Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Koharik Gazarossian - Works for Violin and Piano

Koharik Gazarossian - Works for Violin and Piano

Published by Haig Avakian, 2018-05-29 06:52:02

Description: Գոհարիկ Ղազարոսեան, Ստեղծագործութիւններ ջութակի եւ դաշնակի համար
Խմբագիր` Հայկ Աւագեան
Գահիրէ, 2005

Keywords: Armenian, Gazarossian, Ղազարոսեան

Search

Read the Text Version

$n{uf'hq tuguFnubul,KOHARIK GAZAROSSIAN u sbtuu$n 0Ir nhflhhlll, bP gnhfaUqh bF +UCl,Uqh lUUUfl WORKS FOR VIOLIN AND PIANO

WORKS FOR VIOLIN AND PIANO Edited by HAIG AVAKIAN Cairo 2005

¶àвðÆÎ Ô²¼²ðàêº²Ü êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð æàô²ÎÆ ºô ¸²ÞܲÎÆ Ð²Ø²ð ÊÙµ³·ñáõÃÇõݪ вÚÎ ²ô²¶º²Ü ¶³ÑÇñ¿ 2005

U1u hrumnpp LnJu [p mbu0tatuhhptlr {,u3 .[6ru.l.?1tuuq0pRptuhpflbl q0nupr4bfulu\uilr)-0h0D0t4ihh\tbuOOtunurpnrL-plfbintruptibpu 0 <Uupb 0fr\ Srquqpntplrt0' Lntqup Squqpururnt0 Funbpnt ht du30ru0fr2bpnt 2upmrubp ht t2tu4pntil {*ttt Utruqbru0 iel-,J.lfLp.-1l.r \ . . o/t. Yt: 11.r.,!l f,l

ÞÜàðвβÈÆø Îáõ ·³Ù ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÝ»ñë Û³ÛïÝ»Éáõ ¶³ÑÇñ¿Ç дÀØ-Ç í³ñãáõû³Ýª áñÁݹáõÝ»ó Ñá·³É ³Ûë ѳïáñÇ ïå³·ñáõû³Ý ͳËë»ñÁ£ Ú³ïáõÏ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇÝ (ö³ñǽ)ª áñ ïñ³Ù³¹ñ»ó ¶.Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ »õ ÃáÛɳïñ»ó ³ÝáÝó ïå³·ñáõÃÇõÝÁ£ Ð. ². vܺð²ÌàôÂÆôÜ ÀÉɳÉáí µ³ñÓñ³ÑÙáõï ¹³ßݳϳѳñáõÑǪ µ³½Ù³ÃÇõ ٻݻñ·Ý»ñ »õ ËÙµ»ñ·Ý»ñª ï³ñµ»ñ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ (Î. äáÉÇë, 21 ¸»Ï- Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ, »õ ÙdzÏï»Ùµ»ñ 1907 - ö³ñǽ, 29 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1967) óï»ñ³å³ñÁ (ballet)ª Øûñ ÙÁ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõû³Ý ·É˳õáñÙ³ëÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, åÇïÇ Ï³½Ù¿ñ ¹³ßݳÏÇ Æµñ»õ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ-·áñÍ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ý»ñáõ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ³é³çÇÝ ÷áõɪ ÏÁÝáõ³·³ß³ñ»ñ, Ù³Ýñ³Ýáõ³·Ý»ñ »õ »ñÏáõ ùáÝ- Ó»éݳñϻ٠·áñÍÇù³ÛÇÝ »ñ³Åßïáõû³Ý ÷áùñã»ñÃû£ ê³Ï³ÛÝ áã Ýáõ³½ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ Ïï³õÇ Édzϳï³ñ ·áñÍ»ñáõÝ ùÝÝ³Ï³Ý ËÁÙ-Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Ý³»õ Çñ ÙÇõë ·áñÍ»ñÁª çáõóÏÇ µ³·ñáõû³Ý (critical edition), ÛáÛë áõݻݳÉáí»õ ¹³ßݳÏÇ, óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, ëñÇÝ·Ç ³ÛÝï»Õ µ³ó³Û³Ûï»É ËáñÇÙ³ó, Ýñµ³½·³ó,»õ ¹³ßݳÏÇ, »é³Ýáõ³·Ç (¹³ßݳÏ, çáõÃ³Ï »õ íë»Ù ÇÙ³ó³Ï³Ýáõû³Ùµ ûÅïáõ³Í »ñ³Åßï³-óõçáõóÏ, »õ ¹³ßݳÏ, ëñÇÝ· »õ çáõÃ), ɳ- ѳÝÇ ÙÁ ó³ñ¹ ³ÝÛ³Ûï Ùݳó³Í Û³ïϳÝÇßÝ»ñÁ£ñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç, ÑÝ·³Ýáõ³·Ç (ûåáõ³ »õɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·, »õ ëñÇÝ· »õ ɳñ³ÛÇÝ Ð³ïáñÇë Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í µáÉáñ ·áñÍ»ñáõÝù³é³Ýáõ³·), »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ï- ñá뻳ÝÇ Ùûï, ö³ñǽ, áñ ½³ÝáÝù ųé³Ý·³Í ¿ Çñ Ñûñ³ùáÛñ¿Ýª ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ݿݣ àô ޲ð²Î²Ü ºô ܲʲ´²Ü ºô üÆôÎHUIT CHORALS ET PRÉLUDE ET FUGUEγ½Ùáõ³Í ¿ ÇÝÝ ß³ñÅáõÙ¿£ ²é³çÇÝ áõà ÉáÛë ÁÝÍ³Û³Í ¿ 1948-ÇÝ, гëÏ ï³ñ»·ÇñùÇÝß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÑÇÙݳÝÇõûñÁ (themes) Ù¿ç »õ ÓûÝ³Í ¦ÜáñÇÝ ê. úÍáõÃÇõÝ ÞÝáñѳ-ÑÇÙÝáõ³Í »Ý ѳÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·»ñáõ ½³ñ¹ ¶³ñ»·ÇÝ ². γÃáÕÇÏáëÇ Ø»ÍÇ î³Ýݳõ³Ý¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ íñ³Û£ àõà ߳ñ³- ÎÇÉÇÏÇáÛ§3£ ²ñß³Ï ²ÉåûÛ³×»³Ý Çñ ·áÑáõݳ-ϳÝÝ»ñÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Î³ÝáÝ ²ëïáõ³Í³- ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ³Ûë Ññ³ï³ñ³Ïáõû³ÝÛ³ÛïÝáõû³Ý ×ñ³·³ÉáõóǪ úñÑÝáõÃÇõÝ ¦àõ- Ýϳïٳٵ, ·ñ»Éáíª áñ ¦³ëÇϳ Ù»Í Í³é³Ûáõ-ñ³Ë³óÇñ ëñµáõÑǧ, гñó ¦àñ ¹³ëáõó ÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ í³ëÝ ½Ç ÙÇç³½·³ÛݳóÝ»Éáõ ÏÁ»ñÏݳõáñ³ó§, ػͳóáõëó¿ ¦àõñ³Ë³óÇñ ͳé³Û¿ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ѳÛÏ³Ï³Ý Ó³Û-³ëïáõ³Í³ÍÇݧ, àÕáñÙ»³ ¦²ÝϳÝÇÙù ³é³çÇ Ý³ÝÇß»ñáí ¹³ï³å³ñïáõ³Í »Ý ³ÝÙ³ïã»ÉÇùá§, Ö³ßáõ ¦¼³Ý׳é»ÉÇ ÉáõëáÛ Ù³Ûñ§, γÝáÝ ÙݳÉáõ ÝáÛÝÇëÏ »ñ³Åßïáõû³Ý ·Çï³Ï ѳۻ-²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý ². ³õáõñݪ гñó ñáõ§4£¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§ (¦òÝÍáõû³Ùµ ïûÝ»ë- һ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õóáõù§) »õ ¶áñÍù éÝ »õ γÝáÝ ²ëïáõ³Í³- ³ÝáÝó ٻݻñ·Ç, ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ, »õÛ³ÛïÝáõû³Ý ´. ³õáõñݪ úñÑÝáõÃÇõÝ ¦²Ûëûñ ٻݻñ·Ç, çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ ³ÝïÇå ï³ñ-µ³ÝÝ Ç Ñûñ¿§£ ÆÝÝ»ñáñ¹ í»ñçÇÝ Ù³ëÁ Prélude µ»ñ³ÏÝ»ñ£et Fugue ÙÁÝ ¿ª áñáõÝ ÑÇÙݳÝÇõûñÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó§-Á »õ ¦²ÝëÏǽµÝ»Ý ä³ï³ñ³·Ç ½·»ëï³õáñáõÙÇ ß³ñ³Ï³Ýª ¿³ÏÇó§-Ç ¶áñÍùÁ Ùß³Ï³Í ¿ ݳ»õ »ñÏÓ»éݦÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ-ÇÝ íñ³Û£ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ5, ¦àõñ³Ë³óÇñ ëñµáõÑǧ-ݲé³çÇÝ áõÃÇÝ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ ù³Õáõ³Í »Ý »õ ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§-Áª »é³Ýáõ³·Ç ѳٳñªºÕdz îÝï»ë»³ÝÇ Þ³ñ³Ï³Ý Ó³Ûݳ·ñ»³É¿Ý1£ ¹³ßÝ³Ï (ϳ٠»ñ·»ÑáÝ), çáõóÏ, óõçáõóÏ6£¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó§, ¦²ÝϳÝÇÙù ³é³- ¶áñÍÇù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç, »ñµ»ÙÝ,çÇ ù᧠»õ ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§-Ç (¦òÝÍáõ- ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ ß³-û³Ùµ ïûÝ»ëóáõù§) ¶áñÍùÁª ÷á˳¹ñ»Éáí ñ³¹ñ»É-¹³ßݳϻɿ (harmonization) »ïù, Ô³-Ó³Ë Ó»éùÇ ¹³ßݳÏÇ Ï³Ù »ñ·»ÑáÝÇ, Ô³½³- ½³ñáë»³Ý Çñ ÏáÕÙ¿Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿ ½³ñ·³-ñáë»³Ý ïå³·ñ³Í ¿ 1946-ÇÝ Ð³ëÏÇÝ Ù¿ç2£ óáõÙÇ Ù³ë»ñ, ÇÝãå¿ëª Ý»ñÏ³Û Ññ³ï³ñ³Ïáõ-Ƶñ»õ »ñ·³ß³ñª ³ÙµáÕç áõà ߳ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ û³Ý çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇٻݻñ·Ç ѳٳñ ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ ¦àõñ³Ë³óÇñ ëñµáõÑǧ-ݪ ѳï³ÍÝ»ñ 9-16, vii

¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó§-Áª ѳï³ÍÝ»ñ 14-19£ ²éÏ³Û »Ý ݳ»õ ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ-Ç Ñ³Ý-Þ³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ѳݹ¿å áõÝ»ó³Í Çñ í»ñ³- ¹Çë³õáñ »õ ѳë³ñ³Ï ûñ»ñáõ ӻ鳷Çñ Ùß³-µ»ñÙáõÝùÇÝ Ù³ëÇÝ Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ ·ñ¿ ÏáõÙÝ»ñª ûÝáñÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õÑ»ï»õ»³ÉÁ. ¦ä³ï»ñ³½ÙÇ ³ÙµáÕç ï»õáÕáõ- »ñ·»ÑáÝÇ, ûÝáñÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õû³Ý ÙݳóÇ äáÉÇë, áõñ áõëáõÙݳëÇñ»óÇ É³ñ³ÛÇÝ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³-³ñ»õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ£ 1934-Çݪ äáÉÇë ËáõÙµÇ »õ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³-ïå³·ñáõ³Í º. îÝï»ë»³ÝÇ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ËáõÙµÇ »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç, ٻݻñ·Ç »õ»õñáå³Ï³Ý Ó³Ûݳ·ñáõû³Ý í»ñ³Í»É ëÏë³Û£ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ£²ß˳ï³Ýùë ÏÁ Ï³Û³Ý³Û ÏñûÝ³Ï³Ý ³ÝÙ³Ñ Huit chorals et Prélude et Fugue-Á ³ÙµáÕçáõ-¹ñáßÙÁ ÏñáÕ Ù»ñ »ñ·»ñÁ, çáõóÏÇ, »ñ·Ç »õ û³Ùµ ݳ˳ï»ëáõ³Í ¿ Ýáõ³·áõ»Éáõ ݳ»õɳñ³õáñ ·áñÍÇùÝ»ñáõ ѳٳñ å³ïñ³ëï»É£ ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ11£Ü»ñë¿ë ÞÝáñѳÉÇǪ ¦êÇñáÛ ùá ½Ñáõñ ³ñÏ»³É ÎÁ ·ïÝáõÇÝ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ ëï»Õͳ-Û»ñÏÇñ§, Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇǪ ¦àõñ³Ë³óÇñ ·áñÍáõû³Ý »ñÏáõ ÙdzÝÙ³Ý Ó»é³·ÇñÝ»ñ.ëñµáõÑǧ, ¦àñ ¹³ëáõó§, ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§ ².-Êáñ³·Çñª Huit Chorals pour Flûte et Pianoß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑdzݳÉÇ Ý»ñßÝã³ñ³Ý ÙÁ ¹³ñ- ou Violon et Piano ou Huits Chants liturgiques etÓ³Ý »õ »ñµ ÓÙ»éÁ, ì»Ñ³ÝáÛß ÐáíÇõ»³ÝÇ, Prélude et Fugue en ré mineur (de l’Album bienï³Õ³Ý¹³õáñ çáõóϳѳñáõÑÇÇÝ ÁÝÏ»ñ³- tempéré) sur le chant liturgique “O mystère pro-Ïóáõû³Ùµ (Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ ïáõÇ) »õ Ñ³Û fond” [àõà ߳ñ³Ï³Ý ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ï³ÙÅáÕáíáõñ¹Á ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ½³ÝáÝù áõÝÏÁÝ- çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ ϳ٠àõà »Ï»Õ»-¹ñ»ó, ½·³óÇ Ã¿ ³Ýáñ ëñïÇÝ ×³Ùµ¿Ý ã»Ù ó³Ï³Ý »ñ·»ñ »õ ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ é¿ß»Õ³Í »õ Ùݳó»ñ »Ù ïáÑÙÇϧ7£ ÐáíÇõ»³ÝÇ ÷áùñ³É³ñÇ Ù¿ç (´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ¿Ý)ªÑ»ï Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ 1945 ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·Ç íñ³Û]:سñïÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ ÆõÝÇáÝ üñ³Ý뿽 ëñ³- лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³ÝÑÇÝ Ù¿ç8£ ÆëÏ ÞÝáñѳÉÇÇ ¦êÇñáÛ ùá Ñáõñ§-ÇÝ Ï³½Ùª ëñÇÝ· »õ ¹³ßÝ³Ï Ï³Ù çáõÃ³Ï »õÙ³ëÇÝ ï»°ë Û³çáñ¹ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 8:µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁª Cantique£ ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛïÜáõ³·³ß³ñÇ ÇÝÝ»ñáñ¹ ß³ñÅáõÙÇÝ Prélude-Á ãáñ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.3x34.9 ëÙ.£ Îóáõ³Í ¿ÝáÛÝáõû³Ùµ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»- ëñÇÝ·Ç Ï³Ù çáõóÏÇ ³é³ÝÓÇÝ Ýáõ³·³Ù³ëÁ,ïÇ ºñ·»óáÕáõÃÇõÝù ëñµáÛ å³ï³ñ³·Ç ¦Ç 3 ûñãѳݹÇë³õáñ ³õáõñë§ ½·»ëï³õáñáõÙÇ ß³ñ³- ´áí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ.Ï³Ý ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ-Ç Ù»Õ»¹ÇÇÝ£ Fugue-ÇÝ 1.-Réjouis-toi, o sainte mère [àõñ³Ë³óÇñÝÇõÃÁ (subject) ù³Õáõ³Í ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³- ëñµáõÑÇ]å»ïÇ ÝáÛÝ ß³ñ³Ï³ÝÇ ¦Ç ѳë³ñ³Ï ³õáõñë§- 2.-Du monde céleste [àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõá-¿Ý, ѳϳÝÇõÃÁ (countersubject) ÇÝùÝáõñáÛÝ ñ³ó]ÛÕ³óáõÙ ÙÁÝ ¿ª Ý»ñßÝãáõ»Éáí ¦Ç Ñ³Ý¹Çë³õáñ 3.-Que la joie t’arrive [àõñ³Ë³óÇñ ²ëïáõ³-³õáõñë§-¿Ý, Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí µáÉáñáíÇÝ ³- ͳÍÇÝ]½³ï Ùß³ÏáõÙ ÙÁ£ Ô³½³ñáë»³Ý ³Ûë Prélude et 4.-Agenouillons-nous devant Toi [²ÝϳÝÇÙùFugue-Á Ý³Ë ÛûñÇÝ³Í ¿ ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏÇ ³é³çÇ ùá]ѳٳñ, ǵñ»õ 24 Ù³ë¿ Ï³½Ùáõ³Í ³Ý³õ³ñï 5.-Mère de la lumière céleste [¼³Ý׳é»ÉÇAlbum bien tempéré-Ç (´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ) ÉáõëáÛ Ù³Ûñ]ÃÇõ 6£ 1957 Ãáõ³ÏÇñ ӻ鳷Çñ ÙÁ óáÛó Ïáõ 6.-Fêtons ta sainte naissance [²ÝëÏǽµÝï³Ûª ÿ ½³ÛÝ Ý³Ë³ï»ë³Í ¿ ݳ»õ ǵñ»õ ¿³ÏÇó]¹³ßݳÏÇ ³ÝÏ³Ë ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ ÙÁ£ ²Ý 7.-L’œuvre du Seigneur [¶áñÍù éÝ]Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ ݳ»õ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, »õ 8.-En ce jour, la parole du Père [²Ûëûñ µ³ÝÝ ÇóõçáõóÏÇ áõ ¹³ßݳÏÇ Album bien tempéré- Ðûñ¿]Ý»ñáõÝ (ï»°ë Album bien tempéré-Ç µ³ó³ïñáõ- [9.-]Album bien tempéré No. 6, Prélude etÃÇõÝÝ»ñÁ)£ ÎÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ ÝáÛÝ Prélude et Fugue en ré mineur (O mystère profond)Fugue-Ç »ñ·»ÑáÝÇ9, »õ Prélude-Ç ûåáõ³ÛÇ »õ [´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ ÃÇõ 6, ܳ˳µ³Ý »õɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç10 ³ÝïÇå ï³ñµ»ñ³Ï- üÇõÏ é¿ ÷áùñ³É³ñÇ Ù¿ç (ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇÝ)]Ý»ñÁ£ +êñÇÝ·Ç Ï³Ù çáõóÏÇ ³é³ÝÓÇÝ Ýáõ³·³- viii

Ù³ëÁª ÝáÛÝ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ùµ£ ËáñÇÝ, ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ é¿ ÷áùñ³É³ñÇ Ù¿ç ´.-Êáñ³·Çñª Huit Chants liturgiques ou Huit ´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ¿Ý]Chorals pour Flûte et Piano [àõà »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ´.-Á ÏÁ Ïñ¿ ÏÝÇùª Ñ»ï»õ»³É ·ñáõû³Ùµ. “SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS»ñ·»ñ ϳ٠àõà ߳ñ³Ï³Ý ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ & ÉDITEURS DE MUSIQUE, 18 JUIL 1952 -ѳٳñ]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: ºñ³- 670919, 10, Rue Chaptal, PARIS”£ ²ÛëÇÝùݪ Ñ»-ÅÁßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ëñÇÝ· »õ ¹³ßÝ³Ï Ï³Ù ÕÇݳÏÇ Çñ³õáõÝùÁ ³ñӳݳ·ñáõ³Í ¿ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßïáõû³Ý ¶ñáÕÝ»ñáõ, ºñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»-çáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: ñáõ »õ Ðñ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñáõ ÀÝÏ»ñáõû³Ý ùáí, 18 ÚáõÉÇë 1952-Çݣ»ñê 8: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»-ë³Ïª ϳåáÛï ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x34.7 ëÙ.£ ¸Åáõ³ñ ¿ áñáᯐ »ñÏáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ£ Æñ»Ýó îÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ íñ³Û Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñÁ ÙÇç»õ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ Ëá- ñ³·ÇñÝ»ñáõÝ, Ó³Ûݳϳå»ñáõÝ (legatos) »õÝßáõ³Í »Ý ëñÇÝ·-¹³ßݳÏ, µ³Ûó Ó³ÛݳÝÇß»ñáõ ù³ÝÇ ÙÁ »ñ³Ý·³ÝÇß»ñáõ£ ì»ñçÇÝ »ñÏáõùÇݳé³çÇÝ ¿çÇÝ íñ³Ûª Flûte [ëñÇÝ·] µ³éÇÝ ùáí ³éáõÙáí ³ÝáÝù ϳñÍ¿ù ÏÁ Éñ³óÝ»Ý Çñ³ñáõ£³õ»Éóáõ³Í ¿ ou violon [ϳ٠çáõóÏ]£ гۻñ¿Ý ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·ÇñÁª àõà ߳ñ³- ´áí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ. ϳÝ, ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÇÙ ÏáÕÙ¿ë£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ 1.-Réjouis-toi o sainte mère [àõñ³Ë³óÇñ ß³ñ³Ï³ÝÇ ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ëáñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ñ³-ëñµáõÑÇ] Ù³ñ Ñ»ï»õ»ó³Û ´. ӻ鳷ÇñÇÝ, ÇëÏ ³ÝáÝó 2.-Du ciel nous arrive la lumière [àñ ¹³ëáõó ѳۻñ¿ÝÝ»ñÁ ÁݹáõÝ»óÇ Ð³ëÏÇÝ Ù¿ç Ñ»ÕÇݳ-»ñÏݳõáñ³ó] ÏÇÝ ïå³·ñ³Í »ñ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³- 3.-Que la joie arrive [àõñ³Ë³óÇñ ²ëïáõ³- Ï¿Ý12, áñáÝù ѳٳÝáõÝ »Ý µáõÝ ß³ñ³Ï³ÝÝ»-ͳÍÇÝ] ñáõ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ³Ýáõ³ÝáõÙÝ»ñáõÝ£ ÜϳïÇ 4.-O Sainte Vierge agenouillons-nous devant áõݻݳÉáíª áñ ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ëáñ³·ÇñÝ»ñÁ ѳ- Û»ñ¿ÝÝ»ñáõÝ µ³é³óÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁToi [²ÝϳÝÇÙù ³é³çÇ ùá] ã»Ý, ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇÝ »õ ѳۻñ¿ÝÇÝ ÙÇç»õ ·áÛáõ- 5.-Lumière céleste, dont tu es la mère ÃÇõÝ áõÝÇÝ áñáß ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£[¼³Ý׳é»ÉÇ ÉáõëáÛ Ù³Ûñ] ØÇõë ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ï³å³Ïóáõ- 6.-Fêtons ta sainte naissance [²ÝëÏǽµÝ û³Ùµª Ù¿Ï Ó»é³·ÇñÇ ÙÁ ³ÝáñáßáõÃÇõÝÝ»ñÁ ϳ٠ûñÇÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇ ÙÇõëÇÝ û·Ýáõû³Ùµ£¿³ÏÇó] 7.-Bénie soit Ton œuvre [¶áñÍù éÝ] 8.-Dieu nous apparaît en ce jour [²Ûëûñ µ³ÝÝÇ Ðûñ¿] [9.-]O mystère profond, Prélude et Fugue en rémineur de l’Album bien tempéré [ÊáñÑáõñ¹ ܲں²ò êÆðàì CANTIQUEÐÇÙݳÝÇõÃÁ ÁݹáõÝ³Í ¿ ijٳ·ÇñùÇ Úáñ¹³Ý³Ý, 1991)£Ê³Õ³Õ³Ï³ÝÇ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijÙáõ ¦Ü³Û»³ó ´³óÇ ³Ûë ӻ鳷Çñ¿Ý, ÏÁ ·ïÝáõÇ 19 ûñÿëÇñáí§-¿Ý (¦êÇñáÛ ùá Ñáõñ§), áñáõÝ Ïó³Í ¿ µ³Õϳó³Í ÃÕóÍñ³ñ ÙÁ, áñ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ñ»Õ³Ý³Ï ÙÁ£ Cantique-Á »ûà ï³ñµ»ñ Ýáõ³·³ñ³Ý³ÛÇÝ »õһ鳷ÇñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. »ñ·ã³ÛÇÝ Ï³½Ù»ñáõ ѳٳñª ٻݻñ· »õÊáñ³·Çñª Cantique for violin and piano: л- ¹³ßÝ³Ï (äáÉÇë, 1955), ٻݻñ·, ëñÇÝ· »õÕÇݳϪ Coharik Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ɳñ³ÛÇÝÝ»ñ (³ÝÃáõ³ÏÇñ), ëñÇÝ· »õ ¹³ßݳÏϳ½Ùª çáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª 2 (äáÉÇë, 1953), ٻݻñ·, ëñÇÝ· »õ ¹³ßݳÏÚáõÝáõ³ñ 1946, ÆëóÝåáõÉ: »ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. (³ÝÃáõ³ÏÇñ), ٻݳÝáõ³· ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³-Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»- ÏÇñ), ѳñÙáÝÇáõ٠ϳ٠»ñ·»ÑáÝ (³ÝÃáõ³ÏÇñ)ÍáõÃÇõݪ 24.9x34.1 ëÙ.£ »õ óõçáõÃ³Ï »õ ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³ÏÇñ)£ ²Ûëһ鳷ÇñÁ ÓûÝáõ³Í ¿ ÝϳñãáõÑÇ, Çß˳Ýáõ- ÃÕóÍñ³ñÇ Ù»Ý»ñ·-¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝÑÇ ü³Ññ»ÉÝÇë³ ¼¿ÛïÇÝ (Âáõñùdz, 1901 - ïÇïÕáë³Ã»ñÃÝ áõÝÇ Ñ»ï»õ»³É ·ñáõÃÇõÝÁª ix

¦Ü³Û»³ó ëÇñáí, Þ³ñ³Ï³Ýª Ü»ñë¿ë ÞÝáñѳ- ¿ñ, áñ ÏÁ ëÏëÇ ³Ûëå¿ë.ÉÇÇ (ÏáÙÇï³ë»³Ý »Õ³Ý³ÏÇõ)§£ ¦êÇñáÛ ùá Ñáõñ ³ñÏ»³É Û»ñÏÇñ ´áñµáù»ëóÇ Ç Ñá·Çë Ù»ñ... ¶áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ý³»õ ³é³ÝÓÇÝ Ó»é³·Çñ ¦úñ. Ô³½³ñá뻳Ý, ٻͳÝáõÝ ÎáÙÇï³ëÙÁª áñ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý½áõ·»ñ·Ç (ëá÷ñ³Ýû-ûÝáñ) »õ ¹³ßݳÏÇ ìñ¹.Ç ³ÝïÇå Þ³ñ³Ï³Ý¿Ý Ý»ñßÝãáõ³Í, ³ñ-ï³ñµ»ñ³Ï ÙÁ (¸»Ïï»Ùµ»ñ 1955, äáÉÇë)£ ¹³ñ»õ ¦í»Ñ áõ Éáõë³õáñ Ñá·õáí, ç»ñÙ»é³Ý¹ »õ ³Ýϳßϳݹ§ Û³çáÕ³Í ¿ñ ³ÝûñÇ áõ ϳï³ñ- ÎÁ Ýáõ³·áõÇ 1945 سñïÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ »³É ³ñáõ»ëïáí ÙÁ ¹³ßݳõáñ»É ³Û¹ ëñµ³½³ÝÆõÝÇáÝ üñ³Ý뿽 ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç, çáõóϪ ì»Ñ³- »ñ³Åßïáõû³Ý ½Ù³ÛÉ»ÉÇ ÏïáñÁ£ÝáÛß ÐáíÇõ»³Ý, ¹³ßݳϪ ¶. Ô³½³ñá뻳ݣÂáñáë ²½³ï»³Ý ˳ݹ³í³é ïáÕ»ñ ÏÁ Û³ï- ¦Ø»ñ ÑÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý ç³Ýù»ñáõÝ »õϳóÝ¿ ³Ûë ·áñÍÇÝ. ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ ³ëïÇ×³Ý óáÛó ¦Ø³ëݳõáñ Ï»ñåáí Ïþáõ½»Ù ³Ý¹ñ³¹³é- ïáõ³Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÝ áõ ÝáõÇñáõÙÁ í»ñ »ÝÝ³É úñ. ì. ÐáíÇõ»³ÝÇ ×åáïÇÝ ï³Ï Çñ ³ÙµáÕç ³Ù¿Ý ·Ý³Ñ³ï³Ýù¿§13£·»Õ»óÏáõû³Ùµ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ½·»ó³Í »õÁݹѳÝáõñ ˳ݹ³í³éáõÃÇõÝ ëï»ÕÍáÕ »ñ³- æáõóÏ-¹³ßݳÏÇ Ó»é³·ÇñÇÝ íñ³Û Ëáñ³-ÅÁßï³Ï³Ý ÏïáñÇ ÙÁ, áñ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÇõÝÝ ¿ñ ·ÇñÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ãϳۣ ø³ÝÇ áñ ÙÇõë ï³ñµ»-Ù»ñ ÙÇ³Ï »ñ·³Ñ³Ý »õ ï³Õ³Ý¹³õáñ ¹³ßݳ- ñ³ÏÝ»ñáõÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ѳۻñ¿Ý É»½áõáíϳѳñáõÑÇ úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ£ Ëáñ³·ñáõ³Í ¿ ܳۻ³ó ëÇñáí, ½³ÛÝ ÁݹáõÝ»- óÇ Çµñ»õ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ѳۻñ¿Ý Ëáñ³- ¦²Û¹ ÏïáñÁ Ù»ñ »ñ³Ý»ÉÇ Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñ¿Ý ·Çñ£Ü»ñë¿ë ÞÝáñѳÉÇÇ Ñáíáõ³Ï³Ý Ù¿Ï ß³ñ³Ï³ÝÝ Ü²Ê²´²Üܺð PRÉLUDESÎÁ ·ïÝáõÇ »ñÏáõ ӻ鳷Çñ. 3.-Chérie ton nom est Chouchan [²ÕçDz.-Êáñ³·Çñª ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·Çñ Ýßáõ³Í ³Ýáõݹ Þáõß³Ý]ã¿: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: ºñ³Åßï³- 4.-A travers les champs, la bonne nouvelleÏ³Ý Ï³½Ùª çáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª [γɻñÇ ×³Ùµ¿Ý]1943: »ñê 6: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³- ².-Á ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ÙdzÛÝ »ñ»ù ß³ñÅáõÙ,ï»ë³Ïª ϳåáÛï ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 21.5x28 ëÙ.£ áñáÝù ÏÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý»Ý ´.-Ç ³é³çÇÝ´áí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ. »ñ»ùÇÝ£ ´.-ÇÝ ãáññáñ¹Á ãÏ³Û ².-ÇÝ Ù¿ç£ ².-Á1.-²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³, Comme une Marche å³Ï³ë³õáñ 㿠ѳë³Í, ù³ÝÇ áñ »ññáñ¹ ß³ñ-Funèbre [ê·áÛ ù³ÛÉ»ñ·Ç ÝÙ³Ý] ÅáõÙÇÝ í»ñç³õáñáõû³Ý ÏÁ ·ïÝáõÇ Ô³½³-2.-¶Çß»ñáõ³Ý ÉáõëÝ»³ÏÁ, Comme un noc- ñá뻳ÝÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁª ǵñ»õ ëï»Õͳ-turne [¶Çß»ñ»ñ·Ç ÝÙ³Ý] ·áñÍáõû³Ý ³õ³ñï£ ºñÏáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ áõ-3.-²ÕçÇ ³ÝáõÝÁ¹ ¿ Þáõß³Ý, Comme une ÝÇÝ ÷áùñ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£danse populaire [ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ñÇ ÝÙ³Ý] ÐÇÙݳÝÇõûñÁ ÑÇÙÝáõ³Í »Ý ÎáÙÇï³ë´.-Êáñ³·Çñª Préludes pour violon et piano sur ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³é³Í ·»ÕçÏ³Ï³Ý »ñ·»ñáõÝdes thèmes populaires (Les Arméniennes) [ܳ- íñ³Û£Ë³µ³ÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ Åá- äáÉëáÛ Ù¿ç, Âáñáë ²½³ï»³Ý Ô³½³ñá뻳-Õáíñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ íñ³Û (гÛáõÑÇÝ»- ÝÇÝ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇñÁ)]: лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ·ñ³é³Í »ûóݳëáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ÝïÇåçáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñ·»ñ£ Ô³½³ñáë»³Ý 1942-ÇÝ ÏÁ Ó»éݳñϿ»ñê 6: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ³ÝáÝóÙ¿ ùë³Ý ѳïÇ ¹³ßݳÏáõÙÇ ³ß˳ï³Ý-ϳåáÛï ãáñ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.5x35.5 ëÙ.£ ùÇݪ ٻݻñ·Ç ѳٳñ ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõ-´áí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ. û³Ùµ, ½áñ ÏÁ Éñ³óÝ¿ 1947-ÇÝ »õ ÏÁ Û³çáÕÇ1.-O fille ta mère est morte [²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ ïå³·ñ»É 1950-ÇÝ14£Ù»é»É ³] Ü³Ë ù³Ý ïå³·ñáõÃÇõÝÁ, 1946-ÇÝ, Ô³½³-2.-La lune de la nuit [¶Çß»ñáõ³Ý ÉáõëÝ»³ÏÁ] ñá뻳ÝÇ ³Ûë ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñÁª ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ x

¹³ßݳÏáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, Ïþ³ñÅ³Ý³Ý³Ý óáÛó ïáõ³õ ÇÝÍÇ áõÕÇÝ, áñáõÝ ³Ù¿Ý ѳÛÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë î. î. ¶³ñ»·ÇÝ ².Ç ûñÑ- »ñ·³Ñ³Ý å³ñï³õáñ ¿ Ñ»ï»õÇÉ, »Ã¿ Ïþáõ½¿,Ýáõû³Ý ·ÇñÇÝ15£ áñ Çñ ÏïáñÝ»ñÁ Ïñ»Ý ïáÑÙ³ÛÇÝ ¹ñáßÙ, ·áÛÝ »õÆÝãå¿ë óáÛó Ïáõ ï³Û ². ӻ鳷ÇñÁ, ÎáÙÇ- á×, áñáÝù ÙÇÙdzÛÝ Ù»ñÝ »Ý£ï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ó»é³·Çñ¿Ý »ñ»ù Ù»Õ»¹Çª ¦ºûóݳëáõÝ »ñ·»ñÁ Ù¿Ï ³Ùëáõ³Ý ÁÝ-²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³, ¶Çß»ñáõ³Ý ÉáõëÝ»³ÏÁ »õ óóùÇÝ í»ñ³Íáõ³Í ¿ÇÝ »õñáå³Ï³Ý »ñ³ÅÁß-²ÕçÇ ³ÝáõÝÁ¹ ¿ Þáõß³Ý, 1943-ÇÝ ÑÇÙù ÏÁ ïáõû³Ý áõ ³ñ¹¿Ý ѳñáõëï Ý»ñßÝã³ñ³Ý ÙÁѳݹÇë³Ý³Ý »ñ»ù ß³ñÅáõÙ¿ µ³Õϳó³Í ÏÁ å³ñ½¿ÇÝ ÇÝÍÇ£Ýáõ³·³ß³ñÇ ÙÁ, çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ¦Úáõ½áõÙ, ÑdzóáõÙ, ˳ݹ³í³éáõÃÇõݲÛë »ñ»ùÇÝ ³õ»ÉóÝ»Éáí ãáññáñ¹Áª γɻñÇ Çñ³ñ ÏÁ Û³çáñ¹¿ÇÝ Ù¿çë, áõ ÏÁ ¹³ßݳõáñ¿Ç׳ٵ¿Ý ¹áõ½ ³, Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ ϳ½Ù¿ ³é³çÇÝ »ñ·Á [¦²ÕçÇ, Ù»ñ¹ Ù»é»É ³§], áñ áÕµPréludes ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·Çñáí Ýáõ³·³ß³ñÁª ÙÁÝ ¿ 5/4 ã³÷áí, ´Ò »Õ³Ý³Ï, ¦ºñ»õ³ÝÇçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë ãáñëÁ, 1947- Ý³Ñ³Ý·Ç êáõñÙ³Éáõ ·³õ³éÇ ¾íçÇɳñ ·Çõ-ÇÝ ÆëóÝåáõÉÇ Ù¿ç ËÙáñ³ïÇå ÏÁ µ³½Ù³óÝ¿ ÕáõÙ§ »ñ·áõ³Í£ ºñ³Åßï³·¿ï áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇǵñ»õ ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³ß³ñª ÝáÛÝå¿ë Préludes Ù»ñ ì³ñ¹³å»ïÁ ³ÛÝåÇëÇ Ï³ÝáݳõáñáõÃÇõ-ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·ÇñÇÝ ï³Ï, ÷áË»Éáí ë³- Ýáí ÙÁ Ýáà ³é³Í ¿ñ, - ³ñ»õ»É»³Ý Ó³ÛݳÝÇß»-ϳÛÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ñóϳÝáõÃÇõÝÁ£ ñÁ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á Çñ ½³Ý³½³Ý ïáõÝ»-ÎÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ ²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³Ç ñáí, »ñ·áÕ ·ÇõÕ³óÇÇÝ á°ñ ·³õ³é¿Ý, á°ñ ·Çõ-ӻ鳷Çñ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñª ³ñ³Ï³Ý Õ¿Ý ÁÉɳÉÁ, - áñ µÝ³Ï³Ýûñ¿Ý å³ñïù ÏÁ ¹Ý¿Çù³é³Ó³ÛÝ a cappella »ñ·ã³ËáõÙµÇ Ñ³Ù³ñ íñ³ë ³Û¹ »ñ·áí ³ÙÇëÝ»ñ ï³ñáõ»Éáõ, ³ñï³-(1945, äáÉÇë), »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳ- ùÇÝ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ ËáñÁ ÷Ýïé»Éáõ, Ý»ñßÁÝ-Ù³ñ (1961, ö³ñǽ)16£ ãÁõ»Éáõ£Â. ²½³ï»³ÝÇÝ Ùûï å³ÑáõáÕ Ó»é³·ÇñÁ ¦àÕµÁ ¹³ßݳõáñáõ³Í ¿, ÏÁ ËáñÑÇÙ, ³ÛÝ-ßáõïáí Ïþ³é³ùáõÇ ºñ»õ³Ý »õ Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ å¿ë, ÇÝãå¿ë ì³ñ¹³å»ïÁ åÇïÇ áõ½¿ñ áñÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ²½·³·ñ³Ï³Ý ÅáÕá- ÁÉɳñ, å³ñ½ Ùï³óÇûñ¿Ý ½·³ÛáõÝ áõ ·ÇõÕÁí³ÍáõÇ ´. ѳïáñÇÝ17£ í»ñÛÇᯐ ïáõáÕ µÝáÛÃáí£ ÆÝÓ ³Ûëå¿ë ÏÁàõñ»ÙÝ, Ô³½³ñáë»³Ý »Õ³Í ¿ ³é³çÇÝÝ»- Ãáõ¿ñ, ÿ í»ñç³å¿ë »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇñ¿Ý Ù¿ÏÁª áñ Ó·ï³Í ¿ ·áñÍݳϳÝûñ¿Ý Ù¿ç ѳۻñ¿Ý ëÏë»ñ »Ù ËûëÇÉ. ³ñ¹»û±ùµ³ó³Û³Ûï»É ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³éáõÙ- ѳۻñ¿ÝÝ ³É ½·³É ·Çï¿Ç, ÿ Ç°Ýã ¿ñ£ ²ïáñÝ»ñáõÝ ³ñÅ¿ùÝ áõ Ý»ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ£ ·Çï³Ïó»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ñ å³Ñ ÙÁ Ñ»éáõØÇõë ÏáÕٿݪ ³ÝáÝó Û³Ûïݳµ»ñáõÙÁ µ³ñ»- Ý»ï»É »õñáå³Ï³Ý »ñ³Åßïáõû³Ý å³ß³ñë,ñ³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏþáõÝ»Ý³Û Ô³½³ñá뻳ÝÇ ½áñ 13 ï³ñáõ³Ý ÙÇçáóÇÝ Ñ³õ³ù»ñ ¿Ç áõÛûñÇÝáÕ³Ï³Ý É»½áõ³Ùï³ÍáÕáõû³Ý íñ³Û, ¹³éÝ³É ·ÇïáõÝûñ¿Ý ï·»ï áõ ÇÙ³ïáõÝûñ¿ÝÇÝãå¿ë ÏÁ µ³ó³Û³Ûï¿ Ñ»ÕÇݳÏÁ Ñ»ï»õ»³É å³ñ½...£·ñáõû³Ý Ù¿ç. ¦ºñÏñáñ¹ ³ß˳ï³ÝùÝ ÏÁ ßÇÝ¿ñ ٳѻñ·¦Ðñ³ßùáí ÙÁ 1943-ÇÝ Ó»éë ÇÝÏ³Ý ì³ñ¹³- ÙÁ ³Û¹ áÕµÇ íñ³Û. Ñáë »õñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃëå»ïÇÝ »ñÏáõ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ å³ñáõ- ã³ñѳٳñÑ»óÇ, ³É íï³Ý·¿ ½»ñÍ ¿Ç, ã¿ áñݳϿÇÝ »ûóݳëáõÝ ³ÝïÇå ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕë ³é³Í ¿Ç ǵñ Ù»ÏݳϿï áõ»ñ·»ñ, ·ñÇ ³éÝáõ³Í 1913-ÇÝ ³ñ»õ»É»³Ý Ó³Û- ßáõÝãë ÏÁ Ùݳñ ѳñ³½³ïûñ¿Ý ѳÛ, ÁݹɳÛÝ»-ݳ·ñáõû³Ùµ£ Éáí ³é³Ýó íñ¹áíáõÙÇ »ñ·Á ì³ñ¹³å»ïÇÝ,¦²Û¹ »ñ·»ñÁ ÁÝ»É ïáõÇÝ ÇÝÓ ³ß˳ï³Ýù ½áñ áõÝÏݹÇñÁ ÇñÁ ÏþÁÝ¿ ³ÛÝù³Ý ¹Çõñáõ-ÙÁ, ½áñ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßï³ÝáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñë, û³Ùµ§18£Çñ»Ýó µáÉáñ ÑÙïáõû³Ùµ, ³ÝϳñáÕ åÇïÇ Úëï³Ï ¿ª áñ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇÁÉɳÛÇÝ ÁÝ»É ï³Éáõ£ êïÇå»óÇÝ, áñ ëáíñÇÙ ·ñ³éáõÙÝ»ñáõÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ Ô³½³-³ñ»õ»É»³Ý Ó³ÛݳÝÇßÝ»ñÝ áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ñáë»³Ý ßñç³¹³ñÓ ÙÁ ÏÁ ë»å¿ Çñ ëï»Õͳ·áñ-Çñ»Ýó ¹³ñÓáõ³ÍùÝ»ñáí, áõëáõÙݳëÇñ»Ù Ï»ñ- Í³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ØÇõë ÏáÕÙ¿Ý, Ñ»ÕÇݳÏÁåÁ ¹³ßݳõáñáõÙÇÝ, áñ ì³ñ¹³å»ïÇÝÝ ¿, áõ Ç Ûëï³Ïûñ¿Ý óáÛó Ïáõ ï³Û ³Û¹ ·ñ³éáõÙÝ»ñáõÝí»ñçáÛ Ã³÷ ï³Ù ³ÛÝ Ï»³ÝùÇÝ, áñ Ïþ»é³Û Ýϳïٳٵ óáõó³µ»ñ³Í »ñÏáõ Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ£Ý»ñëë, »ñµ ÏÁ Éë»Ù »ñ·Á ó»ÕÇë£ ²é³çÇÝÁ ¹³ßݳÏáõÙ (harmonization) ѳëϳ-¦1942-¿Ý Ç í»ñ ó÷³Í ³ß˳ïáõÃÇõÝë óáõÃÇõÝÝ ¿ª ³ÛëÇÝùÝ ³Ý˳óñ å³Ñ»Éáí xi

Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ ³ÝáÝó ÙdzóÝ»É Ñ³ñ³½³ï Ýáõ³- γñ»õáñ ¿ ݳ»õ Ý߻ɪ ÿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý·³ÏóáõÃÇõÝ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª ÝáÛÝ Ù»Õ»¹ÇÝ»-ñáõÝ íñ³Û ³½³ï ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ »ñ·»ñáõÝ Ñ»ï ͳÝûÃáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õÛûñÇÝáõÙÝ ¿£ ²Ûë Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇݳõ³Ý¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ íñ³Û ÛûñÇÝ³Í ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñá·»õáñ »ñ³Åßïáõû³Ý ͳÝû-Ô³½³ñá뻳ÝÇ µáÉáñ ·áñÍ»ñáõÝ£ îáõ»³É å³- Ãáõû³Ý Ñ»ï (ï»°ë Huit chorals et Prélude etñ³·³ÛÇÝ, ³é³çÇÝ Ñ³ëϳóáõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñ³- Fugue-Ç í»ñáÛÇß»³É µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£µ»ñÇ Ù»Ý»ñ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ£ ÆëϳÛëï»Õ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í çáõóÏ-¹³ßÝ³Ï Ô³½³ñáë»³Ý Çñ ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç ѳõ³ë³ñï³ñµ»ñ³ÏÁ ÏÁ Û³ñÇ »ñÏñáñ¹ÇÝ£ ϳñ»õáñáõÃÇõÝ ïáõ³Í ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »õ Ñá·»õáñ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ÑÇÙùÁ ÏÁ ϳ½Ù¿ ´. ӻ鳷ÇñÁ£ ´²ðºöàʺ²È ²ÈäàØ ALBUM BIEN TEMPÉRÉÔ³½³ñáë»³Ý »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ³ß˳ï³Í Ù¿ç£ Calvary Baptist Church-ÇÝ Ù¿ç, 1948 ÚáõÝÇë¿ ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ 24 ß³ñÅáõÙ¿ µ³Õϳó³Í ¹³ß- 6-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·Á ÏÁ Ïáãáõ¿ñ Well TemperedݳÏÇ Ýáõ³·³ß³ñ ÙÁª Album bien tempéré (´³- Program (´³ñ»÷áË»³É Û³Ûï³·Çñ) »õ ÏÁ µá-ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ), áñ Ùݳó³Í ¿ ³Ý³õ³ñï£ í³Ý¹³Ï¿ñ ïû ٻͳɳñáí ·áñÍ»ñ£1940-³Ï³ÝÝ»ñáõ í»ñç³õáñáõû³Ý, ³Ý ÏÁ Üáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõݳÏáõÇݪ ÜÇõÓ»éݳñÏ¿ Bien tempéré (´³ñ»÷áË»³É) Ëáñ³- ºáñù, ö³ñǽ, ÜÇë, ÆëóÝåáõÉ, ÄÁÝ»õ,·Çñáí ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ ß³ñùÇ ÙÁ, áõñ Çõñ³- üñ³Ýùýáñ¹, òÇõñÇË, ä¿ÛñáõÃ, ¶³ÑÇñ¿, áõñù³ÝãÇõñ ٻݳÝáõ³·Ç ÁÝóóùÇÝ åÇïÇ Ï³- ÙÇßï ÏþÁݹáõÝ¿ñ Ù¿Ï Ó³ÛݳϳÛù ÙÁ£ ÎÁ Û³çáÕÇï³ñ¿ñ Ù¿Ï Ó³ÛݳϳÛùÇ (tonality) Ù¿ç ÛûñÇÝ- Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ïû ٻͳɳñ (½áñ Ïþ³Ýáõ³Ý¿õ³Í ·áñÍ»ñ£ Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 1), ïû ÷áùñ³É³ñ (Û³Ûï³·ÇñBien tempéré ³Ýáõ³ÝáõÙÁ ÁݹáõÝ³Í ¿ ÃÇõ 2), ïû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñ Ï³Ù é¿ ÏÇëí³ñä³ËÇ 48 öñ»ÉÇõï »õ üÇõÏ»ñ¿Ý, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ٻͳɳñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 3), é¿ Ù»Í³É³ñ (Û³Û-½³ÛÝ ·áñͳͻÉáí ³ÛÉ Ñ³ñÃáõû³Ý íñ³Û£ Ø¿Ï ï³·Çñ ÃÇõ 4), é¿ ÷áùñ³É³ñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõÏáÕٿݪ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÝ ¿ñ 5), ÙÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 6) »õä³ËÇ ³Ûë ÅáÕáí³ÍáõÇÝ Ýϳïٳٵ, ÙÇõë ëÇ ÷áùñ³É³ñ (Û³Ûï³·Çñ ÃÇõ 24) ٻݳÝáõ³·-ÏáÕٿݪ Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íáõ- Ý»ñÁ£ ØÇõë Ó³ÛݳϳÛù»ñáõÝ Û³ïϳóáõ³Í Û³Û-ÃÇõÝ ÙÁ ·ïÝ»Éáõ ÇÕÓÁ Çñ ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ ï³·ÇñÝ»ñ (ÃÇõ 7-23) ãÇ Û³çáÕÇñ Çñ³Ï³-Ù¿ç£ Üå³ï³ÏÝ ¿ñ ϳ½Ù»É 24 Û³Ûï³·Çñª áñáõÝ Ý³óÝ»É, ѳõ³Ý³µ³ñ Çñ í³Õ³Å³Ù Ù³Ñáõ³ÝÃÇõ 1-Á åÇïÇ ÁÝóݳñ ïû ٻͳɳñÇ (C å³ï׳éáí£major) Ù¿ç, ÃÇõ 2-Áª ѳٳÝáõÝ ÷áùñ³É³ñǪ ²Ûë Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõÝ ½áõ·³Ñ»é ÏÁïû ÷áùñ³É³ñ (C minor), ÃÇõ 3-Áª ïû ÏÇëí»ñ Ó»éݳñÏ¿ Album bien tempéré Ëáñ³·Çñáí 24ٻͳɳñ-é¿ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñÇ (C sharp major- Ïïáñ¿ µ³Õϳó³Í ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ÙÁD flat major), ÃÇõ 4-Áª ѳٳÝáõÝ ÷áùñ³É³ñÇ, ÛûñÇÝáõÙÁ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, áñ åÇïÇ µáí³Ý-»õ ³Ûëå¿ë ÙÇÝã»õ ÃÇõ 24-Áª ëÇ ÷áùñ³É³ñ (B ¹³Ï¿ñ 24 Ó³ÛݳϳÛù»ñáõ Ù¿ç ·ñáõ³Í Ïïáñ-minor)£ ²ÛëÇÝùݪ Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ Û³çáñ¹³Ï³- Ý»ñª Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ ÙÇ»õÝáÛÝ Û³çáñ¹³Ï³Ýáõ-ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝïñ³Í ¿ñ Áëï ä³ËÇ 24 öñ»ÉÇõï û³Ùµ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ïïáñ ݳ˳ï»ë³Í ¿ñ»õ üÇõÏ»ñáõÝ£ Ýáõ³·»É ѳٳå³ï³ëË³Ý Ó³ÛݳϳÛùÇÝ Ù¿ç1945-ÇÝ ÃáõÕÃÇ íñ³Û ÏÁ ¹³ë³õáñ¿ ÃÇõ 1 ïáõ³Í ٻݳÝáõ³·ÇÝ ÁÝóóùÇÝ£ Ô³½³ñáë-Û³Ûï³·ÇñÁª ïû ٻͳɳñ, áñ ÑÇÙù åÇïÇ Ñ³Ý- »³Ý ÏÁ ÛûñÇÝ¿ í»ñáÛÇß»³É ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ¹Çë³Ý³ñ ÙÇõë 23-ÇÝ£ Îþáñáß¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ó³ÛݳϳÛù»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ Ïïáñ-Û³Ûï³·Çñ ëÏëÇÉ ä³ËÇ öñ»ÉÇõï »õ üÇõÏáí »õ Ý»ñÁª ½áñë ÏþÁݹ·ñÏ¿ Çñ ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝß³ñáõÝ³Ï»É Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõ ųٳݳϳ·ñ³- Ù¿ç£ Ò»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ ³ÛÉÏ³Ý Û³çáñ¹³Ï³Ýáõû³Ùµ£ Ó³ÛݳϳÛù»ñáõ Ù¿ç ·ñáõ³Í ÏïáñÝ»ñ£ ÆÝãå¿ë²Ûë ÛÕ³óáõÙÁ ѳëáõÝݳÉáí ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ ³Ûë ß³ñùÁª ¹³ßݳÏÇ AlbumÏÁ Û³çáÕÇ ÏÇñ³ñÏ»É Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõÝ bien tempéré-Ý »õë ÏÁ ÙÝ³Û ³Ýϳï³ñ19£ xii

һ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ ´áí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ.Album bien tempéré-Ç ëϽµÝ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»- I.-Choral [Þ³ñ³Ï³Ý] II.-Paresse [ÌáõÉáõÃÇõÝ]ñáõÝ çáõóÏ-¹³ßݳÏÇ »õ óõçáõóÏ-¹³ßݳ- III.-Pièce en Do # majeur [êï»Õͳ·áñÍáõ- ÃÇõÝ ïû # ٻͳɳñ]ÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ20£ IV.-Prélude en Do # mineur [ܳ˳µ³Ý ïû # æáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Album bien tempéré-Ç ÷áùñ³É³ñ] V.-Nocturne en Ré majeur [¶Çß»ñ»ñ· é¿Ó»é³·ÇñÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³- ٻͳɳñ] VI.-Prélude en Ré mineur [ܳ˳µ³Ý é¿ÏÇÝ ³é³çÇÝ í»ó ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ£ ÷áùñ³É³ñ] æáõóÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÃÇõ 6-Ý ¿ª Prélude VII.-Fugue [üÇõÏ](ܳ˳µ³Ý) é¿ ÷áùñ³É³ñ »õ ÃÇõ 7-Áª Fugue ´áÉáñ Ëáñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ»ñÁ ³õ»É-(üÇõÏ)£ ¸³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ Ù¿ç Prélude-Á»õ Fugue-Á ÙdzëÇÝ ÏÁ ϳ½Ù»Ý ÃÇõ 6, ù³ÝÇ áñ óáõ³Í »Ý ÇÙ ÏáÕٿ룻ñÏáõùÝ ³É é¿ ÷áùñ³É³ñ »Ý »õ ÏÁ ѳٳå³- һ鳷ÇñÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ Û³ïáõÏ Ï³ï³-ï³ëË³Ý»Ý ÃÇõ 6 Û³Ûï³·ÇñÇÝ£ ÂÇõ 7-Á å¿ïù ñáõÙÇ ÙÁ ÁÝóóùÇÝ ³õ»Éóáõ³Í ÝßáõÙÝ»ñ áõ¿ ÁÉɳñ ÙÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ£ ´³Ûó çáõóÏÇ Û³õ»É³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ Ú³ÛïÝÇ ã¿ª ÿ Ñ»ÕÇݳ-ï³ñµ»ñ³ÏÁ 㿠ݳ˳ï»ëáõ³Í Bien tempéré ϳÛÇÝ ÑëÏáÕáõû³±Ùµ »Õ³Í »Ý ³ÝáÝùª ÿ áã£Ù»Ý³Ýáõ³·Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, Ñ»ï»õ³µ³ñ ϳñ»ÉÇ ²Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ, ݳËÁÝïñ»óÇ å³Ñå³Ý»É¿ñ ϳï³ñ»É ÷áùñÇÏ ¦Ë³ËïáõÙ§ ÙÁ£ ÑÇÙݳϳÝ-ݳËÝ³Ï³Ý ·ñáõÃÇõÝÁ£ º±ñµ ÛûñÇÝáõ³Í ¿ çáõóÏ-¹³ßݳÏÇ ï³ñ- “Choral”-Á ¦Ð³Ûñ Ù»ñ§-Ç »Õ³Ý³ÏÝ ¿, “Pa-µ»ñ³ÏÁ£ ¶áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ³Ï Ó»é³·ÇñÁ resse”-Á Ý»ñßÝãáõ³Í ¿ гÛϳÝáÛß Ø³éùÇ µ³- ݳëï»ÕÍáõûݿÝ, “Pièce en Do # Majeur”-ÇݳÝÃáõ³ÏÇñ ¿£ ¸³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý ·Ç-ï»Ýù, áñ ÃÇõ 6-Áª Prélude et Fugue, ÙÇÝã»õ 1954 ÑÇÙݳÝÇõÃÁ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³é³ÍÙ³ë ϳ½Ù³Í ¿ Album bien tempéré-ÇÝ£ ²Û¹ ê³ñ»ñÁ Ïñ³Ï »Ù ³ñ»É ·»ÕçÏ³Ï³Ý å³ñ»ñ·ÇÃáõ³Ï³Ý¿Ý ëÏ뻳É, Ô³½³ñáë»³Ý ½³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ª ½áñ Ô³½³ñá뻳ݳÝç³ï³Í ¿ ÅáÕáí³Íáõ¿Ý »õ Ý»ñϳ۳óáõó³Í ¹³ßÝ³Ï³Í ¿ ٻݻñ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ22,ǵñ»õ ³ÝÏ³Ë ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ£ ¸³ßݳÏÇ “Prélude” »õ “Fugue”-Ç ÑÇÙݳÝÇõûñÁ í»ñóÁ-Album bien tempéré-ÇÝ Ù¿ç ½³ÛÝ ÷á˳ñÇÝ³Í ¿“Dansons!”-Á (ä³ñ»°Ýù)21£ ø³ÝÇ áñ çáõóÏ- õ³Í »Ý ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ä³ï³ñ³·Ç¹³ßݳÏÇ Ó»é³·ÇñÁ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ å³ñáõݳϿ ¦ÊáñÑñáõñ¹ ËáñÇݧ ß³ñ³Ï³Ý¿Ý£Prélude et Fugue-Á, ÏÁ Ý߳ݳϿ áñ ³Ý ÛÕ³óáõ³Í “Prélude” »õ “Fugue”-Á ·áñÍ³Í³Í ¿ ݳ»õå¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û 1950-1954-Ç ÁÝóóùÇÝ£ Huit chorals et Prélude et Fugue (àõà ߳ñ³Ï³Ý һ鳷ÇñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. »õ ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ) çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Êáñ³·Çñª Album bien tempéré: лÕÇݳϪ Ýáõ³·³ß³ñÇÝ Ù¿ç (ï»°ë í»ñÁª Huit chorals etKoharik Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª Prélude et Fugue-Ç µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£çáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ:»ñê 12: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»-ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x34.9 ëÙ.£ øزÚàî Þ²ðÄàôØ MOTO CAPRICCIOSOһ鳷ÇñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ (½³ÛÝ åÇïÇ ·³Ù³ë ÙÁª ϳ½Ùáõ³Í 2 ûñÿ, ·ñáõ³Í ϳ-³Ýáõ³Ý»Ùª ².). åáÛï ٻɳÝáí, ã³÷ª 27x36 ëÙ.£Êáñ³·Çñª Moto capriccioso [øÙ³Ûáï Êáñ³·ÇñÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÇÙß³ñÅáõÙ]: лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: ºñ³Åßï³Ï³Ý ÏáÕÙ¿ë£Ï³½Ùª çáõÃ³Ï »õ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª 1962: ÜáÛÝ »ñ³Åßïáõû³Ý ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³Ï ÙÁÝ ¿Â»ñê 4: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»- ¹³ßݳÏÇ Album bien tempéré-Ç ÃÇõ 17-Áªë³Ïª ïáõß³·Çñ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.4x36.1 ëÙ.£ “Moto perpetuo” [Ú³õ»ñÅ ß³ñÅáõÙ], ɳ ÏÇëí³ñÎÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ çáõóÏÇ ³é³ÝÓÇÝ Ýáõ³- ٻͳɳñ (A flat major)£ xiii

øزÚàî Þ²ðÄàôØ [áõñÇß ï³ñµ»ñ³Ï] MOTO CAPRICCIOSO [other version] ÎÁ ·ïÝáõÇ Moto capriccioso-Ç »ñ³Åßïáõ- ¸Åáõ³ñ ¿ áñáᯐ ². »õ ´.-¶.-¸. Motoû³Ý áõñÇß ï³ñµ»ñ³Ï ÙÁ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳ- capriccioso-Ç Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³- Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ£ ².-Á ³õ»ÉÇ Ùûï ¿ ¹³ß-ÏÇ Ñ³Ù³ñ, áñáõÝ Ó»é³·ÇñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ ݳÏÇ Album bien tempéré-Ç ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ, ÇëÏ ´.-Á ÏÁ Ïñ¿ 1955 Ãáõ³Ï³ÝÁ£ ÆëÏ ÇÝãá±õ ´.-Á(½³ÛÝ åÇïÇ ³Ýáõ³Ý»Ùª ´.). Ëáñ³·ñáõ³Í ã¿ »õ ãáõÝÇ Ýáõ³·³ñ³Ý³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõݪ ÝáÛÝå¿ë ¹Åáõ³ñ ¿ Êáñ³·Çñª Ýßáõ³Í ã¿: лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: áñá߻ɣ ÜϳïÇ áõݻݳÉáíª áñ ´.-Á ³õ³ñïáõÝ ·áñÍ ÙÁÝ ¿, Û³ñÙ³ñ ¹³ï»óÇ ½³ÛÝ »õë Û³ÝÓݻɺñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª Ýßáõ³Í ã¿: Âáõ³Ï³Ýª ïå³·ñáõû³Ý£ ÀÝïñ»óÇ ².-ÇÝ Ëáñ³·ÇñÁª³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 5: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: Moto capriccioso, ÇÙ ÏáÕÙ¿ë ³õ»ÉóÝ»Éáíª¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.1x34.9 ëÙ.£ ¦áõñÇß ï³ñµ»ñ³Ï§£ Êáõë³÷»ó³Û ¦»ñÏñáñ¹ ï³ñµ»ñ³Ï§ ·áñͳÍáõûݿÝ, ³Ï³Ù³Ûûñ¿Ý Üáõ³·³ñ³Ý³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ Ûëï³Ïûñ¿Ý çáõ- ë³ÑÙ³Ý³Í ãÁÉɳÉáõ ѳٳñ ².-ÇÝ Ñ»ï ï³Ï³- õÇÝ ³ÝÛ³Ûï ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõ-óÏ-¹³ßÝ³Ï ¿£ ÃÇõÝ ÙÁ£ ÎÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ çáõóÏÇ ³é³ÝÓÇÝ Ð²ÚÎ ²ô²¶º²ÜÝáõ³·³Ù³ëÇ »ñÏáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñ, áñáÝóÙ¿ Ù¿-ÏáõÝ íñ³Û Ûëï³Ïûñ¿Ý ·ñáõ³Í ¿ “Violon” »õûûõûñ¿Ý ³õ»Éóáõ³Íª “Caprice”£ ºñÏáõӻ鳷ÇñÝ»ñÝ ³É ³ÝÃáõ³ÏÇñ »Ý, ϳ½Ùáõ³Í »Ý2 ûñÿ, ·ñáõ³Í »Ý ë»õ ٻɳÝáí, áõÝÇÝ 27x36ëÙ. Ù»ÍáõÃÇõÝ (½³ÝáÝù åÇïÇ ³Ýáõ³Ý»Ùª ¶. »õ¸.)£Ì²Üú²¶ðàôÂÆôÜܺð1.-î»°ë ºÕdz Ø. îÝï»ë»³Ý, Þ³ñ³Ï³Ý Ó³Ûݳ- ܳ˳µ³Ý 2 çáõóÏÇ, çáõÃÇ »õ óõçáõóÏÇ Ñ³Ù³ñ,·ñ»³É, ². Ù³ë, ÆëóÝåûÉ, 1934, ¿ç 1-5, 7, 9-10, 12-14£ ¶³ÑÇñ¿, 2005£2.-î»°ë гëÏ ³Ùë³Ã»ñÃ, ²ÝÃÇÉdzë, ê»åï»Ùµ»ñ- 11.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-ÐáÏï»Ùµ»ñ 1946, ĺ. ï³ñÇ, ÃÇõ 9-10, ¿ç 287-289. ÃÇõÝÝ»ñ ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ 12.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦Þ³ñ³Ï³Ýù¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005. ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë- ¹³ßݳõáñ»³Éù§, ÝáÛÝ ï»ÕÁ, ¿ç 162-176£»³Ý, êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, 13.-Â. ²., Ýß. Ûû¹.Á£¶³ÑÇñ¿, 2005£ 14.-î»°ë ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ýáñ³·Çõï »ûó-3.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦Þ³ñ³Ï³Ýù ݳëáõÝ ³ÝïÇå »ñ·»ñ¿Ý ùë³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ,¹³ßݳõáñ»³Éù§, гëÏ, ѳ۳·Çï³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, ¹³ßݳõáñ»ó ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ²ÝÃÇÉdzë, 1950£². ï³ñÇ, 1948, ²ÝÃÇÉdzë, ¿ç 161-176£ 15.-î»°ë ¦ÜáñÇÝ ê. úÍáõÃÇõÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ì»Ñ.4.-²ñß³Ï ²ÉåûÛ³×»³Ý, ¦Ð³ëÏ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý γÃáÕÇÏáëÇÝ ûñÑÝáõû³Ý ·ÇñÁ Ù»ñ ï³Õ³Ý¹³õáñï³ñ»·Çñù§, г۳ëï³ÝÇ ÏáãݳÏ, ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, »ñ·³Ñ³Ý ¹³ßݳϳѳñáõÑÇ ûñ. ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë-ÜÇõ ºáñù, 6 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1948, ÃÇõ 45, ¿ç 1066£ »³Ýǧ, Üáñ Éáõñ, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, 24 ú·áëïáë5.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 1946, ¿ç 1£ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 16.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-6.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, гÛÏ³Ï³Ý ÃÇõÝÝ»ñ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿,ÍÇë»ñ·áõÃÇõÝ ¹³ßݳÏÇ, çáõóÏÇ »õ óõçáõóÏÇ 2005£Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 17.-î»°ë ÎáÙÇï³ë, ²½·³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ. ѳÛ7.-¦ÎáÙÇï³ë»³Ý 70 ³ÝïÇå »ñ·»ñ »õ ß³ñ³Ï³Ý- ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ »õ å³ñ»ñ·»ñ, ѳïáñ II,Ý»ñ§, гëÏ, ³Ùë³Ã»ñÃ, ²ÝÃÇÉdzë, ê»åï»Ùµ»ñ- ºñ»õ³Ý, 1950£ÐáÏï»Ùµ»ñ 1946, ĺ. ï³ñÇ, ÃÇõ 9-10, ¿ç 286£ 18.-¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦ÎáÙÇï³ëÇ ³ÝÛ³Ûï8.-î»°ë Â[áñáë] ²[½³ï»³Ý], ¦úñ. ÐáíÇõ»³ÝÇ »ñ·»ñÁ§, ¾çÙdzÍÇÝ, ³Ùë³·Çñ, ¾çÙdzÍÇÝ, ²åñÇÉ-Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ§, Üáñ Éáõñ, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, سÛÇë 1946, ¶. ï³ñÇ, ¿ç 42£31 سñï 1945£ 19.-Album bien tempéré-Ç ·áÛ³óáõÙÇÝ áõ ½³ñ·³-9.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- óáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë-ÃÇõÝÝ»ñ »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ »³Ý, êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ,10.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ä³ï³ñ³·. ¶³ÑÇñ¿, 2005£ xiv

20.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ÃÇõÝÝ»ñ óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 22.-î»°ë ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ýáñ³·Çõï »ûó-2005£ ݳëáõÝ ³ÝïÇå »ñ·»ñ¿Ý ùë³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ, 21.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- ¿ç 20£xvêîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð æàô²ÎÆ ºô ¸²ÞܲÎÆ Ð²Ø²ðWORKS FOR VIOLIN AND PIANOOUJ <ARAKAN :U NA>ABAN :U }IUK 3 HUIT CHORALS ET PRÉLUDE ET FUGUE Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian [email protected]©Oura.azir srboufi 1.-Réjouis toi, o Sainte Mère Violin =l &=M44=odÓ=er=ato=Œ =ˆ«««==l »»»»œ=»»»œ »»»œ=»»»»œ =»œ»» =»»»œ =œ»»» =œ»»» =»»œ» =l œ»»»=»»œ»=»»»œ=»œ»» =œ»»» ==»œ»» =l_«j«¯«ˆ=»»»œ =œ»»» =»»œ» =»»»œ =»»œ» =»»»œ =»œ»» =l ß=llll & =M44 πo#=˙«««««˙de=rat=o#˙˙«««««« =ave=c cllhna=««««««˙˙leur===«««««ˆ«ˆ« =«««ˆ ==ll _«««ˆ. =_=«ˆ««. =_««ˆ«. =_«««ˆ.=ll =__««««ˆ. =__««««ˆ=. =__«ˆ««« =__ˆ«««« _=ˆ««« _««ˆ«=_ˆ«««« ll Piano Í=ll ?=44 =»œ»». =»»œ». =œ»»». =»»œ». =lll =œ»»». =»œ»»=. =»»»œ. =»»œ». ==lll »»»œ. ==»»œ». =œ»»». =»»œ».=lll =œ»»». =»»»œ=. =»»»œ. =»»»œ. ==lll =l 5&==»»»œ =»»»œ =¯«««jˆ œ»»» =»»»œ =»œ»» =»»»œ=»»œ» =»œ»» =l »»œ» =»»»œ =œ»»»» =»»»»œ=»»œ» ==œ»»» =»»»œ =l =»»œ» =»œ»» «ˆ¯j««=»»»œ =»»œ» =»»»œ =»»œ» «j¯««ˆ=»»œ» =l =œ»»» ==»»»œ==»»»œ==»œ»» =«««ˆ =ˆ«««=l ==llllll &?==«¯j««ˆb_œœ»»»»»œˆ«««==_«ˆ««==_œ»œ»»»«««˙==. #œ==»»œœ»»» ==œœ»»»œ»» ==? ==lllll bn-»»»˙ˆ««««ˆ« ====««««ˆˆ« ==bn-»˙»»ˆ««ˆ«««==«««««ˆˆ====lllll n«j¯«ˆ«==»»»œ««ˆ««ˆ« ====œ»»»«ˆ«««ˆ« ==ˆ«««j¯ »»»œˆ««««««ˆ==&==__«ˆ«ˆ«ˆ«««««««esp==relllllss_i»»ˆœˆ«««»»»œ»«««==vo_««ˆ«« ««ˆ««==«««ˆ _»»«»»œ««ˆ»»œ«ˆ««==««ˆ«==_«««ˆ»««œ»ˆ»»œ»»« ====_«««ˆ»»»»ˆ«œ«»«»œ ==«««ˆ lllllßÍ =l 9&==œ»»» ==»»»œ =»œ»» =»»œ» . =»œ»» œ»»» =»»»œ=l =«ˆ«« ==ˆ«j«« =‰ =_»»»˙ ====l b_»»»˙====n_ˆ«¯««j=œ»»» =»»œ» =»œ»» ==l =»»»˙ ====»»»œ =»»œ» =»»œ» ==lßÍ==llllll &?==b_ˆ«««»»»«ˆ«»«œœ»» ==«««ˆ ==_«ˆ««œ»»»»»ˆœ«««» ==ˆ««« b_«««ˆ«»»«»œˆ»»«œ» ====_»»«»œœ»«»»«ˆ«ˆ«« ==llll «ˆ««¯j==#_»ˆ««»»»»«œœ«ˆ«« ==ˆ««« _==«»«ˆ«œ»»œ»»«««ˆ ˆ««««¯ˆ««j==_«ˆ««ˆ««««ˆ«»»»œ==»»œ» ==_ˆ««««««œ»»»ˆ««ˆ ˆ«««==llll b==_«««ˆ«»»»««»ˆ»œœ «ˆ««==«j«ˆ¯« _==«ˆ««œ«œ»««»»»ˆ» _«««ˆ==n_««ˆ«˙«««œ»œ»»»» ====_«««ˆœœ»»»»» _«««ˆ==__««««ˆ ==llll __ˆ««««œ««ˆ»»»»»»«œ ==_«ˆ««« _==«««ˆœ«»»«ˆ»«»œ»» «ˆ««==#_ˆ«««»»»»ˆ»œ«««œ====_«««ˆ»ˆ»œ«œ»»««» ==«ˆ«« llll =l 1&3 ==_»»»œ ==b_=»»»œ =_««¯«jˆ =_»»»œ ==»»»œ=œ»»» =l =»˙»» ===___»»»œ»» ==b___»»»»œ.==__»»»»œ l=__œ»»» =_œ»»» =_»»»œ ==_»»»œ=__»»»œ==__»»»»œ n=___»»»»œ =l __»»»œ» =. #__»»»œ=#_-»»»œ=__œ»»» =U_»»˙» ===”Íß==lllll &?==ˆ«««»ˆ«««»œ»»»œ==_«ˆ«« ==««¯ˆj«bb==««ˆ»«œˆ»«»««»œ» ˆ«««==_»»ˆœˆ««««»»»»œ««==_««ˆ« ==¯j«ˆ«« ««œœ»»»«»»»ˆ====llll #««««ˆ«ˆ««««ˆ==n==«««ˆ«ˆ«««ˆ«« ==_«ˆ«««««ˆ«««ˆ ==_««ˆ« b__==««ˆ«ˆ«««ˆ«««« _«««ˆ==llll==#_ˆ«««ˆˆ«««««« ==_==ˆ««ˆ««««««ˆ«« «ˆ««==#_««««««ˆˆ««««ˆ==. ==_«ˆ««#__««««ˆ««ˆ«««««ˆ==_ˆ««« ==llll #___˙««««˙««««««˙======___UU==«˙«˙««««««˙«« ==””””

4 [email protected]©Or dasouz ;rknauoraz 2.-Du ciel nous arrive la lumière =l &=44L=en=tŒo ==l Ó====»œ»» =. =»»»œ =«««ˆ« =«««ˆ «««ˆ=««««ˆ=l ˆ¯«j««=œ»»»» =»»»œ =»»»œ =»»»œ» »»»»œ=»»»»œ=»»»»œ=»»»œ =»»»»œ =«ˆ«« =««ˆ« ˆ««««==«««ˆ« =»»»»œ. =»»»»œ =»»œ» =»»»œ» l l délicatement ß=ll & =44Le=nŒto==l ====∑ ====l =======∑ ======l l πl l l Í=ll ?=44 =œ»»». ==ll »»»œ. ==œ»»». =»œ»».==»»»œ.===ll =»»»œ. ==»»»œ=. ===»œ»». ===»»»œ. ===ll =l 3&==»»œ» =»»œ» . =»»»»»œ=»»»»»œ =»»»»»œ =»»»»œ =»»»»œ =»»»»œ »»»œ=»»»œ=»»»»œ=»»»»œ =»»»»»œ =»»»»œ =»»»»œ =»»»œ »»»œ=. =»»œ» =l ¯«jˆ«« =ˆ««« =««ˆ«« ˆ««««=««ˆ«=»»œ»» =œ»»» =»œ»» =œ»»»» =»»œ» =œ»»» «j««ˆ¯=»»»œ =»»»œ =«««ˆ =««««ˆ ««««ˆ=«««ˆ«=ˆ«««=l lÍß==lllll ?& ==»»»œ.====»»œ».==========∑»œ»». ==========»»œ». ====llll ==«˙««œ»»». ====»»»œ==. ====««˙«»»»œ.======»»œ»==. ======llll =l 5&==»»»»œ »»»»œ=»»»»»œ =»»»»œ. =»»»»œ «««ˆ=««««ˆ =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ=«ˆ««j==‰ =«ˆ«« =l =œ»»» =»»»œ »»»œ=»»»»œ =»»»œ »»»œ=. =»»»œ »»»œ=ˆ¯««j« œ»»»» =œ»»» =œ»»» »»»œ=»»»œ =»»»»œ =»»»œ »»»œ=l =»»»œ =»œ»» «««¯jˆ=»»»Jœ =‰ =_»»»œ=__»»»»œ __=»»»»œ __»»»œ=__»»»œ» =lß=llll & =««˙«======»»»œ==»»œ» ==ll #»«»˙»««˙ ====#»»˙»«««˙======ll n˙»«»˙««» ====«»«»ˆ«œ» ==«««ˆ»œ»» =llÍ=lll ?=œ»»».===»»œ».===»»»œ.==»»»œ.==lll œ»»». ===œ»»». =œ»»».===œ»»». ===lll »œ»». ==»»œ». ==œ»»». ==œ»»». =lll=l 8&==__»»»œ =___«««¯ˆj __œ»»»»=__œ»»»» =_œ»»» =_»»»œ==__œ»»»» =___œ»»»» =__=»»»»œ __»»»»œ=__»»»»œ=___»œ»»» =___»»œ»»» =____»»»»œ» =___»»»œ» =l =___œ»»»»» =___œ»»»» =__»»œ»» =__œ»»» =__»»»œ» =___»»œ»» =__œ»»»» =__=»»»»œ _»»»œ»=__»œ»»» =_»»»œ=__»»»»œ =__»»»»œ =__»»»»œ =__»»»»œ __=»»»»œ _=»»»œ =lll «««ˆ _«ˆ«« _««˙« __»œ»»» __»»»»œ ___»»œ»»» ___œ»»»»»Íß==llll &?==_»œ»»»œ»»========_««»œ»ˆ»« ==«««œ»ˆ»»========»«ˆ»«»«œ ========llll »»œ«»««ˆ========»ˆ««»«œ»========«ˆ«»«»»œ ==========««œˆ»«»» ==llll

5 =l 1&0 ==S_»œ»»» =___»»»»»œ =___»»»»œ=__œ»»»» =__œ»»»» =__»»»œ =__œ»»»» =___»»»»œ =__œ»»»» =__œ»»» =_»»»»œ =_»»œ» _=œ»»»» =»»»œ ==»œ»» _=»»»œ l=_»»»»œ=__ˆj«««¯=_œ»»»» =_œ»»» =_œ»»» =__œ»»»» _=»»»œ =__«ˆj««¯ __œ»»»» =_œ»»»» =_œ»»» =»»œ» =_=œ»»» =__jˆ«¯«« =_œ»»» ===lÍß==llllll &?==bS»˙»»»»˙»»œ»»»»»œœ========»œ»»œ» ========œ»»˙»˙»»»»»»œ»œ»» ======œ««ˆ«»»»»œœ» ======llll b_»œ˙««»»»«œ»˙˙»»»»»»»ˆ«««====««««ˆ ==ˆ««««==««ˆ« ==»»œ»»»œˆ««« ====«««ˆ n==#_˙«««»˙»»»»»˙»«ˆ««»œ»»»»œ======œ»»»«»»««œˆ ==«««ˆ==llll =l 1&2 ==_»»»œ =__j««¯ˆ« __=œ»»»» _œ»»»»=_œ»»» =_»»»»œ=œ»»» =_»»»»œ=œ»»» =_»»»œ» =_»»»œ=__œ»»»» =__œ»»»» =. =__»»»»œ. =_»»»œ=__«ˆj¯««=_œ»»»» =_»»»œ =_œ»»»» =_»»»»œ =l =_»»˙» =======Œ ===‰ =_»œ»J» ==l ==llllll &?==n__»«»»««»œ»ˆœ»˙»»»»»˙»==«««ˆ ==«««ˆ====««««»œ»ˆ»œˆ««»» ======«ˆ«« ˆj¯«««==««ˆ««»»»œˆ««__»»»»»»˙˙»======ˆ««««»»««»œˆ ==========llll ==_ˆj««¯« _»ˆ«««œ»»»»œ»» ====»»»œ #==_œ»»»œˆ«»»»»»«»œ«« ==¯j««ˆ« ˆ»»»œ««««==#_==««œœ»»»»»»«ˆ»œ»» ==ˆ««« ==n_»»»ˆ»»»»»»œ«««œœ ==»»œ» ==llllßÍ 8va =l 1&4 ==p»œ»» ass=ionn=é»»»»œ =»»»œ »»»œ=»»»œ =»»»»œ »»»»œ=»»»œ =_œ»»»» =œ»»» _«¯j««ˆ=»»»œ »»»œ=»»»œ=l=»»»œ =»»»œ »»»»œ==»»»»œ »»»»œ=»»»»œ =»»»œ »»»œ=¯«j««ˆ »Jœ»» =‰=»œ»»»=»»»œ=»»»»œ =»»»»œ »»»»œ=l œ»»»=. =œ»»» =»œ»» =œ»»» =œ»»». =»œ»». ==»»œ» =»»»œ=lß=lll & =»»»œ=»»»»œ =j¯ˆ««« œ»»» ==œ»»» =œ»»» ===»»œ» =»»»œ »»»œ=l «ˆ««==«ˆ«« =»œ»» =œ»»» =»»œ» ==»»œ» ==»œ»» =l œ»»» =œ»»» j«ˆ««¯=»œ»» =»»œ» =»»œ» =œ»»» j««ˆ«¯=»»œ» =lÍ=lll ?=b»»»»»œˆ««œ«==»»»»ˆœœ««»«===nœ»»»»«««»œˆ===»œ«««ˆ»»œ»» ==llll œœ»ˆ«««»»»»» ===œ»»»»œˆ»«««» ==#_ˆœ«»»»«œ«»» ==_œ»»««»»œˆ»« ===llll ««»»»»»«œœˆ ==bb»»»»»«««ˆœœ ==_«œ»«œ»»»»«»ˆ ==_»œœ«»»«»«ˆ»» =llll =l 1&7 =8=»»œ»»va =œ»»» œ»»» =œ»»» =œ»»» =œ»»» »»»œ=»»»œ =»»»»œ =»»»»œ »»»»œ=»»»»œ=_»»»»œ =»»»»œ »»»œ=»»»œ_=» , >»»»œ=_-œ»»» =. =l »»»œ=_»»»œ=_»»»»œ =__»»»»œ =_-»»»œ» =_»»œ» =__««j¯«ˆ _=»»»»œ _»»»»œ=_»»»˙ =====l _»»»œ==Œ ==Œ ==”ßÍ==llllll &?==#»»œ»ˆ«ˆ«««««========n»œ»»««««««ˆˆ ========»»»œ««««««ˆˆ ==»»»œ ==b««ˆ««ˆ«««««ˆ====«««ˆ llll ==#œ»»»ˆ«««ˆ««« ======_œ»»»ˆ«««ˆ«««« ======#_»»»œ«««««««ˆˆ. ==»»»œ#==_««ˆ«««ˆ«««»»»œ ==»»»œ ==llll #_ˆ««««««ˆ«˙««==. _==˙«˙««««« ====””””

6 [email protected]©Oura.azir Astoua/a/in 3.-Que la joie arrive =l &=cA=lle=Œgro=F=«««ˆ ==»»»œ ==»œ»» ==l =»œ»» ==»»»œ==n=»»œ» ==»»»œ ==l =»»œ» ==»»Jœ» =‰==»œ»» ==»»œ» ==l ßÍ==llllll ?& ==Accll==eF__««««ˆˆ««ˆ««««gr==o ==__ˆ«ˆ«««««««ˆ«« ==#___==ˆ«««««ˆ«««ˆ« ==___««ˆ«ˆ«««ˆ«««====llll ==_«ˆ««««ˆ«««ˆ ==bb_«ˆ««««ˆ«««ˆ====«ˆ««««««««ˆˆ====«««ˆ«««ˆ«««ˆ ====llll #ˆ«««ˆ««««««ˆ====n«««ˆˆ««««««ˆ ======«««ˆ««ˆˆ«««« ==b«ˆ««««ˆ««««ˆ====llll =l 4&==»œ»» ===œ»»» ==»»»œ ===œ»»» ==l =«ˆ««===ˆ««j« =‰==Ó=====l =»»œ» ===»»»œ ==»œ»»===»œ»» ==lÍß==llllll ?& ==#==««ˆ«««ˆ««««ˆ ==_==ˆ«««««««ˆ«««ˆ ==#_==ˆ««««««ˆˆ«««« ==#_==œ»»»««««««««ˆˆ ====llll #_»»œ»ˆ««««««««ˆ====_»»»Jœ««jˆˆ««««««====‰‰ ==_«ˆ««««ˆ«««ˆ»»»œ====__œ»»»»»»»»œœˆ«««====llll ==__»»»»»»»»œœœ«««ˆ====__œœœ»»»»»»»»««ˆ«====b__œ»»»»»»œ»»œ«ˆ««====__»œ»»»»»»œœ»«««ˆ====llll =l 7&==»»œ» ===œ»»» ==»»»œ===J»»»œ =‰==l =œ»»» ===»œ»» ==œ»»» ===»»œ» ==l =œ»»» ===»»œ» ==U»»»œ===Œ ==lÍß==llllll ?& ==__==»»»»œ»»»œœ»«««ˆ ==__==œœ»»»»»»»»œ««ˆ« ==#==_œœœ«ˆ««»»»»»»» ====_««ˆ«»»»»œœœ»»» ======lllll #œ«»»««ˆ»»»»»»œ»œ====»»»«ˆ««œœ»»»»»»œ====##»»«««ˆ»œœ»»»»œ====«»»œ«ˆ«»œ»»»»œ====lllll ==b«ˆ«»»»œ«œœ»»»» ====»«»»««ˆœœ»œ»»» ====n#nu#œUUˆœ««»«»»»»»»œ====ŒŒ====lllll =l 1&0 ==c»»»˙re=sc. ===»œ»» ==»»œ» ==l #=»»»œ ==»»œ» ==»»»œ ==#œ»»» ==l =»»»œ ==»»»œ =#=œ»»» ==»»œ» ==l S»»˙»===»»»œ==Œ==” ==lllllll &?==#c««œ»»»ˆ««ˆ«»»»«œr==esc.==««»ˆ«œ»»»ˆ«»»œ«« ====»«»ˆœ«»«ˆ««»»»œ« ==«««œ»»»ˆ»«««ˆ»»œ====lllll #_»«««ˆ»»œ«««œˆ»»»====_»«««ˆœ»»ˆ««œ»»»«====_œ»ˆ»»«««œ»»«»««ˆ ==b_»ˆ»œ»«««œ»«»«»«ˆ====lllll bn_==œ««»«»»ˆ»«œ»»««ˆ ==_«»»œ«»»»»«ˆ««œˆ«====bˆ«»««»»œ«»ˆ««»œ» ==bn»ˆ»«»œ««»»»ˆ«««œ====lllll ##==S«»˙««»»˙»˙»«««˙» ====«««œ«»œ»»»»«»«ˆˆ ====ŒŒ ==”””””ßÍ

[email protected]©Ankanimq a-a=i qo 74.-O Sainte Vierge agenouillons-nous devant Toi=l &=# =cAn=dŒ a=nt=el e=spr=es=siv=o ==∑ =====l =_»»»œ =__«ˆ«j«¯=_œ»»»» _œ»»»=_»»»»œ =»»»œ »»»œ=_»»»»œ =»»»»œ =_»»»»œ=»»»œ =_»»»œ _»»»»œ=_»»»œ _=»»»»œ _»»»œ===lß=lll & =# cA=n‰d=a»J»œ»n=tel eœ»»»=spr_=»»»»œes»»œ» s=œ»»»iv»»»œo_=»»œ»» »œ»»» _=œ»»» _œ»»»» =_œ»»» _=««j¯«ˆ _»œ»» =»œ»» »»œ» =l »œ»»=»»»œ -»»»»œ=_»»œ»»=œ»»»» =œ»»»» =»»œ» »œ»»=¯«jˆ«« J»œ»»==‰=»»œ»»=#»»»œ =»œ»»» »œ»»»=»œ»»» ll π l rêveur l lÍ=ll ?=# c=Œ==ll œww.»»»»œ=œ=.»»»œ» ==œ=.»»»»œ ==œ.»»»œ» ==ll ww.œ»»»===.»»œ» ===.»»œ»===.»»»œ===ll =l 3&=# =_»»»œ=__»»»œ __»»»»œ=__»»»œ =__»»»»œ __»»»»œ=. _»»»œ =_»»»œ _»»»»œ=_»»œ» . =_œ»»» =__»»»»œ __=»»»»œ _»»»œ=_»»»œ l=»»»œ===_»»»œ _»»»œ=_»»»»œ =»»»»œ »»»œ=_»»»»œ »»œ» ==»»»»œ=»»»œ =»»»œ _»»»»œ =l »»»œ =_j«¯«ˆ« _»»»»œ=»»»»œ »»»œ=»»»œ.=»»»œ »»»œ=œ»»» =œ»»» =»»»»œ =»»»»œ »»»»œ=_»»»»»œ _»»»»»œ=__»»»»»œ _»»»»»œ==_»»»»œ lßÍ==llllll &?==## ==ww.œ»»»»»œ» . ====»»»œ .»»»œ»œ»» ==»»œ» ==.œ»»»œ»»» ==_»œ»» ==.»»»œ»œ»» ==»œ»» ==llll#œwwœ»»»»»»œ»»==»»»»œ »»»»œ==#»»»œ ==»»»»œ »»»»œœ»œ»»»»»»œ==»»œ»==œ»»»œ»œ»»».==»»»œb. n==#Sœ_»»»œ»»»»œ. ==_»»»œ. ==llll __ww˙»»»»œ»»œ»» .====»»»»œœ====bœœ»»»» ==»»œ» ==»»»œœ»œ»»»» ====»»œ» ==llll =l 6&=# =>œ»»» =_-»»œ» =. =>œ»»» =S_-»»œ» .==pœ»»» =_«ˆ««¯j_»»»»œ=»»»»œ=»»»œ =»»»»œ «¯««jˆ=»»»»œ =»»»œ »»»»œ=»»»»œ=l =»»œ» _«««¯jˆ=_»»»»œ =»»»œ =»»»œ »œ»» =_»»»»œ==_»»»»œ ===»»»œ» =_»»œ»» _=««j¯ˆ« _»»»»œ=»»»»œ =»»»»œ =»»»»œ ==»»»»œ »œ»» =»»œ»» ==»»»»œ lß=lll & =# =»»œ» =»œ»» =»»œ»» =_»»»œ» =_œ»»» ===_œ»»» ====l _œ»»» =?=#=»»»œ» »œ»»» =œ»»»»» »»»œ»»=»»»œ» =»»»»»œ »»œ»» =»»»»œ ‹=>ˆ««« =-«««ˆ=. ==>««ˆ« -ˆ«««=. ==lÍ=lll ?=# =»»«»œ««ˆ ==#nˆ«»«»«»œ==_˙»»«˙««» =======lll _ˆ«»«œ»»«==_=m»»˙» arc=ato ========_»»»œ ===lll =l 8&=# ==»»»œ ====»»»Jœ====‰==Ó========l =======U∑========”Íß==llllll ??==## ==#_ˆˆ««««««««. ==««¯jˆ« ««««ˆ==««««ˆ==«««««ˆ ==n_«««««ˆ«ˆ. ==ˆj«¯«« ««««ˆ==««««ˆ ==««««ˆ ==«««ˆ #_««««ˆ«ˆ««==. #««¯ˆj«==«««ˆ ==««««ˆ n==_««««««ˆ«ˆ. ««ˆ««==n««ˆ«==«ˆ«« ==llll _««ˆ««««««ˆ==. «««««ˆ==«¯«jˆ« ==«««««ˆ «««««ˆ==«««««ˆ ==_-««««««ˆ«ˆ.====««««ˆ ««««ˆ==««««ˆ ==««««ˆ _UUˆ«««ˆ«««==. ==””””

5.-9ur0ffurn-bfir lntun.y iltn;p 5.-Lumidre c6leste dont tu es la mdreModeratoModerato 6.-ltGu\[rqp0 tu\lrg 6.-F€tons ta sainte naissance

9 =l 5&=b =«««ˆ=««««ˆ =««««ˆ «««ˆ=»»»œ =»»»œ=»»»œ #=»»»œ »»»œ=««««ˆ=«««««ˆ =««««ˆ ««««ˆ=««««ˆ =««««ˆ ««««ˆ=l «««ˆ===««ˆ« ==«««ˆ #ˆ«««=»»»œ ==»»»œ »»»œ=»»»»œ »»»»œ=»»»œ=»»»»œ l=»»»œ ==»»»œ=»»»»œ »»»»œ=#»œ»» =«««ˆ =««««ˆ «««ˆ=»œ»» =»»»œ==»»œ» l ==llllll &?==bb #b==__»»»œ»»»»œœ»»œ ==#==n__œ»»»»˙«««»»«««œ˙.. ==_»»»œ»œ»» ====__œ»»»»œ»»»========llll nS___««˙«»»»»˙»==œ»»».. . »»»œ==»»»œ ==»œ»» . »»œ» ==»»»œ ==»»»œ. ==»»»œ n»»»œ==#n___««»»»œ«ˆœ»»»» ==___»»»»»œ==llll ==___«««»œ»ˆ»»»»»œ __==œ»»»» b##__»»»«˙«˙»»«»œ==_»œ»»==__«ˆ««¯j==__»œ»» ==_»»»œ _==«œœ»«»»»»»«ˆ»»»œ ==llllßÍ =l 8&=b =««««ˆ=««««ˆ =««««ˆ #«««ˆ=««««ˆ =««««ˆ «ˆ««===_»»»œ =n_»œ»» =n__»»»œ __=»»»»œ. __»»»œ=_»»»œ=__»»»»œ l=__»»œ»» ===___»»»»œ __»»»»œ=n__»»»œ=__»»»»œ ___=»»»œ» ____ˆ«««¯j=___»»»»»œ ___»»»»œ=___»»»»œ =__»»»»œ #__=»»»œ ___»»»»œ=l __=œ»»»» =__»»»»œ =___«ˆ««j¯___»»»»œ=__»»»»œ #=__»»»œ __»»»»œ=_»»»œ=_»»»œ _»»»»œ=__œ»»»» ==lßÍ==lllllll ?& ==bb n==»»»»»»»œ»œ«««ˆœ. ==»»»œ==»»œ» ==nn_»œ«««»»»»»œˆˆ«««ˆ««««ˆ.==»»»œ »»»œ==__»»ˆ˙»«««»»œœ»»»»œ» ====#__«««ˆ««ˆ«ˆ«««====llll==n__««««««ˆˆˆ«»««»»œ. ==_»œ»» »»»œ==___»˙»»»˙»»»ˆ«««»»˙» ==___ˆ«««==___«ˆ««==__ˆ«««==#b__œœ»»»»»»»ˆ«Œ««==b_==«««ˆ ==llll n__»œ»»œ»»»»»»»»œ==____»œ»»»»»»»œ»»»»»œ======bb__»»»»œ»»»»œ»»»œ ====bn___»»»»œ»œ»»»»»»»œ==llll =l 1&1 =b =#__œ»»» =_»»»œ==_»»»œ _»»»œ=__»»»»œ =_»»»œ __»»»œ=_»œ»» ==_»»œ» =__œ»»»» =l ___=»»»»œ __»»œ»» =___»œ»»» =__»»»»œ =#__»»»»œ =n_»»»œ __=»»»»œ __»»»»»œ=__»»»»œ __=»»»»œ =___»»œ»» =___œ»»»»» =____»»»œ»» =l =___»»»»œ ____«¯jˆ««=___»»»»»œ =___»»»»œ ___»»»»œ=__»»»»œ =__»»»»œ #=__»»»œ __»»»»œ=_=»»»œ =_»œ»» __»»œ»=__»œ»»» ==lßÍ==llllll ?& ==bb ==_««««˙˙««»œ»» ====»»»»œ»œ» ==»»»»»œ»œ==_««««ˆˆ««»œ»»»»»»œ==b==_»»»»»œ»»œ«ˆˆ«««««««ˆ ==llll==__»˙»˙»»»»»ˆ«ˆ«««««««ˆ ==n==#S»˙»˙»»»˙» ======__==œ»»»»»»œ ##__œœ»»»»»»==bn_»»»»œ»»œ»œ»»»»»»œœ====llll ==__»œ»»»»»»œœ»»œ»»»»œ ====__œ»»»»»»»œ«««˙«˙«˙« ======##__»»œœ»»»»» ====nnn_»»»»»»»œœ»»»œ»»œœ»»» ==llll =l 1&4 =b =#=__»»»œ __=»»»»œ ___»»»œ» =__œ»»»» =__œ»»» =__»»»œ =__»»»»œ==__»»»œ =_»»»œ _=»»œ» =_œ»»» =__»»»»œ =_»»œ» =l =__»»»œ» =#__»»»œ==n_»»œ» =__»»»œ==__»»»»œ =___»œ»»»» =___œ»»»» =__œ»»»» =__»»œ»» ==l __=»œ»»» =Œ==Œ===”Íß==llllll &?==bb #==####_»»»œ»»»»œˆˆ««««««««ˆ ======bbbb__==»»»»»»»˙˙˙˙˙«««««««« ========nnnn__»»»»»»»œœ»«««ˆˆ«««»»œ======llll __»»»»˙˙»»»««««ˆ»««ˆ»œ»======_˙»˙»»»««»«ˆ.. ====_«««ˆ»˙»»»˙»»» ======ƒ«««ˆ====llll __==»œœ»»»»»»œ»»»»«»œˆ«« ==ŒŒ ====ŒŒ ==””””

10 7.-$np&f SburnG 7.-B6nie soit Ton Guvre 8.-ll;uop pur0& b 2'of't 8.-Dieu nous apparait en ce jour

11 =l 9&==»»œ» =»»»œ=«««ˆ¯j »»»œ=œ»»»==»»»œ =ˆ««« =««ˆ« =l ««ˆ«===«««ˆ ==»»œ» =»œ»»=ˆ«««¯j =»»»œ =l «««ˆ==«ˆ«« =«««ˆ =»œ»» ==»œ»» ==l =««ˆ« =ˆ««««=«««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=««¯jˆ« =pU««ˆ« =Œ ==” ==lllllll ?& ==nŒˆ«««»˙»«»«««˙˙»»˙»==m»œ»»==arc==ato»ˆ»œ»««»«»»œ«««ˆ==«ˆ¯j««==««ˆ«»ˆ««œ»»«œ»»» ====lllll ««»ˆ«œ»»««ˆœ»»«» ==»»»œ==«»»œ«»ˆ«»««»«œˆ» ==»œ»» ==»»»œ«ˆ«««œ«ˆ«»»» ==»»œ»ˆ««««»ˆ«»«œ» ====lllll ##S»»»«««œˆ»ˆ»œ«««»====ˆ«»»««»œ»œ»«««»ˆ==«¯««jˆ #_œœ«˙«««»˙««»»»»»» ==œœ»»»»»»» ==#œœ»»»»»»» ==œœ»»»»»»» ==lllll _f»»»«««˙œˆ»»»˙«««==¯«««ˆj »»»œ«««ˆ====p==uu_UU»»«««ˆ»œ»»ˆ«««»œ ==ŒŒ==”””””ßÍ [email protected]©>orfourd .orin 9.-O mystère profond Na.aban ;u }iuk Prélude et Fugue Prélude =l &=b =cLe=nÓto===Œ =‰ =p«««ˆj=l w=======l =ˆ««« ˆ««« =»»œ» =œ»»» =»œ»» =«««ˆj¯ »»»œ =»»»œ n»»»œ=»»»œ=»œ»» =l =»»œ» =Œ==Ó ==l ßÍ==lllll ?& ==bb Lcc==e#πœn_»»»»»œ»œt==oœ_œ»œ»»»»» ==œ_œ»»»»œ»»∑==œ==_»»»»œ»»œ ==lllln_==»»»»»»œœœŒ ==_»»»»»»œœœ‰ ««jˆ«==nœœ»»œ»»»»««ˆ«==. œœœ»»»»»» ==jˆ««« ==llll ==#œ»»»»»œ«˙«« ==œ»»»»»œ ==#==œ»œ»»»»«ˆ««. ====»»œ»»»œ #ˆ«j««==llll bn==»»»œœ»»«««ˆ ==»»»»œ»œ«ˆ«« ==b»»»»»œœˆ««« ==nœ»»»»œ»«««ˆ==llllß==llll &&5 ==bb ==»»»»œ««ˆ«=n»»»œ==»»»œ§ ==»»»»œ »»»œ==»»»»œ =»»œ»««ˆ«==#==»»»»œ«ˆ«««ˆ ==#»»»œ =œ»»»» =»»»œˆ««««ˆ===»»»œ ==lll ==w»»»˙œ»»» . #==_»»»œ =»»»œ=»œ»»===»»œ» ==»»»œ ==n=_œ»»»»»»œ===lll=«««ˆ ==««ˆ« _»˙»»»»œ«ˆ««»==. ==«ˆ««=#_=»œ»»J=#n==__»»»œ«»«»«»ˆœ ==n__««»»«œˆ»»»»œ==»»»œ=»»»»œ==»»»»œ œ»»»»===lllÍ=lll ?=b =#œ»»»œ»» ===œ»»œ»»» =n#=»œœ»»»»» ==»»œœ»»»» ==lll bn=œœ»»»»»» ==œ»œ»»»»» ==«««ˆˆ««« =««ˆ«ˆ«««==lll =#ˆ«««==«ˆ«« =n=ˆ««« =ˆ««« ===lll =l &8 =b ==»œ»» ==œ»»» =»»˙»=====l =»˙»» ===Ó ==l=pœ»»» =»»»œ==»˙»» ====l=»»»»»œ =»»»»œ »»»»œ =»»»»œn»»»œ=œ»»» . =ˆ««« =««˙« =====l ==lllll ?& ==bb ==«««ˆ ««ˆ«#n==˙««»«»œ»««ˆ«. ==»œ»» n«««jˆ==#__»»«««ˆ«««»œ˙ ==n__œ««««»»»ˆ==_««ˆ« «ˆ««==«««ˆ «««ˆ==llll n_ˆ«««»»»œ«««ˆ==. __»»««ˆ«œ» ==b«ˆ««j#==S_˙«»«œ««˙««»» ==_œ»»» ==llll np_ˆ««ˆ««ˆ«»»»œ==_ˆˆˆ«««««»»»œ==_««««ˆˆ»»»œ==_ˆ««««««ˆ««ˆ«==ˆn«ˆ««« ==ˆ««« ˆ««« ˆ«««==lllln==_ˆ««««ˆˆ«»»»˙ ====#_==ˆ«««««ˆˆ ==«««««ˆˆ«««ˆ n«««ˆ==«««ˆ ˆ«««==ˆ««« _»»œ»«ˆˆˆ««««==llllßÍ

12 =l 1&2 =b =»»»»œ=n»»»»œ =»»»œ =»»»œ »»»»œ=»»»»œ.=»»˙» ======»»œ» ==l »œ»» ==œ»»» =»œ»» =»˙»»=======l »˙»» ====»»˙» ======lÍß==llllll ?& ==bb #==bˆ«««»˙»»««««ˆˆ ======ˆ«««««ˆ«ˆ««====««««ˆ«ˆ»»»ˆ«««œ n==»»»œ »œ»»» ==œ»»»» œ»»»» ==b««ˆ««ˆ««ˆ«»»œ» ====lllll _««ˆ««»»˙ˆ»««ˆ«.====bb_«««ˆˆ««««ˆ ==_««ˆ«ˆ«ˆ«««====b_»»»«ˆ««««ˆœ««ˆ n==»œ»» œ»»»» ==œ»»»» œ»»»» ==lllll ==_ˆ«»«˙«»ˆ«»««ˆ«. ==#b_ˆ«««ˆ«««ˆ««==_==««««ˆˆ««ˆ««« ==bn»œ«««»ˆ»ˆ«««««ˆ #==»»»œ œ»»»» ==œ»»»» œ»»»»==lllll =l 1&5 =b =»»»œ» =»»»»œ =»»»»œ =»»»œ n»»»œ=œ»»»» .=˙»»» ======»»»œ =l=n»»˙» ===œ»»»==»»»œ ««¯«ˆj=»»œ» ===»»œ» =l n=J»œ»» =»»œ» ==»œ»J» =«««ˆ. ====»œ»J»==lÍß==lllllll ?& ==bb ==«ˆ««ˆ«««««ˆ˙»»» ======#nnˆ««ˆ«««««ˆ«====n«««œˆ«««««ˆˆ»»» #œ»»»==œ»»»» ==œ»»»» »»»»œ==n««ˆ«ˆ««»»«œ««ˆ» ˆ==lllll==«ˆˆ««««˙»»»««ˆ.==b#__«««ˆ««ˆ««==ˆ ==_˙««««ˆ««»»»œ ==n_==«œ«ˆ«»»»»»»œ œ»»» ==œ»»»» #œ»»»»==»»»»œ ==lllll _«««ˆˆ««˙»»»«==. ==#_««ˆ«ˆ««« ====_«ˆ«««««ˆ ==#_œ««»»»ˆ««ˆ«« ==»»œ»» »œ»»» ==n»»»»œ ==»»»»œ lllll =l 1&8 =b =«««ˆ=«««ˆ #=ˆ««« =ˆ««« =««ˆ« =«ˆ«« nˆ««« =«˙«« =====l=«««ˆ n=«««ˆ ««««ˆ=§««««ˆ #=ˆ«««« ««««ˆ«=«««˙. ========l #ˆ«««=. ====«ˆ«j« =«««ˆ ==«ˆ«« ==lÍß==llllll ?& ==bb ==_«««ˆ»»˙»«ˆ««. ==nb_==«««ˆ««ˆ« ====_««ˆ«««ˆ« ==n_»»«»«ˆˆ««««œ==b»»»»œ #==»»»»œ »»»»œ==»»»»œ ==lllll _«œ«ˆ«»»»««ˆ«======##bœ»J»«ˆ»««««««ˆ==«ˆ«« ««ˆ«==#ˆ««« »»»œˆ««««==««˙««««˙==»J»œ» >==»»»œ »»»œ==»»»œ lllll ==n#nˆ«««œ»»»«««ˆ»»»œ==#»»Œ»œ«»»«««J»œˆ==ˆ««« «««ˆ==#«««ˆ ==««««œ»ˆ»» «˙««««˙«>==»»˙» J»œ»» ==>»»»œ œ»»» ==#»»»œ lllll =l 2&1 =b =-»»»˙======nœ»»»==nj«««ˆ¯ =œ»»» =»»œ» =l w==========l l=nf_»»»œ =__»»»œ __=»»»»œ b___»»»»œ=__»»»œ =__œ»»»» . =__»»»»˙ =====__»»»œ» ==lÍß==llllll ?& ==bb ==ŒŒ ==#>»»œ»ˆ««j«ˆ««««==#«««ˆ n==«««ˆ _«««ˆ==_-«««ˆ«««ˆ ==_»«˙««»»œ «««ˆj==ˆ«««»»œ» ====lllll ==««««j««ˆ«»œ»ˆ» n««««ˆ==#««««ˆ #==_ˆ««« _ˆˆ«««««««==_«««˙»»»œ==. ««ˆj« ==»»œ»«««˙ ==»»œ» ====lllll lllll ŒŒ========_»»»œ««j«»»ˆ»«œˆ««jœ»»» ==»»»»»»œœ.. bb==œ««ˆ«»»»««œˆ«»»» ==»»»˙»»»˙»»»œ «««jˆ«««jˆ==«»««»œ»ˆ««««ˆ«ˆ==lllll

13 =l 2&4 =b =b___»»»»œ=__»œ»»» =__»»œ» __»»»»œ=__»»»œ ==#___»»»»»œ =___»»»»œ __»»»»œ=__»»»œ» =__»»»œ=__»»œ» =n_=»»»œ =l __»»»œ=. n_=»»»œ _˙»»» ======_œ»»» =__»»»»»œ ∞__=»»»»œ _»»»»œ=_»»»œ =l n_»»»˙=====»»»œ =_»»»œ _»»»»œ=__»»»»œ=n__»œ»»» ==lß=lll & =b =»Œ»»œ ==#ˆ«»«»jœ»« =b»»»œ.=»»»«ˆœ«« =»»»˙=«ˆ«j«=««««ˆˆ« ==ll »œ»»Œ==#œ«j«ˆ»«»» =nœ»»» . =b«ˆ««œ»»» =˙»»» j«««ˆ=#=ˆˆ«««« ==ll=»Œœ»» =nˆ«««j»»»œ=»»»œ. =n»»»ˆœ««« =»»»˙ =j««ˆ« =#ˆ«ˆ«««=llÍ=lll ?=b =>«ˆ««œ»»»ˆ« ==#»»œj«««»ˆ ==«ˆ«« =»œ»» =j«««ˆ=»«»»««œˆ ==lll >»œ«»««»ˆ==#_Jœ»»»»œ«»«˙»«. ==»»»œ =œ»»» œ»J»» ==»»œœ»»»» ==lll=>_»ˆ««œ»»»œ»»« =n#_«»˙œ««»»»»Jœ» =. =n_»»»œ =»»œ» =œJ»»» =»»»œœ»»» =lll =l 2&7 =b =___«¯ˆ«j« =__»»œ»» __œ»»» =n_œ»»» =__»»»œ =_»»»œ=___»»»»»œ=___»»»»œ __=»»»»œ =__»»»œ __=»»»»œ =l __»»»»œ =__»»˙»»=. =====l np___»»»»»œ==___»»»»œ» ==__»»»˙» ===l ___»»»»»œ=___»»»»œ __»»»»œ=__»»»»œ n=_»»»»œ _»»»œ=. _»˙»» =. =====lÍß==lllllll ?& ==bb ==>_»»»»œ»»»œœœ»»»Œ ====##n_œœ»»«»«»ˆœ»»j«»J«««»»˙.»»»œ==. »»»œ»»»««ˆœ« ==»»»œ»»»˙ ==»ˆ«««jœJ»» n==»œ»»»»œ»ˆ«««ˆ«« ==lllll >_==»«»«»œ»»ˆ«œŒ»œ»» #==_»»»«˙«œ«»««œ»»»»˙˙«... #==œ»»» . œ»»» ==»»˙»»»»œ ==»»»œ ==lllll_œp_ˆ«Œ««»œ»»» ==_œn_«œ««ˆ»»»»œ»»»==n»»»œ.==œ»»» _œ_==»»œ»»«ˆ««»˙»» _œ_==»»»»œˆ««« ==lllll n_»œˆ««»»««««ˆ ======#_œ«»««ˆ»»j«««ˆ ==#«««ˆb.__ˆˆ««««««==«˙««œ»»» ==_ˆ«««j ==_»«««ˆ»»œ lllll =l 3&1 =b =__»»»»œ=n_»»»»œ =_»»»œ _»»»œ=__»»»»œ __=œ»»»» . __»»»»˙====__œ»»»» ==l __»»»»œ=___»»œ»»=____=»»œ»»»» ==___»»»»»˙===l =___»»»˙»» ==__=»»»˙» ===l ___»»»»»œ =___»»»»œ __»»»»œ=__»»»œ n=_»»»œ __»»»œ=. __»»»»˙===_»»»œ==lßÍ==llllll ?& ==bb b==_w˙«««««ˆ«»»»œ. ======#««ˆ«»»»œ ==ˆ«««. ˆ«««==˙«««»»œ» ==b__ˆ»«««»œ» ==lllll ==_«««ˆ«ˆ«ˆ««»œ»» ==b_==ˆ««ˆ«««««ˆœ»»» bˆ«««==. «««ˆ ==_«ˆ˙«˙»»»«««««ˆ ==_«««ˆ«ˆ ==lllll _»»«ˆ«ˆœ««»«ˆ««==#b_==«ˆ«««««ˆ»»œ» ==_«««ˆœ«»««»»ˆ ==__ˆ«»»««ˆ«»œ«« ==lllll __==»œ»»ˆ««««ˆ«« ====#==nnœ»»»ˆœ»»»««« ==»»»œˆ»»œ«««» ==n»»««««œˆ»»»œ» ==ˆ lllll =l 3&5 =b =n_˙»»» ====__œ»»» =_»œ»» =___«««ˆ¯j__œ»»»» =__=»»»œ =l n_»»»œJ=__=œ»»»» =_»»»œJ=_=»»»œ. ==_J»»œ» =l =_»»œ» =»»»œ #=œ»»» =»œ»» =œ»»» =__ˆ««« n_ˆ«««=_»˙»» ===l =_»»»˙ ===Ó ===”Íß==llllll ?& ==bb ==œ»»»«««ˆ»»»œ ==b#__«˙««»»œ»» »˙»»==. . _==»œ»» ==_==»œ»» ==lllll==#_«««ˆ»»»œ»»»œ==#n==_«««ˆ»»»œ»»»œ ==_«««»»˙œ»»»»œ====_»»œ»œ»»» ==lllll ==_ˆ«««»»»œ ====n#_˙«««˙»»» ========_««ˆ««ˆ«ˆˆ«««« ==lllll ==_««««ˆˆˆ««««ˆ« ==_««««ˆˆ«««««ˆˆ ==ÓÓ====”””””

14 Fugue Allegro moderato =l &=b =c ====∑ ===l ====∑ ====l ===∑ ===l====∑====l l Allegro moderato ß=lll & =b c=p««ˆ«=nœ»»»==œ»»» =œ»»» =ll »»»œ=»»»œ=nœ»»» =»»»œ j¯««ˆ«=œ»»» =»»»œ =»»œ» ll n=»œ»» »»»œ=««ˆ«=»»œ»==»œ»» =ll »»œ» =nœ»»» =»œ»» »œ»»=»»»œ=»»œ» =#œ»»» =ll Í=ll & =b c===∑===ll ===∑ ===ll ===∑ ===ll ===∑ ===ll 5 =l &=b ====∑====l ====∑ =====l ====∑ ====l =====∑ =====l lß=lll & =b =˙»»» ==Œ =‰=«jˆ«« =ll »»»˙===««ˆ« ˆ«««=»»»˙ ===ll »»œ»==»»»œ =»»»»œ =»»»»œ »»»œ n=»»»œ »»»œ=œ»»» =ll ‰ =n»»»œ »»»œ=œ»»»» »»œ» =œ»»»» =»»»œ =»»»»œ=»»»»œ∞»»»»œ =»»»œ »»»œ llÍ=ll & =b =_ˆ««« ˆ«««=. «««ˆ =««ˆ« =«««ˆ==lll ˆ«««=«««ˆ=«««ˆ ==ˆ««« j««ˆ«¯=ˆ««« =«««ˆ «««ˆ=lll ˆ«««=««ˆ«=«««ˆ =««ˆ« ==«««ˆ==lll «««ˆ =#ˆ«««« =ˆ«««« =ˆ««« n=«ˆ«« ««ˆ«=#ˆ«««==lll =l 9&=b =pˆ«««==n»»»œ ==œ»»» =»»»œ ==l »»»œ==»»»œ =n»»œ» ==»»»œ ¯ˆ«««j=»»»œ »»»œ=œ»»» =l nœ»»»=»»»œ=ˆ«««==»œ»» ===»»»œ =l=»œ»» n=»œ»» =œ»»» =»œ»» =»»»œ =œ»»» =#»»œ» ====lß=lll & =b =>œ»»» =»»»»œ =»»»œ œ»»»» =»»˙» ==l »œ»» =»œ»» =»»»œ ==»»œ» =»œ»» =l=»»œ» =»»œ» »œ»» =»»œ» =œ»»» ==œ»»» =»œ»» l =˙»»» ===»»»œ =»»œ»» »œ»» ===lÍ=lll & =b =«««ˆ ««ˆ«=#«ˆ«« ==«ˆ«« =‰ «j««ˆes=pllllre«˙««s=sivo==«ˆ«« n«««ˆ=««˙« ==llll=ˆ««« =ˆ«««==«««ˆ «««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=«««ˆ =«ˆ«« llll =‰ «««ˆ=ˆ««« «««ˆ=««ˆ«« «ˆ««=ˆ««« =nˆ«««=ˆ««« ««ˆ««=∞ ˆ«««« «««ˆ«=?llll =l 1&3 =b =˙»»» =====Œ===‰=«ˆj««==l »»»˙=====««ˆ« =«ˆ«« »˙»» ======l »œ»»===»»œ» ==»»»»œ=»»»»œ =»»»œ n=»»»œ œ»»» ==œ»»» =lß=llll & =b =«««ˆœ»»» =«»«»«»ˆœ œ»»» =«»«»»«ˆœ =»«»œˆ«»« =nˆ«««»˙»» =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ =esp=rellssi«»««»ˆœ»=vo ««ˆ«=»»œ» »««»«ˆ»œ===«««œˆ»»» ==nˆ«««=»»œ» ˆ««« =ˆ««« =ll ˆœ«««»»» =«««ˆ=»»œ» bœŒ»»» =»»»œ=«ˆ««===ˆ««« =«««ˆ llÍ=lll ?=b =»»œ» ==»œ»» ==œ»»» ==»»»œ ==lll »»œ»==œ»»» =œ»»» ==œ»»» =«jˆ¯«« »»»œ=»»»œ==»»œ» =lll œ»»» =œ»»» =œ»»» ==»œ»» ===œ»»» =lll

15ß==lllll 1&&6 ==bb ==˙«««‰=n»»»œ==»œ»» »»»»œ==»»»œ œ»»»» ==#«ˆ«««»»»œ==«««ˆ =n»œ»»»»»»œ=œ»»»»=∞»»œ»» ==»œ»» »»œ» =lll=n «»«ˆ»»œ«»»œ»=«««ˆ==ˆ««« =»œ»J»«««»»»ˆœ=‰««ˆ«==»»»œ«»»»«ˆœ«=»»œ»=»»»œ==»»»œ««»«œ»ˆ» =œ»»» ==lll »»»œ«««»»»˙ˆ==nˆ«««=«««ˆ==»»œ»««ˆ«=«««ˆ=«««ˆ==»»»«««˙œ»»»˙n»»»œ==»»œ» »»»œ==»»œ» =»»œ» =lll =bˆ«««««˙«»»»œ==»»»œ n==«««»ˆœ»» «ˆ««==«««ˆ b=»»»˙«««ˆ»˙»» ====n«ˆ««===lllÍ=ll ?=b =»»»»œ #»»»œ=»œ»» =œ»»»» =n»»œ» =»»»œ #»»œ» ==ll=»˙»» ===n˙»»» ===ll ˙»»» ====»»»˙ ===ll b˙»»» ===»»»œ=n»»»œ œ»»»=œ»»» =»œ»» ll =l 2&0 =b =n»»»˙====œ»»» ===»œ»» =l =»»»œ =»œ»» ==»»»œ==»»»œ =»œ»» =l =œ»»» =««ˆ«¯j »»»œ=»»»œ==»œ»» »»œ»=»»œ» =»»œ» =l=œ»»» ==œ»»» ==œ»»» =»»»œ==»»œ» ==œ»»» l ==lllllll &?==bb b==««ˆ«»»»˙»»œ» œ»»»==n«»»»œ««ˆ==««ˆ« bˆ«««==m«««˙«««ˆ»œ»» a==r«««««ˆca««««ˆto==bˆŒ««« «««ˆ==. lllll #»œ««˙»»««««ˆ==»»»œ. ==»»»œ‰ »»»œJ==_»»»»»˙˙»œ»»»» e==s»»»œpr. eœ»»»==ssivo==lllll __ˆ«««==_««ˆ« _»»˙»Œ====#«««ˆ «««ˆ==. ==«««˙œ»»»»»œ»» ==_»»»»»»»œœ==lllll _»»»œ«ˆ««»==»«œ»««»»ˆ.»»œ»==»œ»» ˆ»«««»»œ==»»»œ==#ˆ«««‰ «ˆ««==.»œ»» »»»œ==»«ˆ«»»»«œ »»»œ==»»»»œ lllllßÍ =l 2&4 =b =»»»œ=»»»œ=»œ»» ===bœ»»» =>»»»œ=-»»œ» .=l=œ»»» =‰ =»œ»J» =»»»˙===l =_««ˆ« ««ˆ« =˙»»» ====b»»»œ==»œ»» ==l »»»»œ =»»»œ n»»»œ=»œ»» »»œ»==»»œ» ‰==»»œ» »»»œ =»»»»œ »»»œ==»»»»œ l ==lllllll &?==bb ==»ˆ««»»œ« ˆ«««.==_»»»œ»ˆ«««==_»»»»œ∞œ»»»» ==»œ»» »œ»» b==m»««»ˆ˙«»»œ»»»»»»œa. rc==»»œ»»»»œ»ato==ˆ«««j lllll ==__»˙«««»»œ»»»»œœ»»» _==»»œ»œ»»œ»»»»» bœ»»» ==e.spbr__«««»˙»»ˆœœ»»»»»»»e==s.siv_»»»»»»œœo==b__«««jˆ»»»»»»œœ ==lllll ==__˙«œ»«»»«»»œ»»»œ» __«««j¯ˆ==_»»»»»»œœ _==»»»»»œœ»»»œ» b»»»œ==.»»»»»œœ» n«««ˆ˙»»»»»»»»»œœ==. _»»»œ»»»œ==œ»»»»»»œ» _j«««ˆ==lllll b__==»»»œ«««˙»œ»»»»»»œ ==#__»»»œ»»»»»»»œœ==œ»»» . ==n#n_œ»œ««»»»»ˆ«»»»»œ «««ˆ==_.œœ»»»»»» ==_»»œ»»œ»»««»«ˆ»»œ œ»»» ==__.»»»»»œœ» lllllßÍ =l 2&8 =b =»»»œ==_œ»»»» =»»»»œ∞=»»»»œ »»»œ =»»»œ »»˙» ===l =»»œ» =e=œ»»» spre=#s»œ»» siv=o œ»»» ==l =»»»œ =b»»»œ=n»»»œ=»»œ» =_«««¯jˆ b_=»»»œ »»œ» =»»œ» =l ==»»»œ =b»»»œ =b˙»»» . =======l ==llllll ?& ==bb #==__œˆ»»»»»»»»»œ«œ«« ˆ«««==__.œœ»»»»»» n#n_»»»»»»»œœœ«ˆ««»»» ==»»»œ.==bbn==_»»»»»»»˙˙««»«»»œˆ bˆ«««==. bœ»ˆ»«««» ==lllll _==»»»»»»˙˙»»««œ»»«ˆ b«««ˆ==. »»»˙«««ˆ ==««ˆ«Œ ««ˆ«==. ‰œ»»«ˆ»««==_«ˆ«j« ==lllll bbbebww_s«ˆ«««««««ˆˆp==res_s«««ˆ«««ˆˆ««==ivo ==_«««ˆ««««ˆˆ« ==_==«««ˆˆ«««ˆ«« ==lllll ««ˆ«==ˆ«««bbb_««««ˆ««««ˆˆ«««ˆ====b_ˆˆˆ«««««««««««ˆ ==««ˆ« _«ˆˆ«««««ˆ«««««ˆ==«««ˆ ==_»»»»œ»œˆ«««« _««««ˆ==ˆ««««««ˆ ««ˆ«==_.ˆ««« lllllßÍ

16 =l 3&2 =b =»»»œ=#»œ»» =b»˙»» =. ====l =Ó =====Œ ===»»»œ ==l n»»»œ=#=»»œ» #=˙«««. ====l ==˙««« ===Ó ====l lß=ll & =b =_˙««« ===Ó ==l b=ˆ««« _««««ˆ=«««ˆ b§«««ˆ=««««ˆ «««ˆ=«««ˆ =«««ˆ =nˆ«««« =ˆ««« ˆ««« =«««ˆ =l ««˙«=. ===bˆ«««=l =b««ˆ« ««ˆ«=««˙« ==b«««ˆ=_ˆ««««=ˆ«««« ˆ«««=ˆ««« lÍ=lll ?=b #=_»»œ»œ»«««˙» =_»œ»»»»œ=#_=««»»«œ»œ»ˆ» ˆ«««.=_«««»»ˆ»œœ»» «««ˆ=. llll n=__«««ˆ»»»»œ»»œ ===__»»»»»œœˆ«««» =__»ˆœ««»»œ»»»« =ˆ«««. =__»ˆ«œ«»»»œ»»« ==llll nbœœ»»»««»«ˆ» ==ˆœ»»«««»»œ» =œ«««»œˆ»»»» =»»ˆ»«œ»«»«œ=llll ==#nœ«œ«»«ˆ»»»»» =ˆœ«»«»«œ»»»» =»»»»»»«œ««ˆœ=»«œ»»œˆ«»«»»==llll =l 3&6 =b =œ»»» =b»»»œ=»»»˙=. ===l =»»»œ =‰ b=mœ»»»J a∫r=_»˙»»cato===l =_w=====l =_»»œ» =#œ»»»=_œ»»» =n_»»»»œ=_»»»»œ »»»œ=‹»»»œ=»œ»» =»»»œ =l =»»»œ =#œ»»» =#_»»»œ=n_»œ»»==l ==llllll &?==bb n==«««ˆ««««««ˆˆ ==b««ˆ«««««««ˆˆ==bbb_«˙««««««««««ˆˆˆ==_«ˆˆˆ«««««««==llllb==bb_˙«««««««««««ˆˆˆ ==««««««ˆˆ«ˆ ?==bbb__»»»»»œ»»»»œ»œ««ˆ«==bˆ«««.==__œ»œ»»»»»»»œ»»ˆ««« «ˆ««==. llll b==b#b__«««ˆ»»»œ»»»œœ»» - ==#__ˆœ»«««œ»»»»»»»œ-==__-»œœ»»»»œ»»» ==__-»»»œ»»œœ»»» ==llll n_««««ˆ«ˆ»»»œ==»»»œ. ==_ˆ«««ˆ««»»»˙ ==_«ˆ««««ˆ====_««ˆ«ˆ««»œ»» ====llll ####__»œ»»»»ˆ«««œœ»»».==__»»»»œœ«««ˆ»»œ»»==. __«»œœˆ»»»»««»œ»»==. __œ«œ»»»»ˆ««»»»œ»==. llllßÍß ===llllll 4&??1 ===bbb ===nnn____>««»«»»œ»»ˆœ»»»œ»»»œ=__»»œ» ==.=____»˙»»»»œ««ˆ»«œ»»»œ»»» ===. n=__»œœ»»«»»««ˆœ»»»=====__«««ˆ»œœ»»»œ»»»» ====lllll ###____>===«««˙»«»»««œ«ˆ>wm___-ˆ«««»»»œ» =.a.==rnn__c__»«œ»»«««ˆ=at==onn___=»»œ»«««ˆ« ===____««œˆ««»»»«˙«« _===«j««ˆ¯___j«¯««ˆ ___œˆ«««»»»» ===____=»««««»œ»ˆ===___œ»»»ˆ«««« ===lllll nn___«««˙˙»»»«»»»«««ˆœ===____=ˆ»»œ»««««===____ˆ«««««œ»»» ===b______==»»ˆ˙»«««˙«««˙˙»»»»œ»»»» ====___««ˆ«»œ»»» ===lllll=____==ˆ»˙˙»«˙««»»«œ»««»»»«=nn___==»»»««««œˆ=____»»»ˆ««««œ===___=»»»»œ«««ˆ===____œ˙«»»«»«»«««ˆ»»»œ===___»»œ»»«««ˆ===##____œ»»»œ»»»»««««ˆ====lllllÍ =l 4&5 =b =__»»»»˙===Œ =‰=_»œ»»J=l =__w- ======l ___«««ˆ=___«««ˆ #__=»»œ»» ==___œ»»»» =___»»»»»œ =___»»»»»œ ___»»»»œ=n__»»»»œ=__»»»œ __»»»œ=n_»»»œ=l =‰ =__»œ»»» =___»œ»»» ___»»»»»œ=___»œ»»» ___=œ»»»»» ___=»»»»œ» =n_____=»»»»»»œ ____»»»»»»œ=#∞____»»»»»œ ___=»»»»»œ=___»»»»œ l ==llllll ??==bb ==_œ»»»«˙«« «jˆ¯««==»œ»» &==ˆ«««»»œ» ==nœ»»»»œ»» ====lllll _»»»»œ»»˙««ˆ« ==œ»»»«ˆ«« ==»»»œ»ˆ«««»˙» ==nœ««ˆ«»»» ==n»»œ» ==lllll ==_w_»»»««ˆ«œ==j¯ˆ««« œ»»» ==_œ»»»«««ˆ ==nœ»»» #_==»»»œ«««ˆ ==»œ»» __==«««ˆ««ˆ« _ˆ«««==lllll _»ˆ»»œ«»»»œ««==. __«««jˆ¯==_ˆ««« ==_œ»»»«««ˆ nn==«»»»«ˆJœ« #«»œ»»«»ˆ»œ«» ==_»»»«««œˆ»»œ» ==»»»œ»œ»»ˆ««« ==»»»œ==lllllßÍ

17 =l 4&9 =b =___»»»˙»»====Ó====l =»»»œ=#=»»»œ =œ»»»==_œ»»»==l _=-»»œ» =»»»œ =#»»»œ =»»»œ=n_««j¯«ˆ _»»»œ=»»»œ=œ»»» =l =#œ»»» =»»œ» =b»»œ» ==b_»»»œ==_=»œ»» ==l ==llllll ?& ==bb n#==bwwœ»»»«««ˆ.==»»»œ #==»»»œ j«««ˆ==»˙»»«ˆ«« ==«««ˆ ==«««ˆ ==lllll # b==n_wwwÓ««ˆ«==. ==«ˆ««j? «ˆ»«»«»œ==«««ˆ==#««œ«ˆ»»» ==lllll n#==œ»»»«««ˆ_ww. ==»»œ» ==&«««ˆj#==__»»«««»œˆ««««ˆˆ _==»œ»» #_»»»«««ˆœ««««ˆˆ====lllll bb__««ˆ««««««ˆˆ»««»ˆœ«» ====b__«««««ˆ«ˆ«ˆ«««ˆ«==«««ˆ ==b_««««««««ˆˆˆœ»»» ==œ»»» b==_ˆ«««««ˆ«ˆ««»»»»œ b==œ»»»» lllllßÍß==llll 5&&3 ==bb =bb=_»»»œ»»»»œ=. »»»œ==_»œ»» ==_œ»»»»J»œ»» ==__»»»œ»»»˙ =_»œ»» ==_»œ»» ==ll _==»»»˙»»»˙ ===n=__»œ»»»»œ»» =. __»»»œ==_»œ»» ==»Jœ»» =ll=b__»»»˙»˙»»»=====_____œ»œ»»»»œ»»»»» b==___œ»œ»»»»» =__=»œœ»»»»»»‰ =eJ»»»œs=p=rllbebb___ws__»»˙»»»»»˙=s=i..vo =====b=‰»»œ» =_»»»œJ==ll nb__w___˙«»«»»«˙==. ===#___=«««ˆ=___«««ˆ==__»»»««ˆœ« ===œ»»» llÍ=lll ?=b b=«ˆˆ«««««««ˆ =«ˆ««««ˆ«««ˆ==ˆ««««««««ˆˆ =«ˆˆ««««««ˆ«=lll =»œ»»»»»»»œœ =»œ»»»œœ»»»» =œ»»œœ»»»»»» =œ»»»»»œ»»œ» =lll=bb«ˆˆ««««««ˆ =««««ˆ«««ˆˆ =«ˆˆ«««««ˆ« ==«««««««ˆˆˆ =lll b««««««ˆˆ«ˆ=««««ˆ«ˆ««ˆ=bn=«««««ˆ«ˆˆ« =«««««ˆˆˆ« =lll#ww_»œ»»»»œ=_=»»»œ»œ» _=»œœ»»»» =_»»œ»»»œ =lll =l 5&8 =b =___»»»»»œ=___»»»»œ __=œ»»»» __=»»œ»» =__»»»»œ =__»»»»œ===l ___»»»»œ =__»»»»œ __»»»œ=n_»»»œ =__»»»œ =_»»»œ =_»»˙» ===l =_»»˙» ===Ó ===l =__»»»»œ n=_»»»œ __»»»œ§=__»»»»œ __=»»»œ __œ»»»» =__»»»»œ =__»œ»»» =#__»»»œ=__»»»œ» ___=»»»»œ =__»»œ»»=l ==llllll &?==bb n==_˙»»»ˆ««««ˆ«. ==_==««ˆ«««ˆ ==_««ˆˆ««« ==_»œ»»ˆˆ««««« b==»»œ» ==llll _»˙»»«ˆ««««ˆ.====_««««ˆ«ˆ ====_««ˆˆ««« ==_»»»œˆˆ««««« ==»»œ» ==llll bn_»««»œ«»˙««ˆ«««ˆ« ==_e»»»œ«ˆ«««««ˆs==preb_s««««ˆˆ««»»»œ==sivo_==»»œ»»œ‰»»»»»œ ««ˆ«j==llll bb==_w»»œ»»»œ«ˆ«« ======_»œ»»»œ»«ˆ«« ==_»»œœ»»»»œ»» ====_»»»»»œœ»œ»» ==llllßÍ =l 6&2 =b ===___»»»»»˙. =====__»»»œ» ==l __»»»»˙======__»»œ»» =n_»»»œ=__»»»œ=__»»»»œ ___=»»»»œ l =___»»»œ»» ==__»»»»œ ==__»»»»˙ ===l =__˙»»»» ===Ó ===” ==llllll &?==bb ==««ˆ« ˆ«««==_»»œ««˙«˙«Œ»»»œ«« ==___»œ»»»»œ»»œ» ====___»»»œ«»«»»»œˆ»«œ ==__»»»œ»«ˆ««œ»»»»œ ==lllll b==__«««««««ˆŒ˙ «««ˆ==««ˆ«« n==«ˆ««« b_œœ»»ˆ««»»«»==?ˆ«««==b_œ«»«˙»«»»»˙˙»»»œ====_œ»»»»œ ====lllll _œbn_.»»»˙»»»»««ˆ«œ==. _==œ_.»»»œ» ==«j««ˆ _.»»ˆ«»œ»»»œ««==. ==_.»»»««ˆ«œ»œ»». ==lllll ==_.»«ˆ«»»œ«œ»»». ==_.»«»œ»ˆ««»»»œ. ==ÓÓ====”””””ßÍ

18 NA|:AZ SIROW CANTIQUE Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian Violin =l &=# =cNo=bl=e e=t fe=r∑v=ent==l =====∑ ====l ===∑====l ===∑===l l Noble et fervent Piano ßÍ==llllll && ==## cc==#π_www««ˆ«====«ˆ«« ==_«ˆ«« ==_«ˆ«« ==llll n==_ww««ˆ«»»˙» ==_ˆ««« _==«««ˆ __«««ˆ==_«««ˆ˙»»» ==_«ˆ««==ˆ««« ==llll ==_wwˆ«««˙»»» ==_«««ˆ ==_«ˆ««»»˙» ==«ˆ««====llll w«««ˆw==«««ˆ====_ˆ««« ==«««ˆ==llll =l 5&=# =====∑ ====l ====∑ ====l ====∑=====l ====∑=====l ==llllll && ==## ==_w»ˆ»˙«««» ==_«ˆ««====_««»«ˆ»»˙ ==___«««ˆ.==__«««ˆ ==llll __»»˙ˆ«««»»»»˙==. #__«««ˆ==__ˆ«««. ==_«ˆ«« _==««ˆ«»˙»» _»˙»» ==n__«««ˆ ==llll==n_«««ˆ»»»˙»»»˙==_ˆ«««==b#==__«««»˙»»ˆ_˙»»» ==__«««ˆ ==__«««ˆ ==llll n#==_«««˙»»»»»»ˆ˙ ==__«¯j««ˆ n__==«««ˆ ==_«»««˙»»»»»˙ˆ ==_«««ˆ ==_ˆ««« ==? llllßÍß ===lllllll 9?&&===### =#==p_____wwwwwˆ«««====«ˆ«« ===ˆ«««====œ»»» ===lllll ==n=_____wwww˙«««««ˆ« ===««ˆ« ===œ»»» =œ»»» ===«««˙«ˆ««===««ˆ« ===ˆ««« ===lllll =_____wwww˙«««ˆ«««=====œ»»» ====«««˙«««ˆ ===«««ˆ====lllll _____www««««˙««ˆ«===˙ ===«««ˆ ===b«««˙˙««««ˆ ====«ˆ«« ===lllll _____www===«««˙«˙ˆ««« ===œ»»» ====«««˙˙«»»œ» ===œ»»» .====œ»»» lllllÍ =l 1&4 =# =»»œ» =. #=œ»»» »»œ» =. =»»œ» »»»œ==n»»»œ ==l =««ˆ« =»»œ» ==#œ»»» =»»œ» =-»»œ»==l =»»»œ=n«j¯ˆ««=n»»»œ==«ˆ«« =««ˆ«=»»»œ==l =f_»»»œ =#=__œ»»» =__»»»»œ =_»»»œ==_»œ»» ==lßÍ==llllll &?==## ==#____ww«˙˙«««««˙ ======n««˙««˙˙« ======llll n____ww˙«˙««««==˙ ====b«˙«««˙«˙ ======llll==n##____ww«˙˙««˙«««======»»»»˙»˙˙» ========llll w_««˙«»»˙»»»»˙======#==_«««˙»˙»»»˙»» ====llll

19 =l 1&8 =# =_»»œ» =_=»»»œ =_»œ»» =n__»»»œ =_»»»œ=_»»»œ=_=»»œ» =l =_»»œ» =_=»œ»» =_œ»»» ==»»»œ ==l œ»»» ==»»»œ ==_»»»˙ ===l =»»œ» ==»»œ» ===»»˙» ====l ==llllll &?==## n==w_«««˙«˙«˙«««« ======#==˙«««««««««˙˙ ======llll nnw«««˙˙»»»==»œ»» ==»œ»» ==#»«ˆ»»œ««˙»»» ==œ»»»«««ˆ====llll wwwwŒˆ«««p==oco==m___»»»œœ»»«««ˆar8c==av___at»»»»œœ»«««ˆo_==» Œ«««ˆ====llll www«««ˆŒ==«ˆ««==___«ˆ««»»œ»»»œ==_ˆ«««==8va___«««ˆ»»»œ»œ» _==» «««ˆ==ˆ«««Œ==llllßÍ =l 2&2 =# =«ˆ««=_««ˆ« =_»»»˙ ===_»»˙» ===l__««ˆ«¯j=_»»»˙ ==__««j«ˆ¯=_˙»»» ===l__ˆ«««j¯=_»»»œ =__»»œ»» =_»»»œ=_»»œ» =. =»»»œ _»»»œ=_»œ»» . =l =_»»œ» ==_»»»œ __=»»»»»œ _»»»»œ=_»»»œ =_»»»»œ »»»œ=_»»»»œ =_»»»»œ _=ˆ¯j««« _»œ»» ==lß=lll & =# ==Œ =#__»»»œ»»œ=8v__»»»»œœ»=a _» =Œ =l =Œ #=__»»»»»œœ 8=v__œ»»»»»œa _=» Œ=l=Œ =n__»»œ»»»œ=8=v__aœ»»»œ»» _=» Œ==l =Œ =___œ»»»»œ» ==8v_a»»»»œ»œ=_» ==Œ=lÍ=llll ?=# =n=#ww««ˆ« =«ˆ««=«««ˆ==ˆ««« =llll #__w=«««ˆ =ˆ««« =«««ˆ =«ˆ««=llll=n_www«ˆ«« =ˆ«««==««ˆ« =__««ˆ«=. _=«ˆ«« llll w_w=«««ˆ. #_=«««ˆ _ˆ«««=. =ˆ««« «ˆ««===n_«««ˆ=llll =l 2&6 =# =_»œ»» ==_»»»œ __=»»»»»œ _»»»»œ=_»»»œ _=»»»»œ »»»œ=»»»»œ »»»œ=_»»»œ=«ˆ«« =««ˆ« _»»»œ=l =»»»œ. =œ»»» =»»»œ _»»»»œ=»»»œ =»»»œ ˙»»» ====l ««ˆ¯«j=»»˙» ===#¯«««ˆj =»»»œ =«j¯ˆ«« »œ»» ==l «««ˆ=«¯j«ˆ« =«««ˆ. =n«««ˆ =«˙«« ===l ==llllll &?==## ==_wwŒ««ˆ« ==__»œ»œ»»»««ˆ« ====8#v__aœ»«ˆ«»»»»«œ_==» _«««ˆ==_«««Œˆ======llll _»»»»»˙«ˆ«Œ«˙»»» ==.. _«««¯ˆj ==____«««ˆ»œœ»»»» ==8v==_a»»»»»œœˆ«««_»==«««ˆ #S_Œ»»»œˆ««««ˆ====llll _ww_»œ»»œœ»»»»»»» ==##___»»»»»»œœ»»»œ==__œ»»»»»»œ==__»œ»»»»œ»»»»»œ.==__==»»œœ»»»»»»»œ». ==llllwnn___w»»»»»»»œœœ»»» ==.. _œ»»»==bb__J»œ»»»»»»œ ==___»œ»»»»»»œ»»»œ. ==___»»œ»»œ»»»»»»œ.==llllßÍ =l 3&0 =# =ˆ««««=«««ˆ=««ˆ« =ˆ«««« =«««ˆ ««««ˆ=ˆ«««=««ˆ«« =«ˆ««j¯ ««˙«====l =««««ˆ =«««ˆ «««ˆ=««««ˆ=«««ˆ =«««ˆ« =«ˆ«« =«ˆ««« ««««ˆ=«««««ˆ=«««ˆ =««««ˆ j«¯«ˆ«=«ˆ«« ==l =«««ˆ. =ˆ««« =««ˆ«« =ˆ««« =ˆ«««« =˙««« ====lß=lll & =# =##__»»»»œœ»»» .. ====__œœ»»»»»J»» =__œ»»»»»»»œ.==__»»»»»»œœ». =l=__»»»»»»»œœ..====bb___»»»J»»»»œœ =__»»»»»»œœ» ===__»œ»»»»»œ» ==l ##__œœ»»»»»»» =.. ==nn___»J»»»»œ»»œ=___»»»»œ»»»œ==___»»œ»»»»œ» =lÍ=lll ?=# =_wwœ»»» ==_»œ»»===_»œ»» ==_»»œ» =lll=w_»œ»˙»»»» .==_=»»»œ ==_œ»»» ===n_œ»»»»»œ» ==lll w_»»»»œ˙»» ==_»»»œ ==_»œ»˙»»»==_»»»œ =lll

20 =l 3&3 =# =__»»»»œ==#__«««ˆ __=«««ˆ ___»»»»˙» =. ====l =__œ»»»» _»»»œ=__»»»»œ =_»»»œ _»»»»œ=»»»œ =_»»»»œ »»»œ=«ˆ««¯j =»»œ» =»»»œ==l w=======l »»»˙=====Ó ====lß=lll & =# =___œœ»»»»»»». ==___»œœ»»»»»». =___»»»»»»»œœ.==___»»»»»œ»œ». =l ___»œ»œ»»»»»=. =___=»»»œ»œ»»». ==___»œ»»»»œ»». =___»»»»»»»œœ=. =l w___»»»»»»»œœ=__œ»»»»»»»œ==___»»»»œœ»»» =___œ»»œ»»»»» =l =__w_»»œ»»»»œ ___=»œœ»»»»» ___=»»»»»»œœ ____»œ»»»œ»»=___œ»œ»»»»» =___»»»»»œ»œ=__œ»»»»»»»œ=lÍ=lll ?=# =ww_»»œ» ==_œ»»» =_»»œ» ==_»»»œ =lll ww_»»»œ==_=»»œ» ==_»œ»» =_»»»œ==lll _ww_»»œ»S=__»»»œ==__»»œ» =__œ»»» =&lll #=_«««««˙˙«˙ ?=__=»»œ» &=««««««˙˙=?=__»»œ» =& lll =l 3&7 =# =====∑ ====l ====∑ ====l =Ó ====Œ =_œ»»»=. =_»»»œ =l _»»»œ=. =#»»»œ =»»»œ. =»»»œ =»»œ» ==n»œ»» ==lß=lll & =# =___»»»»»»œœ» =___»»»»œœ»»» ==___»œ»»»»»»œ =__œ»»»»»œ»» ==l ##__œ»»œ»»»»» ==__»»»»»»œœ» =___»»œ»»»œ»» ==__»»»»œ»»»œ =l =___»»»»œœ»»» =___»»œ»»»»»œ==___»»œœ»»»»» =___œ»œ»»»»»»==l #=#____»œ»»»»»»œ ==____»»»œ»»»œ» =nn____»»»»»»»œœ==____»»»»œ»»œ» =lÍ=lll & =# =««˙˙««˙« =? __»»œ» =&=˙«««««˙ ?=__»»»œ=&=lll ««««˙˙=?=__»»»œ &=b«˙««˙«=?=__»»»œ =& lll =#«˙˙««« =? __»»»œ=&=«««««˙˙ ?=__»œ»»==& lll =«««˙«˙ =? =__œ»»» &=#««««˙˙=?=__»»œ» =& lll =l 4&1 =# =»»»œ==»»»œ =#=œ»»» =_»»œ» =_»»»œ==l »»»œ==_ˆ«««¯jn»»»œ==»»»œ =œ»»» =»»»œ==l =»»œ» =#œ»»» =_=»»»œ =»»»œ =»»»œ==l =»»»œ =œ»»» =œ»»» =n»»»œ==œ»»» =»»»œ =»»œ» ==l ==llllll && ==## ==n___œ»œ»»»»»»««««˙˙ ?==_____»»»œ»»œ»œ»»»» ==&nn___˙««˙««œ»»»»»»»œ==?==_____»»»œ»»»œœ»»»»==&==llll ###____««˙««˙«»»»»»œ»»œ==? ==______»»œ»»œœ»»»»»» &==_____««««˙˙»»˙»»»˙»» ==?==__»»œ» ==llll ==_»»œ»œ»»»»œ»»»»»œ ==_œœ»»»»»»»»»»œ»»œ====#_œœ»»»»»»œ»»»œ»»» ==_»»œ»»œ»»œ»»»»»»œ====llll #n_œ»»»»»»œœ»»»»»»œ====_»»œ»»»œ»»œœ»»»»» ====##œ»œ»»»»»««ˆ««ˆ====«««ˆ«»»»»œ»œ» ˆ==llllßÍ =l 4&5 =# =»»»œ==»»œ» ==»»œ» ==»»œ» ==l #»œ»»==»œ»» ==»˙»» ====l =»œ»» =#œ»»»==»»»˙====l =ˆ««« ««ˆ«=»»˙» ====»»»˙ ====lÍß==llllll ?& ==## ==nn«««˙»»»œœ»»» »»»œ==»»œ»»»œ»»œ»» ==#==ˆ«««»»»œ»œ»»»œ» ==ˆ«««œ»»»œ»»»œ»» ====llll _«««ˆˆ««««ˆ»»»»œœ»» ====_ˆ«««««««ˆˆœ»»»»»»œ ==_««ˆ«««««ˆˆ»»»œ»»œ» ====_««««««ˆ«ˆˆ»»»»»œ»œ ==llll ##==S__ˆ««««ˆˆ««««»»»»»»œœ ==__««««««ˆ«ˆ«ˆ»»»»œ»œ» ====__ˆˆˆ««««««««»»»»»œ»œ ==__«««ˆ««ˆ««ˆ«»»»œœ»»» ====llll ==n#nS__««««««««œ»œ»»»»»ˆˆˆ====__««ˆ«ˆˆ«««««»»»»»œœ» ==__ˆ»œœ»»»»»««««««ˆˆ««====__»»»»œœ»»«««««ˆ«««ˆˆ ==llll

21 =l 4&9 =# ==n_ˆ¯j««« =»»»˙ ===_«¯j««ˆ =»»»˙ ====l _«««¯jˆ =œ»»» ==_œ»»»» ==»»»œ =»»»œ=. =œ»»» =œ»»» =»œ»» . =l =»»œ» ==œ»»» =_»»»œ»» =»œ»»» =»»œ» =»»»»œ =»»»œ œ»»»»=»»»»œ=ˆ¯j««« =»»»œ ==l ==llllll ?& ==## ==#==##Sˆ«ˆ««««ˆ«««»»»»œ»œ» ==ˆ««««««ˆˆ««»œœ»»»»»====««ˆˆˆ««««««»»»»»œœ» ====««ˆˆ««ˆ««««œœ»»»»»» ==lllll ==Snœ_»»»»»»œœ»»œ»»»»œ ====œ_œœ»»»»»»œ»»»œ»»» ====œ_œœ»œ»»»»»»»»»»»œ====œ_==»»»»»œ»»œœ»»»»»œ ====lllll #œS_«««««ˆ««ˆˆ«»»œ»» ====œ_»»œ»»ˆˆˆ«««««««« ====œ==_»œ»»»«ˆ«ˆˆ«««««« ======œ_»»œ»»ˆ«ˆ««««ˆ««« ==lllllßÍ =l 5&2 =# ==»»»œ ==»»»œ _»»»»œ» =œ»»»» =œ»»» =»»»»œ =#»»œ» =»»œ»» =»»»œ =»»»œ =«ˆ«« ««ˆ«=»»»œ =l=»»œ» =. #=»»»œ œ»»»=œ»»»» =»œ»» =œ»»» =»»»˙ ====l «««ˆj¯=˙««« ====#«ˆj««¯=«««ˆ =ˆ«««j¯=«««ˆ ==lß=lll & =# =œ»»»œ» =œ=œ»»»» ==œ»œ»»» ===œ»»œ»» ===l =»»»œœ» ==œ»»»»œ ==œ»»»œ» ==œœ»»»» =l =#w««ˆ«==#«««ˆ =_«««ˆ=«««ˆ==«ˆ«« =lÍ=lll ?=# #=nS___ˆ««««««««««ˆˆ =___=ˆ«««««ˆ««ˆ««« ==___ˆ«««ˆ««ˆ«««««===___«««ˆ««ˆ««ˆ«««===lll =__ˆˆ«««««««ˆ«« ==__ˆˆ««««««««ˆ« ==__«««««««««ˆˆˆ==__««ˆˆˆ««««««« =lll =__pww=oco=marc=ato====lll =l 5&5 =# =«ˆ««==«ˆ««j¯=«««ˆ.==nˆ««« =««˙« ====l =««««ˆ =«««ˆ «««ˆ=««««ˆ=««ˆ« =««ˆ«« «««ˆ=#_«««ˆ«=«j«¯ˆ« =˙««« ===l =««««ˆ =«««ˆ =«««ˆ ««««ˆ=«««ˆ =««««ˆ =«««ˆ #_=««ˆ«« «ˆ«««=_ˆ«««««=«««ˆ =««««ˆ «¯ˆ«j«=«««ˆ ==lß=lll & =# #=w«««ˆ =««ˆ« =««ˆ« =nˆ««« =ˆ«««=ˆ«««=ˆ«««==l bw«««ˆ===««ˆ« ===««ˆ« =««ˆ« ==l #w«ˆ«« ===«««ˆ ==˙«««====lÍ=lll ?=# =__ww ========lll _ww=========lll ww =========lll =l 5&8 =# =«««ˆ=. ==«««ˆ=#_ˆ««««=««ˆ«=_ˆ««««==_««˙« ======l =_»œ»» ==#«««ˆ=_«ˆ«« _»˙»»=. ===l _=»»»»œ »»»œ=_œ»»»» =œ»»» =»»»»œ =»»»œ »œ»»»=#œ»»» =«ˆj¯«« =œ»»» =Uœ»»»===”ß=lll & =# =wˆ««« ===#ˆ««« ===«˙«« =====l ww======l Uww=========”Í=lll ?=# =wˆ«««« =#ˆ««« =ˆ««« ˆ««««=«««ˆ =ˆ«««« n=«««ˆ «ˆ«««=««««ˆ =«««««ˆ «««ˆ=««««ˆ =««j«¯ˆ «ˆ««==llll ww======llll Uww=========””””

22 NA>ABANN:R PRÉLUDES Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian [email protected]©A[=i# mhred m;-;l a 1.-O fille, ta mère est morte Violin ===lllllll ?&&===CC444555=oobP==m___m˙˙«˙««««««Ó=mms==o=eem__««˙˙«˙«Œ«««u∑bu...8===rnven_a»˙»˙˙»»»»»ee_=M==M» =alllll a#==r__Ó˙««««˙«««˙cr=hch==e=neF___Œ˙««««««˙˙««∑8Fu...===vnau_˙»»»˙»˙»»» _èn===b»èrb=elllll brπ==___Ó˙««˙«««««˙e====__Œ«˙««««˙««˙∑8...===v_a»˙˙»˙»»»»» _===» =lllll #==__Ó˙˙˙«««««««====n___Œ˙««««««««˙˙∑8...===v_a»»»»˙˙»˙»» _===» =lllll b==___««««˙«««˙ÓÓ˙====b____«ˆ˙«««˙Œ»»«˙»«»«»»»˙8....v===a___««««˙»˙»»»»»˙˙»_===» =lllll #==#____««˙««»»»«˙»˙»˙˙«Ó««===__=«j«««ˆ¯nn___˙»˙««««»»˙»»««Œ˙«˙8.==....=va_˙˙˙»»»»»»»==_=» lllll ß Piano Íß ===llllll 7&&?===_«««ˆÓ»»»»˙»˙˙««««˙====«««ˆ ==n=_˙«««Œ»˙«««»«»˙»»˙˙.....8===v_a»»»˙»˙»˙»» _===» =lllll __Ó««ˆ«˙«˙»««˙»»»»«==˙=_«««ˆ===#_Œ«««ˆ»«˙»»«˙˙««˙»» ===8.... v_a»»˙˙»»»»˙»ˆ«««=_.==» =ˆj«««===lllll b«˙««»˙»˙»«»««»˙===#===«««ˆ«»»˙»««˙»»˙» ... =_==«ˆ««. ===j«««ˆ=lllll n==ˆ«««««˙»»»«»˙˙»»=. ===_«j««ˆ #=__˙»»«»»««˙»»˙««ˆ«==... =««ˆ«===«ˆ««===lllll bn===__˙««««˙««»»»˙˙»»» ===_»˙˙»»«»«»«»˙«ˆ««=... ==_««ˆ«=. ===j««ˆ« ===lllll _«««ˆ«««˙˙»»»»˙».===__ˆ««j««=b==_«««ˆ»»»«˙˙»«»«˙=... ==_««ˆ«=. ====ˆ«««j lllllÍ 13ß ===lllllll ?&&===_«˙«««««ˆ=»»»˙˙»».===__j««««ˆ===_«««ˆ˙˙»»»»«˙««» ... ===__«««˙« ===llllll =p__««˙««ˆ«««««ˆÓ===««ˆˆ«««===__«ˆ«ˆ««˙««««Œ. 8===__vœ»œ»»»»»»»»»»˙˙˙» a ===«««ˆ««ˆ===llllll #=«ˆ«««ˆ«Œ ==#=_«««ˆ««ˆ«˙»»»»»˙˙»» ===«»ˆ«»»˙«∑. =_==«««ˆ»»»»»˙»˙˙» =#«««ˆ===llllll b==»»ˆ«««»˙Œ=_ˆ«««˙»»»˙»˙»»»===_=«»»»««˙ˆ==∑.bb___=»»»»»»»ˆ˙˙˙«««===_ˆ««« ===llllll _Œ«ˆ»»««˙»»»»œ===##b__»»»»˙˙»»»˙«««œ»»»ˆ===__««˙»»»ˆ«»˙»» =∑.. ==nn___»»»»˙»»»˙˙ˆ«««=_==__»«««ˆ====llllll nŒ«««ˆ˙˙˙»»»»»»»===___˙»˙»»»»»»˙ˆ«««===˙«»ˆ«»«»=∑. b==___=˙»»»˙»»»»˙«ˆ«« ===««ˆ«=llllllÍß ===lllllll 1&&?9 ===p««ˆ«»»»«Œ««ˆ˙===bbb=___«ˆ««˙ˆ««»»»»»»»«˙˙ ===bœ»»»««»»»«˙˙..===__»»»œ»»˙»»»»˙˙» ===«««ˆ====lllll #b#bSb_____==˙«««»»»»˙»»˙»»»œ»˙˙˙»»»»»»»˙====««ˆ« nn=____==»»˙«˙««˙»»»˙«˙«««˙»»»»»»»˙˙........ ====lllll ###n==___˙»»«««˙»˙»»»»»œ»»»˙»»˙»»˙====»»»œ =n==____»»»»»˙««»˙œ»»»«˙»»»˙»˙»»˙»»»˙.......===»»˙» ====lllll bb___»»»˙»»»»˙˙«««»»»œ˙»»˙˙˙»»»»» ===»»œ»===˙n=__»»˙»˙»«»˙«˙«œ»»»»»˙»»»»»»»˙˙==........ =»»»˙===lllll#===###__»»»œ»»˙˙««««˙»˙»»˙˙««««˙«««˙===»»œ»===n=____>»»»»»»œ»»««˙˙«˙˙«˙««««««˙˙.......===_»»»˙ ===lllll b=S==_____˙»»»œ«««˙««««˙««««««˙˙˙« =?n==d-»»»˙im=˙__.˙«˙˙««««««»»»»˙===.....b»»»˙ ====lllllÍ

23 =ll 2&5 =#»»»œ==»»»˙ =»»»˙==l =»»»œ =ˆ««« =««˙«=. =l =«ˆ«« =Œ =Ó ==Œ =l =Ó =P«««ˆ==«««˙ =l =«««˙ =«j««ˆ¯ =»˙»» . ===l=œ»»» =»»œ» =˙»»»=. ====lß=ll ?=#»»»»˙˙==»»»˙. ==l b˙»»» ==»»˙» =. =l ==∑==l=Ó =b˙»»» ===l #»»˙» =n=»»»˙ ===l »»˙» ==»œ»» =»»»œ =»œ»» œ»»»=lÍ=lll ?=#__˙˙««««««˙«==n___˙˙««««««««˙... ==lll b___«««««˙˙«˙«==b__»»»»«»˙˙˙»«˙»«=.... =lll#__˙««˙««˙«««==n___««««««««˙˙˙=... =lll=b___«˙˙˙«««««« =__˙««««««˙˙«=... ==lll #__˙«««««˙««˙ =n___=»»»»»»»»˙Œ˙˙... ‰=«««ˆj=«ˆ«« =lll _»˙»»»»«««˙˙ ==_»»»˙˙»˙«««» ...===lll =l 3&1 =»»»œ==»œ»» =»»»œ =»»œ» . =nœ»»J» =l »»»˙===»»»œ =»»»œ. =»J»»œ=l »»»œ=. =»»œ»J »»»œ==»»»œ =œ»»» =l ˙»»» ===»œ»» =»œ»» . =»»J»œ =l »»»œ.=«j««ˆ=œ»»» =œ»»» =. =»»œJ» l=»»œ» . =j««ˆ«=»»»œ =«««˙==lÍß==llllll ??==˙__»˙»»»«««««˙˙ ==#==_»»˙˙»»«˙««««««˙˙..... ====llllb==»»»˙«»«ˆ«»»˙ «ˆ««==««ˆ«#==»»»˙˙»»˙«««» ... ====lllln==˙»»»»««˙«˙»» ==#_»»»˙«««»˙˙»» ==... ====llllbn_»»»˙»»»ˆ««˙«==«ˆ«« ==«««ˆ _«˙««»»»˙»»˙» ==... ====llll ««««˙«˙»»»˙ ==b==««˙««˙«»˙»» ... ====llll ==««««˙«˙»»˙» ==««««˙˙«»»»˙==... ==llllß ===lllllll 3&??7 ===(nP)=___«˙««»»»œ˙˙˙«««««««===»˙»» ==__=«««˙««˙««««˙˙«.... ˙»»»===. &===lllll __=ˆ«¯«j«« ==##__˙«˙˙««««««˙«««====__«««ˆ˙«˙«««««˙«∑...===«««ˆ===Œ===lllll bb___=«««««˙««Ó˙«««˙˙ ===nf__˙«˙««««««˙«««ˆœ»»» ===... __««ˆ«»»˙» ===«««ˆ===lllll ##=___˙˙««˙«««˙«««««»»»˙ ===_«¯j««ˆn______Œ˙»»»»»»»˙»˙«««˙«««««˙===.... ‰===__ˆj«««««««ˆ=nn==__ˆ«««««««ˆ=lllll==_______=««˙«««««˙˙»»»»»œ»˙˙»»»»»» ===____œ»»»»»» n=______==««««««˙˙˙««»»œœ»»»»»»˙»»» .... =____œœ»»»»»» ===___»»»œ»»»œ ==___œ»œ»»»»»»====lllll ________«˙«˙«««˙«««»»˙˙»»»»»»»œ»»» ˙===__»œ»»» =#==______»»»œ»»»˙»»˙»«˙««˙«»»»»»»»˙˙=...... ==___»»»»»œ=. ====____»Jœ»»»»» lllllÍ =l 4&3 =__»˙»»»===___œ»»»»» =__»œ»»» =. =___»œ»»»»J =l __»»»œ» .=_»»Jœ»=__»»»»œ=___œ»»»»» =__»œ»»»==l __»»»»˙===__œ»»»» =_»»œ» .=__J»»»œ» =l __=œ»»»» . =_»»œJ» =_»»œ» =__»»œ»» . =__œ»J»»» =l _=œ»»» . =_J»»»œ =__œ»»»» =_»˙»» =l=_»»»˙ =_˙»»»=. ==”ß=lll & =__»»»»»œ»»œ=___»œ»œ»»»» =__»»»»»œ»œ __˙»»»˙»»»» =.. ==l __˙»»˙»»»»» ==__˙»»»»»»»˙..===l __œ»»»»»œ»» =__»œœ»»»»» =_»»»œ»»»œ _»»»»»»˙»˙=.. ==l __»˙˙»»»»»» ==__»»»»»»»˙˙..===l ___˙»»»»»»˙» ==___»»»˙»˙»»» .. ==l ____˙»»»»˙»»»==____»»»»»»˙»˙.. =”Í=lll ?=b˙»»»»»˙˙»»» ==#˙˙˙««««««««=... ==llln˙«««««˙˙«««==#_˙««««˙««˙««...===lllbn_«««˙«««««˙˙==_«˙««««««˙˙«=... ==lll «««˙=»»»»˙˙» =b«»»»»«˙«˙»˙...===lll «««˙»»»»»˙˙==»«˙««»»»˙»˙... ==lll ___˙«««««˙˙««==___˙«««˙˙««««... =”””

24 [email protected]©Gi,;rouan lousn;ake 2.-La lune de la nuit =l &=C43=omŒ=m=le»»»œu=n»»œ»» =nœ»»»o=ctu=rn=e»œ»» =l =œ»»» =»œ»» =»»œ» =»»»œ =œ»»»==l »»œ» ==»»œ» =»»œ» =»»œ» =»»œ» ===l »˙»» .======l ==lllllll && ==C4433 o==pmŒ««ˆ««ˆm==elllll cuŒ«««ˆ«o==ˆnn snor==od«ˆ«««ˆ«≈ci8nˆtv»»»œoua==œ»»»»r_nœ»»»»»» ==e_««ˆ««ˆ«»»»œ_ˆ==» lllll ==««ˆ«««ˆˆŒ ==ˆ«ˆ«ˆ«««≈8v==»»»œa œ»»»» _==œ»»»»»» _««««ˆˆˆ«»»»œ_==» lllll ==b«««ˆ««ˆ≈8ˆbvaeœ»»»==x»»»»œpbre_==œ»»»»»» ss_»»»œ««ˆˆ«««if_ˆ==» ==ˆˆ««««««««ˆˆ «««ˆ_==««««ˆ _««««ˆ ==lllll #__>««««ˆ»»»˙«««œ«˙«..#==__-««««ˆm.aœ»»»?r==c_a«ˆ«««œ»»» to_««««ˆ==«««ˆ _««««ˆ==«ˆ««»»œ»==& lllll ß Í =l 5&==œ»»» =»»»œ==œ»»» =»»œ» ==»»»œ====l œ»»» ==»œ»» =»»»œ =»»»œ==««ˆ« ==l »»»œ=»»»œ=»»»œ =»»œ» . ==»»œ» =»»»œ==»»œ» =l =»»»œ =œ»»» =«ˆ«« =ˆ««« =«ˆ««==l ==lllllll && ==#≈œ»ˆ««»»»«œ==#»»œ» ___==»»»»œ» #____»»»œ»»» ==≈«««œœ»»»»ˆ »œ»»==___»»»œ»» ==____»œ»»»»» nbn==ˆ«««œˆ«»«»»»œ« #ˆ«««==bˆ««« ==ˆ«««« lllll ##==b_ˆ«««œ»»««»«ˆ«ˆ b==_«««ˆ. ?==n»œ»»œ«»»»ˆ««#==œœ»»»» _»œœ»»»» ==»»»»œœ #_»»»»»»œœ»«ˆ»««»œ==»»»»»œœ..==lllll œn__Œˆ««œ»»œ«»»» ==&==˙__≈««»˙«˙»»ˆ»» ==»»»œ »»»œ»» ==_»»»»»»œ?==œ»»»»«««ˆ œ»»»»==œ»»» ==œ»»»?lllll ==»œ»»«««ˆˆ«« &==Pˆ«««««««««ˆˆ==ˆ«««mˆ««««a==rˆ««««ca«ˆ««««ˆ«««ˆt==o lllllßÍ 9 =l &====∑ ===l ===∑===l =_ˆ«««« =«ˆ«« =«««ˆ =««ˆ«==l «««ˆ=«ˆ««=#ˆ««« =«««ˆ==«ˆ«« =l #_ˆ«««=ˆ««« =««ˆ« =_«ˆ«« =ˆ««« =l =«««˙. =====l ==lllllll &?==_««ˆ«ˆ«««««ˆ««==«««ˆ b«ˆ««==«««ˆˆˆ«««««««. ==_««ˆ« «ˆ««««««««ˆ«ˆ==_««ˆ« ==lllll bˆ«««««««ˆ««««ˆ ==«««ˆ n«ˆ««««ˆ««««ˆ««==«««ˆ #==n»»»»œ«ˆ««ˆ««««««ˆ«« »»œ»»» ==»»»»œ »œ»»» ==lllll _e»»»»»œœˆ«««««ˆ«xp==r«««ˆess__»œœˆ««»»»«»ˆ«««i==f _«ˆ««==__œ«»««ˆœ»»»»ˆ««« ==lllll #__œ»«««»»»ˆ»»œ«««ˆ====__»»»œ»œ«»ˆ««»»»»≈œ «««««ˆ«==_««ˆ«« ___«««ˆ==__«ˆ«»»»«»»œ»œ«««ˆ ==lllll#»»«««»»»œˆœˆ»œ««««»» ==««ˆ« «««ˆ»»œ»»œ»»«««ˆ»»œ====«««ˆœœ»»»»»»»»œ«ˆ«« ==lllll b«»««ˆ»»œœ«»»»»««ˆœ» ==ˆ«««==#««ˆ«»»«««œˆœ»»»»»»œ ==ˆ««« œ»»»»»ˆ«««œˆ««»»»œ«==lllllßÍ =l 1&5 ==«««ˆ =«ˆ«« #=«««ˆ =««ˆ« =ˆ««« =l =-«ˆ«« =#-«««ˆ =-««ˆ«=#_-«ˆ««=_=«ˆ«« ==l #_««ˆ«=ˆ««« «««ˆ=ˆ«««=. =_ˆ««« =«««ˆ _=««ˆ« =l l 24=««ˆ«=«««ˆ=#_ˆ««« =_ˆ««« =l l 44=_=«««ˆ =#œ»»» ==»»»œ ==»œ»» ==l ==llllll &?==##«»œ»ˆ«»«ˆœ««»»«»d˙»»» o==l#c«ˆ««e ==»»»«««ˆœ«»»»ˆ«œ« #==«««ˆ nn==ˆœ»«««»»«»««»»ˆœ ==llll #»»ˆ»«««œœ»ˆ«««»» ==ˆ««« ˆ«««==nœ»«»»«ˆ««»ˆ«»«»˙.==#ˆ«««==#«««»ˆ»œ»ˆ««« ==«««ˆ ==llll ##__ˆ«««»«»«»»»ˆœ»˙«.==«««ˆ ==#«««ˆœˆ«««»»» ==««ˆ« ==«««ˆ«««ˆ»»œ» ==llll llll==4242 ‹b==__p«ˆ«««ˆ««˙»»»poœ»»»occo=o=r#ir«œ»ˆ»««»««ˆ«t.it.==llll llll==4444 ##==eaa««ˆ«»œ»»»œ»»»»œxptteer»œœ»»»»mm==esppsooŒ»»»»»œœif==»»»œ»»œ __==«»«»»ˆ«»œ»»œ« »œ»»«»«»«»ˆœ==»œ»»»»»«œ««ˆ ==»œœ»»»»» llllßÍ

25 =l 2&0 ==»»»œ ==#»»»œ ==___»»»»œ=#___œ»»»»» =___=»œ»»»» ==l __»»œ»» =___œ»»»»=___=»œ»»»» =#=__œ»»» =__»»»»œ =__»»»œ» ==l l=43 =___œ»»»» =#___»»»»»œ=___»˙»»»» ====l =‰ =__-»»»œ» ==___-œ»»»»» ==__»»»Jœ»=lßÍ==lllll &?==_«»»»««»»ˆœœ» ==»œ»œ««»ˆ»»»«==»»»»»»œ«««œˆ ==_»»ˆ«»«œœ»«»» ==«««˙œ»»»œ»»» ==»œ»œ»»»» ==œ»»»»»»œ ==»»œœ»»»» ==llll #_»««»«»»ˆ»œœ ==_»»«««ˆ»»œœ» ==œœˆ«««»»»»» ==_««œ»»ˆ«»»»œ #n__==œ»œ»»»»«««˙« »»»»»œœ==»œ»»»»œ==œ»»»»»œ==llll llll ==4433 ##==__«««ˆ««««««««ˆˆˆ «««««ˆˆˆ««==#__«ˆ«ˆ«««ˆ««««««ˆ==_«ˆ«ˆ«ˆˆ««««««« #==_«ˆ«ˆ««««««««ˆˆ __==««««ˆ««««ˆˆ««ˆ« llll ==__«ˆ«ˆ«˙««««««««ˆ. ==_««««««««ˆˆˆ ==_«ˆ«ˆ««««ˆ«« _==ˆ«««ˆ««««ˆ« _==««««««ˆ«ˆ«ˆ _==««ˆ««ˆ««««ˆ llll =l 2&4 ==___»»»»œ =#___œ»»»»» =___»»»»»œ===___œ»»»»» ==l =___»»»»œ» ==__»»»»œ=___»»»»œ=___»»»œ»»===l l 44==p»»œ» ==œ»»» =#=œ»»» ==»»»œ =l =»»œ» ==œ»»» ==»»»œ ==»œ»» ==l ==lllll &?==##_ˆ«««ˆ«««««ˆ==ˆ«««««ˆ==#__ˆ««ˆˆ«««««««==_«ˆ«««ˆ««ˆ««==#__«««««ˆ«««ˆ«ˆ==#___««ˆ««««ˆ««ˆ««==llll###==___«««««ˆˆ«««««ˆ ==«««««ˆˆ nœ==__œœœ»»»»»»»««««˙ œ==»»»»»»œœœ» œ»œ»»»»»»œœ==œœ»»œ»œ»»»»==llll==llll 4444 gggg==b˙p>ˆ«««˙˙»»»»»»»»˙o==coˆ«««m==a«ˆ««rgggggca#==tno_>««ˆ«˙˙«««««˙˙«««« ==ˆ««« ==««ˆ« ==llll gggg n>«ˆ««»»˙»»˙˙˙»»»» ==ˆ«««==««ˆ«==#S==ˆˆ««««ˆ«««««ˆ« «««««««ˆˆˆ«««ˆ==««ˆ«««««ˆˆ«««ˆ====«ˆ««ˆ«««ˆ« llllßÍß ===llllllll 2&?&8 ===####_=»œ»»«««««««««ˆˆˆˆ==_=ˆ«««««««««ˆˆˆ ==_»»œ»««ˆ«««««««ˆˆˆ=««««««ˆˆˆ===n#_=ˆ«»œ«»«««««««»ˆˆ==ˆ _ˆ»œ»»»»««ˆ«««««««ˆ=ˆ==_-ˆˆ»»»œ««ˆ«««««««=ˆ ==ˆˆ««««««=ˆ llllll llllll===444333 =##==e__«»«ˆ«œ»»»œœ»»»»xp=__r»»«»»«œœ«»ˆ»»œ» e==s#_s__=»»»œœœ»»»»»««˙«if ==_»»»œ»»»»»œœ=_»»»œ»œ»»»»œ===œ»»œ»»» ===llllll #___»«««»»»«»»»ˆ»»œœ«««œ˙=.==__««»«»»»»»ˆ»»»œœœ===__»»»»»»˙«««»»»œœœ=»»»œ»»»»»»œœ===_»»œ»»»»»»»œœ===»»»»»»œœ===llllll#=___««œ«»»««»ˆ«««ˆŒ ==n=____ˆˆ»»»œˆ«««««««««« ___===»œ»»»»»˙«œ»œ«»»«««˙˙««««« #=œ»»»»»»»»»œœ==n»»œ»»œ»»œ»»»===»»»»œ»œ» =llllll==‹=__Œ»»»˙ˆ«««ˆ«««««.#===___««««««««««ˆˆˆ =___==«««œœ»»»»»»˙˙≈»»»»»˙»» ««««««ˆ=_==»»»œ»»»œ«««««ˆ=___ˆ««« ==___ˆ«««»»œ»»œ»»=»»»œ»»œ»===& llllllÍß ===llllll 3&&&3 ===np=ˆ«««Œ««ˆ»»»œ==ˆ =_»»»œ» ===_»»»«««ˆ≈«ˆ«œˆ===»»»œ _=»»»»œ==___»»»»»œ» ===____»»»œ«««««ˆˆ»»»»»œˆ====lllll _«««ˆ«ˆˆ«»»»œŒ====_»»»œ===__»»œ»«««ˆˆˆ«««≈===œ»»» _==»»»»»»»œœ=___»»»»»»œ===_____ˆ»»»œ«««ˆ»»«ˆ««»»»œ ===«ˆ««===lllll =b##_œ»»»≈«««««ˆ«ˆˆ==ˆ=bœ»»» ===_»»»œœ»»»» b===___»»»»»»œ =_____»»»»»œ»»»œ«ˆ««ˆ«««ˆ==ˆ=?»»œ» ===_»œ»»ˆ««««œ«»ˆˆ»»» ===»»»»œ =»œ»» ==#œ»»»===lllll =__>»˙»»»»»œ»œ««««˙˙»» .==..#=œ»»» ._œ»»»====____«ˆ««««»»œ»==__««««ˆ===__««««ˆ=___«««««ˆ===___»»»œ««««ˆ===& lllllÍß ===llllll 3&&&7 ===#=_ˆˆ≈«««ˆ«œ»«»»«==#=»»»œ __==»»»»»œ»»œ» =#__»»»»»»œ===__««««««»»»œˆ≈ˆˆ =»»»œ==_»»»œ»»»»»œ=__»»»»»»œ==nn=_«««ˆ«ˆ«ˆˆ«««œ»»» #===_ˆ««« b_===««ˆ« __ˆ««««===?=lllll##==__>ˆˆˆ««»«»«œœ»»»»««=-œ»»» ==._»»»œ=n_««»«»»˙»œ»»œ»»»ˆ===##=œ»»»»œ==##n«««ˆœœ»œ»»»»»»» ===œœ»»»» #=«««ˆ««««ˆˆ««»œ»» ===ˆ«««««ˆ«?.. ===lllll œ#Œœ»»œ»»»»»œ» ===»»»œ _=œ»»» ==œ_≈»»»œ»»œ»»œ» =.&===»»»œ _»œ»»»»===___»»»œ»»»œ»»» ?===œˆœ»»»»»œ»»»«œ««=. ˆ«««===ˆ«««« ==ˆ««««œ»»» =lllll _===ˆ«««ˆˆ«œ»««««»» _=»œ»» ==#__=œ««««»»»œ«»»»ˆˆ==_»»»»œ=»»»»»œ»œ==»»»œ=_œ»»»ˆˆ«««««œ»»» ====”””””Í

26 [email protected]©A[=i anound <ou,an 3.-Chérie ton nom est Chouchan =l &=V43=if c=om=m=e∑u=ne=da=nl s=e p=op=u∑la=ire==l ===∑ ===l ===∑ ===l ===∑ ==l ==llllll && ==V4433 if==_p»»»˙‰com_==»Jœ»»m.arm»»»œc.==ate_oœ»»»»». u==__œ»»»»‰n. e_==»œJ»».dallll ==n__»»»»œ‰.se_»»»œJ==. p__>-»»»˙»»»»œo==p-»»»œu. »œ»»l««««ˆ««==a. i_r«««ˆ.e==llll __˙»»»‰œ»»»» ==. _«««ˆj==««««««ˆ. ___==»»œ»»J«««ˆ. __»»»œ»‰==_«««jˆ. ==llll ___>>œ»»»»»»»˙» ==-œ»»» . »˙»»ˆ««««««==. _««ˆ«.==__»»»œ»‰. ==_ˆ««j«. llll ==__>œ»»»»»»»˙ -œ»»» ==. »»œ»ˆ««««««.==_«««ˆ. _==»»»œ‰œ»»» ==_«ˆj««. llll ß Íß ===lllllll 6&&&====__œ»»»»»»»œ==»»œ» =. ==__»œ»»œ»»»»=«««««ˆ«. _∑ˆ«««===. _=»»»œ‰»œ»» ===_«jˆ««.===lllll __==œ»»»»»»œ».=£»»œ»» ===»»»œ===_-»»œ»»˙»»««««««ˆ.∑=_==ˆ«««.=»»»‰œ===_««j«ˆ.===lllll =_==˙»»»‰˙»»» =_«j«ˆ«==. =«««ˆ«««==.=∑_?«ˆ««.===>>»»»œ»»»œ===--œœ»»»»»» .. =lllll ==_˙»»˙»»»»‰»»»‰˙=.. ==_=««ˆ«««ˆjj«.. ===ˆ««««««««««««ˆ.. =_ˆ«ˆ«««««==.. =__‰œ»»»»‰===_«j«ˆ««j««ˆ..===lllll __»»œ»‰œ»»»»‰»»œ»===. _=««j«ˆ«««jˆ==.. =__>>-œ˙»»»»»»»»»œ» ==--»»»»»»œœ=.. ==»»œ»»»»œ=«««ˆ«««««««ˆ««.. ==_=«««ˆ«««ˆ=.. lllllÍ 11 __œ»»»» . __»»»»Jœ __»œ»»» ___˙»»»»» __œ»»»». __»»»˙» _œ»»» __»»»œ» __»»œ»» _»œ»» __>»»»»œ. _-»»»˙Íß===llllll ?&&====>>œ»»»»»œ» ==--œœ»»»»»» =.. ==˙»»»˙»»»=ˆ««««««ˆ««««««.. _===«««ˆˆ«««.. =‰‰===_ˆ«j««««j«ˆ==.. =lllll ==>>=»»»œœ»»» --»»»»»»œœ===.. ˙»»»»»»˙ˆ««ˆ««««««««««=..==_««««««ˆˆ=.. ===‰‰ ==_=j««ˆ«««j«ˆ.. ===lllll >>»»»»»»œœ===--»»»»»»œœ..===»œ»»»»»œˆ«««««««««ˆ«««=.. _ˆˆ««««««===.. œ»»»œ»»» ======lllll >>œ»»»»»»œ===--»»»»»»œœ=.. »»»»»œœ»==«««ˆ««««««««ˆ«=.. _«««««ˆ«ˆ===.. »œ»‰»»»œ‰»===_=««ˆj««««ˆj..===lllll ==œœ»»»»»» =££»»œ»»œ»»»» ===»»»»»»œœ===œ»»»œ»»»«««ˆ«««««««««ˆ..===_««««««ˆˆ=.. ==‰»œ»»»‰»»œ===_=««ˆ«j«««jˆ=.. lllll ===lllllll 1&?&6 ====_»˙»‰»‰»»»˙˙»»» ==. =_«ˆ««j««ˆ«j.. ===ˆ«««««ˆ«««««««.. ===_«ˆ««ˆ«««.. ===‰‰Œ =_j«ˆ«««j««ˆ==.. =lllll ==_S>»»œœœ»»»»»»»‰˙»»»»œ=. ===«ˆ«j«. =»«œˆ«»»««««»»»œ==. =ˆ»»œ»œ»«»««» .===‰»œ»»»»œ» ===ˆj«««œ»»» . ===lllll S_»»œœ»»»œ»»‰˙»»»œ»»» =.==j««ˆ«=. ==»»ˆœ«»»»»«œ««««=. ==»«œ««»ˆ»»»œ»=. ‰œ»»»»»»œ===«ˆj««»»»œ===. =lllll S_==«»«»»ˆ«‰˙œ»»»œ»»»»œ=. ˆ«««j««ˆ«==.=ˆ««j««««»«œ»««»ˆ.===»œ«»»«ˆ«‰=.==‰»»œ»Œ===ˆ««j«=. ==lllll =#S_œ»»»»»˙»»»œœ»»‰»œ»» .===«ˆ«j«»»œ»» .===»»»»««««ˆœ»«»«œ.=»»»»œ==»»»«««ˆœ»»»œ=. ==‰»»»œ»»»œ=œ»»»» ===«j«ˆ«»œ»»=. lllllßÍ=l 2&1 ==»»»œ »»»»œ=»»»œ =«˙«« ====l =˙««« ====Œ ==l ====∑ ===l ====∑ ===l ===∑====lßÍ==llllll &?==_S«««ˆ‰==œ»»» œ»»Jœ»» ==‰««««««œ»ˆ»» ==_ˆ««««j«««ˆ»œ»ˆ»»»» ==»»œ»»‰œ‰»» ==j««««ˆ««ˆ«j«_ˆˆ ==llll œ»»‰»œ»»»‰ ==_ˆ««««jˆ«jˆˆ««« ==‰»œ»œ‰»»»» _==«ˆ«ˆ«j««ˆjˆ««« œ»»»‰»‰»»œ==««ˆ««j«j«ˆˆ««_ˆ==llll ==œ»œ‰»»»»‰» _««ˆjˆ«j«««««ˆ««ˆ==»»»»»œœ» »‰»»˙»‰»˙» ==_ˆj««ˆ««««j««««ˆˆ ==‰‰ ==_«««jˆˆ«««««jˆˆ«« ==llll ‰»»œ»œ»‰»» ==bb_«ˆj«ˆ««««ˆ««««ˆj==œ»»‰»»»‰œ» ==_«jˆ««««ˆ«««j«ˆ«ˆ »»‰»œ»»»œ‰==_ˆ««j«««ˆ««j«ˆ«ˆ«==llll ==_S«««««ˆˆˆˆ«««««»»»œ»»»œ ==»‰œ»»»œ»»‰ ==_ˆ««jˆ««««««ˆ««jˆ ==»»‰»œ»»œ»‰ ==_j«««ˆ«ˆ««««j««ˆˆ llll

27 26 =ll &==__«««ˆ«. ==b_««j«ˆ =__ˆ««««=__ˆ««««=l =__«ˆ«««. ==b_ˆ«««j=_«««ˆ==l #_ˆ«««=. =b=_«j««ˆ =__«««ˆ« =l =__«««ˆ« =__ˆ««««=b_«««ˆ=_«««ˆ==l __««««ˆ=. =b=_««j«ˆ =__«ˆ««« =__«««ˆ« =l __«««ˆ«=. ==b_«««jˆ =_«««ˆ =lÍß==llllll ?& ==_»œ»»œ»»»»»»»»»»»œœ«ˆ«««««ˆ==S_»»˙»»»»»˙»˙»»»»˙»»ˆ««««««ˆ==ˆ««««««ˆ==«ˆ««««ˆ« ====lllll _»»»»»»»»œ»»»œ»œ»œ»«««ˆ«ˆ««==S_»˙»»»»»»˙»»»»»»»˙˙ˆˆ««««««==ˆˆ««««««==«««ˆ«ˆ«« ==lllll _==»œ»œ»»œ»»»»œ»»»»»»«ˆˆ««««« ==_»˙˙»»»»»»˙»»»»»˙»»««ˆˆ«««« ««ˆ«ˆ«««==««««ˆ«ˆ«==lllll==bb_»»»œ»œ»œ»»»»»»»»»œ«ˆ«««««ˆ ==_»»˙»»»»»˙˙»»»»»»»˙«ˆ««ˆ«««==«ˆ««ˆ««« ==««ˆ««««ˆ ==lllll _»»œ»œ»»»»œ»»»»»»»œ«««ˆˆ«««==_»»»»»˙»»˙»˙˙»»»»»»==««««ˆˆ«« ##«««ˆ«««ˆ==bb«««««ˆˆ«====lllll _»œœ»»œ»»»»»»»»œ»»» ==_œœ»»»»»»»»»»œ»œ»==####»»»»»»œ»œ»œ»»»»œ==»»œ««»»»»««ˆˆ««»œ«==lllll =l 3&2 =#_=ˆ«««. =b_=«««jˆ __=««««ˆ =l __««««ˆ=b_«««ˆ£=#_«ˆ«« =ˆ««« =«««ˆ£ «««ˆ=«««ˆ=«ˆ««£=bˆ««« =l =#>»œ»» -œ»»»=. »»»œ==»»œ» =l=»»œ». =-»»˙» ====l œ»»» =. ==»J»»œ =»»»œ =l =_˙»»» ===»œ»» =l ==llllll ?& ==_»»œ»»»œ»œ»»»»»»»»œœœ.. ==_--»»˙»»»»»˙˙»˙˙˙»»»»»» ======llllbbb_»œ»»œ»»»»»œ»œœ»»»»»»œ.. ====_--»»˙»»»»»˙˙»»»»˙»»˙»»˙ ========llll#ˆ«j¯«« b==bS_»»»œ»»»œ«««»»œ»ˆ ==_«ˆˆ«««««œ««˙»»» ==»»»œ ==»»»œœ»»»»»œ» llll==bS_«««««ˆˆ«««»»»œˆ ==b_œ»œ»»»»»»»œ»««˙« #==œ»»» ==««ˆ«ˆ««»»œ» ==llll bb_««œ»»»«»»»»»»œœˆ ==_««˙««««ˆˆ««»»œ» ==#œ»»» ==œ»»œ»»»»»»œ» ==llll ¯j«««ˆ ==__««ˆˆ«««»»»œˆ««« ==__œ˙«««»»»»œ»»»œ» ==»»œ» »œ»»«ˆ««««ˆ==llllßÍ=l 3&8 ==»˙»» ===»»»œ==l »»»œ==œ»»» ==»»»œ =l =f>»»œ». =»»»˙====l=»˙»» ====Œ =l ___>=»»»»»œ =__»»˙»» ====l __˙»»»» ====Œ =lÍß==llllll &?==##__««»»»»œ»«œˆœœ»»»»» ==__»ˆ»˙»«««ˆ««ˆ«««==n_«««ˆ==__ˆ«««»»»œ»œ» ==llll##==__œ«««œ»»»»»ˆˆˆ««««« ==__˙»»»»»ˆ»»»œ»»œ««˙« ==_«««ˆ __==«««ˆˆ«««««ˆ ==llll ___»»»»»œ»œ»»»»»»»œœ»_ˆ««««ˆ««==___»»»»»»»˙˙»»»»»˙»˙»ˆˆ««««««==bb_«ˆ««ˆ«««==_ˆ«««««ˆ« ==«ˆ«««ˆ«« ==llll ___»»»œ»»»œœ»»»»»»»»œ_«ˆ«««ˆ««==___»»˙»»˙»»»»»˙»»»»»˙««««ˆ««ˆ==bb_«ˆ«««««ˆ==_«ˆ«««««ˆ ==llll ##___==»»»»»»»œœœ»»»»»œ»» __ˆ««««««ˆ ==___»»»»˙˙»»»»˙»»»»»»˙__«««««ˆˆ« b==b_««ˆ««««ˆ _==ˆˆ«««««« ==llll ___»»»»»»»»œ»œ»œ»»œ»»«««««ˆˆ«==___˙»˙»»˙»»»»»»»»˙»»»_==««««««ˆˆ bb_«««ˆ«««ˆ==_ˆ«««ˆ«««==llllß ===lllllll 4&?&4 ===p___=»»»»»»œœ»»»»»»œœ»»»œ»»_.«««ˆ««ˆ«===___»»»»˙»»»»»»˙»˙˙»»»»»»˙_«««««ˆ«««ˆ===bb_««««««ˆˆ ===_ˆ««««««ˆ ===ˆ««««««««ˆ =lllll ___==»»»»»»œ»œ»œ»»˙»»»œ»»»»«ˆ««ˆ«««===___»˙»»»»»˙˙»»»»»»»˙»=««««««ˆˆ bb_===ˆˆ«««««« _«««ˆŒˆ«««====lllll ##==___œ»»»œ»»»»»œ»»»»»œ»»œ»».__=ˆ«««ˆ«««.. ==___=»˙˙»»»˙»˙»»»»»»˙»»»»»» bb_===«j«««jˆ««ˆ _«ˆ««ˆ«««===lllll=#pe_»»»»œ»»œœ»˙»»»»»œ»»»»»œœ==x.. p=re_s-˙»»»»»˙˙»»»»œ»»»»œ»œ==.s=if »»»œœ»»»œ»»»œ»===. ===lllllbb_»»»»»»»œœœ»»»ˆ««««ˆ««..=. ==_=-»»»»»»˙˙»«ˆ«««ˆ««. ==»œ»»J=»»»œ««ˆ««ˆ««.===»œ»» ===lllllbb_=»»»»»»»œœ»œ»»««««ˆ«ˆ«.. .===_-»»»»»»»˙˙ˆ««««««ˆ. ==J»»»œ=»œ»»ˆ««««««ˆ===. =lllll==n#n_»»»»»»»œœ»»»œ»œœ»»»..=. ==_=-˙»»»»»»»˙œ»»»»œ. ==J»œ»» =œ»»»»»»œœ»==.=lllllÍ

28 =l 5&1 ==œ»»» =»»»œ =œ»»» =»»»œ =l =»œ»» .==»J»»œ =»»œ» =»»œ» =l »»»œ=. =Jœ»»»=»œ»»==l #»»»˙=. ===, l =_»»˙» ==__=»»œ»» =l __»»œ»».==__˙»»»» ==l=__œ»»»» .==__»Jœ»»» =__»»»»œ=l ß=lll & =__»œœ»»»»»». =__-»˙»˙»»»»» ===l ##__=œ»»»»»»»œ. =__-˙»»»»»»»˙ ==l=__»»œ»»»»œ». =__-»˙»»»»˙»» ==l =__»»»»œ»»œ». =__-»»»»»˙»»˙ ==,l __»»œœ»»»»».=__-»»»»»»˙˙»===l __»»»œœ»»»». =__-»»»»»»˙»˙==l =___»»»»»»œœ». =___-»»»˙»»»˙» ==l Í=llll ?=b»»»»œœ. =»»»œ»œ.==»»œ»œ». =lllnœ=»»»»œ. œ=»»»œ». =œœ»»»». =lll=b_»»»»œœ. =_»»»œœ». =_»œ»œ»».=lll n=_œ»»»œ». =_œ»œ»»». =_»œ»»œ». =lll _»»»»œ»œ.=_»œ»»»»œ=. _=»œ»»»»œ. =lll _»œ»»»»œ. =_»»»»»œœ. =_»»œ»œ»». =lll =__mœ»œ»»»». ar=c__a»œ»»»»œ.to=__œ»œ»»»».=lll =l 5&8 ==___»»»˙»» ==__»»»œ»==l __»»˙»» ===_»»»œ==l __»œ»»» =__=œ»»»» =_»»»œ==l __»»»»œ. =_=-»˙»» ===l _»˙»» ===Œ==l #__»œ»»» =___=»»»œ»» =__»œ»»» =l =#__»»»œ» =_»»»œ=. =_=œ»»»J lÍß==lllllll &?==_____»»»»»œœ»»»»»»»œœ.. ==_____-»»˙»»»»˙»»œ»œ»»».==__œ»œ»»»»==. ==lllll _____»»œ»»»»œ»»»œ»œ»»».. ==_____-˙»˙»»»»»»»»»»œ»»œ. ==__œ»»»»œ»».==lllll ==_____»»»»œ»»œ»»œ»»». ==_____>œ»»»»»»œ»»»œ». ___-»»»œ»»==. _____»»œ»»»»»»œ»»»œ.==lllll ==_____»»»»»œœœ»»»»»». ==____>»œ»»»»»»»»»œœ. ___-»»»»œ==. _____»œ»»»»œœ»»»»»».==lllll ==_____»»»»œ»»»œ»»»œ». ==____>»»œ»»»œ»œ»»»». ___-»»»»œ==. _____»»»»»œ»»œœ»»»».==lllll##==#___œ»»»»œ»»»»»»»œœ»». ==S__˙˙»»»»»»»œœ»»»»»» ==_œœ»»»»»» ==lllll#==__»»»»»˙»˙»»»œœ»»»» ==_»»»»»œœ» ==_Œ»»»œ»»œ» ==lllll =l 6&5 =#=»»œ» =»»œ» =»œ»» =»»»œ=»»»œ==l -»œ»» ==»»œ» =»œ»» =œ»»» =»»»œ =l =»»»œ =»»œ» =-»˙»» ===l =»»»œ #=»œ»»» =»œ»» £=_»»œ»» =»»œ» œ»»»=£»»»»œ=»»œ» =l =»»»œ =»»»œ=#£œ»»»» =»œ»» =»»»œ =£»»»œ» =œ»»» lß=lll & =nn__»»»»»»»œœ. =_-»»˙»˙»»»»====l _»˙»˙»»»»»===Œ==l =__»»»»œœ»»». =bb_»»»»»»»˙˙===lbb_»»»»»»»˙˙====Œ==l =__»»œ»»»œ»». =bb_»»»»»»»˙˙ ====lÍ=lll ?=_»»»»œ»œ». =_»»»»»œ»œ=. =_»»»œœ»»».==lll _œ»»»»»»œ=. =_œœ»»»»»». =_œœ»»»»»»=. =lll b=_œ»œ»»»»»œ =_»»»»»œœ»œ==_»»»»œ»œœ» =lll b_»»»œ»»œ»œ==_»»»œ»»»œœ==_œœ»»»»»»œ==lll =b_œ»»œ»»»œ» =_»œœ»»»œ»» ==_œœœ»»»»»» ==lllß ===llllllll 7?&&0 ===bb=__»œ»œ»»»»œ»»»œ»œ»»»»»»œ==£=»»œ»» ==œ»»»=8b_lvœœœ»»»»»œ»»»»»»»˙éa===g#e»»»œr=»»œ»»==»»»œ»=_==œ»»œ»»»œœ»»»» =œ»»» _==œ»»»» =b_œ»»»»_===»lllll b_œ»œ»œ»»»»œ»»»===£»œ»»» =#==œ»»» =_∑œ»»»»»œœ»˙»»» ===_===»»œœ»»»œ» ===lllll b#_=œœ»œ»»»»»»»»œ ==£»œ»»»=b==»»»œ=_∑-»»»»»»»»œœœ»˙====_»»»»»œœœ»=====lllll n#nnSn=S_»»»˙««»»«»˙œ˙»»»˙˙»»» #===œ»»» »œ»»» ===»»œ»» #===»»»œ œ»»»=_==»»œ»» =_»»œ»» ==ŒŒ====lllll##p____p«««»ˆ»˙««««»ˆ===_ˆ««««ˆ««=_««««««ˆˆ===___˙«««««˙««˙˙˙«««««˙««===___»»œ»»». ===lllllÍ

29 75 ___œ»»»»». ___-»»»»»˙ ___»»»œ»» . __»»œJ»» ___»»»»»œ. #___»»»»»˙ __»»»œ» ___»»»˙»» #__œ»»»» __»»»»œ ___œ»»»»» #__œ»»»». __œ»»»». _-»»»˙ _»»»˙ _»œ»» . =l &=====l ======l ====l =====l=====l =====l ======l ==llllll ?& ==#œ»»»œ»»»œ. ==-»»»˙»»»˙˙∑====llll‹‹___«ˆ«««ˆ«««==##_«««ˆ«««ˆ==_««««««ˆˆ ___«˙˙«˙«««˙˙«««««««««˙======llll#»»»»»œ»œœ. ==-˙˙˙»»»»»» ∑====llll S_ˆ««ˆ««««==##««««««ˆˆ==ˆˆ«««««« ___«˙««˙˙˙««««««˙«««˙««====llll ==m»œ»»»œ»»ˆ«««ar==c»œ»»»»œ»aˆ«««t∑o#==»»»»»œ»œ«««ˆ==llll S_ˆ««««««ˆ==_ˆ««««««ˆ ##==««««««ˆˆ ___˙˙«««««««˙«˙««««˙˙««====llll #S__ˆ««««««ˆˆ««««.==«««ˆ #==«««ˆ __««ˆ«ˆ««««˙«««.==__«ˆ««««««ˆ==. llllßÍ =l 8&2 =f=-»»»˙ co=n a=ni_m»œ»» =a#»»œ» =l #-˙»»»===»»œ» =»œ»» =l »»»˙===#œ»»» #=»»œ» =l #˙»»» =. ===l np=»»˙» ===»»œ» #=»»»œ =l #˙»»» ===»»»œ =»»»œ =l »»»˙ ==#=œ»»» #==»»œ» lßÍ==llllll ?& ==__««««««ˆˆ«. ==__«ˆ«ˆ«««««. ==∑__«««ˆˆ««««.====llll#__ˆ«ˆ««««««. ==__««««ˆ««ˆ«. ==∑__««««ˆˆ«««. ====llll __««ˆˆ««««««. ==__««««««««ˆˆ. ==∑__«««ˆ««««ˆ«. ==llll==#__«««««««ˆˆ«. ==__««««ˆ«««ˆ«. ∑==__«ˆ««««««ˆ«. ==llll#nS__«««ˆ««ˆ««««ˆ.==ˆ««« ˆ«««==___˙««««˙˙«««ˆ«««««ˆ«. ==__«««««ˆˆ«. ==llll==__Œ«««ˆˆ«««. ==S___«««˙«««˙««««ˆ«««ˆ. ==__ˆ««««ˆ««. ==llll#==Œ««««ˆˆ««. ==S_««˙«««««˙»»œ»»»œ. ==««ˆˆ««««. ==llll =l 8&9 =#=««˙« ===#_œ»»». ==l =#=_»»œ». ‹=«¯j««ˆ _-»»»˙====l =#_»»»œ=. ==n»»»Jœ =_œ»»» =l =n_»˙»» =====»»»œ ==l #=_»˙»» ====#œ»»» ===lß=lll & =##_»»»»œœ»»» =_>»»»œ=»œ»» =>»»»œ =#œ»»» =l #=#œ»»»»œ»» =«««ˆ˙»»» =ˆ««« =««ˆ« =«««ˆ l =b#ˆ«œ»««»» =««ˆ« =«»˙»««˙» ==l n=»œ»» n_»»œ»»=_œ»»» =#£__»»œ»» #=_»œ»» _=»»»œ £_»»»»œ=»»»œ =l »œ»» =œ»»» =£_»œ»»» #=_»œ»» _»»»œ=£_»»»œ» =»»»œ lÍ=lll ?=#n««««««ˆˆ=»»»»»œœ==««««««ˆˆ ==lll =#»»»»»œœ =#««ˆ««««ˆ ==œ»»»œ»» =lll =««««««ˆˆ =b=»»»»œ»œ =««««««ˆˆ=lll b=»œ»»»œ =n»»»œœ»» ===»»œ»»œ ==lll ««««ˆˆ =b»»»œ»»œ==ˆ«««ˆ«==lll =l 9&4 ==»»»œ ==#_»»œ» =#»»»œ=l =»»œ». ==-»»˙» ==l=____»»»»œ»». =___-»»»˙»» ===l=___»˙»»»» ===Œ =l =>»»»œ. =»˙»» ===l »»»˙===Œ=l=____>»»»»»œ». =___-»»»»»˙====lÍß==llllll ?& ==bœ»»»»»œ»»»œ==#£_»»»»œ#==»»»œ -ˆ«««ˆ«»»»˙==»»»œ»»œ==llll #ˆ«««««ˆ»»»œ==£»»œ»» ==»»œ» _-˙»»»»»»»»œ»œ ==ˆ«««ˆ«« ==llll ____..œ»œ»»»»»»»»»»»»œ»œ_==«««ˆ«ˆ««.. S--____»»»»˙»»˙»»˙»»»»»˙»==__«jˆ«««ˆ««j==_«««ˆ«««ˆ _««««««ˆˆ==llll ____..»œ»»œ»»»»œ»»»»»œ»»==ˆ««««««ˆ S--____˙»»»»»˙»»˙˙»»»»»»»_==««««««ˆˆ __ˆˆ««««««==__«ˆ«««««ˆ ==llll##____..»»»»»œ»œ»»»»»œœ»»»__«««ˆ«««ˆ==.. --____»»»»˙˙»»»»˙˙»»»»»» ==__««j«ˆ«««jˆ _«««ˆ««ˆ«==llll==____..»»»»»»œ»œœ»»»»»»œ»_««ˆ««««ˆ ==--____˙»»»»»»˙»»»˙»»˙»»»«ˆ«««««ˆ __==ˆˆ«««««« __ˆ«««««ˆ«==llll ==____..œ»»»»»»»œœ»»œ»»»»»_ˆ«««««ˆ«.. ==--____»»»»»˙»»˙»»˙»»»»˙» __«ˆj««j«««ˆ==_ˆ««ˆ«««« ==_««ˆ««ˆ«« llll

30 =l 1&01=___=»»»˙»» ===Œ =l =»»»œ. =-»˙»» ===l #˙»»» ===»»œ» ==l #œ»»» .==œ»J»» =»»»œ =»»»œ =l #»»œ» =. =J»»œ» =»œ»» ==l #_»»œ» .==J»»œ» =#»œ»» =l =»»œ» =#»œ»» =»»œ» =»œ»» =lÍß==lllllll ?& ==____..»»»»»œœ»»œ»»»»»»œ»ˆ«««ˆ«««==--____˙»»»»˙»»»˙»˙»»»»»»ˆ««««««ˆ==__««««ˆ««ˆ ==__ˆ«««««ˆ« ==llll ##____..œ»»»»»œ»»»œ»»»»»»œ__«««ˆ«««ˆ==.. --____˙»˙»»»»»»»»»»»˙»»˙==__«««jˆ««j«ˆ _ˆ««««ˆ««==llll==#_»»»»»œ»»œ»»»œœ»»»»œ._«««ˆ ==_»»»»»œ»œ»œ»»˙»»»»˙»ˆ«««. #==«««ˆ «««ˆ»œœ»œ»»»»».==llll ==__»»»»»»œœ»»»»»œœ»».. ==__-»˙»»»»»»˙»œ»»»»»œ. ==»œ»»œ»»». ====llll __»»œ»»»»œ»»œ»»»»»œ.. ==__-»»»˙˙»»»»»»»»»œœ». ==»»»œ»œ»».==llll##==__œ»»»»œ»»»»œ»»»œ.. ==__-»˙»˙»»»»»»»»œœ». ==œ»»»œ». ==llll b__»œ»»œ»»»»»»»»œœ==.. ==__-»»»˙»˙»»»»»»œ»œ. ==»»œ»œ».==llllß ===llllllll 1?&&08===n##œ#=__œ»»»»»»»œ»»»»»»»œœ..==. =œ__-»»˙»»»»»»œ»»»˙==.=J»»»œ ===œ»»œ»»»»œ». ===»»»œ ===lllll #_____=»»œ»»»»»œœ»»»œ»»»œ».. . ===_____-˙»»»˙»»»»œ»»»»œ. ===»œ»J» =__==»»»œœ»œ»»». ===lllll###=______»»»»»»˙»˙»»˙»œ»»œ»»ˆ««««. ==_=ˆ««« #__ˆ«««===__ˆ«««=_____==ˆ««««»œ»»œ». #=___«««ˆ«==____=«ˆ«« #==____«««ˆ=ŒŒŒ===lllll=##ƒ==é____>>˙«ˆ«»»»«««««ˆne=_«««ˆ«ˆ««r==g_««««««ˆˆi=qu==___e«««˙˙˙«˙˙««««««««««˙=___»»œ»»»===. ===lllll ##m__œ»»»»»»œ»»œ»»œ=. a==rc=#a__»»»»˙»»»˙»»˙˙»∑to======lllll ____>>=««˙»»»«ˆ«ˆ«««==___««ˆ«ˆ««««=_ˆˆ««««««===S_____«˙«««˙˙««««««««««˙˙˙===__»»»»œ.===lllllÍ 114 __»»»»œ. __-˙»»»» __œ»»»» . __»œJ»»» __»»»œ» ___»»»»˙» __»œ»»». __»˙»»» _»»»œ __œ»»»» __»»»œ» _»»»œ __œ»»»». _-˙»»» =l &======l =======l =====l ======l =====l ======lßÍ==llllll ?& ==œœ»»»»»œ».====-»»»»»˙˙»˙∑ ==llll==##___>>«««««««ˆˆ ##==___«««««««ˆˆ _ˆˆ««««««==S_____««˙˙««˙«««««˙˙««˙«««======llll ==»»»»œ»œœ». ==»»˙˙˙»»»» ∑====llll ==_>>ˆˆ«««««« _«««ˆˆ«««==««««««ˆˆ ==S_____«««˙˙«˙«««««««˙«««˙˙ ====llll »»»»œ»œ«««ˆ»====»»»»»»«ˆœ««œ ∑==«««ˆ»»»»»œœ» ==llll==___>>«««««««ˆˆ ##==_««««ˆ««ˆ _««««ˆ««ˆ==##S_____«««««««˙˙˙««˙˙««««˙«====llllß ===llllllll1?&&20===n#nS___=ˆ««Œ«»«˙˙»»»˙»»»»»˙»»œ»» ==ˆ«««=&#8==π_____=««««««««««ˆˆv.a__ˆ«ˆ«««««.===#__Œˆ««««Œ«ˆ««.===_ˆ««««ˆ««. =llllll ==____-»»œ»««««««ˆ«.=«««ˆ==.=#_«œ»»»«««ˆ. ===∑__«»»œ««»ˆ. =_____==««œ«««ˆ»««»». =_»œ»»««ˆ«.===llllll#_««œ«»»»«ˆ.===_»«»««»œˆ. ____===-«ˆ««««««»»»˙. ∑ˆ«««=.==ˆ««««.=«««ˆ==. =llllll _.»»»»»œœ»===˙«««.n__===.»»»»œ»»»»œ ____.œœ»»»»»»»===___œ»»»»∑=__.œ»»»»»»»»»œ.==__=.œ»»»»»»œ __==œ»»»» =_.œ»»»œ»»». ===llllll ___.-»œ»»«««˙œ»»» =.==.»»»»»»œ=_.»œ»»»»œ» ==__=œ»»»» ∑__.»œ»»»»»œ==.=____.œœ»»»»»» ===__œ»»»» _.œ»»»»»»»»œ».===llllll _.œ»»»»»œ»=«««ˆ__==œ»»»» =_.œ»»»œ»»»._∑==?=» S____»»»˙˙˙»»»»˙˙««««««˙«===””””””Í

[email protected]©Kal;ri yambhn 31 4.-À travers les champs =l &=##=## =A46 ll=eg=ret=to ==∑ ====l =====∑ =====l =====∑ ====l ßÍ==lllllll && ==########==A4466 ==lleŒÓg==r___eœ»»»œ»» t==to___ˆ«««œ»»»œ»» ==««ˆ«Œ ==___ˆ«««»œ»»»»œ.==___»»œ»œ»» ==««jˆ« llll ==««ˆ«Œ ««ˆ«==___«««ˆ»»œœ»»» .==___œ»»»»œ» ==ˆ«j«« ˆ«««Œ==«««ˆ ==«««˙»»»œ œ»»» ==___»»»«ˆœˆ««««==»»»œ ==llll »»»œ»œ»»J. ==»»»œ‰ ___œ»»œœ»»»»»‰==j««ˆ« ==___«ˆ««œ»œœ»»»»»» ==««ˆ«Œ ==___«««ˆœ»»œ»œ»»»» . ==___œœ»œ»»»»»» ==j«««ˆ llllß ===llllllll 4&&&===######=######===Œ«««ˆ===. «««ˆ===___ˆ«««j»œ»œœ»»»»» ===ˆ««« ___=»»»œ»»»œ»œ==j«««ˆ=««ˆ«Œ==∑=««ˆ«===«»»««»œ˙===œ»»» ===___ˆœˆ«««««»»» =»»»œ===lllll ===Œ»»»œ˙««« =»»»œ==n=p___œœ»œ»»»»»»»»˙» ===___»œ»»»»»œ»œˆ«««===Œ«««ˆ»»»˙===. =___==œ»»»œœ»»»»ˆ«««.===___»»œ»»œœ»»» =j««ˆ«===lllll ===Œ«ˆ««Œ =«ˆ««==Pn___=»»»œ»œ»»»œˆ«««˙»»» .===___»œ»œ»»œ»»» ===«j««ˆ ===Œ«««»»»˙ˆ. =ˆ«««===___œ«««ˆ»»»»» ===____œ»»»»» ===_____œ»»»œ»»»»» ===___»»»œ»»=lllllÍ =l 7&=##=## =»»»œ==n__»»»»˙====__»»»˙» .=====l =Œ =n__»»»˙»====__œ»»»» ==__»»œ»» ==__»œ»»» =l =___»»˙»»» ===»œ»» =n=»»»œ =»»»œ=. ==œJ»»» =lß=lll & =####=____»»»»»œ=___»œ»»» =___»»»»»œ»»œœ==___»»»»œ»»œœ» =Œ=___»»»»œœ»œ»»==___œœœ»»»»»»» =l =Œ =___œ»»œ»»»»œ» =___=»»œœ»»»»»œ =Œ ==___»œœ»»œ»»»» =___»»»»œœœ»»» =l ====∑====lÍ=lll & =####=»œJ»»=‰=‰=#jˆ««« =««ˆ« =««ˆ«=«««ˆ=. =jˆ«««=lll =««ˆ«. =««ˆ« «j««ˆ =«ˆ«« =«««ˆj=ˆ««« =ˆ««« =«««˙ ==llln=nSˆ««ˆ«««ˆp=«««««ˆˆˆ=ˆ««ˆ«««ˆ=«««««ˆˆ=ˆ =«««ˆ««ˆˆ =«ˆ««««ˆˆ=lll=l 1&0 =##=## ==»œ»» =n»»»œ==»»»œ. ===»œ»»J ==»»»œ =»»»œ ==»»˙» ====l =nJ»œ»» ==‰ =‰==»œ»»J ==œ»»» =n=œ»»» ==»œ»» . ===»»œ»J ==lß=lll & =####==Ó. ======Œ ==___=»»»»»œ. ==n__»»»J»œ=l =___»»»»œ=__»»»œ==__»»»»œ ==Œ ==Ó. =====lÍ=lll & =####=n=n«««««ˆˆˆ ==«««««ˆˆ=ˆ =ˆ«««««ˆˆ==ˆ««ˆ«««ˆ===«««ˆˆ««ˆ =ˆ«««ˆ««=ˆ =lll =nnˆ«««««ˆˆ===«««ˆˆ««ˆ ==«««««ˆˆˆ==««««ˆˆ«ˆ ==«ˆ«ˆ«««ˆ =ˆ««ˆ«««=ˆ =lll

32 =l 1&2 =##=## =»»»œ=. n»»»œ=»»J»œ =-»»»œ =J»œ»» =»»»œ=»œ»» ==»»˙» ===l =»»»˙ ===»»»œ==n»»»œ==œ»»» . =#=œ»»»J =l »œ»» =»»œ» =œ»»» =. =»»»œJ=œ»»»==»»»œ =»»»˙ ===l ==llllll && ==########==nn==Ó«««««ˆˆˆ. ==««««ˆ«ˆˆ==ˆ«««««ˆ==ˆ ?n==_»»»œ«ˆ«««ˆ«ˆ. ==#»»œ» __»»œ»»»»»Jœ==»»»œn==__»»»»œ œ»»J» ==llll #___==œ»»»»»»»œ» . nœ»»» ==»»˙» n==__»»»»Jœ ___œ»»»»==__»œ»»» ==___»˙»»»»»œ»» ==ˆ««««ˆ««ˆ«==Œœ»»» ====llll Ó««ˆ«.====««««ˆ«ˆˆ«« ==#œ»»» ==Œ«««ˆ====___œ»»»»»««ˆ«««««ˆˆ. ==œ»»» #==__»œ»»»J llllßÍ =l 1&5 =##=## =n»»œJ». =‰=‰=J»œ»» =»œ»» ==»»»œ =œ»»» =. =»œ»»J=l =»œ»» . =»»»œ =»Jœ»» =»»»œ =œ»J»» =»»»œ =»»œ» =»˙»» ====l œ»»»===Œ =__=»»»œ» =__»»»»œ =___»»»œ»»=. ==__»œ»J»»=lß=lll & =####=___»œ»»»=__»»»œ=__œ»»»» ==Œ =Ó. ====l Ó.====Œ ==___»»»»œ. =__œ»»»» __»»»»œ=___»»»»œ =l ___»»»œ» =__»»»œ» =__»»»»œ =__»œ»» __=»»»»˙ ==Ó ==lÍ=lll ?=####=««ˆ«==«««««ˆ«ˆˆ« =#=œ»»» =«««ˆ =«ˆˆ««ˆ«««« =»»»œ==lll «ˆ«« =ˆˆ«««««ˆ««=#=œ»»» =««ˆ«==ˆˆ«ˆ«««««« =»»»œ==lll ˆ«««==ˆˆ«««ˆ«««« =n=œ»»» =««ˆ« =#_«««ˆˆ«« =‹»»œ» =lll =l 1&8 =##=## =___»»»œ» =__œ»»»» =___»œ»»»» =. =__»J»»»œ=___»»»»œ=__»»œ»=__»»»»˙====l n____»»»»»»œ=. ==_œ»»»J =__»»œ»» =__»»»»œ==___œ»»»»» . ==__»»J»»œ =l =___»»»œ» . =__»»»»œ __»»Jœ»» =___œ»»»»»==__œ»»»J» =__»»œ»» =__»œ»» =__»»»»˙ ====lß=lll & =####=Ó=. ====Œ =ˆ«««=. =«j«ˆ« =l «««ˆ=_«««ˆ =_«««˙ ==Ó=. ===l =Ó. ====Œ =___»»»»œ»œ»=.. __»»œœ»»»» =__»»»»»»œœ =___œœ»»»»»» lÍ=lll ?=####=«««ˆ==n_ˆ«ˆ«««« =‹œ»»» ==««ˆ« =_ˆ«««ˆ««=œ»»»==lll «ˆ««==_««ˆ«««ˆ =‹»»œ» =«ˆ««==_«««««ˆˆ =»œ»» =lll =ˆ««« =_«ˆ«««ˆ« =‹»»»œ==«ˆ«« =_«ˆ««ˆ««==»œ»» =lll =l 2&1 =##=## =__»»»»œ==Œ==b«ˆ««==b«««ˆ =nˆ«««=. ==««j«ˆ =l n««ˆ«=. bˆ«««=j«««ˆ =««ˆ«==«««ˆj =«ˆ«« =b«ˆ«« =«««˙ ===l bˆ«««=. =n=_«««jˆ =ˆ««« =b«««ˆ=n=ˆ«««. ===ˆ««j«=lß=lll & =####=___»»œ»»œ»»=__»»»»»»œœ=__»»»»»»œœ=__œ»»»»»œ» =__»»»»»œœ»» =Œ =bb__»»»»»»»˙˙===l Œ=b=b__»»»»»»»˙˙ ===Œ =n»œ»» =b_=»»»œ. =lb_»»»œ.=_-˙»»»===_œ»»» =n__»»»œ=_»»œ» =__»»»œ» =lÍ=lll ?=####=ˆ«««==_«««««ˆˆ==‹»»»œ =bœ»»» =nbS««ˆ««ˆ«=b»»œ»==lll b»»»œ=n=bSˆ«««««ˆ =b»»»œ==œ»»» =««««ˆˆ«==»»»œ =lll b»»œ» =bb««ˆ«ˆ«==b»œ»» =»œ»» =ˆˆ««««==»»œ» =lll

33ß ===lllllll 2&?&4 ===######=######===bbb_»»»œˆ«««œ»»»===b_»œ»» ===bnn_»»»˙«˙««ˆ««ˆ««««====b==»œ»» =##==#S=>«˙««»»»œœ»»» . n===n#_»»»œˆˆ«««««===n=_»œ»»»»»œ. ===lllll==nn=n___««ˆ«»œ»»œœ«»»»««»»˙ ===_œ»»» ===__»»»˙»Œ»»»œ»»œ====«ˆ«»»«œ»œ»»» m===a___r»»»»œœ»»»»»»œˆ«««»»œ» c===atonnn=__»»»»»»»œœ«««»œ»»˙œ»»»==. ===___»»»»»»œœ»»œ»» =»»Jœ» ===lllll nnn===__>»»»»»»»»»œ»œœ»««»»œˆ«. ===»»œ» =nnn__-˙»»»»»»»˙˙œ»«»«»«»œ»»==. ===»œ»»=»»œ»J===__»»»»»œœœ»»»»»««œ»»»ˆ«===»»»œ===nn=»»»»»»»œœ»»»˙««˙œ»»»« ===___»»»»œ»»œ»»»»œ====lllllÍ =l 2&7 =##=## =#__œ»»»» =. =#=œ»»»J =»»œ» =œ»»» ==n»»»œ. ==»»œJ» =l =#œ»»» . =»»»œ =œJ»»» =»»»œ =œ»»»J=»»»œ==»»»œ =˙»»» ===l ˙»»» ===»œ»»===»»œ» =»»»œ=. ==»»Jœ» =lß=lll & =####=##__»»»»»»œ»œ=##=__˙»»»»»»˙» ==___=»»œ»»»»»œ =__»»»»»»œ»œ =___»»»»»»œœ» ==l __»»»œ»œ»»» =__˙»»˙»»»»»===__»»œœ»»»»»==__»»»»»œ»œ» =_œ»»»»»»»œ==l __»»»»œ»œ»» =__˙»»»»»»»˙==«««ˆ =«««ˆ __»»»œ»»»œ»=«ˆ«« =__œ»»»»»œ»» =__œ»»œ»»»»» =lÍ=lll ?=####=#œ»»»«˙««=. =»»»œ =»œ»» ==ˆ«««œ»»» =nœ««»»»«˙ =œ»»» ==lll #»»œ»»»»»œ˙«««.=»»»»»œ»»œ==»»»»»œ»»œ =»œ»»œ»»»»=«««ˆ =»»»»»»»œœ«««˙=»œ»œ»»»»»==lll »»»»œœ»»œ=œœ»»»œ»»»==»œœ»»»»»œ =»»»œ»»»œœ==»»œ»»»œœ» =œœ»»»»»»œ =lll =l 3&0 =##=## =»œ»» =»»œ» =»»»œ=. ==J»»œ» =n»»»œ =œ»»» =˙»»» ===l __»»»»œ=. ==œJ»»» =»»»œ ==œ»»» =n»»»œ.==»»»œJ=l =n»»»œ.=»»»œ=E =-»»»œ =»»»œJ==»œ»» =»œ»» =»»˙» ===lß=llll & =####=__»»œœ»»»»»==_˙»»»»»»˙» =«ˆ««=««ˆ« =‹__œ»»»»»»»œ«««˙.=##_=»»»»»»»œœ =__»»»»»»œœ» =ll _>»»œ»»œ»»»=##_=˙˙»»»»»»» =nˆ««« =«ˆ«« _=œ»»œ»»»»»«««˙. =_-»˙»»»»˙»» ==ll =##_»»»»»»œœ». =_-»»»»»»˙˙» ===_œœ»»»»»»».==-»»»˙»»˙»» ==llÍ=ll ?=####=œ»»œ»»œ»==»œ»»»»œœ =œ»œ»»»œ» =‹#=œœ»»»»œ» =œ=»œ»»» œ=»»»œ» =ll ‹œ»»œ»»=œ=»»»œ» =œ»»»œ» =œ=»»œ»» œ=»»»»œ =œ»»œ»» =ll ‹=œ»œ»»» =œ»œ»»» ==œœ»»»» =»»»œœ» ==œ»»»œ» =»»œ»»œ=llß==llll 3&&3 ==####=####==ÓÓ==.. ====?==n=_««ˆ«»»»»œœ ==_»»»»˙˙«ˆ««==ˆ«««==«««ˆ=n=_«ˆ««==ll =bn_œ»»»ˆ««« ==n_˙«««œ»»»==»»œ»==»»œ»===bn«ˆ««œ»»˙»««« ==«««ˆ»»»˙==#_«««ˆ==_=ˆ««« =b_=«««ˆ ==ll n#n__«ˆ«««««œ«»»»˙===n_«ˆ««œ»»»» ==»»»œ==‰»»»œ ==p_ˆˆ««««j« ==_ˆ«««««ˆŒ &==__«««««ˆˆ«˙»˙»»»»»˙»=.. ====_ˆˆ««««j«=ll l l l SlÍ=ll ?=####=___««ˆ«««==___ˆ««««« =___««««ˆ« =___«««ˆ«« =___««««ˆ«==___ˆ««««« ==ll ___««ˆ««« =___ˆ«««««==___«««««ˆ =___«««««ˆ =___«««ˆ««==___««ˆ««« ==ll ____«ˆ«ˆ««««=____«««ˆ««ˆ«==____«««ˆ«ˆ«« ==____ˆ««««ˆ«« =____««ˆˆ«««« =____ˆ««««««ˆ =ll

34ß ===lllllll 3?&&6 ===######=######===__ˆˆ«ˆˆ«««««««««ˆ«««Œ===_ˆ«««ˆ««===S___««««««ˆ«ˆˆ«««ˆ««ˆ«˙˙»˙»»»»»» =..===_«««««ˆ««ˆˆ==_=««ˆ««ˆj« ===__ˆˆˆ«««««««ˆ«««««ˆ«Œ ===_«««««ˆˆ =SS___==«««««˙˙«ˆˆˆ««««««»»˙˙»»»»»˙ ===_««««ˆˆˆ«««====lllll nnnbbnnbS_===««««ˆ««»»»»»»»œœˆ«ˆˆˆ««««««œ ===‰Œ««««««ˆ«ˆˆ===«j«ˆ«««ˆ«=«««««ˆˆÓˆ««ˆˆ«««««======««««ˆˆ««««ˆˆ«ˆ««« ===nS_˙»»»»»»»˙˙««««ˆˆ«««««ˆˆ«ˆ«=.. ===ˆ««««ˆˆ««« ==j««««ˆˆ«=lllll===nnnnbˆˆˆ«««««««Œˆ««««ˆ=..==«««««ˆˆn=bbS_==»»»»»»˙˙»«ˆ««ˆˆ««««˙««ˆ«ˆ««j=«««ˆˆ«===«ˆ«ˆ«ˆ«««« ===ˆ««ˆ«j«« =Œ»»»»»œœœ»»ˆˆ««««===«ˆ«ˆ«««===S_S»»»˙˙˙»»»»»»»œœ»»»»œ«««˙«˙«===»»»»»œ»»œœ====lllllÍß ===lllllll 3?&&9 ===######=######===nbb__==Œ«ˆ««««««ˆŒˆ=nnb===bbS___«ˆ«ˆ«««»»»˙»»»˙»«ˆ««ˆˆ««««˙.. ===__ˆ«««««ˆˆ««=n==ˆ««ˆj«« =n__ˆˆŒ«««««ˆˆ«««««««ˆ===««ˆ«===S___S˙««««˙»»»»»˙»»˙«ˆ««ˆ««««ˆ˙====__««««««ˆˆˆ«===lllll==bb=nnnnnbS___«ˆ«««ˆ»»»»˙»»»˙˙«««««««ˆˆˆ..===n««««ˆˆ===__««««««««jˆ«««ˆˆˆˆ =b==«««««ˆˆ =__Œˆ«««««ˆˆ««===«««ˆˆ«j ===nnnS__»»˙˙»»»»»˙ˆ«««««««ˆ«ˆˆ«««ˆ«« ===««ˆˆ«« =S__==«««««ˆˆ«««ˆ˙˙«««« ===__=Œ««««ˆ««««ˆˆ ?===lllll n=__==««ˆ««ˆ«»œ»»Œ ===__«««ˆ««ˆ‰»»œ» =n==e»»œJ» =sp#r__eˆ«««ˆ««œ»»»œ»»»===ssiv=o==__««««ˆˆ«»œ»»»»»œ ===___««««ˆ«ˆ»»œ»»»»œ=. ===__«««««ˆˆ»»»œ ===œ»»J»=lllllÍ =l 4&2 =##=## =b_»»œ» =nœ»»» =»»»˙===#_œ»»» =»œ»» =˙»»» ===l __=»œ»» _=»»œ» _=»˙»» ==__»œ»»=_»»»œ=_»»˙»===l =_»»»˙.======_»»»œ ==Œ==Œ ==l ==lllll ??==########==nbn__==œ»»»ˆ«««««ˆ ==__œ»»»«ˆ«««ˆ«==__œ»»»«««««ˆˆ==#__»»»œ««««ˆˆ«====__»œ»»«««««ˆˆ ==__»œ»»««««ˆˆ«==llll ==_»»œ»««««««ˆˆ ==_»»»œ««ˆˆ««««==_==œ»»»«««ˆ«««ˆ ==_»»»œ«««««ˆˆ ==_œ»»»ˆ««««ˆ«==_»»»œ««««ˆˆ«====llll _ˆ»»»œ«««»œ»» ==«ˆ«« ==_œ˙»«««»»»»œ» ==_»»»œ»‰œ»» &==«j««ˆ ==_»»»œœ»»»»œ»»»ˆ««« ==ˆ««« ==_»œ»»»»œ»»»»»œ«˙««. ==_œ»œ»»»»»» ==J»»»œ llllßÍ =l 4&5 =##=## =Œ==n__»»»˙» ====__»»»»˙. =====l Œ==n__»»˙»»====__»»˙»» .=====l #__˙»»»» =. ====___»»»»»˙=. =====”ßÍ==llllll &?==########==_»œ»»»»»œœ»»»»==»œ»» ==n»»œ»Œ«««˙-==. _œ»»œ»»»»» ==J»»»œ ==_œ»»»»»œœ»»»»» ˆ««« ==»»»œ ==»»»˙Œ˙«««- ==_œ»»»»»»»œ ==llll __œJ»»»œ»»»»»œ»».==‰==n‰˙««Œ«-==#»»»Jœ ==_»»»œ»»»»œ»»»œ ==_»»œ»»œ»»»»»œ» «ˆ««==»»œ»Œ«˙««-.==_»»»»œœ»»» ==J»»»œ ==llll #_»»»œ˙»˙»«««» ==.. »»œ» œ»»»J==-»»»œ==_»œ»» »Jœ»»==_«»œ«˙«»»»»œ» ==. »»»œ ==»»»˙Œ ==_»»»œ ==””””


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook