Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore งานปฏิทิน

งานปฏิทิน

Published by ตั้ง บลึง, 2022-11-14 08:55:57

Description: pdf_20221114_155433_0000

Search

Read the Text Version

January ม.ค. ฝรั่งเศสถล่ม นครพนม อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ประเทศฝรั่งเศสส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเมือง 8 9 10 11 12 13 14 นครพนมการรบระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยจึงเริ่มขึ้น ประเทศ 15 16 17 18 19 20 21 ฝรั่งเศสโจมตีประเทศไทยทางอรัญประเทศ รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่ง 22 23 24 25 26 27 28 ทหารไทยเข้าไปในอินโดจีนทางด้านเขมร แต่ในที่สุดญี่ปุ่นเสนอตัวเข้าไกล่เกลี่ย 29 30 31 จนมีการส่งผู้แทนไปลงนามอนุสัญญาโตเกียว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2023


ไทยได้ดินแดนฝั่ งขวา February ก.พ. แม่น้ำโขงคืน อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 พ.ศ. 2484 ในครั้งนั้นไทยได้ดินแดนฝั่ งขวาแม่น้ำโขงคืน รวมทั้งทางใต้ของแม่น้ำ 5 6 7 8 9 10 11 โขงตรงข้ามปากเซคือ แขวงจำปาศักดิ์ และดินแดนในเขมรที่เสียให้ฝรั่งเศสไปเมื่อ 12 13 14 15 16 17 18 ปี พ.ศ. 2450 กลับคืนมาด้วยในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 พลเอกพระยา 19 20 21 22 23 24 25 พหลพลพยุหเสนา ได้เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” เพื่อเป็น 26 27 28 อนุสรณ์สถานระลึกถึงชัยชนะของไทยต่อประเทศฝรั่งเศสและหนึ่งปีต่อมา จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 2023


ฝรั่งเศสไม่ยอม March มี.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023 ) มีคำสั่งให้ข้าราชการกล่าวคำว่า “สวัสดี” ในโอกาสแรกที่พบกันก่อน สงครามโลกครั้งที่สอง เกิดสงครามอินโดจีนระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศฝรั่งเศส จากปัญหาเรื่องการใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนซึ่งอยู่ในครอบครองประเทศฝรั่งเศสมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยประเทศฝรั่งเศสไม่ยอมตกลงเรื่องการใช้ร่องน้ำ ลึกเป็นเส้นเขตแดน


เปลี่ยนวัฒนธรรม April เม.ย. ไทย อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนแปลงประเพณีและมีการสร้าง 2345678 วัฒนธรรมใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2485 ได้จัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นเพื่อจัด 9 10 11 12 13 14 15 ระเบียบการดำเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศ โดยประกาศรัฐ 16 17 18 19 20 21 22 นิยมฉบับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและให้เกิด 23 24 25 26 27 28 29 ความทันสมัย 30 2023


May พ.ค. รัฐนิยม ฉบับที่ 12 อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 23456 ด้วยรัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า ในการอยู่ร่วมกันแห่งชุมนุมชน 7 8 9 10 11 12 13 นั้น ความมีใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเยาว์วัย คนชราหรือ 14 15 16 17 18 19 20 คนทุพพลภาพ เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งบุคคลจักต้องปฏิบัติ 21 22 23 24 25 26 27 คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ 28 29 30 31 2023


สงครามเสียกรุง June มิ.ย. ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 อา จ อ พ พฤ ศ ส 123 สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 4 5 6 7 8 9 10 หลังจากได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามภายนอกมาเป็นเวลานาน ทำให้ 11 12 13 14 15 16 17 กรุงศรีอยุธยาไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันพระนคร ในปี พ.ศ. 2295 18 19 20 21 22 23 24 พระเจ้าอลองพญาขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พม่า และมีพระราชประสงค์จะ 25 26 27 28 29 30 ขยาย 2023


July ก.ค. กัมพูชายึดเขาพระ อา จ อ พ พฤ ศ ส วิหาร 1 2345678 ๒๕๕๔ เดือนกุมภาพั นธ์ - วันที่ ๔ - ๖ กุมภาพั นธ์ เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหาร 9 10 11 12 13 14 15 กัมพู ชาและทหารไทยบริเวณชายแดนไทย –กัมพู ชาบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง จนทำให้มีทหารและพลเรือนของทั้ง 2 ประเทศ บาดเจ็บ 16 17 18 19 20 21 22 และเสียชีวิต ต่อมาได้มีการเจรจาหยุดยิงระหว่างผู้บังคับบัญชาทหารในพื้นที่ของ 23 24 25 26 27 28 29 ทั้ง ๒ ฝ่าย 30 31 2023


สงครามช้างเผือก August ส.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345 สงครามพม่า-สยามใน พ.ศ. 2106 - 2107 หรือ สงครามช้างเผือก เป็นสงคราม ระหว่างราชวงศ์ตองอูแห่งประเทศพม่ากับอาณาจักรอยุธยาแห่งประเทศสยาม 6 7 8 9 10 11 12 เป็นสงครามที่สองในช่วง 20 ปีที่พม่ากับสยามสู้รบกับจนถึงศตวรรษที่ 19 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 สาเหตุของสงครามมาจากพระเจ้าบุเรงนองบังคับให้อาณาจักรอยุธยาสวามิภักดิ์ 27 28 29 30 31 ต่อการปกครองของพระองค์ 2023


September ก.ย. เสียกรุงครั้งแรก อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่าง 3456789 อาณาจักรตองอูและอาณาจักรอยุธยา อันเป็นผลมาจากความต้องการของพระ 10 11 12 13 14 15 16 เจ้าบุเรงนองซึ่งต้องการได้กรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราช[4] และอาจถือได้ว่า 17 18 19 20 21 22 23 เป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามช้างเผือก ในปี พ.ศ. 2106 ที่ทรงตีกรุงศรีอยุธยา 24 25 26 27 28 29 30 ไม่สำเร็จ[5] 2023


รอ 7 October ต.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 เกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เงินปีสำหรับในหลวงเหลือปีละ ๓ ล้านบาท ยุบ 8 9 10 11 12 13 14 มณฑล จาก ๑๔ มณฑลเหลือ ๑๐ มณฑล ยุบจังหวัดจาก ๗๙ จังหวัดเหลือ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ๗๐จังหวัด ยุบกองทัพ จาก ๑๐ กองพล เหลือ ๔ กองพล แล้วเหลือ ๒ 29 30 31 กองพลในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ยุบกระทรวงกลาโหม และ กระทรวงทหารเรือ เป็นกระ 2023 ทรวงกลาโหม เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔


เหตุการณ์สำคัญของ November พ.ย. ร 5 อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 พ.ศ. ๒๔๔๘ เสด็จประพาสต้นครั้งแรก ทำอนุสัญญากำหนดสิทธิการจดทะเบียน 5 6 7 8 9 10 11 คนในบังคับฝรั่งเศส ... 12 13 14 15 16 17 18 พ.ศ. ๒๔๔๙ เสด็จประพาสต้นครั้งหลัง ... 19 20 21 22 23 24 25 พ.ศ. ๒๔๕๐ เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ปีมะแม เพื่อรักษาพระโรควักกะพิการ ... 26 27 28 29 30 พ.ศ. ๒๔๕๒ เลิกใช้เงินเฟื้ อง ซีก เสี้ยวอัฐ โสฬส ... พ.ศ. ๒๔๕๓ มีการแสดงกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็นครั้งแรก 2023


สงครามรัชกาลที่ 2 December ธ.ค. สงครามครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๒๙ สงครามท่าดินแดงและสามสบ อ จ อ พ พฤ ศ ส ครั้ง นี้ทัพพม่าเตรียมเสบียงอาหารและเส้นทางเดินทัพอย่างดีที่สุดโดยแก้ไขข้อผิด พลาดต่างๆ จากศึกครั้งก่อน โดยพม่าได้ยกทัพเข้ามา 12 ทางด่านเจดีย์สามองค์ มาตั้งค่ายอยู่ที่ท่าดินแดงและสวนสามสบ พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงยกทัพหลวงเข้าตีที่ค่าย 3456789 ดินแดงพร้อมกับให้ทัพของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเข้าตีค่ายพม่าที่สามสบ หลังจากรบกันได้ ๓ วันค่ายพม่าก็แตกพ่ายไปทุกค่าย และ 10 11 12 13 14 15 16 พระองค์ยังได้ทำสงครามขับไล่อิทธิพลของพม่าได้โดยเด็ดขาด และตีหัวเมืองต่างๆ ขยายราชอาณาเขต ทำให้ราชอาณาจักรไทยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ 17 18 19 20 21 22 23 ที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ดินแดนล้านนา ไทยใหญ่ สิบสองปันนา หลวงพระบาง เวียงจันทร์ กัมพู ชา และด้านทิศใต้ไปจนถึงเมือง กลันตัน ตรัง 24 25 26 27 28 29 30 กานู ไทรบุรี ปะริด และเประ 31 2023


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook