ˆ«===«««ˆ ===#n__»»»˙»»˙»«««ˆ.. ===∑«««jˆ ===__««ˆ««ˆ««. ===__««ˆ« ««ˆ«j===llllll __Ó»»»«««œ««ˆ«ˆ===ˆ««« #«ˆ««n===#_˙ˆ««««««_˙»»»===«««ˆ ===«ˆ««nˆ««« =Œ==««˙« π__===«««««ˆˆ»œ«««»ˆ» ===llllll __«««ˆ«ˆ»»»ˆœ««««««˙« ===__««ˆ«««««œ«»»»ˆˆ ===ÓÓÓ ===””””””Í

12 Fugue ß=l & =b c=«««ˆ=n=»»»œ =»»œ» =œ»»» =l =»»»œ =œ»»» =nœ»»» =œ»»» =j¯«««ˆ œ»»» =œ»»» =»œ»» =l nœ»»» =œ»»» =««ˆ« =œ»»» ==»œ»» =l l l ll Í =l ?=b c====∑ ==ll ====∑ ====ll ===∑ ===ll =ll ?=b c====∑ ==l ====∑ ====l ===∑ ===llß=l 4& =b =œ»»» n»»»œ=»»»œ =»»»œ »»»œ=»»œ» #=»œ»» =l »˙»» ==»»œ» =‰ =ˆ««j« l =˙»»» ==ˆ««« ˆ«««=˙»»» ===l œ»»» =»»»œ=œ»»»» =»œ»» »»œ» =n»»œ» »»»œ=œ»»» lÍ=lll ?=b ===∑ ==&=llln_ˆ««« =ˆ«««. ««ˆ«=«ˆ«« =«««ˆ =lll =«««ˆ =ˆ««« «««ˆ==ˆ««« ˆ«««j¯=ˆ««« ˆ«««=«ˆ«« =lll ««ˆ« =«««ˆ ««ˆ«=ˆ«««==«««ˆ=lll =ll ?=b ===∑ ===l ==∑ ==l ===∑====l ===∑ ==lß ==llll 8&& ==bb ==«««ˆ‰ #n«««ˆ»»»œ==»»»œ «««»»»ˆ»œ==»»œ» »««»«»»ˆœ==nˆ«««œ»»» ==ˆ««« #==ˆ«««»»»œ» »»œ»» §œ»»»»==œ»»» œ»»»==? llll #==»«»œ»«œ»«»ˆ» »»»«ˆœ«=«=nœ»»»»˙»ˆ«««» ==«ˆ««« «ˆ««==_»»»œ««˙« ==_»»»œœ»»» ==»œ»» ==llll _œ»»»«««»»»˙ˆ ==««ˆ« _«««ˆ=»»œ»=nœ»»» ==«««ˆn==ˆ««« _»»««»»»ˆ«˙»œ ==__¯«ˆ««j _œ»»» ==_œ»»»««ˆ« ==œ»»» llllÍ l =ll ?=b ====∑====l ===∑====l ====∑ ===lß ==lllll1&?1 ==bb n==»«»«»««œ»»»ˆœ _ˆ««»«»œ»==»œ»»ˆ»»»œ««««==ˆ«««« ==_œ«œ»««»»ˆ»»»» »»»»œ==œ»»» »œ»» ==_«»«œ«ˆ»œ»»»» «««»œ»ˆ»==lllll ==_«˙««‰»»œ» nœ»»»œ»»»==»œ»» _»»œ»»œ»»» ==œ»»» _»»»»»»»œœ==__»ˆ»»œ««««œ»»» ==_œ«ˆ«»»»« #b==_»»œ»œˆ«««»»»» œ»»»» ∞==œ»»»» œ»»» ==œ»»» lllll _»œ»»«»«««œˆˆ«»»«j==__«»»»«ˆ«ˆ«œ««==»»»œ _«««ˆ»»»œ»œ»» ==««»«ˆ»»jœ ==nœŒ»»»ˆ«««»˙»» ==ˆ««« ˆ«««==««ˆ«»»»‰œ ==«««ˆj lllllÍ =ll ?=b ====∑ ===l ====∑ ====l ====∑ ===l

13ß ==lllll 1?&4 ==bb ==_«»˙«»»«œˆœ»»»««« ˆ«««==»œ»» »»»œ˙«»«»»œ« ==m»»»œ.d__«««ˆ.==__«««ˆ _œ»»»»œ»»«««˙==«j««ˆ¯ »»»œ==nˆœ»»«««» œ»»» ==««ˆ« ««»»œˆ«» ==lllll _»»«««»««œˆ»»»œˆ«==»««»œ»ˆ«»»»»œ==b_«««ˆœ»»»»»»»Œœ =»»»œ=__»»œ««»«ˆ»Ó»»œ==_«««ˆ _««««ˆ==nˆ««««_«»»»»»»œˆ««œ==œ«««ˆ»»» ==lllll »»»œ«««‰˙ #==nˆ»œ»»««« _«««ˆ==_»œ«ˆ«»«» _««ˆ««==_»»«««»œˆ #==_ˆ««»«ˆœ«»««»« ˆ»«««œ»» ==#n__»œ»«««»ˆ»»»œ __==ˆ««« _ˆ««««∞==_ˆ«««« ˆ««««lllllÍ =ll ?=b ====∑ ====l ===∑====l ====∑ ===lß ==llll1?&7 ==bb n==__«»ˆ«»««ˆ««»˙»»»œ ˆ«««==«ˆ«« __==»»ˆˆ«»j««««œ« ««‰«ˆ==_ˆ«»««»»˙œ»»«««ˆ» ==_«««ˆ __«««ˆ==__»»»œ«««ˆ«««ˆ ==___««ˆ« ==llll __»«««»»ˆ˙«««˙»»»ˆ n==ˆ««« «««ˆ ==_ˆ«««ˆ««« «««ˆ==««ˆ« _==«««˙»»ˆ«»««˙˙»»» nˆ«««==«««ˆ ˆ«««==_«««ˆ _==««ˆ« llll bb==««ˆ«««˙˙»»»«»»»œ œ»»»==nˆ»«»«»œ«==«««ˆ «««ˆ==b_»«»««˙»ˆ««œ»»»«˙ n==œ»»» œ»»» ==n«««ˆœ»»» ==»»»œ llllÍ l=ll ?=b ====∑ ====l ===∑====l ====∑ ===lß ==llll2?&0 ==bb bn==˙«««»»»˙«ˆ««»œ»» »»œ»==nˆ»«««»œ» ==«««ˆ b==«««ˆ b»«»œ»««˙«««»»ˆœ» ==. ««««ˆ«==ˆ«««« bn»»»œ«ˆ««==«««ˆ.»»J»œ==llll #==œ»»Œ»œ««˙«»»» œ»»» ==. œ»»»‰»»œ» ==j«««ˆ ==_»˙«««œ»»»»»˙«««ˆ ==œ»»»Œ ==»»œ» ==llll «««ˆ ˆ«««==_œŒ˙»»»»»» =««ˆj¯«=»»»œ ==#œ»»«»««ˆ «««ˆ==.»»»œ b==_«œ»»»»««»˙œ» ==»»»œ _««œ»»»ˆ«==llllÍ l=ll ?=b =Ó ===__««ˆ««==_«««ˆ==l =_«««ˆ =««ˆ«==«ˆ«« =_«««ˆ =_ˆ««« =l =_«««ˆ =««ˆ« =_ˆ««« =_«««ˆ =_«ˆ«« _=«ˆ«« __«««ˆ«=lß ==lllll2?&3 ==bb ==_»Ó»œ»»œ»»» _»œ»»» ==__»œ»» __œ»»» ==__»»œ»»»œ» ==__»»œ» #‰««ˆ»»»«œ==«««ˆ.__»»œ»=»»»œ=__»»»œ ==_œ»»œ»»»»»«««ˆ __»»œ» ==_»»»œ»»»»œ ==lllll _»»««ˆ»œœ»»»« ==»»œ» »œ»»œŒ»»»»==_»»»œ» ∞_»»»»œ==__»»œ» __==»»»œ bn«««ˆ««»ˆ˙»»«==. ˆ«««==««ˆj«==lllll _==w»Œœ»»˙««« ==»œ»»‰ ==«««ˆjb==_˙«««œ»»»«««ˆ. ==œ»»» b==__«jˆ««»»»œ lllllÍ =ll ?=b =««ˆ« ==«««ˆ =_ˆ«««=_«««ˆ==_«««ˆ =ˆ««« =l «ˆ«« =««ˆ« _ˆ«««===b_«««ˆ=_>«««ˆ=_-«««ˆ.=l _=««ˆ« =_«««ˆ b_=ˆ«««. =_˙««« ==l

14ß ==llll2?&6 ==bb ==_««ˆ« ˆ«««b==_w««˙«««˙«œ»»» j«««ˆ¯==œ»»» ==»»»œ ==»»œ» bn«««ˆ»««œ«»»ˆ==. œ»»» ==»»œˆ«««» n_ˆ«j««==llll b«««»ˆ»»œ»««˙»«»œ==«««ˆnˆ««««==«««ˆ« œ»»»«»»««»˙ˆ==. «««ˆ==#nœ»‰»»«ˆ«« =««ˆ«=.œ«ˆ««»»» «««ˆ==ˆ«œ»»««»«««ˆ «««ˆ«==œ«»»»«ˆ« ==llll#ˆ˙»»»«œ««»«««ˆ»» .ˆ«««==.»»œ» n==_««««««œˆ»»»ˆ «««ˆ ==««««ˆ∞««««ˆ «ˆ«««==bn»»»˙«««ˆ«««˙ b==ˆ«««. b==œ»»»ˆ««« llllÍ =ll ?=b =b=_ˆ««« =_=«ˆ«« _«««ˆ=. _«««˙===l _«««ˆ==#__ˆ««««=_ˆ«««. =_«««ˆ ==__««««ˆ _«««ˆ=. =l _«««ˆ =#=__««ˆ«« _ˆ«««=. =_«ˆ«« =b_=ˆ««« lß ===lllllll 2??&9 ===bbb ===_e«œ˙»«»«««»ˆ»«»»ˆˆ«««spbr«««ˆe===s.si__˙ˆ«««««««««ˆ»»»«˙vo===#˙»««»««««ˆ»ˆ===«ˆ««. __===«ˆ»«««ˆ»«œ»‰«««««ˆ j«««ˆ===en dlllll bbe===b___hwww»»œ»«»»««»œˆors===bœ»»»Œˆ««« n===ˆ««« »œ»»===«««Óˆ _ˆ««¯j« ===b_ˆ««« ===ˆ«««œ»»» ===««ˆ« lllll ===b___ˆ««« __ˆ«««===bb___«««ˆ««»»œ««˙»˙«»»»œ..===bœ»»» bb_»»œ»ˆ=»»˙»==««« __««ˆ«===__«ˆ««œ»»» ===__««ˆ« _«««ˆ===_«««ˆ n#b_===œ»»œ»»»»Œ««««ˆ«ˆ #»»»œ===_.»»»œ lllllÍ ß ==llll3&?2 ==bb ==n_œ»»»˙»«»»««˙ #==»»œ» b==»˙»» #>œ»»»==#-»»»œ==. >œ»»»Œ==-»»»œ. ==llll bn˙»»»»»»»Óœ==_»œ»» œ»»» §==b»»»»œ ==œ»»» »»»œ» ==œ»»» ==»»»œ»»»œŒ» ==bœ»»» n.œ»»» ==»»»»œ »»œ»»»»«««ˆœ==œ»»» ==llll n==w«˙»ˆ«»»«»»»œ. #==«««ˆ #b==˙«««»»»œ. ==»»œ» ==bœ»»»»»»œ== l Í l l l l=l ?=b =_ww ======l __ww=========l n=w =====lß ==llll3?&5 ==bb ==bˆ««« ˆ«««==nw»»œ»˙««»«˙»» ==. œ»»»====bœ»»»»»»œ ==b_ˆ«««»œ»»»»œ» ==»»»œ »»»œ» ==œ»»»» ==llll _««»ˆ»«œ»»œ»œ»»» ==b«ˆ««==b»»œ»˙«««œ»»» ==. bb»»»˙ˆ«»»«»«œ====»«««ˆ»œ» ==llll b==»»˙Œ»ˆ»»»œ««« ==‰ˆ«»»««»œ ==? b««ˆ«j==b∫b==˙»»»»«««»»œˆ ==»œ«»ˆ«»«==llllÍ =lll ?=b ==#w=======l n«««˙===b_ˆ«««==_««ˆ« =l n_=«««ˆ =«««ˆ ===>ˆ««« b-ˆ«««=. «««ˆ=l

15ß=l3?8 =b =w ====l =œ»»» =#»œ»» =»œ»» n=œ»»»» œ»»»» =œ»»» œ»»» =œ»»» »»»œ=l =œ»»» =#»»»œ =#»»»œ =nœ»»» =l nœ=»»» n_»»»œ=. _»˙»» .===lÍ=lll ?=b #=œ»«»««ˆ» =#»œ»»Œ =»œ»» =b»»»œ =lll n=>œ»»» -»»»œ=. ˙»»» .=====lll #=w ====lllnw=====lll =ll ?=b =w ====l _=w ======l#__=w ====l __»»»ˆœ«««==#ˆ«««Œ =n_ˆ«««Ó=«««ˆ=lß=ll4?2 =b =_»˙»» ===Ó====ll====∑ ==&=ll _«««ˆ»»»˙==«««ˆ==__«»˙ˆ««»» ==«ˆ««=llÍ=ll ?=b #=»»»˙ ===»»˙» ====ll=»˙»» ===»»»˙===ll »»˙» ====»»»œ==œ»»» =ll =ll ?=b #=ˆ««« ««ˆ«=. nˆ«««=nˆ«««=«««ˆ=¯j««ˆ« =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ=l=n_Ó««ˆ« =«««ˆ =ˆ««« =b«ˆ««»»»˙==««ˆ« =l «««ˆ=nˆ«««=««ˆ«=«ˆ««=»»»œ=»»»œ=#ˆ«««=lß ==llll 4?&5 ==bb ==»œ»»»»»œÓ «««ˆ¯j==»»»»»»œœ ==»»»œ ==ˆ»«œ««»»œ»»» «j¯ˆ««==»»»œ n==««œ«»»»ˆ»œ»» »»œ»==llll ==_»Óœ»»»«««»»œˆ ==»œ»» »»»œ«««œ»»»ˆ====˙»««»»ˆ««»«œ»«»ˆ ==n«ˆ«««««»œ»»ˆ n==ˆ««« ==llll ==_ˆ««˙»»»«»»«»«ˆ«œ==j«««ˆ¯ «»œ««»»ˆ==_«««ˆœ»»«««»ˆ ==nˆ«««»»»œ#==_ˆ«««»˙»»œ««ˆ»»»« ==œ»««»«»ˆ ==__œ«J»ˆ«»««««ˆ» ==_«ˆ‰«« llllÍ =lll ?=b =»˙»» ===Œ ==‰ ˆ««j«=l =wÓ ===œ»»» =nœ»»» ==l «««ˆ =«ˆ«« #«««ˆœ»»» ==«««ˆŒ =«««ˆ =ˆÓ««« «««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=ˆ««« n=«««ˆ lß=l4&8 =b =˙»»»ˆ««« ==««ˆ« =n=#«»»»««ˆœ =«««ˆ =»œ»»«««ˆ =«ˆ««=l=#w«««ˆ=ˆ««« =#ˆ««« =«««˙===l =»œ»» =#»»»œ==»»»œ =_»œ»» =lÍ==llllll ??==bb ==_»»»œˆ»««‰«œ»» __¯ˆ«««j==_«ˆ«««««ˆ «ˆ««==_»»«ˆ«ˆ«»««œŒ« ==««ˆ««n«ˆ«««««ˆ==ˆ«Ó»»»ˆ«œ«««« ==_«ˆ«« n==_ˆœ»»ˆ»«««««« «««ˆ==#ˆ««««∞ ««ˆ««==«ˆ««« llll==#nnwwwœ»»» ==. ====»»œJ» »»»œ==»»œ» ==»œ»» ==llll n==b#wwÓœ»»» . ====»»»Jœ ==_ˆ«««»»»œ ==»»œ» #«ˆ««»»œ» ==llll

16ß =ll5&1 =b =_»»œ» =»»»œ =#»»»œ =»œ»» n_=ˆ¯j««« _œ»»» =»»»œ =œ»»» =ll #»»œ»ˆ«««=ˆ«««=bb»«œ«ˆ»»« =»»»œ =b_ˆœ««»»»« =»»»œ b=_»»»œ«ˆ«« =œ»»» ll=bb_ˆ»»»«««œ.=«««ˆ =_«««ˆ =_J»««ˆœ»«» n=__«««ˆ»»»˙ _=ˆ««« _«««ˆ= l lÍ=lll ?=b n#=_wœ»»» . ==»J»»œ =__»»œ»»»»œ ==#__»»»»»œœ» ==lll _»»»˙====b__»»»»˙»»˙ ===lll=bw˙»»» ====»»œ» =»œ»»=lll =lll ?=b =«««ˆ =«««ˆ ==#««ˆ« =nˆ««« =«««ˆ =««ˆ« =l b˙»»» ====b_««˙« ===l=ww ======lß=ll 5&4 =b =_«««˙»»»˙ ===n»»»ˆœ«««oc.t=avˆ«««es=aigˆ«««uë=sœ»»»J =ll b=«˙«»»«˙» ===»œ»»«««ˆ. n=«««ˆ =«««ˆ =»»»œJ =ll bbw»»»˙ ===»»»œ=. =bœ»J»»=llÍ=lll ?=b =w»œ»» =»»œ» ==n»»œ» ==»»œ» ==lll bb=w»œ»» =»»œ» ==»œ»» ==»œ»» ==lll b««˙œ»»»« ==»»»œ =bœ«»»««»˙==»»œ» =lll =lll ?=b =w =======l w========l ˙«««=. ===e=ˆ«««n de=horslß=ll5&7 =b =b_««˙«»»»˙ ==#_«««»ˆ»»œ=. ˆ«««=«ˆ««=n»»»Jœ =ll n_Ó»»»˙====n_»«««ˆœ»» . n=««ˆ« =«««ˆ b_=»»»œJ =ll _»»»˙Ó ====«««ˆÓ=««ˆ«=«ˆ««=llÍ=lll ?=b #=wwœ»»» =»»»œ =»œ»» ==»»œ» ==lll nwwœ»»» ==»»œ»==»œ»» ==»»»œ ==lll ww»»»œ ==œ»»»==»œ»» ==»»»œ=lll =lll ?=b =w ======l nœ»»» =œ»»» =»»»œ »œ»»==««ˆ« ==»»»œ ==l ««ˆ« =««ˆ« «ˆ«««=nˆ«««« ««ˆ«=«««ˆ=««˙«===l

17ß ==lllll6?&0 ==bb b==»»»œ˙»»»ˆ««« ==»»œ»«««ˆ ==»œ»»«ˆ««Œ====»œ»»«««ˆ‰ __==J»œ»» ==lllll bw«««ˆ»Œ»»œ ======bˆ««««»»˙««œ»==. ==»»œ»œ»»» ====»»œ»»»œ» ====lllll «««ˆ==««ˆ« ww«»«»œ»«˙====»»»œ ==nˆ»»«««»œ ==»œ»«««ˆ» == lÍ l l ll =lll ?=b =˙««« ==b««˙«====l «««ˆ =n««««ˆ «««ˆ=§«««ˆ ««««ˆ=«ˆ«« =»»»œ =««ˆ« #=««ˆ«« «««ˆ=»»»œ =œ»»» =l =»»»˙=. ===œ»»» =lß=ll 6&3 =b ==»œÓ»»» »œ»» =_»œ»» n_»»»œ=_»»»œ =_œ»»» _=Œ»»»˙ =«««ˆ> =ll=»»»œ =»»»œ =»»»œ=»»»œ=ll=»»œ» ===»»»œ=»œ»» =œ»»» _««ˆj¯«=»»»œ =»œ»» =»»œ» llÍ=lll ?=b =b=»»»˙«««˙ ===b=«««»»»˙˙ ==lll=b«««ˆ. =_«ˆ««j=««˙«==lll=_»»»»œ n=œ»»» _œ»»»§ _=œ»»»» _œ»»» =_œ»»»» _»œ»» ==_œ»»»» =#_œ»»» _œ»»»»=__œ»»» =_»»œ» lll =lll ?=b =«««ˆ «ˆ«« =«˙«Œ« ==_»˙»» ==«ˆ«« n=Œˆ«««« ««««ˆ =ˆ««« «««ˆ l=_«««ˆ˙«««_»»»˙=. ˆ««« =«««˙Œ=_»œ»» =l=_w ========lß=l6&6 =b =»œ»» =»œ»» =»œ»» =_»»»œ =_»»œ»==l ==œ»»» #=»œ»» =»»»œ _=»»»œ n_=œ»»» _=œ»»» #=»œ»» ==l =_w ====”Í=lll ?=b =__˙««Ó«. ===#»»»˙ =_««ˆ«==llll _ˆ«««=__«ˆ«« #_=w«˙«« ===_=«««ˆ =n=ˆ«««« _«ˆ«««=_ˆ««« =__«««ˆ llll =__w«ˆ«« =_«««ˆ =_«˙««==”””” l =ll ?=b =_˙»»» ===_»˙»» ===l =_=w ========l =_ww ====”

18 SJAPAJ MAJHR STABAT MATER Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian ß=ll & =b cL=enJeÓtu=de R=““é{ciÓt==Œ=‰=P«j«ˆ« =lleswŒpr=ess‰ivo=e»»Jœ» n d=»»»œeh.or=s œJ»»» =ll «««ˆ=«ˆ«« »ˆ«««˙»» =«««ˆ=«««ˆ =««ˆj¯« ««ˆ«»œ»» .=ˆ««« nˆ«««=ˆ««« #=«««J»»»œˆ llOrgan Í=lll ?=b c=Fo»»»˙n=ds 8=“““{#_«««ˆ»»»œ=_»œ«ˆ»««» =_»»œ»ˆ«««=_«ˆ«»œ»»«==llln_«»ˆ»««»œ =_»»œ»«««ˆ =n=»»»œˆ««« =»»ˆ«»œ«« =lll =#««ˆ»«»»œ=»»»œŒ==#_»»œ»Ó ==»»»œ =lll l =ll ?=b c=Ó==“{ w=====l w =====l =w======lß ==llll4&?==bb bn==««ˆ«»»œ»»»»œ ==Œ»»»œ»œ»» ==_∑»»œ»Ó»»»œ====»»»œ»»»œ ==llll #»œ««»»˙ˆ»«»» ==n««ˆ«« ==«««ˆ§«««ˆ==ˆ«««« «ˆ««==ˆ«««œ»»» _∑==##˙ˆ»»««»«»œ»» ==#««««ˆ ==«ˆ«« ˆ«««»»»œ==««ˆ« ==llll n_ww=ˆ«««=«˙««. #==_««ˆ«« _«ˆ««==__«ˆ«« ==_«ˆ«« ==__«««ˆ ==n_«««ˆ««ˆ«==llllÍ =lll ?=b =»»˙» ==b»˙»» ===l ««˙«=====n˙«««====l b«˙««=====«««˙ ==lß=ll 7& =b =ˆ««« «ˆ«« =»»««œ«»˙ =»»œ» ==»»«œ««ˆ» =nˆ««««»»»œ ˆ«««=ˆ««« «««ˆ=«««ˆ =ll »»»œ »»œ»=«»»»ˆ««˙ =«ˆ««==_««»»»˙œ« =n_»»»œ _»»œ»=»»œ»» »»»»=œ »»»»œ =ll «œ»»»˙««=_»œ»» ==»˙»Ó» =={””Í=lll ?=b =#=nˆ«««»»»˙. =#_=«jˆ«« n #=«««˙»»˙» ====lll =#nˆ«»«»«»œ.=»»»œ=nˆ««j« =#˙»»»œ««« =»œ»» ===lll nˆ«««»»»œ=. »»»œ=bˆj««« =#œ»»«˙»«« =»»»œ={””” l =ll ?=b ====∑=====l ====∑ ====l ==∑===”{

19ß=l1&0 =b n=w«ˆ«« =«««ˆ =«««˙ ===l=»»œ»»» »»»»œ=»»»»œ »»»»œ=nœ»»» »»»œ=. ˙«««. =====l »»»»œ=nœ»»»» »»œ» =»»œ» »»»œ» =œ»»»» . »»»˙====»»»œ lÍ=llll ?=b n=__bw«««ˆ_o»»»œurd=__ˆ»»«««œ»on 8=__ˆ««»»»œ« =__«œˆ«»»»« ==llll=n__w««ˆ»»«»œ ==#=__««»»«»˙œ. =œ»»» =œ»»» ===llll b#__»˙»»»ˆ«œ««.===___«««œ»˙»» =. »»»œ ===b__»œ»»»œ» llll =lll ?=b =Ó ==Œ =>««ˆ«« nˆ««««=ˆ««« ˆ«««=ˆ««« l=»˙»» . =====>««««ˆn««ˆ«=««ˆ« «««ˆ=«««ˆ =l ˙»»» ====>««««ˆ b=««««ˆ ««ˆ«=ˆ««« ˆ«««=»»»œ l en dehorsß=l1&3 =b =œ«««»»ˆ» ««ˆ«=b«««»˙ˆ»» =. «««˙====l =w«««˙ ==««˙« ====l »»»œ«««ˆ=ˆ«««« ««««ˆ ««««ˆ=n««««ˆ =««««ˆ. =n˙«««»»»˙. ==ˆ««« ==lÍ=llll ?=b =_wœ»»» =b»»»œ=œ»»» =»»»œ===llll =_ˆ«««»œ»» #=_»»ˆ«««œ» =_ˆ«»»œ««» =__««»œ»»ˆ« ===llll __»««»«»ˆœ===n#=_»»ˆ»«««œ =__œ»ˆ««»»« =__»ˆ«««œ»» ==llll =ll ?=b =˙»»» . ===b>««««ˆ=n«««ˆ «ˆ««=«««ˆ «««ˆ=l =»»»˙. ===b>«ˆ««« #=«««ˆ «««ˆ =ˆ««« ˆ««« =l »»»˙=. =====n>œ»»» #»»»œ=»»»»œ »»»»œ=œ»»»» lß=ll 1&6 =b n=«««˙»»œ» #=»»»˙. =«ˆ«« =«««ˆ «««¯ˆj=«««ˆ ==ˆ««« =ll nJ»»»œ =œ»»» =»J»»œ =«ˆ««. ===»J»»œ ll=«ˆ«« «««ˆ=#ˆ««« =«ˆ«« «««ˆ=«ˆ««nˆ«««=«««˙ ===llÍ=lll ?=b =__w»œ»» b=__»»»»œ =_»»˙» =====lll __««»œ»»ˆ« =#__»»»œ«««˙=. =_œ»»» =_»»»œ ==lll=__««»ˆ»œ«» =nb__=»»»«««˙˙.. =====lll =lll ?=b =»˙»» . ====>»»œ» »»œ» =»»»œ» #»œ»»» =»»»»œ =l ˙»»» . ===#=>œ»»» »»œ»» =»»»»œ nœ»»»» =»œ»»» l=»»»˙. ====n=>»œ»» b»»»»œ=#»»»»œ »»»»œ=œ»»»» l

20ß ==llll1?&9 ==bb ==__«««Œˆ»»»œ«««ˆ n==ˆ««« ««««ˆ==§««««ˆ #==««««ˆ ««ˆ«««#==>œ»»»œ»»» ««˙«œ»»» .==»»»»œ #==œ»»» œ»»» ==»»»˙˙»»» ========llll ==# œ»»»»»œ» ˆ«««==. #>œ»»»»»˙» ==. »»»œ n==œ»»»» #œ»»»==œˆ«««j»»» ==nˆ«««»»»˙====«««ˆ====llllÍ =ll ?=b =»»œ» ===#=>«ˆ«j« en=deho=rs -»œ»» ==««jˆ« =œ»»» #=œ»»» »œ»» =l =œ»»» =n>«««jˆ===-»œ»» ==««j«ˆ =#»œ»» =»»»œ #=»»»œ lß ==llll 2?&1 ==bb ==»»œ»«««œ»»»˙ #==>»»J»œ»»»œ #»œ»» ==n»»»»œ _»»»œ»==_œœ»»»»»»» n==_»»˙»ˆ««« »»œ»Jn==««j«ˆ¯ «««ˆ»»»œ==«««ˆ ==llll wœ»»»J»»œ» nœ»»»==#œ»»»» #==_œ»»»» _œ»»»œ»»»» ==_˙»»» .==»œJ»» »˙»» ====llll llll nS==Fœ»»»Œon»»»»œd==œ»»»»s ebt»»œ»» A==œ»»»nc»»»œhne==._>J«ˆ»»»«»œ»˙»«s _««ˆ«==. b_»»»œ«ˆ««.==_««˙« ==œ»»»»»J»œ ==»»œ» llllÍ =lll ?=b =»»»œ =«««˙. ======l «ˆ«« ===««ˆ« =«ˆ««=«ˆ««=l l =Œ ===«««ˆ ==««ˆ« =«««ˆ =lß ===lllllll2?&?4 ===bbb ===b_«ˆ«»»»«»œ««ˆ«»»»œ œ»»»===»»»œ===»»œ»» #_>ˆœ«««»»»Jœ»»»«ˆ««===b===__««ˆ«#. »»»»œ===__»ˆœ»»»»»»«œ«« ===»œ»» __œ«»»«»«ˆ˙«««===œJœ»»»»»» ===œ»»»»»»œ«ˆ««===n»»»œ======llllll __»»œ»»«»»«œˆ«««ˆ«===. nœ»»» #===#_>˙«œ«ˆ«»««»»J«««ˆ«_==»»»˙=. __ˆ«««===. b__œˆ»»»«««===__««ˆ««««˙===»»»œJ===»»»»œ»»«ˆ««œ===»»»»»œ ∞===»»»»œ »»»»œ===»»»œ llllllÍß ==lllll 2?&6 ==bb n==__»»»œ˙»»»ˆ«»œ«« n==#__>J»ˆ»œ»«««_»»˙» ==.__«ˆ««.==n__ˆ»»»œ««« ==__«˙«««««ˆ« ˆ««««==»J«ˆ«œ«»» ˆ«««==»œ»»»»œ» ==lllll «««ˆ¯j==__»«»œ»«ˆ»ˆ««««œ «««ˆ==n«««ˆ #==_>»«Jœ˙«»«»»««œ«ˆ»» .œ»»» ==. »»»œ«»«»»«œˆ ==ˆ««˙»»«» ««ˆ«==ˆ«««J»»»œ ==«««ˆ»»œ» ˆ«««==Ulllll lllll ==n_Fwwˆ«««o_œ»»»n==ds__>«ˆ««»ˆ»»œ«««84==__2««ˆ«.__«««ˆ==__«˙««»˙»»«««œ==_»»»œ==lllllÍ =ll ?=b =ˆ««« =«ˆ«« ===««ˆ« ==ˆ««« =l =««ˆ« =(n=)«ˆ«« ==««ˆ« ==ˆ««« =ul l ===∑===l

21ß ===lllllll2??&9 ===bbb n===__»œ»»«««ˆ«ˆ«««ˆ ««««ˆ===««««ˆ ««««ˆ n===««««ˆ «««««ˆ===. #_ˆ»«»j»œ«««˙«œ«»»»>===∑. #»»œ» ===.b__«««ˆ»»»œ ===»»»œ»»»˙ _ˆ««j«===_»«»»«ˆœ« ===llllll b_===»««œ««»ˆ«œ»ˆ»»«»Œ n«ˆ«««===««««ˆ ««««ˆ ===««««ˆ «««ˆ.===#b_»»»œ«»»˙»˙««œ»»«««p˙» o.cœ»»»===o.cœ»»» re===s>»˙»»»»»˙c. b===__«ˆ««««ˆ« ===llllll _w»œ»»œ»ˆ«»»«œ»»»« ===«««ˆ b>===œ»»»»»»»»»ˆ˙œ««« b»œ»» ===. »»»œ ===»»««»˙«˙»»»˙ ===œ»»» llllllÍ espressivoß=l 3&2 =b =˙«««»»»œ =b»˙»» =. «««˙===l =«««»»»œˆ ««ˆ««=«««ˆ« =«ˆ««« nˆ««««=««ˆ««. =n««˙»˙»»«. ===ˆ««« =l n=˙«««-»»»œ =#»»»˙. =«ˆ««=ˆ«««=««ˆj¯« =«ˆ«« =«ˆ«« lÍ=llll ?=b =_ˆ«««»»»œ =#_˙»«»«»ˆ«=. _«««ˆ==n__ˆ««« =llll =__œ»»»«««ˆ ===n=#_»««ˆ˙»»«. =__«ˆ««==__««ˆ« =llll __=«»ˆ»«œ»« =b__«««˙__»œ»»» . =_»˙»» ====llll =ll ?=b =»»œ» =Œ =Ó===l =====∑ ====l ====∑ ===lß ==llll3?&5 ==bb n==__ˆ«««ˆ««j»»»œ»»»«œ ««ˆ«==#n__»»˙»»»»˙«ˆ««==.. ««j«ˆ==__«ˆ«««««ˆ.==__««ˆ«==«««ˆj llll==__«««««ˆ»»»«œˆ «««ˆ==#n««ˆ«#==_˙«««ˆ«««_˙»»» ˆ«««==««ˆ«n==ˆ««« «««˙ ==_««ˆ«_œ»»» ==llll _==ˆ«««ˆ«««_»»»œn«ˆ««==««««ˆ §««««ˆ #==««««ˆ «««««ˆ#==»»»œ«««˙.»»»œ˙»»» ==.»»»»œ #»»»œ==œ»»» »»˙»======llllÍ =lll ?=b ===∑===l=Ó ====Œ =#ˆ««««««ˆ=l =««««ˆ«ˆ« ==#=««j«ˆ ==»œ»» =ˆ«j«« =œ»»» #»»»œ=»»œ» l en dehorsß ==llll3?&8 ==bb ==»»»œˆ«««-»»»œ. #==œ»»»˙»»» .»»»œn==»œ»»» #œ»»» ==œ»»»ˆ««j« n»»««ˆ«»˙====«««ˆ ==llll==»«»»œ˙»œ»»«« #==>œ»»J»»»œ» #»»»œ==nœ»»»» _-œ»»»» ==_œ»»»»»»œ» n_==»»»˙«««ˆ œ»»J» n¯«««ˆj==««ˆ»œ»»« ==ˆ««« llll ==_w»»»œ»»œ» >==»»»œ»»Jœ» nœ»»» #==»»»»œ#_-»»»»œ==_œ»»»»»»»œ ==_»»˙» »»J»œ==»»»œ ==llll _»»˙»«˙««»»˙» ==””””Í =lll ?=b =»»œ» n=j«ˆ«« ==»œ»» =j«««ˆ =#»»»œ »»»œ=#»»»œ l=»»»œ =«««˙. =====l =«««ˆ =«««ˆ ===«ˆ«« =««ˆ« =l «««˙ =”

22 NA|:AZ SIROW CANTIQUE Gofarik {axaros;an Koharik GazarossianHarmonium ß=l & =# [cC=on=m∑o=to]l=_w«««ˆ=««ˆ«=_«ˆ««=_«««ˆ=l =_w««ˆ« =_«««ˆ« _ˆ««««=__ˆ«««=_ˆ««« =_«ˆ«« ««ˆ«=l =_w««ˆ« =_««ˆ« =_«««ˆ =«ˆ««=l or l ll llOrgan Í=ll & =# c=w==ll=#www====ll n=ww»˙»» ===˙»»» ==ll =ww»»˙» ==»˙»» ==llß=l5& =# =ˆ«««w =««ˆ« =_ˆ««« =ˆ«««=l=_»»ˆ»«˙«« =_«««ˆ =_««˙»»ˆ«» =___ˆ«««=. __«ˆ««=l __«««»˙»»ˆ=. #__«ˆ««=__««ˆ«. _=«««ˆ _«««ˆ_˙»»»=n__«««ˆ==l _«ˆ««˙»»» =_««ˆ«=#b__=ˆ«««_˙»»»»˙ __«««ˆ=__«««ˆ=l l ll l lÍ=ll & =# =w ====ll=w =====ll »˙»» ===˙»»» ===ll n˙»»» ===»»»˙ ==llß=ll9& =# #n=_«»»ˆ»««˙ =__««¯jˆ« n__««ˆ«=_˙»»»ˆ«««=_«ˆ««=_ˆ««« =, ll #=_ww««ˆ« =«««ˆ =«ˆ«« =œ»»» =ll n_ww=«««ˆ ««««ˆ=««««ˆ=««ˆ« =«««ˆ =«ˆ«« «««ˆ=ll=_»˙˙»««»«»ˆ =««ˆ« =ˆ«««=ˆ«««=llÍ=lll & =# =#˙»»» ==»»»˙==?=lll =____www ====lll =˙«««____www ===«˙«« ==lll=____www«««˙ ==«˙««==lllß=ll1&3 =# =«««ˆ»»»˙ =«ˆ«« =b«««ˆ»»»˙ =««ˆ«==ll «««»»»˙ˆ =ˆ«««=«˙«ˆ»»«» ==ˆ«««. ««ˆ«=ll »˙»»»˙«««ˆ=. #«ˆ««=ˆ«««. =«««ˆ ˆ«««»»»˙˙»=nˆ«««==ll nˆ«««˙˙»»»»=««ˆ«=#b=ˆ«««»»˙»»˙˙» «««ˆ=«ˆ««=llÍ=ll ?=# =_____wwww =====ll _____wwww =====ll ____www======ll ____www=====ll

23ß ==llll1&?7 ==## #==____wwwœ»»»««˙˙«««« n=ˆ««¯j«=n»»»œ ==œ»»» ««˙««««˙==»»»œ ==»»»œ ==llll __ww˙«««»»ˆ»««˙«==#__«««ˆ==__ˆ«««==#__««ˆ«˙««« ==_«««ˆ ==llll wn==__w«««˙»»»ˆ««˙« _ˆ«««==_««ˆ«==n__«««ˆ ==#_»«»«˙««««˙»ˆ _==«««ˆ ˆ«««====llll nn_w«˙»»»ˆ««˙«««œ»»» ==_ˆ«««»œ»» ==#_«ˆ»»»˙««œ»«»ˆ«»«==»»»«ˆ«««œ««ˆ==llllÍß=l 2&1 =# =œ»»»Œww =___ˆ««««ˆ«»»»œ =_»»»˙Œ =___ˆ«««««ˆ =l w»»Œ»œ==___ˆ«œ»»«ˆ««»« ==˙»»»Œ =___ˆ«ˆ««««=l =«ˆ«« _ˆ«««#=_w»»Œ˙» #=__««««ˆ«ˆ =_»»»˙Œ =__««««ˆˆ« =ln__ˆ«j«¯«=_˙»»»Œ =#__«ˆ«ˆ««« n=__««j«ˆ¯_Œ»»»˙=#__ˆ«««««ˆ=lÍ=lll ?=# =ww«««ˆ =«««ˆ =«ˆ«« =«ˆ«« =lll wwww«ˆ««=«ˆ«««=««««ˆ =_«««ˆ =««ˆ« «««ˆ=«««ˆ=lll =#nn=www«««ˆ =«ˆ«« =«««ˆ =«««ˆ =lll =#__wwˆ««« =ˆ««« =ˆ«««=ˆ«««=lllß=l 2&5 =# n__«ˆ¯j««=_œ»»» =__»»»œ» =_œ»»» _»œ»» =. »œ»» _=œ»»» _»»œ» =. l _=w«««ˆ =_«ˆ««««=__«ˆ«« _«ˆ«««=_««««ˆ« _«ˆ=«« «ˆ««« _=«ˆ««« _««ˆ«=_«j¯ˆ«« _«««ˆ=l =_»»»œ =_»»»œ __»»»»»œ=_»»»»œ _=»»»œ _»»œ»» =œ»»» »»»»œ=»œ»» _»»»œ=ˆ««« «ˆ««=_»»»œ lÍ=lll ?=# =n_wwww«ˆ«« =««ˆ« =«««ˆ=__=««ˆ«. =_«ˆ«« lll w_=ww«ˆ««. #_=«ˆ«« _««ˆ«=. =ˆ««« ««ˆ«===n_«ˆ««=lll=_ww«ˆ«« =«ˆ«« ==#_««ˆ«=_«ˆ««=_ˆ«««==lllß ==llll 2&?8 ==## ==_»»œ»»»»»»»»«˙ˆ«»˙«... ==_»»œ»««¯ˆj« _«««»»»ˆœ==_»»»»œ ==»»»œ »»»œ==˙«»«ˆ»»« ==«ˆ«« #==S_»»»»œ»«»»«ˆœ»œ« &==, llll ««ˆj«¯==#_»»œœ»»»»»«˙»«œ»»««˙ ==##__==œœœ»»»»»»»»» __==»»»»œ»œ» ««ˆj¯« ==_»»ˆ««»«œ»»œ»»œ»»» ==¯«««ˆj_»»«««»ˆœœ»»»»»»»œ ====llll nn__wwœœ»»»»»»» ˆ«««..==«««ˆj¯==«ˆ««b.b__»»»»J»»»œœ==n«ˆ«« ==__«««˙»»»œ»»»»œ ==__œ»»»œ»»»» ==llllÍß=l3&1 =# bb=__»»»œ»œ»»» .. ==∫∫=___»»»»Jœœ»»» =__œ»»»»œ»»» =__=»»»œ»»»œ» =l nn__œ»»»œ»»»» =.. ==bb___»»J»»»»»œœ=__œ»»»»»»œ» ===__»»»»œ»œ»» =l#=#__»œ»»»»»»œ.. ==___Jœ»œ»»»»»» =___»»»œœ»»»» =___»»»»»œ»œ»=lÍ=lll & =# =««««»»»ˆœ ««ˆ«=«««ˆ «««ˆ«=«»»œ»««ˆ ˆ««««=««ˆ« «««ˆ«=«««ˆj¯ «»»»œ«˙«==œ»»» =lll ˆ»»«»œ«««=ˆ««« ˆ«««=ˆ«««« «»««ˆœ»» =««ˆ«« ««ˆ«=««««ˆ «ˆ»»»«««œ=«««««ˆ ««ˆ«=««««ˆ =¯«j««ˆ n««ˆ««ˆœ»»»=lll =w«««ˆ. =ˆ««« #ˆ««««=«ˆ«« ««««ˆ=««˙«==lll

24ß=l 3&4 =# nn__=»»»»»»»œœ #__ˆ=««« __ˆ«««___»»»»»»»˙˙=.. ==l __»»»œ»=_»»»œ __=œ»»»» _»»»œ _=»œ»»» »»œ» _=»»»œ» »»œ» ¯««j«ˆ=»»»œ =»»œ» =l w=___»»»»œ»»»œ __»»»œ»»»œ»=___œ»»»»»»»œ=___œ»œ»»»»»» =l=___wœ»»»»»»œ =___»œ»»»»»œ ___»»œ»»»»œ=____»»»»œœ»» =___»»»»»»œœ =___»œ»»»»œ» __»»»œ»œ»»»=l ll ll lÍ=ll & =# =w»»»œ =»»»œ=œ»»» =œ»»» =ll w»œ»»===œ»»» ==»»»œ =»»»œ ?=ll __ww»œ»» =__»»œ»=__»»»œ=__»œ»» =& ll=#_««˙˙««Œ˙«« =? __»»»œ=&=«˙˙«««««Œ =? __»»»œ=& llß=l3&8 =# =___»»»»œœ»»» =___»»»»»»»œœ =___»»»»»»»œœ =__»œ»»»»œ»» ==l##__»œ»»»»œ»» =__»»»»œ»»œ» =___»œ»»»»»œ» =__=»»»œ»»»»œ =l ___»»»»»œ»»œ=___»œ»»»»»»œ==___»œ»»»»»»œ =___ˆœ«««»»» . =_»œ»» l#=____»»«œˆ«»«. #=»»»œ ____œ»»»«««ˆ=. »»œ» =n____œ»«««ˆ»» =n____«««ˆ»»»œ=lÍ=lll & =# =«Œ«˙˙«««˙ ?=__»»œ» &=«˙˙«««Œ« =?__»»œ» =& =lll ˙«««˙Œ« ?=__»œ»» =&bŒ««««˙˙=? __=»»»œ &=lll #˙Œ«˙«««=? __»»»œ=&=Œ˙«««««˙ ?=__»»»œ =& lll =««««˙˙Œ ?=__œ»»» =&=#««««˙˙Œ =?__»»œ» =& lllß=l4&2 =# =___œ»»«««»ˆ =»œ»»Œ n=#n»»»œ___«««««««ˆˆ=_œ»»» _=__»»œ»«ˆˆ«««««« =l##____ˆˆ»»«««««»««œ =_««ˆj¯« n»»»œŒ=____««»»»«««˙«˙œ=œ»»» =œ»»» =l _»»««œ«ˆ» »»»˙=#Œœ»»»=n_»»»œ=_œ«««ˆ»»»»œ =»»œœŒ»» =l #=_»»»œ«««»ˆ»»»œ »»»œ=_ˆ»»œ«««» œ»»» =nœ»»»» =#»»««»˙«ˆ =«ˆ«« =««ˆ« lÍ=lll & =# n=«««Œ«˙˙?=__»»»œ &=««˙««˙Œ =? __=»»œ» &=lll #Œ˙««˙««« =?__»œ»» =& «˙Œ«««˙=?=__»»»œ =lll »»»»»»œœ=»»»»œœ»»==#»»»œ»»»œ =œ»»»»»»œ =lll n=»œ»»»»»œ =»»»»»œ»œ==#«ˆ«««ˆ=««ˆ««=ˆ lllß=l 4&6 =# n=«««ˆœ»»» =«««ˆœ»»» =»»»˙«ˆ«« =««ˆ«=l =#»»»œˆˆ«««««« =»œ»»ˆ««ˆ«««« =»˙»»««««ˆ«ˆ«=ˆ««««««ˆ=l=»»»œ««««ˆ«ˆ«=#œ»»» =««ˆ«ˆ««« =»˙»» ==l «««ˆ ˆ«««=#˙»»»««˙«===«»˙««»˙» ==l l lll lÍ=ll ?=# n=«««˙»»œ» =»œ»» =#œ««»»»«ˆ =«««ˆ»œ»» =ll =_«ˆ«««ˆˆ««« =_ˆˆ««ˆ««««« =_««ˆ«««ˆ««ˆ =_ˆ««««««ˆ«ˆ=ll=##www#__=œ»»œ»»»œ»»» __»»œ»»»»»»œœ=__œ»»»»»»»œ»œ=__=»œ»»»œ»»»»œ =ll =nnwwwn=__»»»œœ»œ»»»» =__»œ»œ»»»œ»»» =__»»»»œ»œœ»»» =__œœ»»œ»»»»»» =ll

25ß=l 5&0 =# _=ˆ««¯j«#˙«»»»˙«« ==_«««ˆ¯j=»˙«»««˙» ==l =_««j¯ˆ«nwˆ«««==_««ˆ« =«««ˆ« =««ˆ«. =«ˆ«« «««ˆ=««ˆ«.=l =œ»»» =»»»œ _=»»»»»œ »»»»œ =»»»œ »»»»œ=œ»»» »»»œ» =»»œ»» =«««j¯ˆ »»»œ=l ll llÍ=lll ?=# =#ˆ««««««ˆˆ«« =«««««ˆ«««ˆˆ==«ˆ«««ˆ««ˆ«« =««««««ˆ««ˆˆ =lll =n_»»»»»»»»œœœ==_œœœ»»»»»»»» ==_»»œ»»»»œ»»œ =_»œœ»»œ»»»»» ==lll #_=ww_œœ»»»œ»»»»» =_œ»»œ»»»»»»œ ==_»»»œœ»»»»»œ===_»œ»œ»»»»»»œ=lllß=l 5&3 =# =»»»œ =»œ»» =_œ»»»»» »»»»œ=œ»»» »œ»»» =#»»»œ =»»»»œ »»œ» =»»»œ ˆ«««=«ˆ«« »»»œ=l =««»«˙»œ» . #=»»»œ œ»»» =»»»»œ »»»œ=»»œ» »»»œ==»»»œ =, l =#wˆ««« =#ˆ«««=_««ˆ« =««ˆ« =«««ˆ=l l l llÍ=ll ?=# #=nww___œœ»œ»»»»»»»»» =___»»»»œ»»œ»»»»œ==___œœ»»œ»»»»»»»» ===___»»»»»»»œ»»»œœ ==ll =__w»»»»»»»»»œœœ =__»»œ»»œ»»»»œ» ==__œ»»»œ»»»»»»œ==__œœ»»»»»»»»»œ &=ll ««j¯«ˆ=_˙˙««««« ==#ˆ¯«j««=««ˆ« =¯j««ˆ« «ˆ««=llß=l5&6 =# #=w«ˆ««. «««ˆ=«««ˆ n=«««ˆ «ˆ««=«««ˆ=«ˆ«« =l bw«««ˆ===«««ˆ ===«««ˆ =«««ˆ =l#wˆ««« ==ˆ«««===««˙« ===lÍ=llll & =# __=w«««ˆ ¯j«««ˆ=«««ˆ. =n«ˆ«« ««˙«==?=llll _w««««ˆ=__«««ˆ __=ˆ««« __«««ˆ«=__ˆ««« _«ˆ«««=__«««ˆ #_=««ˆ«« _¯ˆ«««j=__«˙«« ==llll _ww««««ˆ =__ˆ««« __«ˆ««=__«««ˆ« __«ˆ««=_««ˆ«« __«««ˆ=#_ˆ««««=_ˆ«««« ˆ«««««=__ˆ««« _«ˆ«««=__«««¯jˆ __«««ˆ=llllß=ll 5&9 =# =w»»œ» . ==»»œ» #_œ»»=» œ»»»» =_œ»»» =_»»˙» ====ll _œ»»» =#ˆ«««=_ˆ««« _»˙»» =. =ll =_»»»œ» »»œ» =_»»»œ» »»œ» =œ»»»» »»œ»=»»»»œ #=»»»œ j¯«««ˆ=œ»»» =»»»œ=””Í=lll ?=# =w««ˆ«« #=ˆ««« ˆ«««=ˆ«««« «««ˆ=««««ˆ n=ˆ««« ˆ««««=ˆ«««« «««««ˆ=ˆ««« ««ˆ««=«¯««jˆ «««ˆ==lll ww====lll=ww =======”””´àì²Ü¸²ÎàôÂÆôÜ v INDEX vii 1ÞÜàðвβÈÆø 3ACKNOWLEDGMENTS 8 18ܺð²ÌàôÂÆôÜ 22PREFACEêîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð ºð¶ºÐàÜÆ Ð²Ø²ðWORKS FOR ORGANºñ»ù ß³ñ³Ï³ÝTrois cantiquesܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏPrélude et Fugueêóå³Ã سÿñStabat Materܳۻ³ó ëÇñáíCantique27

SU<hOhh <U3r{UqUrr pUObsnnDUqUL eL+<U],nFn Ut'nhfdbU! bnUdCSUrrUl {f'USUnUqnFf}hF\,LttP <Uuph0]rl1'6. ?uqpp hfui0ur4puli>sh$Fut, snhludbul, l.-u\"qp, unlrc hL 1*tr ,tbr, 1999 2.-Uptu'q F., o+bn-, 2000 lll.-br+b b,- rtllrtr]ulrb luldutr P.-Lnru, +u, rsnrpt'11, +,-l.,nrurtutunr,lpf tunru1llpurLrlrbf I urnurt&blr {24 4.urnnp ) 3.-U,t U-Ph-,2000 4.-U*,\"F, l\".P-rrt,, r-.!\".r*\b, ]tu.lrtu1ll\t, br ltllrdntubnrfb 1,.,t-r, 9,,,\" pl'rll, r,r,rl,ltbtu brurtunru+b br p'rnrutrnrru{r 1udu,[, 2000 5.-Unbleur+nFtnLQ1Ltutubp yzt ,u+h cunu(, 2005 6.-Ubtubrt4'h. b, t ,tpb14'br' ,turtt\"'+b r'nlu'+utrsnlFhunp, 2005 7.-Unt 1tu,+np6nLFbltrr,br t nLu+u,tunr[ph 1-,t-p, 2005 8.- uub76- y76, LFlLt ttT rt1 nry!l\"\"! n L u'+ulun Lnph 1-,t-F, 2005 9.-3-,br,, 2-,',t,.4 rr.rllul\b br Lnru,rutunrJFt' 1-,I-[, 2005+FhusuonF \llnu-unht9u +*{,-qh unb6,u+n7enLph,t t bf ,2000uu\lrF b\uulbul, +*2r'-qh unht.u +nren LFh,,,r,b,,, 2000ulb+uul,+t, uqbL+Fuf,butu qnl|ru +n L 1,r,, prumuabnrr .tulfru,rrb 1,-,r-p, 2000ufiftrsh fnF\bL tlbT -y1n,tff, h 1,l+urpt rl,,,t, frufru[b 1-,r-r, 2000untlu bugusnbltl, Album oJ Selected Recordings of Aram Khachaturianls Works,2004$n{uFh\ .t_llguFnub[r,l.-unb rtu +, 76n LFl,LrJr,hF +'u2tuu, rth 1- n-?, 2005(2.- aUn b 2 \". F* +t' h L +'u 2,' u' 4f I - n- t,, 200 53.-Un tn F*,2\",F- rtb b L +,u i! u b 16,!r +n 7 L F!, Lr't bp +h 1 u' n-,\" 2005 +n p t Fb, t t bFLay4.- U,n h \eu, +n r en L F1,,tutuE p ht +1, b, +u! 2tuu, q b 1 -,t -,,, 200 5(5.- Un h $ul +n r 6n t ph, tut b h7 +b l nt b 1 - n*,\" 20056.-Unb16- +n ptn LFl,Ltr't'a p'p urhr' cu' nhult.up\",-*\+t,ht,1-P,ut-lrrl,nr2P0u0l5hb7 .-.,-r+E +1\"' 1-,1-f , 2005 61ub7+nlphltu, +urtu,[t,98..--nllL\"P,r*+1t\"\".\"+r,F\"1Quh*u7. +or*-I1r.n,t6,\"rrh.+nr,u-r+\ubur4tuu(-pu,+\rt\"u,,,trqu,brt2nt0lhr0b54b,rr,4tn,',-,prFu+4u.lttd,bulru,'r2\"0u0q5h 47ur, urbtal,2 t\".f-[b,10.-,0*-*,,-o, 1,-1\"-F-t, oqnrurjb, z t\".F*\t, h.Pt, b. P*.h.r-\b 1-,r-r, 200s {-\"eg' Armenian General Benevolent Union 15, Emad El-Din Street Cairo - 11111 Egvpt


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook