Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Koharik Gazarossian - Works for String Quartet

Koharik Gazarossian - Works for String Quartet

Published by Haig Avakian, 2018-05-29 06:47:13

Description: Գոհարիկ Ղազարոսեան, Ստեղծագործութիւններ լարային քառանուագի համար
Խմբագիր` Հայկ Աւագեան
Գահիրէ, 2005

Keywords: Armenian, Gazarossian, Ղազարոսեան

Search

Read the Text Version

q-n{uf,hq fluguFnubutuKOHARIK GAZAROSSIAN u sbfl-Du$n n D nFflhhl,l, bF LUFUShI, fUtlUl,nhU$h luuuP WORKS FOR STRING QUARTET

WORKS FOR STRING QUARTET Edited by HAIG AVAKIAN Cairo 2005

¶àвðÆÎ Ô²¼²ðàêº²Ü êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð Ȳð²ÚÆÜ ø²è²Üàô²¶Æ вزð ÊÙµ³·ñáõÃÇõݪ вÚÎ ²ô²¶º²Ü ¶³ÑÇñ¿ 2005

Ulu hutnnfig LnJu \P tnbuOtaurhhnkh {u1\tu\r\"u 0 Furpbqnpbrutlu 0 Q04hu ontp llfrntphru 0 <Uurph 0fi\ .6. ?uqpp hfrtl 0tu4puri>-[r0 rlb\b0tuuntpbrudp Squrqpntpln 0' l-'ntqurp S quqpruutnt 0 Funbpnt bt 6ui0u0fr2bpnt 2upnr-ubp bt k2ur4pntil' {u:tt Utuqhu0 ict ul. ,L3,..11.r \. . o/1. YA: gl+tl fJ

ÞÜàðвβÈÆø Îáõ ·³Ù ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÝ»ñë Û³ÛïÝ»Éáõ ¶³ÑÇñ¿Ç дÀØ-Ç í³ñãáõû³Ýª áñÁݹáõÝ»ó Ñá·³É ³Ûë ѳïáñÇ ïå³·ñáõû³Ý ͳËë»ñÁ£ Ú³ïáõÏ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ïÇÏ. êûݳ ä»ïñá뻳ÝÇÝ (ö³ñǽ)ª áñ ïñ³Ù³¹ñ»ó ¶.Ô³½³ñá뻳ÝÇ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ »õ ÃáÛɳïñ»ó ³ÝáÝó ïå³·ñáõÃÇõÝÁ£ Ð. ². vܺð²ÌàôÂÆôÜ ÀÉɳÉáí µ³ñÓñ³ÑÙáõï ¹³ßݳϳѳñáõÑǪ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ýáõ³·³Ïóáõû³Ùµ, »õ Ùdz϶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳ÝÇ (Î. äáÉÇë, 21 ¸»Ï- óï»ñ³å³ñÁ (ballet)ª Øûñ ÙÁ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ï»Ùµ»ñ 1907 - ö³ñǽ, 29 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1967)ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõû³Ý ·É˳õáñ Ƶñ»õ Ô³½³ñá뻳ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ-Ù³ëÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, åÇïÇ Ï³½Ù¿ñ ¹³ßݳÏÇ Ý»ñáõ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ³é³çÇÝ ÷áõɪ ÏÁ·áñÍ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éݳñϻ٠·áñÍÇù³ÛÇÝ »ñ³Åßïáõû³Ý ÷áùñÝáõ³·³ß³ñ»ñ, Ù³Ýñ³Ýáõ³·Ý»ñ »õ »ñÏáõ ùáÝ- Ïï³õÇ Édzϳï³ñ ·áñÍ»ñáõÝ ùÝÝ³Ï³Ý ËÙµ³-ã»ñÃû£ ê³Ï³ÛÝ áã Ýáõ³½ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ ·ñáõû³Ý (critical edition), ÛáÛë áõݻݳÉáíÝ»ñϳ۳óÝ»Ý Ý³»õ Çñ ÙÇõë ·áñÍ»ñÁª çáõóÏÇ ³ÛÝï»Õ µ³ó³Û³Ûï»É ËáñÇÙ³ó, Ýñµ³½·³ó,»õ ¹³ßݳÏÇ, óõçáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ, ëñÇÝ·Ç íë»Ù ÇÙ³ó³Ï³Ýáõû³Ùµ ûÅïáõ³Í »ñ³Åßï³-»õ ¹³ßݳÏÇ, »é³Ýáõ³·Ç (¹³ßݳÏ, çáõÃ³Ï »õ ѳÝÇ ÙÁ ó³ñ¹ ³ÝÛ³Ûï Ùݳó³Í Û³ïϳÝÇß-óõçáõóÏ, »õ ¹³ßݳÏ, ëñÇÝ· »õ çáõÃ), ɳ- Ý»ñÁ£ñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·Ç, ÑÝ·³Ýáõ³·Ç (ûåáõ³ »õɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·, »õ ëñÇÝ· »õ ɳñ³ÛÇÝ ²Ûëï»Õ ÉáÛë ï»ë³Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»-ù³é³Ýáõ³·), »ñ·»ÑáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ñáõÝ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ïÇÏ. êûݳµ³½Ù³ÃÇõ ٻݻñ·Ý»ñ »õ ËÙµ»ñ·Ý»ñª ï³ñµ»ñ ä»ïñá뻳ÝÇ Ùûï, ö³ñǽ, áñ ½³ÝáÝù ųé³Ý- ·³Í ¿ Çñ Ñûñ³ùáÛñ¿Ýª ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳- Ý¿Ý£ Ȳð²ÚÆÜ ø²è²Üàô²¶ STRING QUARTETγ½Ùáõ³Í ¿ ãáñë ß³ñÅáõÙ¿ (movement), ´.-Êáñ³·Çñª Quatuor à cordes [ȳñ³ÛÇÝáñáÝù µáÉáñÝ ³É ݳ˳å¿ë ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»- ù³é³Ýáõ³·]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian:ó³Í »Ý ǵñ»õ ¹³ßݳÏÇ ·áñÍ»ñ£ ²é³çÇÝ »ñÏáõ ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·:ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ¹³ßݳÏÇ Suite-Ç (Üáõ³·³ß³ñ) Âáõ³Ï³Ýª 23 سÛÇë 1952, ö³ñǽ: »ñê 8:³é³çÇÝ »ñÏáõ ß³ñÅáõÙÝ»ñÝ »Ýª “Prélude” ¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ë»õ Ù»-(ܳ˳µ³Ý) »õ “Au son de Davoul” (¸³õáõÉÇ É³Ý: Ø»ÍáõÃÇõݪ 26.9x34.8 ëÙ.£ÑÝãÇõÝÇÝ ï³Ï), »ñÏñáñ¹Áª Album bien tempéré-Ç ÎÁ ·ïÝáõÇÝ Ý³»õ ãáñë Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõÝ(´³ñ»÷áË»³É ³ÉåáÙ) ÃÇõ 16 “Prélude: ³é³ÝÓÇÝ Ýáõ³·³Ù³ë»ñÁ£Pechrev”-Ý (ܳ˳µ³Ý. ö»ßñ»õ) ¿1£ ².-ÇÝ »õ ´.ÇÝ ÙÇç»õ Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñµ»-ÎÁ ·ïÝáõÇ »ñÏáõ ӻ鳷Çñ. ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²é³çÇÝ ß³ñÅáõÙÇÝ Ù¿ç, ².-Çݲ.-Êáñ³·Çñª Quatuor à cordes [ȳñ³ÛÇÝ ù³- ѳï³Í 29-Á (áñ ѳï³Í 28-ÇÝ ï³é³óÇé³Ýáõ³·]: лÕÇݳϪ Koharik Gazarossian: ÏñÏÝáõÃÇõÝÝ ¿) çÝçáõ³Í ¿ ´.-ÇÝ Ù¿ç£ ÜáÛݺñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·: ß³ñÅáõÙÇÝ Ù¿ç, ². ӻ鳷ÇñÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÂáõ³Ï³Ýª 23 سÛÇë 1952, ö³ñǽ: »ñê 6: ûñà ÙÁª áõñ ³õ»Éóáõ³Í »Ý ß³ñÅáõÙÇÝ í»ñçÇݶñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ϳåáÛï ѳï³ÍÝ»ñÁª 37-45£ ´.-Á ÏÁ í»ñç³Ý³Û ѳï³ÍٻɳÝ: Ø»ÍáõÃÇõݪ 27x35 ëÙ.£ 36-áí£ ²é³ÝÓÇÝ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³-ÎÁ Ïñ¿ ÏÝÇùª Ñ»ï»õ»³É ·ñáõû³Ùµ. å¿ë ÝÙ³Ý »Ý ².-ÇÝ£“SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS Ðñ³ï³ñ³Ïáõû³Ýë ÑÇÙùÁ ÁݹáõÝ»óÇ ².& ÉDITEURS DE MUSIQUE, 3 JUIN 1952 - ӻ鳷ÇñÁ£ Ò³ÛݳϳåáõÙÇ (legato) »õ »ñ³Ý-669,585, 10, Rue Chaptal, PARIS”£ ²ÛëÇÝùݪ ·³ÝÇßÇ Ñ»ï ϳåáõ³Í ûñ³óáõÙÝ»ñÁ Éñ³óáõ-Ñ»ÕÇݳÏÇ Çñ³õáõÝùÁ ³ñӳݳ·ñáõ³Í ¿ ö³- óÇ ´. ӻ鳷Çñ¿Ý£ ²Ûë »ñÏáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ »õñÇ½Ç ºñ³Åßïáõû³Ý ¶ñáÕÝ»ñáõ, ºñ³Åßï³- ³é³ÝÓÇÝ Ýáõ³·³Ù³ë»ñáõÝ ÙÇç»õ Ï³Ý »ñ³Ý-ѳÝÝ»ñáõ »õ Ðñ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñáõ ÀÝÏ»ñáõû³Ý ·³ÝÇß»ñáõ µ³½Ù³ÃÇõ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñª Û³-ùáí, 3 ÚáõÝÇë 1952-ÇÝ£ ×³Ë Ñ³Ï³ë»Éáí Çñ³ñáõ£ vii

²ÔæÆ, ؾðÀ¸ غèºÈ ²TA MÈRE N’EST PLUS Ô³½³ñáë»³Ý ÑÇÙݳÝÇõÃÁ (theme) Áݹáõ- å»ïÇÝ »ñÏáõ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ å³ñáõ-Ý³Í ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³é³Í ·»Õç- ݳϿÇÝ »ûóݳëáõÝ ³ÝïÇå ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝÏ³Ï³Ý »ñ·¿Ý£ »ñ·»ñ, ·ñÇ ³éÝáõ³Í 1913-ÇÝ ³ñ»õ»É»³Ý Ó³Û- ݳ·ñáõû³Ùµ£ äáÉëáÛ Ù¿ç, Âáñáë ²½³ï»³Ý Ô³½³ñá뻳-ÝÇÝ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ¦²Û¹ »ñ·»ñÁ ÁÝ»É ïáõÇÝ ÇÝÓ ³ß˳ï³Ýù·ñ³é³Í »ûóݳëáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ÝïÇå ÙÁ, ½áñ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßï³ÝáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñë,»ñ·»ñ£ Ô³½³ñáë»³Ý 1942-ÇÝ ÏÁ Ó»éݳñÏ¿ Çñ»Ýó µáÉáñ ÑÙïáõû³Ùµ, ³ÝϳñáÕ åÇïdzÝáÝóÙ¿ ùë³Ý ѳïÇ ¹³ßݳÏáõÙÇ ³ß˳ï³Ý- ÁÉɳÛÇÝ ÁÝ»É ï³Éáõ£ êïÇå»óÇÝ, áñ ëáíñÇÙùÇݪ ٻݻñ·Ç ѳٳñ ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³Ïóáõ- ³ñ»õ»É»³Ý Ó³ÛݳÝÇßÝ»ñÝ áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁû³Ùµ, ½áñ ÏÁ Éñ³óÝ¿ 1947-ÇÝ »õ ÏÁ Û³çáÕÇ Çñ»Ýó ¹³ñÓáõ³ÍùÝ»ñáí, áõëáõÙݳëÇñ»Ù Ï»ñ-ïå³·ñ»É 1950-ÇÝ2£ åÁ ¹³ßݳõáñáõÙÇÝ, áñ ì³ñ¹³å»ïÇÝÝ ¿, áõ Ç í»ñçáÛ Ã³÷ ï³Ù ³ÛÝ Ï»³ÝùÇÝ, áñ Ïþ»é³Û ܳËù³Ý ïå³·ñáõÃÇõÝÁ, 1946-ÇÝ, Ô³½³- Ý»ñëë, »ñµ ÏÁ Éë»Ù »ñ·Á ó»ÕÇë£ñá뻳ÝÇ ³Ûë ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñÁª ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï, Ïþ³ñÅ³Ý³Ý³Ý ÎÇÉÇÏ- ¦1942-¿Ý Ç í»ñ ó÷³Í ³ß˳ïáõÃÇõÝëÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë î. î. ¶³ñ»·ÇÝ ².Ç ûñÑÝáõ- óáÛó ïáõ³õ ÇÝÍÇ áõÕÇÝ, áñáõÝ ³Ù¿Ý Ñ³Û »ñ·³-û³Ý ·ÇñÇÝ3£ Ñ³Ý å³ñï³õáñ ¿ Ñ»ï»õÇÉ, »Ã¿ Ïþáõ½¿, áñ Çñ ÏïáñÝ»ñÁ Ïñ»Ý ïáÑÙ³ÛÇÝ ¹ñáßÙ, ·áÛÝ »õ á×, ²ÝáÝóÙ¿ »ñ»ù Ù»Õ»¹Çª ²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É áñáÝù ÙÇÙdzÛÝ Ù»ñÝ »Ý£³, ¶Çß»ñáõ³Ý ÉáõëÝ»³ÏÁ »õ ²ÕçÇ ³ÝáõÝÁ¹Þáõß³Ý, 1943-ÇÝ ÑÇÙù ÏÁ ѳݹÇë³Ý³Ý »ñ»ù ¦ºûóݳëáõÝ »ñ·»ñÁ Ù¿Ï ³Ùëáõ³Ý ÁÝ-ß³ñÅáõÙ¿ µ³Õϳó³Í Ýáõ³·³ß³ñÇ ÙÁ, çáõó- óóùÇÝ í»ñ³Íáõ³Í ¿ÇÝ »õñáå³Ï³Ý »ñ³ÅÁß-ÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë »ñ»ùÇÝ ³õ»ÉóÝ»Éáí ïáõû³Ý áõ ³ñ¹¿Ý ѳñáõëï Ý»ñßÝã³ñ³Ý ÙÁãáññáñ¹Áª γɻñÇ ×³Ùµ¿Ý ¹áõ½ ³, Ô³½³ñáë- ÏÁ å³ñ½¿ÇÝ ÇÝÍÇ£»³Ý ÏÁ ϳ½Ù¿ Préludes (ܳ˳µ³ÝÝ»ñ) Áݹ-ѳÝáõñ Ëáñ³·Çñáí Ýáõ³·³ß³ñÁª çáõóÏÇ »õ ¦Úáõ½áõÙ, ÑdzóáõÙ, ˳ݹ³í³éáõÃÇõݹ³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ4£ ²Ûë ãáñëÁ, 1947-ÇÝ ÆëóÝ- Çñ³ñ ÏÁ Û³çáñ¹¿ÇÝ Ù¿çë, áõ ÏÁ ¹³ßݳõáñ¿ÇåáõÉÇ Ù¿ç ËÙáñ³ïÇå ÏÁ µ³½Ù³óÝ¿ ǵñ»õ ³é³çÇÝ »ñ·Á [¦²ÕçÇ, Ù»ñ¹ Ù»é»É ³§], áñ áÕµ¹³ßݳÏÇ Ýáõ³·³ß³ñª ÝáÛÝå¿ë Préludes Áݹ- ÙÁÝ ¿ 5/4 ã³÷áí, ´Ò »Õ³Ý³Ï, ¦ºñ»õ³ÝÇѳÝáõñ Ëáñ³·ÇñÇÝ ï³Ï, ÷áË»Éáí ë³Ï³ÛÝ Ý³Ñ³Ý·Ç êáõñÙ³Éáõ ·³õ³éÇ ¾íçÇɳñ ·Çõ-ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ñóϳÝáõÃÇõÝÁ5£ ÕáõÙ§ »ñ·áõ³Í£ ºñ³Åßï³·¿ï áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ù»ñ ì³ñ¹³å»ïÁ ³ÛÝåÇëÇ Ï³ÝáݳõáñáõÃÇõ- ÎÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ ²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³Ç Ýáí ÙÁ Ýáà ³é³Í ¿ñ, - ³ñ»õ»É»³Ý Ó³ÛݳÝÇß»-ӻ鳷Çñ ï³ñµ»ñ³Ï ÙÁª ³ñ³Ï³Ý ù³é³Ó³ÛÝ ñÁ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á Çñ ½³Ý³½³Ý ïáõÝ»-³ ù³÷»Éɳ »ñ·ã³ËáõÙµÇ Ñ³Ù³ñ (1945, äá- ñáí, »ñ·áÕ ·ÇõÕ³óÇÇÝ á°ñ ·³õ³é¿Ý, á°ñ ·Çõ-ÉÇë)£ Õ¿Ý ÁÉɳÉÁ, - áñ µÝ³Ï³Ýûñ¿Ý å³ñïù ÏÁ ¹Ý¿Ç íñ³ë ³Û¹ »ñ·áí ³ÙÇëÝ»ñ ï³ñáõ»Éáõ, ³ñï³- Â. ²½³ï»³ÝÇÝ Ùûï å³ÑáõáÕ Ó»é³·ÇñÁ ùÇÝ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ ËáñÁ ÷Ýïé»Éáõ, Ý»ñßÁÝ-ßáõïáí Ïþ³é³ùáõÇ ºñ»õ³Ý »õ Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ ãáõ»Éáõ£ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ²½·³·ñ³Ï³Ý ÅáÕá-í³ÍáõÇ ´. ѳïáñÇÝ6£ ¦àÕµÁ ¹³ßݳõáñáõ³Í ¿, ÏÁ ËáñÑÇÙ, ³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë ì³ñ¹³å»ïÁ åÇïÇ áõ½¿ñ áñ àõñ»ÙÝ, Ô³½³ñáë»³Ý »Õ³Í ¿ ³é³çÇÝÝ»- ÁÉɳñ, å³ñ½ Ùï³óÇûñ¿Ý ½·³ÛáõÝ áõ ·ÇõÕÁñ¿Ý Ù¿ÏÁª áñ Ó·ï³Í ¿ ·áñÍݳϳÝûñ¿Ý µ³ó³- í»ñÛÇᯐ ïáõáÕ µÝáÛÃáí£ ÆÝÓ ³Ûëå¿ë ÏÁÛ³Ûï»É ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³éáõÙÝ»ñáõÝ Ãáõ¿ñ, ÿ í»ñç³å¿ë »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ß˳ñÑdzñÅ¿ùÝ áõ Ý»ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ£ Ù¿ç ѳۻñ¿Ý ëÏë»ñ »Ù ËûëÇÉ. ³ñ¹»û±ù ѳۻ- ñ¿ÝÝ ³É ½·³É ·Çï¿Ç, ÿ Ç°Ýã ¿ñ£ ²ïáñ ·Ç- ØÇõë ÏáÕٿݪ ³ÝáÝó Û³Ûïݳµ»ñáõÙÁ µ³ñ»- ï³Ïó»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ñ å³Ñ ÙÁ Ñ»éáõ Ý»-ñ³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏþáõÝ»Ý³Û Ô³½³ñá뻳ÝÇ ï»É »õñáå³Ï³Ý »ñ³Åßïáõû³Ý å³ß³ñë, ½áñÛûñÇÝáÕ³Ï³Ý É»½áõ³Ùï³ÍáÕáõû³Ý íñ³Û, 13 ï³ñáõ³Ý ÙÇçáóÇÝ Ñ³õ³ù»ñ ¿Ç áõ ¹³éݳÉÇÝãå¿ë ÏÁ µ³ó³Û³Ûï¿ Ñ»ÕÇݳÏÁ Ñ»ï»õ»³É ·ÇïáõÝûñ¿Ý ï·¿ï áõ ÇÙ³ëïáõÝûñ¿Ý å³ñ½...£·ñáõû³Ý Ù¿ç. ¦Ðñ³ßùáí ÙÁ 1943-ÇÝ Ó»éë ÇÝÏ³Ý ì³ñ¹³-viii

¦ºñÏñáñ¹ ³ß˳ï³ÝùÝ ÏÁ ßÇÝ¿ñ ٳѻñ· ·³ÏóáõÃÇõÝ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª ÝáÛÝ Ù»Õ»¹ÇÝ»-ÙÁ ³Û¹ áÕµÇ íñ³Û. Ñáë »õñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃë ñáõÝ íñ³Û ³½³ï ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõã³ñѳٳñÑ»óÇ, ³É íï³Ý·¿ ½»ñÍ ¿Ç, ã¿ áñ ÛûñÇÝáõÙÝ ¿£ ²Ûë Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝѳÛñ»ÝÇ ÑáÕë ³é³Í ¿Ç ǵñ Ù»ÏݳϿï áõ ³õ³Ý¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõ íñ³Û ÛûñÇݳÍßáõÝãë ÏÁ Ùݳñ ѳñ³½³ïûñ¿Ý ѳÛ, ÁݹɳÛÝ»- Ô³½³ñá뻳ÝÇ µáÉáñ ·áñÍ»ñáõÝ£ îáõ»³É å³-Éáí ³é³Ýó íñ¹áíáõÙÇ »ñ·Á ì³ñ¹³å»ïÇÝ, ñ³·³ÛÇÝ, ³é³çÇÝ Ñ³ëϳóáõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñ³-½áñ áõÝÏݹÇñÁ ÇñÁ ÏþÁÝ¿ ³ÛÝù³Ý ¹Çõñáõ- µ»ñÇ ²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³Ç ٻݻñ·Ç »õ ¹³ß-û³Ùµ§7£ ݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ£ ÆëÏ Ý»ñÏ³Û Ññ³ï³ñ³- Ïáõû³Ý Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³- Úëï³Ï ¿ª áñ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·ñ³- ·Ç ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÏÁ Û³ñÇ »ñÏñáñ¹ÇÝ£éáõÙÝ»ñáõÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ Ô³½³ñáë-»³Ý ßñç³¹³ñÓ ÙÁ ÏÁ ë»å¿ Çñ ëï»Õͳ·áñ- һ鳷ÇñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿.Í³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ØÇõë ÏáÕÙ¿Ý, Ñ»ÕÇݳÏÁ Êáñ³·Çñª Ta mère n’est plus [²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹Ûëï³Ïûñ¿Ý óáÛó Ïáõ ï³Û ³Û¹ ·ñ³éáõÙÝ»ñáõÝ Ù»é»É ³]: лÕÇݳϪ K. Gazarossian: ºñ³Åßï³-Ýϳïٳٵ óáõó³µ»ñ³Í »ñÏáõ Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ£ Ï³Ý Ï³½Ùª ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·: Âáõ³Ï³Ýª²é³çÇÝÁ ¹³ßݳÏáõÙ (harmonization) ѳëϳ- 14 ê»åï»Ùµ»ñ 1961, ö³ñǽ: »ñê 2: ¶ñÇãªóáõÃÇõÝÝ ¿ª ³ÛëÇÝùÝ ³Ý˳óñ å³Ñ»Éáí ¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïáõß³·Çñ:Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ ³ÝáÝó ÙdzóÝ»É Ñ³ñ³½³ï Ýáõ³- Ø»ÍáõÃÇõݪ 27.4x37.8 ëÙ.£ úðúðàò²ÚÆÜ BERCEUSEÎÁ ·ïÝáõÇ »ñÏáõ ӻ鳷Çñ. ÆëÏ “Berceuse”-Á ݳ˳å¿ë ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»-².-Êáñ³·Çñª Suite pour quatuor [Üáõ³·³- ó³Í ¿ ǵñ»õ ¹³ßݳÏÇ Suite-Ç (Üáõ³·³ß³ñ)ß³ñ ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ]: лÕÇݳϪ Coharik »ññáñ¹ ß³ñÅáõÙ, ×Çß¹ ³ÛÝ Suite-Çݪ áñáõÝGazarossian: ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ɳñ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ »ñÏáõ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Í »Ý ȳ-ù³é³Ýáõ³·: Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 2: ñ³ÛÇÝ ø³é³Ýáõ³·Ç ³é³çÇÝ »ñÏáõ ß³ñÅáõÙ- Ý»ñÁ (ï»°ë ȳñ³ÛÇÝ ø³é³Ýáõ³·Ç µ³ó³-¶ñÇ㪠¶. Ô³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïáõß³- ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ)£ “Sur la montagne”-Á ¹³ßݳÏÇ Suite-Ç Ý³ËÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ·Çñ, Ù³ïÇï³·Çñ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí: Ø»- »Õ³Í ¿, áñ ۻﳷ³ÛÇÝ ¹áõñë Ùݳó³Í ¿ Suite-ÍáõÃÇõݪ 27x34.9 ëÙ.£ ¿Ý »õ ӻ鳷ÇñÁ ã¿ Û³Ûïݳµ»ñáõ³Í8£ лï»õ³- µ³ñ, Û³ñÙ³ñ ¹³ï»óÇ »ññáñ¹Áª “Berceuse”, ´.-Êáñ³·Çñª Suite pour quatuor [Üáõ³·³ß³ñ Ññ³ï³ñ³Ï»É ǵñ»õ ÇÝùÝáõñáÛÝ ëï»Õͳ·áñ-ù³é³Ýáõ³·Ç ѳٳñ]: лÕÇݳϪ Ýßáõ³Í ã¿: ÍáõÃÇõÝ£ºñ³Åßï³Ï³Ý ϳ½Ùª ɳñ³ÛÇÝ ù³é³Ýáõ³·: ºñÏáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ï³Ý ·áñÍÇù³õá- ñáõÙÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ ´.-ÇÝ íñ³Û ϳï³ñ-Âáõ³Ï³Ýª ³ÝÃáõ³ÏÇñ: »ñê 2: ¶ñÇ㪠¶. õ³Í Ù³ïÇïáí ëµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ (Û³ïϳå¿ë ѳï³ÍÝ»ñ 19-21) ·áñͳ¹ñáõ³ÍÔ³½³ñá뻳Ý: ¶ñã³ï»ë³Ïª ïáõß³·Çñ, Ù³- ¿ ².-Ç ëϽµÝ³·ñáõû³Ý Ù¿ç£ ÎÁ Ý߳ݳϿª áñ ².-Á ·ñáõ³Í ¿ ´.-¿Ý »ïù£ лï»õ»ó³Û ².-ÇÝ£ïÇï³·Çñ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí: Ø»ÍáõÃÇõݪ ÜϳïÇ ³éÝ»Éáíª áñ Ù³ïÇï³·Çñ ëñµ³·ñáõ-27x34.9 ëÙ.£ ÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇßï ã¿ áñ Ûëï³Ï áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ºñÏáõ ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ ÁݹѳÝáõñ Ëáñ³·Ç-ñÇÝ ï³Ï ÛÇß³ï³Ïáõ³Í »Ý »ñ»ù ß³ñÅáõÙ¿µ³Õϳó³Í Ýáõ³·³ß³ñÇÝ Ëáñ³·ÇñÝ»ñÁ. 1.-Sur la Montagne [È»ñ³Ý íñ³Û] 2.-Au son du Davoul [¸³õáõÉÇ ÑÝãÇõÝÇÝï³Ï] 3.-Berceuse [úñûñáó³ÛÇÝ]²é³çÇÝ »ñÏáõùÁ ã·ï³Û Çñ ӻ鳷ÇñÝ»ñáõÝ »Ý, ݳËÁÝïñ»óÇ å³Ñå³Ý»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïáõ-Ù¿ç£ ´³Ûó ·Çï»Ýùª áñ “Au son de Davoul”-Á ß³·Çñ Ýáó·ñáõÃÇõÝÁ£Ô³½³ñáë»³Ý û·ï³·áñÍ³Í ¿ ǵñ»õ í»ñáÛÇß-»³É ȳñ³ÛÇÝ ø³é³Ýáõ³·Ç »ñÏñáñ¹ ß³ñÅáõÙ£ вÚÎ ²ô²¶º²Ü ix

̲Üú²¶ðàôÂÆôÜܺð 1.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- ÃÇõÝÝ»ñ çáõóÏÇ »õ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ 5.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 2.-î»°ë ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ Ýáñ³·Çõï »ûó- ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£Ý³ëáõÝ ³ÝïÇå »ñ·»ñ¿Ý ùë³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ, 6.-î»°ë ÎáÙÇï³ë, ²½·³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ. ѳ۹³ßݳõáñ»ó ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ²ÝÃÇÉdzë,1950£ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ »õ å³ñ»ñ·»ñ, ѳïáñ II, ºñ»õ³Ý, 1950£ 3.-î»°ë ¦ÜáñÇÝ ê. úÍáõÃÇõÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ì»Ñ. γÃá-ÕÇÏáëÇÝ ûñÑÝáõû³Ý ·ÇñÁ Ù»ñ ï³Õ³Ý¹³õáñ »ñ·³- 7.-¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, ¦ÎáÙÇï³ëÇ ³ÝÛ³ÛïÑ³Ý ¹³ßݳϳѳñáõÑÇ ûñ. ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳- »ñ·»ñÁ§, ¾çÙdzÍÇÝ, ³Ùë³·Çñ, ¾çÙdzÍÇÝ, ²åñÇÉ-Ýǧ, Üáñ Éáõñ, ûñ³Ã»ñÃ, ÆëóÝåáõÉ, 24 ú·áëïáë سÛÇë 1946, ¶. ï³ñÇ, ¿ç 42£1946, ¿ç 1£ 8.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- 4.-î»°ë ¶áѳñÇÏ Ô³½³ñá뻳Ý, êï»Õͳ·áñÍáõ- ÃÇõÝÝ»ñ ¹³ßݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¶³ÑÇñ¿, 2005£ x

êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺðȲð²ÚÆÜ ø²è²Üàô²¶Æ вزðWORKS FOR STRING QUARTETLARA|IN QA_ANOUAG 3 STRING QUARTET Gofarik {axaros;an Koharik GazarossianI Violin I ¬“=l & =bb L2=3 en=to=co=n e=sp=r∑es=sio=ne=h == 4=8l =====∑ ====l======∑ =====l “lViolin II “““=lll & =bb 2=3 =====∑ =====l =====∑ ====l=Pw ======#=˙««« ===l “l Viola ““=ll B=bb 2=3 ==========l Ó==_ˆ«««.=_«ˆ««.=«««ˆ==_««ˆ«. =_ˆ«««. =««ˆ« =l=w =======«««˙ ===l “l p Cello ““L=ll ?=bb 2=3 =Ó ==p«««ˆ. =««ˆ«. =«««ˆ =«ˆ««.=«ˆ««.=_«««ˆ==l w=. ========l=«˙«« ==««ˆ« =«««ˆ =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ #=««ˆ« =«««ˆ =ˆ««« =_«««ˆ =l“¬“=ll 4& =bb =F»˙»» ===#=˙»»» ====»»œ» =»»»œ »œ»»=»»»œ =#»»»œ »»œ»=l l=22 =w =========l b=pw ==========l l 23“““=lll & =bb =«ˆ««« =«««ˆ #=ˆ«««« «««ˆ=w=========l l=22 #=_ˆ«««« ˆ«««=ˆ«««§ =ˆ««« ˆ««««=_ˆ««« =_«ˆ«««=««««ˆ=§«««ˆ «««ˆ=««««ˆ _=«««ˆ =l n=_«««ˆ ===‰ _=ˆ«««j. =Œ ==‰=_ˆ««j«.=l=l 23“““=lll B=bb =w ========«««ˆ ==#«ˆ«« ==l l=22 =««ˆ« ===‰ =«j««ˆ. Œ====‰ «ˆ««j.=l #=ˆ«««« b=«««ˆ §ˆ«««=ˆ««« ˆ««««=«ˆ«« ==«ˆ««« ««ˆ«=§««ˆ« ««ˆ«=««««ˆ ««ˆ«==l=l 23“l“L““=lll ?=bb =˙««« ====»œ»» =»»œ» nœ»»» =»»»œ »»»œ=»»»œ =«««ˆ ==«««ˆ ==l l=22 _=w =========l =_w ==========l l 23““¬=ll 7& =bb =23 b=f_»»»˙ =====#»»»˙======»»œ» =œ»»»» =»»œ» =»œ»» ==l =»»»˙ =====#»»»˙=====#=œ»»» =»»»»œ=»»»œ=n»»œ» ==l“““=lll & =bb =23 n=«««ˆ ===‰ =n»»œJ». =Œ====‰ =»»Jœ». =Œ ===‰ =J»œ»». =l #=««ˆ« ===‰=n»J»»œ. =Œ====‰ =»»»Jœ. =Œ ===‰ =»»œJ»=. l“““=lll B=bb =23 =««ˆ««« b=««««ˆ ˆ«««§=ˆ««« nˆ««««=ˆ««« ==««««ˆ=«««ˆ« =ˆ«««§ ««ˆ«=«««ˆ« =«««ˆ ==«««ˆ« «««ˆ«=«ˆ««§ =««ˆ« «««ˆ«=ˆ««« ==l n=««««ˆ n=««««ˆ #§ˆ«««=ˆ«««« =ˆ«««« «««ˆ==«ˆ«««=«ˆ««« =ˆ«««§ ˆ««««=ˆ«««« =«ˆ«« ==««««ˆ ««ˆ««=«««ˆ§ =ˆ«««« ˆ««««=ˆ««« ==l“l“““L=lll ?=bb =23 =ˆ««« ===‰ =»»œJ». =Œ====‰ =»»»Jœ. =Œ ===‰ =J»»œ». =l =Œ ===‰=n«j«ˆ«. =Œ====‰ =««j«ˆ. =Œ ===‰ =«ˆj««=. l

4“¬=l 9& =bb =»»˙» ===»»»œ==Œ==Ó ====l Ó===_»»œ»=. =_»»œ». b=__»»»»œ =_»œ»».=_»»œ»=. ___»œ»»»»==l ___w=. ===========l“““=lll & =bb =Ó ===»»»œ. =œ»»».=b»»œ» ==œ»»». =»œ»». =œ»»» ==lb_w=. ==m=olto=esp=res=sivo====l _=»»˙» ===œ»»» =b»»»œ b=_»»»œ »»»œ=»»»œ n»»»œ=»»»œ.==»œ»». =»»»œ =l“l““=ll B=bb =b«««ˆ =ˆ«««. =«ˆ«« ˆ«««=. ««ˆ«=«ˆ««. =«««ˆ=«««ˆ.=ˆ««« =«««ˆ. =««ˆ«=«ˆ««. =l w=======Ó===&=l w========»»»˙====l““L“=lll ?=bb =b«««ˆ =«ˆ««. =ˆ««« ˆ«««=. «ˆ««=«ˆ««. =«««ˆ=ˆ«««.=««ˆ« =«««ˆ. =ˆ«««=ˆ«««. =l b«««ˆ=«««ˆ. =«««ˆ ««ˆ«=. ˆ«««=ˆ«««.==«««ˆ ˆ«««=. ˆ«««=««ˆ«. =«««ˆ=ˆ«««.=l b=«««ˆ «ˆ««=. ««ˆ«=ˆ«««. =«««ˆ «««ˆ=. =ˆ«««=«««ˆ. =«««ˆ=ˆ«««.==««ˆ« «««ˆ=. l“““““““¬===lllllll 1&&&2 ===bbbbbb ===bb____f»»»»»»˙»»»˙»»œ ===»»»»œ===»»»œ ===»»»œ ===nw___»»»œ»»»˙» ===b__»»»œ===b__»»»»œ ===__»»»œ _»»»œ===_»»»œ ===bb_œ»»»œ»»» ===_»»»œb===__»»»œ _»»»œ»»»œ===n_»»»œ===b»»»œB===lll nwww==================#===UUU_»»»˙»»˙»»»»˙ =========lll lll 444444A===lplpp===«ˆ««««««««ˆˆe.. g«««ˆr===b««ˆ««««ˆ«««ˆo... v===‰‰‰iv===o_j«j«««ˆ««ˆ»»J»œ... h====«««ˆ«««ˆ«««ˆ.. 4«««ˆ===8#_ˆ«««««ˆ«ˆ«««...o===u ‰‰‰q====__«««ˆj»œ»»J«j«ˆ«===...96lllL“““=lll ?=bb =b«««ˆ =«««ˆ. ==ˆ««« «««ˆ.=«««ˆ =«ˆ««. ==«««ˆ ˆ«««=. =«ˆ«« =«««ˆ. =ˆ«««=«««ˆ=. =l b«««ˆ=n«ˆ««.=«««ˆ =««ˆ«. =««ˆ« ««ˆ«=. ˆ«««=««ˆ«. =»»»œ n»»»œ=. »»œ»=U»œ»» .=l l 44=p=»»»œ. =»»œ». =‰ =»»œJ». =»œ»». =»»œ». =‰=»»œ»J=. l“¬=l 1&5 =bb =«««ˆ=«ˆ«« =«ˆ««. =‰ =_»J»»œ=. =««ˆ« =«ˆ«« «««ˆ.==‰ =_»»»Jœ. =l =»»»œ =»œ»» =»»»œ. =»»»œ b=»»»œ »»»œ.==»œ»» »»»œ=»»»œ. ==»»»œ »œ»» =»»œ». =l=l 43 =#»œ»» =n»»œ» =»»»œ. =»»»œ=»»»œ =»»»œ. =««ˆ«=«««ˆ =nˆ«««. =l“l cresc.“““““==lllll &B==bbbb ==ˆ««««««ˆ.. ==b==«««««ˆ«ˆ.. ==‰‰ ==j«««ˆˆ«««j==.. ==«ˆ«««««ˆ.. ==#_ˆˆ««««««..====‰‰ ==_ˆ«««ˆ«j««j.. ==ll ==cc«««ˆˆ«««..rree==sscc.. ==ˆˆ««««««.. ==‰‰ ==bb««jj««««ˆˆ..====«ˆ«««««ˆ.. ==ˆˆ««««««.. ====‰‰ ==ˆˆ««««««jj.. ==ll==ll 4433 ==nˆ««««««ˆ.. ====ˆˆ««««««.. ==‰‰====«jˆ««««ˆ«j.. ==‰‰====jˆ«««j««ˆ«.. ==ll“““L=lll ?=bb =œ»»». ==œ»»». =‰ =»»»œJ=. =œ»»». =œ»»».==‰ =œ»J»». =l =b»»»œ. ==»œ»». =‰ =»»»œJ.==»»œ». =œ»»». ==‰ =J»»»œ. =l=l 43 =#œ»»».==œ»»». =‰==œ»J»». =‰==Jœ»»». =l cresc.¬“=l 1&8 =bb =n»»»œ =»œ»» œ»»».=»»»œ=»»»œ =»»»œ. =»»»œ. œ»»».=œ»»». =l b=»»»œ b»»»œ=»»»œ. =»»»œ =»»»œ »»»œ. =«ˆ««=««ˆ« ˆ«««=. =l #«««ˆ =«««ˆ «ˆ««.=«««ˆ=«««ˆ =«««ˆ. =«ˆ«« ««ˆ«=U«««ˆ =l lT23=emÓ=po=I =_=œ»»». =_»»»œ. =_»»œ» =_»»œ».=_=»»»œ. =»œ»» =l“l““=ll & =bb =b««ˆ«. =«««ˆ.=‰==«««ˆj. =‰ =«j««ˆ. =l =‰ =bˆ«««j. =‰ =jˆ«««. =‰=«««jˆ=. =l ‰ =b«j««ˆ.=‰=_=ˆ«««j _U=««ˆ« ==l l 23=======∑ =====l“““=lll B=bb =b«ˆ««. =«««ˆ.=‰==««j«ˆ. =‰ =j««ˆ«. =l =‰ =««ˆj«. =‰ =j««ˆ«. =‰=j«««ˆ=. =l ‰ =«ˆ««j.=‰==««j«ˆ U=ˆ««« ==l l 23=======∑ =====l“““L=lll ?=bb =n»»»œ ==‰==œ»»J». =‰ =»»Jœ». =l =‰ =bœ»»»J. =‰ =»»œJ». =‰=œJ»»»=. =l ‰ =J»»»œ.=‰==œ»»J» U=»»»œ ==l l 23=œ»»»=»»»œ.=»»»œ =»»»œ. =»œ»» œ»»» =. =»»»œ »œ»»=. »œ»»=»»»œ.==»»»œ »œ»»=. l

5“““““““¬===lllllll 2&B&2 ===bbbbbb ===__wfÓ.=========»œ»». ===œ»»». ===∑»œ»» ===»»»œ. ===»œ»». ===»»»œ ======lll eww__˙»»»» sp.===ress===ivo===_»»»œ ===_»»œ» __===»»»œ _»»»œ===_»»»œ #»»»œ===#_˙»»»œ»»».===_»»»œ.===»œ»» ======lll F__»»»˙œ»»»»˙»»» ===»»œ»» ===#œ»»» »œ»»======#w__c˙»»»»œ»»» re===sc___»»»»œ. n===___»»»»œ» ___»»»»œ===__»»»»œ __»»»œ===_»œ»»»»œ» ===»»»œ===»»»œ _»»»œ»»»œ===#œ»»» »»œ»=====lll=lll 444444“““L=lll ?=bb =»»œ» =»»œ» . »œ»» =»œ»» .=œ»»» »»»œ=. =»»œ» œ»»» =. »œ»» =»»œ» . =»œ»» =»»»œ. =l œ»»» =œ»»» . »»œ»=œ»»» .=»œ»» œ»»»=. =œ»»» =»»œ» . =»œ»» =»œ»» . =»œ»» =»œ»» . =l »»œ» =»»»œ. =»»»œ=»œ»» .=»»»œ œ»»» =. =»»œ» =»œ»» . =œ»»» =»œ»» . =»»»œ=»»»œ. =l=l 44¬““““==llll 2&&5 ==bbbb ==4444 ==ƒ____»»»»˙»»»œ»» n==»»»»œ §_œ»»»» ==œ»»»» ==œ»»» »»»œ====#==___˙»»»»»»»˙» ========ll==w__»»»œ ==__==»»»»œ ___»»»»œ==__œ»»»» #==__œ»»» _»œ»»==_==»»»˙ ========ll ==_wœ»»» ==»»»œ§==_»»œ»» ==»»œ»» »»»œ==œ»»» ====»˙»» ==========ll ll““=ll B=bb =44 =w ==========l=w ==========l =w ===========l l“lL““=ll ?=bb =44 #=«««ˆ #=««ˆ« ««ˆ«.==‰==œ»J»». =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ. =‰=»Jœ»».=l=#«««ˆ =#«««ˆ =«««ˆ. =‰ =»»J»œ=. =«««ˆ «««ˆ=««ˆ«. =‰ =»Jœ»». =l =œ»»» =œ»»»» =œ»»». ==‰ =»»»œJ. =»»»œ=»»œ» =»œ»». =‰ =»»œJ». =l lL““““¬““““““====llllllllll 2B?&&8 ====bbbbbbbb ====FFF_»»œ»»»»»»»œ»»»œœA... ====nmmmlœ»»» laaaebn====rr_r»»»»»»»»»œœœ»»»œg....cccaarattt====oooo‰‰‰‰v====ivn___»»»Jœ««jˆ«œJ»»»»œ»J»»o....====_====»»ˆœ»»»»»«œ»»««œ... »»»œ====_ˆ»»»»«œ»««»»»œ»œ.... ====‰‰‰‰====#__====J«ˆ«»œ«»»jœJ»œ»»»J»»».... ====llll _====œ»»»œ»»»œ»»»»»»œ... n»»»œ====bn_»»»»œ»œ»»»»»»»œœ.... ====‰‰‰‰====n___====Jj»«««œ»»ˆ»JœJ»»»œ»»».... ====_»»»»»œ»œ««»»«ˆ»œ... ====»»»œ _»»»œ»»»«««ˆ»»œ»œ....========‰‰‰‰ ====#__»J««»«j»ˆœ»»»œœ»J»J»».... ====llll ====b__ccc»»»»»œ»»»œ»»»»œœ...rrreee»»»œs====ssccc._..»»»»»œœ»»»»»»œ»œ.... ====‰‰»»»œ‰====b»»»œb====_»«»j««ˆœJ»»»»J»»»œœ.... ====__»œ»»»»»»»»»œ»»œœ... ====»»»œ _»œ»»»»œ»»»»»»»œœ....====‰‰»»»œ‰====»»œ» ====_«jˆ««œ»»»J»»»œ»œ»J».... =======llll=llll 44443333F marcato cresc.¬“=l 3&1 =bb =43 n=___»œ»»». =#__»»»»œ. =‰=#=__Jœ»»»». =‰ =__»J»»»œ=. =l b___»»»»œ.=n=__»»»œ». =‰ =n__»J»œ»».==‰ =__J»œ»»». =l =__œ»»». =_»»»œ. =‰==_»J»»œ. =‰ =_œ»»»J=. =l _»œ»».=b=_»»»œ. =‰ =œ»»»J.==‰ =J»»»œ.=l“““““L““““===lllllllll ?B& ===bbbbbb ===444333 ###===œœœ»»»»»»»»».. n===»»»œ »»»œ»»œ»»»»œ... ===‰‰»»»œ===»»»œ===»Jœ»»»J»»œ»»»œ... ===n‰‰»»»œ. ===»»»œ. »J»œ»J»»»œœ»»»===.. ===lll #nnœ»œ»»»»»»»»œ..===nœ»»» ===»»»»œ»œ»»»»œ... ===‰‰»»»œ ===»»»œ J»»»»»»œœJ»»»œ...======‰‰»»»œ »»»œ===»»J»»»œ»Jœ»œ»»... ===lll ===bn»»œ»»»»»œ»»œ.. b===»»»œ »»»»»»œœ»»»œ... ===n‰‰»»»œ===»»»œ===»»JJœ»»œ»»»»»œ... ===‰‰»»»œ ===»»»œ J»»œ»œ»»J»»»»œ===... ===lll bbbdddœ»»œ»»»»»»»œ..ii===immmb»»»œ...pp===p»»»»œ»œ»»»»œoo...occcooo===aaa‰‰»»»œ ppp===oo»»»œocccoooœ»»JJ»»»»œ»»»œ...======‰‰»»»œ »»»œ===»J»œœ»»J»»»»»œ...===lll dim. poco a poco

6“¬=l 3&5 =bb =‰==b»»J»œ =‰ ==»œ»»J =‰ ==»œ»»J =l #=»˙»» . ========l l=T23 e=mœ»J»» p=o I»»œ»===J»»»œ==Ó ====Ó ====l“l““=ll & =bb =‰==»»œJ» =‰ ==œ»J»» =‰ ==»Jœ»» =l =»»»˙. ========l l=23 =»˙»» ======Ó ====Ó ====l““““L“==lllll B?==bbbb ==‰»»»œ==»œ»» ==»Jœ»»»œ»». ==‰œ»»» ==»»œ» ==J»»»œœ»»». ==‰»»»œ ==»»»œ ==J»œ»»»»»œ. ==ll n==»»˙»«««ˆ. «ˆ««==«ˆ««. ==«««ˆ==ˆ«««==ˆ«««. ==ˆ«««==«««ˆ ==«««ˆ. ==ll ll==2233 ==n˙»»»«««ˆ ==«««ˆ «««ˆ====«««ˆ ==«««ˆ «««ˆ====»œ»»Ó. ==œ»»». ==»œ»» ====»œ»»Ó. ==œ»»». ==«««ˆ====ll espressivo calando“¬=l 3&8 =bb =====∑=====l ======∑ =====l =___»»˙»»» ===n___»»˙»»»=====_»œ»» =__»œ»» =b__»»œ»» __=»»»œ n_»»»œ=b_»»œ»=l“l““=ll & =bb =====∑=====l =w ======n=»»˙» ===l =»»»œ =»œ»»» n»»»œ=œ»»» =»»˙»=====«««˙ =====l“l““=ll B=bb =Ó ==œ»»». =»œ»». =»»»œ==»»œ». =œ»»». =»œ»» =l =w. ==========l =«˙«« ===»»œ»==œ»»» »œ»» =»»»œ »»»œ=»»»œ =«ˆ«« ===ˆ««« ==lL“““=lll ?=bb =w.=========l =»»˙» ==œ»»» =»œ»» =»»œ» »»»œ=»»»œ #=œ»»» =»»»œ. =»»»œ. =««ˆ« =l =w. =============l“¬=l 4&1 =bb =w.=================l bw=. ================l“““=lll & =bb =«ˆ«« ====‰ n=J»»œ». =Œ ===‰ =»œ»J». =Œ====‰ =»»J»œ. =l n««««ˆ=b«««ˆ=bˆ«««§ =ˆ««« ˆ««««=««ˆ« ==««««ˆ =««ˆ« =ˆ«««§ ˆ«««=ˆ«««« =«««ˆ ==«««ˆ« =«««ˆ ˆ«««§=ˆ««« ˆ««««=«ˆ««==l““““=llll B=bb =n»»»œ =b»»»»œ §=œ»»»»» œ»»»» =œ»»» =ˆ««« ==»œ»» =»»»»œ §»»»»»œ=»»»»œ »»»œ=««ˆ« ==»»»œ=»»»»œ =§»»»»»œ »»»»œ=»»»œ =«««ˆ ==l b««ˆ«====‰ =ˆ«««j. =Œ ====‰ =j«««ˆ. =Œ ===‰==«ˆ«j«. l““L=ll ?=bb =bw.=================l w=. ================l“¬=l 4&3 =bb =b»˙»» =====n=»»»˙ =====b»»»œ==»»»œ» =»œ»» =»»œ» ==l »»˙»======n»»˙» =====#œ»»»==»»»»œ =œ»»» =b»»œ» ==”“l““=ll & =bb =bˆ««« ====‰ =j«ˆ««. =Œ ===‰ =«ˆ««j. =Œ====‰ =««j«ˆ. =l #_«ˆ««====‰ =«j«ˆ«. =Œ ===‰=«j«ˆ«.=Œ====‰ =ˆ«j««=”“““=lll B=bb =««««ˆ =bˆ«««« =ˆ«««§ ˆ«««=nˆ«««« =««ˆ« ==«ˆ««« =««««ˆ ˆ«««§=ˆ««« ˆ««««=ˆ««« ==«««ˆ«=««ˆ«« =ˆ«««§ ˆ«««=ˆ«««« =«««ˆ ==l n««««ˆ=««««ˆ=#ˆ«««§ =ˆ«««« ˆ««««=«««ˆ ==«ˆ««« =«««ˆ« ˆ«««=§ ˆ«««« =ˆ«««« ««ˆ«==«««ˆ«=««ˆ««=ˆ«««§ =ˆ«««« ˆ««««=««ˆ« ==”“l“L“=ll ?=bb =Œ ====‰ =ˆ««j«. =Œ ===‰ =««j«ˆ. =Œ====‰ =«j««ˆ. =l Œ====‰ =««ˆj«. =Œ ===‰=ˆ««j«.=Œ====‰ =ˆ«««j=”

II 7 “¬=l & =bbb=44Al=leg=ro=sch=er=za∑=nd=o q== 1=20=l =====∑ ====l =‰ =œ»»» =»»»œ œ»»». ==œ»»». =»»œ» __œ»»»»» =»»œ». =»»œ» ==l “““=lll & =bbb=44 =====∑=====l =====∑ ====l =Œ =p =p«««««ˆ=«««ˆ =«««««ˆ. =Œ ==«««««ˆ =«««ˆ «««««ˆ.=l “““=lll B=bbb=44 =Œ ==‰=p«ˆ«j«=. =Œ ==‰ =«««ˆj. =l =====∑ ====l =««««ˆ« «««ˆ=«««««ˆ. =‰==j««ˆ«. =«««««ˆ «««ˆ=«««««ˆ. =‰ =ˆ«j««.=l ““L=ll ?=bbb=44 =p«««««ˆ =«««ˆ «««««ˆ.=ˆ«««===«««ˆ«« «ˆ««=««««ˆ«. =«ˆ«« ==l =«««««ˆ «««ˆ=«««««ˆ. =«ˆ«« ==‰ =ˆ««j«. =‰ =«j««ˆ. =l =ˆ«««. ==Œ===ˆ«««. ==Œ ==l“¬““““==lllll 4&& ==bbbbbb==Œ‰==_œ»»»≤==_»œ»» ==‰»»»œ. _«ˆ««œ»»»==. «ˆ«« ==«ˆ««‰ ==»»»œ≤ _œ»»» ==œ»»»‰. ==«««ˆœ»»». «ˆ««==ll ll 4433==‰j«««ˆ. ==»œ»»««ˆ«==œ»»» œ»»»».==«««ˆ»»»œ. ==«««ˆ ˆ«««Œ. ==__«ˆ«««. ==ll ll 4444==Œ====‰==j«««ˆ.==∑‰==««j«ˆ.==‰==«ˆ««j. ==ll ‰«««««ˆ==«««ˆF__==»»»œ«««««ˆ. n_»œ»» ==_««»»»«œˆ.. ==»œ»»ˆ«««.. ==»»»‰œ »»»»œ==n»œ»»»»»œ ==œ»»» »»œ»»»»œ.====»œ»». ll““=ll B=bbb=ˆ«««««=««ˆ« ««««ˆ«.==««ˆ«. «««ˆ=. =«««««ˆ «««ˆ =«««««ˆ. =ˆ«««. =ˆ«««. =l l 43=««««ˆ=«««ˆ ˆ««««=««ˆ«==«ˆ««« =ˆ««« «ˆ«««=l l 44=w========l Œ===>»»œ» »»»œ»=œ»»» =»»»œ ==>»»»œ=»»»»œ=»»œ» l“L““=lll ?=bbb=«ˆ««.===Œ ==«««ˆ. ==Œ ==l l 43=«««ˆ. ==Ó====l l 44=>«««««ˆ=«««ˆ =«««««ˆ. ˆ«««.=«««ˆ.=««««ˆ=«««ˆ n««««ˆ=««ˆ«==l >»»»œ=»»»»œ =œ»»» =»»œ» ==>»»»œ »»»»œ=œ»»» =»»œ» ==l ben marcato““¬““==llll 8&& ==bbbbbb==««ˆ«««‰==««ˆ« œ»»»«««««ˆ.==»»»œ œ«««»»»ˆ==.. n==œ«««ˆ»»».. »»»‰œ==»»»»œf__==»»»»œ»»»œ ___»»»»œ ==__œœ»»»»»».. bb==_»»»»»œ»œ.. ==ll >»»»‰œ ==»»»»œ _œ»œ»»»»» ==_»»œ» ˙»»»»œ»». ==. »»»œ.==‰==»»J»œ.==‰==»»»œJ.==ll b==>‰»»»œ »»»»œb==pœ»»»œ»»» »»œ» ==»»»œ»»»œ. ==»œ»». ==»»»œ‰ ==»J»œ». ___==œ»»»»»‰ ==»»J»œ. ==ll ‰‰ ==bœ»J»»»»»œ. ==»»œ» ‰»»œ».==»Jœ»»»»»œ..==‰»»œ» ==»œ»J».==p___»œ»»»»‰ ====œ»»J». ll“““=lll B=bbb=»»»œ==»œ»»=»»»»œ =»œ»» œ»»» ===»»»œ »»»»œ=»»»œ =l œ»»» ==»»»œ=»»»»œ »»»œ.=»»»œ=»»»»œ »»»œ.=»»œ» =»»œ»» œ»»».=l =‰ =_Jœ»»». =‰ =_Jœ»»». =Ó ====l b>»»»œ =»»»œ» »»»œ=««˙«=. =====l“L““=lll ?=bbb=>»»»œ=»»»»œ »»»œ=»»»œ==>«««««ˆ=«««ˆ =«««««ˆ =ˆ««« ==l »»œ» =»»»»œ »»œ» =»»»œ=»»œ»».=‰=œ»»J».=‰=œJ»»».=l =Œ ==>«««ˆ «««««ˆ=«««ˆ. =»»»œ. =»»»œ. =»»»œ »»»»œ =b»»»œ =l œ»»» ==«««ˆ=«««««ˆ «««ˆ.=»»œ».=»œ»».=»»»œ =»»»»œ b=»»»œ l¬“=l 1&2 =bbb=‰==»œ»» =»œ»» b»»œ».==_»»»œ. =n_»»œ» ==_»»»œ===l =‰ =_œ»»» =n_»»»œ =b_»œ»». =»»»œ.=b»»œ»===œ»»» ===l ‰==_»»œ» n_=»»»œ b_»œ»».==»œ»». =bœ»»» ==»»»œ===l“““=lll & =bbb=‰==b»J»»œ. =‰==cœ»J»».res=c‰. =J»œ»». =‰==œ»J»». =l =‰ =»œ»»J. ==‰ =»œ»»J.=‰==»»J»œ. =‰ =»»»œJ.==l ‰==»œ»»J. =‰==»J»œ». =‰ =»»œ»J.=‰==œ»»»J.=l“““L“““==llllll B?==bbbbbb==>«««»»«»œˆ==b«««ˆ==nˆ«««« ==>«««˙»»»»œ==.b»»»œ ==œ»»»». ==»»»œ. ==œ»»». ==>»»»œ==n»»»»œ b==»»»œ ==ll ==>»»»»œ»»œ »»»œ» ==nœ»»» ====>»»»»»»»»˙œ. ==»»»œ »»»»»œ.==b_»œ»»==. ==œ»»». ==_>»»»œ _==»»»»œ »»»œ====ll >»»»»»»œœ==»œ»»» n==œ»»» ==>»»»»»»˙»»œ==. »»»œ==»»»»»œ. ==b_œ»»». ==»»œ».==_»»»œ==_»»»»œ==œ»»» ==ll

8¬““=ll 1&5 =bbb=‰==b»»»œ =»»»œ »»»œ. =b=œ»»». =‰ =»œ»» =œ»»» =»»œ» ==l =#»œ»» #=»»»œ»» »»»œ.==-»»»œ ==‰==n»»»œ »œ»»=nˆ«««. =#=ˆ«««. =l ‰==#fœ»»» #=œ»»» n_=»»»œ. n=_»»»œ. =#__»»œ» =#___œ»»»»» __=»œ»». =__œ»»»» ==l““=ll & =bbb=‰==b»»»Jœ. =‰==œ»»J». =»»»œ b=»»»»œ œ»»» ==«««ˆ ==l =#«««˙ =====>ˆ««««=n«««ˆ #=ˆ«««« =ˆ«««===l #>«ˆ«««=n««ˆ«=#ˆ«««« ==ˆ««« ==>ˆ«««« =««ˆ« =ˆ«««« =«««ˆ ==l“““=lll B=bbb=>»»»œ=»»»»œ =bœ»»» =»»»˙=. =======l =n>««««ˆ #=«««ˆ nˆ««««==«««˙. ========l ‰==#œ»J»». ==‰ =»œJ»». =‰ ==»J»œ». =‰ =»Jœ»».=lL“““=lll ?=bbb=œ»»» ===b»»»œ=»»»»»œ =»œ»». =»œ»». =»»œ».==œ»»» œ»»»»=œ»»» =l =»œ»» ==#=»»œ» #œ»»»»» =œ»»». =n«««ˆ. ==«««ˆ. =»»»œ=»»»œ» #=œ»»» =l #»œ»»=. ===œ»»». ==»»»œ. ===»»»œ. ==l“¬=l 1&8 =bbb=‰==__»»»»œ =n___»»œ»» =#__œ»»». =__»»œ»».==‰ =__»œ»» =__»»œ»» =n_»»»œ. =__»œ»».==l =‰ =n_»»»œ=n_»»œ» =#œ»»»». =#œ»»». ==»»œ». =_»»»œ =_»»»œ »»»»œ.==»»»œ. =l l =42 =#œ»»». =n_»»»œ=n_»»»œ =#__»»»œ. =__»»»»œ=n___»»»»œ==l l 43““““““==llllll B& ==bbbbbb==n>‰««««ˆ==n«««ˆ==#ˆ»J»»œ««««. ====‰«ˆ«« ==»œ»» ==nœ»»» #==>»œ»»»Jœ»» #==œ»»»» #œ»»»œ»»» ====ˆ««« ==»œ»» ==œ»»» ==ll #>==ˆ«»««J«»»œ #ˆ«««==#nˆ«««««««ˆ====«««ˆ ==nˆ««« ==ˆ««« #S==««««˙««ˆ. ==«««ˆ ==«««ˆ ˆ«««.====«««ˆ «««ˆ==ll ll ==2424 ==#ˆ«««««˙«. ======Œ ========ll ll 4433““L“=lll ?=bbb=#»»»œ=. ===»»»œ. ===»»»œ. ===œ»»». ===l #=œ»»». ===»»œ». ===»»»œ. ==»»»œ.===l l =42 =#œ»»». ===Œ ====l l 43¬“=l 2&1 =bbb=43 =#__»»»»œ ==Ó ====l ===∑====l ===∑ ===l====∑ ===l ====∑ ===l“““=lll & =bbb=43 =n_ˆ«««. ==_««ˆ«. ==_ˆ«««. ==l n_=«««ˆ. ==_«ˆ««. ==_«««ˆ. ==l n_«ˆ««.==_ˆ«««.==_ˆ«««.==l=_«««ˆ. ==_««ˆ«. ==_ˆ«««. ==l #=_«««ˆ ==Œ ==n_«««ˆ ==l“““=lll B=bbb=43 =#œ»»». =œ»»» nœ»»» =»»»œ. =œ»»» œ»»»=»»»œ. =œ»»» =œ»»» l #=œ»»». œ»»» =nœ»»» =»»»œ. =œ»»» œ»»» =»»»œ. =œ»»» œ»»» =l #»»œ».=œ»»» =nœ»»» »»»œ.=œ»»» =œ»»» »»»œ.=œ»»» =œ»»» l=œ»»». =#œ»»» #=œ»»» »»»œ. =œ»»» =œ»»» »»»œ. =œ»»» =œ»»» l #=»»»œ. n=»»»œ œ»»»» =»»»œ. =œ»»» œ»»»»=»»»œ. =œ»»» =œ»»»» l““L“=lll ?=bbb=43 =Ó ====#œ»»» ==l _=˙»»» . ======l #_»»»˙====#»œ»»==l=n_»»»˙ ====#»»»œ==l n=»»œ» ==#_œ»»» ==_»»»œ ==l con espressione¬“=l 2&6 =bbb=Œ==‰=n»»»œ=»»œ» »œ»»=. n»»»œ.==l »»»œn=_»»»»»œ œ»»» ==»œ»» ==œ»»» nœ»»»==l »»»œ =b»»»œ =‰=n_»»»œ b=_œ»»» bœ»»».=»œ»».=l=Œ ==‰ =#_»»»œ n=_œ»»» œ»»».=#œ»»» =l =»»»˙. ======l“l“““=lll & =bbb=m«««˙=.arca=to e=spr=essiv=o ==l n««˙« ====n_=«««ˆ ==l b«««˙ ====n_««ˆ«==l=«««˙. ======l #=_«««ˆ. ==#«««ˆ. =ˆ««« #=ˆ««« ˆ«««. =ˆ«««=ˆ««« l““=ll B=bbb=nœ»»».=œ»»» =#œ»»» »»»œ.=œ»»» =œ»»» »»»œ=. œ»»» =œ»»» =l n»»œ». =»»»œ=#œ»»» =»»»œ. œ»»»=œ»»» =»»»œ. œ»»»=œ»»» =l »»»œ. =b»»»œ n=œ»»» »»œ». =œ»»» =œ»»» »»»œ.=œ»»» =œ»»» l=#»»œ». =n»»»œ #=œ»»» »œ»». =œ»»» =œ»»» »»»œ.=œ»»» =œ»»» l #=œ»»». =œ»»» #œ»»» =»»œ»J. =‰ =#««ˆ« ==lL“““=lll ?=bbb=_œ»»».==_»»»œ.==_»œ»»=. ==l _»»»œ ==_=»œ»» =_=»»œ» ==l b__»»»»œ ==__œ»»»» ==__»»»»œ==l=n__»»»»œ. ==__»œ»»». ==__œ»»»».==l n=__»»˙»» . ===e=spr=ess=ivol

9¬“=l 3&1 =bbb=»˙»» =. =====l=#»»»˙. ======l=»œ»» ==‰=b»»»œ=_»»»œn»»»œ=»»œ» =lb=__»»»»˙. ======l =_˙»»» ====_»œ»» ==l“l espressivo““=ll & =bbb=#ˆ«««.=ˆ««« =nˆ««« «««ˆ.=ˆ«««=ˆ««« «««ˆ=. ˆ«««=ˆ««« l=#«««ˆ. =«««ˆ=n«««ˆ «««ˆ=. ˆ«««=ˆ««« «««ˆ=. ˆ«««=ˆ««« l=nˆ«««. =b«««ˆ =b«««ˆ «««ˆ.=ˆ«««=ˆ««« «««ˆ.=ˆ«««=ˆ««« l =«««ˆ. =b«««ˆ =ˆ««« «««ˆ. =ˆ««« =ˆ««« «««ˆ. =ˆ««« =ˆ««« l =««ˆ«. =b«««ˆ ˆ«««=«ˆ««. =«««ˆ =«««ˆ «««ˆ. =ˆ«««=ˆ««« l“““=lll B=bbb=n»»»˙=. =====l=n˙««« ====n««ˆ«==l=b«˙««. ======l =«««ˆ ==‰ =«««ˆ b=«««ˆ «««ˆ. =ˆ«««. =l b=»»»œ »»»»œ=œ»»» =»»˙» ====lL“““=lll ?=bbb=Œ==‰=#««ˆ«=«««ˆ nˆ«««=. n««ˆ«.=l=>»»»œ #=»œ»»»» œ»»» =«ˆ««=«««ˆ.=‰=««ˆ«j.=l=n«««««ˆ n=«««ˆ ««ˆ«««. =‰=«ˆj««. =‰=«j«ˆ«. =l =b«««««ˆ «ˆ««=ˆ«««««. =‰ =jˆ«««. =‰=«ˆ««j. =l =«««««ˆ «««ˆ=«««««ˆ. =‰ =««jˆ«. =‰ =jˆ«««.=l marcato“¬=l 3&6 =bbb=»˙»» =====»»œ» ===l #_˙»˙»»»»» =.. =======l#n_=˙»»»»»»˙.. =======l l 44=‰=n=_»J»»œ. =‰ =_»»Jœ». =‰ =_»»»œJ. =‰=_=»œJ»». l“l““=ll & =bbb=nˆ«««.==«««ˆ n«««ˆ=«ˆ««. =«««ˆ =«««ˆ «««ˆ.==«««ˆ «««ˆ=l n«««ˆ.==«««ˆ «««ˆ=«ˆ««. =«««ˆ=«««ˆ «««ˆ=. =«««ˆ «««ˆ=l n=ˆ«««. =«««ˆ =«««ˆ «««ˆ. =«««ˆ=«««ˆ =«ˆ««. =«««ˆ «««ˆ=l l 44=n«««ˆ=n«««««ˆ=«««ˆ. =«««ˆ. =««ˆ«. =»»»œ n»»»»œ=#œ»»» =»»»œ==l“l““=ll B=bbb=˙»»» =. =======l »»»œ===‰ =n«««ˆ=«««ˆ «««ˆ=. n=«««ˆ. =l n=»»»œ n»»»»œ=#œ»»» =»˙»» =====l l 44=w=========lL“““=lll ?=bbb=«««««ˆ=n«««ˆ =«ˆ««««. =‰ =««j«ˆ. =‰==«jˆ««. =l n«««««ˆ=n«««ˆ =«««ˆ««. =‰ =«««ˆj. =‰==«««jˆ. =l n=«««««ˆ n«««ˆ=«««««ˆ. =‰=ˆ«j««.==‰ =ˆ«««j. =l l 44=‰==n«««jˆ. =‰ =«j««ˆ. =‰ =«ˆ««j. =‰==ˆ«««j. l“““““““¬===lllllll 4&&B0 ===bbbbbbbbb===ƒn___>‰‰»»»»œ===___»»»»»œƒƒn===___»J»»œœ»»»œ»»»». n»»»œ===____>œ»»»»»»»»»œ»œ. ===_»»»œ _===»»œ»»»»œ.. n===___>»»»»»»»œœ‰ _____»»»»»»»»»»œœ===___œ»»»»»»»œ»»»Jœ.. ===____>-»»»œ»»»»œ»»»œ===_»»»œ ===_»»»œ. ===lll ___>»»»»»œ‰‰===____»»»»»œ ===n_____œ»»»œ»»»»œ»»»J. ===_»»œ» n_____>»»»»»»»»»»œ»œœ.===_»»»œ ===__»»œ»»»»œ.. ===____>»»»»»‰œ‰ n===____»»»»»»œn____»»»œœ»»»»»»J»œ»===. _»»»œ===_____>»»»»»œ»»»»»œ»œ. _===»»»œ _»»»œ»»»œ..===lll===__‰œ»»»»‰ ===n___»»»»œ #===__œœ»»»»»»J»»œ». ===»»œ» n___»»»»»»»»»œ»»˙œ.===. n_œ»»» ===n_»»»»»»œœ.. ===‰‰ ===#_œ»»»»»»Jœ.===œ»»» ===»»œ»‰ ===_»œ»»»J»»œ.===lllL“““=lll ?=bbb=‰==œ»»» n»»»œ=»»»œ. ==»»œ». n=»»»œ _»»»»»œ=»»»œ. =-»»»œ===l ‰==»»œ» =_»»»œ nœ»»».==»»œ». =‰ =»œ»»=»œ»» =»»»œ. =»»œ».=l=‰ ==œ»»» =œ»»» n«««ˆ.==n««««ˆ. =«««ˆ« #=«««ˆ «ˆ«««.==«ˆ«« ==l ƒ“““““¬==lllll 4&&3 ==bbbbbb==_>»»»œ‰==n_»»»œ==#____œ»»»»»»»»œ b==___œ»»»» ___»œ»»»»»œ»==. n__==»»»œ. ==>»»»œ‰ #==œ»»» _»»»œ»»»œ==__»»œ» ==n_»»»œœ»»». ==»»»œ. ====ll >»œ»»‰==»»œ» #==œ»»»œ»»» »»»œ==»»»˙»»»œ. . ==»»»œ. ==‰====#»»œ» ==»œ»» n«««ˆ==b«««ˆ ==«ˆ««« #ˆ««««==ll b==>««««««ˆˆ n«««««««ˆˆ==nˆ««««««ˆ==«««˙«««ˆ.==. ˆ«««.==>==««««ˆ ˆ«««==n««««ˆ ==««ˆ«======ll““=ll B=bbb=»»»œJ==b-œ»»» ===»»œ» œ»»» =»»œJ» =-»»»œ===»œ»» =»»œ» =l J»œ»» ==-œ»»» ==#œ»»» =œ»»» J»»»œ==-»»»œ ===»œ»» œ»»»=l =œ»»» =»»»œ. =‰=Jœ»»».==‰ =#œ»»» =œ»»» n«««ˆ=b«««ˆ =n«««ˆ=b«««ˆ lL“““=lll ?=bbb=n«««ˆ.===«ˆ««=. ==>««««ˆ =n«««ˆ ˆ««««=. =«ˆ««. ===l b«ˆ««. ===«««ˆ. ==««««ˆ=n«««ˆ=««««ˆ. =ˆ«««===l =«ˆ««. ==««ˆ«.===ˆ«««. ==«««ˆ.===l

10 ¬“=l 4&6 =bbb=ˆ«««===‰ n=««jˆ«. n»»»œ==>»»»œ=#»»œ» =»»»œ l=Œ ==‰ =««ˆ«j. =#ˆ««« ==>»»»œ #=»œ»» »»»œ=l =≈ b«««ˆ=««ˆ« =ˆ«««. n=«««ˆ. =»»»œ »»»»»œ=»»»œ =»»œ» ==l «««ˆ#=ˆ«««« nˆ«««=«ˆ««. =«««ˆ. =»»»œ =»»»»»œ »»»œ =«««ˆ ==l “l ““““““==llllll &B==bbbbbb==««««««ˆˆ==#_ˆ««««««ˆ« ==n_ˆˆ««««««. n_==«««ˆ˙«««. . ==«ˆ««. »»»œ==n»»»»»œ==»œ»» «ˆ««====ll==>««««««ˆˆ ##_==ˆˆ««««««« _ˆˆ««««««==#_«ˆ«««˙««. .==«««ˆ. ==«««««ˆ n==«««ˆ «««««ˆ==««ˆ« ====ll b==««««ˆ««ˆ n_«ˆ««==b_«««ˆ««ˆ«. ==_««˙«‰ ==«ˆj««. ==‰ ==««ˆ«j. ==‰«««ˆ _«««ˆ==_ˆ«««j«««ˆ. ==ll _‰««˙«.==#ˆ«j««==Œ====Œ ====n>m««««ˆ««ˆ #a==ˆ«««rc==ˆ«««atoll ““L=ll ?=bbb=n_ˆ«««.==_=«««ˆ. =_«««ˆ=. =_«««ˆ=. =l=#ˆ«««. ==ˆ«««. ==«««ˆ. ==«««ˆ. ==l b_=«««ˆ. ==_ˆ«««. =_=ˆ«««. =_=««ˆ«. ==l _ˆ«««. ==_«ˆ««. ==_ˆ«««. ==_«««ˆ. ==l““““¬==llll 5&&0 ==bbbbbb==#˙«««≈==#. ˆ««« n==«««ˆ. ««ˆ«.==«««ˆ.==>»»œ» ==»»»»œ» œ»»» ==>««««««ˆˆ==«««ˆ «««ˆ==ll==n««ˆ««««˙ #==ˆ«««« nˆ«««==ˆ«««. ==ˆ««« ==«ˆ«««««ˆ ==««ˆ«. bb==««««««ˆˆ «««ˆ==«ˆ«« ==ll ∫e»»»˙«ˆ««==spnrˆ«««e==bsˆ«««si∫v==o««ˆ«. ==ˆ«««. b»»œ»»»»œ==b»»»»»œ ==»»»œ «««ˆ«««ˆ====ll ==b-«««»»»˙ˆ #==ˆ«««« ˆ«««==«««ˆ. ==«««ˆ. ==«««««»»»œˆ ==«««ˆ «««««ˆ ==«««ˆˆ««« ====ll“““=lll B=bbb=»»˙» ====»»»œ==n«««ˆ==l=b˙»»» ====»»»˙ ====l n«««˙=. =====«««ˆ=«««ˆ =«««ˆ. l =b«««˙. ======b«««ˆ =««ˆ« =ˆ«««. l“L“=ll ?=bbb=_«ˆ««.==_««ˆ«.==_ˆ«««. ==_«ˆ««.==l=_«««ˆ. ==_ˆ«««. ==_«««ˆ. ==_ˆ«««. ==l b_«««ˆ.==_=«««ˆ. =_«ˆ««.==_ˆ«««=. =l =__«ˆ«««. ==__«ˆ«««. ==__«ˆ«««. ==__ˆ««««. ==l“¬=l 5&4 =bbb=nw========l =‰ #=ˆ««« nˆ«««=»»»œ ==‰ =««ˆ« «ˆ««=»œ»» ==l ‰=m»»»œ=aœ»»» rc=»»»œ.aton=»»œ». =»»»œ __»»»»»œ=»»»œ. =-»»œ» =l =‰ =_œ»»» =_œ»»» »»»œ.=_»»»œ. =‰ =»»œ» =_»œ»» »»»œ.==»»œ». l“l plus fort““=ll & =bbb=«««ˆ=#ˆ«««« =ˆ«««. «ˆ««.=ˆ«««=«««˙====l w=========l ˙«««=====«««ˆ n«««ˆ=ˆ««« =«ˆ«« =l ∫=>ˆ««« ˆ«««=-«««ˆ =ˆ«««==>«««ˆ =«««ˆ -ˆ«««=«««ˆ==l“l ““=ll B=bbb=«««˙====‰=ˆj«««. =«ˆ««=«««ˆ ˆ«««.=l =‰ =j««ˆ« =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ. =‰ =«««ˆj =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ. =l ‰=«ˆ«j«==«««ˆ «««ˆ =«««ˆ. =‰ =n-«««ˆ =Jœ»»»=l =Jœ»»» =-œ»»» ==œ»»»J=ˆj««« =b-»»»œ===»»»Jœ l “l poco a poco cresc. espressivo““L=ll ?=bbb=__«ˆ«««.==__«««ˆ«.==__«ˆ«««.==__«««ˆ«. ==l __=««ˆ««. ==__«««ˆ«. ==__««««ˆ. ==__ˆ««««. ==l __««««ˆ=. =__=««««ˆ. =__=ˆ««««. ==__ˆ««««. =l =__««««ˆ. ==__«ˆ«««.==__ˆ««««. ==__«««ˆ«.==l “““““““¬===lllllll 5&B&8 ===bbbbbbbbb===b>J»»»œ‰««ˆ«===«««ˆb===--œ»»»»»œ»«ˆ«« œ»»» ===»»œ»»ˆ«««. ===»»J»œ»»»œ. ===>ˆj«««‰«««ˆ ===«««ˆ __--««ˆ«»ˆ»»œ«««===_»»œ» _««ˆ«»»»œ.===«ˆ«j«»»œ».===lll===>‰«««ˆ«ˆ««j===_««ˆ« _--ˆ«««»»»œ«««ˆ===œ»»» _===«»œˆ»«»«. ===ˆ«««jœ»»». ___===>«ˆ«j«‰««««ˆ «««ˆ===#_--«««ˆˆ»»»œ«««« »»œ»===_«ˆ««»»»œ. ===b«««jˆ»»»œ. ===lll S===w_>ˆ«««««j««ˆ «««ˆ===_-«ˆ««ˆ«««« ===_««˙«===. «ˆj««======«««ˆ p_===«««««ˆo_««««ˆc===o«««ˆ. ri===nt«««ˆ.. ===lll ww_Sˆ««««===n«««ˆ _===«ˆ««« _===«««˙. ======””” ““L=ll ?=bbb=__««««ˆ.===__««««ˆ. ==__««ˆ««. ==__«ˆ«««.==l=__««««ˆ. ==__=«ˆ«««. =__=«ˆ«««. ==__«««ˆ«. ==l =__««««jˆ =m«««ˆ an=«««ˆrcba«««ˆ=to n«««ˆ=b=«««˙ ====l __ww=====”

III 11 ¬““=ll & =bb =44An=Œda«j««ˆ¯=pnœ»»» te=el s=»»œ» pr=e»»»˙ss=ivo=q=»»»œ= 6=4l »»»œ==Œ==Ó ===l =»»œ» . =»»»œ »»»œ=. »»œ» =œ»»» . =»»»œ »»œ» .=œ»»» =l »»»œ=. »œ»» =»œ»» . =œ»»» »œ»» =. œ»»» =»»»œ. =»»œ» l ““=ll & =bb =44 =Ó ==l ===∑ ===l Ó====Œ =#=_««ˆ« =l _=««ˆ« =««˙«===««ˆ« ==l «ˆ««==˙««« ===«ˆ«« =l “““=lll B=bb =44 =Ó ==l ===∑ ===l n««ˆ«=ˆ«««=ˆ«««==«««ˆ ««««ˆ =««««ˆ «««ˆ=«ˆ«« =l =˙«««. ====«««ˆ ==l ˙«««=. ====«««ˆ =l L“““=lll ?=bb =44 p=ˆ««« =»»œ» =l =»»œ» =»»œ» =»œ»» ==««ˆ« =l we=spre=ssiv=o ====l w=======l œ»»» ==_˙»»» ===_»»œ» =l““¬=ll 5& =bb =»»»œ.=»œ»» =»»»œ. =»»»œ =»»»œ. =»»œ» »»»œ=«¯«ˆ«j »»»»œ=»»»œ =l »»»˙=. =====Œ =l =»»œ» £»œ»»=»œ»» =»»œ» =£»»»œ =»»»œ =»»»œ £=»œ»» œ»»»=»œ»» =. »»»œ=l »»œ»=. =œ»»» =œ»»» . =»»»œ =»œ»» . ==œ»»» »»»œ=. =»œ»» l““=ll & =bb =«««ˆ ==#ˆ««« ==««˙« ====l -»»»œ==«««ˆ =>»»»»œ =»»»œ »»»œ=»»»»œ b=-««ˆ« =l =w =========l w=========l“““=lll B=bb =˙«««.=====»»»œ===l #w=======l n=w =========l »»»˙=. ======n»»»œ==l““L“=lll ?=bb =_w ========l _w=======l _=w =========l »œ»»==»»œ» =_œ»»» =__=»»»»œ __»»»œ=_»»»œ __=»»»»œ #_»»œ»==l“¬“=ll 9& =bb =J»œ»» =œ»»» ==œ»»» œ»»» =œ»»» =»»»œ »œ»»=»»»œ =«j¯««ˆ »»»»œ=»»»œ l =Ÿ»»˙» ===»»»œ==Œ ==l «ˆ«««=. «««ˆ=»»»œ ==»»œ» =»œ»»=»»»œ=l=»»»œ =£»œ»»»» =»»»»œ =»»»œ £»œ»»=»»œ» =ˆ««« =ˆ«««£ =««ˆ« =»»»œ. ==œ»»» l““=ll & =bb =«ˆ«« ==#«««ˆ ==n«««ˆ ==««ˆ« ==l =w =======l w=======l=««˙« =====‰ =_ˆj«««==ˆ««« ««ˆ«=£ =«««ˆ l“““=lll B=bb =»»˙» ====»»œ» ==‰ =«j««ˆ =l =>»»»œ. =»»»œ =»»»œ. =»»œ» œ»»» =. #œ»»» =ˆ«««. =«ˆ«« =l ««ˆ«==«««ˆ.=««ˆ« =ˆ«««. =b«ˆ«« «««ˆ==l=w ==========lL“““=lll ?=bb =_»˙»» ====_œ»»» ==Œ =esp=rels=sivo===∑ ====l ====∑ ===l=w ==========l“¬=l 1&3 =bb =œ»»» .===jˆ««« =««ˆ«. ==«j«ˆ«=l =«««ˆ «««ˆ=£ «««ˆ #=««ˆ«. =««ˆ« ˆ«««.===««j«ˆ =l «˙«« ===Ó ====l ===∑ ===l œ»»» =. =_»»»œJ=_»»»œ=. _»»œ» =_»»»œ=. »»»œ l“l““=ll & =bb =«««ˆ =_ˆ«««£ _«««ˆ=_««ˆ«.=__««««ˆ=«««ˆ «««ˆ£=_«««ˆ =_ˆ«««. =_«ˆ«« l n=˙««« ===b˙««« ====l «ˆ«« =_¯jˆ««« ˆ«««==««˙« ====l _««ˆ«««=. «««ˆ=«ˆ««. =ˆ««« ˆ«««.=«ˆ«« «ˆ««=. ˆ«««=l ˙«««===#««˙«===l“““=lll B=bb =«ˆ««.===«jˆ«« =ˆ«««. ==ˆ«««j=l #=»»»˙ ===n»»˙» ====l «««ˆ.==j«««ˆ =««««ˆ «««ˆ=£ ««««ˆ =«««ˆ «««ˆ=£#«««ˆ =l w======l ˙«««===»»»˙===l““L“=lll ?=bb =n»»»œ ==»»œ» =#=œ»»» ==»»œ» =l =˙»»» ===»»»œ =£»œ»» »»œ»=#œ»»» ==l »»˙» ===œ»»» . =b»œ»» =»»œ» . =»œ»» =l œ»»» ==»»œ» =«««ˆ =«ˆ««==l «ˆ««=. ˆ«««=>»»»œ. =»»»œ »»˙» ===l

12¬““““==llll 1&&8 ==bbbb ==-««˙«»œ»» .==#»»»œ ==»»»œ. ==»œ»» -«««˙œ»»» ==. œ»»» ==»»»»œ £œ»»» ==»»»œ» ‰==ll==n_»œ»»«««˙ ==£_»»»œ ==»»»œ #»œ»» ==£»»»œ ==_œ»»» b==ˆ«««»œ»» .. ==«««ˆ _ˆ«««==_«««ˆ«£ _«««ˆ==œ»J»»‰ ==ll n==_«««««»»»˙ˆ ==«««ˆ£ ««««ˆ==ˆ««« ˆ«««==. ˙«««œ»»J»====‰ ==Œ ====ll Œ«««˙====#»»œ» ==»»»œ ==_J»œ»»««ˆ« ==_œ»»» ==#ˆ«««==_œ»»»J==ll“““=lll B=bb =««˙« ===««˙«====l=««ˆ« ==#»»»œ==b=œ»»» =»»»œ===l_ˆ«««¯j=_«˙«« ===««««ˆ=«ˆ««£=««ˆ«« =«ˆ««j¯ «ˆ«« ==l w========lL“““=lll ?=bb =»»»˙ ===«˙««====l=#««˙« =====»»˙» ====l =«««˙. ======œ»»» .=»»»œ=l »»»œ=. »»œ» =»»»œ. =»»œ»=««ˆ«.==ˆ««« ««ˆ«=. =«««ˆ l¬““““==llll 2&&2 ==bbbb ==_«ˆ««»»»œ ==£_»»»œ »»»œ==ŒŒ====ÓŒ====_==»»»œ £_»»»œ==__»»œ» ==ll _Ó»»»œ==£_»»»œ ==»»»œ #»»»œ» ==£œ»»» ==»»œ»» Œ»œ»»==. ==»»»œ _==‰»»»œ £_»»»œ==«jˆ««»»»œ ==ll #œ»»»˙»»» ==. »»»œ==«««ˆ. ==ˆ««« ««ˆ«Œ==. ==ˆ««« ˆ«««‰==. _==œJ»»» #«««ˆ ==ll #_»»»œ««ˆ«==. ==»»»œ »»»œˆ«««==. #»œ»» ==»»»œ««ˆ«. ==œ»»» _«««»œ»»ˆ==._««««ˆ£_==«««ˆ ‰==»œ»» llL“““““==lllll ?B==bbbb ==«ˆ«««««ˆ.====ˆ««« ««««ˆ««ˆ==. «««ˆ£ ==«««ˆˆ««« «««»œ»»ˆ==. «««ˆ£==«««ˆœ»»» ==ˆ«««»»œ» . ==ˆ«««==ll w»»œ» ==. #==œ»»» »»œ» ==. ==»œ»» »»»œ==«j««¯ˆ »»»»œ==»»»œ ==»»»œ ====ll wœ»»» ==«««jˆ¯==œ»»» ==»»»œ==n£»»»œ ==»»»œ «««ˆ==«««ˆ£==«««ˆ ==ll «««»œ»»ˆ==«««ˆ£ ==«««ˆ Œ»»»˙==. ==Œ ==‰====j«««ˆ==ll““¬=ll 2&6 =bb =»˙»» .======n»œ»» ==l=œ»»» .=œ»»» =»»œ» . =œ»»»» »»»œ=. »»»œ=»œ»» . =»œ»» =l »œ»» .=»»»œ =œ»»» . =»»œ» »»»œ=£»»»œ=»»»œ =»»»œ £=»»»œ »»»œ=l nS=»»»œ £»»»œ=»»»œ=b_»»»œ =£»»»œ =œ»»» œ»»»=. =b»œ»» =»»»œ £=»»»œ =»»œ» l““=ll & =bb =n«««ˆ. ==«««ˆ. =«««ˆ.===«ˆ««. ==l=ˆ«««. ==«ˆ««. =ˆ«««.==b«ˆ««. ==l n«ˆ««. =b=«««ˆ. =«««˙=====l b=w =========l“““=lll B=bb =»»»œ.=»œ»» =»»œ» . =»»»œ «««ˆ=n««««ˆ£ =«««ˆ ‰=«««ˆ =#««««ˆ£ =ˆ««« l=»»œ» =n=«««ˆ =»œ»» ==«««ˆ ==l b«««ˆ ==«««ˆ =b«««˙=====l =««ˆ« ==««««««ˆ =‰£ =«««ˆ b»»»œ=£»œ»» =»œ»» =n»»»œ =£ b=»œJ»» l““L=ll ?=bb =b˙»»» .======»»œ» ==l=œ»»» ==œ»»» =œ»»» ==œ»»» ==l «ˆ«« ==«««ˆ =b«˙««=====l =w =========l¬““=ll 3&0 =bb =»»»œ n£=»»»œ b»»»œ=»»»œ £=»»»œ »»»œ=»»»œ.===««ˆ«j =l »»»œ £=»œ»» »»œ» =»»œ» ==U»»œ» =Œ=l=«««ˆ =«««ˆ£ «««ˆ=»»»œ £=»»»œ »»»œ=«««ˆ.=ˆ««« «ˆ««=. ˆ«««=l «««ˆ =«ˆ««£ «««ˆ=#ˆ«««=«««ˆ£ «««ˆ=«««ˆ=. ==j««ˆ«=l =«««˙ =Ó==”““““““==llllll &B==bbbb ==bbw»»œ» ==£ ««ˆj«==»»»œn£==»»»œ »»»œ==«««ˆ ==«««ˆ£ ««ˆ«==«««ˆ ====ll n««««ˆ««ˆ ====b«««ˆ«ˆ«« ==_«««ˆ£ _«««ˆ==#_UU««ˆ««««ˆ==ŒŒ==ll==n_˙««««««˙ ========«««˙««˙« ======ll __«˙««˙««« ========nn_««««««˙ˆ==«««ˆ£ _==«««ˆ _«««ˆ==_«ˆ««£ ==«««ˆ ll ==__«˙««˙««« ==ÓÓ====””L““=ll ?=bb =w ========l «««˙ ====n_U«««ˆ=Œ=l=b_«««˙ ====__«˙««« ===l w ========l =««˙« =Ó==”

IV 13Fugue¬“=l & =# cA=lle=gr=ett=o ∑q== 1=04==l ====∑ ====l ===∑====l ====∑ ===l“““=lll & =# c====∑====l ====∑ ====l ===∑====l ====∑ ===l“““=lll B=# c=‰=p«ˆ««==«««jˆ =«ˆ«« =œ»»» ==l ‰=»»»œ=»»œ» =»œ»». =œ»»». =«««ˆ. =««ˆ« «ˆ««==l ‰=«««ˆ==««j«ˆ =ˆ««« =«ˆ«« =«ˆ«« =l =»œ»J» =»»œ» =««ˆ«=«««ˆ œ»»» =. »»»œ=»œ»» =lL““=ll ?=# c====∑====l ====∑ ====l ===∑====l ====∑ ===l¬“=l 5& =# ====∑ ====l ====∑=====l ====∑=====l ====∑=====l“““=lll & =# =‰ =>«ˆ«« ==j«««ˆ =ˆ««« ==«ˆ«« =l ‰=«««ˆ=«««ˆ =««ˆ«. =«««ˆ. =ˆ«««. =ˆ«««=«ˆ«« ==l =‰ =ˆ««« ==««ˆ«j =«««ˆ ==ˆ««« =«ˆ«« =l j««ˆ«=«ˆ««==ˆ«««=ˆ««« =«ˆ««. ==«ˆ«« «ˆ««=#ˆ«««=l“““=lll B=# =‰ =ˆ««« =ˆ«««« =ˆ««« =ˆ«««. =ˆ««« =««ˆ« =l _««jˆ«=«««ˆ===«««ˆj =««««ˆ «««ˆ=«««ˆ ««««ˆ=«««ˆ. =«««ˆ. =l _=««««ˆ =««ˆ« =ˆ««« =««ˆ« =«««ˆ «««ˆ=ˆ««« ˆ«««=ˆ««« ==l ‰=«««ˆ=#«ˆ«««=«««ˆ==«««ˆ «««ˆ=ˆ««« =ˆ««« «ˆ««==l“L“=ll ?=# ====∑ ====l ====∑=====l ====∑=====l ====∑=====l““““¬==llll 9&& ==## ==»»»œ »»»œ==œ»»» #==œ»»» œ»»» ====∑n«ˆ««.======»»œJ» ==ll ==»»œ» . ======»»œ»J ==∑««ˆ«. ==ˆ«««==ˆ««« ==«««ˆ ˆ«««==ˆ««« ll==w ======∑========ll ==‰ˆ««« F==œ»»» ==ˆ««« ==œ»»J» ==#œ»»»««ˆ«======_»»»œ«««ˆ==ll“““=lll B=# =‰ =«ˆ«« ==»»»Jœ =»»»œ =»»»œ œ»»» =œ»»» »»»œ==l =««ˆ« «««ˆ£=«««ˆ=««ˆ«. =ˆ«««. =œ»»» =»»»œ =œ»»». =»»»œ. =l=«ˆ«« =««ˆ«£ =«««ˆ «««ˆ=««ˆ«=««ˆ«=. ««ˆ«=ˆ««« =l =«ˆ««. =ˆ«««=«««ˆ =«««ˆ ˆ«««=ˆ««« ««ˆ«=«««ˆ =ˆ««« ˆ«««=««ˆ«=l“l“L“=ll ?=# =====∑ ====l =====∑ ====l====∑====l =====∑ ====l¬“=l 1&3 =# =‰ =_»œ»» __»»»œ=_»»»œ. =_»»»œ. =»œ»» .==»»»œ =œ»»» =l =‰ =œ»»» ==J»»»œ =»œ»» ==»»œ» =»»»œ=l =_»J»»œ. =_»œ»» =_»»œ» =»»œ» _»»»œ=. __»»»œ=_»»œ» ==l ‰=___»»»»œ=__»»œ»»=__»»»œ=_»»œ»===_œ»»» »»»œ=œ»»» =œ»»» l“““=lll & =# =_««ˆ« ==_«««ˆ =#ˆ««« =«ˆ««.===««j«ˆ=l =«««ˆ =««ˆ« =»œ»» ==»»œ» ==«ˆ««=««ˆ««=l =«ˆ«« =ˆ«««==«««ˆ==#ˆ««« ==l _«««ˆ==ˆ«««=«ˆ««=«««ˆ=. =ˆ««« =««ˆ« ==l“l““=ll B=# =‰ =ˆ««« ==j««ˆ« =«««ˆ =«««ˆ ˆ«««=#_ˆ««« =«««ˆ =l =‰ =«««ˆ =«««ˆ =«ˆ«« =«««ˆ «««ˆ=ˆ««« =ˆ««« «ˆ««==l =_ˆj««« =«««ˆ =jˆ««« =««ˆ«=. «ˆ««=«««ˆ =ˆ««« =l ««ˆ«=. ==««ˆ«j=«««ˆ==ˆ««« =»œ»» ==l“l“L“=ll ?=# =====∑ ====l =====∑ ====l ====∑ ====l ====∑=====l

14“¬=l 1&7 =# =w ========l »œ»» .===««jˆ« =»œ»» =œ»»» =»»»œ ==l =œ»»» #=»»œ» =œ»»» =»»Jœ»=. =«ˆ«« =b=»»J»œ =l #œJ»»» =»»»œ==»œ»»=n»»»œ=»»»œ =»»œ» =œ»»» =b»»œ» =l“““=lll & =# =«««ˆ =>=»»œ» =»»œ» =»œ»» =»»»œ =«ˆ«« =«ˆ«« =l w ========l =˙«««. ======n««ˆ« ==l >ˆ«««=«ˆ««=Œ===Ó ====l“““=lll B=# =‰ =«««ˆ ==j«ˆ«« =«««ˆ =««ˆ« =ˆ«««. =««ˆ«. =l œ»»» =»»»œ =«ˆ«« =ˆ««« =»œ»» ==»»»œ =»œ»» =l =œ»»» . ==n»»»œ=»»»œ »œ»»=»»»œ =œ»»» #œ»»» =œ»»» ==l ‰=œ»»» ==»J»»œ==»œ»» . =»»»œ=»»»œ.==nœ»»» lL“““=lll ?=# ====∑=====l ====∑ ====l =‰ =«««ˆ =b«ˆ««j=#ˆ«««===»œ»» ==l ‰=»»œ» =n»»»œ »»œ»=. »œ»»=. #=«ˆ««. =b«««ˆ=««ˆ« ==l¬“=l 2&1 =# #=«ˆ«« ==««ˆ« ==n»»œ». n=œ»»». =»»»œ ==l »»˙» ====#œ»»» =»»»»œ=»»»œ «««ˆ.=n«««ˆ.=l =»»»˙ ====‰ =»»»œ ==»»Jœ». =l n»»»œ===»»»œ ==‰ =_»»œ» b=_»œ»» _œ»»».==»»»œ. l“““=lll & =# ====∑=====l ====∑ ====l =‰ =ˆ««« ==«««jˆ =n«ˆ«« ==«««ˆ ==l ‰=«««ˆ=b«ˆ«« =«««ˆ. =««ˆ«. =nˆ«««. ==«««ˆ «ˆ««==l“““=lll B=# =n»»»œ. =»œ»» =»»»œ. =»»œ» =»»»œ. =»»œ» =ˆ«««. =«««ˆ. =l #««««ˆ=«««ˆ=««««ˆ ««ˆ«==n««ˆ«==«««ˆ==l =˙««« ====»˙»» ====l #»»œ»===»»»œ ==«««˙ ====lL““=ll ?=# =‰ =n«««ˆ ==j«ˆ«« =«««ˆ ==«ˆ«« =ˆ««« =l »»œ»J.=»œ»» ==««ˆ« =«ˆ«« ˆ«««=. =ˆ««« »»œ» ==l =««ˆ«. =«««ˆ=«««ˆ. =b«««ˆ. =«ˆ««. =««ˆ«=nˆ«««. =«ˆ««. =l ««j«ˆ.=»»»œ==n=»»»œ œ»»» =»»»œ »»»œ=œ»»» #=œ»»» »»œ»==l¬“=l 2&5 =# =nœ»»» . =»œ»» =»»œ» =‰=œ»»» ==»œ»J» =l =»»»œ =œ»»»=n»œ»» ==»»»Jœ __=œ»»»» =#__œ»»» =b_»»»œ =lb_»»»œ _=»»»œ _œ»»» =#œ»»» _»»»˙====n»»»œ=n»»»œ =œ»»» œ»»» =l œ»»» =»œ»» =«««ˆ=«««ˆ ««««ˆ=#««ˆ«« =«ˆ«« ==»»œ» ==l“““=lll & =# =‰ =«ˆ«« =n««ˆj«=««ˆ«==ˆ«««=««ˆ«=l =«jˆ««. =-ˆ««« =««ˆ«=n«ˆ«« =«ˆ««. =b«««ˆ =««ˆ« ==l j««ˆ«. =-»»œ» ==œ»»» n=»»œ» «««ˆ=«««ˆ ˆ«««=#ˆ««« ˆ«««===l ««˙«=====«««ˆ «««ˆ=««««ˆ #««ˆ««=«ˆ«« ==l“““=lll B=# =»»»œ ==ˆ««« =bˆ«««==ˆ«««==l b=«««ˆ =««ˆ« «ˆ««==_=«ˆ«« ==ˆ««« ==l ‰ =m«««ˆ=arca=to«««ˆj=»»»œ==»œ»»===l ‰=»»»œ n=œ»»» ˙»»» =. ======l““L“=lll ?=# =‰ =»»œ» =œJ»»»=‰=#««ˆ«=««ˆ« »œ»» ==l =‰ «««¯jˆ =»J»œ» «ˆ««==b=«««ˆ =««ˆ« =«««ˆ ==l n«««ˆ ==n»œ»» ==»œ»» =. =»œ»» «««ˆ==«««ˆ =l ««ˆ«j=ˆ««« ==»»»œ=œ»»» =«««ˆ =«ˆ«« «««ˆ=«««ˆ =ˆ«««£=«ˆ«« l¬“=l 2&9 =# =»»œ» =»œ»» =«««ˆ «««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=˙««« ====l =Œ ==‰ =»»œJ» =»œ»» .===»»»Jœ=l =»œ»» =»»œ» =»˙»» . ======l =»œ»» ==Œ =Ó====l“““=lll & =# =««˙« ====«««ˆ «««ˆ=n««««ˆ =««««ˆ ««««ˆ =«««ˆ=«««ˆ l =»»»œ »»»œ=œ»»» œ»»»=ˆ««« ==»œ»» .===»»œJ»=l =»»»œ »»»œ=œ»»» œ»»»=˙»»» . ======l =»»»œ ==Œ =Ó====l“““=lll B=# =‰ =»»œ» »»»œ=»˙»» . ======l #=»»œ» =»»»œ =œ»»» ==œ»»» =»»»œ=»œ»» ==l =»»»œ ==œ»»»» œ»»»»=œ»»» =œ»»» »»»»œ =œ»»» œ»»»» =»œ»» ==l =‰ p«ˆ««=es=pres««ˆ«j=sivbo«««ˆ==»»»œ==l“L““=lll ?=# =«««ˆ. ===«««ˆ «ˆ««=ˆ««« =«««ˆ =«««ˆ «««ˆ =«««ˆ «««ˆ=l =‰ =ˆj««« =«««ˆ «««ˆ=ˆ««« =ˆ««« «««ˆ =«««ˆ ˆ«««=ˆ««« ˆ«««=_ˆ««« _ˆ«««=l =‰ =«««ˆ ==jˆ«««. =«ˆ««.==ˆ««« ˆ«««.=ˆ«««.=l =««««ˆ. =««ˆ« =«ˆ«« «ˆ««=«««ˆ=««««ˆ «««ˆ=b»»»œ.=n=œ»»». l

15¬“=l 3&3 =# =====∑ =====l ===∑====l =====∑ ====l =====∑ ====l“““=lll & =# =====∑ =====l ===∑====l =‰ =«««ˆ ==b«««jˆ=«ˆ««==«ˆ«« ==l =‰ =«ˆ«« bˆ«««=«ˆ««. =«ˆ««. =«ˆ««.==b«««ˆ ˆ«««==l“““=lll B=# =‰ =œ»»» b=»»œ» œ»»».=»»»œ. =b«««ˆ=. =«««ˆ «««ˆ===l ‰ =«««ˆ =bˆ««j«=«««ˆ==ˆ«««=«««ˆ=l =»»»Jœ. =»œ»» ==«««ˆ=n««ˆ« »»œ»=. n=»»œ» »»»œ ==l #=»œ»» ==»»œ» ==»»»œJ. =n»»œ» ==««ˆj«=l““L=ll ?=# b=»»»œ »»œ» =œ»»» =ˆ«««=ˆ«««. =»»»œ=#œ»»» =œ»»» œ»»»=œ»»» =»œ»» =l bœ»»» ==»»»œ =#««ˆ«=«««ˆ=»œ»» =»»œ» =l =»»»œ. =b»»»œ=»»»œ =»»»œ œ»»» =œ»»» »»»œ==»»»œ =n»»»œ =œ»»» l =»»»œ ==»»œ» ==»œ»» =»»»œ œ»»» =œ»»» »»»œ==l“¬=l 3&7 =# ====∑====l=‰ =««ˆ« ==jˆ««« =n»»»œ ==œ»»» ==l ‰=»œ»» =œ»»» »œ»».=»œ»». ==ˆ«««. =ˆ««« =ˆ««« ==l œ»»» =. =»»»œ =ˆ«««. =««ˆ«. =»œ»»J. =œ»»» ==»»œ» =œ»»» l“““=lll & =# =‰ b=ˆ««« ==jˆ««« =««ˆ« ==ˆ««« =ˆ««« l=‰ =««ˆj«ma=r«˙««ca. =to =====l ««˙«=. ======«««ˆ =««««ˆ =l ««ˆ«=. ===««jˆ« =˙««« ====l“““=lll B=# =»»˙» ===b=˙««« ===l=bˆ«««.===»œJ»» =»»»œ b=»»»œ œ»»» =»»»œ =»»œ» =l œ»»» ==‰=»»œ» =n»»»œ =»»œ». »»»œ=. n=«««ˆ ==l ««˙«=====ˆ««« ==_«ˆ«« =«««ˆ=lL“““=lll ?=# =»»»œ =»»»œ =œ»»»» b=»»»»œ =»»»œ» =»»œ»» =»»»œ b=»»»œ l=»»»œ =»»»»œ =»œ»»» =bœ»»» =œ»»» ==««ˆ« ==l «ˆ««=. =«««ˆ ««ˆ«=. =««ˆ« =««ˆj«. »»œ»===«««ˆ ˆ«««=l »»»œ=b»»»œ œ»»»==»»»œ =»»»œ »»»œ =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ ««ˆ«=««ˆ« ==l“““““““¬===lllllll 4&B&1 ===### ===««˙«««˙«»»œ» . ===»»œ» ===œ»»» ======‰‰»»»˙ ===_«««««ˆj«ˆ ===_«ˆ«« _«ˆ«««««ˆ===. ===«ˆ«« lll===«««ˆŒ«ˆ««.===_«ˆ«« ===_œ»»»«ˆ««===.b«««ˆj__===««««ˆ __»»˙»«˙«««««˙«============lll ===ˆ«««ŒŒ ===_«««ˆ ===_ˆ««»«»ˆ«««»œ ===n«««ˆ.===m˙»«««»»˙ˆ«««===arc===ato===ˆ««« ===lll ===SSww‰ ===«««ˆ «««ˆ===«««ˆ. ===««ˆ«. ===«««ˆ.===«ˆ«« ===_«««ˆ ===lll““L“=lll ?=# =‰ =«ˆ«« «««ˆ=«««ˆ. =««ˆ«. =««ˆ«.==«««ˆ ˆ«««.=«««ˆ.=l=ˆ«««.==ˆ««« «««ˆ==‰=«««ˆ=«««ˆ «««ˆ.=«««ˆ.=l =ˆ«««. =««ˆ«=«««ˆ =«««ˆ ˆ«««=ˆ««« «««ˆ=«««ˆ =ˆ««« ˆ«««=«ˆ«« =l =‰ =-««ˆ« ==«j««ˆ. =#«««ˆ.=«««ˆ =««ˆ« =l¬45 # w w __w __w“““““==lllll && ==# ==SSw ================ll SSw================ll S==‰ ==_mˆ««« a==rcat==o#_«ˆ««j==«««ˆ ====ˆ««« ====ll S==‰ ==«««ˆ ˆ«««==ˆ«««. ==ˆ«««. ==««ˆ«==. ==#_ˆ««« _==«««ˆ ==ll““=ll B=# =‰ =«««ˆ =j«««ˆ==_«««ˆ ==«««ˆ =««ˆ« =l ««ˆj«.=«ˆ««==««ˆ« =«ˆ«« «««ˆ=. n«ˆ««=«««ˆ ==l =«jˆ«« =_««««ˆ =«««ˆ« =ˆ««« =«˙«« ====l =««ˆ«. ===j«««ˆ =ˆ«««=«ˆ««==ˆ««« =l“““L=lll ?=# =«««ˆj =»œ»» =«««ˆ=«««ˆ =ˆ«««. =««ˆ« =»»»œ ==l ‰=«««ˆ==«j««ˆ =«ˆ««=. #ˆ«««=«««ˆ. =ˆ«««. =l =««˙« ====««ˆ«.=#ˆ«««=ˆ««« =«««ˆ =l =˙««« ====««˙«====l

16“¬=l 4&9 =# =S__w ========l =====∑ ====l ‰=«ˆ««==«««ˆj =ˆ««« ==««ˆ« ==l =‰ =«ˆ«« ««ˆ«=««ˆ«. =ˆ«««. =«««ˆ. =««ˆ«=ˆ««« ==l“l““=ll & =# =‰ #=_ˆ««« ==«j««ˆ =_ˆ««« ==_««ˆ«=«ˆ««=l =«ˆ««j =«ˆ«« ==«ˆ«« =«ˆ«« «««ˆ=. ˆ«««=«««ˆ ==l «ˆ««==«ˆ«« ==«««ˆ ==œ»»» ==l #_=«««˙. ======««ˆ« _=«««ˆ _«««ˆ=l“““=lll B=# =«ˆ««. =ˆ«««=«««ˆ. =«««ˆ. =«««ˆ =«««ˆ ˆ«««=ˆ««« «ˆ««==l =«««ˆ «««ˆ=«««ˆ =«««ˆ =«««ˆ =ˆ«««=. «««ˆ=_ˆ««« ==l _«««ˆ=. ==J»»œ» =««ˆ« =««ˆ« =««««ˆ «««ˆ=«««ˆ ««««ˆ=l =«««ˆ. ===«««jˆ =ˆ««« =ˆ««« =«««ˆ ==l“L““=lll ?=# =˙««« ====«˙«« ====l =˙«««. ======«««ˆ =b«««ˆ =l >w========l >w=========l¬“=l 5&3 =# =‰ =«ˆ«« =n«ˆ««j=«ˆ««==ˆ««« =«ˆ««. =l «««ˆj.=««ˆ«==«ˆ««=n«««ˆ=ˆ«««. =b«««ˆ=««ˆ« ==l ‰==j«««ˆ =œ»»» =b=«««ˆ ««ˆ«=£ «ˆ««=«««ˆ. =«««ˆ. =l =>w ========l“l“““=lll & =# b=_«««ˆ =__=˙«««« ==#=_«ˆ«« ==l Sw=========l b«««ˆ=«««ˆ =_ˆ««« =«ˆ««. =«ˆ««. =ˆ«««. ===«ˆ«« =«««ˆ l n=ˆ«««. b=«««ˆ «««ˆ=«««ˆ =ˆ««« ˆ««« =««ˆ«. ===«««jˆ=l“““=lll B=# =n«««jˆ =«««ˆ =««ˆ«j=ˆ«««=. ««ˆ«=ˆ«««. =«««ˆ. =l b«««ˆ=«««ˆ «««ˆ=n«ˆ««=. «««ˆ=. =««ˆ«. =«ˆ««. =_««ˆ« =«ˆ«« «««ˆ =l #˙«««=====««˙« ====l #=«««˙ ===b=«««ˆ =«««ˆ£ n«ˆ««=«««ˆ. =«««ˆ=. lL““=ll ?=# =>w =======l >w=========l >w=========l =>w ========l“¬=l 5&7 =# =‰ =nJ»»»œ. =»œ»» »»»œ=œ»»» =œ»»» »»»œ=»»»œ œ»»» =œ»»» =«««ˆ #«««ˆ«=««ˆ« =l ‰=»œ»» =n»»»œ =»»»œ »»»œ=œ»»» œ»»» =»»»œ =»»»œ œ»»» =œ»»» «««ˆ=««ˆ« =ˆ««« =l ‰ =«««ˆ =»»J»œ=‰=««ˆ«==n»J»»œ =l ‰=»»œ»==œ»»»J =»»»»œ »»»»œ=»»»œ #=œ»»» œ»»»==l“l“““=lll & =# =n«««ˆ ==ˆ««« ==#S˙««««˙=====l S˙«««˙«=====nS««««˙˙ =====l bS««˙« ===S«˙««====l «««˙====‰ =««ˆ« ==j««ˆ«=l““L““==llll ?B==## ==>w»˙»» ========#S»»»˙==========ll bS>w˙«««==========nS«««˙ ==========ll #Sw˙»»» ======S»»˙»========ll n‰»»»˙==_««ˆ«====_«««ˆj. ==«««ˆ»œ»» ==»»»œ ==«ˆ««»»»œ====ll¬“=l 6&1 =# =‰ =œ»»» ==»»œJ» =»»»œ ==»œ»» ==l =‰ _=»»»œ _œ»»» =_œ»»». =»»»œ. =»œ»» . =œ»»»=»»»œ ==l ‰=»œ»»==»»»Jœ =»»»œ ==-œ»»» ==-»»œ» =l »œ»» =. ==_»œ»J» =_»»»œ.=__»»»œ.=__»»»œ» ==l“““=lll & =# =«ˆ«« ==«ˆ«« ==‰ =«ˆ«« ˆ«««=«««ˆ. =««ˆ«. =l =«ˆ««. =«««ˆ =««˙«. ======l ˙«««=. =====»»œ» ==œ»»» =l »»œ» =»œ»»» =»»»œ.=»»»œ.=»»œ».=»œ»».=»»»œ.==œ»»». l“““=lll B=# =»»˙» ====Ó ====l =‰ =«««ˆ =«««ˆ =«««ˆ. =««««ˆ «««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=«««ˆ ==l ‰=ˆ«««==J»»»œ =««««ˆ =«««ˆ «««ˆ=««««ˆ ««««ˆ=«««ˆ =«««ˆ ««««ˆ=l nwæ========l“L““=lll ?=# =‰ =ˆ««« «««ˆ=«««ˆ. =«ˆ««. =«««ˆ. =_«ˆ««=_«ˆ«« ==l =‰ _=«ˆ«« ==«««jˆ =_ˆ««« ==_ˆ«««. =«ˆ««. =l «jˆ««=. «««ˆ==««ˆ« _ˆ«««=«««ˆ.==«ˆ«« «««ˆ===l Sww========l

17¬“=l 6&5 =# =œ»»» . ===_J»œ»» #=_œ»»». =__»»»œ. _=»»»œ ==l _»œ»» .===__»J»»»œ =__»»»œ _=»»»œ _œ»»» =#_œ»»» _»»œ»==l=‰ =œ»»» ==œ»»»J =»»»œ »»»œ=œ»»» #=œ»»» œ»»» ==l =»œ»» . =œ»»» =œ»»». #=_œ»»». =_»œ»». =__»»»œ. =__»»»»œ.=___œ»»»»=. l“““=lll & =# =»»»œ. =»»œ». =»»œ». =»»œ». =»»œ». =»»»œ. =»œ»». =»»»œ. =l œ»»». =»»œ». =»»œ». =»»»œ. =œ»»». =œ»»». =œ»»»=. »»œ».=l=»»œ». =»œ»». =œ»»». =»»»œ. =œ»»». =»»»œ. =œ»»». =œ»»». =l =»»œ». =»œ»». =»»»œ. =œ»»». =œ»»». =»»»œ. =»»œ».=»»»œ=. l“““=lll B=# n=wæ ========l wæ ========l=wæ ========l =wæ ========l“L““=lll ?=# =ww ========l ====∑ ====l=»œ»» . ===»œ»»J =#œ»»» =_»œ»» =»»»œ==l =œ»»» . ===_»J»œ» =_»»»œ »»»œ=œ»»» #=œ»»» œ»»» ==l espressivo“¬=l 6&9 =# =__»»»»œ. =__»»»œ=_»»»œ =__»»œ»» =__œ»»» . ==_»»»œ #_»œ»».=_»»»œ.=l #=_»»œ» =_œ»»» =__»»»œ __»»»»œ=__»»»»œ _=»»»œ _»»»œ=. ==__»»œ»J» =l _=»»»œ #_»»œ»==_»»»œ ==»»œ» ==_»»œ» ==l ‰ =__»»»J»œ =_»»»œ =#_œ»»» =»»»œ==__»»»œ» ==l“““=lll & =# =»»»œ. =»»»œ. =œ»»». =»»œ». =»œ»». =œ»»». =»»»œ.=œ»»».=l =œ»»». =»»»œ. =œ»»». =»œ»». =»œ»». =»»œ». =»»»œ. =»œ»». =l =»»»œ. »œ»»=. =»»»œ. =»»œ». =»œ»». »»»œ=. =œ»»». =»»»œ. =l »»»œ. =»»»œ. =»»œ». =œ»»». =œ»»».=»»œ».=»œ»».==»»œ». l“““=lll B=# =wæ ========l =wæ ========l bwæ=========l wæ ========l“““L=lll ?=# =‰ =»»»œ ==»»»œJ =»»»œ »»»œ=œ»»» #=œ»»» »œ»»==l =‰ . =»K»œ» =»œ»» =#œ»»» =»»œ» =_»»»œ =_»œ»» =__»»»œ =l _=»»»œ. =_»»»œ =»»»œ _=»»œ» _=œ»»» . =»œ»» #=œ»»» =»»»œ =l #œ»»» =»»»œ =_»»»œ _=»»»»œ _»»»»œ=»»»œ »»»œ=. ==_=»»J»œ l“¬=l 7&3 =# =‰ =___»»»»œ =__»»»»œ =__»»œ» =_»»»œ.=#=_œ»»» »»œ» ===l ‰ =__œ»»» =_œ»»» =n_»»»œ=_»»œ» =œ»»»=»»»œ==»»»œ =l œ»»» ==œ»»» =»œ»» =»J»»œ=_œ»»»==_=œ»»» »»»œ=l »»»œ=. =»»»Jœ=»œ»»=#=»œ»» =»»œ» =l“““=lll & =# =»»»œ. =»»»œ. =»»œ». =»»œ». =œ»»». =»œ»». =œ»»».=»»»œ=. =l »»œ». =»»»œ. =»œ»». =»»»œ.=»œ»».=»»»œ.=»»»œ=. =»œ»». =l »»»œ. =œ»»». =»œ»».=œ»»».=œ»»».=œ»»»=. =»œ»». =»»»œ. =l wæ=======lL““““““==llllll ?B==## ==w朻»» ==#œ»»» ==»»»œ ====»»»œ ====»»»œ======ll w_æ»»˙» ========#_»»»˙==========ll æw_æ»»˙» ========æ__»»»˙»==========ll n__wwææ==============ll“¬=l 7&7 =# =»»œ» »»»œ=n»œ»» =»œ»» »œ»» =»»œ» . =»œ»» »»»œ.=»»œ» l=»»»œ.=»»œ» ˆ«««=. «««ˆ =»»œ» »œ»»=»»»œ=»œ»» =l »»œJ» =»œ»» =œ»»»J =ˆ«««. =«««ˆ «««ˆ=l =‰ =«ˆ«« =»œ»»J. ««ˆ«=. ˆ«««=«««ˆ. =«ˆ«« l =«ˆ««. =«ˆ««j=»»œ» =»»»œ =»»»œ =l «««ˆ.=««ˆ«j=ˆ«««=««ˆ« =U«ˆ««=”“““=lll & =# b=_wæ =====l=næ_˙»»» ===˙«««æ ===l #«««˙æ===n«««˙æ ==l =wæ =====l n=wæ =====l «««˙.====Uˆ«««=”“““=lll B=# =wæ =====l=#˙»»» ==n=»»»˙ ===l ˙»»» ===#»˙»» ==l n=wæ =====l =wæ =====l »»»˙.====U««ˆ«=”L“““=lll ?=# n=__wæ =====l=nwæ ======l wæ =====l b=wæ =====l =ww =====l ««˙«.====Uˆ«««=”

18 A{+I# MHRED M:_:L A TA MÈRE N'EST PLUS Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian Andante espressivo Violin I “¬“=ll & =45 =Œ =l =Ó ==__««ˆ«« ==__«««˙« ===l __««««˙==__«ˆ«««¯j=«˙««. ====l ˆ«««==«««ˆ =««˙«. ====l =««ˆ« =_««ˆ« =««ˆ« =ˆ«««=. ==«ˆj«« lViolin II “““=lll & =45 =Œ =l ====∑ ====l ===∑====l ===∑====l ====∑ ===l “l Viola ““=ll B=45 =Œ =l ====∑ ====l Œ=œ»»»==œ»»» =»œ»» =»»»œ» =»»œ» =l »»»˙===»»œ» =»»»œ =»œ»» =œ»»» =l =»»»˙. ===¯j«««ˆ »»»œ==»»»œ =»œ»» l “l Cello L“““=lll ?=45 =»œ»» =l =»»œ» =_œ»»» =_»»œ» =»»»œ =»»œ» =_»œ»» =»»œ» =l ˙»»» ===»˙»» . ====l w======œ»»» =l w======»œ»» =l¬““=ll 5& =˙«««===«««ˆ =_ˆ«««. ==«ˆ««j =l ««ˆ«.==_«««ˆj=_««ˆ« =ˆ««« =U«««ˆ==l _˙«««===«ˆ«« =_«««ˆ=. =««ˆ«j=l _««ˆ«=. =__j««ˆ«« =_«««ˆ =_«««ˆ. ==jˆ««« =l _ˆ«««.==__«««ˆj«=_«««ˆ=__««««˙===l“l U““=ll & ====∑====l ===∑====l ===∑====l ===∑====l ===∑====l“““=lll B=«««ˆ=««ˆ« =»»»˙ ==»»œ» =œ»»» =œ»»» =l «««ˆ =«««ˆ =««˙« ==««j¯ˆ« ˆ««« =ˆ«««=Uˆ««« =l ««ˆ«=ˆ««« =ˆ««« =˙««« ==ˆ«««=#ˆ««« =l w=====«««ˆ ==l w =====«««ˆ==l“l“““L=lll ?=»»˙» =. ===b»»»˙ ===l »˙»» .====U˙»»» ===l b»˙»» ===»˙»» .====l «««ˆ=»»»œ==Œ =ˆ««« =««ˆ« =«ˆ«« =l ˆ«««« =ˆ««« «««ˆ« =«««˙.===««ˆ««=«««ˆ=«««ˆ« l““¬=ll 1&0 =__««««˙===__˙««««.=====l Ó ==_œ»»»=__»»»œ» =__˙»»»» ==l=__»˙»»» ==__»»»»˙=. ===l =___»»»»»œ =__»»»œ» =__»˙»»» =. ===l__ˆ¯j«««=____»»»˙»»» ==____»˙»»»»»=. ===l“““=lll & =Ó==¯j««ˆ«=e»»˙» s.p=res=sion=e ==l »œ»» =»»»œ=»»»˙=. ===l=»»»œ =»»œ» =œ»»»==»œ»» . =»J»»œ=l =»˙»» ==»»œ» ==»œ»» . =»J»»œ=l =»œ»» . ==»Jœ»» »œ»»==»»»œ =»œ»» =l“l““=ll B=˙«««=. ===»»»œ »»»»œ=»œ»» #=œ»»» »»œ»» =»»»œ =l œ»»» =««˙«=. ===#»»»œ=l=w ====n=»»»œ =l =˙»»» ==#˙»»» ==n=»»œ» =l =˙»»» ==˙»»»=. ===l“l“l“L“=ll ?=«ˆ«««=«««ˆ _«««ˆ«=_w======l _w =====_«««ˆ=l=_w =====_««ˆ« =l =_w ====_=«««ˆ =l =_w =====_«««ˆ=l

19¬15 __˙»»»» __»»»œ» __»»œ» __»˙»»» ___»»»»˙» ___˙»»»»» __»»»œ» __»»»˙» ___»œ»»»» __œ»»»» . ___»Jœ»»»» __»œ»»» . _»œ»»J __»»»œ» ___»»»œ»» __»œ»»» __˙»»»» __»œ»»» _œ»»» . __J»»»»œ“=l & =========l =======l ======l =======l =======l“l“““=lll & =»»»œ=»»œ»=œ»»» =»˙»» ===»»»œ ==l »œ»» =. =ˆ«j«« =»»»œ =»»»œ. ==œ»J»» =l »œ»» .==«j««ˆ œ»»»==««˙« ==l =«˙«« ==bb=««˙««˙..===l =n«««ˆ =#ˆ««« =««˙«=. ===l“““=lll B=b˙»»» ===»»»˙===œ»»» =»»œ» =l »»»˙==b=»»˙» . ====l ˙»»» ==»»»˙=. ===l =bw =====ˆ«««=l =n«««ˆ =#««ˆ« =«««˙=. ===l“l“““L=lll ?=_w======_«ˆ«« ==l _w=====_«««ˆ ==l _w =====_ˆ««« =l =»»œ˙»««« =»œ»» ==_««˙˙««««.. ===l =b_«˙«««««˙ ==_«««˙˙«««=.. ===l¬“=l 2&0 =__»»»»œ=. _=»J»œ» _»»œ» =__=œ»»»» . =__J»»œ»» =l _œ»»» =. _=»œ»J» __»»œ»» =_»»˙»==l _»˙»»===_»»»œ =Ó ==l ===∑ ===l ===∑ ===l œ»»» =œ»»»==»»»œ =»œ»» =»»œ» =l“l“““=lll & =«˙««==b˙«««=. ===l ˙«««==««˙«=. ==l p«««ˆ==«««ˆ =«««ˆ =«ˆ«« =«ˆ«« =l #«««ˆ=«««ˆ==ˆ««« =ˆ««« #=««ˆ« =l bw-=====»»»œ =l b«««˙=. ===c««˙«res=c.=l“l“““=lll B=˙«««==b«««˙=. ===l ˙«««==«˙««=. ==l p«««˙===ˆ««« =Ó ==l ===∑ ===l b«««ˆ==»»»œ =œ»»» =»œ»» =»»»œ =l >»»»œ=b«ˆ««==˙«««. ===l“L““=lll ?=«««««˙˙==««˙««˙«=.. ===l «««««˙˙==«««˙««˙=.. ==l «ˆ««==«««ˆ =«««ˆ =»»»œ =««ˆ« =l >«««ˆ=ˆ«««==˙«««. ===l Œ=p>=˙«««. ===«««ˆ =l Œ=>«««˙=. ===««ˆ«=l“¬=l 2&6 =»»»œ=»»»œ==»»»˙. ===l #w=====œ»»» =l n=w ===»»»œ=l=__»»»»˙ ==_»»»˙==_»»œ» =l =˙»»» ==»˙»» ==»œ»» =l #=»»œ» =»»»œ =_>œ»»» =_-˙»»» ==l“l espressivo“““=lll & =ˆ«««=««ˆ«==«««ˆ n=«ˆ«« =«««ˆ =l =«««ˆ b=«ˆ«« =«««˙. ===l =«˙««. ==b=«««˙ =l=#ˆ««« =n«««˙ ==«««˙==l =«ˆ«« =«««˙ ==#«««˙==l =»»»œ =˙»»» ==»˙»» ==l“l“““=lll B=bw=====«««ˆ =l =«ˆ«« n=ˆ««« =bˆ««« =»»œ» =ˆ««« =l =««ˆ« =««ˆ« =˙«««. ==l=«««˙ ==˙»»» ==»»»œ=l =«˙«« ==˙»»» ==œ»»» =l #=˙««« ==»»»˙ ==»»»œ=l“lL““=ll ?=Œ=«««˙=. ===ˆ««« =l =Œ =«««˙. ===«««ˆ =l =Œ =««˙«. ==ˆ«««=l=ˆ««« =«««ˆ =»»œ» =»»»˙==l =bœ»»» =»»»œ =»»»œ =˙»»» ==l n=w ====œ»»»=l

20“¬=l 3&2 =>»œ»» =n-=»˙»» =b»»»˙==l=#>»»»œ =-»˙»» =. ===œ»»» =l >»»»œ==-«««˙. ==«««ˆ==l ===∑ ===l ===∑ ===l Ó==Ó ==_»»œ» =l“l“““=lll & =«««ˆ==»»»˙ =»˙»» ==l=#«ˆ«« =««ˆ«=»»œ»==««˙« ==l ˆ«««==«««˙ =b˙«««===l #>ˆ««« =_«««˙==_«««ˆ ===l _«ˆ«« =__««««ˆ=__=««««ˆ =__««˙«« ==l __˙««««==Ó.===l“l“““=lll B=«««˙==˙»»» ==»»œ» =l=«˙«« ==d»»»˙=im. ==»œ»» =l bp˙«««==«««˙=. ===l #«˙«« ==n«˙««=. ===l b«««˙ ===«««˙. ===l #˙«««==n˙«««.===lL“““=lll ?=bw====»»»œ=l=«««˙ ==«««˙=. ===l ˙«««==˙«««=. ===l «««˙ ==«˙««=. ===l ˙««« ===˙«««. ===l «««˙==««˙«.===l“¬=l 3&8 =_»»»œ=__»»»»œ=__=œ»»»» _œ»»»=_»œ»» =__=»»œ» _»»»œ=l =_»»»œ =__»»œ»» =__»»»»œ=___»»»»»œ=____=œ»»»»» __»»»»œ=l __=»˙»»» ==__»»»»œ =____œ»»»»» =___»»»»œ =___»œ»»»» =l ___»»»»˙»===___»»œ»»» __ˆ«j««¯=__»»œ»» =___»œ»»» =__»œ»» =l __»œ»» =_»»»œ=__»»˙»» ==__œ»»»» =__»œ»»»==_»»œ» l“l““=ll & =«««˙===»»»˙. ====l =»»˙» ==«˙««=. ===l =»»˙» ==»»˙» . ====l #˙»»»===»»»˙. ====l ˙»»» ===»˙»» .====l“l“l“““=lll B=πb˙«««===«««˙. ====l #=«««˙ ==˙«««=. ===l =˙««« ==««˙«. ====l #˙«««===«««˙. ====l ˙«««===«˙««.====l“““L=lll ?=Ó===œ»»» =˙»»» ===l =˙»»» ==¯ˆ«««j __»˙»»» =. ===l __=œ»»»» =___œ»»»»» =_»»»˙. ====l __»œ»»»=_=»»»œ =_»»œ» =__œ»»»» .==___Jœ»»»»» =l _˙»»» ===__»»œ»» =_œ»»» =. ==__»»œJ»» l espressivo cresc.¬“=l 4&3 =_»»œ» =_»œ»» =_»»»œ==_»»œ» =_«¯j««ˆ _»»œ»==__»»»œ =_»»»œ =l _»»œ» =»œ»» =_»»»˙=. ===_»»»œ #=œ»»» =l _w======_œ»»» =l=8_wva=====_»»»œ==l _w =_» ==”“l““=ll & =#˙»»» ====»»»˙.=====l «««˙===»»»˙=. ====l »»˙» ===«««˙.====l=w =====«««ˆ==l w ===”“l“l““=ll B=#˙«««====«««˙.=====l «««˙===n««˙«=. ====l ˙««««=˙ ==b«˙««˙«..====l=_«˙«««˙===_«˙««˙«.. ====l w ===”“l“““L=lll ?=_œ»»» =. ==»»»Jœ =_»»»œ =__»œ»»»==_»œ»» ==l _»»»˙===_œ»»» ==»»»œ. ==_œ»»»J =l _»»œ» =. =Jœ»»» =»»»œ =_=œ»»» . =_»Jœ»»=l=»»œ» .==»»J»œ =_»œ»» =»»˙» ===l w ===”

(R(ROZA|IN 21 BERCEUSE Gofarik {axaros;an Koharik Gazarossian Violin I “¬=l & =####=68A=nd=an=te c=on=∑ m=oto=e=esp=l re=ssi=vo=∑ ====l n>»»J»œ=œ»»» ==»»»œ. ====l #=>»J»œ» =n»»»œ =»»œ» =. ===l “lViolin II “““=lll & =####=68 =Œ==‰ =»»»œ =»»»»œ ∞»»»»œ=n»»»»œ =»»»œ »»»œ==l »»œ» =. =#=»»»»œ »»»»œ=»»»»œ =»»»»œ ˆ«««==l ««jˆ«=Œ=n=»»»œ »»»»œ=∞»»»»œ n=»»»»œ »»»œ=œ»»» =l =»»»œ. ==b»»»»œ=n»»œ»» =œ»»»» œ»»»» =bˆ«««=l “l espressivo Viola ““=ll B=####=68 =‰=n««ˆ«==ˆ««j« ==«««ˆ ===l ‰=#ˆ«««==«««jˆ ==#ˆ«««==l ‰=n««ˆ«==ˆ«««j =««ˆ«===l =‰ =b«««ˆ =j«ˆ««===b«««ˆ=l “l “l Cello “L“=ll ?=####=68 =««ˆ«=. ==>»œJ»» =n=œ»»» ===l «««ˆ=. =n=>»»J»œ ==»œ»» ==l «ˆ««=. ==>J»»»œ =n»»»œ===l =nˆ«««. ==nœ»»»J===»»»œ=l¬““=ll 5& =####==>»»J»œ n=»»œ» =»»œ» .====l >=»œ»»J n=»œ»» =œ»»» . ====l=l 48 =‰ =nœ»»»» n=»»»»œ ∞»»»»»œ=»»»œ» »»»»œ=»œ»» ==l ‰=nœ»»»» =n»»»»œ ∞=»»»»»œ »»»»œ =»»»»œ œ»»» ==l ‰=#œ»»»» =#»»»»œ ∞=»»»»»œ »»»»œ=»»»»œ »»»œ==l“““=lll & =####==ˆ«««. ==««««ˆ =««««ˆ b««««ˆ=n««««ˆ =«««ˆ =l =«««ˆ. ==b««««ˆ n=««««ˆ «««ˆ∞=nˆ«««« =ˆ«««« «««ˆ =l=l 48 =‰ =#««ˆ« ====«ˆj«« =l ‰=«ˆ««====j«««ˆ =l ‰=«««ˆ====«««ˆj=l“l““=ll B=####==‰ =««ˆ« =ˆ«j«« ==b=œ»»» =l =‰ n=œ»»» =J»œ»» =b=»»»œ ==l=l 48 =˙««« ======l ««˙«======l ««˙«======l“lL“““=lll ?=####=b=»œ»» . ==b»J»œ» ==n=œ»»» =l b=»»œ» . ==b_»J»»œ =b=œ»»» ==l=l 48 =n_»»»œ ====__»œ»»» ==l n_œ»»» =n_»»»œ===_»œ»» ==l #_»œ»»====__»»»œ»==l marcato““¬=ll 1&0 =####==‰ #=»»»»œ »»»»œ=∞»»»»»œ =»»»»œ »»»»œ=»œ»» ==l ‰=»»»»œ=_»»»»œ ∞__»»»»»œ=_»»»»œ =_»»»»œ œ»»» ==l=‰ =»»»»œ =_»»»»œ ∞__»»»»»œ=_»»»»œ _=»»»»œ »œ»» ==l =‰ =n»»»»œ _=»»»»œ ∞__»»»»»œ=_»»»»œ _»»»»œ=»»œ» ==l =‰ =n»»»»œ _»»»»œ=∞__»»»»»œ =_»»»»œ _»»»»œ=»»œ» ==l“““=lll & =####==‰ =«ˆ«« ====«ˆ««j =l ‰=«««ˆ====«jˆ««=l=‰ =«««ˆ ====««jˆ«=l =‰ =«««ˆ ====nj«««ˆ=l =‰ =«ˆ«« ====n««ˆj«=l“l““=ll B=####==«««ˆ ====Œ =& =l »»»œ====»»»œ==l=»œ»» =»»»œ ===»»œ» ==l =«««ˆ =ˆ««« ===œ»»» =»»œ» =l =»»˙» ======l“l marcatoL“““=lll ?=####=_=»»œ» =__»»»œ ===__»»œ»» ==l ˆ«««====œ»»» =»»»œ=l=«««ˆ ====»»»œ=»œ»» =l =«««ˆ ====»»»œ =œ»»» =l =ˆ««« ====œ»»» =»»»œ=l

22¬““=ll 1&5 =####==‰ _=»»»»œ _»»»»œ ∞=__»»»»»œ __»»»»œ=_»»»»œ _»»»œ==l =‰ =_»»»»œ _»»»»œ=∞__»»»»»œ __=»»»»œ _»»»»œ=_»»»œ ==l ‰=œ»»»» =»»»»œ ∞»»»»»œ=‹»»»»œ =»»»œ» »»œ» ==l =‰ =œ»»»» »»»»œ =∞»»»»»œ ‹»»»»œ=œ»»»» =»»œ» =l =__»»œ»» =»»œ» ==l =»»»»œ »»»œ=»»»œ =»»»»œ n»»»œ==l“““=lll & =####==‰ =«««ˆ ===#j«««ˆ=l =‰ =«««ˆ ====j«««ˆ =l ‰=«ˆ««====ˆj«««=l =‰ =«ˆ«« ===«jˆ««=l =»»»œ =œ»»» ==l =n»»˙» ====l“““=lll & =####==œ»»» ===»»œ» ==l =œ»»» =»»»œ ===œ»»» ==l _œ»»»» =»œ»» ===_»œ»» =_œ»»»» =l =˙»»» =====B l =‰ =»»»œ =»J»»œ=l =‰ =»œ»» ==n=J»œ»» l“l poco cresc.L“““=lll ?=####==»œ»» ===_œ»»» =#»»»œ=l =»œ»» ====_»œ»» #=»»»œ =l »œ»» ====_»»»œ=_œ»»» =l #=˙»»» =====l n=»»»œ =_œ»»» =_œ»»» =l =b»»œ» ==n_»»»œ=n_=»»œ» l¬“=l 2&1 =####=n__=»œ»»» =#__»»»»œ==l b=_»»»»œ _»»»œ=n»»»œ =_œ»»»» _»»»œ==l =‰ b=_-»»»œ ====n__»œJ»»» =l ‰=n_-œ»»» ===#=__J»»»»œ =l ‰=b_-»»»œ====n__œ»»»J» =l =‰ n=-œ»»» ===_=»»»Jœ l“l“““=lll & =####=n=œ»»» =#œ»»» ==l =nœ»»» ==bœ»»» ==l =nœ»»» =n=-œ»»» ===b»»»œ =l n»»»œ==b-»»»œ ==n=»»»œ =l n»»œ» ==n-»»»œ ===b»»»œ=l #=œ»»» =#-œ»»»===#=œ»»» l“““=lll B=####==‰ n=»»»œ =b_»»»Jœ=l =‰ =n»»»œ ==»»»Jœ=l b=»˙»» ======l n»˙»» ======l b»»˙» ======l n=»»»˙ =====l“lL“““=lll ?=####==»»»œ =n__»»»»œ=b__»»»œ=l =»»œ» ==n__»»»»œ=b__»»»œ=l n=_œ»»» =n_=»»»œ _»»»»œ=n∞__»»»»»œ b=__»»»»œ _»»»»œ=_»»»œ =l _»»»œ==#_»»»œ n=_»»»»œ _»»»»œ=b»»»œ =»œ»» =l n_»»œ» ==n_»»»œ _=»»»»œn∞__»»»»»œ=b__»»»»œ _=»»»»œ _»»»œ=l =_»»»œ =»»»œ=#_»»»»œ=»»»»œ #=»»œ» n=»»»œ l con espressione¬“=l 2&7 =####==‰ #=_-»»»œ ===n__»»»»Jœ=l =‰ #=__-œ»»»» =poc=o r=it. =__-»J»»»œ =l b___a=»»»»»œ te=mbp__»»»»œ=o___»»»»œ n=∞____»»»»»œ n___=»»»»»œ ___»»»»œ=__»»»»œ =l __»»»œ»==__=»»»»œ b___»»»»œ=b__»»»»œ=n__œ»»»» _=œ»»» =l _œ»»» ==∫_»»»œ=b__»»»»œ=b∞___»»»»»œ b=__œ»»»» __œ»»»»=_œ»»»=l“l“““=lll & =####=n=œ»»» =n_-œ»»»===#œ»»» =l =n»»»œ ==_-»»»œ ===#_œ»»» =l bm=»»»œarc=atno»»»œ=====l b»»»œ=b=»œ»» =»»»œ ====l b»»»»œ=b»»»œ=»»»œ====n»»»»œ=l“““=lll B=####=#=˙»»» =====l =_˙»»» ======l =‰ n=œ»»» ====b»»»œJ =l ‰=n=»»œ» ===n=»»»Jœ =l ‰=nœ»»» =====∫_œJ»»»=l“l““L“=lll ?=####==»»œ» =»»»œ=#»œ»»» =n»œ»»» =»»»œ #œ»»» =l =œ»»» =n=»»»œ »»»»œ=#∞»»œ»»» =»œ»»» »»»»œ=»»œ» =l b=»»»˙ ======l »»»˙=======l ˙»»» =======l

23¬“=l 3&2 =####=_=œ»»» =_»»»œ=b__»»»»œ =∫_»œ»»» =b_»»»œ n=»œ»» =l »œ»» ==b»»»œ ====l nœ»»» =b»»»œ=b_»»»œ====l b=__»»»»œ b=_»»»œ =__»»»œ ==b__»»œ»»=l l=68 =b_»»»˙. =======l“l espressivo“““=lll & =####=b=˙»»» ======l b»˙»» ======l »»»˙======l b=»»»˙ =====l l=68 =n»»»œ. ==»»»»œ=n»»»»œ=n∞»»»»»œ n=»»»»œ »»»»œ=œ»»» =l“““=lll B=####==‰ n=»»»œ ===∫_=œJ»»» =l ‰ =n»œ»» ===b=_»»J»œ =l ‰=nœ»»» ====b_J»»»œ=l =‰ b=»»»œ ===b»»œ»J=l l=68 =‰ =b«««ˆ =«ˆ«j«====n»»»œ=l“l“““L=lll ?=####==»»˙» ======l b»œ»» ==»œ»» b__=»»»»»œ n_»»»»œ=b_»»»œ» b=»»»œ =l n»œ»» ==œ»»» =b__»»»»»œ n=_»»»»œ b_=»»»»œ b»»»œ=l n=»»»œ ==»œ»» b_»»»»»œ=b»»»œ» b=»œ»»» b»œ»»=l l=68 =n»»œ» . ==n-»»œ»J====n»»œ» =l poco rit.“¬=l 3&7 =####=n_=»»˙» . =====l=b_»»»œ =_œ»»» =_»œ»» =====l _»»»»œ=n=»»»œ _=»»»œ¢ ==b__»»»»œ=l n=__»»»»˙. ======l #__œ»»» =#_=œ»»» __=»»»œ ¢ ===___=»»»»»œ l“l“““=lll & =####==œ»»» . ==#»»»»œ »»»»œ=»»»»œ n=»»»»œ œ»»» =l=n»»»œ.===»»»»œ »»»»œ=n∞»»»»»œ n=»»»»œ »»»»œ=»œ»» =l »œ»» =. =b=»»»»œ b»»»»œ=»»»œ» n=»»»œ» «««ˆ=l =««ˆ«. ==«««««ˆ n=««««ˆ «««««ˆ=bˆ««««« n=«««ˆ =l ˆ«««=. ==«««««ˆ #ˆ««««=#«ˆ««∞ #=««««ˆ ««ˆ«««=ˆ«««=l“““=lll B=####==‰ n«««ˆ==«««ˆj ==#»œ»» =l=‰ =b«««ˆ ==j««ˆ« ==n=»»»œ =l ‰=««ˆ«==ˆ«j«« ==b»»»œ=l =‰ n=»»»œ =Jœ»»» ==n=»»»œ =l ‰=#»»œ» ==»J»œ» ===n»»»œ=l“l“L““=lll ?=####==»»»œ. ==b»»œ»J ==n»œ»» =l=»œ»» .==n=»J»»œ ==n=»»œ» =l b»»»œ=. =b=-J»œ»» ==n»»»œ=l =b»»»œ. ==b_-»»»Jœ ==b=»œ»» =l n»»œ» =. =n_=»J»»œ ===#_»œ»» =la tempo“¬=l 4&2 =####=n=__»»œ»» . ===___»»œ»»» . ===l n__»»»»œ=™ =n__»œ»» =__»»œ»» ===l n__»»»œ==b_»œ»» ¢=__œ»»» =___=»œ»»» =l b___»»»»»˙=. =====l ___»»»˙»»=. =====l ___»»»»»˙=. ==”“l espressivo dim.“““=lll & =####=n=»»»œ˙«««. ==‰ =Œ ==‰ =l »»»˙=. =====l b»»˙»=. =====l d»»˙»=i.m.=====l n«««˙=. =====l «««˙=. ==”“l““=ll B=####==‰ =»»œ» ==»Jœ»» =n»»œ» ==l ‰==»»»œ =»»Jœ» =nœ»»» ==l ‰==»»»œ =»»œ»J =n»»»œ==l ‰=b=»œ»» =œ»J»» =n»»œ» ==l ‰=b=œ»»» =»»Jœ» =n»»œ» ==l ˙»»» =. ==”“l dim.““L“=lll ?=####=n=»œ»» . ==n=_»J»»œ =»œ»» ==l nœ»»»=. ==n_»»»œJ =»»»œ==l #œ»»»=. ==n_»»»Jœ =b»»»œ==l n»»œ»=. ==n_»»»Jœ =b»»»œ==l #__««««˙=. =====l __«˙«««=. ==” dim.´àì²Ü¸²ÎàôÂÆôÜ v INDEX viiÞÜàðвβÈÆøACKNOWLEDGMENTS 1ܺð²ÌàôÂÆôÜ 3PREFACE 3 7êîºÔ̲¶àðÌàôÂÆôÜܺð Ȳð²ÚÆÜ ø²è²Üàô²¶Æ вزð 11WORKS FOR STRING QUARTET 13ȳñ³ÛÇÝ ø³é³Ýáõ³· 18String Quartet 21 -Largo con espressione -Allegro scherzando -Andante espressivo -Fugue: Allegretto²ÕçÇ, Ù¿ñÁ¹ Ù»é»É ³Ta mère n’est plusúñûñáó³ÛÇÝBerceuse25

SU<hOhh <U3r{UqUrr pUObsnnDUqUL eL+<U],nFn Ut'nhfdbU! bnUdCSUrrUl {f'USUnUqnFf}hF\,LttP <Uuph0]rl1'6. ?uqpp hfui0ur4puli>sh$Fut, snhludbul, l.-u\"qp, unlrc hL 1*tr ,tbr, 1999 2.-Uptu'q F., o+bn-, 2000 lll.-br+b b,- rtllrtr]ulrb luldutr P.-Lnru, +u, rsnrpt'11, +,-l.,nrurtutunr,lpf tunru1llpurLrlrbf I urnurt&blr {24 4.urnnp ) 3.-U,t U-Ph-,2000 4.-U*,\"F, l\".P-rrt,, r-.!\".r*\b, ]tu.lrtu1ll\t, br ltllrdntubnrfb 1,.,t-r, 9,,,\" pl'rll, r,r,rl,ltbtu brurtunru+b br p'rnrutrnrru{r 1udu,[, 2000 5.-Unbleur+nFtnLQ1Ltutubp yzt ,u+h cunu(, 2005 6.-Ubtubrt4'h. b, t ,tpb14'br' ,turtt\"'+b r'nlu'+utrsnlFhunp, 2005 7.-Unt 1tu,+np6nLFbltrr,br t nLu+u,tunr[ph 1-,t-p, 2005 8.- uub76- y76, LFlLt ttT rt1 nry!l\"\"! n L u'+ulun Lnph 1-,t-F, 2005 9.-3-,br,, 2-,',t,.4 rr.rllul\b br Lnru,rutunrJFt' 1-,I-[, 2005+FhusuonF \llnu-unht9u +*{,-qh unb6,u+n7enLph,t t bf ,2000uu\lrF b\uulbul, +*2r'-qh unht.u +nren LFh,,,r,b,,, 2000ulb+uul,+t, uqbL+Fuf,butu qnl|ru +n L 1,r,, prumuabnrr .tulfru,rrb 1,-,r-p, 2000ufiftrsh fnF\bL tlbT -y1n,tff, h 1,l+urpt rl,,,t, frufru[b 1-,r-r, 2000untlu bugusnbltl, Album oJ Selected Recordings of Aram Khachaturianls Works,2004$n{uFh\ .t_llguFnub[r,l.-unb rtu +, 76n LFl,LrJr,hF +'u2tuu, rth 1- n-?, 2005(2.- aUn b 2 \". F* +t' h L +'u 2,' u' 4f I - n- t,, 200 53.-Un tn F*,2\",F- rtb b L +,u i! u b 16,!r +n 7 L F!, Lr't bp +h 1 u' n-,\" 2005 +n p t Fb, t t bFLay4.- U,n h \eu, +n r en L F1,,tutuE p ht +1, b, +u! 2tuu, q b 1 -,t -,,, 200 5(5.- Un h $ul +n r 6n t ph, tut b h7 +b l nt b 1 - n*,\" 20056.-Unb16- +n ptn LFl,Ltr't'a p'p urhr' cu' nhult.up\",-*\+t,ht,1-P,ut-lrrl,nr2P0u0l5hb7 .-.,-r+E +1\"' 1-,1-f , 2005 61ub7+nlphltu, +urtu,[t,98..--nllL\"P,r*+1t\"\".\"+r,F\"1Quh*u7. +or*-I1r.n,t6,\"rrh.+nr,u-r+\ubur4tuu(-pu,+\rt\"u,,,trqu,brt2nt0lhr0b54b,rr,4tn,',-,prFu+4u.lttd,bulru,'r2\"0u0q5h 47ur, urbtal,2 t\".f-[b,10.-,0*-*,,-o, 1,-1\"-F-t, oqnrurjb, z t\".F*\t, h.Pt, b. P*.h.r-\b 1-,r-r, 200s {-\"eg' Armenian General Benevolent Union 15, Emad El-Din Street Cairo - 11111 Egvpt


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook