Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Koharik Gazarossian - Works for Piano

Koharik Gazarossian - Works for Piano

Published by Haig Avakian, 2018-05-28 06:29:11

Description: Գոհարիկ Ղազարոսեան, Ստեղծագործութիւններ դաշնակի համար
Խմբագիր` Հայկ Աւագեան
Գահիրէ, 2005

Keywords: Armenian, Gazarossian, Ղազարոսեան

Search

Read the Text Version

$n{uFhq fluguPnubutuKOHARIK GAZAROSSIAN U Sb'l-DU$n f D nhflhhl,tu bF +uotuuqh luuuF WORKS FOR PIANO

WORKS FOR PIANO Edited by HAIG AVAKIAN Cairo 2005

¶àвðÆÎ Ô²¼²ðàêº²Ü êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺ𠸲ÞܲÎÆ Ð²Ø²ð ÊÙµ³·ñáõÃÇõݪ вÚÎ ²ô²¶º²Ü ¶³ÑÇñ¿ 2005

U3u huurnpp tnJu \p tnbu0tAurhhfrth {ru;\ru\ru 0 Frupbqnpbu[tu 0 C04hu 0ntp Ulrntpbtu 0 <Urupb 0fl[ 6. Quqpp hltil0tu4ptutl>-p0 $b\b0tuuntpbtutlp Sulwgpntpltt0''Untqtup Sulurqpututnt0 Funbpnr bt durlOtu0fr2bpnt 2rupntulp bt k2tu4pntd' {ruttt Uttuqbru0 ict LllrL.g;l.r \. . o/1. Yo: glr,tl f.l

ÞÜàðвβÈÆø Îáõ ·³Ù ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÝ»ñë Û³ÛïÝ»Éáõ ¶³ÑÇñ¿Ç дÀØ-Ç í³ñãáõû³Ýª áñÁݹáõÝ»ó Ñá·³É ³Ûë ѳïáñÇ ïå³·ñáõû³Ý ͳËë»ñÁ£ ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇÝ (ö³ñǽ)ª áñ ïñ³Ù³¹ñ»ó ¶. Ô³½³ñáë-»³ÝÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ »õ ÃáÛɳïñ»ó ³ÝáÝó ïå³·ñáõÃÇõÝÁ£ ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ºñ»õ³ÝÇ ¶ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ ²ñáõ»ëïÇ Â³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ýª ïáùÃ.лÝñÇÏ ´³ËãÇÝ»³ÝÇÝ, »ñ³Åßï³Ï³Ý µ³ÅÇÝÇ ³õ³· ýáÝï³å³Ñª سñÇÝ¿ Øáõ߻ջ³ÝÇÝ,»ñ³Åßï³Ï³Ý µ³ÅÇÝÇ í³ñÇ㪠òûÕÇÏ ´»ù³ñ»³ÝÇÝ »õ ÙÇõë ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñáõݪ áñáÝù µáÉáñ¹ÇõñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝͳۻóÇÝ ÇÝÍÇ áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ ³ݷ³ñ³ÝÇ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹Çõ³ÝÇÝÝÇõûñÁ£ Ð. ². vܺð²ÌàôÂÆôÜÀÉɳÉáí µ³ñÓñ³ÑÙáõï ¹³ßݳϳѳñáõÑǪ ¹áõñë ÏÁ ѳݿ ¹³ßݳÏáõÙÇ Ï³Ù ¹³ßݳõáñáõ-¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ (Î. äáÉÇë, 21 ÙÇ (harmonization) ßñç³ÍÇñ¿Ý, ½³ÝáÝù ¹³ñÓÁ-¸»Ïï»Ùµ»ñ 1907 - ö³ñǽ, 29 ÐáÏï»Ùµ»ñ Ý»Éáí ³½³ï ÛûñÇÝáõÙÝ»ñ£1967) ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõû³Ý àõñÇß å³ïÏ»ñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý ³õ³Ý¹³-·É˳õáñ Ù³ëÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, åÇïÇ Ï³½Ù¿ÇÝ Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáõ »ñ·ã³ÛÇÝ (áã-·áñÍÇù³ÛÇÝ)¹³ßݳÏÇ ·áñÍ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý í»ñͳÝáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûëï»Õ ³ñ¹¿Ý Ô³½³ñá뻳ݵ³½Ù³ÃÇõ Ýáõ³·³ß³ñ»ñ, Ù³Ýñ³Ýáõ³·Ý»ñ, ÏÁ Ñ»ï»õÇ ¦¹³ßݳÏáõÙ-¹³ßݳõáñáõÙ§ Ùï³-ëáݳà ÙÁ »õ »ñÏáõ ùáÝã»ñÃû£ ê³Ï³ÛÝ áã ïÇå³ñÇݪ ·ñ»Ã¿ ³Ý˳óñ å³Ñ»Éáí µáõÝÝáõ³½ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Ù»Õ»¹ÇÝ£ úñÇݳϪ 1948-ÇÝ, гëÏ ï³ñ»·ÇñùÇÝݳ»õ Çñ ÙÇõë ·áñÍ»ñÁª çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, Ù¿ç ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ áõà ߳ñ³Ï³Ýª ¹³ßݳÏÇóõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ, Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ ѳݹ»ñÓ, áõñ Çñ ³ß˳-»é³Ýáõ³·Ç (¹³ßݳÏ, çáõÃ³Ï »õ óõçáõóÏ, ï³ÝùÁ Çñ³õ³Ùµ ÏÁ µÝáõó·ñ¿ ǵñ»õ ¹³ß-»õ ¹³ßݳÏ, ëñÇÝ· »õ çáõÃ), ɳñ³ÛÇÝ ù³é³- ݳõáñáõÙ1, ù³ÝÇ áñ »ñ·³Ù³ë»ñÁ ÃáÕ³Í ¿Ýáõ³·Ç, ÑÝ·³Ýáõ³·Ç (ûåáõ³ »õ ɳñ³ÛÇÝ ³Ý÷á÷áË£ ÜáÛÝå¿ë, ¹³ßݳõáñáõÙ µÝáõó-ù³é³Ýáõ³·, »õ ëñÇÝ· »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³- ·ñáõÃÇõÝÁ Ïáõ ï³Û 1950-ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í Îá-Ýáõ³·) »õ »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ùë³Ý ·»ÕçÏ³Ï³Ý »ñ·»-µ³½Ù³ÃÇõ ٻݻñ·Ý»ñ »õ ËÙµ»ñ·Ý»ñª ï³ñµ»ñ ñáõÝ2£Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ, »õ ÙÇ³Ï ÀݹѳÝñ³å¿ë, Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ñ³Ù³ñª Çñóï»ñ³å³ñÁ (ballet)ª Øûñ ÙÁ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ·áñÍÇù³ÛÇÝ Ï³½ÙÝƵñ»õ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ- áõÝÇ í»ñ³ó³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ£ ØÇ»õÝáÛÝÝ»ñáõ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ³é³çÇÝ ÷áõɪ ÏÁ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ ¹Çõñáõû³Ùµ ÏÁ ÷á˳-Ó»éݳñϻ٠·áñÍÇù³ÛÇÝ »ñ³Åßïáõû³Ý ÷áùñ ¹ñ¿ ³ÛÉ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ, Û³×³Ë ³Ý÷á÷áËÏï³õÇ Édzϳï³ñ ·áñÍ»ñáõÝ ùÝÝ³Ï³Ý å³Ñ»Éáí »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ϳ٠ϳï³ñ»ÉáíËÙµ³·ñáõû³Ý (critical edition), ÛáÛë áõݻݳ- Áݹ³Ù¿ÝÁ Ýáõ³·³ñ³ÝÇ Ýáõ³·»ÉÇáõÃÇõÝÁÉáí ³ÛÝï»Õ µ³ó³Û³Ûï»É ËáñÇÙ³ó, Ýñµ³½·³ó, ³å³ÑáíáÕ áõû³Ï³ÛÇÝ ÷á˳¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ£íë»Ù ÇÙ³ó³Ï³Ýáõû³Ùµ ûÅïáõ³Í »ñ³Åßï³- Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ»õáñ ¿ ÑÝãÇõݳÛÇÝѳÝÇ ÙÁ ó³ñ¹ ³ÝÛ³Ûï Ùݳó³Í Û³ïϳÝÇß- ³ÝϳËáõÃÇõÝÁª ³é³Ýó ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý ½³ÛÝÝ»ñÁ£ ϳå»Éáõ ×ß·ñÇï ÑÝã³Ï³Ýáõû³Ý (timbre)Ô³½³ñá뻳ÝÇ ·áñÍ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µ³ÅÝ»É Ñ»ï, áñáí ³Ý ÏÁ Ó·ïÇ ÑÝãÇõÝÁ ¹Çï»É áõ»ñÏáõ Ù³ëǪ ѳÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹Ç- ÁÙµáßËÝ»É Çñ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý »õ ѳٳ-·áñÍÇ-Ý»ñáõ Ñ»Ýùáí ·áñÍ»ñ »õ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ñ»Ýùáí ù³ÛÇÝ ÁݹѳÝñ³Ï³Ýáõû³Ý ٿ磷áñÍ»ñ£ ²é³çÇÝÝ»ñÁ »õë ÏÁ µ³ÅÝáõÇÝ »ñÏáõ ²Ûë ³éáõÙáí, ³Ý ÏÁ Ñ»ï»õÇ ·³Õ³÷³ñ³-»ÝóٳëǪ Ñá·»õáñ »ñ³Åßïáõû³Ý Ñ»Ýùáí å³ßïÝ»ñáõ (idealist) ¹ñáõû³Ý, áñáÝù »ñ³-»õ ·»Õçϳϳݣ ´³Ûó »ñÏáõ ·É˳õáñ µ³Å³- ÅÁßïáõÃÇõÝÝ áõ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹Çï»ÝÝáõÙÝ»ñÝ ³É Ûëï³Ï ·ÇÍáí ÙÁ ã»Ý ë³Ñٳݳ- ÝÇõÃ³Ï³Ý¿Ý ¹áõñëª ³ÝÏ³Ë Å³Ù³Ý³Ï³-½³ïáõ³Í Çñ³ñÙ¿£ ØÇ»õÝáÛÝ Ýáõ³·³ß³ñÇ ï³ñ³Í³ÛÇÝ ÝÇõóå³ßï³Ï³Ý (materialistic)ï³ñµ»ñ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ³ÛÉ»õ ÙÇ»õÝáÛÝ Û³ïϳÝÇßÝ»ñ¿Ý, ǵñ»õ ѳٳ-ųٳݳϳÛÇÝëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ½³Ý³½³Ý Ù³ë»ñáõÝ Ù¿ç »õ ѳٳ-ï³ñ³Í³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ3£Ï³ñ»ÉÇ ¿ ѳٳï»Õáõ³Í ·ïÝ»É Ã¿° ³õ³Ý¹³- ¿° »ñ·»ñáõ ¹³ßݳÏáõÙ-¹³ßݳõáñáõÙÝ»-Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ í»ñͳÝáõÙÝ»ñ »õ ÿ° ÇÝùÝ- ñáõÝ »õ ÿ° ³ÝáÝó ·áñÍÇù³ÛÇÝ ³½³ï ÏÇñ³-áõñáÛÝ ÑÇÙݳÝÇõûñ, ³ÛÉ»õ ³õ³Ý¹³Ï³ÝÝ»ñáõ éáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ô³½³ñáë»³Ý ¹ÇÙ³Í ¿ÝÙ³ÝáÕáõû³Ùµ ÛûñÇÝáõ³ÍÝ»ñ£ µ³õ³Ï³Ý ³ÝϳË, ï³ñ³ÍáõÝ áõ µ³½Ù³µÝáÛòõ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáõ ·áñÍÇù³ÛÇÝ í»ñ- ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ý, û·ï³·áñÍ»ÉáíͳÝáõû³Ý å³ñ³·³ÛÇݪ Ô³½³ñáë»³Ý Ñ³Ý- µ³½Ù³Ó³ÛÝ³Ï³Ý (polyphonic) ÑݳñùÝ»ñ »õ¹¿ë ÏÁ µ»ñ¿ ³Ýϳßϳݹ Ùûï»óáõÙ£ ²Ý ¹ÇÙ»Éáí áã-¹³ë³Ï³Ý (non functional) ¹³ßݳ-³ÙµáÕç³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñ ϳ٠³ÝáÝóÙ¿ ÏáõÙÝ»ñáõ (harmonies), áñáÝó Áݹٿç¿Ý Û³çá-ù³Õáõ³ÍùÝ»ñ û·ï³·áñÍ»Éáí ǵñ»õ ÑÇÙݳ- Õ³Í ¿ ³é³ç µ»ñ»É ÇÝùÝáõñáÛÝ »ñ³Ý·Ý»ñ áõÝÇõûñ (themes)ª Çñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ûɳ½³Ý ß»ñï³õáñáõÙÝ»ñ£ Ô³½³ñáë»³Ý vii

Ýå³ï³Ï ã¿ ¹ñ³Í ³ñï³óáÉ»É Ëûëù»ñáõÝ Ï³¹ñáõ³Í µ³ËáõÙ-ѳٳ¹ñáõÙÝ»ñ, ½áñëÇÙ³ëï³ÛÇÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ ó³Ýϳ- ï»ë³µ³ÝÝ»ñÁ ѳ×áÛùáí åÇïÇ ÷áõóÛÇÝó³Í ¿ ÙdzӳÛÝ »ñ·Ý ³ÙµáÕçáõû³Ùµ Áݹáõ- í»ñÉáõͻɣ úñÇݳÏ, ¹³ßݳÏÇ ÙÇ³Ï êáݳÃÇÝÝÇÉ Çµñ»õ Ý»ñßÝã³ÝùÇ ³ÕµÇõñª Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ãáñë ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ݳ˳å¿ë ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»-Çñ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ÙïáÉáñáõÙÝ»ñÁ, »ñ»õ³Ý ó³Í »Ý (»õ ۻﳷ³ÛÇÝ ³É ß³ñáõÝ³Ï³Í »ÝѳݻÉáõ ³Ýϳßϳݹ ëï»Õͳ·áñͳϳÝáõ- ·áÛáõÃÇõÝ áõݻݳÉ) ǵñ»õ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉÃÇõÝ »õ Ý»ñáõųϳÝáõÃÇõÝ£ ÛÕ³óáõÙáí Ýáõ³·³ß³ñ»ñáõ µ³ÕϳóáõóÇã ß³ñ-²Ûë ³éáõÙáí, Ñ»ÕÇݳÏÇÝ Ñ³Ù³ñ ϳñ»õáñ ÅáõÙÝ»ñ ϳ٠³é³ÝÓÇÝ ÛûñÇÝáõÙÝ»ñ (ï»°ëã¿ ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñáõ ϳ٠Ùß³ÏáõÙÝ»ñáõ ÙÇçá- ëïáñ»õª êáݳÃÇÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ), ϳÙóáí í»ñ Ñ³Ý»É Ù»Õ»¹ÇÇÝ ³é³ÝÓݳ۳ïÏáõ- ȳñ³ÛÇÝ ø³é³Ýáõ³·ÇÝ ãáñë ß³ñÅáõÙÝ»ñÁªÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ù»Õ»¹Ç-Ýáõ³·³ÏóáõÃÇõÝ ÁÝ- áñáÝù ÏÁ Ùdzõáñ»Ý ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ¹áõÝÇÉ Çµñ»õ ³Ýù³Ïï»ÉÇ, ÷á˳½¹»óÇÏ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñáõ Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í ·áñÍ»ñ4£ ´³Ûó³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ, ³é³Ýó »ñµ»ù ëï»Õ- ³ëÇϳ ãÇ Ý߳ݳϻñ Ý»ñ¹³ßݳÏáõû³Ý áõͳ·áñÍ³Ï³Ý ³éáõÙáí Ýáõ³·³ÏóáõÃÇõÝÁ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ½·³óáÕáõû³Ý µ³ó³Ï³Ûáõ-»ñÏñáñ¹»Éáí Ù»Õ»¹ÇÇÝ£ γñ»õáñ 㿪 ÿ µáõÝ ÃÇõÝ£ Ô³½³ñáë»³Ý Ñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ϳ-Ù»Õ»¹ÇÝ ÇÝã ¦³Ýó»³É§ áõÝ»ó³Í ¿, ³ÛÉ Ï³ñ»- ï³ñ³Í ¿ ÝϳïÇ ³éÝ»Éáí ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝõáñ ¿ª áñ ïáõ»³É »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÝ áõÝ»Ý³Û Ý»ñùÇÝ Ûáõ½³Ï³Ý ϳåÁ, ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÝÇÝùÝáõñáÛÝ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝáõÃÇõÝ£ ØÇ»õ- ÁݹáõÝ»Éáí ǵñ»õ ³ÝÁݹѳï óõ³ÉáõáÕ,ÝáÛÝÝ ¿, ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ ³ñ¹¿Ý ³Ý- Çñ³ñ³Û³çáñ¹ ¹¿åù»ñáõ Ñ»ñó÷áËáõÃÇõݪç³ïáõ³Í ¿ Çñ µÝ³µ³Ý¿Ý (context), ³ÛëÇÝùݪ ÙÇßï ³é³ç³ï³ñ áõ ëɳóÇÏ£ ì»ñç³å¿ë,³Ý ãÇ Ï³ï³ñáõÇñ »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç ϳ٠·»Õç- »ñµ»ÙÝ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ϻݹ³ÝÇ ÑÝãá-Ï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõû³Ý ÙÁ ÁÝóóùÇÝ, ³ÛÉ ÏÁ ÕáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ áõÅ»Õ áõ ѳÙá½Çã ÏÁ ÑÝã¿ ù³ÝÑÝ㿠ѳٻñ·³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ Ð»ï»õ³µ³ñ, í»ñ³- ·Çï³Ï³Ý å³ï׳鳵³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ó³Í »Ý Ù»Õ»¹ÇÇÝ Ý³ËݳÍÇÝ ¹ñ¹³å³ï׳é- Æ í»ñçáÛ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É Ô³½³ñáë-Ý»ñÁ, ÷áËáõ³Í ¿ ϳï³ñáÕÁ »õ ÁÝϳÉáÕÁ£ ºõ »³ÝÇÝ Ý»ñùÇÝ Ï³åÁ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ß-³Ûë ݳËݳÍÇÝ ï³ññ»ñáõÝ µ³ó³Ï³Ûáõû³Ý ˳ñÑÇÝ Ñ»ï£ ¸³ßݳÏÇ ·áñÍ»ñ¿Ý áÙ³Ýùªå³ï׳éáíª ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ Ùï³Í ¿ »ñ³Åßï³Ñ³ÝÇÝ ÇëÏ ÝßáõÙÝ»ñáí, Ý»ñßÝãáõ³ÍáõñÇß µÝ³µ³ÝÇ Ù¿ç£ ´Ý³Ï³Ý ¿ª ¦áõñÇß µÝ³- »Ý ½³Ý³½³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿£ ´³Ûóµ³Ý§ Áë»Éáí ãÇ Ý߳ݳϻñ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»- µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿ ÉáÏ Ý»ñßÝãáõÙǹÇÇÝ í»ñ³óáõ٠ϳ٠ѻñùáõÙ, ³ÛÉ å³ñ½³å¿ë ÁݹѳÝáõñ ³ÕµÇõñ »õ »ñµ»ù ÑÇÙù 㿠ͳé³Û³Í³Ýáñ í»ñ³ÇÙ³ëï³õáñáõÙ áõ í»ñ³ß»ñï³õá- Íñ³·ñ³ÛÇÝ í»ñ³ñï³¹ñáõû³Ý£ ´³Ý³ëï»Õ-ñáõÙ£ ºõ ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Ù»Õ»¹ÇÝ ³ñ¹¿Ý ãáõÝÇ Çñ ÍáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿Ý ËÃ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿Ý³ËÝ³Ï³Ý ÏÇñ³é³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÇõÝÁ, »ñ³Åßï³Ñ³ÝÇ »ñ»õ³Ï³Ûáõû³Ý óõ³ÉùÇÝ,½³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ݳ»õ í»ñͳݻɪ ݳËݳÍÇÝÇÝ ÙÇõë ÏáÕٿݪ ³ñï³óáÉ³Í ³Ýáñ Ùï³õáñѳٻٳïáõû³Ùµ óáÛó ï³Éáí µÝ³·ñ³ÛÇÝ »õ ËáѳϳÝáõÃÇõÝÁ£µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²ñ¹, ³Ûë Ùû- Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ù»Ý³Ýáõ³· ¹³ßݳÏÇ ·áñ-ï»óáõÙÁ »õë áñáß ÏáÕÙ»ñáí Ô³½³ñá뻳ÝÇÝ Í»ñÁ ·É˳õáñ µ³Ý³ÉÇÝ »Ý ½·³Éáõ »õ ÁÙµéÝ»-ÏÁ ï³ÝÇ ¹¿åÇ ·³Õ³÷³ñ³å³ßïáõÃÇõÝÁ, Éáõ ÙÇõë ·áñÍ»ñáõÝ Û³ïϳÝÇßÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë ãÇ Ñ»ï»õÇñ Ù»Õ»¹ÇÇÝ ³Ý- ³ÝáÝù ³ñ·³ëÇùÝ »Ý ¹³ßݳϳѳñ-»ñ³ÅÁß-ó»³ÉÇ ÏÇñ³é³Ï³Ýáõû³Ý, áõñ»Ùݪ 㿠ϳå- ï³Ñ³ÝÇ Ï³ï³ñáճϳÝ-ÛûñÇÝáÕ³Ï³Ý Ñ³-õ³Í Ù»Õ»¹ÇÇ Å³Ù³Ý³Ï³-ï³ñ³Í³ÛÇÝ Û³ï- Ù³ï»Õ, ÙdzÓáÛÉ áõ ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ùï³ÍáÕáõ-ϳÝÇßÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ Ã»³Ý, ÏÁ ϳ½Ù»Ý Çñ ÛûñÇÝáÕ³Ï³Ý ³ñï³-Ô³½³ñá뻳ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý áõñÇß ¹ñáõû³Ý Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ »õ ÑÇÙù ѳݹÇ-Û³ïϳÝÇß ÙÁÝ ³É Ýáõ³·³ß³ñÇ, ëáݳÃÇ Ï³Ù ë³ó³Í »Ý ³ÛÉ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ áã ëïáõ³ñµ³½Ù³ß³ñÅáõÙ (multi-movement) ·áñÍ»ñáõ ųé³Ý·áõû³Ý£ ÜáÛÝÇëÏ ¹³ßݳÏÇ »ñÏáõ³é³ÝÓÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ ³½³ï ѳٳ¹ñáõÙÝ øáÝã»ñÃáÝ»ñáõÝ Ù¿ç ¹Åáõ³ñ ã¿ Ýϳï»É¿ª ³é³Ýó Ó·ï»Éáõ ï³ñµ»ñ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ Ù³Ýñ³Ýáõ³·³ÛÇÝ Ñ³ÏáõÙÝ»ñÁª ÑÇÙݳÝÇõû-ÙÇç»õ ·áÛ³óÝ»Éáõ ϳÝ˳Ùï³Íáõ³Í, Ëëï³- ñáõ (themes) ³ñͳñÍáõÙÇ »õ ½³ñ·³óáõÙÇå³Ñ³Ýç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ³Ï³Ý (technical) ³éáõÙÝ»ñáí£Ï³å-ϳÙñç³ÏÝ»ñ, ·Çï³Ï³Ýûñ¿Ý Ýå³ï³- гïáñÇë Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ·áñÍ»ñáõÝ Ó»é³- viii

·ÇñÝ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ »ñÏáõ ï»Õ. 2.-ºñ»õ³ÝÇ â³ñ»Ýó ¶ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ 1.-îÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï, ö³ñǽ, áñ ²ñáõ»ëïÇ Â³Ý·³ñ³ÝÇ ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹Çõ³ÝÇÝ Ù¿ç£½³ÝáÝù ųé³Ý·³Í ¿ Çñ Ñûñ³ùáÛñ¿Ýª ¶áѳ-ñÇÏ Ô³½³ñá뻳ݿݣ Üàô²¶²Þ²ðºð ÂÇõ 1, 2 SUITES Nos. 1, 21930-³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ëÏ뻳É, Ô³½³ñáë»³Ý Çñ ¦ì»ó ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ, ÛûñÇÝáõ³Í 1934-ÇݣٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏþÁݹ- ¦³.-¦Ü³Ë³µ³Ý§. »ñÏáõ ï³ññª Ù¿ÏÁ ÷³-·ñÏ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ·áñÍ»ñª Ý»ñ³é»³É Çñ ÛûñÇ- ÷áõÏ, ÙÇõëÁ µáõéÝ, ÏÁ Ùdz˳éÝáõÇݪ ³é³çÝáõÙÝ»ñÁ£ 1934 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç µ»ñ»Éáí Ï»ÝëáõÝ³Ï Ñ³ïáõ³Í ÙÁ£ ÎñÏÝáõû³ÝMaison Pleyel-Ç Ù¿ç ïáõ³Í ³Ý¹ñ³ÝÇÏ Ýáõ³- Å³Ù³Ý³Ï ÙÇÝã»õ í»ñç ÏþÇßË¿ ÷³÷áõÏ ï³ññÁ£·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ÏÁ Ýáõ³·¿ ¹³ßݳÏÇ Çñ ³é³çÇÝ ¦µ.-¦ÂéãáõÝÁ å³ïáõѳÝÇë ³éç»õ§. å³ï-ϳñ»õáñ ·áñÍÁª ï³Ï³õÇÝ Ýáñ ÛûñÇÝ³Í Suite-Á Ï»ñÝ ¿ ÷³Ëëï³Ï³Ý ÃéãáõÝÇ ÙÁª áñ Çñ Ïïáõ-(Üáõ³·³ß³ñ), ϳ½Ùáõ³Í ãáñë ß³ñÅáõÙ¿. óÁ ÏÁ ½³ñÝ¿ ³å³ÏÇÇÝ »õ Ç í»ñçáÛ áõųëå³é“Prélude”, “L’Oiseau à ma fenêtre”, “Paresse” (sur ÏþÇÛݳۣun poëme de Mme. H. Mark), “Dansons!”(ܳ˳µ³Ý. ÂéãáõÝÁ å³ïáõѳÝÇë ³éç»õ. ¦·.-¦ÌáõÉáõÃÇõݧ (ïÇÏ. гÛϳÝáÛß Ø³éùÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý íñ³Û). ¦âËÉñïÇ áãǯÝãÌáõÉáõÃÇõÝ (ïÇÏ. Ð. سéùÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõ- ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ºõ ͳÕϳٳÝÝ»ñÁ ÝÇñÑ»Ý Ûá·Ý³Íû³Ý íñ³Û). ä³ñ»°Ýù)5£ ÄûñÅ êÇݳݻ³Ý ÏÁ í³ñ¹»ñáí£ ¸³ßݳÙáõñÇÝ É³ñ»ñÁ ãï³Ý á°ã Ù¿Ï·ñ¿ª ÿ ³Ûë ·áñÍ»ñÁ ¦¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï »ñ³½. áõ ãûñûñáõǯ áã Ù¿Ï Çñ£ ÐáíÁ ϻݳÛ, »õ,ɳõ Ýûó·ñáõ³Í »Ý£ úñ. Ô³½³ñá뻳ÝÇ á×Á Ñáíµ»ÏÝ»ñÁ ÇÛÝ³Ý áõÕÇÕ Í³Éù»ñáí£ Ä³Ù³óáÛ-³õ»ÉÇ orientalisme »õ dynamisme ÏÁ å³ñáõݳ- óÇÝ ÃÇù óùÝ ³É ë³éǯ£Ï¿. »ññáñ¹ ÏïáñÁ “L’Oiseau à ma fenêtre”ÏñÏÝáõ»ó³õ§6£ ¦âËÉñïÇ áãǯÝã ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ Ø»ÕÙ µáÛñ»ñÁ ٳѳݳݣ ijٳݳÏÁ ãë³Ñǯ, »õ ³ãù»ñÁ ãݳ- ²Ûë Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ßÝáñÑÇõ, Ô³½³ñáë- Ûǯݣ...»³Ý Ïþ³ñÅ³Ý³Ý³Û Ý³»õ ²ñß³Ï âûå³Ý»³ÝÇ ¦âËÉñïǯ áã Ù¿Ï Çñ£ ºõ Ùñ³÷Á ͳͳÝÇ,ÑdzóÙáõÝùÇÝ. ¦áõÝ»ó³Ýù, ÝáÛÝå¿ë ö³ñÇ½Ç ¹³Ý¹³¯Õ, ëñïÇ ÙÁ íñ³Û...§Ù¿ç, ¹³ßݳÏÇ ·»Õ»óÇÏ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ úñ.¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ, áñ Ç Û³Ûï µ»ñ³õª ¦¹.-¦ä³ñ»°Ýù§. »ñÏáõ ÑÇÙݳÝÇõê Ù¿ÏÁ ϻݹ³ÝÇ »õ ËÇëï, ÙÇõëÁ ù³Õóñ »õ Ýáõ³ÕáõÝ,ÿ° ǵñ ѽûñ áõ ½·³ÛáõÝ Ýáõ³·³Íáõ »õ ÿ° ǵñ ÏÁ Û³çáñ¹»Ý Çñ³ñáõ, áñáÝóÙ¿ ÏÁ Û³ÕóݳϿÝáõñµ áõ ÇÝùݳïÇå »ñ·³Ñ³Ýª ßù»Õ ³å³·³ÛÇ ³é³çÇÝÁ£ÙÁ ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ³ñáõ»ëï³·ÇïáõÑÇÇ ÙÁ ×áË ¦».-¦È»ñ³Ý íñ³Û§. á·»ÏáãáõÃÇõÝ ÙÁ...˳éÝáõ³ÍùÝ áõ ³Ùáõñ ÑÙïáõÃÇõÝÁ§ (Áݹ- É»ñ³Ý ·³·³ÃÁ ͳé ÙÁ, ³Ý¹³¹³ñ µ³ñÓñ³-·ÍáõÙÁ ÇÙë ¿, Ð. ².)7£ óáõÙ ³Ýáñ ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ, ³ÏáõÝùÇ Ó³ÛÝ»- ñáõÝ áõŻճóáõÙ »õ Ç í»ñçáÛ Å³Ù³ÝáõÙ£ 1936 ÜáÛ»Ùµ»ñ 26-ÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ êÇÝ¿ê³ñ³ÛÇÝ Ù¿ç Ïáõ ï³Û ٻݳÝáõ³·£ ÎÁ Ýáõ³·¿ ¦½.-¦¸³õáõÉÇ ÑÝãÇõÝÇÝ ï³Ï§. á·»Ïáãáõ-ö³ñÇ½Ç Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ Ù¿ç ϳï³ñ³Í Suite-Áª ÃÇõÝ ÙÁ »õë... ä³ñ½³ÙÇï ¹³õáõɳѳñÁ »õ Çñ½áñ í»ñ³Ëáñ³·ñ³Í ¿ Six pièces (ì»ó ëï»Õ- ÏßéáÛÃÇÝ Ñ»ï å³ñáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ§£Í³·áñÍáõÃÇõÝ) »õ áñáõÝ ãáñë ß³ñÅáõÙÝ»ñáõݳõ»Éóáõó³Í »ñÏáõ Ñ³ï »õëª ¹³ñÓÝ»Éáí í»ó î»Õ³Ï³Ý îûñ»³Ý Éñ³·ÇñÁ ÏÁ ·ñ¿ª ÿ ¦Æñß³ñÅáõÙ£ Ú³Ûï³·ÇñÇÝ Ù¿ç Ô³½³ñáë»³Ý ÛûñÇÝ³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý í»ó ÏïáñÝ»ñÁ, í³é-Ãáõñù»ñ¿Ý »õ ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí ·ñ³Í ¿ íÁéáõÝ, ½áõ³ñÃ, Ýáõ³½Ïáï áõ ³ßËáõÅ, í³Û»-ѳÏÇñ× µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ٻݳÝáõ³·Ç Éáõã ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇÝ, ÇÝùÝáõñáÛÝÇõñ³ù³ÝãÇõñ ·áñÍÇÝ Ù³ëÇÝ£ лï³ùñùñ³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý ÙÁ ÷³÷áõÏ µáÛñáíÁ ѳ-»Ý Çñ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý Ù³ëÇÝ ³ñï³Û³Û- Ù³Ïáõ³Í, Ýáõñµ Ûáõ½áõÙÇ ÙÁ µáõñáõÙݳõ¿ïáõ-ï³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁª ½áñë ÏÁ óñ·Ù³Ý»Ù Ùáí, áñ Ç Û³Ûï ÏÁ µ»ñ¿ ³ñ»õ»ÉùÇ µáí³Ý¹³ÏÁëï ýñ³Ýë»ñ¿Ý µÝ³·ÇñÇÝ. ÑÙ³ÛùÁ§8£ ix

Ø. г׻³Ý ÏÁ ß»ßï¿ ·áÛáõÃÇõÝÁ ¦ÇÝùݳ- ݳµ³ñ, ӻ鳷ÇñÁ Ïáñëáõ³Í ¿£ïÇå éÇÃÙÇ ÁÙµéÝáõÙÇ ÙÁ, ѳñ³½³ï ·áÛÝ»ñáõ 1951-ÇÝ, “Paresse”-Á Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ AlbumÝáÛÝù³Ý ÇÝùݳïÇå á·»ÏáãáõÙÇ ÙÁ, »õ bien tempéré-Ç ÃÇõ 2-ÇÝ, ÇëÏ 1959-ÇÝϳ½Ùáõ³Í ׳߳ÏÇ ÙÁ, áñ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý “Dansons!”-Á ÏÁ ¹³éÝ³Û ÝáÛÝ ÅáÕáí³ÍáõÇݳéáÕç Ëáñù ÙÁ Ïáõ ï³Û ·áñÍÇݧ, »½ñ³- ÃÇõ 6-Á (³õ»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë Album bienϳóÝ»Éáíª áñ ¦úñ. Ô³½³ñáë»³Ý åÇïÇ Ï³ñ»- tempéré-Ç µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£ Ô³½³ñá뻳ÝÝ³Û ßáõïáí ï»Õ ÙÁ áõÝ»Ý³É Ù»ñ »ñ³Åßï³Ï³Ý “L’oiseau à ma fenêtre”-Á ǵñ»õ ³ÝÏ³Ë ·áñÍ ÏÁÑ»ÕÇݳÏÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ Ù¿ç§9£ ϳï³ñ¿ 1959 ÚáõÝÇë 18-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Institutê³Ï³ÛÝ ³Ûë ·áñÍ»ñáõÝ Ýϳïٳٵ áñáß Hongrois-Ç Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ13í»ñ³å³ÑáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ óáõó³µ»ñ¿ ¾ïϳé (Û³Ûï³·ÇñÇÝ Ù¿ç ÛûñÇÝáõÙÇÝ Ãáõ³Ï³ÝÁ ÏÁØ³Ý³ë ·ñ»Éáí. ¦¶³Éáí úñ. Ô³½³ñá뻳ÝÇ ÛÇß³ï³ÏáõÇ 1929), ÇÝãå¿ë ݳ»õ ÚáõÝáõ³ñÛûñÇÝ³Í ÏïáñÝ»ñáõÝ, åÇïÇ µ³õ³Ï³Ý³Ý³Ýù 1960-ÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ üÇÉѳñÙáÝÇù ØÇáõ-Ù³ïݳÝß»Éáí ÿ ³ÝáÝù Û³çáÕáõÃÇõÝ Ó»éù û³Ý ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ѳݹÇ-µ»ñ³Í »Ý£ ´³õ³Ï³Ý ß³Ñ»Ï³Ý »Ý ³Û¹ ëÇñáõÝ ëáõû³Ý14£å³ï³éÇÏÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñ һ鳷ÇñÝ»ñÁ áã ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý Ïþ³ñï³-áõÝÇÝ, ³é³Ýó óáÛó ï³Éáõ Áݹ³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ óáÉ»Ý í»ñáÛÇß»³É å³ïÙ³Ï³Ý ÁÝóóùÁ£ ÎÁ»õ ÓÇñù»ñáõ ½ûñáõÃÇõÝ ÙÁ, ½áñ Çñ³õáõÝù ·ïÝáõÇ Suite pour piano (Üáõ³·³ß³ñ ¹³ßݳÏÇáõÝÇÝù ëå³ë»Éáõ ³ÝáÝó »ñ³Åßï³·ÇïáõÑÇ¿Ý£ ѳٳñ) Ëáñ³·Çñáí »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ï£Ø³ëݳõáñ³µ³ñ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝù ¦Ü³Ë»ñ·³Ý- î³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ËÙáñ³ïÇå µ³½-ùÁ§ »õ ¦ä³ñ»Ýù§Á£ Ø»Í í³ñå»ïÝ»ñáõ í»ñ- Ù³óáõ³Í ¿ »õ áõÝÇ Ñ»ï»õ»³É µáí³Ý¹³Ïáõ-ÉáõÍ³Ï³Ý ¿ÃÇõïÇÝ ßÝáñÑÇõ Ù»ñ »ñ³Åßï³·Ç- ÃÇõÝÁ. 1.-“Prélude”, 2.-“L’oiseau à ma fenêtre”,ïáõÑÇÝ Ùûï³õáñ ³å³·³ÛÇ ÙÁ Ù¿ç ³Ýï³ñ³- 3.-“Paresse” (sur un poème de Mme H. Mark), 4.-ÏáÛë åÇïÇ Û³çáÕÇ Ç Û³Ûï µ»ñ»É ɳõ ѳõ³ë³- “Dansons”£ñ³Ïßéáõ³Í ·áñÍ»ñ, ³ÛÝåÇëÇ ÑÙ³Ûùáí ÙÁ ºñ»õ³ÝÇ ¶ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ ²ñáõ»ëïÇûÅïáõ³Í, áñ åÇïÇ Û³ÝÏáõó³Ý¿ Ù»ñ ëÇñïÁ áõ ³ݷ³ñ³ÝÇ ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹Çõ³ÝÇÝ Ù¿çåÇïÇ ÃñÃé³óÝ¿ ½³Ûݧ10£ ÏÁ ·ïÝáõÇ ÝáÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕØdzó»³É ܳѳݷݻñáõ »ñÏñáñ¹ ٻݳ- Ñ»ï»õ»³É ӻ鳷ÇñÁ.Ýáõ³·Çݪ ÜÇõ ºáñùÇ ø³ñÝ¿ÏÇ ÐáÉÇÝ Ù¿ç, 1948 Êáñ³·Çñª Suite pour piano [Üáõ³·³ß³ñÚáõÝáõ³ñ 29-ÇÝ, ÏÁ Ýáõ³·¿ ù³é³ß³ñÅáõÙ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ]: лÕÇݳϪ Coharik Gazaros-Suite-Á11, ³ÛëÇÝùݪ ½³Ýó Ïþ³éÝ¿ ÆëóÝåáõÉÇ sian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ٻݳÝáõ³· ¹³ß-1936-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ Ñ³Ù³ñ ³õ»Éóáõó³Í ݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 4: ¶ñÇãªí»ñçÇÝ »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ£ ¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïáõß³·Çñ,1949 سñï 13-ÇÝ, àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Chevy µ³½Ù³ÃÇõ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇïáí, ϳ-Chase Woman’s Club-ÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ ݳã Ù³ïÇïáí »õ ϳåáÛï ٻɳÝáí: Ø»Íáõ-ٻݳÝáõ³·ª “Third “Well Tempered” Program in ÃÇõݪ 27x34.9 ëÙ.£C sharp major or D flat major” (¦´³ñ»÷áË»³É§ һ鳷ÇñÇ ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ íñ³Û Ýßáõ³Í»ññáñ¹ Û³Ûï³·Çñ ïû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñÇ Ï³Ù »Ý ãáñë ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ Ëáñ³·ÇñÝ»ñÁ, µ³Ûóé¿ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñÇ Ù¿ç) í»ñï³éáõû³Ùµ ӻ鳷ÇñÇÝ Ù¿ç ÏÁ µ³ó³Ï³ÛÇ ÃÇõ 4-Áª “Dan-(³Ûë Ëáñ³·Çñáí ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ Ù³ëÇÝ sons”£ï»°ë ëïáñ»õª Album bien tempéré-Ç (´³ñ»- ØÇõë ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ Ó»é³·ÇñÁ ÏÁ å³ÑáõÇ÷áË»³É ³ÉåáÙ) µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ), áõñ ÏÁ êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï.Ýáõ³·¿ ù³é³ß³ñÅáõÙ Suite-Áª “Prélude”, Êáñ³·Çñª Suite pour piano: лÕÇݳϪ Alice-“L’oiseau à ma fenêtre”, “Paresse”, “Dansons!”12£ Coharik Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½ÙªÜáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ µáÉáñ ·áñÍ»ñÁ å¿ïù ¿ ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ:ÁÉɳÛÇÝ ïû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñ (C sharp major) »ñê 5: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»-Ï³Ù é¿ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ (D flat major) Ó³Ûݳ- ë³Ïª ïáõß³·Çñ »õ Ù³ïÇï³·Çñ, Ù³ïÇï³·ÇñϳÛùÇÝ (tonality) Ù¿ç£ Suite-Á áõÝÇ ù³ÝÇ ÙÁ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x34.8 ëÙ.£Ó»é³·Çñ, áñáÝó µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ îÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ íñ³Û Ýßáõ³Í ¿ ãáñëï³ñµ»ñ »Ý Çñ³ñÙ¿£ ´³Ûó ݳ˳ï»ëáõ³Í ß³ñÅáõÙÇ ³éϳÛáõÃÇõÝÁª 1.-“Prélude”, 2.-“AuÓ³ÛݳϳÛùÇÝ Ù¿ç ·ñáõ³Í µÝ³·Çñ ãϳۣ гõ³- son du Davoul (tambour d’orient)”, 3.-“Noc- x

turne”, 4.-“Dansons!” [1.-ܳ˳µ³Ý, 2.-¸³õáõ- ÂÇõ 1-ÇÝ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝáõ»ó³Û ËÙáñ³ïÇå ûñÇ-ÉÇ ÑÝãÇõÝÇÝ ï³Ï (³ñ»õ»É»³Ý ÃÙµáõÏ), 3.-¶Ç- ݳÏÇÝ íñ³Û£ ÂÇõ 2-ÇÝ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»óÇß»ñ»ñ·, 4.-ä³ñ»°Ýù]£ ÆÝãå¿ë ÙÇõë ï³ñµ»ñ³- Suite Ëáñ³·Çñáí ӻ鳷ÇñÁ, í»ñçÇݪ ãáññáñ¹ÏÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ó»é³·ÇñÁª ³Ûëï»Õ »õë ÏÁ å³ÏëáÕ Ù³ëÁ ÝáÛÝáõû³Ùµ ÁݹáõÝ»Éáí ÃÇõ 1µ³ó³Ï³ÛÇ ÃÇõ 4-Á£ ÆëÏ ÙÇõë »ñ»ù ß³ñÅáõÙÝ»- ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý£ ÂÇõ 2-Ç Ó»é³·ÇñÁ áõÝÇ µ³½Ù³-ñÁ (Ý»ñ³é»³É “Prélude”-Á) µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ ÃÇõ Ù³ïÇï³·Çñ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñª ½áñë»Ý ݳËáñ¹ ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý£ ¹Åáõ³ñ ¿ ³Ù÷á÷»É áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý³óݻɣ ²Ûë ê. ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï ÏÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ áõñÇß å³ï׳éáí, Ñ»ï»õ»ó³Û ëϽµÝ³Ï³Ý, Ûëï³Ïӻ鳷Çñ ÙÁª áñ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ »ñÏñáñ¹ ï³ñ- ӻ鳷Çñáí ß³ñ³¹ñáõ³Í Ýáó·ñáõû³Ý£µ»ñ³ÏÇ Û³çáñ¹³µ³ñ “Au son du Davoul”-Á »õ“Prélude”-Á ǵñ»õ ³ÝÏ³Ë ëï»Õͳ·áñÍáõ- гۻñ¿Ý Üáõ³·³ß³ñ í»ñï³éáõÃÇõÝÁ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ëÇ Ñ³Û»ñ¿Ý Ëáñ³·ÇñÝ»ñÁÃÇõÝÝ»ñ£ ³õ»Éóáõ³Í »Ý ÇÙ ÏáÕÙ¿ë£ ¸Åáõ³ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»- Suite No. 2-Ç (Üáõ³·³ß³ñ ÃÇõ 2) ³é³çÇÝñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ£ »ñÏáõ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁª “Prélude” »õ “Au son de Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ѳٳñ ³é³çÇÝÁ Ý»ñ- Davoul” ۻﳷ³ÛÇÝ åÇïÇ Ï³½Ù¿ÇÝ È³ñ³ÛÇÝϳ۳óáõóÇ Çµñ»õ ÃÇõ 1 »õ »ñÏñáñ¹Áª ÃÇõ 2£ ø³é³Ýáõ³·Ç ³é³çÇÝ »ñÏáõ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ15£ вÚÎ²Î²Ü ä²î²ð²¶ ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ MESSE ARMÉNIENNE “O mystère profond”¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ Prélude et Fugue-Á áõÕÇÝ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ǵñ»õ ÇÝùÝáõñáÛÝ ·áñÍ£(ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ) Ô³½³ñáë»³Ý Ýáõ³·³Í лÕÇݳÏÁ ½³ÛÝ ÏÁ ϳï³ñ¿ 1954 ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-¿ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Times Hall-Ç Ù»Ý³- ÇÝ, îÇõë»ÉïáñýÇ Die Brücke Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿çÝáõ³·ÇÝ, 1948 ÜáÛ»Ùµ»ñ 18-ÇÝ16£ г۳ëï³ÝÇ ïáõ³Í ³ñ»õ»É»³Ý »ñ³Åßïáõû³Ý ÝáõÇñáõ³ÍÏáãݳÏÇ ÃÕóÏÇóª ¶. ʳݳÙÇñ»³Ý ãÇ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ21£ ÎÁ Ýáõ³·¿ ݳ»õ 1959 ÚáõÝÇëϳñáճݳñ ½·³É ·áñÍÇÝ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý 18-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Institut Hongrois-ÇÝ Ù¿ç22, áñáõÝÇÙ³ëïÁ. ¦¸³ßݳϳѳñÇÝ ÛûñÇݳÍÁ, ëÏǽµ- Û³Ûï³·ÇñÇÝ Ù¿ç ³Ýáñ ÛûñÇÝáõÙÇÝ Ãáõ³Ï³ÝÁÝ»ñÁ, áñù³Ý ³ï»Ý áñ áõÕÕ³ÏÇ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÏÁ Ýß¿ 1941£»Õ³Ý³Ï¿Ý ÏÁ Ý»ñßÝãáõ¿ñ ËÇëï ß³Ñ»Ï³Ý ¿ñ áõ ´³óÇ ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý, ÏÁ ·ïÝáõÇÝÝáõñµ ë³Ï³ÛÝ ½³ñ¹³ñ³ÝùÝ»ñáõ ϳ٠ÁݹɳÛ- Prélude et Fugue-Ç µ³½Ù³ÃÇõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ£ÝáõÙÇ ³Ý·áõÝáõû³Ý Ù¿ç óݹ»ó³õ ³Ý Ç í»ñ- ²Ý Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, óõ-çáÛ, Ç Ù»Í ó³õ áõÝÏݹÇñÝ»ñáõ§17£ ʳݳÙÇñ- çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ »ûà ߳ñÅáõÙáí Album»³Ý ³ÛÝ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý áõÝÏݹÇñÝ»ñ¿Ý ¿ª bien tempéré-Ç ÃÇõ 6 »õ 7-ÇÝ23£ ÎÁ ·ïÝáõÇÝáñáÝù ϳճå³ñ»³É Ùûï»óáõÙ áõÝÇÝ ³õ³Ý- ݳ»õ »ñ·»ÑáÝÇ24, Prélude-Ç ûåáõ³ÛÇ »õ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ í»ñͳÝáõÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ý- ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç25 ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ£ ²é-¹¿å£ Ï³Û »Ý ݳ»õ ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ-Ç Ñ³Ý¹Çë³-1951-ÇÝ, Prélude et Fugue-Á Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ õáñ »õ ѳë³ñ³Ï ûñ»ñáõ ӻ鳷Çñ Ùß³ÏáõÙÝ»ñªÔ³½³ñá뻳ÝÇ Album bien tempéré (´³ñ»- ûÝáñÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õ »ñ·»ÑáÝÇ,÷áË»³É ³ÉåáÙ) Ýáõ³·³ß³ñÇÝ, ǵñ»õ ÃÇõ 6 ûÝáñÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õ ɳñ³ÛÇÝ(ï»°ë ëïáñ»õª Album bien tempéré-Ç µ³ó³- Ýáõ³·³ËáõÙµÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ), »õ ³Ûë ѳݷ³Ù³Ýùáí Ñ»ÕÇ- Ýáõ³·³ËáõÙµÇ, ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÇ »õݳÏÁ ½³ÛÝ ÏÁ ϳï³ñ¿ 1951 سñï 20-Çݪ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç, ٻݻñ·Ç »õ ɳñ³ÛÇÝö³ñÇ½Ç École Normale de Musique-ÇÝ Ù¿ç18, ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ26£1953 سñï 13-Çݪ ÜÇëÇ Artistique ëñ³ÑÇÝ ÎÁ ·ïÝáõÇ ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ »ñÏáõÙ¿ç19 »õ سñï 19-Çݪ ö³ñÇ½Ç Salle Chopin- µÝ³·Çñ£ ²ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ ËÙáñ³ïÇå µ³½-Pleyel-ÇÝ Ù¿ç20£ Ù³óáõ³Í ¿, ³ÝÃáõ³ÏÇñ, ïå³·ñáõû³Ý í³Û-1954-ÇÝ »ñ³Åßï³Ñ³ÝÁ ½³ÛÝ ³ñ¹¿Ý ³Ýç³- ñÁ ³ÝÛ³Ûï »õ áõÝÇ »ñ»ùÉ»½áõ³ÝÇ Ñ»ï»õ»³Éï³Í ¿ Album bien tempéré-¿Ý »õ ÷á˳ñÇÝ³Í ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·ÇñÁ. Armenian Mass; MesseáõñÇß ·áñÍáí ÙÁ£ ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ-Á Çñ arménienne (O mystère profond); гÛÏ³Ï³Ý xi

å³ï³ñ³· (ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇÝ)£ »³Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïáõß³·Çñ: Ø»ÍáõÃÇõݪ ºñÏñáñ¹ µÝ³·ÇñÁ Ñ»ï»õ»³É ӻ鳷ÇñÝ ¿ª 27x35 ëÙ.£áñ ÏÁ å³ÑáõÇ ºñ»õ³ÝÇ ¶ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ àõñ»ÙÝ, ӻ鳷ÇñÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ »ñÏáõ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõݪ Prélude et Fugue »õ²ñáõ»ëïÇ Â³Ý·³ñ³ÝÇ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹Çõ³- Cantiques de Noël£ ì»ñçÇÝÇÝ Ù³ëÇÝ ï»°ëÝÇÝ Ù¿ç. ëïáñ»õª ÝáÛÝ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ ëï»Õͳ·áñÍáõ- Êáñ³·Çñª Prélude et Fugue (thème liturgique û³Ý µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ£O mystère profond); Cantique de Noël 1.-Dumonde céleste les voix arrivent 2.-Réjouissons- ÊÙáñ³ïÇåÝ áõ ӻ鳷ÇñÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ýnous de ta naissance [ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ ÙÇ»õÝáÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ£ ´³Ûó ³ÝáÝù(»Ï»Õ»ó³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïª ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇÝ). Çñ³ñáõ ÏÁ Éñ³óÝ»Ý ïå³·ñ³Ï³Ý-ӻ鳷ñ³-ÌÝݹ»³Ý »ñ· 1.-àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó Ï³Ý íñÇå³ÏÝ»ñáõ ëñµ³·ñáõû³Ý ³éáõÙáí,2.-òÝÍáõû³Ùµ ïûÝ»ëóáõù]: лÕÇݳϪ Koha-rik Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª áñáí Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ѳٳñ û·ïáõ»ó³ÛٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, »ñÏáõ µÝ³·ÇñÝ»ñ¿Ý£ Ú³ïϳå¿ë ËÙáñ³ïÇåÇ Ó³Ûݳϳå»ñáõÝ (legatos) å³Ï³ëÁ Éñ³óáõóÇ30 سÛÇë 1957: »ñê 6: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñáë- ӻ鳷Çñ¿Ý£ ºðºø Þ²ð²Î²ÜÓ³Ë Ó»éùÇ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ TROIS CANTIQUES pour la main gauche²ÝáÝù »Ýª γÝáÝ ²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý ѳٳñ Ô³½³ñáë»³Ý å³ñ½³å¿ë ÑÇõëáõ³Í-×ñ³·³ÉáõóǪ гñó ¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó§, ù³ÛÇÝ ß³ï ³õ»ÉÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ åÇïÇàÕáñÙ»³ ¦²ÝϳÝÇÙù ³é³çÇ ù᧠»õ γÝáÝ û·ï³·áñÍ¿ñ£ ¸Åáõ³ñ ¿ áñá߻ɪ ÿ ÇÝãáõ ӳ˲ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý ². ³õáõñݪ ¦²ÝÁë- Ó»éùÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ã¿ ÛÇß³ï³Ïáõ³Í гëÏÇÝ Ù¿ç£ÏǽµÝ ¿³ÏÇó§-Ç (¦òÝÍáõû³Ùµ ïûÝ»ëóáõù§) ػջ¹ÇÝ»ñÁ ù³Õáõ³Í »Ý ºÕdz îÝï»ë»³ÝǶáñÍùÁ£ îå³·ñáõ³Í »Ý 1946-ÇÝ, гëÏ ³Ùë³- Þ³ñ³Ï³Ý Ó³Ûݳ·ñ»³É¿Ý29£Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç »õ ݳ˳ï»ëáõ³Í »Ý Ýáõ³·áõ»Éáõ êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë»ñïûñ¿Ý ϳå- õ³Í »Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ 1957-ÇÝ,¹³ßݳÏÇ Ï³Ù »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ27£ ÏÁ í»ñ³ËÙµ³·ñ¿ ¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó§-Á 1959 ÚáõÝÇë 8-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Institut Hongrois- »õ ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§ ¶áñÍùÁ »ñÏÓ»éÝ ¹³ß- ݳÏÇ Ñ³Ù³ñª Ù»Õ»¹Ç³Ï³Ý ³½³ï í»ñ³µ»ñáõ-ÇÝ Ù¿ç Ô³½³ñáë»³Ý Ïáõ ï³Û ¹³ßݳÏÇ Ù»Ý³-Ýáõ³· ÙÁª ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ϳ½Ùáõ³Í Çñ·áñÍ»ñ¿Ý£ Ú³Ûï³·ÇñÁ ÏÁ ëÏëÇ Deux cantiquespour la main gauche: a) “Du monde céleste”, b) Ùáí »õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ß³ï ³õ»ÉÇ É³ÛÝ Áݹ-“Agenouillons-nous devant-toi” [ºñÏáõ ß³ñ³Ï³Ý ·ñÏáõÙÝ»ñáí (ï»°ë Û³çáñ¹ ëï»Õͳ·áñÍáõ-Ó³Ë Ó»éùÇ Ñ³Ù³ñ, ³.-¦àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõá- ÃÇõÝÁª ÌÝݹ»³Ý ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ-Cantiques deñ³ó§, µ.-¦²ÝϳÝÇÙù ³é³çÇ ùá§]28£ Ú³Ûï³- Noël)£·ÇñÇÝ Ù¿ç ÛûñÇÝáõÙÇÝ Ãáõ³Ï³ÝÁ ÏÁ Ýß¿ 1940£ ÚÇ߻٠ݳ»õª áñ í»ñáÛÇß»³É »ñ»ùÇÝ ³õ»ÉóÝ»-Ò³Ë Ó»éùÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ÏÁ ëïÇå¿ í»ñ³Ý³- Éáí ÑÇÝ· ß³ñ³Ï³Ý »õë, ǵñ»õ áõà ߳ñÅáõÙáíÛÇÉ Ð³ëÏÇ Ù¿ç ïå³·ñáõ³ÍÝ»ñÁ, áõñ Ó³Ë Ó»é- »ñ·³ß³ñª ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ, ÉáÛëùÇ Ù³ëÇÝ ³ÏݳñÏáõÙ ãϳۣ Æñûù, ³ÝáÝù »ñ»ùÝ ÏþÁÝͳۿ гëÏÇÝ Ù¿ç, 1948-ÇÝ30£ ²ñß³Ï³É Ó³Ë Ó»éùÇ Ûëï³Ï ÙÇïáõÙ áõÝÇÝ£ Æ ²ÉåûÛ³×»³Ý Çñ ·áÑáõݳÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ëáíáñ³Ï³Ý ³Ûë í»ñçÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý Ýϳïٳٵ,ÑÇõëáõ³ÍùÝ»ñ¿Ý, ³Ûëï»Õ Ó³Ûݳٳë»ñÁ Ùûï ·ñ»Éáíª áñ ¦³ëÇϳ Ù»Í Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿»Ý Çñ³ñáõ£ ´³ÙµÇ (bass) ¹³ßÝ»³ÏÝ»ñÁ (chord) í³ëÝ ½Ç ÙÇç³½·³ÛݳóÝ»Éáõ ÏÁ ͳé³Û¿Û³×³Ë ³Ýó³ÝÇß»ñ (syncope) »Ý »õ ѳݹ¿ë Ïáõ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ѳÛÏ³Ï³Ý Ó³ÛݳÝÇß»-·³Ý ·É˳õáñ µ³ËáõÙÝ»ñ¿Ý »ïùª Ù»Õ»¹ÇÇ ñáí ¹³ï³å³ñïáõ³Í »Ý ³ÝÙ³ïã»ÉÇ ÙݳÉáõå³Ñáõ³Í ÑÝãÇõÝÝ»ñáõÝ ½áõ·³Ñ»é, áñå¿ë½Ç ÝáÛÝÇëÏ »ñ³Åßïáõû³Ý ·Çï³Ï ѳۻñáõ§31£Å³Ù³Ý³Ï ÁÉÉ³Û Ó»éùÁ ÷á˳¹ñ»É ¹¿åÇ µ³Ùµ һ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ 1948-ÇÓ³ÛݳٳëÁ »õ ѳϳé³ÏÁ£ ºñÏÓ»éÝ ¹³ßݳÏÇ ïå³·ñáõû³Ý Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í ß³ñ³Ï³ÝÝ»-xii

ñáõÝ ³ÝïÇå ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñª ٻݻñ·Ç, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ½³ÝáÝùëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ, »õ ٻݻñ·Ç, çáõóÏÇ »õ áõÝÏݹñ»ó, ½·³óÇ Ã¿ ³Ýáñ ëñïÇÝ ×³Ùµ¿Ý ã»Ù¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ32£ ¦àõñ³Ë³óÇñ ëñµáõÑǧ-Ý ß»Õ³Í »õ Ùݳó»ñ »Ù ïáÑÙÇϧ34£ ÐáíÇõ»³ÝÇ»õ ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§-Á Ùß³Ïáõ³Í »Ý Ñ»ï Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ 1945»é³Ýáõ³·Ç ѳٳñª ¹³ßݳÏ, çáõÃ³Ï »õ سñïÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ ÆõÝÇáÝ üñ³Ý뿽óõçáõóÏ33£ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç35£ Þ³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ѳݹ¿å áõÝ»ó³Í Çñ ÞÝáñѳÉÇÇ ¦êÇñáÛ ùá Ñáõñ§-Ç Ù³ëÇÝ ï»°ëí»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ Ù³ëÇÝ Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ ·ñ¿ ëïáñ»õª Cantique ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý µ³ó³-Ñ»ï»õ»³ÉÁ. ¦ä³ï»ñ³½ÙÇ ³ÙµáÕç ï»õáÕáõ- ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£Ã»³Ý ÙݳóÇ äáÉÇë, áõñ áõëáõÙݳëÇñ»ódzñ»õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ£ 1934-Çݪ äáÉÇë гëÏÇÝ Ù¿ç ïå³·ñáõ³Í »ñ»ù ß³ñ³Ï³ÝÝ»-ïå³·ñáõ³Í º. îÝï»ë»³ÝÇ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ñáõÝ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ ã»Ý Û³Ûïݳµ»ñáõ³Í, áñáí»õñáå³Ï³Ý Ó³Ûݳ·ñáõû³Ý í»ñ³Í»É ëÏë³Û£ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ÑÇÙùÁ ÛÇß»³É ïå³·ñáõ-²ß˳ï³Ýùë ÏÁ Ï³Û³Ý³Û ÏñûÝ³Ï³Ý ³ÝÙ³Ñ ÃÇõÝÝ ¿£¹ñáßÙÁ ÏñáÕ Ù»ñ »ñ·»ñÁ, çáõóÏÇ, »ñ·Ç »õɳñ³õáñ ·áñÍÇùÝ»ñáõ ѳٳñ å³ïñ³ëï»É£ ÀݹѳÝáõñ Ëáñ³·ÇñÁª ºñ»ù ß³ñ³Ï³Ý-Ü»ñë¿ë ÞÝáñѳÉÇǪ ¦êÇñáÛ ùá ½Ñáõñ ³ñÏ»³É Trois cantiques ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÇÙ ÏáÕÙ¿ë£Û»ñÏÇñ§, Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇǪ ¦àõñ³Ë³óÇñ ºÝóËáñ³·ÇñÝ»ñÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù гëÏÇëñµáõÑǧ, ¦àñ ¹³ëáõó§, ¦²ÝëÏǽµÝ ¿³ÏÇó§ ïå³·ñáõûݿÝ, áñáÝù, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ,ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑdzݳÉÇ Ý»ñßÝã³ñ³Ý ÙÁ ·ñáõ³Í »Ý ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñ¿Ý£ гïáñÇë¹³ñÓ³Ý »õ »ñµ ÓÙ»éÁ, ì»Ñ³ÝáÛß ÐáíÇõ»³ÝÇ, ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñªï³Õ³Ý¹³õáñ çáõóϳѳñáõÑÇÇÝ ÁÝÏ»- ýñ³Ýë»ñ¿Ý ѳٳñÅ¿ùÝ»ñÁ ³õ»ÉóáõóÇ ÇÙñ³Ïóáõû³Ùµ (Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ ïáõÇ) »õ ÏáÕÙ¿ë, ÝáÛÝáõû³Ùµ Ñ»ï»õ»Éáí áõñÇß ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ýß³Í ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ëáñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£ ÌÜܸº²Ü Þ²ð²Î²Üܺð CANTIQUES DE NOËL î»°ë ݳËáñ¹ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ýª ºñ»ù monde céleste les voix arrivent 2.-Réjouissons-ß³ñ³Ï³ÝÇ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ nous de ta naissance [ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ (»Ï»- ÆÝãå¿ë Ýß»óÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý å³ï³ñ³· ¦Êáñ-Ñáõñ¹ ËáñÇݧ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý µ³ó³- Õ»ó³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïª ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇÝ). ÌÝÁÝ-ïñáõû³Ý Ù¿ç, ӻ鳷ÇñÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿»ñÏáõ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ£ ²Ñ³õ³ëÇÏ Ó»é³- ¹»³Ý »ñ· 1.-àñ ¹³ëáõó »ñÏݳõáñ³ó 2.-òÁÝ-·ÇñÁ. Íáõû³Ùµ ïûÝ»ëóáõù]: лÕÇݳϪ Koharik Ga- zarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ٻݳÝáõ³· Êáñ³·Çñª Prélude et Fugue (thème liturgiqueO mystère profond); Cantique de Noël 1.-Du ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, 30 سÛÇë 1957: »ñê 6: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³- ï»ë³Ïª ïáõß³·Çñ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x35 ëÙ.£ ܲں²ò êÆðàì CANTIQUEÔ³½³ñáë»³Ý ÑÇÙݳÝÇõÃÁ (theme) Áݹáõ- µ³Õϳó³Í ÃÕóÍñ³ñÇ ÙÁ Ù¿ç, áñ ÏÁ µáí³Ý-Ý³Í ¿ ijٳ·ÇñùÇ ³Õ³Õ³Ï³ÝÇ ºñ»ÏáÛ»³Ý ¹³Ï¿ ݳ»õ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý í»ó ³ÛÉ ï³ñ-ijÙáõ ¦Ü³Û»³ó ëÇñáí§-¿Ý (¦êÇñáÛ ùá µ»ñ³ÏÝ»ñ ½³Ý³½³Ý Ýáõ³·³ñ³Ý³ÛÇÝ »õ »ñ·-Ñáõñ§), áñáõÝ Ïó³Í ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ñ»Õ³- ã³ÛÇÝ Ï³½Ù»ñáõ ѳٳñª ٻݻñ· »õ ¹³ßݳÏÝ³Ï ÙÁ£ (äáÉÇë, 1955), ٻݻñ·, ëñÇÝ· »õ ɳñ³ÛÇÝÝ»ñê. ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï å³ÑáõáÕ ¹³ßݳÏÇ (³ÝÃáõ³ÏÇñ), ëñÇÝ· »õ ¹³ßÝ³Ï (äáÉÇë,³ÝÃáõ³ÏÇñ ÇÝùݳ·ÇñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ 19 ûñÿ 1953)36, ٻݻñ·, ëñÇÝ· »õ ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³- xiii

ÏÇñ), »ñ·»ÑáÝ (³ÝÃáõ³ÏÇñ)37 »õ óõçáõÃ³Ï ï³ñµ»ñ³Ï ÙÁ (¸»Ïï»Ùµ»ñ 1955, äáÉÇë)£»õ ¹³ßÝ³Ï (³ÝÃáõ³ÏÇñ)38£ ²Ûë ÃÕóÍñ³ñÇ ¸³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ëáñ³·ñáõ³Í ¿Ù»Ý»ñ·-¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ ïÇïÕáë³-ûñÃÝ áõÝÇ Ñ»ï»õ»³É ·ñáõÃÇõÝÁª ¦Ü³Û»³ó Cantique£ гۻñ¿Ý Ëáñ³·ÇñÁ ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÇÙëÇñáí, Þ³ñ³Ï³Ýª Ü»ñë¿ë ÞÝáñѳÉÇÇ (ÏáÙÇ- ÏáÕÙ¿ë, Ñ»ï»õ»Éáí ³ÛÉ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõ íñ³Ûï³ë»³Ý »Õ³Ý³ÏÇõ)§£ ¹ñáßÙáõ³Í ѳÛÏ³Ï³Ý Ëáñ³·ÇñÇÝ£ ¸³ßݳÏÇ Ó»é³·ÇñÁ áõÝÇ µ³½Ù³ÃÇõ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ¶áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ý³»õ ³é³ÝÓÇÝ Ó»é³·Çñ »ñµ»ÙÝ ¹Åáõ³ñ ÁÝûéÝ»ÉÇ£ öáñÓ³Í »Ù Ññ³-ÙÁª áñ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ï³ñ³Ïáõû³Ýë Ù¿ç áñù³Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ѳñ³-½áõ·»ñ·Ç (ëá÷ñ³Ýû-ûÝáñ) »õ ¹³ßݳÏÇ ½³ïáõû³Ùµ ³ñï³óáÉ»É µÝ³·ÇñÁ£Ü²Ê²´²Üܺð PRÉLUDES äáÉëáÛ Ù¿ç, Âáñáë ²½³ï»³Ý Ô³½³ñá뻳- éáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÅ¿ùÝ áõ Ý»ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ£ÝÇÝ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ØÇõë ÏáÕٿݪ ³ÝáÝó Û³Ûïݳµ»ñáõÙÁ µ³ñ»-·ñ³é³Í »ûóݳëáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ÝïÇå»ñ·»ñ£ ºñ³Åßï³Ñ³ÝÁ 1942-ÇÝ ÏÁ Ó»éݳñÏ¿ ñ³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿ Ô³½³ñá뻳ÝdzÝáÝóÙ¿ ùë³Ý ѳïÇ ¹³ßݳÏáõÙÇ ³ß˳ï³Ý- ÛûñÇÝáÕ³Ï³Ý É»½áõ³Ùï³ÍáÕáõû³Ý íñ³Û,ùÇݪ ٻݻñ·Ç ѳٳñ ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõ- ÇÝãå¿ë ÏÁ µ³ó³Û³Ûï¿ Ñ»ÕÇݳÏÁ Ñ»ï»õ»³Éû³Ùµ, ½áñ ÏÁ Éñ³óÝ¿ 1947-ÇÝ »õ ÏÁ Û³çáÕÇ ·ñáõû³Ý Ù¿ç.ïå³·ñ»É 1950-ÇÝ39£ ¦Ðñ³ßùáí ÙÁ 1943-ÇÝ Ó»éë ÇÝÏ³Ý ì³ñ¹³- Ü³Ë ù³Ý ïå³·ñáõÃÇõÝÁª 1946-ÇÝ, Ô³- å»ïÇÝ »ñÏáõ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ½³ñá뻳ÝÇ ³Ûë ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñÁª ß³ñ³Ï³ÝÝ»- å³ñáõݳϿÇÝ »ûóݳëáõÝ ³ÝïÇå ÅáÕá-ñáõ ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, Ïþ³ñų- íÁñ¹³ÛÇÝ »ñ·»ñ, ·ñÇ ³éÝáõ³Í 1913-ÇÝÝ³Ý³Ý ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë î. î. ¶³ñ»·ÇÝ ³ñ»õ»É»³Ý Ó³Ûݳ·ñáõû³Ùµ£².Ç ûñÑÝáõû³Ý ·ÇñÇÝ40£ ¦²Û¹ »ñ·»ñÁ ÁÝ»É ïáõÇÝ ÇÝÓ ³ß˳ï³Ýù ²ÝáÝóÙ¿ ãáñëÁª ²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³, ÙÁ, ½áñ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßï³ÝáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñë,¶Çß»ñáõ³Ý ÉáõëÝ»³ÏÁ, ²ÕçÇ ³ÝáõÝÁ¹ Þáõß³Ý Çñ»Ýó µáÉáñ ÑÙïáõû³Ùµ, ³ÝϳñáÕ åÇïÇ»õ γɻñÇ ×³Ùµ¿Ý ¹áõ½ ³, ÏÁ í»ñ³Í¿ çáõóÏÇ ÁÉɳÛÇÝ ÁÝ»É ï³Éáõ£ êïÇå»óÇÝ, áñ ëáíñÇÙ»õ ¹³ßݳÏǪ Préludes (ܳ˳µ³ÝÝ»ñ) Áݹѳ- ³ñ»õ»É»³Ý Ó³ÛݳÝÇßÝ»ñÝ áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁÝáõñ Ëáñ³·Çñáí41£ ²Ûë ãáñëÁ, 1947-ÇÝ Æë- Çñ»Ýó ¹³ñÓáõ³ÍùÝ»ñáí, áõëáõÙݳëÇñ»ÙóÝåáõÉÇ Ù¿ç ËÙáñ³ïÇå ÏÁ µ³½Ù³óÝ¿ ǵñ»õ Ï»ñåÁ ¹³ßݳõáñáõÙÇÝ, áñ ì³ñ¹³å»ïÇÝÝ ¿,ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³ß³ñª ÝáÛÝå¿ë áõ Ç í»ñçáÛ Ã³÷ ï³Ù ³ÛÝ Ï»³ÝùÇÝ, áñ Ïþ»é³ÛPréludes ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·ÇñÇÝ ï³Ï, ÷áË»- Ý»ñëë, »ñµ ÏÁ Éë»Ù »ñ·Á ó»ÕÇë£Éáí ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ñóϳÝáõÃÇõÝÁ£ ²ÛëËÙáñ³ïÇå Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ª ½áñ ÏÁ ¦1942-¿Ý Ç í»ñ ó÷³Í ³ß˳ïáõÃÇõÝëÝ»ñϳ۳óݻ٠Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë Ù¿ç£ óáÛó ïáõ³õ ÇÝÍÇ áõÕÇÝ, áñáõÝ ³Ù¿Ý Ñ³Û »ñ·³Ñ³Ý å³ñï³õáñ ¿ Ñ»ï»õÇÉ, »Ã¿ Ïþáõ½¿, ÎÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ ²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³Ç áñ Çñ ÏïáñÝ»ñÁ Ïñ»Ý ïáÑÙ³ÛÇÝ ¹ñáßÙ, ·áÛÝ »õӻ鳷Çñ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ï »õëª ³ñ³Ï³Ý á×, áñáÝù ÙÇÙdzÛÝ Ù»ñÝ »Ý£ù³é³Ó³ÛÝ ³ ù³÷»Éɳ »ñ·ã³ËáõÙµÇ Ñ³Ù³ñ(1945, äáÉÇë)42, »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ¦ºûóݳëáõÝ »ñ·»ñÁ Ù¿Ï ³Ùëáõ³Ýѳٳñ (1961, ö³ñǽ)43£ ÁÝóóùÇÝ í»ñ³Íáõ³Í ¿ÇÝ »õñáå³Ï³Ý »ñ³Åßïáõû³Ý áõ ³ñ¹¿Ý ѳñáõëï Ý»ñßÝã³- Â. ²½³ï»³ÝÇ Ó»é³·ÇñÁ ßáõïáí Ïþ³- ñ³Ý ÙÁ ÏÁ å³ñ½¿ÇÝ ÇÝÍÇ£é³ùáõÇ ºñ»õ³Ý »õ ·ñ³éáõÙÝ»ñÁ Ù³ë ÏÁ ϳ½-Ù»Ý ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ²½·³·ñ³Ï³Ý ¦Úáõ½áõÙ, ÑdzóáõÙ, ˳ݹ³í³éáõÃÇõÝÅáÕáí³ÍáõÇ ´. ѳïáñÇÝ44£ Çñ³ñ ÏÁ Û³çáñ¹¿ÇÝ Ù¿çë, áõ ÏÁ ¹³ßݳõáñ¿Ç ³é³çÇÝ »ñ·Á [¦²ÕçÇ, Ù¿ñ¹ Ù»é»É ³§], áñ áÕµ àõñ»ÙÝ, Ô³½³ñáë»³Ý »Õ³Í ¿ ³é³çÇÝÝ»- ÙÁÝ ¿ 5/4 ã³÷áí, ´Ò »Õ³Ý³Ï, ¦ºñ»õ³ÝÇñ¿Ý Ù¿ÏÁª áñ Ó·ï³Í ¿ ·áñÍݳϳÝûñ¿Ý Ý³Ñ³Ý·Ç êáõñÙ³Éáõ ·³õ³éÇ ¾íçÇɳñ ·Çõ-µ³ó³Û³Ûï»É ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³- ÕáõÙ§ »ñ·áõ³Í£ ºñ³Åßï³·¿ï áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ù»ñ ì³ñ¹³å»ïÁ ³ÛÝåÇëÇ Ï³ÝáݳõáñáõÃÇõ-xiv

Ýáí ÙÁ Ýáà ³é³Í ¿ñ, - ³ñ»õ»É»³Ý Ó³ÛݳÝÇß»- ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÛûñÇÝáõÙÝ ¿£ ÆÝãå¿ë í»ñÁñÁ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á Çñ ½³Ý³½³Ý ïáõÝ»-ñáí, »ñ·áÕ ·ÇõÕ³óÇÇÝ á°ñ ·³õ³é¿Ý, á°ñ Ýß»óǪ ³ëÇϳ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý·ÇõÕ¿Ý ÁÉɳÉÁ, - áñ µÝ³Ï³Ýûñ¿Ý å³ñïù ÏÁ¹Ý¿Ç íñ³ë ³Û¹ »ñ·áí ³ÙÇëÝ»ñ ï³ñáõ»Éáõ, »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ íñ³Û ÛûñÇÝáõ³Í Ô³½³ñá뻳Ýdzñï³ùÇÝ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ ËáñÁ ÷Ýïé»Éáõ,Ý»ñßÝãáõ»Éáõ£ µáÉáñ ·áñÍ»ñáõÝ£ ¦àÕµÁ ¹³ßݳõáñáõ³Í ¿, ÏÁ ËáñÑÇÙ, ³ÛÝ- γñ»õáñ ¿ ݳ»õ Ý߻ɪ ÿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ýå¿ë, ÇÝãå¿ë ì³ñ¹³å»ïÁ åÇïÇ áõ½¿ñ áñ ÁÉ-ɳñ, å³ñ½ Ùï³óÇûñ¿Ý ½·³ÛáõÝ áõ ·ÇõÕÁ í»ñ- »ñ·»ñáõÝ Ñ»ï ͳÝûÃáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õÛÇᯐ ïáõáÕ µÝáÛÃáí£ ÆÝÓ ³Ûëå¿ë ÏÁ Ãáõ¿ñ, ÿí»ñç³å¿ë »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ Ù¿ç ѳۻ- ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñá·»õáñ »ñ³Åßïáõû³Ý ͳÝû-ñ¿Ý ëÏë»ñ »Ù ËûëÇÉ. ³ñ¹»û±ù ѳۻñ¿ÝÝ ³É Ãáõû³Ý Ñ»ï (ï»°ë ºñ»ù ß³ñ³Ï³Ý-Trois½·³É ·Çï¿Ç, ÿ Ç°Ýã ¿ñ£ ²ïáñ ·Çï³Ïó»Éáõ catiques-Ç í»ñáÛÇß»³É µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ñ å³Ñ ÙÁ Ñ»éáõ Ý»ï»É »õñá-å³Ï³Ý »ñ³Åßïáõû³Ý å³ß³ñë, ½áñ 13 Ô³½³ñáë»³Ý Çñ ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç ѳõ³ë³ñ ϳ-ï³ñáõ³Ý ÙÇçáóÇÝ Ñ³õ³ù»ñ ¿Ç áõ ¹³éÝ³É ·Ç-ïáõÝûñ¿Ý ï·¿ï áõ ÇÙ³ëïáõÝûñ¿Ý å³ñ½...£ ñ»õáñáõÃÇõÝ ïáõ³Í ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »õ Ñá·»- ¦ºñÏñáñ¹ ³ß˳ï³ÝùÝ ÏÁ ßÇÝ¿ñ ٳѻñ· õáñ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ÙÁ ³Û¹ áÕµÇ íñ³Û. Ñáë »õñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃëã³ñѳٳñÑ»óÇ, ³É íï³Ý·¿ ½»ñÍ ¿Ç, ã¿ áñ 1948 ÚáõÝáõ³ñ 29-ÇÝ, Ødzó»³É ܳѳݷ-ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕë ³é³Í ¿Ç ǵñ Ù»ÏݳϿï áõ ßáõÝ-ãÁë ÏÁ Ùݳñ ѳñ³½³ïûñ¿Ý ѳÛ, ÁݹɳÛÝ»Éáí Ý»ñáõ »ñÏñáñ¹ ٻݳÝáõ³·Çݪ áñ ï»ÕÇ ÏþáõÝ»-³é³Ýó íñ¹áíáõÙÇ »ñ·Á ì³ñ¹³å»ïÇÝ, ½áñáõÝÏݹÇñÁ ÇñÁ ÏþÁÝ¿ ³ÛÝù³Ý ¹Çõñáõû³Ùµ§45£ Ý³Û ÜÇõ ºáñùÇ ø³ñÝ¿ÏÇ ÐáÉÇÝ Ù¿ç, ÏÁ Ýáõ³·¿ Popular airs (ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñ) Úëï³Ï ¿ª áñ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³- (1946) Ëáñ³·Çñáí »ñÏáõ ·áñͪ “MarcheéáõÙÝ»ñáõÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ Ô³½³ñáë- funèbre” (ê·áÛ ù³ÛÉ»ñ·) »õ “Danse” (ä³ñ)£»³Ý ßñç³¹³ñÓ ÙÁ ÏÁ ë»å¿ Çñ ëï»Õͳ·áñͳ- ²ÝáÝù ѳëï³ï³å¿ë Préludes-Ç ³é³çÇÝÏ³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ØÇõë ÏáÕÙ¿Ý, Ñ»ÕÇݳÏÁÛëï³Ïûñ¿Ý óáÛó Ïáõ ï³Û ³Û¹ ·ñ³éáõÙÝ»ñáõÝ »ñÏáõ Ù³ë»ñÝ »Ýª ¦²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³§ »õÝϳïٳٵ óáõó³µ»ñ³Í »ñÏáõ Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ£²é³çÇÝÁ ¹³ßݳÏáõ٠ѳëϳóáõÃÇõÝÝ ¿ª ¦²ÕçÇ ³Ýáõݹ Þáõ߳ݧ£ ²Ûë »ñÏáõ Ù³ë»ñÁª³ÛëÇÝùÝ ³Ý˳óñ å³Ñ»Éáí Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ³ÝáÝó ÙdzóÝ»É Ýáõ³·³ÏóáõÃÇõÝ, ÇëÏ »ñÏñáñ- ³ñ¹¿Ý Ù»½Ç Û³ÛïÝÇ Ý»ñÏ³Û Ëáñ³·ÇñÝ»ñáí, ÏÁ¹Áª ÝáÛÝ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáõÝ íñ³Û ³½³ï ëï»Õͳ- ϳï³ñ¿ 1959 ÚáõÝÇë 8-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Institut Hongrois-Ç Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ (Û³Û- ï³·ÇñÇÝ Ù¿ç ³ÝáÝó ÛûñÇÝáõÙÇ Ãáõ³Ï³ÝÁ Ýßáõ³Í ¿ 1942)46, 1959 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 14-Çݪ ä¿Û- ñáõÃÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ West Hall-ÇÝ Ù¿ç47, 1962 ²åñÇÉ 6-Çݪ ÆëóÝåáõÉÇ êÇݻٳ ê³ñ³ÛÇÝ Ù¿ç, µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ ÙÁ ÁÝóóùÇÝ48£ ²Ûë ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ӻ鳷ÇñÁ ã¿ Û³Ûï- ݳµ»ñáõ³Í£ ØÇ³Ï ³ÕµÇõñÁ ËÙáñ³ïÇå ïå³- ·ñáõÃÇõÝÝ ¿, ÆëóÝåáõÉ, 1947£ êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ ͳÝûà ¿ ݳ»õ Les ar- méniennes (гÛáõÑÇÝ»ñÁ) »ÝóËáñ³·Çñáí£ àô öàöàʲΠÎàØÆî²ê ì²ð¸²äºîÆ ÄàÔàìð¸²Î²Ü ºÔ²Ü²ÎÆ ìð²Ú HUIT VARIATIONS SUR UN THÈME POPULAIRE DE PÈRE KOMITAS öá÷á˳ÏÝ»ñÁ (variations) ÑÇÙÝáõ³Í »Ý Ù³ïã»ÉÇ í»ó å³ñ»ñ¿Ý »ñÏáõùÁª ¦ºñ³Ý·Ç§ »õÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ¹³ßݳÏÇ ¦ÞáõßÇÏǧ ¦ÞáõßÇÏǧ49£å³ñÇÝ íñ³Û£ Ô³½³ñáë»³Ý Û³ïáõÏ ë¿ñ 1936 ÜáÛ»Ùµ»ñ 26-ÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ êÇÝ¿óáõó³µ»ñ³Í ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ¹³ß- ê³ñ³ÛÇ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ ÝáÛÝå¿ë ÏþÁÝïñ¿Ý³ÏÇ å³ñ»ñ¿Ý Û³ïϳå¿ë ¦ÞáõßÇÏǧ-ÇÝ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ÙÇ»õÝáÛÝ å³ñ»ñÁªÑ³Ý¹¿å£ 1934 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç ¦ºñ³Ý·Ç§ »õ ¦ÞáõßÇÏǧ50£Maison Pleyel-Ç Ù¿ç ïáõ³Í Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ 1939 سÛÇëÇÝ, ö³ñÇ½Ç Salle Gaveau-ÇÝ Ù¿ç,Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ÏÁ Ýáõ³·¿ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ²ñÙ»Ý³Ï Þ³Ñ-Øáõñ³ï»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ xv

ÝáõÇñáõ³Í ѳݹÇëáõû³Ý, Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ ê. ä»ïñá뻳ÝÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁÝáõ³·¿ »ñÏáõ ·áñÍ£ ²é³çÇÝÁ ¦ÞáõßÇÏǧ-Ý ¿ñª ·ïÝáõÇÝ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý »ñÏáõ ³Ûɳé³Ýó ¦ºñ³Ý·Ç§-Ç, áñ ù³ÛÉ ÙÁ »õë ¿ñ ¹¿åÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ »õëª Ã³õçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳ-³Ûë ·áñÍÇÝ Çõñ³óáõÙÁ£ ºñÏñáñ¹ ·áñÍÝ ¿ñ ÏÇ62, »õ ëñÇÝ·Ç »õ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç¦¦î¿ñ áÕáñÙ»³§ÇÝ Ù¿Ï ÷á÷á˳ÏÁ, ½áñ ÇÝùÝ Ñ³Ù³ñ (1938)63£ ºûÃÝ»ñáñ¹ ÷á÷á˳ÏÁÇëÏ ¹³ßݳõáñ³Í ¿ñ ³ÛÝù³Ý ׳ñï³ñûñ¿Ý§51£ ѳݹÇë³óáÕ ¦î¿ñ áÕáñÙ»³§-ݪ ǵñ»õ ÇÝùÝáõ-öá÷á˳ÏÝ»ñáõÝ »ûÃÝ»ñáñ¹Á ¦î¿ñ áÕáñÙ»³§ ñáÛÝ ·áñÍ, ¹³ßÝ³Ï³Í ¿ ٻݻñ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇÙÁÝ ¿, »õ ѳõ³Ý³Ï³Ý ¿ª áñ ³Ûë Ýáõ³·³Ñ³Ý- ѳٳñ, ³ÝÃáõ³ÏÇñ ӻ鳷ÇñÇÝ íñ³Û Ýß»Éáíª¹¿ëÇÝ Ï³ï³ñ³ÍÁ »ûÃÝ»ñáñ¹ ÷á÷á˳ÏÝ ¦ÎáÙÇï³ë»³Ý »Õ³Ý³Ï§£ÁÉɳۣ ¸³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý ÏÁ ·ïÝáõÇ »ñ»ù àõà ÷á÷á˳ÏÁ ÏþÁݹ·ñÏ¿ Ødzó»³É ӻ鳷Çñ, áñáÝù ÏÁ å³ÑáõÇÝ êûݳ ä»ïñáë-ܳѳݷݻñáõ Çñ ³é³çÇÝ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ Ù¿ç, »³ÝÇ Ùûï.áñ ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û 1947 ÜáÛ»Ùµ»ñ 27-ÇÝ, ÜÇõºáñùÇ Times Hall-ÇÝ Ù¿ç52£ ².-Êáñ³·Çñª Huit variations sur un thème populaire [àõà ÷á÷áË³Ï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¼³ÛÝ ÏÁ Ýáõ³·¿ 1950 ö»ïñáõ³ñ 4-ÇÝ, »Õ³Ý³ÏÇ íñ³Û]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian:ö³ñÇ½Ç Salle Gaveau-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ53£ êï»Õ-ͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ ¦ÏÁ µ³ó³Û³Ûï¿ ½·³ÛáõÝ ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏ:Û³ïÏáõÃÇõÝ ÙÁ§ ÏÁ ·ñ¿ лñ³Éï ÃñÇåÇõÝÇ Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 4: ¶ñÇ㪠¶.ùÝݳ¹³ï ¾ïÙáõÝï ö»ÝïÉÁÃáÝ54£ سñ·³ñÇï Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïáõß³·Çñ, ëñµ³-´³µ³Û»³Ý ¹Çï»É Ïáõ ï³Ûª áñ ¦Ý߳ݳõáñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳñÙÇñ Ù³ïÇïáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ·áñÍ»ñ¿ »ïù, ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁÛ³ÛïÝáõÇ Çµñ»õ ³ñÅ¿ù³õáñ »ñ³Åßï³Ñ³Ýª 26.8x35 ëÙ.£Ýáõ³·»Éáí àõà ÷á÷á˳ÏÝ»ñ Ð. ÎáÙÇï³ë ì.Ç ´.-Êáñ³·Çñª Huit variations sur un thèmeѳÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÑÇÙݳÝÇõÃÇ íñ³Û£¶áñÍÁª áõñ ÷á÷á˳ÏÝ»ñÁ ³ñ¹Ç Ýϳñ³·Çñ populaire de père Komitas [àõà ÷á÷á˳ÏáõÝÇÝ, ËÇëï µ³½Ù³½³Ý »Ý, ³é³Ýó ÏáñëÝóÁ-Ý»Éáõ ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕÁ »õ áõÝÏݹÇñÁ ï³Ý»Éáí ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »Õ³-¹¿åÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ÑÇÙݳÝÇõÃÁ§55£ ݳÏÇ íñ³Û]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: ÎÁ Ýáõ³·¿ 1954 ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-ÇÝ, îÇõë»É- ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏ:ïáñýÇ Die Brücke Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ïáõ³Í³ñ»õ»É»³Ý »ñ³Åßïáõû³Ý ٻݳÝáõ³·ÇÝ56£ ì³Ûñª ÆëóÝåáõÉ£ Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: ÎÁ ϳï³ñ¿ 1954 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 7-Ç Ù»Ý³- »ñê 5: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»- ë³Ïª ϳåáÛï ãáñ ٻɳÝ, ë»õ ٻɳÝáí Û³õ»É³- ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 25x35 ëÙ.£ ¶.-Êáñ³·Çñª Huit variations sur un thème duÝáõ³·ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Salle Pleyel-ÇÝ Ù¿ç57£ Révérend père Komitas [àõà ÷á÷áË³Ï ì»ñ³-öá÷á˳ÏÝ»ñáõÝ ¦Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ ¦öû¿Ù§ ÙÁ å³ïáõ»ÉÇ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ »Õ³Ý³ÏÇϳñ»ÉÇ ¿ Ýϳï»É§, ¹Çï»É Ïáõ ï³Û Ø. ´³µ³Û- íñ³Û]: лÕÇݳϪ Alice Coharik Gazarossian:»³Ý58£ ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏ: ÎÁ Ýáõ³·¿ ݳ»õ 1955 ²åñÇÉ 2-ÇÝ, ÆëóÝ- ì³Ûñª ÆëóÝåáõÉ£ Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 4: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»-åáõÉÇ Î³É³Ã³ë³ñ³Û ÈÇë¿ëÇ øáÝý»ñ³Ýë ë³Ïª ïáõß³·Çñ, Ù³ïÇï³·Çñ ëñµ³·ñáõÃÇõÝ-ê³ÉáÝáõÝï³ÛÇÝ Ù¿ç ïáõ³Í ٻݳÝáõ³·ÇÝ59, Ý»ñáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.1x35 ëÙ.£ÇÝãå¿ë ݳ»õ 1959 ÚáõÝÇë 18-ÇÝ, ö³ñǽÇInstitut Hongrois-Ç Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ Ù»Ý³Ýáõ³- ¶.-Ç Ýáó·ñáõÃÇõÝÁ Ýáõ³½ Ûëï³Ï ¿ª·ÇÝ60ª Û³Ûï³·ÇñÇÝ Ù¿ç ÛûñÇÝáõÙÇÝ Ãáõ³Ï³ÝÁ µ³½Ù³ÃÇõ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáÝù ÏÁ ۳ݷÇÝ ².-ÇÝ »õ ´.-ÇÝ£ ².-Á »õ ´.-Á Ù»ÍÝß»Éáí 1938£ Ù³ë³Ùµ ÝáÛÝÝ »Ý, µ³óÇ áõûñáñ¹ ÷á÷á˳ÏÇ ¼³ÛÝ Ýáõ³·³Í »Ý ݳ»õ ³ÛÉ ¹³ßݳϳѳñ- í»ñç³õáñáõÃ»Ý¿Ý »õ ù³ÝÇ ÙÁ »ñ³Ý·³ÝÇß»ñ¿ áõ Ó³ÛݳϳåáõÙÝ»ñ¿£ Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³ÝëÝ»ñ£ úñÇݳÏ, 1954 سñï 12-ÇÝ, École Normale ѳٳñ ÑÇÙÝáõ»ó³Û ².-ÇÝ íñ³Û, áñáõÝ áñáßde Musique-ÇÝ Ù¿ç, îÇñáõÑÇ ¼³ñ³÷»³Ý ÇñٻݳÝáõ³·ÇÝ ÁÝóóùÇÝ ÏÁ Ýáõ³·¿ ½³ÛÝ£ ²Ûë³éÇÃáíª ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ ¦Ù»½Ç ÷á˳-¹ñ»ó Ù»ñ Ñ»é³õáñ »ñÏÇñÁ§ ÏÁ ·ñ¿ Ø. íñÇå³ÏÝ»ñÁ »õ áã-Ûëï³Ï Ï¿ï»ñÁ ³ÙµáÕç³-´³µ³Û»³Ý61£ óáõóÇ ´.-¿Ý£ xvi

è²êî öºÞðºô. ܲʲ´²Ü ºô üÆôÎ RASD PECHREV: PRÉLUDE ET FUGUE ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ûë ·áñÍÇÝ Ù»Ý³Ýáõ³· ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 3: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»-Ù³ëÇÝ ãÏñó³Û Û³Ûïݳµ»ñ»É£ ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 20.9x29.6 ëÙ.£ һ鳷ÇñÁ ÏÁ å³ÑáõÇ êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇ üÇõÏÁ û·ï³·áñÍ³Í ¿ ݳ»õ ǵñ»õ ȳñ³ÛÇÝ ø³é³Ýáõ³·Ç ãáññáñ¹ (í»ñçÇÝ) ß³ñÅáõÙ64£Ùûï. Êáñ³·Çñª Rasd Pechrev [è³ëï ö»ßñ»õ]:лÕÇݳϪ K. Gazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª êàܲ SONATEêáݳÃÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ϳï³ñáõ³Í ¿ 1958 سÛÇë 27-ÇÝ, Ñ»ÕÇݳÏÇÝ Ï³ï³ñáõÙáíÑ»ÕÇݳÏÇÝ ÏáÕÙ¿, 1956 ÐáÏï»Ùµ»ñ 25-ÇÝ, êáݳÃÁ ÏÁ ë÷éáõÇ ìÇ»ÝݳÛÇ Ó³Ûݳë÷Çõ-ö³ñÇ½Ç École Normale de Musique-Ç ëñ³ÑÇÝ é¿Ý67£Ù¿çª ųٳݳϳÏÇó »ñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»ñáõ Ýáñ ÎÁ ϳï³ñ¿ ݳ»õ 1959 ÚáõÝÇë 18-ÇÝ, ö³-·áñÍ»ñáõ ÝáõÇñáõ³Í Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ, áñ ñÇ½Ç Institut Hongrois-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ68£Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ñ Le triptyque »ñ³Åßï³Ï³Ý êáݳÃÇÝ ãáñë ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ѳٳ¹ñáõ³ÍÁÝÏ»ñáõû³Ý ϳ½Ù³Ï»ñå³Í Ýáõ³·³Ñ³Ý- »Ý ݳ˳å¿ë ÛûñÇÝáõ³Í ·áñÍ»ñ¿£¹¿ëÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ65£ ²é³çÇÝ ß³ñÅáõÙÁ Album bien tempéréسñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý Ïáõ ï³Û ³é³çÇÝ (´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ) ëï»Õͳ·áñÍáõû³ÝáõÝÏݹñáõû³Ý ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ. (ï»°ë ëïáñ»õª ´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ-Album¦Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý »Ù ѳٳñáõÙ Çñ [ÇÙ³ª bien tempéré-Ç µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ) ÃÇõ 24-ÝÔ³½³ñá뻳ÝÇ, Ð. ².] Ý»ñßÝãáõÙÝ»ñÁ Û³Ûïݻɣ ¿ª ëÇ ÷áùñ³É³ñ “Poème varié” (î³ñµ»-²é³çÇÝ Ù³ëÁ µ³Ý³ëï»ÕÍ ²ñÙ³Ý Ê³ñåáõÃ- ñ³Ïáõ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ), Ý»ñßÝãáõ³Í»³ÝÇ ·áñÍÁ ϳñ¹³É¿ »ïù£ ²ñÙ³Ý Ê³ñµáõû³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»-¦ºñÏñáñ¹Á å³ïÏ»ñÝ ¿ ½áõ³ñà áõ ϻݹ³- ñ¿Ý£ ¼³ÛÝ Ý³Ë³å¿ë Ýáõ³·³Í ¿ Bien tempéréÝÇ Ù¿ÏÇ£ (´³ñ»÷áË»³É) ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ (³Û릺ññáñ¹Á.-Ü»ñë¿ë ÞÝáñѳÉÇÇ ß³ñ³Ï³Ý¿Ý ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ï»°ë ´³ñ»÷áË»³ÉÝ»ñßÝãáõ³Í ¦êÇñáÛ ùá Ñáõñ ³ÝÏ»³É§, áñ Ñdz- ³ÉåáÙ-Album bien tempéré-Ç µ³ó³ïñáõÃÇõÝ-ݳÉÇ ¿ Çñ å³ñ½, ³ÝÏ»ÕÍ ³ñï³Û³Ûïáõû³Ùµ£ Ý»ñÁ)ª 1954 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 7-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Salle¦âáññáñ¹Á »ñÇï³ë³ñ¹ ·ñ³·ÇïáõÑÇ ÐáõñÇ Chopin-Pleyel-ÇÝ Ù¿ç69£äáõï³ù»³ÝÇ ÎáÛ³ ù»ñÃáõ³ÍùÇ Ýϳñã³Ï³Ý ºñÏñáñ¹ ß³ñÅáõÙÁ Album bien tempéré-Çïå³õáñáõû³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿£ ÃÇõ 7-Ý ¿ª ÙÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ “Portrait de¦æ»ñ٠ͳ÷»ñÁ ëïÇå»óÇÝ ÙÇ Ïïáñ »õë famille (Angèle)” (ÀÝï³ÝÇùÇ ÙÁ å³ïÏ»ñÁ³õ»É³óÝ»É Çñ Û³Ûï³·ñÇÝ, ¦î³Ýëáݧ - å³- (²ÝÅ¿É)), ½áñ ݳ˳å¿ë Ýáõ³·³Í ¿ Bien tem-ñ»Ýù, áñ ÙÇ ï»ë³Ï Ññ³Ù³Ý ¿ å³ñ»Éáõ »õ Ïáõ péré ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõݪ 1954 سñï 9-ÇÝ,·³Û »ñ·³Ñ³Ý¿Ý£ ö³ñÇ½Ç Salle Chopin-Pleyel-ÇÝ Ù¿ç70 »õ 1954¦Ü»ñϳݻñ¿Ý ß³ï »ñ³Åßï³·¿ïÝ»ñ »õ سñï 29-ÇÝ, òÇõñÇËÇ Kongresshaus Kammer-»ñ·³Ñ³ÝÝ»ñ ÝáÛÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Ý, musiksaal-ÇÝ Ù¿ç71£ÇÝã áñ í³Õáõó Ç٠ѳÙá½ÙáõÝùÝ ¿£ úñÇáñ¹Á ºññáñ¹ ß³ñÅáõÙÁ ¦Ü³Û»³ó ëÇñáí§ ß³ñ³-ß³ï Ù»Í å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ áõݻݳÉáí »õñá- ϳÝÇ ÁݹɳÛÝáõ³Í í»ñͳÝáõÙÝ ¿£ ²Ûë »Õ³Ý³-å³Ï³Ý »ñ³Åßïáõû³ÝÁ »õ ³ß˳ï³Í ÏÇÝ »ñ³Åßï³Ñ³ÝÁ µ³½ÙÇóë ¹ÇÙ³Í ¿ª ëï»Õ-ÉÇÝ»Éáí Ý߳ݳõáñ »ñ·³Ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, Ëáñ³- Í»Éáí ï³ñµ»ñ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ ѳٳñå¿ë å³Ñå³Ý³Í ¿ Çñ ³ñ»õ»É»³Ý, ѳÛÏ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ (ï»°ë í»ñÁª ܳۻ³ó ëÇñáí-Cantique»ñ³Åßï³Ï³Ý ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ù»Í ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£ÑÙïáõû³Ùµ »õ Ýñµáõû³Ùµ Çñ³ñ Ñ»ï âáññáñ¹ ß³ñÅáõÙÁ Album bien tempéré-ǵ»ñ³Í, ÓáõÉ³Í ¿ ³Û¹ ½³Ý³½³Ý ï³ññ»ñÁ »õ ÃÇõ 17-Ý ¿ª ɳ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ “Moto per-ÙÇáõÃÇõÝ ëï»Õͳͧ66£ petuo” (Ú³õ»ñÅ ß³ñÅáõÙ)£ ì»ñçÇÝÇÝ Album xvii

bien tempéré-Ç Ù¿ç ¹³ë³õáñáõ³Í ӻ鳷ÇñÁ ÏÁ Êáñ³·Çñª Sonate: лÕÇݳϪ Koharik Gaza-Ïñ¿ Ãáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, 27 سÛÇë 1955, áñ rossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ٻݳÝáõ³·ÏÁ ÷³ë↑ ÿ ÝáÛÝå¿ë ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿ ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 12:êáÝ³Ã¿Ý ³é³ç£ ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ, ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇïáí, ϳñÙÇñ êáݳÃÇÝ Ó»é³·ÇñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ ºñ»õ³ÝÇ Ù³ïÇïáí »õ ϳåáÛï ãáñ ٻɳÝáí: Ø»Íáõ-¶ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ ²ñáõ»ëïÇ Â³Ý·³ñ³ÝÇÝ ÃÇõݪ 25x35.1 ëÙ.£Ù¿ç. ´²ðºöàʺ²È ²ÈäàØ ALBUM BIEN TEMPÉRɺñ³Åßï³Ñ³ÝÁ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ³ß˳ï³Í »³ÝÇÝ, Ó³ÛݳϳÛùÁ ۻݳñ³ÝÝ ¿, Ñ»ÝùÁª áñ¿ ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ 24 ß³ñÅáõÙ¿ µ³Õϳó³Í Û³Ûï³·ÇñÇ ÙÁ µáÉáñ ·áñÍ»ñÁ ÏÁ ÙdzóÝ¿¹³ßݳÏÇ ß³ñ ÙÁª Album bien tempéré (´³ñ»- Çñ³ñáõ£÷áË»³É ³ÉåáÙ), áñÙ¿ ù³ÝÇ ÙÁ ß³ñÅáõÙ ã¿ ¦-²ÛᣠÆÝãå¿ë ·Çï¿ùª Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ó³Û-ѳë³Í ³õ³ñï»É£ ݳϳÛù áõÝÇ Û³ïáõÏ Ýϳñ³·Çñ ÙÁ, Ù³ëݳõáñBien tempéré (´³ñ»÷áË»³É) Ëáñ³·Çñáí ¦·áÛݧ ÙÁ, »õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ³Ûë ³éáõÙáíѳëϳóáõÃÇõÝ ÙÁ ß³ïáÝó ·ñ³õ³Í ¿ñ Ô³½³- Ù»ñÓ»óÝ»É, ѳٻٳï»É »ñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»ñáõñáë»³Ý ¹³ßݳϳѳñÇÝ£ 1940-³Ï³ÝÝ»ñáõ ϳï³ñ³Í ½³Ý³½³Ý ·áñͳÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ£í»ñç³õáñáõû³Ý, ³Ý ÏÁ Ó»éݳñÏ¿ Bien tem- ¦-ºõ ³ëÇϳ ³ñ¹»ûù ³é³ç ãDZ µ»ñ»ñ áñáßpéré Ëáñ³·Çñáí ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ ß³ñùÇÝ, áõñ ÙÇûñÇݳÏáõÃÇõÝ ÙÁ£Çõñ³ù³ÝãÇõñ ٻݳÝáõ³·ÇÝ åÇïÇ Ï³ï³ñ¿ñ ¦-²Ù»Ý»õÇÝ£ ºñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»ñáõ ˳éÝÁ-Ù¿Ï Ó³ÛݳϳÛùÇ (tonality) Ù¿ç ·ñáõ³Í ÛûñÇ- õ³ÍùÝ»ñáõÝ ³Ûɳ½³ÝáõÃÇõÝÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿£ÝáõÙÝ»ñ£ ²Ûë »ñ»õáÛÃÁ ËÙµ³õáñ»Éáí »õ ųٳݳϳ-Æñ ³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ»ñ¿Ý Þ³ù¿ Ü»ñë¿ë»³Ý ·ñ³Ï³Ýûñ¿Ý ϳñ·³õáñ»Éáí, ÃáÛÉ Ïáõ ï³Ûۻﳷ³ÛÇÝ åÇïÇ ÛÇß¿ñ Bien tempéré-Ç ·³Õ³- ѳëÝ»Éáõ »ñ³Åßï³Ï³Ý ³õ»ÉÇ íë»Ù ѳ×áÛùÇ÷³ñÇ Ñ³ëï³ï³·ñáõÙÇÝ ³é³çÇÝ å³Ñ»ñÁ. ÙÁª áñ ½áõ·³Ñ»é ÏþÁÝóݳÛ, ³Ûɳå¿ë, áõëáõ-¦1945-Ç í»ñç»ñÁ ÿ 1946-Ç ëÏǽµÁ, ɳõ ã»Ù óáÕ³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇ Ñ»ï³ùñùñáõû³Ý Ñ»ï£ÛÇß»ñ, âáñ»ùß³µÃÇ ûñ ÙÁ »ñµ ¹³ëÇ ·³óÇ, ºñ³Åßï³Ï³Ý Ó»õ»ñáõ áõëáõÙÁ, ûñÇݳÏ, ³Ûë-ï»ë³Û ½ÇÝù ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿çï»Õ Ù³ïÇï Ç åÇëáí ÏÁ ¹³éÝ³Û ³õ»ÉÇ ·ñ³õÇã, ³õ»ÉÇ Ï»Ý-Ó»éÇÝ, ¹³ßݳÏÇ íñ³Û, ÃÇÏݳÃáéÝ»ñáõ íñ³Û, ¹³ÝÇ£ë»Õ³ÝÇ íñ³Û óñáõ³Í Ýûóï»ïñ»ñáõ ÙÇç»õ£ ¦-ÜÙ³Ý Û³Ûï³·ÇñÝ»ñáõ ϳ½ÙáõÃÇõÝÁγñÍ¿ù µ³Ý»ñ ÙÁ ÏÁ ÷Ýïé¿ñ. ¦Æ±Ýã ÏÁ ³ÝϳëÏ³Í ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ ¹Åáõ³ñÇÝ Ý³Ë³-÷Ýïé¿ù§ ûñÇáñ¹, ѳñóáõóÇ£ Ø»Í Ë³Ý¹³í³- å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù£éáõû³Ùµ óáÛó ïáõ³õ ÃáõÕà ÙÁ áñáõÝ íñ³Û ¦-Ú³×³Ë å¿ïù ¿ ¹ÇÙ»É, ³ñ¹³ñ»õ, ùÇã·ñáõ³Í ¿ÇÝ Çñ ¦24 µñûÏñ³ÙÝ»ñÁ§£ ͳÝûÃ, Ùáéóáõ³Í, ÝáÛÝÇëÏ Éùáõ³Í ·áñÍ»ñáõ,¦àõñ³Ë ¿ñ£ ¦24 Û³Ûï³·Çñ ϳ½Ù»óÇ, Áë³õ, µ³Ûó áñáÝù ÏÁ ϳ½Ù»Ý ÇëϳϳÝ, ѳñáõëïÇõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ù¿Ï ÃûݳÉÇÃ¿Ç íñ³Û, ëÏë»Éáí ·³ÝÓ ÙÁ£ïû ٳſûñ¿Ý ÙÇÝã»õ ëÇ ÙÇÝ¿ûñ£ ´ñáÏñ³Ù äÇ¿Ý ¦-ºõ µ³ó ³ëïÇ, áõÝÇù ݳ»õ ųٳݳϳÏÇó³ݵ¿ñ¿ åÇïÇ ³Ýáõ³Ý»Ù ½³ÝáÝù£ ²Ù¿Ý Ù¿ÏÁ ·áñÍ»ñ£åÇïÇ ëÏëÇ ä³Ë¿Ý ´ñ¿ÉÇõï »õ ýÇõÏ¿Ý áõ ¦-²Ýï³ñ³ÏáÛë£ êϽµáõÝùûñ¿Ý, Çõñ³ù³Ý-åÇïÇ ß³ñáõݳϿ ÙÇÝã»õ ųٳݳϳÏÇó ãÇõñ Û³Ûï³·Çñ Ïþ³õ³ñï»Ù ÇÙ ÛûñÇÝáõÙÝ»ñ¿ëÑ»ÕÇݳÏÝ»ñ ųٳ¹ñ³Ï³Ý ϳñ·áí§72£ Ù¿Ï Ñ³ïáí£ ê³Ï³ÛÝ »õ ³ÛÝå¿ë, áñáß ·áñÍ»ñ1950-ÇÝ ïå³·ñáõ³Í ýñ³Ýë»ñ¿Ý ѳñó³- ã»Ý Ïñݳñ Ï»ñå³ñ³Ý³É ÇÙ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñáõë½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝóóùÇݪ å³ï³ë˳ݻÉáí öûÉ Ù¿ç...ìdzÝÇëÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ, Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ ¦-....³ñï³Ó³ÛݳϳÛùÇ [atonality] ÏáÕÙݳ-÷áñÓ¿ µ³ó³ïñ»É ³Ûë ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ ß³ñ- ÏÇóÝ»ñÁ, ³Ýßá°õßï§73£ùÇÝ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ. Bien tempéré ³Ýáõ³ÝáõÙÁ ÁݹáõÝ³Í ¿¦-ºÃ¿ ×Çß¹ ѳëÏó³Ûª ÏþÁë»Ù ûñ. Ô³½³ñáë- ä³ËÇ 24 öñ»ÉÇõï »õ üÇõÏ»ñ¿Ý, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, xviii

½³ÛÝ ·áñͳͻÉáí ³ÛÉ Ñ³ñÃáõû³Ý íñ³Û£ Ø¿Ï Tempered »ñÏñáñ¹ Û³Ûï³·ÇñÁª ïû ÷áùñ³É³ñÇÏáÕÙ¿Ý Ô³½³ñá뻳ÝÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÝ ¿ñ Ù¿ç79, áõñ ÝáÛÝå¿ë Çñ ÛûñÇÝáõÙÝ»ñÁ ÏÁ µ³ó³-ä³ËÇ ³Ûë ÅáÕáí³ÍáõÇÝ Ýϳïٳٵ, ÙÇõë ϳۿÇÝ80£ÏáÕÙ¿Ý Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íáõ- ÜáÛ»Ùµ»ñ 18-ÇÝ, ÜÇõ ºáñùÇ Times Hall-ÇÝÃÇõÝ ÙÁ ·ïÝ»Éáõ ÇÕÓÁ Çñ ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ Ïáõ ï³Û ˳éÝ Û³Ûï³·Çñáí ٻݳÝáõ³· ÙÁ81,Ù¿ç, áñ ëÏë»Éáí ïû ٻͳɳñ¿Ý, ä³ËÇ ÅáÕá- ¦µ³Ûó Ý»ñùÇÝ ·áѳóáõÙë µ³ó³Ï³Û ¿ñ§,í³ÍáõÛÇ ÝÙ³ÝáÕáõû³Ùµª 24 ٻݳÝáõ³·Ç ۻﳷ³ÛÇÝ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û ¹³ßݳϳѳñÁ82£ÁÝóóùÇÝ åÇïÇ ³ÙµáÕç³óÝ¿ñ µáÉáñ ٻͳ- 1949 ÚáõÝáõ³ñ 12-ÇÝ, ðÇíÁñë³Ûï îñ³Ûíɳñ-÷áùñ³É³ñ Ó³ÛݳϳÛù»ñÁ£ âÁñãÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ýáõ³·¿ Well Tempered »ññáñ¹ä³ËÇ 24 öñ»ÉÇõï »õ üÇõÏ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å Û³Ûï³·ÇñÁª ïû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñ Ï³Ù é¿ ÏÇë-ï³Í³Í ë¿ñÁ »õ Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñ³Ï- í³ñ ٻͳɳñ83£óáõû³Ý »õ ÙdzëÝáõû³Ý ·³Õ³÷³ñÁ Ç Û³Ûï ÚáõÝáõ³ñ 30-ÇÝ, Calvary Baptist Church-Á ÏÁ»Ï³Í »Ý ï³Ï³õÇÝ 1942-Çݪ ÆëóÝåáõÉÇ Ññ³õÇñ¿ Ô³½³ñá뻳ÝÇÝ Ýáõ³·»Éáõ Well²Ù»ñÇÏ»³Ý øáÉ¿ÅÇ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ, »ñµ Çõñ³- Tempered ãáññáñ¹ Û³Ûï³·ÇñÁª é¿ ÏÇëí³ñù³ÝãÇõñ ëï»Õͳ·áñÍáõûݿ ³é³ç ÏÁ Ýáõ³·¿ ÷áùñ³É³ñ84£ïáõ»³É ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý Ó³ÛݳϳÛùÇÝ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Ð³Û àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ØÇáõ-ѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ ä³ËÇ öñ»ÉÇõï »õ üÇõÏ Ã»³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµª Chevy ChaseÙÁ, ûñÇݳϪ ÞáõÙ³ÝÇ ïû ٻͳɳñ Âáù³Ã³- Woman’s Club-Ç 1949 سñï 13-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·ÁÛÇÝ ÏÁ ݳËáñ¹¿ ä³ËÇ ïû ٻͳɳñ öñ»ÉÇõï áõÝ¿ñ Ñ»ï»õ»³É í»ñï³éáõÃÇõÝÁ. Third “Well»õ üÇõÏÁ, Þá÷¿ÝÇ ëáÉ ÷áùñ³É³ñ ä³É³ïÇݪ Tempered” Program in C sharp major or D flatä³ËÇ ëáÉ ÷áùñ³É³ñÁ, ÈÇëÃÇ ý³ ÷áùñ³É³ñ major (ºññáñ¹ ¦´³ñ»÷áË»³É§ Û³Ûï³·Çñ ïû¿ÃÇõïÇݪ ä³ËÇ ý³ ÷áùñ³É³ñÁ74£ ¦î»ë³Ï ÙÁ ÏÇëí»ñ ٻͳɳñÇ Ï³Ù é¿ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñdz½·³Ï³Ý³Ï³Ý ϳå áõ½»ñ ¿Ç ëï»ÕÍ»É ä³ËÇ Ù¿ç)£ Ú³Ûï³·ÇñÁ Ïþ³õ³ñï¿ñ ãáñë ٳ뿻õ ÙÇõë »ñ·³Ñ³ÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ ¦ÃûݳÉÇÿ§Ý µ³Õϳó³Í Çñ Suite-áíª “Prélude”, “L’oiseau àÁÝïñ»Éáí ǵñ ϳÙáõñç, µ³Ûó í»ñçÝ³Ï³Ý Ó»õ ma fenêtre”, “Paresse”, Dansons!”85£ ÆÝÍÇÙÁ ã¿ñ ³Ûë§, ÏþÁë¿ »ñ³Åßï³Ñ³ÝÁ ³Ûë ٻݳ- Ù³ïã»ÉÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ïû ÏÇëí»ñÝáõ³·ÇÝ Ù³ëÇÝ75£ ٻͳɳñ Ï³Ù é¿ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ Suite ãÇ1945-ÇÝ ÃáõÕÃÇ íñ³Û ÏÁ ¹³ë³õáñ¿ ³é³- ·ïÝáõÇñ£ гõ³Ý³µ³ñ, Û³ïáõÏ ÷á˳¹ñáõ-çÇÝ Û³Ûï³·ÇñÁª ïû ٻͳɳñ, áñ ÑÇÙù åÇïÇ ÃÇõÝ ÙÁ ϳï³ñ³Í ¿, áñ ï³Ï³õÇÝ ã¿ Û³Ûïݳ-ѳݹÇë³Ý³ñ ÙÇõë 23-ÇÝ£ Îþáñáß¿ Çõñ³ù³Ý- µ»ñáõ³Í£ãÇõñ Û³Ûï³·Çñ ëÏëÇÉ ä³ËÇ öñ»ÉÇõï »õ 1949 ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-ÇÝ, The American Stu-üÇõÏáí »õ ß³ñáõÝ³Ï»É Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý dents’ and Artists’ Center-ÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ ÏþáõݻݳÛÛ³çáñ¹³Ï³Ýáõû³Ùµ76£ Well Tempered Program in C Major (´³ñ»÷áË-²Ûë ÛÕ³óáõÙÁ ѳëáõÝݳÉáí ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù »³É Û³Ûï³·Çñ ïû ٻͳɳñÇ Ù¿ç), áñÏÁ Û³çáÕÇ ÏÇñ³ñÏ»É Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõÝ Ïþ³õ³ñï¿ñ Çñ ÛûñÇÝ³Í “Choral”-áí (гÛñÙ¿ç£ Calvary Baptist Church-ÇÝ Ù¿ç, 1948 ÚáõÝÇë Ù»ñ)86£6-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·Á ÏÁ Ïáãáõ¿ñ Well Tempered 1949 ÚáõÝÇë 6-ÇÝ, ÄÁÝ»õÇ Ó³Ûݳë÷Çõé¿ÝProgram (´³ñ»÷áË»³É Û³Ûï³·Çñ), »õ ÏÁ ÏÁ Ýáõ³·¿ Bien tempéré-¿Ý ÏïáñÝ»ñ, Çëϵáí³Ý¹³Ï¿ñ ïû ٻͳɳñáí ·áñÍ»ñ£ Æñ ³ßݳݪ ö³ñÇ½Ç »ñÏáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ïáõٵݻ-·áñÍ»ñ¿Ý ï³Ï³õÇÝ ãϳÛÇÝ ³Ûëï»Õ77£ ²Ûë ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ÏÁ ϳï³ñ¿ ïû ٻͳɳñ Û³Ûï³-³é³çÇÝ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ »ñÏáõ áõ Ï¿ë ·ÇñÁ87£ï³ñÇ »ïù ³Ûëå¿ë åÇïÇ ·ñ¿ñ Ñ»ÕÇݳÏÁ. 1950 ö»ïñáõ³ñ 4-ÇÝ, Salle Gaveau-Ç Ù»Ý³-¦ö³÷³ùë ÏþÇñ³·áñÍáõ¿ñ »õ Çï¿³É ëñ³ÑÇ ÙÁ Ýáõ³·Á ϳ½Ùáõ³Í ¿ñ ˳éÝ Û³Ûï³·Çñáí88£ÏñûÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõû³Ý Ù¿ç ÏÁ Ýáõ³·¿Ç, 1950 سñï 23-ÇÝ, ÈáÝïáÝÇ Wigmore Hall-÷³÷³ù³Í ¿Ç áñ ͳ÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÁ ã·³ñ ÇÝ Ù¿çª Well-Tempered Programme in C majorÁݹÙÇç»Éáõ ÏïáñÝ»ñáõ ßÕó۳õáñáõÙÁ. »Ï»- (´³ñ»÷áË»³É Û³Ûï³·Çñ ïû ٻͳɳñÇ Ù¿ç),Õ»óõáÛ ÙÃÝáÉáñïÁ û·Ý»ó µÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ÷³÷³- áñ Ïþ³õ³ñïÇ Ô³½³ñá뻳ÝÇ “Choral”-áíùÇë »õ ûñáõ³Û í»ñ³óáõÙÇë§78£ (гÛñ Ù»ñ)89£ØÕáõ»Éáí Û³çáÕ ÁݹáõÝ»ÉáõûݿÝ, ÚáõÉÇë ØÇÝã»õ ³Ûëï»Õ, ï³Ï³õÇÝ ã¿ñ ѳëáõÝó³Í27-ÇÝ, ÝáÛÝ »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç Ïáõ ï³Û Well Bien tempéré-Ç ÛûñÇÝáÕ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, ³ÛëÇÝùݪ xix

ãϳñ ³Ûë Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ Ýáõ³·³ß³ñÇ ëï»Õ- ݳ»õ Ó»éݳñÏ»Éáõ 24 ÏïáñÝ»ñáõ Ñ»ÕÇݳÏáõ-ͳ·áñÍáõÙÇ ÙÁ Ûëï³Ï ·³Õ³÷³ñÁ£ ²Ûë Ýáõ³- û³Ý, ½áñë Ïþ³Ýáõ³Ý»Ù Éþ²ÉåûÙ åÇ¿Ý Ã³Ù-·³ß³ñÇÝ Ù³ë ϳ½Ù»ÉÇù ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ݳ˳- ÷¿ñ¿§91£å¿ë ÏÁ µ³Ý¿ÇÝ Çµñ»õ ÇÝùÝáõñáÛÝ ÛûñÇÝáõÙÝ»ñ£ àõñÇß Ñ³ñóª ÿ ÁݹѳÝáõñ ·áñͳ¹áõÉÇÝúñÇݳÏ, “Choral”-Á (гÛñ Ù»ñ)ª ǵñ»õ ³ÝÏ³Ë å³ï׳éáí, í»ñçÇÝ »ñÏáõ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë-ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ, Ýáõ³·³Í ¿ 1949 ÜáÛ»Ù- Ý»ñÁ ï»ÕÇ ã»Ý áõݻݳñ92£ ´³Ûó ãáññáñ¹ »õµ»ñ 30-Ç ²Ù»ñÇϳÛÇ »õ 1950 سñï 23-Ç ÈáÝ- ÑÇÝ·»ñáñ¹ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñÁ ³éÇà ÏþáõݻݳÛïáÝÇ Well Tempered ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ í»ñç³- ۻﳷ³ÛÇÝ ù³ÝÇóë ϳï³ñ»Éáõ£õáñáõû³Ý, ³é³Ýó Ýß»Éáõª áñ ³Ý ÏÁ ѳݹÇ- Bien tempéré-Ý ÏÁ ÷á˳¹ñ¿ ݳ»õ ÆëóÝ-ë³Ý³Û Album bien tempéré-Ç (´³ñ»÷áË»³É åáõÉ£ 1952 ö»ïñáõ³ñ 6 »õ 12-ÇÝ, øÇõãÇõù³ÉåáÙ) ÃÇõ 1-Á£ ê³ÑÝ¿ÇÝ Ù¿ç ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå¿ »ñÏáõ ٻݳ-1951-ÇÝ Ù»Í Ã³÷ »õ Ñ»ï»õáճϳÝáõÃÇõÝ Ýáõ³·ª Û³çáñ¹³µ³ñ ³é³çÇÝ (ïû ٻͳɳñ) »õÏÁ ëï³Ý³Û Bien tempéré ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ »ñÏñáñ¹ (ïû ÷áùñ³É³ñ) Û³Ûï³·ÇñÝ»ñáí, áõñß³ñùÁ »õ ÏÁ ·áÛ³Ý³Û áõ ÏÁ ϳÛáõÝ³Ý³Û ÝáÛÝ ³ñ¹¿Ý ÙݳÛáõÝ Ù³ë ϳ½Ù³Í »Ý ³Ûë Ýå³ï³-Ëáñ³·Çñáí Ýáõ³·³ß³ñÇÝ ³é³çÇÝ í»ó Ïáí ÛûñÇÝ³Í ÅáÕáí³ÍáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝÏïáñÝ»ñÁ£ 1951 سñï 3, 6, 10, 13, 17 »õ 20-ÇÝ ÏïáñÝ»ñÁ93£í»ó Û³çáñ¹³Ï³Ý ٻݳÝáõ³·Ý»ñ ï»ÕÇ È³ÛÝ Ã³÷áí ÏÁ ß³ñáõݳÏáõÇÝ Bien tem-ÏþáõÝ»Ý³Ý ö³ñÇ½Ç École Normale de Musique- péré-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·Ý»ñÁª ö³ñǽ (22 سñïÇÝ Ù¿ç, áõݻݳÉáí Ñ»ï»õ»³É ÁݹѳÝáõñ 1952, École Normale de Musique, é¿ Ù»Í³É³ñËáñ³·ÇñÁ. Première série (Six séances) des 24 Û³Ûï³·Çñ), ÄÁÝ»õ (12 ÚáõÝÇë 1952, AthénéeProgrammes Bien Tempérés par Koharik ëñ³Ñ, ïû ٻͳɳñ Û³Ûï³·Çñ), ÜÇë (13 سñïGazarossian (²é³çÇÝ ß³ñù (ì»ó Ýáõ³·³Ñ³Ý- 1953, L’Artistique ëñ³Ñ, é¿ ÷áùñ³É³ñ Û³Ûï³-¹¿ë)ª ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ 24 ´³ñ»÷áË- ·Çñ), ö³ñǽ (19 سñï 1953, Salle Chopin-»³É Ú³Ûï³·ÇñÝ»ñáõÝ)£ ì»ó ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõÝ Pleyel, é¿ ÷áùñ³É³ñ Û³Ûï³·Çñ. 9 سñï 1954,Ó³ÛݳϳÛù»ñÝ ¿Çݪ ïû ٻͳɳñ (سñï 3), Salle Chopin-Pleyel, ÙÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ Û³Û-ïû ÷áùñ³É³ñ (سñï 6), ïû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñ ï³·Çñ), òÇõñÇË (29 سñï 1954, KongresshausÏ³Ù é¿ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ (سñï 10), ïû Kammermusiksaal ëñ³Ñ, ÙÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñÏÇëí»ñ ÷áùñ³É³ñ (سñï 13), é¿ Ù»Í³É³ñ Û³Ûï³·Çñ), üñ³Ýùýáñà (25 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1954,(سñï 17) »õ é¿ ÷áùñ³É³ñ (سñï 20)£ Ärztehaus ëñ³Ñ, ëÇ ÷áùñ³É³ñ Û³Ûï³·Çñ),ÀÝïñáõ³Í ¿ÇÝ µ³õ³Ï³Ý µ³ñ¹ áõ µ³½Ù³½³Ý ö³ñǽ (7 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1954, Salle Chopin-Û³Ûï³·ÇñÝ»ñ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ñ Pleyel, ëÇ ÷áùñ³É³ñ Û³Ûï³·Çñ), ÆëóÝåáõÉÔ³½³ñá뻳ÝÇ Ù¿Ï ·áñÍ ÙÁ, áñáÝù ³é³çÇÝ (2 ²åñÇÉ 1955, γɳóë³ñ³ ÈÇë¿ëÇ øáÝý»-³Ý·³Ù ÁÉɳÉáí ³Ýáõ³Ýáõ³Í ¿ÇÝ Album bien ñ³Ýë ëñ³Ñ, ëÇ ÷áùñ³É³ñ Û³Ûï³·Çñ), ä¿Û-tempéré (´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ) »õ Û³çáñ¹³- ñáõà (14 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1959, ²Ù»ñÇÏ»³Ý г-µ³ñ Ãáõ³·ñáõ³Í ÃÇõ 1-690£ ²ÝáÝù »Ýª ÃÇõ 1, Ù³Éë³ñ³ÝÇ West Hall ëñ³Ñ, ïû ٻͳɳñ“Choral” (гÛñ Ù»ñ) ïû ٻͳɳñ, ÃÇõ 2, Û³Ûï³·Çñ), ö³ñǽ (2 ÚáõÝÇë 1959, Institut“Paresse (Poème de H. Mark)” (ÌáõÉáõÃÇõÝ Hongrois, ïû ٻͳɳñ Û³Ûï³·Çñ) »õ ¶³ÑÇñ¿(µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ Ð. سéùÇ)) ïû ÷áùñ³- (4 ÚáõÝÇë 1967, Nile Hall, ïû ٻͳɳñ Û³Ûï³-ɳñ, ÃÇõ 3, “Pièce” (êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ) ïû ·Çñ)ª áõñ ÙÇßï Áݹ·ñÏ³Í ¿ Çñ ÛûñÇÝ³Í AlbumÏÇëí»ñ ٻͳɳñ, ÃÇõ 4, “Prélude” (ܳ˳µ³Ý) bien tempéré-Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó³ÛݳϳÛ-ïû ÏÇëí»ñ ÷áùñ³É³ñ, ÃÇõ 5, “Nocturne” ùáí ·áñÍ»ñÁ94£ ¶³ÑÇñ¿Ç Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ(¶Çß»ñ»ñ·) é¿ Ù»Í³É³ñ »õ ÃÇõ 6, “Prélude et Ù¿ç, ÇÝãå¿ë åÇïÇ µ³ó³ïñ»Ù ëïáñ»õ, AlbumFugue” (ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ) é¿ ÷áùñ³É³ñ bien tempéré-ÇÝ Ïáõ ·³ñ ÷á˳ñÇÝ»É Ýá-[¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ]£ ñ³ëï»ÕÍ Études-ÇÝ ÃÇõ 1-Áª ïû ٻͳɳñ£Ø»Ý³Ýáõ³·Ý»ñáõ ³Ûë ß³ñùáí Ô³½³ñáë- Bien tempéré-¿Ý ÏÁ ß»Õáõ¿ñ ÙdzÛÝ Û³ïáõÏ»³Ý ¹³ßݳϳѳñÇ »õ ÛûñÇÝáÕÇ Ùï³ÛÕ³óáõÙ- Ýå³ï³ÏÝ»ñáí£ úñÇݳÏ, 1954 ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-ÇÝ,Ý»ñÁ ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý Çñ³ñáõ£ ²Ûë Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë- îÇõë»ÉïáñýÇ Ù»Ý³Ýáõ³·Á ³Ýáõ³Ý³Í ¿ñÝ»ñÁ ÙÕÇã áõÅ ÏÁ ѳݹÇë³Ý³Ý ÛûñÇÝ»Éáõ Çñ ²ñ»õ»É»³Ý ¸³ßݳÏÇ ºñ³ÅßïáõÃÇõÝ, ½áñß³ñùÁ, ÇÝãå¿ë ÏÁ íϳۿ ÝáÛÝ ÇÝùÁ Ñ»ÕÇݳÏÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ åÇïÇ Ï³½Ù¿ñ ˳éÝ Û³Ûï³·Ç-Áë»Éáí. ¦²Ûë Íñ³·Çñë ÇÝÓ ³éÇà ëï»ÕÍ»ó ñáí95£ γ٪ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ Çñ Ñ»ÕÇݳÏáõ- xx

ÃÇõÝÝ»ñ¿ ϳ½Ùáõ³Í ٻݳÝáõ³·Áª 1959 Úáõ- Ëáñù³ÛÇÝÁª ÇÝã ÷áÛà ÿ ³Ý Ï»³Ýù ÏÁ ëï³-ÝÇë 18-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Institut Hongrois-ÇÝ Ù¿ç96£ Ý³Û Album bien tempéré ÿ Études Ëáñ³·ÇñÇÝгñó³¹ñáõÙÇ ¹áõé ÏÁ µ³Ý³Û ä¿ÛñáõÃÇ ï³Ï£²Ù»ñÇÏ»³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ 1959 ¸»Ïï»Ùµ»ñ ´³óÇ Çñ Ï»³ÝùÇ í»ñç³õáñáõû³Ý ϳï³-14-Ç Ù»Ý³Ýáõ³·Áª ïû ٻͳɳñ Û³Ûï³·Çñáí£ ñ³Í ³Ûë ÁݹѳÝáõñ ÷á÷áËáõûݿݪ µáõÝܳË, ³Ûëï»Õ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ÏÁ Ýáõ³·¿ Album bien tempéré-Ç Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»-Album bien tempéré-Ç ³é³çÇÝ í»ó ÏïáñÝ»ñÁ£ ó³Í ¿ Ù¿Ï ·É˳õáñ ÷á÷áËáõÃÇõÝ, ϳåáõ³ÍÀݹáõÝ»ÉÇ ¿ª ù³ÝÇ áñ ³Ýáñ ³é³çÇÝÁ ïû ÃÇõ 6, Prélude et Fugue é¿ ÷áùñ³É³ñÇÝٻͳɳñÇ Ù¿ç ¿£ ê³Ï³ÛÝ ÏþÁݹ·ñÏ¿ ݳ»õ (¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ) Ñ»ï£ ö³ñÇ½Ç 1951ºñÏáõ öñ»ÉÇõïª ¦²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³§ »õ سñï 20-Ç, ÜÇëÇ 1953 سñï 13-Ç »õ ö³ñǽǦ²ÕçÇ ³Ýáõݹ Þáõ߳ݧ, áñáÝù »ñÏáõùÝ ³É ɳ 1953 سñï 19-Ç é¿ ÷áùñ³É³ñ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñÁ÷áùñ³É³ñÇ Ù¿ç »Ý97£ Üáñ ·áõݳõáñá±õÙ ÙÁÝ ¿ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý Prélude et Fugue-Á£ 1954³ñ¹»ûù Bien tempéré-Ç ÛÕ³óáõÙÇÝ Ù¿çª û·ï³- ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-ÇÝ, îÇõë»ÉïáñýÇ Die Brücke·áñÍ»Éáí ½áõ·³Ñ»é ÷áùñ³É³ñÁ£ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç Ô³½³ñáë»³Ý Ïáõ ï³Û ٻݳ-ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ, Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ Ýáõ³· ÙÁ ˳éÝ Û³Ûï³·Çñáíª ÝáõÇñáõ³ÍÛ³çáÕÇ Ý»ñϳ۳óÝ»É 1-7-ñ¹ (ïû ٻͳɳñ - ÙÇ ³ñ»õ»É»³Ý »ñ³Åßïáõû³Ý, áõñ ³Ûë ·áñÍÁ ÏÁÏÇëí³ñ ٻͳɳñ) »õ 24-ñ¹ (ëÇ ÷áùñ³É³ñ) Ý»ñϳ۳óÝ¿ ǵñ»õ ÇÝùÝáõñáÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõ-Û³Ûï³·ÇñÝ»ñÁ, ù³Ý½Ç Ï»³ÝùÇ í»ñçÇÝ ÃÇõÝ98£ 1959 ÚáõÝÇë 18-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç Institutï³ñÇÝ»ñáõÝ ÏÁ Ýáõ³½Ç Çñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ Hongrois-ÇÝ Ù¿ç Ïáõ ï³Û ³ÙµáÕçáõû³Ùµ Çñ³ÙµáÕç³Ï³Ý ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ Ýϳïٳٵ, ·áñÍ»ñ¿Ý µ³Õϳó³Í ٻݳÝáõ³· ÙÁª áõñ ǵ-³õ»ÉÇ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï Û³ïϳóÝ»Éáí ÛûñÇÝáÕáõ- ñ»õ Ýáõ³·³ß³ñ ÏþÁÝïñ¿ Album bien tempéré-Çû³Ý, Ýáõ³·³Ïóáõû³Ý »õ ï³ñµ»ñ Ýáõ³·³- ³é³çÇÝ í»ó ÃÇõ»ñÁª “Choral” (гÛñ Ù»ñ),ѳݹ¿ëÝ»ñáõ Ù¿ç Çñ ·áñÍ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ£ “Paresse” (ÌáõÉáõÃÇõÝ), “Pièce populaire”ػݳÝáõ³·Ý»ñáõ Ýáõ³½»óáõÙáí ÏÁ Ýáõ³½Ç (ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ), “Souve-ݳ»õ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ ³ÙáÕç³óÝ»Éáõ Album nir” (ÚÇß³ï³Ï), “Midi-soleil” (οëûñáõ³Ýbien tempéré-ÇÝ Ùݳó³Í ù³ÝÇ ÙÁ ÏïáñÝ»ñÁ£ ³ñ»õ) »õ “Dansons!” (ä³ñ»°Ýù)99£ ÆÝãå¿ëÆñ ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý, áñ Ýáõ³·³ß³- Ïþ»ñ»õǪ ÃÇõ 6-Á ÷á˳ñÇÝ³Í ¿ áõñÇß ·áñÍáíñ¿Ý »ñ»ù Ïïáñª ÃÇõ 18 (ëáÉ ÏÇëí»ñ ÷áùñ³- ÙÁ£ ÜáÛÝå¿ë, 1959 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 14-ÇÝ, ä¿Ûñáõ-ɳñ), ÃÇõ 21 (ëÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ) »õ ÃÇõ 22 ÃÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ West Hall-ÇÝ(ëÇ ÏÇëí³ñ ÷áùñ³É³ñ), ã»Ý ÛûñÇÝáõ³Í£ ´³Ûó Ù¿ç ïáõ³Í ïû ٻͳɳñ ٻݳÝáõ³·ÇÝ ÏþÁÝ-»ñµ»ù ãÇ Ýáõ³½Çñ Çñ µáõéÝ Ó·ïáõÙÝ áõ Ý»ñùÇÝ ïñ¿ ÙÇ»õÝáÛÝ Ýáõ³·³ß³ñÁ£ Institut Hongrois-ÇѳÙá½áõÙÁ Ó³ÛݳϳÛù»ñáõ ÏÇë³Ó³ÛݳÛÇÝ Ù»Ý³Ýáõ³·ÇÝ Ù¿ç ÏþÁݹ·ñÏ¿ ݳ»õ O mystèreٻͳɳñ-÷áùñ³É³ñ Û³çáñ¹³Ï³Ýáõû³Ý profond Prélude et Fugue-Á (ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇÝÝϳïٳٵ£ Ô³½³ñá뻳ÝÇ í»ñçÇÝ Ù»Ý³- ܳ˳µ³Ý »õ üÇõÏ)ª ǵñ»õ ³ÝÏ³Ë ëï»Õͳ-Ýáõ³·Á ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û ¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿çª 1967 ·áñÍáõÃÇõÝ100£ ²Ûë µáÉáñÁ ϳëÏ³Í ã»Ý Ãá-ÚáõÝÇë 4-ÇÝ£ Ú³Ûï³·ÇñÁ ïû ٻͳɳñÝ ¿ñ, Õáõñª ÿ Ô³½³ñáë»³Ý 1954-ÇÝ ½³ÛÝ ³Ýç³-µ³Ûó ÷áË³Ý³Ï Album bien tempéré-Ç “Cho- ï³Í ¿ Album bien tempéré-¿Ý£ һ鳷ÇñÝ»ñÁral”-ÇÝ ³Ý ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ñ Ýáñ³ëï»ÕÍ »õë Ïáõ ·³Ý ѳëï³ï»É ³Ûë »ñ»õáÛÃÁ£ ÎÁÉtudes-ÇÝ (ì³ñÅáõÃÇõÝ) ÃÇõ 1-Áª ïû ٻͳ- ·ïÝáõÇ Album bien tempéré-Ç ÃÇõ 6-Ç »ñÏáõɳñ£ γñÍ¿ù 1966-ÇÝ ³õ³ñï³Í 24 Études-Áª ӻ鳷Çñ, áñáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ ÏÁ Ïñ¿ 1951 Ãáõ³Ï³Ýáñ Album bien tempéré-Ç ÝáÛÝ Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ »õ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ Prélude et Fugue-Á, ÙÇõëÁªÛ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõÝÇ, Ïáõ ·³ñ ÷á˳ñÇ- ³õ»ÉÇ áõß ·ñáõ³Í ³ÝÃáõ³ÏÇñ ӻ鳷Çñ ÙÁ, ÏÁÝ»É »ñ³Åßï³Ñ³ÝÇ Ï»³ÝùÇ »ñµ»ÙÝÇ Ýå³ï³ÏÁ å³ñ÷³Ï¿ “Dansons!”-Á (³õ»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝѳݹÇë³óáÕ Album bien tempéré-ÇÝ (ï»°ë ï»°ë ëïáñ»õª ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ µ³ó³ïñáõ-ëïáñ»õª 24 Études-ÇÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£ ÃÇõÝÝ»ñÁ)£Études-Á ÏÁ å³ñ÷³Ï¿ ³ÛÝ µáÉáñÁª ÇÝã ϳñáÕ ÂÇõ 24ª ëÇ ÷áùñ³É³ñ Û³Ûï³·ÇñÇÝ Ù¿ç¿ñ Áݹ·ñÏ»É Album bien tempéré-Ý£ ÎÁ ÷áËáõÇ Ñ³Ù³ï»Õ³µ³ñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í »Ý “PoèmeÉáÏ Ó»õÁ, ÇëÏ ËáñùÁ, Ýå³ï³ÏÁ ÏÁ ÙÝ³Û ÝáÛÝÁ£ varié” (î³ñµ»ñ³Ï»³É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ) »õ²ÛëÇÝùݪ Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ó³ÛݳϳÛ- Huit variations sur un thème de Père Komitasù³ÛÇÝ ³Ûë Û³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ñ ¿³Ï³ÝÝ áõ (àõà ÷á÷áË³Ï ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ xxi

»Õ³Ý³ÏÇ íñ³Û)£ 1954 ÜáÛ»Ùµ»ñ 24 Ýáõ³·³- ²Ûëå¿ë, ÃÇõ 24ª ëÇ ÷áùñ³É³ñ “Poème varié”ѳݹ¿ëÇÝ Ï³ï³ñ³Í ¿ ³é³çÇÝÁ, ¸»Ïï»Ùµ»ñ (î³ñµ»ñ³Ï»³É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ), ÃÇõ 7ª ÙÇ7-Çݪ »ñÏáõùÁ ÙdzëÇÝ, ÇëÏ 1955 ²åñÇÉ 2-Çݪ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ “Portrait de famille (Angèle)”ÙdzÛÝ »ñÏñáñ¹Á101£ Âáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÙûïÇÏáõ- (ÀÝï³ÝÇùÇ å³ïÏ»ñ (²ÝÅ¿É)) »õ ÃÇõ 17ª ɳû³Ý å³ï׳éáí ¹Åáõ³ñ ¿ »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝ- ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ “Moto perpetuo” (Ú³õ»ñÅÝ»ñ ϳï³ñ»É, ÇëÏ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ û·- ß³ñÅáõÙ) 1956-ÇÝ û·ï³·áñÍ³Í ¿ ǵñ»õÝáõÃÇõÝ ã»Ý óáõó³µ»ñ»ñ£ ¹³ßݳÏÇ êáݳÃÇÝ Û³çáñ¹³µ³ñ ³é³çÇÝ,ÜáÛÝÇëÏ Album bien tempéré-Ç ·³Õ³÷³ñÇ »ñÏñáñ¹ »õ ãáññáñ¹ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ (ï»°ë í»ñÁªµÇõñ»Õ³óáõÙ¿Ý áõ ·áñͳ¹ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù, êáݳÃÇÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£“Choral”-Á (гÛñ Ù»ñ) ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ Çñ ÆëÏ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ý»ñßÝãáõÙ áõÝ»óáÕÇÝùÝáõñáÛÝ áõÕÇÝ£ úñÇݳÏ, »ñµ 1967-ÇÝ Ô³- ß³ñÅáõÙÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù Ï»ñï³Í ¿ ݳ»õ ǵñ»õ½³ñáë»³Ý Ïþ³Ûó»É¿ ¶³ÑÇñ¿, Çñ Ñ»ï áõÝ¿ñ ٻݻñ·Ý»ñ ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ£“Choral”-Ç ÁݹûñÇݳÏáõÃÇõÝÝ»ñª ǵñ»õ ÇÝùÝ- Album bien tempéré-Ý µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Í ¿áõñáÛÝ ·áñÍ£ ²Ûë ÁݹûñÇݳÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ËáñÇÙ³ó »ñ·ãáõÑÇ, »ñ³Åßï³·¿ï سñ·³ñÇïÓûÝ³Í ¿ »·Çåï³Ñ³Û ³Ýáõ³ÝÇ ¹³ßݳϳѳñ- ´³µ³Û»³Ý, áñáõÝ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ÑÇÙÝáõ³Í »ÝÙ³Ýϳí³ñÅ Üáõ³ñ¹ î³Ù³ï»³ÝÇÝ102£ ÜáÛÝ- Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ ÁÝóó-å¿ë, 1955 سÛÇë 7-ÇÝ, äáÉëáÛ ö³ñù úÿÉÇ ùÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í ·áñÍ»ñáõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ áõÝÏÁÝ-ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç, гÛϳÝáÛß Ø³éùÇ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý ¹ñáõû³Ý íñ³Û£ Àëï ´³µ³Û»³ÝÇݪ é¿Ñ³Ý¹¿ëÇÝ Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ Ýáõ³·¿ Album ٻͳɳñ “Nocturne”-Á (¶Çß»ñ»ñ·) ¦óáÛó Ïáõbien tempéré-Ç ÃÇõ 2-Áª ïû ÷áùñ³É³ñ ï³Û Ñ»ÕÇݳÏÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ñ³ÏáõÙÝ»-“Paresse” (ÌáõÉáõÃÇõÝ) »õ ÃÇõ 10-Áª ÙÇ ñÁ, ÝñµáõÃÇõÝÁ »õ ѳÛñ»Ý³µ³ÕÓáõÃÇõÝÁ§110£÷áùñ³É³ñ “Mon rêve” (ºñ³½ë), »ñÏáõùÝ ³É è¿ ÷áùñ³É³ñ Prélude et Fugue-ÇÝ (ܳ˳µ³ÝÝ»ñßÝãáõ³Í Ð. سéùÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»- »õ üÇõÏ) Ù¿ç Ô³½³ñáë»³Ý ¦»ñ»õ³Ý ÏÁ ѳݿññ¿Ý103, ½áñë ÏÁ ÏñÏÝ¿ ÝáÛÝ Ýå³ï³Ïáí ϳ½- Çñ ³ñï³Ï³ñ· »ñ³Åßï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõ-ٳϻñåáõ³Í ѳݹ¿ëÇݪ ö³ñÇ½Ç Salle Gaveau- û³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý, Ýáñ³·áÛÝ Ã»ùÝÇùÇÝChopin-ÇÝ Ù¿ç, 1956 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1-ÇÝ104£ Ñ»ï, Çñ Ëáñ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñá·ÇÝ »õ ÏÁ ëï»ÕÍ¿ñ´³óÇ ¹³ßݳÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý, ÙÇ ÇÝùÝáõñáÛÝ Çñ»Ý Û³ïáõÏ ·áñͧ111£ ØÇÔ³½³ñáë»³Ý ÛûñÇÝ³Í ¿ ݳ»õ ³ÛÉ ·áñÍÇù³ÛÇÝ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ “Portrait de famille (Angèle)”ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ£ ²é³çÇÝ í»ó ÏïáñÝ»ñÁ ÛûñÇ- (ÀÝï³ÝÇùÇ å³ïÏ»ñ (²ÝÅ¿É)) ¦ÁÝïÇñ,Ý³Í ¿ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ105 áõ óõçáõóÏÇ ½áõ³ñà ·áñÍ ÙÁ[Ý ¿]ª áñ ÏþáõÝ»Ý³Û Ù»Í Û³çá-»õ ¹³ßݳÏÇ106 ѳٳñ, å³Ñå³Ý»Éáí ÝáÛÝ ÕáõÃÇõݧ112 »õ áõñ ¦»ñ»õ³Ý »Ï³õ [Ô³½³ñáë-Album bien tempéré Ëáñ³·ÇñÁ£ ºñÏáõùÝ ³É »³Ý] »ñ·³Ñ³ÝÇ Ù»Í ï³Õ³Ý¹Á§113£ ¦ÆëÏ ÇÝãÇñ³Ï³Ý³óáõ³Í »Ý Áëï ¹³ßݳÏÇ Album bien Áë»É ³ÛÝ ·áÕïñÇÏ, ÇÝùݳµáõË Çñ ³ÝÓݳϳÝtempéré-Ç ÑÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ, ³ÛëÇÝùݪ ÃÇõ 6-Á »ñ³Åßï³Ï³Ý ù»ñÃáõ³ÍÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ, ³ÛݦÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ Prélude et Fugue-Ý ¿ »õ áã µ³Ý³ëï»ÕÍûñ¿Ý ÑÇõëáõ³Í ¦öû¿Ù í³ñÇ¿§ÇÝ,ÿ “Dansons!”-Á£ ÂÇõ 17-Áª ɳ ÏÇëí³ñ Ý»ñßÝãáõ³Í ʳñµáõû³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõ-ٻͳɳñ “Moto perpetuo” (Ú³õ»ñÅ ß³ñÅáõÙ), ûݿݧ114£ÛûñÇÝ³Í ¿ ݳ»õ ǵñ»õ çáõóÏ-¹³ßݳÏÇ Üß»óǪ áñ Ô³½³ñáë»³Ý ã¿ ³õ³ñï³Í Åá-ÇÝùÝáõñáÛÝ ·áñͪ Moto capriccioso (øÙ³Ûáï Õáí³Íáõݣ߳ñÅáõÙ) Ëáñ³·Çñáí (1962)107£ һ鳷ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ êûݳ ä»ïñáë-“Choral”-Ç µÝ³ïÇå Ù»Õ»¹ÇÝ ÏÁ Ý»ñϳ- »³ÝÇ Ùûï£ ø³ÝÇ ÙÁ ·áñÍ»ñ ѳë³Í »ÝÛ³óÝ¿ ¦Ð³Ûñ Ù»ñ§-Á£ ¼³Ûݪ î¿ñáõÝ³Ï³Ý »ñÏáõ³Ï³Ý ӻ鳷ÇñÝ»ñáí£³ÕûÃù Ëáñ³·Çñáí, ¹³ßÝ³Ï³Í ¿ ٻݻñ·Ç ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ, ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ ÏÁѳٳñ ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ, ãÙáé- µ³ÅÝáõÇÝ »ñÏáõ Ù³ëǣݳÉáí Ý߻ɪ ¦ºÕ³Ý³Ïª ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³- ²é³çÇÝÁ ÏÁ ѳٳËÙµ¿ ÷áùñ ã³÷Ç Ùdz-å»ï§108£ “Choral”-Á û·ï³·áñÍ³Í ¿ 24 ÝÙ³Ý Ã»ñûñ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ ·áñÍ ·ñáõ³Í ¿Études-ÇÝ Ù¿ç, ǵñ»õ »éÙ³ë³ÝÇ ÃÇõ 12-Ç (ý³ ³é³ÝÓÇÝ Ã»ñÃÇ íñ³Û£ ²ÝáÝó ٻͳٳëÝáõ-÷áùñ³É³ñ) ÙÇçÇÝ Ù³ë109£ ÃÇõÝÁ ÏÁ Ïñ¿ 1951 Ãáõ³Ï³ÝÁ, áõñÇßÝ»ñª 1941,ÜáÛÝÇëÏ ¹³ßݳÏÇ ï³ñµ»ñ³Ï¿Ý Ù³ë»ñ »õ ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³ï ³É ³ÝÃáõ³ÏÇñ »Ý£ ´³Ûó Ýϳ-·áñÍ³Í³Í ¿ ¹³ßݳÏÇ ³ÛÉ ·áñÍ»ñáõ Ù¿ç£ ïÇ áõݻݳÉáíª áñ µáÉáñÝ ³É ·ñáõ³Í »Ý Ùdz- xxii

ÝÙ³Ý Ó³Ûݳûñûñáõ íñ³Û, ½³ÝáÝù å¿ïù ¿ ·Çß»ñ)]: Âáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, 13 ÚáõÉÇë¹Çï»É ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý Ù¿Ï ³ÙµáÕç³Ï³- 1951: »ñê 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ãáñÝáõû³Ý Ù¿ç£ ´³ó ³ëïÇ, ³ÝáÝó ÃÇõ 6-Á ٻɳÝ, ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳñÙÇñ ٻɳÝáí:ï³Ï³õÇÝ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ Â.-Êáñ³·Çñª 15.-Gemma dodo! [15.-Ö»ÙÙ³“Prélude et Fugue”-Á, áñ, ÇÝãå¿ë ï»ë³Ýù, ÏÁ ùݳݳÛ]: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 1:³Ù»Ý³áõßÁ 1954-¿Ý ëÏë»³É ¹áõñë Ùݳó³Í ¿ñ ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ, ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñAlbum bien tempéré-¿Ý£ Ù³ïÇïáí »õ ϳñÙÇñ ٻɳÝáí:һ鳷ÇñÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ ËáõÙµÁ ÏÁ Ä.-Êáñ³·Çñª 16.-Prélude [16.-ܳ˳µ³Ý]:å³ñ÷³Ï¿ Ù»Í ã³÷Ç Ã»ñûñ£ Æ ï³ñµ»ñáõ- Âáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, 26 سñï 1941: »ñêÃÇõÝ ÷áùñ ã³÷Ç Ó»é³·ÇñÝ»ñ¿Ý, Ù»Í ã³÷Ç 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳñÙÇñ ٻɳÝ: ²é³çÇÝ ¿çÇÝûñûñÁ ÙdzÝÙ³Ý ã»Ý, ã»Ý Ïñݳñ ÙdzëÇÝ í»ñÇ ÏáÕÙÁ (Ëáñ³·ÇñÇÝ íñ³Û) Ô³½³ñá뻳ݳٵáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ϳ½Ù»É£ ´³Ûó ³ÝáÝù Ãñù»ñ¿Ý É»½áõáí ·ñ³Í ¿ª ÿ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁíëï³Ñ³µ³ñ ·ñáõ³Í »Ý ÷áùñ»ñ¿Ý »ïù£ í»ñóáõó³Í ¿ èǽ³ ¿ý¿ÝïÇÇ ö»ßñ»õÇ ¦ÄáÕá-²é³çÇÝ í»ó ÃÇõ»ñÁ ѳٳËÙµáÕ ³ÝÃáõ³ÏÇñ í³Íáõ§-¿Ý, »õ ÿ ½³ÛÝ Ý³Ë³ï»ë³Í ¿ ݳ»õӻ鳷ñ³ËáõÙµÇÝ ÃÇõ 6-Á ³ñ¹¿Ý “Dansons!”-Ý É³ñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ϳ½ÙÇ Ñ³Ù³ñ£ ²õ»É-¿£ àõñÇß »ñ»ù ³é³ÝÓÇÝ Ó»é³·ÇñÝ»ñ ÏÁ Ïñ»Ý óÁݻ٪ áñ ³Ý û·ï³·áñÍáõ³Í ¿ ǵñ»õ Çñ ȳ-1951, 1953, 1954 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ÙÇõëÝ»ñÁ ñ³ÛÇÝ ø³é³Ýáõ³·Ç »ññáñ¹ ß³ñÅáõÙÁ115£³ÝÃáõ³ÏÇñ »Ý£ IJ.-Êáñ³·Çñª 16.-Pechrev [16.-ö»ßñ»õ]:²Ñ³õ³ëÇÏ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõ- Âáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, 26 سñï 1941: »ñêÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ü߻٪ áñ µáÉáñÝ ³É ÇÝùݳ·Çñ »Ý£ 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳñÙÇñ ٻɳÝ: Ä.-ݪ IJ.-ÇÝöáùñ ã³÷Ç (19.7x27.6 ëÙ.) ӻ鳷ÇñÝ»ñ. ѳٻٳïáõû³Ùµ ³õ»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõ³Í ¿².-Êáñ³·Çñª 3.-Pièce en Do # majeur [3.-êï»Õ- »ñ³Ý·³ÝÇß»ñáõ ϳå³Ïóáõû³Ùµ, ÿ»õ »ñ³-ͳ·áñÍáõÃÇõÝ ïû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñÇ Ù¿ç]: ÅÁßï³Ï³Ý³å¿ë »ñÏáõùÝ ³É ÙdzÝÙ³Ý »Ý£Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª ².-¸. ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ ÏÁ Ïñ¿ë»õ ٻɳÝ, Û³õ»É³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇïáí »õ ÏÝÇùª Ñ»ï»õ»³É ·ñáõû³Ùµ. “SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS & ÉDITEURSϳñÙÇñ ٻɳÝáí:´.-Êáñ³·Çñª 4.-Prélude en do # mineur [4.-ܳ- DE MUSIQUE, 23 AVR 1951 - 658,337, 10, Rue˳µ³Ý ïû ÏÇëí»ñ ÷áùñ³É³ñÇ Ù¿ç]: Chaptal, PARIS”£ ²ÛëÇÝùݪ Ñ»ÕÇݳÏÇ Çñ³õáõÝ-Âáõ³Ï³Ýª سñï 1951: »ñê 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª ùÁ ³ñӳݳ·ñáõ³Í ¿ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßïáõû³Ýë»õ ٻɳÝ: ¶ñáÕÝ»ñáõ, ºñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»ñáõ »õ Ðñ³ï³ñ³-¶.-Êáñ³·Çñª 5.-Nocturne [5.-¶Çß»ñ»ñ·]: ÏÇãÝ»ñáõ ÀÝÏ»ñáõû³Ý ùáí, 23 ²åñÇÉ 1951-ÇÝ£Âáõ³Ï³Ýª سñï 1951: »ñê 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª Ø»Í ã³÷Ç Ó»é³·ÇñÝ»ñÝ »Ý.ë»õ ٻɳÝ: Ä´.-Êáñ³·Çñª Album bien tempéré: Première¸.-Êáñ³·Çñª 6.-Prélude et Fugue [6.-ܳ- série [´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ. ³é³çÇÝ ß³ñù]:˳µ³Ý »õ üÇõÏ]: Âáõ³Ï³Ýª سñï 1951: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: Âáõ³Ï³ÝªÂ»ñê 4: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 7: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý:º.-Êáñ³·Çñª 7.-Portrait de famille (Angèle) ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ, ÝßáõÙÝ»ñ ϳñÙÇñ[7.-ÀÝï³ÝÇùÇ å³ïÏ»ñ (²ÝÅ¿É)]: Âáõ³Ï³Ýª ٻɳÝáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x34.8 ëÙ.£Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ´áí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ.ٻɳÝ, Û³õ»É³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇïáí: I. Choral [Þ³ñ³Ï³Ý]¼.-Êáñ³·Çñª 10.-Mon rêve (Poème de Mme II. Paresse [ÌáõÉáõÃÇõÝ]Mark) [10.-ºñ³½ë (´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ ïÇÏ. III. Pièce populaire [ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»Õͳ-سéùÇ]: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ·áñÍáõÃÇõÝ]¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ãáñ ٻɳÝ: Ò³ÛݳÝÇ- IV. Prélude (Souvenirs) [ܳ˳µ³Ý (ÚÇß³-ß»ñáõÝ ï³Ï ·ñáõ³Í »Ý سéùÇ Ñ³Û»ñ¿Ý µ³- ï³ÏÝ»ñ)]ݳëï»Õáõû³Ý µ³é»ñÁ£ V. Nocturne (Midi-Nocturne) [¶Çß»ñ»ñ· (ο-¾.-Êáñ³·Çñª 11.-Portrait de famille (Chaké) ëûñáõ³Û ¶Çß»ñ»ñ·)][11.-ÀÝï³ÝÇùÇ å³ïÏ»ñ (Þ³ù¿)]: Âáõ³Ï³Ýª VI. Dansons! [ä³ñ»°Ýù]Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ķ.-Êáñ³·Çñª Portrait de famille (Angèle):À.-Êáñ³·Çñª 12.-Belle nuit [12.-²Õáõáñ Album bien tempéré [ÀÝï³ÝÇùÇ å³ïÏ»ñ xxiii

(²ÝÅ¿É). ´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ]: лÕÇݳϪ K. ñ¿Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ£Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: Ò³ÛݳÝÇß»ñáõÝ ï³Ï »õë ¹ñáõ³Í »Ý µ³Ý³ë-¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ï»ÕÍáõû³Ý µ³é»ñÁ£Ù»É³Ý, Û³õ»É³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇïáí »õ ϳñ- ÄÀ.-Êáñ³·Çñª 14.-Album bien tempéré: Solitude, inspiré du poème, dédié au Théo-MartinÙÇñ Ù³ïÇïáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.3x35.5 ëÙ.£Ð³ï³ÍÝ»ñ 48-60-Á ·áÛáõÃÇõÝ ã»Ý áõÝ»ó³Í [14.-´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ. ²é³ÝÓÝáõÃÇõÝ,Ķ.-Ç Ý³ËÝ³Ï³Ý ß³ñ³¹ñáõû³Ý Ù¿ç£ ²ÝáÝù Ý»ñßÝãáõ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõûݿÝ, ÝáõÇñáõ³Í³õ»Éóáõ³Í »Ý ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ³õ³ñï¿Ý ¿û سñÿÝÇÝ]: лÕÇݳϪ K. Gazarossian:»ïù, í»ñçÇÝ ¿çÇÝ í³ñÁ Ùݳó³Í ÑÝ·³·ÇÍ»- Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ¶ñÇ㪠¶.ñáõÝ íñ³Û »õ Ýßáõ³Í ³ÝáÝó ï»ÕÁ µáõÝ ·áñÍÇÝ Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïÇïÕáë³Ã»ñÃªÙ¿ç£ Ð³ï³ÍÝ»ñ 53-60-Á ÏÁ Ïñ»Ý Ù»Í ù³Ý³- ë»õ ٻɳÝ, Ó³ÛݳÝÇß»ñª ϳåáÛï ٻɳÝ:Ïáõû³Ùµ í»ñ³¹Çñ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ·ñ»Ã¿ Ø»ÍáõÃÇõݪ 26.4x34 ëÙ.£ îÇïÕáë³Ã»ñÃÇݳÝϳñ»ÉÇ ÁÉɳÉáí í»ñÍ³Ý»É ³ÙµáÕç³Ï³Ý íñ³Û ·ñáõ³Í ¿ ¿û سñÿÝÇ Solitudeß³ñ³¹ñáõÃÇõÝÁ£ лï»õ³µ³ñ, Ëáõë³÷»Éáõ (²é³ÝÓÝáõÃÇõÝ) ýñ³Ýë»ñ¿Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõ-ѳٳñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ»ñ¿, ѳ- ÃÇõÝÝ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ£ Æ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ä¾.-ï³ÍÝ»ñ 53-59-Á Û³ñÙ³ñ ¹³ï»óÇ ÝáÛÝáõ- ¿Ýª Ó³ÛݳÝÇß»ñáõÝ ï³Ï µ³é»ñ ãϳݣ ľ.-ÇÝû³Ùµ ÁݹûñÇÝ³Ï»É êáݳÃÇ »ñÏñáñ¹ ß³ñ- »õ ÄÀ.-ÇÝ ÙÇç»õ Ï³Ý ÷áùñ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ÅáõÙÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ï³ÍÝ»ñ¿Ý, ù³ÝÇ Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ѳٳñ ÑÇÙÝáõ»ó³Û ÄÀ.-áñª ÇÝãå¿ë í»ñÁ Ýß»óÇ, ³Ûë ß³ñÅáõÙÁ ÑÇÙÝÁ- ÇÝ íñ³Ûª áñáõÝ ·ñáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ Ù³ùáõñ ¿ »õõ³Í ¿ “Portrait de famille”-ÇÝ (ÀÝï³ÝÇùÇ »ñ³Ý·³ÝÇß»ñáõ ³éáõÙáí ³õ»ÉÇ Ù³Ýñ³-å³ïÏ»ñ) íñ³Û£ Ù³ëÝ»³É£Ä¸.-Êáñ³·Çñª 10.-Mon rêve: Poème de Mme ÄÂ.-Êáñ³·Çñª 17.-Moto perpetuo [17.-Ú³-Mark [10.-ºñ³½ë. ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ ïÇÏ. õ»ñÅ ß³ñÅáõÙ]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian:سéùÇ]: лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: Âáõ³Ï³Ýª Âáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, 27 سÛÇë 1955: »ñêÝßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: 5: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳ-¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ãáñ ٻɳÝ, ëñµ³·ñáõ- åáÛï ãáñ ٻɳÝ, ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇïáí:ÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇïáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 23.5x31.5 ëÙ.£ Ø»ÍáõÃÇõݪ 23.4x31.5 ëÙ.£ гï³ÍÝ»ñ 34-35,ĺ.-Êáñ³·Çñª Album bien tempéré: 12.-Belle 39-40, 43-44, 56-58, 84, 159-161 Ë×áÕáõ³Í »Ýnuit (poème de Mme Anaïs) [´³ñ»÷áË»³É ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáí ³Ýϳñ»ÉÇ ¿ í»ñ-³ÉåáÙ. 12.-²Õáõáñ ·Çß»ñ (µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ Í³Ý»É ½³ÝáÝù£ ÜϳïÇ ³éÝ»Éáíª áñ ÝáÛÝïÇÏ. ²Ý³ÛÇëÇ)]: лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ ÑÇÙù ͳé³Û³Í ¿Âáõ³Ï³Ýª ÆëóÝåáõÉ, 13 ÚáõÉÇë 1951: »ñê ¹³ßݳÏÇ êáݳÃÇÝ (ï»°ë í»ñÁª êáݳÃÇÝ µ³-2: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ². ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ), ÛÇß»³É ѳï³ÍÝ»ñÁ Áݹû-ûñê ë»õ ٻɳÝ, ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇ- ñÇݳϻóÇ êáݳÃÇ Ó»é³·Çñ¿Ý£ ÀݹѳÝáõñïáí, ´. ûñê Ù³ïÇï£ Ø»ÍáõÃÇõݪ 23.9x31.5 ëÙ.£ Ñ»ïù»ñ¿Ý ¹Åáõ³ñ ã¿ Ýϳï»Éª ÿ ÄÂ.-Ç µáÉáñļ.-Êáñ³·Çñª 13.-Mensuration (poème de ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÕÕáõ³Í »Ý ¹¿åÇ êáݳ-Armand Harpoutian): Album bien tempéré [13.- ÃÇ Ó»é³·ÇñÁ, ³ÛëÇÝùݪ í»ñçÇÝÇÝ Ù¿ç ÝϳïÇâ³÷³·ñáõÃÇõÝ (µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ ²ñÙ³Ý ³éÝáõ³Í »Ý ÄÂ.-ÇÝ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£Ê³ñµáõû³ÝÇ). ´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ]: лÕÇ- Æ.-Êáñ³·Çñª 23.-4ème série: (Album bienݳϪ Koharik Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª öñÇÝùÇ- tempéré): Courant d’air (poème d’Armand÷û, 15 ÚáõÝÇë 1953: »ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³- Harpoutian) [23.-4-ñ¹ ß³ñù. (´³ñ»÷áË»³Éñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ, ëñµ³·ñáõ- ³ÉåáÙ). ú¹Ç Ñáë³Ýù (µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÃÇõÝÝ»ñ ϳñÙÇñ ٻɳÝáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ ²ñÙ³Ý Ê³ñµáõû³ÝÇ)]: лÕÇݳϪ Koharik27.5x35.5 ëÙ.£ Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2:ľ.-Êáñ³·Çñª 14.-Solitude [14.-²é³ÝÓÝáõ- ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛïÃÇõÝ]: лÕÇݳϪ K. Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 26.4x33.9 ëÙ.£ îÇïÕáë³-Ýßáõ³Í ã¿: »ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ûñÃÇÝ íñ³Û ·ñáõ³Í ¿ ýñ³Ýë»ñ¿Ý ³ÙµáÕ-¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x34.7 ç³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ£ ºñÏñáñ¹ ûñÃÇÝëÙ.£ îÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ íñ³Û ·ñáõ³Í ¿ ¿û í³ñÇ ÏáÕÙÁ ³ÝÛ³Ûï å³ï׳éÝ»ñáí ÙÏñ³ï-سñÿÝÇ Solitude (²é³ÝÓÝáõÃÇõÝ) ýñ³Ýë»- õ³Í ¿, áñ å¿ïù ¿ å³ñáõݳϿñ ëï»Õͳ·áñ- xxiv

Íáõû³Ý ѳï³ÍÝ»ñ 20-27-Á »õ í»ñç³õáñáõ- ñ»óÇ ÑÇÙÝáõ»Éáí Ʋ.-ÇÝ íñ³Û£ÃÇõÝÁ£ ´³Ûó ³Ûë ·áñÍÁ ÏÁ ѳݹÇë³Ý³Û ÃÇõ ºñÏáõ ӻ鳷ñ³ËáõÙµ»ñáõÝ (².-IJ. »õ24-Çݪ “Poème varié”-ÇÝ Ï³Ù ¹³ßݳÏÇ êáݳÃÇ Ä´.-Æ´.) ÙÇç»õ Ï³Ý Ù»Í áõ ÷áùñ ï³ñµ»ñáõ-³é³çÇÝ ß³ñÅáõÙÇÝ ÙÇçÇÝ Ù³ëÁ£ лï»õ³µ³ñ, ÃÇõÝÝ»ñ£ Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ѳٳñ ÑÇÙÝÁ-å³ÏëáÕ Ñ³ï³ÍÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ »Õ³õ í»ñ³- õ»ó³Û Ù»Í ã³÷Ç (Ä´.-Æ´.), ³ÛëÇÝùݪ ѳٻٳ-Ï³Ý·Ý»É Áëï ÛÇß»³É ·áñÍ»ñáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ£ ï³µ³ñ áõß ·ñáõ³Í ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ íñ³Û£ì»ñçݳõ³ñïÁ (ѳï³Í 54) ÃáÕ»óÇ ÇÝãå¿ë áñ ºñÏáõ ËáõÙµ»ñáõÝ ÙÇç»õ Ãáõ³Ï³ÝÇ ÙdzϷñáõ³Í ¿ ÙÇõë ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ÿ»õ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÁ ÃÇõ 12 Belle nuit-Ç (²ÕáõáñÏñÝ³Û ÁÉÉ³É Ô³½³ñáë»³Ý ÛûñÇÝ³Í ÁÉÉ³Û ³õ»ÉÇ ·Çß»ñ) »ñÏáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñÝ »Ýª À. »õ ĺ.,ó³ÛïáõÝ í»ñçݳõ³ñï ÙÁ£ áñáÝù µ³õ³Ï³Ý ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñáõ, ÿ»õ ĺ.-ÁƲ.-Êáñ³·Çñª 24.- Album bien tempéré: ß³ï ³õ»ÉÇ Ù³ùñ³·Çñ ¿ áõ ÛÕÏáõ³Í Ó³Ûݳϳ-Poème varié (Armand Harpoutian) [24.-´³ñ»- å»ñáõ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý£ ²õ»ÉÇÝ. À.-ÇÝ íñ³Û ϳ-÷áË»³É ³ÉåáÙ. î³ñµ»ñ³Ïáõ³Í µ³Ý³ëï»Õ- ï³ñáõ³Í í»ñ³¹Çñ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ³-ÍáõÃÇõÝ (²ñÙ³Ý Ê³ñµáõû³Ý)]: лÕÇݳϪ ϳݳóáõ³Í »Ý ĺ.-ÇÝ Ù¿ç£ àõñ»ÙÝ, ѳϳé³ÏKoharik Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÝÙ³Ýáõû³Ý, ĺ.-Á ÝáÛÝå¿ë»ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»- ³õ»ÉÇ áõß ·ñáõ³Í ¿ ù³Ý À.-Á£ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.4x35.5 ëÙ.£ ÆëÏ ÃÇõ 11ª Portrait de famille “Chaké”, ÃÇõ²é³çÇÝ »ñÏáõ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç, Ó³ÛݳÝÇß»ñáõÝ 15ª “Gemma dodo!” »õ ÃÇõ 16ª “Prélude” Ù»½Çíñ³Û Ù³ïÇïáí ³õ»Éóáõ³Í »Ý ʳñµáõû³ÝÇ Ñ³ë³Í »Ý ÙdzÛÝ ÑÇÝ ï³ñµ»ñ³Ïáí (÷áùñ ã³-ѳۻñ¿Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý µ³é»ñÁ£ ÎÁ Ïñ¿ÏÝÇùª Ñ»ï»õ»³É ·ñáõû³Ùµ. “SOCIÉTÉ DES ÷Ç Ó»é³·Çñ)£AUTEURS, COMPOSITEURS & ÉDITEURSDE MUSIQUE, 30 NOV 1954 - 692,991, 10, Rue öáùñ ã³÷Ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ ӻ鳷ÇñÇ ïÇï-Chaptal, PARIS”£ ²ÛëÇÝùݪ Ñ»ÕÇݳÏÇ Çñ³õáõÝ- Õáë³Ã»ñÃÇÝ íñ³Û ³õ»ÉÇ Ï³Ù Ýáõ³½ ³ÙµáÕ- ç³Ï³Ýáõû³Ùµ ¹ñáõ³Í »Ý Album bienùÁ ³ñӳݳ·ñáõ³Í ¿ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßïáõû³Ý tempéré-Ç Ùݳó³Í ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ Ëáñ³·Çñ-¶ñáÕÝ»ñáõ, ºñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»ñáõ »õ Ðñ³ï³ñ³- Ý»ñÁ£ ²Ûë Ëáñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ³ÙµáÕç³-ÏÇãÝ»ñáõ ÀÝÏ»ñáõû³Ý ùáí, 30 ÜáÛ»Ùµ»ñ óÁÝ»É ù³ÝÇ ÙÁ ß³ÅñáõÙª áñáÝù ݳ˳å¿ë Ù³ë1954-ÇÝ£ ϳ½Ù³Í »Ý áõñÇß Ýáõ³·³ß³ñÇ Ï³Ù ÅáÕáí³- Æ´.-Êáñ³·Çñª 24.- Album bien tempéré: ÍáõÇ ÙÁ »õ Ô³½³ñáë»³Ý å³ñ½³å¿ë ½³ÝáÝùPoème varié (d’Armand Harpoutian) [24.-´³ñ»- ÏñÏÇÝ ã¿ ÁݹûñÇÝ³Ï³Í Album bien tempéré-ÇÝ÷áË»³É ³ÉåáÙ. î³ñµ»ñ³Ïáõ³Í µ³Ý³ëï»Õ- ѳٳñ£ ²Ûëå¿ë, ¼. ӻ鳷ÇñÇ ïÇïÕáë³Ã»ñ-ÍáõÃÇõÝ (²ñÙ³Ý Ê³ñµáõû³Ý)]: лÕÇݳϪKoharik Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿: ÃÇÝ óáõó³ÏÁ Ûëï³Ïûñ¿Ý ÏÁ Ýß¿ª áñ ÃÇõ 8-Á (ÙÇ ÏÇëí³ñ ÷áùñ³É³ñ) ¹³ßݳÏÇ Suite-Ç»ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»- (Üáõ³·³ß³ñ) “Prélude”-Ý (ܳ˳µ³Ý) ¿, ÃÇõ 9-Á (ÙÇ Ù»Í³É³ñ)ª 4 Préludes-Ç (4 ܳ˳ÝÁ-ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ, Û³õ»É³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïÇ- õ³·) ¦Î³É»ñÇ ×³Ùµ¿Ý§ ¿, ÃÇõ 19-Á (ɳ ٻͳ-ïáí, ϳñÙÇñ Ù³ïÇïáí »õ ϳåáÛï ãáñ ٻɳ- ɳñ)ª Album bien tempéré-Ç ³é³çÇÝ ·áñÍÝ ¿,Ýáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.5x35.5 ëÙ.£ Æ ï³ñµ»ñáõ- ³ÛëÇÝùݪ ÃÇõ 1-Áª ÷á˳¹ñáõ³Í ɳ ٻͳɳñ, ÃÇõ 20-Á (ɳ ÷áùñ³É³ñ)ª “Marche funèbre”ÃÇõÝ Æ².-¿Ý, ³Ûëï»Õ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý (ê·áÛ ø³ÛÉ»ñ·) ¿, áñÙ¿ ¹Åáõ³ñ ã¿ »½ñ³-µ³é»ñÁ ãϳݣ Ʋ. »õ Æ´. ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ ÝÙ³Ý Ï³óݻɪ ÿ ³Ý 4 Préludes-Ç ¦²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹»Ý Çñ³ñáõ£ ê³Ï³ÛÝ Æ´.-ÇÝ Ù¿çª ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»é»É ³§-Ý ¿ª ½áñ ϳñ· ÙÁ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÝáó·ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù, ³õ»Éóáõ³Í »Ý Ù»Í Ù¿ç ýñ³Ýë»ñ¿Ý ³Ýáõ³Ý³Í ¿ ê·áÛ ø³ÛÉ»ñ·£ù³Ý³Ïáõû³Ùµ ϳï³ñáÕ³Ï³Ý ÝßáõÙÝ»ñ ¼. ӻ鳷ÇñÇÝ ïÇïÕáë³Ã»ñÃÁ ÏÁ íϳۿª(cresc., expressif, en dehors, »õÉÝ.) »õ Ù³ïݳ- ÿ ÃÇõ 21-Á å¿ïù ¿ »Õ³Í ÁÉÉ³Û “Prélude”ß³ñ»ñ (fingering)ª áñáÝù ãÏ³Ý Æ².-ÇÝ Ù¿ç »õáñáÝù ËÇëï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý »Ý£ γï³ñáÕ³-Ï³Ý ÝßáõÙÝ»ñáõÝ ³Ûë ³é³ïáõÃÇõÝÁª Û³õ»É³- (ܳ˳µ³Ý), áñáõÝ Ó»é³·ÇñÁ, ë³Ï³ÛÝ ·áÛáõ-·ñáõ³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýáó·ñáõÃ»Ý¿Ý ï³ñµ»ñ ÃÇõÝ ãáõÝÇ£ ØÇÝã¹»é ÃÇõ 18 »õ 22-ÇÝ Ñ³Ù³ñ·ñã³ï»ë³Ïáí, ÏÁ Ûáõß¿ª ÿ ӻ鳷ÇñÁ Ô³½³- Ýßáõ³Í »Ý ÙdzÛÝ Ó³ÛݳϳÛù»ñÁª ëáÉ ÏÇëí»ññáë»³Ý ·áñÍ³Í³Í ¿ Çñ ϳï³ñáõÙÝ»ñáõÝ ÷áùñ³É³ñ »õ ëÇ ÏÇëí³ñ ÷áùñ³É³ñ, ³é³Ýóѳٳñ£ Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ÑÇÙùÁ Æ´.-Ý ¿£ ÛÇß³ï³Ïáõ»Éáõ ³ÝáÝó Ëáñ³·ÇñÝ»ñÁ£ ²Ûëһ鳷ñ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Éñ³óáõÙÝ»ñ ϳï³- ï»Õ»Ïáõû³Ý ³õ»ÉóÝ»Éáíª áñ ÃÇõ 18 »õ 22-ÇÝ xxv

ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ ãϳÝ, ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óݻɪ ÿ ÝÇ, ¹³Ý¹³¯Õ, ëñïÇ ÙÁ íñ³Û£³ÝáÝù å³ñ½³å¿ë ã»Ý ÛûñÇÝáõ³Í£ ÎÁ ÃáõǪ ÿ 3.-îû ÏÇëí»ñ ٻͳɳñ. “Pièce populaire” [ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ]£ ÐÇÙݳ-21-Á »õë ÛûñÇÝáõ³Í ã¿£ ÝÇõÃÁ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³é³Í ê³ñ»- ñÁ Ïñ³Ï »Ù ³ñ»É ·»ÕçÏ³Ï³Ý å³ñ»ñ·Ç ï³ñ- ÜáÛÝ ¼. ³ÝÃáõ³ÏÇñ ӻ鳷ÇñÇ óáõó³Ï¿Ý ÏÁ µ»ñ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ª ½áñ Ô³½³ñáë»³Ý ¹³ß- Ý³Ï³Í ¿ ٻݻñ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ116£ï»Õ»Ï³Ý³Ýùª áñ ÃÇõ 24-Á »Õ³Í ¿ ÎáÙÇï³ëì³ñ¹³å»ïÇ »Õ³Ý³Ïáí ÛûñÇÝ³Í Huit varia- 4.-îû ÏÇëí»ñ ÷áùñ³É³ñ. “Prélude (Souve-tions-Á (àõà ÷á÷á˳Ï)£ ´³Ûó Ʋ. ӻ鳷ÇñÁª nirs)” [ܳ˳µ³Ý (ÚÇß³ï³ÏÝ»ñ)]£ÏÝùáõ³Í 1954, »õ Æ´. ³ÝÃáõ³ÏÇñ ӻ鳷ÇñÁ 5.-è¿ Ù»Í³É³ñ. “Nocturne (Midi-Nocturne) ”ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý “Poème varié”, ÇëÏ 1954-1955- [¶Çß»ñ»ñ· (οëûñáõ³Û ¶Çß»ñ»ñ·)]£Ç í»ñáÛÇß»³É Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ ѳٳï»- 6.-è¿ ÷áùñ³É³ñ. “Dansons! ” [ä³ñ»°Ýù]£ ²Ý ÷á˳ñÇÝ³Í ¿ ݳ˳å¿ë ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÕ³µ³ñ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý »ñÏáõùÁ£ ÜϳïÇ ¦ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇݧ Prélude et Fugue-ÇÝ£áõݻݳÉáíª áñ Huit variations-Á ·áÛáõÃÇõÝ 7.-ØÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ. “Portrait de familleáõÝ»ó³Í ¿ ݳ»õ ǵñ»õ ³ÝÏ³Ë ëï»Õͳ·áñ- “Angèle”” [ÀÝï³ÝÇùÇ å³ïÏ»ñ ¦²Ýſɧ]£ ²Ý- Å¿ÉÁ Ô³½³ñá뻳ÝÇ »Õµûñª ê³ñ·ÇëÇÝ ÏÇÝÝ ¿£ÍáõÃÇõݪ »õ ǵñ»õ ³Û¹ ï»Õ ·ï³Í Ý»ñϳÛÑñ³ï³ñ³Ïáõû³Ý Ù¿ç, ÃÇõ 24-Á ÁݹáõÝ»óǪ 8.-ØÇ ÏÇëí³ñ ÷áùñ³É³ñ. “Prélude” [ܳ-“Poème varié”-Ý£ ˳µ³Ý]£ À. ӻ鳷ÇñÇ ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç, ÃÇõ 6 9.-ØÇ Ù»Í³É³ñ. “À travers les champs”“Prélude et Fugue”-ÇÝ ùáí, áõñÇß ·ñÇãáí ÙÁ [γɻñÇ ×³Ùµ¿Ý], ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïdzõ»Éóáõ³Í ¿ª “Dansons!”, áñ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏÁ ·ñ³é³Í ëÇñ³ÛÇÝ-»ñ·ÇÍ³Ï³Ý ·»ÕçÏ³Ï³Ý »ñ- ·ÇÝ ÑÇÙݳÝÇõÃÝ ¿117£÷³ëï¿ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»- 10.-ØÇ ÷áùñ³É³ñ. “Mon rêve” [ºñ³½ë]£ó³Í ۻﳷ³Û ÷á÷áËáõÃÇõÝÁ£ Ü»ñßÝãáõ³Í ¿ гÛϳÝáÛß Ø³éùÇ ºñ³½ë µ³- ݳëï»ÕÍáõûݿݣ Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ³ÛÝ ·áñÍ»ñÁ áñáÝùã»Ý Ïñ»ñ ÁÝóóùÇ óáõóÇã (tempo)ª ÏÁ Ý߳ݳ- ²Ñ³õ³ëÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁª Áëï гÛ- ϳÝáÛß Ø³éù. Ï»³ÝùÝ áõ ·áñÍÁ ѳïáñÇÝ (Î.Ï¿, áñ ³ÝáÝó ӻ鳷ÇñÝ»ñÁ »õë ³Ûë ³éáõÙáí äáÉÇë, 1954).å³Ï³ë³õáñ »Õ³Í »Ý£ ºñ³¯½ë, »ñµ»ÙÝ ÏÁ ï³ÝÇÝ ù»½ ÇÝÓÙ¿ Ñ»éáõ, àõñ»ÙÝ, Album bien tempéré-Ç í»ñçÝ³Ï³Ý ï³÷³ëï³ÝÇ ÙÁ ÙßáõßÇÝ Ù¿ç, ë³ñ³õ³Ý¹Ç ÙÁ ³ñ»õÇÝ ï³Ï, ϳ٠³ÛÉáõñ£Ï³½ÙÁ ÏþÁÉÉ³Û Ñ»ï»õ»³ÉÁ. 1.-îû ٻͳɳñ. “Choral” [Þ³ñ³Ï³Ý ϳ٠ÎÁ Û³ÍÇë çáõñÇ »½»ñùÝ»ñáõÝ íñ³Û, Ññáõ³Ý- ¹³ÝÝ»ñáõ ͳÛñÁ, ß³Ùµ»ñáõ ëïáõ»ñÝ»ñáí í»ñ-гÛñ Ù»ñ]£ ÆÝãå¿ë Ýß»óǪ ¦Ð³Ûñ Ù»ñ§-Ç ç³ó³Í£»Õ³Ý³ÏÝ ¿, Áëï ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ºñ³¯½ë, Ç°Ýãù³Ý ³Õáõáñ »ë çáõñÇ »½»ñùÝ»-Ó³Ûݳ·ñáõû³Ý£ ñáõÝ íñ³Û, Ññáõ³Ý¹³ÝÝ»ñáõ ͳÛñÁ, ß³Ùµ»ñáõ ëïáõ»ñÝ»ñáí í»ñç³ó³Í£ 2.-îû ÷áùñ³É³ñ. “Paresse” [ÌáõÉáõÃÇõÝ]£ ´³Ûó »õ, ºñ³¯½ë, ¹áõÝ ³ÛÝ ³ï»Ý Ç°Ùë ã»ë...Ü»ñßÝãáõ³Í ¿ гÛϳÝáÛß Ø³éùÇ ÌáõÉáõÃÇõݵ³Ý³ëï»ÕÍáõûݿݣ ¿»õ ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝÙ¿ç ³ëáñ Ù³ëÇÝ ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõÝ ãϳÛ, µ³ÛóµáÉáñ ïå³·ñáõ³Í Û³Ûï³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿çß»ßïáõ³Í ¿ ³Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÁ£ ²Ñ³õ³ëÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁª Áëï гÛ-ϳÝáÛß Ø³éù. Ï»³ÝùÝ áõ ·áñÍÁ ѳïáñÇÝ (Î.äáÉÇë, 1954)£ ´³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ ½³ÛÝ Ëáñ³-·ñ³Í ¿ úï³ñ³óáõÙ. âËÉñïÇ áãǯÝã ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ºõ ͳÕϳٳÝ- 11.-ü³ ٻͳɳñ. “Portrait de familleÝ»ñÁ ÝÇñÑ»Ý Ûá·Ý³Í í³ñ¹»ñáí£ ¸³ßݳÙáõñÇÝ “Chaké”” [ÀÝï³ÝÇùÇ å³ïÏ»ñ ¦Þ³ù¿§]£ Þ³-ɳñ»ñÁ ãï³Ý á°ã Ù¿Ï »ñ³½. áõ ãûñûñáõǯ áã Ù¿Ï ù¿Ý Ô³½³ñá뻳ÝÇ »Õµûñª ʳãÇÏÇÝ ÏÇÝÝ ¿£Çñ£ ÐáíÁ ϻݳÛ, »õ, Ñáíµ»ÏÝ»ñÁ ÇÛÝ³Ý áõÕÇÕ 12.-ü³ ÷áùñ³É³ñ. “Belle nuit” [²ÕáõáñͳÉù»ñáí£ Ä³Ù³óáóÛÇÝ ÃÇù óùÝ ³É ë³éǯ£ ·Çß»ñ]£ Ü»ñßÝãáõ³Í ¿ ²Ý³ÛÇëÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõ- âËÉñïÇ áãǯÝã ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ Ø»ÕÙ µáÛñ»ñÁ ûݿݣٳѳݳݣ ijٳݳÏÁ ãë³Ñǯ, »õ ³ãù»ñÁ ²Ñ³õ³ëÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ (ÁݹûñÇݳ-ãݳÛǯݣ âËÉñïǯ áã Ù¿Ï Çñ£ ºõ Ùñ³÷Á ͳͳ- Ï³Í »Ù ٻݻñ·-¹³ßݳÏÇ Ó»é³·Çñ ï³ñµ»ñ³- xxvi

ÏÇ Ó³ÛݳÝÇß»ñáõÝ ï³Ï ¹ñáõ³Í µ³é»ñ¿Ý. ïá- Avait mis dans mon cœur le féroce courageÕ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñáõ³Í »Ý ÇÙ ÏáÕÙ¿ë). De conserver en lui ses râles, ses sanglots, Car lorsqu’il défaillit sous des chagrins nouveaux,²Õáõáñ ·Çß»ñ Comme un moine cloîtré dans sa cellule austèreÈáõëÇÝ ·Çß»ñÈ¿ÛɳÏÝ»ñáõ µáÛñÁ Íáóǹ Il apprit la grandeur de souffrir... et se taire!Ðá·Çë ù»½ ß³ï ¿ ϳñûï»ñ£ 15.-êáÉ Ù»Í³É³ñ. “Gemma dodo!” [Ö»ÙÙ³ ÏÁ²ÛÍï»ñ»õÝ»ñÁ ѳٵáÛñǹ ï³Ï ùݳݳÛ]: Ö»Ùٳݪ Ô³½³ñá뻳ÝÇ »Õµûñ ʳ-ȳñ»ñáõ ÏÁ ¹áÕ³ÛÇÝ ãÇÏÇÝ Ïñïë»ñ ¹áõëïñÝ ¿£Üáõ³· ÙÁÝ ¿ñ ϳñϳãÝ Ûëï³ÏسÙé³å³ï³Í ³õ³½³ÝÇÝ£ 16.-êáÉ ÷áùñ³É³ñ. “Prélude: Pechrev” [ܳ-²éÇõÍÝ»ñáõ µ»ñÝ¿Ý µÕËáÕ Ë³µ³Ý. ö»ßñ»õ]:²ñ¹»ûù ³Ý ³É ó³Ùù»óáõóÇÝ 17.-ȳ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ. “Moto perpetuo”Àë¿ ·Çß»ñ [Ú³õ»ñÅ ß³ñÅáõÙ]:²Õáõáñ ·Çß»ñ¿ ÏþáñáÝ»ë »ñµ»ÙÝ Ñá·Çë 18.-êáÉ ÏÇëí»ñ ÷áùñ³É³ñ. ã¿ ÛûñÇÝáõ³Í£Ì³é»ñáõ¹ Ùûï ï³ñáõµ»ñ£ 19.-ȳ ٻͳɳñ. ÃÇõ 1ª “Choral”-Ý ¿, ÷á- ˳¹ñáõ³Í ɳ ٻͳɳñÇ Ù¿ç£´Çõñ»Õ ßÇûñ ÏÁ Íáñ»ë ÑáÝ 20.-ȳ ÷áùñ³É³ñ. “Marche funèbre” [ê·áÛ̳ñõ³Í í³ñ¹ÇÝ ÍáóÝ ÑáɳÝÇ ù³ÛÉ»ñ·]: ÐÇÙݳÝÇõÃÁ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïǼáñ ˳ÝÓ³Í ¿ ï³ù »ñ»ÏáÝ ·ñ³é³Í ²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³ ·»ÕçϳϳÝî³ñ ½Çë å³ñ�Çë Ù¿ç »ñ·Ý ¿ª ½áñ Ô³½³ñáë»³Ý ¹³ßÝ³Ï³Í ¿²ñóáõÝùë óûÕ¹ ÃáÕ ÁÉɳۣ ٻݻñ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ118£ 21.-êÇ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ. ݳ˳ï»ëáõ³Í ¿²Õáõáñ ·Çß»ñ ǵñ»õ “Prélude” (ܳ˳µ³Ý), µ³Ûó ӻ鳷ÇñÁ²Ý·áõà ·Çß»ñ ã¿ Û³Ûïݳµ»ñáõ³Í ϳ٠å³ñ½³å¿ë ·áñÍÁ ã¿ÐáÝ Ï³Ý ¹³ÑÇ×Ý»ñ å³ñ³ÝÝ»ñ ÛûñÇÝáõ³Í£²°Ë Ïáõñóáõñ ³ã»ñë£ 22.-êÇ ÏÇëí³ñ ÷áùñ³É³ñ. ã¿ ÛûñÇÝáõ³Í£ 23.-êÇ Ù»Í³É³ñ. “Courant d’air” [ú¹Ç Ñá- 13.-êáÉ ÏÇëí³ñ ٻͳɳñ. “Mensuration” ë³Ýù]£ Ü»ñßÝãáõ³Í ¿ ²ñÙ³Ý Ê³ñµáõû³ÝÇ µ³-[â³÷³·ñáõÃÇõÝ]£ Ü»ñßÝãáõ³Í ¿ ²ñÙ³Ý Ê³ñ- ݳëï»ÕÍáõûݿݣµáõû³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõûݿݣ ´³Ý³ëï»Õ- ²Ñ³õ³ëÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ (Áëï Æ. Ó»-ÍáõÃÇõÝÁ ãÏñó³Û ·ïÝ»É Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ó»é³- é³·ÇñÇÝ).·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ J’ouvrais la fenêtre de mon cœur 14.-ü³ ÏÇëí»ñ ÷áùñ³É³ñ. “Solitude” J’ai des frissons à y penser[²é³ÝÓÝáõÃÇõÝ]: Ü»ñßÝãáõ³Í ¿ ¿û سñÃÇÝÇ Car depuis je suis maladeµ³Ý³ëï»ÕÍáõûݿݣ Malade d’y penser Il y a un courant d’air ²Ñ³õ³ëÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ (Áëï ľ. Car la porte est ouverte,»õ ÄÀ. ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ). Et l’air froid glace mon cœur Mon cœur enrhumé De toi!J’ai retrouvé des vers faits quand j’avais quinze ans, 24.-êÇ ÷áùñ³É³ñ. “Poème varié” [î³ñµ»-De grands vers douloureux jaillis comme des plaintes, ñ³Ïáõ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ]£ Ü»ñßÝãáõ³Í ¿Alors quand j’ignorais le mensonge et ses feintes, ²ñÙ³Ý Ê³ñµáõû³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõûݿݣEt que mon cœur à nu s’offrait comme un présent, ²Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿ ѳٳï»Õ³µ³ñ HuitJe suis plus triste encore car, en les relisant, variations sur un thème de Père Komitas (àõÃD’un autrefois cruel j’ai subi les empreintes ÷á÷áË³Ï ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ »Õ³Ý³ÏÇÝJ’ai ranimé l’émoi de ces heures éteintes, íñ³Û) ·áñÍÇÝ Ñ»ï£ “Poème varié”-ÇÝ µ³Ý³ë-Que je pouvais chanter en les éternisant. ï»ÕÍáõÃÇõÝÁ ³Ýϳñ»ÉÇ ¿ í»ñÍ³Ý»É Ë×áÕáõ³ÍEt j’ai compris combien d’amertume et d’outrage ӻ鳷ÇñÝ»ñ¿Ý£ xxvii

ܲʲ´²Üܺð PRÉLUDESàã Ù¿Ï ³éÝãáõÃÇõÝ áõÝÇÝ ãáñë ѳÛÏ³Ï³Ý de Zahrad “Woman picking over rice” [ܳ˳-·»ÕçÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ íñ³Û ÛûñÇÝ³Í í»ñá- µ³Ý ÃÇõ 4. Ý»ñßÝãáõ³Í ¼³Ññ³ïÇ µ³Ý³ëï»Õ-µ»ñ»³É Préludes-ÇÝ Ñ»ï£ Íáõûݿݪ àëå ëïÏáÕ ÏÇÝÁ]: лÕÇݳϪ Koha-24 Études-Ç Û³çáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù (ï»°ë rik Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿£ »ñê 1:ëïáñ»õª ²ÛÉ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ), 1966-ÇÝ ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ Ù»-Ù³ÙáõÉÁ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ª ÿ Ô³½³ñáë»³Ý É³Ý, µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý µ³é»ñª ϳñÙÇñ ãáñëÏë³Í ¿ ³ß˳ïÇÉ 24 Préludes-Ç (24 ܳ˳- ٻɳÝáí »õ Ù³ïÇïáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ 24x41.6 ëÙ.£µ³ÝÝ»ñ) íñ³Û£ γٳñ ³Ùë³Ã»ñÃÁ ÝáÛÝÇëÏ ÏÁ Ò³ÛݳÝÇß»ñáõÝ ï³Ï ·ñáõ³Í »Ý ¼³Ññ³ïÇÑñ³ï³ñ³Ï¿ ÃÇõ 1-Á119£ Ðñ³ï³ñ³Ïáõ³ÍÁ ÏÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý ³Ý·É»ñ¿Ý µ³é»ñÁ£Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݿ ïñ³Ù³¹ñáõû³Ýë ï³Ï ¶.-Êáñ³·Çñª Présence (Prélude No. 10)·ïÝáõáÕ Ó»é³·ÇñÇÝ£ 1967 ÚáõÝÇëÇÝ, ³Ý ¶³- [Ü»ñϳÛáõÃÇõÝ (ܳ˳µ³Ý ÃÇõ 10)]: лÕÇ-ÑÇñ¿Ç Ù¿ç ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿ñª ÿ ÛûñÇÝ³Í ¿ ݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿£ »ñêöñ»ÉÇõïÝ»ñ¿Ý 9 ѳï120£ 1: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ¸Åµ³Ëï³µ³ñ, »ñ³Åßï³Ñ³ÝÇÝ í³Õ³Ñ³ë ãáñ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 21.1x27.2 ëÙ.£ Ò³Ûݳ-Ù³ÑÁ ÏþÁÝ¹Ñ³ï¿ ³Ûë ³ß˳ï³ÝùÁ£ سÑáõ³Ý ÝÇß»ñáõÝ ï³Ï ·ñáõ³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý³éÇÃáí øáõÉÇë ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿ª ÿ ³Ý ýñ³Ýë»ñ¿Ý µ³é»ñÁ£Û³çáÕ»ó³õ ·ñ»É ÙdzÛÝ 11 öñ»ÉÇõï121£ î»Õ»Ïáõ- êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇÝ Ùûï ÏÁ å³ÑáõÇÝ »ñÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ ѳٳå³ï³ë˳ݿ Préludes-Ç ³ÛÉ Ó»é³·ÇñÝ»ñ.ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ, áñáÝù 11 Ñ³ï »Ý »õ áñáÝó ¸.-Êáñ³·Çñª Prélude No. 5 [ܳ˳µ³Ý ÃÇõí»ñçÇÝÇÝ íñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÁ Ýß³Í ¿ Ãáõ³Ï³ÝÝ áõ 5]. ²Ù¿Ý Ýáñ ûñ (²ñÙ»ÝáõÑÇ Â¿ñ½»³Ý):í³ÛñÁª 30 ê»åï»Ùµ»ñ 1967, ÆëóÝåáõÉ£ лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: Âáõ³Ï³ÝªPréludes-ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ô³½³ñáë»³Ý Áݹáõ- Ýßáõ³Í ã¿£ »ñê 1: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý:Ý³Í ¿ Ó³ÛݳϳÛù³ÛÇÝ ïáÙÇݳÝÃÇ Û³çáñ¹³- ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 24.6x31.7ϳÝáõû³Ý ëϽµáõÝùÁª ïû ٻͳɳñ-ɳ ëÙ.£ Ò³ÛݳÝÇß»ñáõÝ íñ³Û ·ñáõ³Í »Ý µ³Ý³ë-÷áùñ³É³ñ, ëáÉ Ù»Í³É³ñ-ÙÇ ÷áùñ³É³ñ, é¿ ï»ÕÍáõû³Ý ѳۻñ¿Ý µ³é»ñÁ£Ù»Í³É³ñ-ëÇ ÷áùñ³É³ñ, »õÉÝ.£ º.-Êáñ³·Çñª Prélude No. 7 [ܳ˳µ³Ý ÃÇõһ鳷ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ºñ»õ³ÝÇ ¶ñ³- 7]. гÝù (¼³ñ»Ñ Êñ³ËáõÝÇ): лÕÇݳϪ Koha-ϳÝáõû³Ý »õ ²ñáõ»ëïÇ Â³Ý·³ñ³ÝÇ ¶. rik Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿£ »ñê 1:Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹Çõ³ÝÇÝ Ù¿ç, ÃÇõ 6. ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ Ù»-².-Êáñ³·Çñª ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·Çñ ãϳÛ, ɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 24.1x31.8 ëÙ.£ Ò³ÛݳÝÇß»ñáõݳÛÉ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ·áñÍ Û³çáñ¹³µ³ñ Ëáñ³- íñ³Û ·ñáõ³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý ѳۻñ¿Ý·ñáõ³Í ¿ Prélude No. 1 - Prélude No. 11 [ܳ- µ³é»ñÁ£Ë³µ³Ý ÃÇõ 1 - ܳ˳µ³Ý ÃÇõ 11]: лÕÇݳϪ ´.-º. ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝÝKoharik Gazarossian: Âáõ³Ï³Ýª Prélude No. 1ª ¿ ÇÝã ².-Á£ ´., ¸. »õ º. ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ µ³Ý³ë-1966, Prélude No. 2ª Ýßáõ³Í ã¿, Prélude No. 3ª ï»ÕÍ³Ï³Ý Ý»ñßÝãáõÙÇ ³ÕµÇõñÁ ϳ٠µ³Ý³ë-1967, Prélude No. 4ª 1967, Prélude No. 5ª 1967, ï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý ³ñï³óáÉáõ³Í ².-ÇÝ Ù¿ç£Prélude No. 6ª 1967, Prélude No. 7ª 1967, Prélude ØdzÛÝ ¶.-ÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁª PrésenceNo. 8ª 1967, Prélude No. 9ª Ýßáõ³Í ã¿, Prélude [Ü»ñϳÛáõÃÇõÝ], ÏÁ ·ïÝáõÇ ².-ÇÝ Ù¿ç, áñáõÝNo. 10ª 13 ê»åï»Ùµ»ñ 1967, Prélude No. 11ª µ³é»ñÁ »ñ³Åßï³Ñ³ÝÁ ³õ»Éóáõó³Í ¿ µáõÝÆëóÝåáõÉ, 30 ê»åï»Ùµ»ñ 1967: »ñê 6: Ýáó·ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù, ï³ñµ»ñ ·ñã³ï»ë³Ïáí£¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ ².-ÇÝ Ù¿ç »ñÏñáñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ý»ñßÁÝ-ٻɳÝ, ù³ÝÇ µ³é»ñª Ù³ïÇïáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ ãáõÙáí ÛûñÇÝáõÙÁ ÃÇõ 11-Ý ¿ª Áëï ØǽáõÇ Nos24x31.8 ëÙ.£ mains [Ø»ñ Ó»éù»ñÁ] µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý,ºñ»õ³ÝÇ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹Çõ³ÝÇ ÝáÛÝ áñáõÝ ýñ³Ýë»ñ¿Ý µ³é»ñÁ ï»Õ³¹ñ³Í ¿ÃÕóÍñ³ñÇÝ Ù¿ç (ÃÇõ 6) ÏÁ å³ÑáõÇÝ Ý³»õ Ó³ÛݳÝÇß»ñáõÝ ï³Ï£Ñ»ï»õ»³É »ñÏáõ ³é³ÝÓÇÝ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ. Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ÑÇÙùÁ ². ӻ鳷ÇñÝ ¿£´.-Êáñ³·Çñª Prélude No. 4: inspiré du poème ÂÇõ 1 »õ 3-Á ·ñ³Í ¿ 2/4 ³Ù³Ý³Ïáí, ·ñ»Ã¿ xxviii

µáÉáñ Ó³ÛݳÝÇß»ñÁ ¹³ñÓÝ»Éáí ÃñÇáÉ¿Ý»ñ »õ A rice - a white rice - a black stone - a rice - a stone - a stone - a rice.ë»ùëÃáÉ¿Ý»ñ£ ÂÇõ 3-ÇÝ Ù¿ç, 2/4-ÇÝ ùáíÁۻﳷ³ÛÇÝ ³õ»Éóáõó³Í ¿ 6/8 ³Ù³Ý³ÏÇ Ýßáõ- àêä êîÎàÔ ÎÆÜÀ ¼³Ññ³ïÙÁ, áñ óáÛó Ïáõ ï³Û »ñ³Åßï³Ñ³ÝÇ Ó·ïáõÙÁ¹¿åÇ 6/8-ÇÝ ÁݹáõÝáõÙÁ£ ²Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ,ÃÇõ 1 »õ 3-ÇÝ ³éÝãáõû³Ùµª 6/8-Á ß³ï ³õ»ÉÇ àëå ÙÁ - áëå ÙÁ - áëå»ñ - áëå ÙÁ - ù³ñ ÙÁ -Û³ñÙ³ñ áõ µÝ³Ï³Ý ³Ù³Ý³Ï ÙÁÝ ¿, áñ áëå ÙÁ - áëå ÙÁ - ù³ñ ÙÁÑÇõëáõ³ÍùÁ ÏÁ Ãûó÷¿ ͳÝñ³µ»éÝáõ³ÍÃñÇáɻݻñ¿£ лï»õ»Éáí ÃÇõ 3-Ç å³ñ³·³ÛÇÝ, γݳã ÙÁ - ë»õ ÙÁ - ϳݳã ÙÁ - ë»õ ÙÁ - ù³ñ ÙÁå³ïß³× ¹³ï»óÇ ÃÇõ 1-Á »õë Ý»ñϳ۳óÝ»É - ϳݳã áëå ÙÁ6/8 ³Ù³Ý³Ïáí£ àëå áëåÇ ùáí - ù³ñ áëåÇ ùáí - Û³ÝϳñÍ µ³é êïáñ»õª ÏþÁݹûñÇݳϻ٠Préludes-Ç Ý»ñßÁÝ- ÙÁ - µ³é áëåÇ ùáíãáõÙÇ ³ÕµÇõñ ѳݹÇë³óáÕ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ-Ý»ñÁ£ ¼³Ññ³ïÇ ³Ý·É»ñ¿Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõ- Ú»ïáÛ µ³é»ñ - áëå ÙÁ - µ³é ÙÁ - µ³é µ³éÇÝÁ ÁݹûñÇÝ³Ï³Í »Ù Áëï ´. ӻ鳷ÇñÇÝ, áñÙ¿ ùáí - Û»ïáÛ Ëûëù ÙÁ»ïù ³õ»Éóáõó³Í »Ù ³Ýáñ ѳۻñ¿Ý µÝ³·ÇñÁªÁëï Ø»Í ù³Õ³ùÁ ѳïáñÇÝ (Î. äáÉÇë, 1960, ¿ç àõ µ³é ³é µ³é ËûÉ µ³ñµ³é ÙÁ - ÑÇÝó³Í »ñ·112)£ һ鳷Çñ ³Ý·É»ñ¿Ý »õ ïå³·Çñ ѳۻñ¿Ý ÙÁ - ÑÇÝ »ñ³½ ÙÁµÝ³·ÇñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ Ï³Ý áñáß ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ-Ý»ñ£ Êñ³ËáõÝÇÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ ÁݹûñÇ- Ú»ïáÛ Ï»³Ýù ÙÁ - áõñÇß Ï»³Ýù ÙÁ - Ï»³ÝùݳϻóÇ Áëï ø³ñ ϳÃÇÉÝ»ñ ѳïáñÇÝ (Î. äá- Ï»³ÝùÇ ùáí - áëå ÙÁ - Ï»³Ýù ÙÁÉÇë)£ Ò»éùÇ ï³Ï ãáõݻݳÉáí ¿ñ½»³ÝÇ »õ»ñÏáõ ýñ³Ýë»ñ¿Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¸ÇõñÇÝ Ï»³Ýù ÙÁ - ¹Åáõ³ñ Ï»³Ýù ÙÁ - ÇÝãáõ³é³ÝÓÇÝ µÝ³·ÇñÝ»ñÁ, ½³ÝáÝù ÁݹûñÇݳϻóÇ ¹ÇõñÇÝ - ÇÝãáõ ¹Åáõ³ñÔ³½³ñá뻳ÝÇ Ó»é³·Çñ¿Ý, áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ý-ùáí ïáÕ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ, ëïÇåáõ³Í, ϳï³- ´³Ûó ùáí ùáíÇ Ï»³Ýù»ñ - Ï»³Ýù ÙÁ - Û»ïáÛ µ³é ÙÁ - Û»ïáÛ áëå ÙÁ γݳã ÙÁ - ë»õ ÙÁ - ϳݳã ÙÁ - ë»õ ÙÁ - ó³õ ÙÁ - ϳݳ㠻ñ· ÙÁ γݳã áëå ÙÁ - ë»õ ÙÁ - ù³ñ ÙÁ - áëå ÙÁ - ù³ñ ÙÁ - ù³ñ ÙÁ - áëå ÙÁñ»óÇ ÇÙ ÏáÕÙ¿ë£ Ü²Ê²´²Ü ÂÆô 5 ܲʲ´²Ü ÂÆô 4 ²Ø¾Ü Üàð úðWOMAN PICKING OVER RICE ²ñÙ»ÝáõÑÇ Â¿ñ½»³Ý Zahrad ²Ù¿Ý Ýáñ ûñ áñ ÏÁ ëÏëÇA rice - a rice - rices - a stone - a rice - a rice - a ¸áõé ÙÁÝ ¿ ³ÝͳÝûÃÇÝ ¹¿Ù µ³óstone ÚáÛëÇ ×³Ùµáñ¹Á ã¿ Ûá·Ý³ÍA white one - a black stone - a rice - a black stone ÎÁ ù³É¿£- a white rice - a riceRice beside rice - stone beside rice - a sudden word ²Ù¿Ý Ýáñ ûñ áñ ÏÁ ëÏëÇ- word beside rice öáùñÇÏ í³ñ¹ Ùþ¿ Ýáñ µ³óáõ³ÍThen words - a rice - a word - a rice - word beside àõß³¹ñáõû³Ùµ ù³Õ¿ ½³ÛÝ- word and then a phrase öáõß»ñ áõÝÇ å³Ñ³Í£And word by word a foolish talk - an ancient song ²Ù¿Ý Ýáñ ûñ áñ ÏÁ ëÏëÇ- a by gone dream ºñ³½ ÙÁÝ ¿ ÛáÛëáí í³é³ÍThen just a life - another life - life beside life - a ¼·á°Ûß ù³ÛÉ»ñ¹ ûûõ ÁÉɳÝrice a a life âÇ° Ù³ñÇÝ£An easy life - a heavy life - easy but why - heavybut why ܲʲ´²Ü ÂÆô 7But side by side lives - and a life - and then a word вÜø- and then a rice ¼³ñ»Ñ Êñ³ËáõÝÇA black one - a white one - a black stone - a green- a white song ÎÁ ÃáÕáõÙ xxix

ÎÁ ÃáÕáõÙ áñ å»Õ¿ù ½Çë ܲʲ´²Ü ÂÆô 10²Ù¿Ý¿Ý å³ñ½ µñÇãáí ϳ٠ÇÝùݳ·áñÍ ·³ÉÇÏá- PRÉSENCE Ýáí íÇÃ˳ñÇ Mon cher amour vous êtes làÎÁ ÃáÕáõÙ áñ ͳϿù ÷áñ¿ù µ³Ý³ù ½Çë Sous mes yeux clos et ma main trembleÆÝã áñ ·ïÝ¿ù ѳݿù ¹áõñë Bien malgré moi tant il me semble²éÝ¿ù ͳ˿ù - Ïáñ½¿ù ËÉ¿ù Ó»éù¿ Ó»éù Que du jour vous êtes l’éclat!ä³Ñ¿ù ¹Ç½¿ù ³ÝѳïÝáõÙàõ ÙÇßï ß³ÑÇù - ߳ѳ·áñÍ¿ù ½Çë ³Ý·áõã Vous êtes là mon cher Bonheurºë ÏÁ ÃáÕáõÙ A chaque seconde qui passe,ÎÁ ÃáÕáõÙ áñ ݻտù ½Çë Comme un aveu qui nous enlace Et nous grise de son ardeur!Ì³Ï Í³Ï ÁÝ¿ù ï»Õ ï»Õ ³Ûñ¿ù ï³Õ¿ù ½Çë Vous êtes là, õ Bien aiméÊáñ Ëáõ½³ñÏ¿ù ³õÉ¿ù ëñµ¿ù Ù³Õ¿ù ½ÇëöáßÇë ³Ý·³Ù û·ï³·áñÍ¿ù - Û»ïáÛ ÇçÝ¿ù ³õ»- Et je ne perçois plus les choses, Les hommes, les astres, les rosesÉÇ í³ñ ³õ»ÉÇ° Ni l’étrange soir embaumé.Àݹ»ñùÇë Ù¿ç Ññ³Ï¿½Üáñ »ñÏáõÝùÇë »ñ³Ë³ÛñÇùÝ Û³÷ßï³Ï¿ù - Vous êtes là bel écran pur ÷³ËãÇù í»ñ£ Voilant un monde sans terreurÎÁ ѳݹáõñŻ٠³ÝïñïáõÝç Sur cet appui je suis sans peurì¿ñù»ñáõë ¹¿Ù ó³õ»ñáõë ¹¿Ù ÏÁ ïáϳ٠Epanouie en beau fruit mur!Ò»½Ç Ïáõ ï³Ù ÓñÇûñ¿Ý ³Ù¿Ý ÇÝã áñ áõÝÇÙ »ë Et je suis ainsi tout le jourÈáÛëÇ ÝÙ³Ý »õ çáõñÇ - ÉÙ³Ý Ï»³ÝùÇ Ùþ³ñÅáÕáõ- Le soir cumulant nos prières...û³Ùµ ëÇñáÛ å¿ë Dis-moi, quelle ardente lumièreºë ѳÝù áõÝÇÙ ³ÝÛ³ï³Ï - »ë ·³ÝÓ áõÝÇÙ Peut confronter ce grand Amour?³Ýëå³é ܲʲ´²Ü ÂÆô 11 NOS MAINSàã ÏÁ ó³ÙùÇÙ å³ñå»Éáí - áã ÏÁ ѳïÝÇÙ í³ï- Ý»Éáí Mizou²ÛÝù³Ý Ëáñ »Ù ³ÛÝù³Ý ѳñáõëï áñ »ñµ»ùàã ë³ÑÙ³ÝÇë áã ѳßÇõÇë ÏÁ ѳëÝÇù£ Rien ne vaut une main tendue avec amourØdzÛÝ ãÁÉɳ¯Û áñ ³Ý³ñ·¿ù ϳ٠³Ýï»ë¿ù Ïáï- Une main retenant des doigts faibles qui tremblent ñ¿ù ½Çë Ces deux mains qui se cherchent se trouvent et´³Õ¹³ï¿ù ½Çë áõñÇßÝ»ñáõ »õ µ³Ùµ³ë¿ù ͳÕ- s’assemblent ñ¿ù ½Çë Sous le plus beau bouquet expressif de l’Amour J’ai blotti mes doigts tendres au creux de ta mainºë ³ÛÝ ³ï»Ý ѳñÇõñÝ»ñáí Ó»½ ÙÁ ÷³Ï»Ù ÝÏáõÕÝ»ñáõë Ù¿ç ³ÝÉáõñ brune Et ta main frémissante m’a dit une chansonÎÁ ˻չ»Ù Ó»½ ÃáõݳѻÕÓ - ϳ٠ӻñ ·ÉËáõÝ ÏÁ Une chanson lascive et muette, insistante... ÷ÉãÇÙ Ma main était la coupe, la tienne l’échanson; Le vin coulait entre nos phalanges enlacéesàõ Ó»½ áÕç áÕç ÏÁ óջ٣ºÃ¿ ³Û¹ ³É ãµ³õ¿ La lune paresseuse pointait sa corne d’or... Autour de mon poignet de douces fleurs tresséesÎÁ ½ñϻ٠ӻ½ ѳݳÍáÛ¿ë - ÏÁ ϳñÍñ³Ý³Ù ÏÁ Donnaient à leur parfum le plus subtil essorãáñݳ٠- Et le tourment divin pressait nos doigts plus fort!ìݳë ÏþÁÝ¿ù - ëݳÝÏ ÏþÁÉɳù - ÏÁ Éù¿ù A chaque écho perçu de la nuitºë ÏÁ å³Ñ»Ù ÏáÛë ˳õ»ñÝ ÇÙ ·³ÉÇùÝ»ñáõÝ Soupirant la [?] de nos doigtsÓ»½Ù¿ í»ñç À nos coeurs se transmettant en si souriàõ ÏÁ ëå³ë»Ù ¹³ñ»ñ Û»ïáÛ ½Çë ·ïÝáÕÇÝ Et poignant bonheur que nos mains˳ݹ³í³é N’étaient plus qu’une prière ardente car nos mainsÆÙ Ëáñù»ñáõë ÇçÝáÕÝ»ñáõÝ »ñÏÇõճͣ Écoutaient autant que nos soupirs... xxx

²ÚÈ êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺðêáÛÝ Ñ³ïáñ¿Ý ¹áõñë ÏÁ ÙÝ³Û Vingt quatre ï»õ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÇõÝÁ ³ÝϳÛáõÝ ¿£études (øë³Ýãáñë í³ñÅáõÃÇõÝ) Ëáñ³·Çñáí ¦²ñ¹Ç ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñ¿ÝÅáÕáí³ÍáõÝ, ù³Ý½Ç ³Ý 1967-ÇÝ ïå³·ñáõ³Í Ù¿ÏÝ ¿ ³ëÇϳ, áñáõÝ ç»ñÙ »ñÏñå³·áõ ÙÁ ÁÉɳɿ ýñ³Ýë³Ï³Ý Ñéã³Ï³õáñ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³Ýª ÏÁ ÃáõÇ Ù»ñ »ñ·³Ñ³Ý ¹³ßݳϳ·ñáõÑÇÝ£Édition Choudens-Ç ÏáÕÙ¿, áñáõÝ ßÝáñÑÇõ ¦ÆÝùݳïÇå »õ ½³Ý³½³Ý Ýϳñ³·ñáí³ñųݳó³Í ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙÇ£ ·áñÍ»ñ »Ý, áõñ ¹³ßݳÙáõñ³ÛÇÝ Ã¿ùÝÇù Ù»ù»-²Ûë Études-Ç Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ ÛÇß³ï³Ïáõ- ݳϳÝáõÃÇõÝÁ ïÇñ³Ï³Ý µ³ÅÇÝ ÙÁ áõÝÇÃÇõÝÝ»ñÁ Ç Û³Ûï Ïáõ ·³Ý 1950-³Ï³ÝÝ»ñáõ »ñµ»ÙÝ ³É ¹³Ý¹³Õ »õ Ù»Õ»¹Ç³Ï³Ý ³éÇÝùÝáÕí»ñç³õáñáõû³Ý£ 1959 ÚáõÝÇë 18-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç ·ÇÍ»ñáí ѳٻÙáõ³Í£Institut Hongrois-ÇÝ Ù¿ç ïáõ³Í Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë»³Ý ÏÁ ëÇñ¿ ÇñٻݳÝáõ³·ÇÝ ÏÁ Ýáõ³·¿ Étude-Ç ÙÁ (ì³ñÅáõ- Ñ»ÕÇݳÏáõû³Ýó Ù¿ç ǵñ ݳ˳ÝÇõà ·áñͳ-ÃÇõÝ) (1959), ³é³çÇÝ Ï³ï³ñáõÙÁ (ä»É³ Í»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »õ ÍÇë³Ï³Ý »ñ³Åßïáõ-ä³éÃáùÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ)122£ ²Ýϳñ»ÉÇ ¿ Áë»Éª ÿ Ã»Ý¿Ý ÝÙáÛßÝ»ñ, Ó»õ³÷áË»Éáí ³ÝáÝó Ïßéáõ-áñ Étude-Ý ¿ ³ëÇϳ, µ³Ûó Ûëï³Ï ¿ª áñ ³Ûëï»Õ óÛÇÝ »õ ݳ»õ Ù»Õ»¹Ç³Ï³Ý ·ÇÍÁ, ³½³ïÏÁ ëÏëÇ Ï³½Ù³õáñáõÇÉ Étude-Ý»ñ ÛûñÇÝ»Éáõ ÁÉɳÉáõ ѳٳñ ³ÝáÝó ÁݹɳÛÝáõÙÇ ³ß˳-·³Õ³÷³ñÁ£ 1964 ²åñÇÉ 14-ÇÝ, ÆëóÝåáõÉÇ ï³ÝùÇÝ Ù¿ç£ê³ñ³ êÇݻٳÛÇÝ Ù¿ç Þ³Ñ³Ý ²ñÍñáõÝÇ Ïáõ ¦²Û¹ ÿٳݻñÁ ³ç »õ Ó³Ë Ó»éù»ñáõ ÷áËÝï³Û ٻݳÝáõ³· ÙÁª áõñ ÏÁ Ýáõ³·¿ ëáÉ ÷áù- Ç ÷áË Ýáõ³·³Íáõû³Ùµ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ýñ³É³ñ Étude-Áª ÝáõÇñáõ³Í Çñ»Ý123£ »ñ»õáÛÃÝ»ñ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý, »ñµ»ÙÝ ÑÇÙݳϳÝÉtude ÃÇõ 7-Á 1964-ÇÝ ÏÁ ïå³·ñáõÇ ÝÇõà áõݻݳÉáí »ñµ»ÙÝ ³É ˳µáõëÇÏ ³ñÓ³-òÇóÇÉdz ´ñáõﻳÝÇ Ï³½Ù³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û ·³Ý·Ý»ñáí ѳٻÙáõ³Í...£»ñ³Åßï³Ñ³ÝÝ»ñáõ ÅáÕáí³ÍáõÇÝ Ù¿ç124£ 1967-Ç ¦Ð³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÇõÝùChoudens-Ç Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ѳٳñ Ô³- ³Ûë »ñ»õáÛÃÇÝ ³éç»õ, Ñ³Û »õ ûï³ñ ѳë³ñ³-½³ñáë»³Ý ³Ûë Étude-ÇÝ Ù¿ç ϳï³ñ³Í ¿ ÏáõÃÇõÝÁ »ñϳñ³ï»õ ͳ÷³Ñ³ñáõû³ÙµÏ³ñ· ÙÁ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ ·Ý³Ñ³ï»ó ³ñáõ»ëï³·ÇïáõÑÇÝ áñ ³ÝËáÝçªÆëÏ 1966 ö»ïñáõ³ñ 5-ÇÝ, ö³ñÇ½Ç École ·ñ»Ã¿ Ù¿Ï Å³Ù ï»õáÕáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛëNormale de Musique-ÇÝ Ù¿ç, Club des Amis des ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·áñÍÁ Ýáõ³·»ó Ù¿Ï ßáõÝãáí,Arts et des Lettres-Á ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå¿ Ýáõ³·³- ÇÝùݳíëï³Ñ »õ ³é³Ýó ÁÝÏñÏáõÙǧ126£Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ, áñáõÝ ³é³çÇÝ Ù³ëÇÝ Ù¿ç Ô³½³- ². ö³÷³½»³Ý »õë áõÝÇ Çñ ϳñÍÇùÁ.ñáë»³Ý ÏÁ Ýáõ³·¿ Çñ 24 Études-Á125£ îå³õá- ¦[¾ÃÇõïÝ»ñ¿Ý] ß³ï»ñÁ Ýáõ³·³Íáõû³ÝñáõÃÇõÝÁ ÏþÁÉÉ³Û óÝóáÕ£ Ù³ëݳõáñ ÿùÝÇùÇ ÙÁ å³ïÏ»ñÁ ÁÉɳɿ ³õ»ÉǪسñÙ³ñ³ÛÇÝ Ù¿ç, ö³ñǽ¿Ý ëï³óáõ³Í ÁݹѳÝáõñ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ³ñ³·áõ-ÃÕóÏóáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ÷áñÓ¿ µÝáõó·ñ»É ½³- û³Ý, éÇÃÙÇ Ï³Ù Ãáõß¿Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÝáÝù. ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý£ ²Ûëå¿ë, ³Ûɳ½³ÝáõÃÇõÝÁ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë»³Ý ·ñ³õ»ó Û³Ûï³·Ç- ³õ»ÉÇ ß»ßïáõ³Í ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÏïáñÇ Ù¿çñÇÝ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ, Ýáõ³·»Éáí Çñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ù³Ý Ù¿Ï Ïïáñ¿Ý ÙÇõëÁ£ùë³Ý »õ ãáñë ÏïáñÝ»ñÁ, ûùÝÇù µ³ó³ïñáõ- ¦Î³ñ»õáñÁ ³Ýßáõßï »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùï³-û³Ùµ ¦¾ÃÇõï§ áñáÝù ÛûñÇÝáõ³Í »Ý Ó³Ûݳ- ÍáõÙÝ ¿, áñ ÇÙ³ëï »õ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ åÇïÇß³ñÇ ùë³Ý »õ ãáñë ÃûÝ»ñáõ íñ³Û, Ñ»ï»õáÕáõ- ï³Û ÁÝïñáõ³Í Ó»õÇÝ£ ²Ûë ï»ë³Ï¿ï¿Ý Ñ»ÕÇ-û³Ùµ Þá÷¿ÝÇ ÛÕ³ó³Í ·áñÍ»ñáõÝ£ ݳÏÁ ѳõ³ï³ñÇÙ ¿ ÃûݳÉÇÿÇÝ£ ÐÇÙݳϳݦ²Ûë í»ñçÇÝÁ »Ã¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÃûÝÇ ÝáÃÁ ÙÇßï ÏÁ ϳ½Ù¿ Ó·áÕáõû³Ý Ï»¹ñáÝÁ,ÝáõÇñáõ³Í ·áñÍÇÝ áõÝÏݹñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ³é³Ýó ë³Ï³ÛÝ ÁÉɳÉáõ ³Ý½ÇçáÕ µéݳå»ï ÙÁ£å³ñï³¹ñ¿ ëï»ÕÍ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Ø»ÏݳϿï¿Ý ÙÇÝã»õ í»ñ³¹³ñÓÁ, ÙáïÇõɳë-»ñ³Åßï³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï ÙÁ, ¶áѳñÇÏÇ ·áñÍ»- ÇáÝÝ»ñÁ ³ñ³· »õ ³Ýëå³ë»ÉÇ ³Ýóù»ñáí ÏÁñáõÝ Ù¿ç Ýáõ³½ ½·³ÉÇ ¿ ³Û¹ ¹ñáõÃÇõÝÁ. Û³çáñ¹»Ý Çñ³ñáõ£ ºñµ»ÙÝ ÷áÉÇÃáÝ³É Ù³ë»ñÏïáñÝ»ñáõÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝáõ³Í ³É Ïþ»ñ»õ³Ý£ ¶ñáõÃÇõÝÁ ÷áËÝ Ç ÷áË Ñáñǽá-ÁÉɳÉáí ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¹³ßݳõáñÙ³Ý ëϽµáõÝù- Ý³Ï³Ý ¿ ϳ٠áõÕÕ³ÓÇ·£ ²Ûë í»ñçÇÝÇÝ ·»Õ»-Ý»ñáõ íñ³Û, áñáÝó ѳٳӳÛÝ ÃûݳÉÇÃ¿Ç ÙÁ óÇÏ Ù¿Ï ûñÇݳÏÝ ¿ ¦Ð³Ûñ Ù»ñ§Á, áñáõÝ ¹³ß- xxxi

ݳõáñáõÙÁ ÏñÏݳå¿ë ÏÁ Ûáõ½¿ Çñ Ýñµáõ- ³ñ¹³ñ ·Ý³Ñ³ï³Ýù ÙÁÝ ¿ µ³½Ù³ÃÇõ ï»ë³-û³Ùµ£ Ï¿ïáí£¦ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùï³- ¦²ñ¹³ñ»õ, ³Ûë ¦¾ÃÇõï§Ý»ñÁ ³Ù¿Ý µ³Ý¿ÍáõÙÁ ÏÁ ËñïãÇ Ñ³ë³ñ³Ï¿Ý, µ³Ûó ݳ»õ ³é³ç µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ßáõÝã áõÝÇÝ »õµéݳ½µûëÇÏ ½³ñïáõÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý£ ²Ýáñ ¦íÇñÃÇõá½Çÿ§Ý ÏÁ ͳé³Û¿ ÙÇßïª Ùï³ÍáõÙdzñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ µ³Ý³õáñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ áõÝÇ£ ÙÁ, Ëáñ Ý»ñßÝãáõÙÇ ÙÁ ϳ٠ݻñùÇÝ åáéÃÏáõÙÇÆëÏ ½·³Û³Ï³Ý ËáñùÁ ÏþÁݹ·ñÏ¿ ɳÛÝ ·»ïÇÝ ÙÁ£ÙÁª ùÝùáÛß, Ù»ÕÙ Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ áõÅ»Õ ¦Ð»ñáë³Ï³Ý »õ Ïñ³Ïáï ûٳݻñáõ Ùûï,³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ºñµ»ÙÝ Þá÷¿ÝÇ Ï³Ù Ï³°Ý áõñÇßÝ»ñ ٻɳٳÕÓáï »õ Ûáõë³Ñ³ï,ÈÇëÃÇ ÛÇß³ï³ÏÁ ÏÁ ·áõݳõáñ¿ áñáß Ù³ë ÙÁ£ áñáÝù ÏÁ Ûáõ½»Ý Ëáñ³å¿ë§128£ºñµ»ÙÝ ³É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ¿Ý, Ú³çáÕáõû³Ý ³ñÓ³·³Ý·Ý»ñÁ ÏÁ ѳëÝÇÝå³ñ»ñ·Ý»ñ¿Ý, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñ¿Ý µ»- ѳÛñ»ÝÇù129£ÏáñÝ»ñ Ïáõ ·³Ý ˳éÝáõÇÉ »ñ³Åßï³Ï³Ý 24 Études-Á ¹³ë³õáñáõ³Í ¿ Ó³ÛݳϳÛù³-Ïï³õÇݪ »ÝóñÏáõ»Éáí ϳñ»õáñ ÁݹɳÛÝáõÙ- ÛÇÝ Û³çáñ¹³Ï³Ýáõû³Ùµª ×Çß¹ ä³ËÇ 24 ܳ-Ý»ñáõ£ ˳µ³Ý »õ üÇõÏ»ñáõÝ Ýٳݣ ÆÝãå¿ë ï»ë³Ýù,¦²Ûëå¿ë ÏÁ ÍÝÇ ×áËáõû³Ý, ѳñëïáõ- Ô³½³ñáë»³Ý ³Ûë ëϽµáõÝùÁ ëÏë³Í ¿ñû³Ý ïå³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ ë³Ï³ÛÝ ÏÁ íÝ³ë¿ ÏÇñ³é»É Album bien tempéré (´³ñ»÷áË»³Éá×Ç Ï³ï³ñ»³É ÙÇáõû³Ý£ ²Ûë å³ñ³·³Ý ³ÉåáÙ) Ýáõ³·³ß³ñÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ´³Ûó í»ñçÇÝÇëÝßÙ³ñ»ÉÇ ¿ ٳݳõ³Ý¹ ³ÛÝ ÏïáñÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Çñ³·áñÍáõÙÁ ë»ñïûñ¿Ý ϳåáõ³Í ¿ñ Bien tem-áõñ ÏÁ ·áñͳÍáõÇÝ Û³ÛïÝÇ Ñ³Û »ñ·»ñ, ÑáÝ áõñ péré (´³ñ»÷áË»³É) ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ ß³ñùÇÝÁݹѳϳé³ÏÝ Ù³ë ÙÁ áõÝÏݹÇñÝ»ñ ûñ»õë Ñ»ï, ÇëÏ ³Ûë ٻݳÝáõ³·Ý»ñáõ Ýáõ³½»óáõÙÇÝåÇïÇ ½·³Ý ëÇñ»ÉÇ Í³ÝûÃÇ ÙÁ ѳݹÇå»Éáõ ½áõ·³Ñ»é ÏÁ ïϳñ³Ý³Û ݳ»õ Ýáõ³·³ß³ñÁѳ×áÛùÁ...£ ³õ³ñï»Éáõ Ý»ñùÇÝ ÙÕáõÙÁ£ ´³Ûó ÙÇ»õÝáÛݦÆñ³å¿ë ¹Åáõ³ñ ѳñó ¿ Ñ³Û ßáõÝãÇ ÙÁ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ ÏÁ Û³çáÕÇ Ï³ï³ñ»É áõ ³õ³ñ-³ñųݳõáñ ÙáõïùÁ ³ñ¹Ç »ñ³ÅßïáõÃ»Ý¿Ý ï»É 24 Études-ÇÝ Áݹٿç¿Ý£ ²ÝáÝù ϳñÍ¿ù ÿݻñë£ ¾ÃÇõïÝ»ñáõ Ñ»ÕÇݳÏÁ Çñ åñåïáõÙÝ»- Album bien tempéré-Ç ãÇñ³Ï³Ý³ó³Í »ñ³½ÇÝñáí ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û ³ñ¹¿Ý ³Û¹ áõÕÕáõû³Ùµ£ Ù³ñÙݳõáñáõÙÝ ÁÉɳݣ ²Ûë ·³Õ³÷³ñÁ ÏÁƱÝãå¿ë ï³ñ³½»É ³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Çï¿³É Ñ³ëï³ï¿ ݳ»õ ¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç ïáõ³Í ٻݳ-Çñ³·áñÍáõÙÁ£ î³ññ³ÉáõÍ»É Ù»ñ å³ñ»ñáõÝ »õ Ýáõ³·Áª 1967 ÚáõÝÇë 4-ÇÝ, áõñ Û³Ûï³·ÇñÁª»ñ·»ñáõÝ Ó³Ûݳ߳ñÇ, éÇÃÙÇ, Ù»Õ»¹Ç³Ï³Ý Bien tempéré-Ç Ñ»ï»õáÕáõû³Ùµ, ÁÝïñáõ³Íß³ñÅÙ³Ý, Ûáõ½³Ï³Ý ËáñùÇÝ ¿³Ï³Ý Û³ïϳ- ¿ñ ïû ٻͳɳñ£ ´³Ûó ÷áË³Ý³Ï µáí³Ý¹³-ÝÇß»ñÁ, ó÷³Ýó»É ³ÝáÝó »ÝóÑáÕ¿Ý Ý»ñë, Ï»Éáõ Album bien tempéré-Ç ÁݹáõÝáõ³Í “Cho-Û»ïáÛ ½³ÝáÝù ëï»ÕÍáÕ á·ÇÇÝ Ñ»ï µ³ñÓñ³Ý³É ral”-Á (гÛñ Ù»ñ), ÏÁ å³ñ÷³Ï¿ñ Ýáñ³ëï»ÕÍÙÇÝã»õ Ó³ÛÝ»ñáõ ³ñ¹Ç ³ß˳ñÑÁ, Ï»ñï»Éáõ Études-ÇÝ ÃÇõ 1 ïû ٻͳɳñÁ130£ Études-Áѳٳñ Ýáñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñª ë»ñïûñ¿Ý ß³- »Ï³Í ¿ñ ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Album bien tempéré-ÇÝ£Õ³Ëáõ³Í ÇÝùÝáõñáÛÝ Ã¿ùÝÇùÇ ÙÁ »õ á×Ç ÙÁ ò³õûù, Ô³½³ñá뻳ÝÇ í³Õ³Ñ³ë Ù³ÑÁ 1967Ñ»ï£ ÐáÏï»Ùµ»ñ 29-ÇÝ í»ñç³Ï¿ï ÏÁ ¹Ý¿ñ ݳ»õ Çñ¦²Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ Ù¿ç Ô³½³ñá뻳ÝÇ ³Ûë Ùßï³Ýáñá· ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõÝ£Ù»Í ³ß˳ïáõÃÇõÝÁ ϳñ»õáñ Ýå³ëï ÙÁ ÏÁ 24 Études-ÇÝ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ ã»Ý å³Ñå³Ý-µ»ñ¿ Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõ ¹³ßݳϳÛÇÝ »ñ³ÅÁß- õ³Í£ гõ³Ý³µ³ñ, ³ÝáÝó ïå³·ñáõÃ»Ý¿Ý »ïùïáõû³Ý§127£ »ñ³Åßï³Ñ³ÝÁ ³õ»Éáñ¹ Ýϳï³Í ¿ å³Ñå³Ý»Éüñ³Ýë³Ï³Ý ¾ÝýáñÙ³ëÇáÝ ûñ³Ã»ñÃÁ Çñ ½³ÝáÝù£ÑdzóáõÙÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï ÏÁ ·ïÝáõÇ Ñ»ï»õ-¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë»³Ý ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ »³É ӻ鳷ÇñÁ.Ù»Í Çï¿³É ÙÁ ö³ñÇ½Ç ¦³ñáõ»ëï³ë¿ñ§Ý»ñáõÝ Êáñ³·Çñª 17ñ¹ Étude, ƱÝã ÏþáÝÇÙ Ñ¿ùÇÙÁÝ:Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí Çñ 24 ¿ÃÇõïÝ»ñáõÝ ½·³Û³- лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½ÙªóáõÝó ѳõ³ù³ÍáÝ áñ Ù»ñ ÑdzóáõÙÇÝ ³ñųÝÇ ¿£ ٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏ: Âáõ³Ï³Ýª Ýßáõ³Í ã¿:¦øÇã »Ý ³Ûë ïáÕ»ñÁ ³Ûë Áݹ³ñÓ³Ï ÝÇõÃÇÝ Â»ñê 1: ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»-ßáõñç£ ÀݹѳÝáõñ Ï»ñåáíª Þá÷¿ÝÇ Ñ³Ý׳ñ»Õ ë³Ïª ë»õ ٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 26.5x33.8 ëÙ.£ßáõùÁ Ïþ»ñ»õÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç, Ç°Ýã áñ îå³·ñáõ³Í ÃÇõ 14-ÇÝ ÝÙ³Ý, ³Ûë ӻ鳷ÇñÁ xxxii

»õë ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ê³Û»³Ã Üáí³ÛÇ Æ±Ýã ÏþáÝÇ٠ݳÉáí µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ í»ñͳÝáõ٣ѿùÇÙÁÝ »ñ·Ç ÑÇÙݳÝÇõÃÇÝ íñ³Û, µ³Ûó áõÝ»- ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ, ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ù³Ýñ³å³ïáõÙ³ÛÇÝ Ïáõé áõ Ùßï³ë³Ñ Ýϳ- ñ³·ÇñÇÝ Ñ»ï, ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáõٻݳÝáõ³· ¹³ßݳÏÇ ·áñÍ»ñÁ ϳñ»õáñ ÷áõÉ ï³Ý ËÇëï ÇÝùݳïÇå, Çõñ³Û³ïáõÏ »õ ¹Çõñ³- ׳ݳ㠹ñáßÙ ÙÁ£ÙÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý 1930-³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ²ñ³Ù ʳã³ïñ»³Ý µ³ñÓñ ¹ñáõ³ï³Í ¿60-³Ï³ÝÝ»ñáõÝ í»ñç³õáñáõÃÇõÝÁ »ñϳñáÕ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹³ßݳÏÇ ·áñÍ»ñÁ£ ²Õ³ëÇ ¸³ñµÇÝ»³ÝÇÝ áõÕÕáõ³Í éáõë»ñ¿Ý ݳٳÏÇ ÙÁѳÛÏ³Ï³Ý ¹³ßݳÏÇ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç£ Ù¿ç ó³õ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ô³½³ñá뻳ÝÇ í³Õ³Å³Ùú·ï³·áñÍáõÙÁ »ûÃݳ¹³ßÝ»³ÏÝ»ñáõ (sev- Ù³Ñáõ³Ý ѳٳñ »õ ·ñ¿ª ÿ ³Ý ¦ß³ï ï³-enth-chords) áõ ³Ýáñ ÁݹɳÛÝáõÙÝ»ñÁ (exten- ճݹ³õáñ ¿ñ »õ ÏÁ ïÇñ³å»ï¿ñ µ³ñÓñsions) »õ ·áõݳÛÇÝ ß»ñï»ñáõ í»ñѳÝáõÙÝ»ñÁ í³ñå»ïáõû³Ý...£ Æñ ¹³ßݳÏÇ öñ»ÉÇõïÝ»ñÁ ϳ٠¾ÃÇõïÝ»ñÁ ÑáÛ³Ï³å »õ ³é³çݳϳñ·Ô³½³ñá뻳ÝÇÝ ÏÁ ï³ÝÇÝ ¹¿åÇ ýñ³Ýë³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý...§131£ïå³õáñ³å³ßïáõÃÇõÝÁ (impressionism), áñáõÝ, вÚÎ ²ô²¶º²ÜÙdzųٳݳÏ, ³·áõó»Éáí áõñáÛÝ »É»õ¿çÝ»ñ áõÏßéáÛÃÝ»ñª µË³Í áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ϳ٠³ÝáõÕÕ³-ÏÇûñ¿Ý ѳÛÏ³Ï³Ý Ñá·»õáñ ÿ ·»Õçϳϳݻñ·-»ñ³Åßïáõû³Ý µÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, »õ³Ûë µáÉáñÁ Ùdzõáñáõ³Í »ñ³Åßï³Ñ³ÝÇ Çñ̲Üú²¶ðàôÂÆôÜܺð1.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦Þ³ñ³Ï³Ýù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£¹³ßݳõáñ»³Éù§, гëÏ, ѳ۳·Çï³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, 10.-´ñûý. ¾. سݳë, ¦úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ1948, ². ï³ñÇ, ²ÝÃÇÉdzë, ¿ç 161£ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ§, Üáñ Éáõñ, 1 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1936, IJ.2.-î»°ë ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ýáñ³·Çõï ï³ñÇ, ÃÇõ 5691, ¿ç 2£»ûóݳëáõÝ ³ÝïÇå »ñ·»ñ¿Ý ùë³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 11.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ»ñ·»ñ, ¹³ßݳõáñ»ó ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ²ÝÃÇÉ- ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£Ç³ë, 1950£ 12.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ3.-²Ûë áõÕÕáõû³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ, ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ûñÇݳÏ, ¹³ßݳϳѳñ ÎÉ¿Ý ÎáõÉï, ï»°ë ø»õÇÝ 13.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇä³Íͳݳ [Kevin Bazzana], “Glenn Gould: the per- ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£former in the work: a study in performance practice” 14.-î»°ë Î[³ñåÇë] º. Ø[áõñ³ï»³Ý], ¦Ú³ñ·³ÝùÇ[³Ý·É»ñ¿Ý, ÎÉ¿Ý ÎáõÉï. ϳï³ñáÕÁ ³ß˳ï³ÝùÇ Ù¿ç. »ñ»ÏáÛà ¾ñÇù³ ìáëùáÛÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõ-ѻﳽûïáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ·áñͳ¹ñáõû³Ý û³Ý ù³é³ëݳٻ³ÏÇÝ ³éÃÇõ§, øáõÉÇë, ÏÇë³Ù뻳ÛÙ³ëÇÝ], Oxford University Press, ÜÇõ ºáñù, 1997£ ѳݹ¿ë, ÆëóÝåáõÉ, 1 ö»ïñáõ³ñ 1960, ÃÇõ 315, ¿ç 15£4.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 15.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-ÃÇõÝÝ»ñ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿, ÃÇõÝÝ»ñ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿,2005£ 2005£5.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 16.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£6.-ÄûñÅ êÇݳݻ³Ý, ¦úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ ¹³ß- 17.-¶»Õ³Ù Ø. ʳݳÙÇñ»³Ý, ¦úñ. ¶. Ô³½³ñáë-ݳϳѳݹ¿ëÁ§, γõéûß, ѳݹ¿ë, ö³ñǽ, 16 ¸»Ï- »³ÝÇ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ³éÇÃáí§, г۳ëï³ÝÇï»Ùµ»ñ 1934£ ÏáãݳÏ, ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, ÜÇõ ºáñù, 4 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1948,7.-². âûå³Ý»³Ý, ¦øñáÝÇϧ, ²Ý³ÑÇï, ѳݹ¿ë ÃÇõ 49, ¿ç 1163£Ùï³ÍÙ³Ý »õ ³ñáõ»ëïÇ, ö³ñǽ, ÚáõÝáõ³ñ- 18.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇö»ïñáõ³ñ 1935, Ýáñ ßñç³Ý, ¼. ï³ñÇ, ÃÇõ 1-2, ¿ç 102£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£8.-î»°ë È. ¾., Üáñ Éáõñ, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, 25 19.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÜáÛ»Ùµ»ñ 1936, IJ. ï³ñÇ, ÃÇõ 5685, ¿ç 3£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£9.-Ø. г׻³Ý, ¦Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ§, 20.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÜáñ Éáõñ, 10 سÛÇë 1940£ Úû¹áõ³ÍÁ ÿ»õ ·ñáõ³Í ¿ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£êÇÝ¿ ê³ñ³ÛÇ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë¿Ý »ñ»ù áõ Ï¿ë ï³ñÇ 21.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ»ïù, µ³Ûó ۻﳹ³ñÓ Ñ³Û»³óùáí ÝáõÇñáõ³Í ¿ ³Û¹ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ xxxiii

22.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 44.-î»°ë ÎáÙÇï³ë, ²½·³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ. ѳÛïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ »õ å³ñ»ñ·»ñ, ѳïáñ II,23.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- ºñ»õ³Ý, 1950£ÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005. 45.-¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦ÎáÙÇï³ëÇ ³ÝÛ³Ûï¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ »ñ·»ñÁ§, ¾çÙdzÍÇÝ, ³Ùë³·Çñ, ¾çÙdzÍÇÝ, ²åñÇÉ-óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ سÛÇë 1946, ¶. ï³ñÇ, ¿ç 42£24.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 46.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÃÇõÝÝ»ñ »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£25.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ä³ï³ñ³· 47.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇûåáõ³ÛÇ, 2 çáõóÏÇ, çáõÃÇ »õ óõçáõóÏÇ Ñ³Ù³ñ, ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£¶³ÑÇñ¿, 2005£ 48.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ26.-һ鳷ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ê. ä»ïñá뻳ÝÇ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£Ùûï£ 49.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ27.-î»°ë гëÏ, ³Ùë³Ã»ñÃ, ²ÝÃÇÉdzë, ê»åï»Ù- ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£µ»ñ-ÐáÏï»Ùµ»ñ 1946, ĺ. ï³ñÇ, ÃÇõ 9-10, ¿ç 287- 50.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ289£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£28.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 51.-²ñ³Ù ä»ïñá뻳Ý, ¦Æ å³ïÇõ î³ñûÝÇ ëá˳-ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ÏÇݧ, ²ñ»õ, ûñ³Ã»ñÃ, ¶³ÑÇñ¿, 29 سÛÇë 1939, ƶ.29.-î»°ë ºÕdz Ø. îÝï»ë»³Ý, Þ³ñ³Ï³Ý Ó³Ûݳ- ï³ñÇ, ÃÇõ 6207, ¿ç 2£·ñ»³É, ². Ù³ë, ÆëóÝåûÉ, 1934£ 52.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ30.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦Þ³ñ³Ï³Ýù ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£¹³ßݳõáñ»³Éù§, гëÏ, ѳ۳·Çï³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, 53.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëDz. ï³ñÇ, 1948, ²ÝÃÇÉdzë, ¿ç 161-176£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£31.-²ñß³Ï ²ÉåûÛ³×»³Ý, ¦Ð³ëÏ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý 54.-¾ïÙáõÝï ö»ÝïÉÁÃáÝ [Edmund J. Pendleton],ï³ñ»·Çñù§, г۳ëï³ÝÇ ÏáãݳÏ, 6 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1948, “Music in Paris” [³Ý·É»ñ¿Ý, ºñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ö³ñǽÇÃÇõ 45, ¿ç 1066£ Ù¿ç], Herald Tribune, ûñ³Ã»ñÃ, ö»ïñáõ³ñ 1950.32.-һ鳷ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ê. ä»ïñá뻳ÝÇ ³Ùë³ÃÇõÁ ãÏñó³Û ×ß¹»É, ³ÕµÇõñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ êûݳÙûï£ ä»ïñá뻳ÝÇ Ñ³õ³ù³ÍáÛÇÝ Ù¿ç£33.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, гÛÏ³Ï³Ý 55.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, “Le concert de laÍÇë»ñ·áõÃÇõÝ ¹³ßݳÏÇ, çáõóÏÇ »õ óõçáõóÏÇ pianiste Koharik Gazarossian” [ýñ³Ýë»ñ¿Ý, ¸³ßݳϳ-ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ ѳñáõÑÇ ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ],34.-¦ÎáÙÇï³ë»³Ý 70 ³ÝïÇå »ñ·»ñ »õ ß³ñ³- ²Ûëûñ, ö³ñǽ, ö»ïñáõ³ñ 1950. ³Ùë³ÃÇõÁ ãÏñó³ÛϳÝÝ»ñ§, гëÏ, ³Ùë³Ã»ñÃ, ²ÝÃÇÉdzë, ê»åï»Ùµ»ñ- ×ß¹»É, ³ÕµÇõñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇ Ñ³õ³-ÐáÏï»Ùµ»ñ 1946, ĺ. ï³ñÇ, ÃÇõ 9-10, ¿ç 286£ ù³ÍáÛÇÝ Ù¿ç£35.-î»°ë Â[áñáë] ²[½³ï»³Ý], ¦úñ. ÐáíÇõ»³ÝÇ 56.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ§, Üáñ Éáõñ, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£31 سñï 1945£ 57.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ36.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ÃÇõÝÝ»ñ ëñÇÝ·Ç »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 58.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë-37.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- »³ÝÇ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ§, г۳ëï³ÝÇ ÏáãݳÏ, 5ÃÇõÝÝ»ñ »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ ö»ïñáõ³ñ 1955, ÃÇõ 6, ¿ç 135£38.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 59.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÃÇõÝÝ»ñ óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£2005£ 60.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ39.-î»°ë ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ýáñ³·Çõï »ûó- ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£Ý³ëáõÝ ³ÝïÇå »ñ·»ñ¿Ý ùë³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ, 61.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, “Deux pianistes arméni-¹³ßݳõáñ»ó ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ²ÝÃÇÉdzë, ennes, un chanteur français” [ýñ³Ýë»ñ¿Ý, ºñÏáõ ѳÛ1950£ ¹³ßݳϳѳñÝ»ñ, ýñ³Ýë³óÇ »ñ·Çã ÙÁ], ì»ñ³åñÇÉ,40.-î»°ë ¦ÜáñÇÝ ê. úÍáõÃÇõÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ì»Ñ. å³ñµ»ñ³Ã»ñÃ, ö³ñǽ, ÚáõÝáõ³ñ 1954, ². ï³ñÇ,γÃáÕÇÏáëÇÝ ûñÑÝáõû³Ý ·ÇñÁ Ù»ñ ï³Õ³Ý¹³õáñ ÃÇõ 1, ¿ç 17£»ñ·³Ñ³Ý ¹³ßݳϳѳñáõÑÇ ûñ. ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë- 62.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-»³Ýǧ, Üáñ Éáõñ, 24 ú·áëïáë 1946, ¿ç 1£ ÃÇõÝÝ»ñ óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿,41.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 2005£ÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 63.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, àõà ÷á÷á˳Ï42.-һ鳷ÇñÁ ÏÁ å³ÑáõÇ ê. ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï£ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ43.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- íñ³Û, ëñÇÝ·Ç, 2 çáõóÏÇ, çáõÃÇ »õ óõçáõóÏÇÃÇõÝÝ»ñ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿, ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£2005£ xxxiv 64.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ-

ÃÇõÝÝ»ñ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿, äÇ¿Ý Â³Ù÷¿ñ¿Ý§£2005£ 92.-î»°ë ³Ý¹£65.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 93.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý-ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ¹¿ëÝ»ñáõ ïå³·Çñ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñ¿Ý£66.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë- 94.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý-»³Ý§, Ú³é³ç, ûñ³Ã»ñÃ, ö³ñǽ, 3 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1956£ ¹¿ëÝ»ñáõ ïå³·Çñ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñ¿Ý£67.-Àëï ê. ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï å³ÑáõáÕ Ó»é³·Çñ 95.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÝÇõûñáõÝ£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£68.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 96.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£69.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 97.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£70.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 98.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£71.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 99.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£72.-Þ³ù¿ Ü»ñë¿ë»³Ý, ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ 100.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÛÇß³ï³ÏÇݧ, øáõÉÇë, ³Ùë³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ÚáõÝáõ³ñ 1988, 42-ñ¹ ï³ñÇ, ÃÇõ 985-86, ¿ç 23£ 101.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý-73.-öûÉ ìdzÝÇë [Paul Vianis], “Koharik Gazaros- ¹¿ëÝ»ñáõ ïå³·Çñ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñ¿Ý£sian” [ýñ³Ýë»ñ¿Ý, ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý], Le guide 102.-²Ûë ӻ鳷ÇñÁ ۻﳷ³ÛÇÝ ÏÁ ïå³·ñáõÇdu concert, ö³ñǽ, 24 ö»ïñáõ³ñ 1950, ¿ç 162-163£ »·Çåï³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿çª ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ74.-î»°ë ¦úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ »ñÅß. µ³Ý³Ëû- Choral ¦Ð³Ûñ Ù»ñ§-Á§, ÌÇÍ»éݳÏ, »é³Ù뻳ÛëáõÃÇõÝÁ ØËÇóñ»³Ý ê³Ýáõó ØÇáõû³Ý Ù¿ç. DZÝã ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý Û³õ»Éáõ³Í æ³Ñ³ÏÇñ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ,äÇ¿Ý Â³Ù÷¿ñ¿Ý§, سñÙ³ñ³, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝ- ². ï³ñÇ, ÃÇõ 2, ²åñÇÉ 2001, ¿ç 32-33£åáõÉ, 31 ÚáõÝáõ³ñ 1952, ¿ç 2£ 103.-î»°ë 껽³, ¦Ð³ÛϳÝáÛß Ø³éùÇ Ûáµ»ÉÇݳϳÝ75.-²Ý¹, ¿ç 2£ ѳݹ¿ëÁ§, ºñÇï³ë³ñ¹ ѳÛáõÑÇ, ³Ùë³·Çñ, ÂñÇ÷áÉÇ76.-²Ý¹, ¿ç 2£ (Èǵ³Ý³Ý), سÛÇë 1955, À. ï³ñÇ, ÃÇõ 5, ¿ç 27£77.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ Úû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ãÇ ÝßáõÇñ Ýáõ³·áõ³Íïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ·áñÍ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, µ³Ûó ÏÁ ÛÇß³ï³ÏáõǪ áñ78.-¦úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ »ñÅß. µ³Ý³Ëûëáõ- Ô³½³ñáë»³Ý ¹³ßݳÏáí Ýáõ³·³Í ¿ Ð. سéùÇÃÇõÝÁ ØËÇóñ»³Ý ê³Ýáõó ØÇáõû³Ý Ù¿ç. DZÝã ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñßÝãáõ³Í ·áñÍ»ñ£ ´³óÇäÇ¿Ý Â³Ù÷¿ñ¿Ý§£ “Paresse”-¿Ý »õ “Mon rêve”-¿Ý, سéùÇ µ³Ý³ëï»Õ-79.-î»°ë ³Ý¹£ ÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñßÝãáõ³Í ¹³ßݳÏÇ áõñÇß ·áñÍ ã¿80.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ ÛûñÇݳͣïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ 104.-î»°ë ¦²ñÓ³·³Ý·. ³ñï³ë³Ñٳݧ, ºñÇï³-81.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ ë³ñ¹ ѳÛáõÑÇ, ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1956, Â. ï³ñÇ, ÃÇõ 12, ¿çïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ 44£ ÜáÝÛå¿ë ãÇ ÝßáõÇñ Ýáõ³·áõ³Í ÏïáñÝ»ñáõÝ Ëáñ³-82.-¦úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ »ñÅß. µ³Ý³ËûëáõÃÇõ- ·ÇñÝ»ñÁ£ÝÁ ØËÇóñ»³Ý ê³Ýáõó ØÇáõû³Ý Ù¿ç. DZÝã ¿ äÇ¿Ý 105.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñ-³Ù÷¿ñ¿Ý§£ ÍáõÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿,83.-î»°ë ³Ý¹£ 2005£84.-î»°ë ³Ý¹£ 106.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñ-85.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ ÍáõÃÇõÝÝ»ñ óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ,ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ¶³ÑÇñ¿, 2005£86.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 107.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñ-ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ ÍáõÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿,87.-î»°ë ¦úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ »ñÅß. µ³Ý³Ëû- 2005£ëáõÃÇõÝÁ ØËÇóñ»³Ý ê³Ýáõó ØÇáõû³Ý Ù¿ç. DZÝã ¿ 108.-²ÝïÇå, ӻ鳷ÇñÁ ÏÁ å³ÑáõÇ ê. ä»ïñáë-äÇ¿Ý Â³Ù÷¿ñ¿Ý§£ »³ÝÇ Ùûï£88.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 109.-î»°ë Koharik Gazarossian, Vingt quatre étudesïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ pour piano [ýñ³Ýë»ñ¿Ý, øë³Ýãáñë í³ñÅáõÃÇõÝ89.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ], Éditions Choudens, ö³ñǽ, 1967, ¿çïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ 33-34£90.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ 110.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, “Le concert de Koha-ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ rik Gazarossian” [ýñ³Ýë»ñ¿Ý, ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳-91.-¦úñ. ¶. Ô³½³ñá뻳ÝÇ »ñÅß. µ³Ý³Ëûëáõ- ÝÇ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ], ²Ûëûñ, ö³ñǽ, 26 سñïÃÇõÝÁ ØËÇóñ»³Ý ê³Ýáõó ØÇáõû³Ý Ù¿ç. DZÝã ¿ 1952£111.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³- xxxv

ñá뻳ݧ, ²Ûëûñ, 27 سñï 1953£ Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÃÇõ), øáõÉÇë, 15 ¸»Ïï»Ù- 112.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, “Deux pianistes µ»ñ 1967, ÃÇõ 504, ¿ç 8£arméniennes, un chanteur français” [ýñ³Ýë»ñ¿Ý, ºñÏáõ 122.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇÑ³Û ¹³ßݳϳѳñÝ»ñ, ýñ³Ýë³óÇ »ñ·Çã ÙÁ], ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ì»ñ³åñÇÉ, å³ñµ»ñ³Ã»ñÃ, ö³ñǽ, ÚáõÝáõ³ñ 1954,². ï³ñÇ, ÃÇõ 1, ¿ç 17£ 123.-î»°ë ä[»ñ×] Þ[Çϳѻñ], ¦ºñ³Åßï³Ñ³Ý¹¿ë- Ý»ñ§, øáõÉÇë, ÏÇë³Ù뻳Û, ÆëóÝåáõÉ, 1 سÛÇë 1964, 113.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³- 18-ñ¹ ï³ñÇ, ÃÇõ 9 (417), ¿ç 22£ñá뻳ÝÇ »õ îÇñáõÑÇ ¼³ñ³÷»³ÝÇ Û³çáÕ »ÉáÛÃÝ»ñÁ´³ñÇ½Ç Ù¿ç§, øáõÉÇë, ÏÇë³Ùë»³Û Ñ³Ý¹¿ë, ÆëóÝ- 124.-î»°ë гÛñ»Ý³µ³ÕÓ ÑÝãÇõÝÝ»ñ, ³ñï³ë³Ñ-åáõÉ, 15 ²åñÇÉ 1954, ÃÇõ 176, ¿ç 6£ Ù³ÝÇ Ñ³Û »ñ·³Ñ³ÝÝ»ñÇ ¹³ßݳÙáõñ³ÛÇÝ »ñÏ»ñ, ϳ½- Ù»ó »õ ïå³·ñáõû³Ý å³ïñ³ëï»ó òÇóÇÉdz ´ñáõï- 114.-سñ·³ñÇï ´³µ³Û»³Ý, ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³- »³ÝÁ, ºñ»õ³Ý, 1964, ¿ç 73-75£ñá뻳ÝÇ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ§, г۳ëï³ÝÇ ÏáãݳÏ, 5ö»ïñáõ³ñ 1955, ÃÇõ 6, ¿ç 135£ 125.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ 115.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñ-ÍáõÃÇõÝÝ»ñ ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ, ¶³ÑÇñ¿, 126.-². ä., ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ýáõ³·³-2005£ ѳݹ¿ëÁ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç§, سñÙ³ñ³, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, 16 ö»ïñáõ³ñ 1966£ 116.-î»°ë ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ýáñ³·Çõï»ûóݳëáõÝ ³ÝïÇå »ñ·»ñ¿Ý ùë³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 127.-². ö³÷³½»³Ý, ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ݧ,»ñ·»ñ, ¹³ßݳõáñ»ó ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ²ÝÃÇÉ- Ú³é³ç, ûñ³Ã»ñÃ, ö³ñǽ, ö»ïñáõ³ñ 1966, ÃÇõdzë, 1950, ¿ç 20)£ 10534£ 117.-î»°ë ³Ý¹, ¿ç 17£ 128.-î»°ë ¦üñ³Ýë. Ù³ÙáõÉÁ ûñ. ¶áѳñÇÏ Ô³½³- 118.-î»°ë ³Ý¹, ¿ç 5-6£ ñá뻳ÝÇ Ù³ëÇݧ, سñÙ³ñ³, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, 119.-î»°ë ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ݧ, γٳñ, 4 سñï 1966£³Ùë³Ã»ñà ¾ë³»³Ý ê³Ýáõó ØÇáõû³Ý, ÆëóÝåáõÉ,16 ÚáõÉÇë 1966£ 129.-î»°ë ¦î³Õ³Ý¹³õáñ ¹³ßݳϳѳñáõÑÇݧ, 120.-î»°ë ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ݧ, ÊóÝ, гÛñ»ÝÇùÇ Ó³ÛÝ, ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, ºñ»õ³Ý, 27 سñïö³ñǽ, 25 ÚáõÝáõ³ñ 1968£ 1966, ÃÇõ 13 (35), ºñ»õ³Ý, ¿ç 8£ 121.-î»°ë Þ. Ü., ¦¶áѳñÇÏ Ô³½³ñáë»³Ý (Çñ 130.-î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÁݹáõÝ³Í »Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÇ ïå³·Çñ Û³Ûï³·Çñ¿Ý£ 131.-ܳٳÏÁ ÏÁ å³ÑáõÇ ê. ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï£xxxvi

êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺ𠸲ÞܲÎÆ Ð²Ø²ð WORKS FOR PIANONOUAGA<AR 3 Jiu 1 Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian SUITE No. 1 [email protected]©Na.aban 1.-Prélude ß=l & =bbb=bbb [1=8A2n=dan=te c=on m=ot=o∑] ====l ====∑=====l Piano Í=lll ?=bbbb=bb 1=82 =c_«««ˆ«««pon=«««ˆ«°««ˆ«=»»œ» =»»»»œ =__»»»»œ» ___-»œ»»»» =‰=Œ=‰=lll _=««ˆ«««« «ˆ«««=««ˆ« =»»»œ =»»œ»» __»»»»»œ=___-»»»»œ» =‰=Œ ==‰ lllß ==lllll3&?==bbbbbbb=b=bbbb ==_»»œ»»«œ»«ˆ«««»«» ..==«ˆ««« ==ˆ«««gggg nn==__œ»»»»œœ»»»»»»œ... ==œ»»»» __==»»»»œ» gggg bb_____»»»»œ»»»œ»»œ»»»œ.==... ==‰ gggg n==Œˆ«««._œ»œ»»»»»» ..==‰ ==lllll gggg∫∫n==___««ˆ««««œœœ»»»»»»» ... ==««ˆ«« n«««ˆ==gggg bb_œ»»»œœ»»»»»»œ» ==... »œ»»» ==n_»»»»»œ==gggg___ˆˆ«««ˆ««««»»»»»œ. ...==‰gggg==###»»»»»»»œœœŒ==... ==‰ lllllÍß ==lllll5&?==bbbbbbb=b=bbbb gggg==n#‹‹_ˆœ«««««»»»»»»»œœ==... ‹««««ˆ ==nˆ«««gggg==n#_œ»»»œœ»œ»»»»»» ...‹==»»œ»» n==œ»»»»» gggg###_»»»œ»»œ»»œ»»œ»c==r...esc.==‰gggg ‹‹==Œ»»»»»œ»»œœ... ==‰ ==lllllggggnn##_œœ»»»»»»»œ««««««ˆ==... n««ˆ««==nˆ«««gggg==nn#n___œœœ»»»»»»»œ»»» ==... nœ»»»» ==n__»œ»»»» gggg==###_____œ»»»»»œ»»»»»»»œœ...==‰==gggg nn__Œœœœ»»»»»»» ==... ‰==& lllllÍß ==llll 7&& ==bbbbbbb=b=bbbb ggggggggggggggg==n##bnn__==c˙»»œ«»»»««œˆ««««˙«˙a.....ntan==b_«j«ˆ«ile ==eb_e»»œ» sp==rne_œ»»»ssibv==_oœ»»» ==«j«ˆˆˆ«««»»»˙. b==ˆ««« ==««ˆ« n__«««ˆ«==b_ˆ««j«==llll gggggggggggggggg==nbw>˙˙«˙«««««___==œ»»œ»»»»»... n__==J»»»»œ b__==œ»»»» n__»»»œ==b__œ»»» ==_-«ˆˆˆ«««j««»˙»» ==. ˆ««« ==«««ˆ n==«««ˆ ==«j««ˆ llllÍ

4 ß ==llll9&& ==bbbbbb=bb=bbbb ==gggggggggggggg nnnn__˙»»»˙ˆ˙««»»«»»«««ˆ==.... n_«««ˆ==b_«««ˆ==n«««ˆ««««ˆ.==n__«««ˆ ==≈ ««««ˆ.==ggggggggggggg bn˙˙«‰««««»»»ˆ˙««==.... _œ»»» ==#_»œ»» ==nœ«««ˆ»»» .==n»»œ»» ==œ»»» llll gggggggggggggg==bnn_»»»œˆ««»˙»»«»ˆ«««˙-....==n«ˆ«« b==«««ˆ bnn==ˆ««««ˆ«««œ»»» . . n==ˆ««« ≈==ˆ«««« ggb==»«»»œ««˙»ˆ»«˙««»>.... ==»»»œ««ˆ«..==? llll Íß ==lllll1&?1 ==bbbbbbb==bbbbb ==ggggggggggn_»»»««ˆ««˙«˙»»»ˆ««==.. ««««ˆ ==«««ˆˆ«««j==_«««ˆˆ«««.==«««ˆ ==≈ ««ˆ«==gggggggggg b ==«««˙»»»˙˙» »»»œ... ==n_œJ»»» ==b_œ»J»» ==_œ»»» ==lllllggggggggggnm__»œ»»»»»««œ«ˆ==a.rc_»»»œa==to »»J»»»»»œœ°==ggg bb_œ»»»»»œ»ˆ«««==.. __»»»œ==b__»»œ» ==ggggg __»»»˙«««««««˙˙«˙==.... ==_-»»»œ. ==lllllÍß ==llll1&?3 ==bbbbbb=b=bbbbb gggg==8nn_p»»»»»œ»»œ«v«««ˆ««a.. ««««ˆ==««ˆ«gggg nnn==__»»œ»»»»»»»»œœœ... œ»»»» ==__»»»»»œgggg bnb==_____-»»»»»œ»»»»»»œœ»œ... __=œ»»»»J=gggg n__»»œ»»«ˆ««==._»»»œœ»»»» .. ‰==llllgggg∫∫n___««»«««œ«œ»»»»=»œ»ˆ=... ««««ˆ n==gg«g««gˆbb_»»»œ»»œ»»»»œ»œ==...œ»»»» n_»»»»»=œ=ggggb___»»œ»»»ˆˆˆ«««««««==... __»»»»œJgggg==___œ»»»»œœ»œ»»»»»» ... ‰==llllgggg∫∫b___==œœ«œ«»»»»p»»«««ˆ«» o...c««««ˆo==bc«««ˆrgggge_sœ»»»»œ»»œ»»»œ»==c.... »»»œ» b==_œ»»»»» gggg__»œ»»»ˆ«ˆˆ««««««==... _»»»Jœgggg__==»»»œ»»œ»œ»»»»œ...‰ llllÍß ==llll 1&?6 ==bbbbbb=bb=bbbb gggg==8nn__»»»»»œ««««v»»œœˆ««a...==nˆ«««« ==«««ˆgggg bb»œ»»»»»»œœ»»»œ==... nœ»»»» ==œ»»»»» ==gggg_»»œ»«ˆ««««««ˆˆ...==_»»»Jœ==gggg »»»œ»»»œœ»»»»œ...==‰==llll ==gggg∫nn__««««««ˆœœ»»œ»»»»» ==... nˆ«««« ==∫gggg«««ˆ∫==bbœ»»»œ»»»»œ»»»pœi...ùn==cœ»»»» re∫s=c=»»»»œ». gggg _ˆ««««««ˆˆ«=»œ»»=... ==_J»»»œ gggg œœ»»»»»»œ»»»œ»==... ==_‰ » =llll=llll 4433Í ß ==llll 1?&8 ==bbbbbbb=b=bbbb M=4=433 ae==ƒ______««««˙««˙«˙»»»Œ˙»sˆˆ«««««««t....o==so__˙»»»»˙»»˙˙» e==sp__«««««ˆjˆ««res==si______vˆ«««ˆ««««««ˆ««ˆ«««o==se______mˆ«ˆ«««««««ˆˆ««««««p==r___e«««««««ˆˆ ==llll nn______««««««˙«˙»»»»Œ»»˙˙˙˙» ==n_==«»«»»«ˆ˙˙˙»» ==____ˆˆˆ«««««««««««««ˆ« ==_____«ˆ««««««««ˆ«««««ˆˆ==__«««««««ˆˆ ==llll #n nnnn___==__˙«««««««˙Œ˙»»»˙»ˆ««««ˆ«««.... ==n#nn_==˙»»»»»»»˙˙˙ ##==___««««ˆ«j««ˆ ==#______««««««ˆ««««ˆ«ˆ««ˆ« ==_____««ˆˆ««««««««««««ˆˆ==__ˆˆ««««««« llll Í

5ß=ll2&1 =bbb=bbb =nnnn___««««««ˆˆ«Œ=ˆˆ.... =n#n˙n=»»»»»˙˙»˙ bb___««««««j«ˆˆ=n__ˆˆ«««««««==##__«««««««ˆˆ =ll n=nnn__»»»»˙Œ˙ˆ«««««««ˆ....=nnn=˙˙˙»»»»»» _««««««ˆjˆ«==##__««««««ˆ«ˆ =nn_ˆ«««««««ˆ =ll b=bnn˙__Œ˙˙»»»»»««««««ˆ«ˆ=..... bbn=˙_˙˙˙»»»»»» =_«j«««««ˆ«ˆ __=«««««««ˆˆ _«««««««ˆˆ=llÍ=ll ?=bbbb=bb =##___«««««««˙˙====___«ˆˆ««««««==___««ˆˆ««««« ___=«««««««ˆˆ ll =nn___˙«««««˙«« ====___ˆˆ««««««« =___«ˆ«ˆ««««« ___=«««««««ˆˆ ll =bb___«««˙««˙««===___=««««««ˆˆ« ___«««««««ˆˆ=___«««ˆˆ«««« llß ==lllll 2&?4 ==bbbbbb=b=bbbbb n==nn______»»»»˙˙˙Œ«««««˙««ˆˆ«««««««..==n_»»˙˙»˙»»» _«««««j«ˆˆ«==______««««««ˆ«««««ˆˆ«««ˆ==nn_____««««««««ˆ««ˆ«ˆ«««ˆ==______ˆˆ««««««««««««««ˆˆ ==lllll lllll 4444 ==bbb______«ˆ««««ˆ««ˆŒˆ««««ˆ«««ˆ......==b»»œ»œ»»œ==_______««««ˆ«««ˆˆˆ««««««j« ____«««ˆ««ˆ««==ƒb________Œ»»»˙»»»»˙»»»»»»˙˙˙»˙ ==‰ ==& p«««jˆ==lllll b8d>l»»œœ»»»œ»»»ve.=o=agl.cgœ»»»» eiebm==rœ»»»»»œœ»»».oa. aœ»»»» n==>»»»»œ»œ»»œ»i.m. a»»»»œ==to»œ»»œ»»»»»œ. . »»»»œ==»»»»»»»»œœœ. . »»»»œ==∫>»»œ»»œ»»»œ.==∫œœ»»»» ==n«j«ˆ«»»»œœ» lllllÍß=l2&7 =bbbb=bb =b8_»»«««»œ«ˆva=_««««ˆ=. ∫=_««««ˆ _»»»»œ=._»»»»œ =_œ»»»» . »»»»œ=»œ»». =∫=»»œ»œ». œ»»»»œ=. nœ»œ»»».=l b=nœœ»»»»» =»»»œ=. »»»»œ œ»»»» =. œ»»»» =_œ»»»» . _»»»»œ=_œ»»»» .=»»»»œ »»»»œ=. »»»»œ =n»œ»»»œ =»»»œœ» l l llÍ=ll & =bbb=bbb =»œ»»» .=»»»œ» b»»»»œ=. =»»»»œ œ»»»» =. »œ»»» =»»»»œ. »»»»œ=»»œ»» . =»»»»œ ∫>=»œ»» =«««jˆ=ll =»»»»œ. »»»»=œ nœ»»»» =. »»»»œ_»œ»»» =. _»»»œ» =_œ»»»» . »»»»œ=»»»»œ.=»»»»œ n»œ»»===»»»œJ llß=l2&9 =bbbb=bb =8_»»œœ»»v.a=_œ»»»» =. __œ»»»» =_»»»»œ. __»»»=œ» _œ»»»» =. _œ»»»» »»»œ=. =∫»»»»œœ. =»»»»œœ =nœ»»»»œ =l bœ»»»» =. »»œ»» =»»»»œ. _»»»»œ=œ»»»» .=_œ»»»» »»»»œ=. »»»»œ =»»»œ» . b=»»»»œ n=>»»»œ ==«««ˆj l l llÍ=ll & =bbbb=bb =œ»»»» .=œ»»»» œ»»»» =. _œ»»»» =œ»»»» . _=»»»»œ œ»»»» =. œ»»»» œ»»»»=. bœ»»»»=>œ»»» ==»»œ»J =ll »»œ»œ»»œ==»»»œœ»»œ =»»œœ»œ»» =»»»»»œœœ==»»»»œœ»œ =n_=œœœœ»»»»»» -=œœ»»»» «ˆj«« =-œœœ»»»»» ll

6 ß=l3&1 =bbbb=bb =8vœ»»»»a .=»»»»œ »»»»œ=. »»»»œ »»»»œ=. »»»»œ =œ»»»» . »»»»œ=»»»»œ. n=_»»»»œ » n_=≈«ˆ««>. _œ»»»» =nœ»»» .=bœ»»»» n=ˆ««j«»»J»œ =l ‰‰=_««ˆ≈«>.=œ»»»» »»»œ=. b»»»»œ=b«j»»œJ««ˆ» =‰‰ n=_««ˆ«≈>. n=œ»»»» b»»»»œ=. »»»»œn=nˆ«««jœ»»J» l Í=lll & =bbbb=bb =»»»œœœ»». =»»»»œœ»œ. =»»œ»»œœ» ==»»œœœ»»» =»œœ»»œ»» =nn=œœœœ»»»»» =»»œ»» ==œ»»» =lll bb»œœœœ»»»»». =b»œ»»»». =œ»»»».==nœ»»». n=»»»»»»œœœ. «««ˆ =»»»»»œ. =»»»œ».==bœ»»». lll ß=l3&3 =bbb=bbb =_ˆœ«««»»»» .=#»»œ»» =nb__«»»»««»œˆ=. »»»œ» =n_œœJ»»»»». =‰ =Ó=. ====l _«««œ»»»»ˆ=. #»»œ»» =nb__»»»œ«ˆ«»«=. »»œ»» =n_œ»œ»»»» =Ó.====l Í=lll & =bbb=bbb =n««««««ˆˆˆ. »»»œJ==ˆ«««. ==J»»»œ°««ˆ««ˆ««jˆ=‰ =? bpˆ«««««=ˆ««««£=nˆ««« =»»»œ £»»œ» =n_œ»»»» =lll ___-»»»»˙» ====p=ob°c««ˆ«««o=a«ˆ«««p£onc=ˆ«««o ri»»»œte=n£.»œ»» e=nd_»»»»œim.lll =l3&5 =bbb=bbb =b_œ»»»«««ˆ» =. nœ»»»» =b__«»»»««»ˆ=œ. »»»»œ=_»»»»»œœ==Ó. ======l b_«»«ˆ«»œ»» =. n»»»»œ=b__»»««»»œ«ˆ=. »»»»œ =_œ»»»»œ» =Ó.==l l=182 ß Í=lll ?=bbbb=bb =___-»»»˙»» ======bˆ««««« =ˆ««««£ =nˆ««« =»»œ» =£»»œ» n=_»»»»œ =lll ___-»»»»˙» =====∫___˙»»»»» ==lll lll=182 ° [Tempo I]ß ==lllll3?&7 ==bbbbbb=bb=bbbb 1=1=8822 =gggg=8____««»»«œˆœ»»»»»»œ»vaπ... ==»»œ» ==»»»»œgggg nn__»œ»»»»»œ»»œ»»œ==... œ»»»» ==__»»»»œ» gggg==bb_____»»»»»œ»»œ»»»»»œœ...==__»œ»»J» ==gggg n__»»œ»»ˆ«««==._»œœ»»»»»» .. ‰==lllll gggg==∫∫n___ˆ«»œ»»«««œ»»œ»»««==... ˆ«««« ==n««ˆ«gggg ==bb_œœœ»»»»»»»»»»œ... ==»»œ»» n==_»»»»œ» gggg___=«««««««ˆˆˆ=»»œ»»» ... ==__»»œ»J»gggg ###__==œœœ»»»»»»»»œ»»» ... ==‰ lllllÍß ==llll3?&9 ==bbbbbb=bb=bbbb gggg==n#‹‹8_v«««««ˆ»»œ»»»»œ»œa==... nˆ««««==nˆ«««gggg==n#_œœ»»»œ»»»»»»œ» ...==nœ»»»» ==nœ»»»»» gggg###==_c»»œ»»œœ»»»»»»œre... sc==#._»»œ»Jgggg ==‹‹»»»œœ»»»»»»œ»œ... ==‰ ==llllggggn==n##_««ˆ««««œœ»»»»»»œ» ... ==n««««ˆ n==ˆ«««gggg nn#n___==œ»»»œ»»œ»»»»»œ... nœ»»»»==n__»»»»»œ==gggg ###_____»»»œ»»œœ»»»»»œ»» ==... #==__»»»»œJgggg nn____»œ»»»==œœœ»»»»»»» ... ‰==_&» llllÍ

7ß ==llll 4&&1 ==bbbbbb=bb=bbbb gggggggggggggggg==nnb##n__c==˙˙˙««»»««»«œˆ«»««»œa.....ntan==b_«j««ˆile ==eb_e»»»œspn==r_e»»œ» ssibv==_oœ»»» ==‰»»˙» . b==ˆ««« ==«ˆ«« n__«ˆ«««==b_==«ˆj«« llll==ggggggggggggggggg n b==b>˙˙«««˙««««˙««___»œ»»»»»œ»... ==n__J»»»»œ ==b__»»»»œ n==__»œ»» b__==»»»œ _‰»»˙» ==. «««ˆ ==ˆ««« n==ˆ««« ==ˆj««« llllÍß ==llll4&&3 ==bbbbbbb=b=bbbb gggggggggggggggg==nnnn__»»»˙ˆ˙˙ˆ««»»»»««««==.... n_««ˆ«==b_ˆ««« ==nˆ«ˆ««««««.n==__«ˆ«« ≈==«ˆ««« ==bn»»»˙««««‰˙˙«ˆ««>.... ==_»»»œ #_==œ»»» nœ«««»»ˆ» ==. n»»œ»» ==»»»œ ==llll ggggggggggggggg nbn_»»»˙ˆ»˙«««==««ˆˆ«««-... nˆ«««==b«««ˆ==bnn««««ˆ««««ˆ==»»»œ. . n==ˆ««« ≈==«««««ˆ ggb==««˙«»œ»»«˙»«ˆ»»«.... ==«ˆ««œ»»» ..==? llllÍß ==lllll 4&?5 ==bbbbbb=bb=bbbb ==»»»»»»œœ»œ»» ==»»»»»»»œœ»»»œ» _==œ»»»»œœ»»»»»»»»» _»»»»»»œ»»œœ» ==n_œ»»»œœ»»»»»»» ==.. »œ»» ==»»»»œ»»œ ˆ««««ˆˆ«««««««««..==««ˆ«« ==««ˆ«gggge___»»œ»»»»»»»»œœs==p..re__œ»»»»s==siv___»»»»»œo ==lllll gggg __»»œ»»»»»œ=««ˆ««=..«««ˆ«ˆ«««.==ˆ«««gggg==nn__p»»»œ»œœ»»»»»»œo...c==o»»»œr.it.==»»»œgggg bbb____=«««ˆˆ«««««««««»ˆœ««»»=.. nˆ»«««««»»œ==ˆ«««‰ =gggg=nnn_aœ»ˆ««»»«»œ»ˆ««««» t..e==m__œ»»»»»»»»»œpon==___œ»»»»»»‰ lllllÍ °con sempre poco marcatoß=l4&7 =bbbb=bb =gggg_««ˆ«««ˆ»»»«œ«..=»»»œ» =‰ =gggg ___»»»««««ˆœ««ˆ«.. =n__»»œ»» =‰ gggg=bb___œ««««««ˆ»»»«ˆ..=__»»»»œ =‰ =gggg ___ˆ««««««ˆ»œ»»«.. =__»»»»»œ =‰ =l gggg___ˆ«œ««ˆ»««««»» =b__œ»»»»»=‰=gggg___««««ˆœ««ˆ«»»» =_»»œ»» =‰=UÓ=. =”Í=llll ?=bbb=bbb =__ˆ«««««««dim=b.ˆ«««« =nˆ««« =b»»»œ =n_»»»»œ =b___»»»»»œ» =°_ˆ«««««« =«««ˆ« =«««ˆ =n»»œ» =»»»»œ =__»»»»»œ =llll n___>˙»»»»» =. =====UÓ=. =””””

8 [email protected]©J-coune patoufanis a-=;u 2.-L'oiseau à ma fenêtre ß ==lllll && ==VCCif==p8≈«ˆ««v8a««««ˆva==««ˆ« ˆ««««≈»»»œ==»»»œ »»»œ» ==œ»»» »œ»»≈»»œ»==»»»œ» »»»œ==>Œ»œ»» ==lllll ≈»œ»» œ»»»==»»»œ» œ»»» ==≈»œ»» œ»»» =œ»»»»=»»»œ ≈ˆ«««==«ˆ««« «««ˆ==««ˆ«« >Œ»»»œ ==lllll ≈»œ»Œ» ==««««ˆ ««ˆ« ==«««ˆ« «ŒŒ˙««>. ==b»»»œ≈b==«ˆ««« b«««ˆ==««««ˆbœ»»»≈==ˆ««««==««ˆ« «ˆ««« lllll Íß=l4& =≈=b8ˆ««««vabˆ«««=ˆ«««« ≈=«««ˆ« ««ˆ« ««««ˆ=≈««««ˆ=««ˆ« ««ˆ«« ≈=««««ˆ «««ˆ=«ˆ««« l =≈bˆ««««=bˆ««« ˆ««««=≈««ˆ«« «««ˆ=ˆ««««≈=««««ˆ ˆ««« ««««ˆ=≈ˆ««««=«ˆ«« ««ˆ««=l ≈b=ˆ««««bˆ«««=««ˆ«« ≈««««ˆ=«ˆ«« ««««ˆ=≈n««ˆ««=n«««ˆ ««««ˆ=≈«««ˆ«=«ˆ«« ««««ˆ lÍ=lll & =b8œ»»»«««˙va==b»œ»» ==»»œ» =b_»»»œ==lll bte>=»»»˙n. ===b«ˆ««==b««ˆ« ==llln««ˆ« ==b«ˆ«« =n=>˙««« ===lllß=l7& =≈=8«ˆ«««va«««ˆ=««««ˆ ≈=»»œ» #»»œ»» =œ»»» ≈=»»œ» #œ»»»» =»»œ» Œ=l=≈ #=»œ»» »»œ»» =»œ»» ≈=»»»œ »»»»œ »»»œ=≈ ˆ««««=ˆ««« ««««ˆ=Œ =l ≈=««ˆ«« «««ˆ=«ˆ««« Œ=≈=«ˆ««« ««ˆ«=««««ˆ ≈=«ˆ««« =«««ˆ ˆ«««« lÍ=llll & =8«ˆ««v.a==»»œ». ==#œ»»».==#>œ»»» =llll=#»»»œ. ==»»œ». ==««ˆ«. ==#>œ»»» =llll »»»Œœ==te#nŒ««˙«>.=. #=»»œ» =#»»»œ==llll °conß=l1&0 =≈=8««««ˆva«««ˆ ««««ˆ=≈«««ˆ«=««ˆ« «««ˆ«=≈««ˆ«« ˆ«««=«««ˆ« ≈=««ˆ«« ««ˆ«=«««ˆ« l ≈=#»»»œ#=»»»»œ »»œ» =≈#ˆ««««=«ˆ«« «ˆ«««=≈#__œ»»» =#__œ»»»» =__œ»»» ≈#=_œ»»» __»»»œ» =_»»œ» l =≈n__»»»»œ=___»»œ»» __»»»»œ=nœ»»» =œ»»»» œ»»»» œ»»»=»»»˙=l lÍ=lll & =#8»»»œva==#»»œ» =#=œ»»» =»»œ» ==lll#œ»»»==#=««ˆ« =#=«««ˆ ==#«««ˆ ==lll°n=˙««««˙ ====°#˙«˙««««˙=_» lll lll ==lllll 1&&3 ==F°#8m_»»œœ»œ»»»»»œv»I.a==ram_œ»œ»»»»»œ»»»œlI.l.==m_»»»»»œœœ»»»œ»I. ==####mœ»»»œ»»»œ»»œ».==lllll n==nnm_«»»ˆ»˙«ˆ«««»»œ»I. ==m_««ˆ«»œ»»I #==###m__œ««˙«»»»»œ˙»»»» ==n»»»œ ==lllll ##m«ˆˆ««««ˆœ»»»I==nnmˆ««ˆˆ«««œ»»» ==nm«««ˆˆˆ«««»»»œI ==###m_«ˆ««««ˆ«»»ˆ»œI ==lllll##==###m__˙˙»˙»»˙««œ«««««I ==#m»»»œI #==m__«««ˆ««ˆˆ««ˆ»»»˙ nn_==__««ˆ«««ˆ««»?==lllll#f###m_˙Œ»»»»»»˙˙=»»œ»=Ima##rm_c««ˆ«=œ»»»=Ia. tom_»»»˙˙»˙»»Œ»»»œ==I ‹‹m==ˆ«««œ»»»I. lllllßÍ

9ß ==lllll1?&8 ==####m_»»»œ»»Œ»˙˙˙»»»==I ##mœ»»»««ˆ«I==.nnnm_˙»»»˙˙»»»»˙»»ŒÈ ==n«««ˆ&. ==lllll m_»»»˙»˙»œ»Œ»˙»» bb==m____«««ˆœ»»»i. m_˙»»»»»˙Œ˙»»»»œ==m___««ˆ«œ»»» .==lllll m_˙»˙Œ»»»˙»»»œ»» ==m__««ˆ«»»œ» . ==m_Œ˙»»»»»»˙˙»»˙» ==__ˆ«««. lllll==m_˙Œ˙»»»˙»»»»»»˙ ___««ˆ«==. m_ˆ«««ˆˆ«««»»»˙==___»»»»œ». ==lllll m»»»œ ==m»»œ» U∑==m»»œ» UŒ==lllll lllllTπ8≈««ˆ«==.ve8aˆ««««vmaˆ«««==««ˆ««p≈»»œ»o. »œ»» I==»»»œ» »»»œ≈»»»œ==. »»œ» »»»»œ==»»»œ>»»»œŒ lllllÍß=l2&4 =≈8=œ»»»va»»»»œ =»»»œ ≈ »œ»»=»»»»œ »»»œ=≈ ««««ˆ=ˆ««« «««ˆ«=Œ =l ≈=««ˆ«« «««ˆ =««««ˆ Œ =≈b=««««ˆ b««ˆ«=ˆ«««« ≈=«ˆ««« «««ˆ=««««ˆ l =≈ bˆ««««=b««ˆ« «ˆ«««=≈ ««««ˆ=ˆ««« ««««ˆ=≈ ˆ««««=«««ˆ ««««ˆ =≈ «««ˆ«=«««ˆ ˆ«««« lÍ=llll & =8»»œ».va==»œ»». ==«««ˆ. ==>œ»»» =llll .»»»Œœ==Œ«˙««>.=b.œ»»» ==b»»»œ==llll b=»«˙««»œ» ==b»»»œ. ==»»»œ. =b_=œ»»». =llllß=l2&7 =≈=b8ˆ««««vab«««ˆ=««««ˆ ≈=««ˆ«« «ˆ««=««ˆ««≈ «ˆ«««=««ˆ« «««ˆ«=≈ˆ««««=«««ˆ «««ˆ« l=≈bˆ««««=b«««ˆ =««««ˆ ≈«««ˆ«=«ˆ«« «ˆ«««=≈n««««ˆ=n««ˆ« ««««ˆ=≈«ˆ«««=««ˆ« ««««ˆ l=≈ «ˆ«««=«««ˆ ˆ««««=≈œ»»» #=»»œ»» œ»»» ≈=»»»œ#=»œ»»» »»»œ Œ=lÍ=lll & =8bv˙»»»a_=» ===b»»»œ. =b=»»»œ. =lll=n»»»œ. ==b_»»»œ. =n=>˙»»» ===lll=_»œ»». =_=»»»œ. =#__œ»»»»=. =#__>»»»»œ=lllß=l3&0 =≈=8#v»»»œa#œ»=»»» œ»»» ≈=»»»œ œ»»»» =»»»œ ≈=««ˆ«« «««ˆ=««««ˆ ≈ »»œ»=»»œ»» »»»œ=l ≈=«««ˆ« «ˆ««=«««ˆ« ≈ »œ=»» »»»»œ »œ»»=≈ «ˆ«««=«ˆ«« ««««ˆ=≈ »»»œ =œ»»»» »»»œ l=≈ «««ˆ«=ˆ««« ««ˆ««=≈ »»»œ=»»»»œ »œ»» =≈»»œ» »»œ»»=»»»œ Œ=lÍ=lll & =#__»»œ»» ==_»»»œ==_»»»œ==»œ»» ==lll œ»»».==»»œ». ==ˆ«««»»»˙==««ˆ«. =lll=w«ˆ««. ==«««ˆ. ==ˆ«««. =««ˆ«=> lllß=l3&3 =_8«≈««ˆva=»»»œ »»»œ» »œ»»=_≈««ˆ« »»»œ=»œ»»» »»»œ=__ˆ≈««« »œ»» =»»œ»» œ»»» __»»»»»œ»œ»=l=__œ»»»»»œ»≈» _««ˆ««=_««ˆ« _««ˆ««=_»»»œ≈œ»»»» =ˆ««««_«««ˆ ˆ=«««« _»»»»»»»œœ_=?» »»»œ=l »»»œ=≈=œ»»» œ»»»» »œ»»=≈ˆ««««=««ˆ« ««««ˆ =≈««««ˆ ˆ«««=««««ˆ l ==∑ =”Í=lll & =»œœ»»»»œ==>»»»œœ»»»œ ==_>»»œœœ»»»»» =_>»œ»»»»»œ»œ=lll=_>»œ»»»»»»œœ ==>»œ»œœ»»»» ==>»œ»œœ»»» =SŒ=lll Œ=p_««ˆ«. ==__««ˆ«« =__=««««ˆ =lll ___=ˆ«««ˆ«««« Œ=Ó=”””

10 [email protected]©?ouloujiun 3.-Paresse ß=l & =bbb=1A82n=dŒan=te e‰=spr=e_«««ˆssi=voŒ==‰ =_«««ˆ==l Œ ==‰ =_«««ˆ =Œ==‰ =_«ˆ««==l Í=llll ?=bbb=182=__ˆ««««œ»»««» =««««ˆ «ˆ««=j«œ»«»»»»ˆ»»«-=»»»»œ =»»»œ __»»ˆ«««»««œ«=««««ˆ =««ˆ« =œ»»»»»»ˆ«««j- œ»»»» =»»»œ =llll __»»œ»««««««ˆ =««ˆ«« =«ˆ«« œj«ˆ««»»»»»» -=»œ»»» =»»œ» __««ˆœ»«»«»««=ˆ««««=«ˆ«« =««j»»»»«œ»ˆ- »»»œ» ==»»»œ llll °° °°ß=ll3& =bbb=‰=«««ˆ =«««ˆ =ˆ«««. =_»œ»» =n«««ˆ==jˆ«««=«««ˆ.=_»œ»» ==ll nˆ««« =ˆ««« =«««ˆ =«ˆ««. _=»»œ» =ˆ«««==ˆ««j« =ˆ««« #=_»»»«ˆ««œ =«««ˆ llÍ=lll ?=bbb=__«««ˆj«««»ˆœ»«» =ˆ««« =«««ˆ =»»»»»j«««ˆ»œ =œ»»»» =»»»œ __«««œ»»»«ˆ««=ˆ««««=ˆ«««=»»»œˆ«««j»»» =»»»»œ =œ»»» =lll __ˆ««««««œ»»» =««««ˆ =ˆ««« n=ˆ«««jœ»»»»»» =œ»»»» »»»œ=#__ˆ»»œ»«««««««=ˆ««««« =ˆ««« =»j«««ˆ»œ»»»»» =»»»»œ» =»»»œ lll °ß=ll5& =bbb=ˆ«««=. ==j«««ˆ =ˆ«««œ»»» =Ó=. ===»œ»» ==ll #««««ˆ =#««ˆ«« =n«ˆ«« =ˆ«««. =»»»œ =«««ˆ==nˆ«j«« =«««ˆ n=»»»œ =‰ llÍ=lll ?=bbb=#«««ˆ_«œ««»«««»»ˆ=n««««ˆ=««ˆ« =_««»»œ»j»»ˆ«»» =»»»»œ =»»œ» _«««««ˆ«=««««ˆ=«ˆ««=»»»»»»«ˆ««œj=»»œ»» =»œ»» =lll _««»«»»«œ««ˆ =nˆ«««« =«ˆ«« n=œj««»ˆ»»»»«» »»»»œ=»»»œ=_œ»»»ˆ««««««=«ˆ««« =«««ˆ =bœ»»»»»ˆ«««j» =»»»»œ =»»œ» lll °ß ==llll7&?==bbbbbb==_»ˆ««œ«»»«»»«œ«» ==nnœˆ««««»»» ==nœ«»»««»ˆ ==#«««««ˆˆ«. #==«»œ«««ˆ»» ==«ˆ«««« _«««œ»«ˆ»«»««««ˆ==ˆ««««==«««ˆ‰==ˆŒ««« ==ˆ«««« ==«««ˆ«‰« ==llll°bœˆˆ«««««»««»«» ==nœ«ˆ»»»««« ==n««ˆ«««ˆ«j n==««ˆ»»»œ»«» ==œ»««»»«»ˆ ˆ»«»«»«œ==°»»œ»ˆ«««««ˆ«««==»œ»»«ˆ«««==nj«««««ˆˆ« ==ˆ«««œ»»»»» . ==œ»»»» ==»»œ» llllÍ

11ß ==llll9&?==bbbbbb==n#_ˆœ«»»««««»«ˆ««==n«««ˆ«»»»œ ==«««ˆˆj««« ==#nœˆ»«»»««»» ==«««»»»»ˆœ ==»««»»œ«ˆ n==««ˆ««««««»»»œˆ »»»œ«ˆ«««==nˆ««j««««ˆ==ˆ«««»»»»»œ==. œ»»»» ==œ»»» ==llllgggggn_«««ˆˆ«»ˆœ««»««««««»«==#nˆ»œ»»««««==«ˆ«j««««ˆ ==#œ»ˆ«««»»»» ==nˆ»œ«««»»» ==ˆ»«»»«««œ n_««««««««ˆˆ»»»œ==. «»»œ««»«ˆ==«««ˆ==«ˆ»»«««»»»œ ==#»«««»»»œˆ ==»»«»ˆœ««« llllÍß ==llll1&?1 ==bbbbbb==nn_ˆ«««»»»®œ==bn»»»»»«ˆ««œ«« ==#b»»»»»«««œˆ« #==n•_»»»»»ˆ««œ«« n•==__»»»»»«««œˆ œ»»»»»»»»»œ==_»»»»»»œ»»»»œ #__œœ=»»»»»»»»»»»=__»»œ»»»»œ» ==.. ŒŒ==‰‰==_-»»Jœ»Œ ==n_œ»»» ==‰ llll ==«««««Œˆ #ˆ=«««=« nˆ«««‰==n»œ»»‰ ==_-»»»»»»»œœ n==_»»»»»»œœ ==ˆ«««««Œ ««««ˆ==«««ˆ‰==°»œ»»‰ ##==___-»»œ»»œ»»» ==_œ»»»œ»»» llllÍß ==llll1&?3 ==bbbbbb==°‰ˆ«««««==#n8ˆ«ˆ««««««va==n«««««ˆ«ˆ ==nˆ»»«««»œ n==ˆœ«««»«»»» ˆœ==»«»««» «ˆ«««««««ˆ==«ˆ«ˆ«««««==ˆ««««ˆ«« ==#œ»»»»»»œ ==_œœ»»»»»»» #==n_œœ»»»»»» ==llll ggggg#_ˆ«««««˙˙»»»»»»ˆ«««==...#««««ˆ==nˆ««« ==#n_»»ˆ««œ»« ==__««««œ»»»»ˆ n==__»»»œ«««ˆ #««ˆ««««««ˆ==««««««ˆ««ˆ==ˆ«««ˆ«««==__««ˆ«»»»œ.==œ»»»»»»»»»» n==œ»»»»»»»»»» _»llllÍß=l1&5 =bbb=ggggg b__˙˙»»»»»»»»˙=... =====Ó. ====l ‰=œ»»» =»œ»» =»»œ»» =»»œ» =»œ»»» =œ»»» =»»œ» =_»»œ» n=_»»»œ __=»»œ» __=»»»œ» lÍ=lll ?=bbb=gggg bn»»»»˙ˆ»˙«««=.. ˆ«««=ˆ«««=««ˆ« =««««ˆ =«««ˆ =œ««»«œˆ»»»» .. =«ˆ«« «ˆ««=bn_œ»«»««»ˆ=.. =lll _»««««»œˆ««»«=««««ˆ=«««ˆ=»»»œ=»»œ»» =»»œ» =_»»«œ»««««««ˆ =ˆ«««« =«ˆ«« =»»œ» _=»»»»œ n=œ»»» lll °° ==llll 1?&7 ==bbbbbb==ggggg n___«««««»œ»œœˆ«»»»»»» ==__«»»»«ˆ«»»«»»œ ==___»»»»«««»»ˆ»œ ==____»»»œ»»»»»œ _____==œ»»»»»»»»œ _____œ»»»»»»œ»»==8pˆ«»««œ«««»»voa==co»»œ««»««ˆcr==eœˆ»«««»»sc. ==___»»œ»»»œ»Jrit.n___==»œœ»»»»»» _»»»œ==& llll ==co__ˆ¯««««jn___°«»»»««ˆ»»»œœ»œa==mt...aerm«ˆ««c==paotoˆ«««i==l_‰œ»»‰»ˆ»»«»»œ««ba...ss==«œ«»»«»ˆo ««»«»»ˆœ==__«jˆ«««¯==nnn_««ˆ‰«œœœ»»»»»»» ...==__»»»œ ==j««ˆ« -ˆ«‰««»œ»»‰»»»»œ==... »»ˆ«»œ««==_»»ˆ»«««œ llllßÍ

12ß=l 1&9 =bbb=n___œ»»»»œ»»œ»=... ==___»»œœ»»»»‰» .. n=_««ˆ« =«ˆ«« b=_»»»œm.ar=cato=_»»œ» =»»œ» =œ»»» =l =8vœ»»» a =_»»»»»œ ___»»»»»»œ=____»»»»»œ=___»»œ»» _=œ»»» =»»»œma#rœ»»»=cato»œ»» =œ»»» =»»œ» n=œ»»» lÍ=lll & =bbb=__««¯ˆ««j «««ˆ=««ˆ«=««ˆ« =‰««ˆ«. n=_»»»œ __=œ»»» ?=__««««ˆ««« =«ˆ«««« ˆ«««=»»œ» =»»»»œ =»»œ» &=lll #__«ˆ«¯««j=ˆ«««ma=r«ˆ««cat«««ˆo=«««ˆ=««ˆ« =««ˆ« ?°=_«««««««ˆ ««««ˆ=«ˆ««=»»»œ =»»œ»» =œ»»» & lllß=l2&1 =bbb=8n=v»»»œa »»»»œ=n_»»»»»»œ=n____»»»»»»œ=__»»»»œ =_»»»œ =»»»œ =_»»»œ»» =œ»»»» #œ»»»=»»»œ=»œ»» =l b»»œ» =nœ»»»» =_»»»»»œ =___»»»»»œ» =_œ»»»» =»»»œ »»»œ=»»»»œ=_»»œ»»» =_œ»»» . =_=» lÍ=llll & =bbb=_««¯j«ˆ =««ˆ««manrˆ«««=catoˆ««««=#««ˆ«=«««ˆ =«ˆ«« ?=_m«««ˆ«««a=rnc««««ˆato=«««ˆ _œ»»»»»»»=»»»œ» =œ»»» =llll ˆ»»«»œ««=. bœ»»»»» =»»»»œ» =__ˆ«««Œpocbo=_«««ˆ«rit.__=«««‰ˆ _ˆ«««Œ=_ˆ««««=_‰«ˆ«« =n_«»»»œ««ˆa t.e=m»»»»œpo=»»»œ llllß ==llll 2&?3 ==bbbbbb==««««ˆ==nˆ««« ==ˆ«««« ==ˆ«««« ==«ˆ«« ==ˆ«««« ∑ˆ««««==ˆ«««==ˆ«««««==««««ˆ ==«ˆ«« b==«««««ˆ ==llll cˆœ««««»»»‰««an==ta»»»œ««««ˆbi==le_«»»««»œˆ ==___«ˆ«««««ˆ‰ . _=»»=»»œœ» »»»œ==__«»»ˆ»«œ«==. »»»»œ ==»»œ»»» ==__œ««»»ˆ«» ==__»œ»» ==__‰jˆ««« llllÍß ==llll 2&?5 ==bbbbbb==__>»»»»»œ»»»Jœ»»œ==.. -»»»œ==__>»»œ»»œ»»»J»»œ»==. -»»»œ.==‰ ==œ»»» ==œm»»»»»»»»»» ar==cœ»»»»»»»»» aton==œ»»» b==»»œ» _==œ»»» llll==bn__>ˆ»»»««œ«««˙«««. ==«ˆ«««poc==noˆ«««a p==o»œ»» co d==»»»»œim.nœ==»»»» >««««ˆ==ˆ««««==n>ˆ«««==#_J»œ»» ==n_»»»œ==llllÍ ß=l2&7 =bbb=Œ==‰ b_»J»»œ=__»»»»œ==Œ =‰=__-»J»»»œ =__»»»»œ =l =Œ °=‰ =___»»J»»œ» =__»»»»œ =Œ ==‰ ___»»»œJ»»=____»»»»»»œ==l ____w.==” Í=lll ?=bbb=°__p»»«ˆœ««««»«iù=cˆ««««alm=««ˆ«ato«»j«»»»»»»ˆ«œ=»»»»œ=»»»œ °=__«««ˆ««« ««««ˆ=«ˆ««=»»»»»ˆ«««»jœ =»»»»œ »»œ»=lll =__ˆ»»«««««œ«» ˆ««««=ˆ«««=»œ»ˆ«««j»»»» =»œ»»» »»»œ=__»œ»«««ˆ««»«=«««ˆ« =«««ˆ°bœ««»»»j»ˆ«=»»»»œ=»»»œ =lll8__vwb .=_« =”””

[email protected];ønq 13 4.-Dansons! ß ==llll ?& ==bb CCV==ifF_>«ˆ««««ˆe.==t âsep>ˆ«««««ˆc==.re∑_==>««««ˆˆ«. ==>«ˆ«««ˆ«. ==llll >_.‰œ»»œ»»» ==««ˆ«. ==«««ˆ. ««ˆ««..œ»œ»»»» ==«ˆ««. ==_‰«ˆ««ˆ««. ˆ«««==. «««ˆ. >ˆ««««««ˆ««ˆ==. &==llll _>œ»‰»»»œ». ==««ˆ«. «ˆ««.==__«««ˆœ»»»»œ».. ==«ˆ««. _=ˆ»œ»»»»œ=««««.. ««««ˆ.==__ˆœ»»œ»»»«««.. ====ˆ«««. llll Íß ==lllll4&& ==bb ==__»»»œœ»»‰. «««ˆ==«ˆ««___»œ»œ»»»««ˆ«..==«««ˆ. ==__»»»»»œœˆ«««. ==««ˆ« °t___e>>»»»œ»œ»«ˆ««==n. ==lllll >fˆ«««‰. ==«««ˆ. «ˆ««.==__>«««ˆ«‰. __ˆ««««==. __««ˆ««. _>«««ˆ‰==. _«««ˆ.==_«««ˆ. >«ˆ««‰.==«ˆ««.?==ˆ«««. lllll°_ˆˆ«««≈««==. ««ˆ«. «««ˆ.==««ˆ«. ≈«ˆ««««ˆ.==__ˆ««««. __ˆ««««.==__«««ˆ«. ˆ«««ˆ««≈==. _ˆ«««. _=ˆ=«««. _bˆ«««.b>==≈»»œ»»»œ. ˆ«««. ==«««ˆ. ˆ«««. lllllÍ 7ß ==lllll ?& ==bb n==_>‰˙»»». =ˆ«««=. «««ˆ. ˆ«««==. ˆ«««.==_>‰»»˙». ==ˆ«««. ««ˆ«.==«««ˆ. ==««ˆ«. ==lllll#c_>»œ»»‰o.n==°ˆ«««. «ˆ««.==__>‰»»»»œ. ==ˆ«««. «ˆ««. _>==»»»œ‰. «ˆ««.==«««ˆ.n>œ»»»‰.==«««ˆ. ==«ˆ««. lllll te>==‰»˙»» n. ««ˆ«.==««ˆ«. ˆ«««.==««ˆ«. ==#>‰»»˙» ==ˆ«««. «ˆ««.==««ˆ«. ==«««ˆ. lllllÍ 10ß ==lllll ?& ==bb #==_>»»»œ‰. «««ˆ==. ««ˆ«. __>œ»»»»‰.==««ˆ«. ==ˆ«««. _>»»œ»‰. ==ˆ«««. «««ˆ.==n>»»»œ‰. ==ˆ«««. ˆ«««. ==lllll t>e‰»˙»» n.==«ˆ««. ˆ«««. ==«««ˆ. «ˆ««==. #te>‰˙»»»n==. ˆ«««. «««ˆ==. ˆ«««. ==«««ˆ. lllll==##‰»»œ»»»œ ==#_ˆ«««. _#«ˆ««==.n‰»»»œœ»». ==_ˆ«««. _««ˆ«.==‰»œœ»»»». _==ˆ«««. _«««ˆ. ==œ»œ»»»»‰. _«««ˆ==. &_ˆ«««. lllllÍß ==llll1&&3 ==bb #==‰»»»œ. #__ˆœ«««»»»»==.. _ˆ«««.n_=‰œ=»»»». __ˆœ»»»«««..==_««ˆ«. œ»»»‰.==_«ˆ««. ==_ˆ«««.#»œ»»‰ ==_ˆ«««. _==ˆ«««. llll t>e»˙»»‰==n#._«««ˆ. ==_ˆ«««. _««ˆ«.==_ˆ«««. ==#te>‰˙»»» n. ==_ˆ«««. _«««ˆ.==_ˆ«««. _==«««ˆ. llll#==#>‰»»»»»œœ. #==««ˆ«. «««ˆn.n==_>œ«««ˆ»»»»»œ. ==«ˆ««. #ˆœ»»»»»œ««««..==nˆ««««. ==#_ˆœ»»»»»œ«««.. ==ˆ«««. llllÍ

14ß ==lllll1&&6 ==bb ##==__œ»œ»»»»‰. #==«ˆ«« #ˆ«««==___œœ»»»»»««ˆ«.. ˆ«««.==#__»»œ»»œ»«ˆ««. ==ˆ«««gggg.###t___e>>œ»»œ»»»»»œ=«ˆ««=n.?==lllll#_>‰»»œ». #==_ˆ«««. _ˆ«««.#==>‰»»»œ. #__«««ˆ«==. __ˆ««««. >»œ»»‰==. __««««ˆ. ==__««ˆ««. __>»»»»œ‰. ==ˆ«««. ««ˆ«.==lllll##__>ˆ«««««ˆ≈.#==_ˆ«««. _ˆ«««.==_ˆ«««. _>≈ˆ«ˆ««««.==#__ˆ««««. ==__ˆ««««. __#ˆ««««.#==>««ˆ«««ˆ≈. __«ˆ«««. ==__««««ˆ. __ˆ««««. ==>««««ˆˆ«≈. ˆ«««. ==««ˆ«. ˆ«««. lllllÍß ==llll 1?&9 ==bb ==_>ˆ«««ˆ««≈. «««ˆ. ==«««ˆ. ˆ«««n.n==>ˆ«ˆ««««≈. __««««ˆ. ==__««««ˆ. __ˆ««««.==>ˆ««««ˆ«≈. _««ˆ«.==_ˆ«««. _bˆ«««==.b>»»»»»œœ≈. «««ˆ.==ˆ«««.&ˆ«««.==llll b_t>«««œˆ»»»s»»»œe.on==n.or__»œ»»œ»‰»e.==et»»»œa. c==œ»»»c. et_>eœœ»»»»»»»»œ»n.nt==u. é__»»»‰»œ»œ. ==»œ»». »œ»»==. llll »‰»œ».==b»»»œ»»»»œ.. ==»»œ». _œ‰»»»». ==œœ»»»»»».. »œ»».==»œ»»‰. ==»œ»». œ»»». ==»»»œ‰. ==»»»œ. œ»»». llllÍß=l2&2 =b =‰ »»»=œ. œ»»». »»»œ=. »œ»».=‰ =œ»»». »»œ».=œ»»». =»»œ». l=‰ =n»»œ». »»»œ.=‰ =œ»»». œ»»». =‰ »»»œ.=œ»»». ‰=œ»»». =»»»œ. l =‰ #=»»»œ. »»»œ. =»»œ». œ»»».=#ˆ««««. =«««ˆ«. =n«««ˆ. =>«««ˆ. lÍ=lll & =b b=>»˙»». ===>»»»˙. ===lll=n#»»œ»»»œ. ==_»»œœ»»». ==œ»œ»»»». =_»œœ»»»».==lll ##=»»»œ»»œ. =#n_»»»»»œœ=. =»œœ»»»». ==_œœ»»»»». =lllß ==lllll 2&&5 ==bb n#==___œ»»»œ»»‰. nœ»»».==#»»»œ. ____»»»œ»»»œ«ˆ««..==«««ˆ. #___==»œœ»»»»ˆ«««.. gggg«ˆ««.#==##___t>>œœ»»»»»»»œˆ«««en==.lllll __S«ˆ««««ˆ««ˆ‰. ==__»»œ»»œ»».tr__èn»œœ»»»»».sbb==___sˆ«ˆ«ˆ«««««»»»»»œœ»..on__œœ»»»»»»o.==re___«««ˆ«ˆˆ«««œœ»»»»».. b==_»»œ»»»œ. n___==««««ˆ«ˆˆ««»œ»»œ»»».. __>»»»»»»œœ==lllll _ˆ««ˆ«««ˆ««‰. ==b__»»»œœ»» __»»œ»»» ==bb__««««ˆ«ˆ«ˆ«œ»»»»»œ.. _»»»»œ==. __ˆ««««««ˆˆ«»œ»»»œ.. ==_»»»»œ. t««««ˆ«ˆˆ««»»œœ»»e.n==. lllll _«ˆˆ««ˆ««««‰.==__œ»»»»œ»» __=»»»»»œ=_««««ˆˆ«««ˆ»»œœ»»».. ==_»»»œœ»». _ˆˆ««««ˆ«««»œœ»»»..==_œ»œ»»»». ==>«««««««ˆˆˆœ»»»œ» lllllÍß ==llll 2&&9 ==bb _==«ˆ««««ˆ.poco=«ˆ««««ˆ=. rit_.∑ˆ««««ˆ«.==«««ˆ««ˆ. ==? llll p_==Œ˙»»»‰ch«ˆ««a.n==«««ˆ.tba«««ˆ«««ˆsn.ot==u__ˆ««««««t.ennt_e««ˆ«»»Œ»˙==u.n.. ˆ«««.==ˆ«««ˆ«««. __ˆ««««««.==llll_»»»Œ˙‰ ==«««ˆ. ˆ«««.b==ˆ««««««ˆ. __ˆ««««««.==bÓ»»œ»«««ˆ. . ==««ˆ«. _»»œ«««»ˆ. »»»»œ==___»»««ˆ««««œ». b_==œ»»» llll _Œ»»»˙‰==«ˆ««. «ˆ««.==b«««««ˆˆ«. __«««ˆ«««.==b__>»»»œ»ˆ«««. .==ˆ«««. __œ«»»«»«ˆ. ==__»»»œ» ____««««««ˆ»»»œ.==b__œ»»» llllÍ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook