Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore O-Net ภาษาไทย ชั้นป.6 ระยะที่ 2

O-Net ภาษาไทย ชั้นป.6 ระยะที่ 2

Published by ไมมูนย์ มาลัยมาลย์, 2022-11-12 23:58:34

Description: O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะที่ 2
มาตรฐานที่ 1.1 ตัวชี้วัด ป.6/5

Search

Read the Text Version

การนาความรู้และความคิด จากเร่ืองทอี่ า่ นไปตัดสนิ ใจ ท 1.1 แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ติ ป.6/5 การอา่ น การอ่าน เปน็ ส่ิงจำเปน็ สำหรบั คนทั่วไปโดยเฉพาะผทู้ อี่ ยใู่ นวยั ศึกษาเลา่ เรียน เพราะปัจจบุ นั เป็นยคุ ของข่าวสาร ซึ่งข้อมูลความรใู้ นทุกดา้ นได้เผยแพร่ในรูปแบบท่ี หลากหลาย ผู้ทอี่ า่ น มากจะได้รับคุณคา่ ทางปัญญา เกดิ ความรู้ ความรอบรู้ มีความกา้ วหนา้ และทนั สมัยอยู่เสมอ การอา่ นมคี วามสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบนั เพราะเราตอ้ งแสวงหา ความรู้ ขอ้ มูลขา่ วสาร การเคลื่อนไหวทางดา้ นเศรษฐกิจ สงั คม และวัฒนธรรม การอา่ น สง่ เสริมให้ผอู้ ่านมพี ฒั นาการในความร้แู ละความคดิ มองโลกทก่ี วา้ งไกล เขา้ ใจปัญหาที่ เกดิ ขึน้ ในสังคมผา่ นสื่อการสอน ซ่งึ ส่ิงเหลา่ น้จี ะช่วยใหส้ ามารถตัดสินใจได้อยา่ งถูกต้อง มคี วามเฉลียวฉลาด สามารถประกอบอาชพี และเป็นพลเมอื งทีด่ ีของประเทศชาติได้ จดุ ประสงค์ของการอ่านแตล่ ะคนจะแตกตา่ งกนั ไปตามความตอ้ งการ ผอู้ า่ นจะกำหนด จุดประสงคข์ องการอ่าน เพื่อตอบสนองความตอ้ งการโดยเฉพาะของตนเอง การอา่ นแตล่ ะคร้ัง ยอ่ มกอ่ ให้เกดิ ประโยชน์แกผ่ อู้ า่ นท้ังส้ิน ขอ้ ควรคำนงึ สำหรบั ผทู้ อี่ ยู่ในวยั เรยี น คอื ควรใช้ วิจารณญาณในการเลอื กเร่อื งที่จะอา่ น และรู้จกั แยกแยะ นำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชนจ์ ากการอ่าน ไปใชใ้ นการประกอบกิจกรมทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับการดำเนนิ ชีวติ ในแตล่ ะดา้ นได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ ซ่งึ ส่งิ สาคญั ในการอา่ น คอื เม่อื อา่ นแลว้ ผอู้ า่ น จะตอ้ งจบั ใจความสาคญั ของเร่อื งทอี่ า่ น ใหไ้ ด้ ผอู้ า่ นจะตอ้ งเขา้ ใจในเร่อื งทอ่ี า่ น เพ่อื ทจี่ ะไดน้ าประโยชน์ จากเร่อื งทอี่ า่ นไปใชใ้ นชวี ติ ประจาวันได้


การนาความรู้และความคิด จากเร่อื งทอี่ า่ นไปตดั สนิ ใจ ท 1.1 แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ติ ป.6/5 การอา่ นจบั ใจความ ใจความสำคัญ หมายถึง ใจความที่สำคัญ และเดน่ ที่สุดในยอ่ หน้า เป็นแก่นของย่อหน้า ท่ีสามารถครอบคลุมเน้ือความในประโยคอื่น ๆ ในย่อ หน้านน้ั หรอื ประโยคท่สี ามารถเป็นหัวเรื่องของยอ่ หน้าน้ันได้ถ้าตดั เนื้อความของประโยคอ่ืนออกหมด หรอื สามารถเปน็ ใจความหรือประโยค เดย่ี ว ๆ ได้โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ ซ่ึงในแตล่ ะยอ่ หน้า จะมีประโยคในความสำคัญเพียงประโยคเดียว หรอื อยา่ งมากไม่เกิน ๒ ประโยค ใจความรอง หรือ พลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความ หรือประโยคท่ีขยายความ ประโยคใจความสำคัญ เป็นใจความสนับสนุน ใจความสำคัญให้ชัดเจนข้ึน อาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียด ให้คำ จำกัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่างถ่ีถ้วน เพื่อ สนับสนุนความคิด ส่วนทม่ี ิใช่ใจความสำคญั และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วย ขยายความให้มากขนึ้ คือ รายละเอยี ดการอ่านจบั ใจความสำคญั หมายถึง การอ่านเพอื่ จับใจความหรอื ข้อคิด ความคดิ สำคัญหลกั ของข้อความ หรือ เรื่องทอ่ี ่าน เป็นขอ้ ความทค่ี ลมุ ข้อความอน่ื ๆ ในย่อหน้าหน่ึง ๆ ไว้ทง้ั หมด


การนาความรู้และความคิด จากเร่ืองทอ่ี า่ นไปตัดสนิ ใจ ท 1.1 แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ติ ป.6/5 หลักในการอา่ นจับใจความสำคญั การอ่านจับใจความสำคญั ให้เข้าใจงา่ ยและรวดเร็วผู้อา่ นควรมี แนวทางและพนื้ ฐาน ดงั นี้ 1. สำรวจสว่ นประกอบของหนงั สือ เช่น ชื่อเรือ่ ง คำนำ สารบญั ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนงั สือจะทำให้เกิดความ เขา้ ใจเกีย่ วกบั เรื่องหรือหนงั สือทีอ่ า่ นได้กวา้ งขวางและรวดเรว็ 2. ต้ังจุดมงุ่ หมายในการอ่านเพื่อเปน็ แนวทางใช้กำหนดวธิ ี อ่านให้เหมาะสมและจับใจความ หรือหาคำตอบได้รวดเร็วข้นึ โดยจบั ใจความให้ได้ว่าใคร ทำอะไร ทีไ่ หน เมื่อไหรอ่ ย่างไร แล้ว นำมาสรปุ เปน็ ใจความสำคัญ 3. มีทกั ษะในการใช้ภาษา สามารถเขา้ ใจความหมายของ คำศัพทต์ า่ ง ๆ มีประสบการณ์หรือภูมิหลงั เก่ียวกบั เรือ่ งที่อา่ น มีความเขา้ ใจลกั ษณะของหนังสือเพราะหนังสือแต่ละประเภทมี รปู แบบการแตง่ และเป้าหมายของเรื่องทีแ่ ตกต่างกัน 4. ใช้ความสามารถในด้านการแปลความหมายของคำ ประโยค และข้อความตา่ ง ๆ อย่างถูกต้องรวดเรว็ 5. ใช้ประสบการณ์เกย่ี วกบั เรือ่ งทีอ่ ่านมาประกอบจะช่วยให้ เขา้ ใจและจับใจความได้ง่ายขนึ้


การนาความรู้และความคิด จากเร่ืองทอี่ า่ นไปตัดสนิ ใจ ท 1.1 แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ติ ป.6/5 วธิ จี ับใจความสำคัญ วิธีจับใจความสำคัญมีหลายอยา่ ง ขึน้ อยู่กับความชอบ อย่างไร เชน่ การขีดเส้นใต้การใช้สีต่างกนั แสดงความสำคัญ มากน้อยของข้อความ การบันทกึ ยอ่ เปน็ ส่วนหนึ่งของการ อ่านจับใจความสำคัญทด่ี ีแตผ่ ู้ทีย่ อ่ ควรย่อด้วยสำนวนภาษา และสำนวนของตนเอง ไม่ควรยอ่ โดยการตดั เอาขอ้ ความ สำคัญมาเรยี งต่อกัน เพราะอาจทำให้ผู้อ่านพลาด สาระสำคญั บางตอนไป อันเปน็ เหตใุ ห้การตคี วามผิดพลาด คลาดเคลอื่ นไดว้ ิธีจบั ใจความสำคญั มีดงั นี้ 1. พิจารณาทลี ะยอ่ หน้า 2. ตัดสว่ นท่เี ปน็ รายละเอียดออกได้เช่น ตัวอย่าง สำนวนโวหาร อุปมาอุปไมย (การเปรียบเทียบ) ตัวเลข สถติ ิ ตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซ่งึ เป็นสว่ นขยาย ใจความสำคัญ 3. สรุปใจความสำคญั ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง


การนาความรู้และความคิด จากเร่อื งทอี่ า่ นไปตัดสนิ ใจ ท 1.1 แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ติ ป.6/5 การพิจารณาตำแหนง่ ใจความ ใจความสำคัญของข้อความในแตล่ ะย่อหนา้ จะปรากฏ ดังนี้ 1. ประโยคใจความสำคญั อยู่ตอนต้นของยอ่ หน้า 2. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของยอ่ หนา้ 3. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหนา้ 4. ประโยคใจความสำคญั อยตู่ อนต้นและตอนท้าย ของยอ่ หนา้ 5. ผอู้ า่ นสรปุ ขึน้ เอง จากการอา่ นทง้ั ย่อหนา้ ใน กรณใี จความสำคญั หรือความคิดสำคัญอาจ อย่รู วมใน ความคดิ ยอ่ ย ๆ โดยไม่มคี วามคดิ ที่เปน็ ประโยคหลัก


การนาความรู้และความคิด จากเร่อื งทอี่ า่ นไปตดั สนิ ใจ ท 1.1 แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ติ ป.6/5 วิธกี ารฝกึ ฝนเปน็ นักอ่านจับใจความสำคญั 1. สรา้ งนิสยั รักการอ่าน โดยพยายามฝกึ อา่ นขอ้ ความทกุ ประเภท แม้แต่ป้ายประกาศ ต่าง ๆ ก็ควรอา่ นการฝกึ อ่านบ่อย ๆ จะทำใหเ้ กดิ นิสัยรกั การอา่ น อ่านหนงั สือไดเ้ รว็ ชา่ งสังเกต และจดจำ ขอ้ ความตา่ ง ๆ ไดด้ ีขึ้น 2. หดั ใชพ้ จนานุกรม เมอื่ อา่ นแล้วพบศพั ทท์ ไี่ ม่เข้าใจอย่าทอ้ ถอยหรอื ปลอ่ ยผา่ น การใชพ้ จนานุกรมจะทำให้นกั เรยี นรูค้ ำศัพท์มากข้ึน 3. จดบนั ทึกการอ่าน ขณะท่ีอ่านควรมีสมุดจดบันทึก เพื่อบนั ทึก ถ้อยคำ ที่น่าสนใจ แปลกใหม่ ไพเราะมคี ติขอ้ คดิ ความร้ใู หม่ ๆ หรือข้อความ ทีน่ กั เรยี นประทบั ใจ โดยบันทกึ ช่ือ หนังสือและผู้เขยี นไว้ด้วย และหากเป็น หนงั สอื ที่นกั เรยี นต้องอ่านบอ่ ย ๆ อาจใชป้ ากกาขดี เน้น ข้อความ หรือแปะ กระดาษสีคัน่ หนา้ ท่ีมขี อ้ ความดงั กล่าว 4. ฝึกจับใจความสำคญั ทีละยอ่ หน้า การอ่านจับใจความสำคัญนนั้ ควร เร่ิมตน้ จากการจับใจความสำคญั ในแต่ละย่อหน้าให้ไดถ้ กู ต้องแม่นยำเสียก่อน เพราะงานเขียนที่ดนี นั้ แมใ้ จความหลายอย่างแตใ่ น 1 ย่อหนา้ มีใจความ สำคญั เพียง 1 ใจความเทา่ นัน้ หากเรือ่ งมหี ลายยอ่ หน้า แสดงว่ามใี จความ สำคญั หลายใจความเมือ่ นำใจความสำคัญของแตล่ ะยอ่ หนา้ มาพิจารณา รว่ มกนั ก็จะทำใหส้ ามารถจับใจความสำคัญของเรอ่ื งไดใ้ นที่สุด


การนาความรู้และความคิด จากเร่ืองทอ่ี า่ นไปตัดสนิ ใจ ท 1.1 แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ติ ป.6/5 ตวั อยา่ งการอา่ นจบั ใจความ ในกจิ กรรมทมี่ นษุ ยต์ อ้ งกระทา การฟังเป็นกจิ กรรมท่ี คนทารองลงมาจากการหายใจเทา่ นน้ั การฟังมคี วามสาคญั ตอ่ ความสาเรจ็ ในชวี ติ สว่ นตวั อาชพี สงั คมและครอบครวั ถา้ คนไดเ้ รยี นรถู้ งึ การฟังอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ วิธสี รุปใจความสำคัญ ใคร กิจกรรมทม่ี นุษย์ตอ้ งกระทำ ทำอะไร การฟงั เมือ่ ไร ขณะทำงาน อยา่ งไร มีความสำคัญตอ่ ความสำเรจ็ ในชีวิตสว่ นตัว ผลเปน็ อยา่ งไร การฟงั อยา่ งมีคุณภาพ สรปุ ใจความ คนทางานไดเ้ รยี นรถู้ งึ การฟังอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook