Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 13.11.2022

13.11.2022

Published by marketing_secretary, 2022-11-14 07:57:19

Description: 13.11.2022

Search

Read the Text Version

 Νέα 1 48 Πηγή: ΠΑΡΟΝ Σελ.: 11 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 113.39 cm² Κυκλοφορία: 960 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η πρόεδροβ ins Ευ- ρωπαϊκήΞ Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ) Κρισιίν Λα- γκάρνι βλέπει ήπια ύφεση στην Ευρωζώνη. Και δηλώ­ νει ότι χρειάζονται περαι­ τέρω αυξήσειε των επιτο­ κίων για να καμφθεί ο ιλιγ- γιώδηε πληθωρισμόε. Οι ανατιμήσειε αύξη­ σαν τον τζίρο των σού­ περ μάρκετ. Στο εννιάμηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 2022 ο τζίροΞ ενισχύθηκε κατά 4%, αλλά την ίδια ώρα ο oykos των πωλήσεων υποχώρησε κατά 1,4%. Η καταναλωτική δα­ πάνη το β’ τρίμηνο του έτουε αυξήθηκε κατά 20,1 % (από 31,4 δισ. ευρώ σε 37,7 δισ. ευρώ) σε σύγ­ κριση με το αντίστοιχο τρί­ μηνο του προηγούμενου 0ious. Αύξηση 1,7% σημεί­ ωσε το διαθέσιμο εισόδημα το β’ τρίμηνο και διαμορφώ­ θηκε σε 32,98 δισ. ευρώ από 32,45 δισ. ευρώ. Qs αποτέλεσμα, περιορίστηκε η αποταμίευση και το ποσοστό αποταμίευσηε που ορίζεται cos η ακαθάριστη αποταμί­ ευση npos το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν - 14,2% το β’ τρίμηνο του 2022 έναντι 3,4% το β’ τρί­ μηνο του 2021. «Η Κίνα σήμερα δεν είναι η ίδια που ήταν πριν από πέντε ή δέκα χρό­ νια», λέει ο καγκελάριο$ Όλαφ Σολτε σε άρθρο του στη «Frankfurter Allgemei- ne Zeitung». Και επισημαί­ νει ότι «αφού αλλάζει η Κίνα, θα πρέπει να αλλάξει και ο iponos με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Κίνα». Από την 1η Μαΐου 2023 όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα θα κερδί­ σουν σχεδόν έναν μηνιαίο μισθό, ενώ θα δοθεί και 13η σύνταξη orous συνταξιού- xous από τα προωθούμενα έξι κυβερνητικά μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημά­ των εκατομμυρίων συμπο­ λιτών μα3. Το έκτακτο βοή­ θημα των 250 ευρώ θα δο­ θεί σε πάνω από 1.000.000 δικαιούχοι κοντά στα Χρι­ στούγεννα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


 Το μόνιμο κορόιδο είναι ο καταναλωτής... 1 Πηγή: ΠΑΡΟΝ Σελ.: 11 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 66.17 cm² Κυκλοφορία: 960 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το μόνιμο κορόιδο είναι ο καταναλωτής... Ποιο «καλάθι»; Πόσα προϊόντα δεν χωράνε; Δουλεύ­ ουν τον νοικοκύ­ ρη, τα νοικοκυριά τηε περιοχήε! Η κοροϊδία έχει ξε- περάσει κάθε όριο. Τα κόλπα των με­ γάλων σούπερ μάρκετ δεν έχουν τελειωμό. Από tous 800 κωδικούε προϊόντων που... μπήκαν, πάνω από tous μισούε ήταν ιδιωτικήε ετικέταε, που δεν έχουν καμία σχέση με tis προτιμήσει των κα­ ταναλωτών. Τόσο πολύ υπολογίζουν τον πελάτη, χάρη στον οποίο βγάζουν λεφτά με το... τσουβάλι. Έχει απόλυτο δίκιο ο αρθρογράφοε του «Βήμα- tos» Γιάννηε Mapivos, ο onoios στο άρθρο του με τίτλο «Όταν οι παρανομούντεε δεν έχουν κόστοε» υπογραμμίζει ότι «οι ποινέε δεν είναι αρκετά αυ- στηρέε, ώστε να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα». Και το κυριότερο: Η Αγορανομία πού είναι, κύριε πρωθυπουργέ; ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 49


 Το 43,5% των πολιτών δεν εμπιστεύεται τους 1 αρχηγούς σε θέματα διαφάνειας! Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 1,5 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 971.54 cm² Κυκλοφορία: 1080 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τό 43,5% των πολιτών δέν έμπιστεύεται τούς άρχηγούς σέ θέματα διαφάνειας! MRB: Ή αυξητική τάσις του «Κανένας» από δημοσκόπηση σέ δημοσκόπηση Αύτονομεΐται τό 30% τής κοινωνίας αρακτηριστικά άδιεξόδου προσλαμβάνει τό πολιτικό το­ Χπίο, ολίγους μήνες πρό τής πρώτης προσφυγής στίς κάλ­ πες, μέ τήν επιλογή «κανένας άπό τούς δύο», τούς κ.κ. Μητσοτά- κη καί Τσίπρα δηλαδή, νά κερδίζει έδαφος μεταξύ των ψηφοφό­ ρων. Περισσότερο ήχηρή γίνεται ή άπουσία εμπιστοσύνης σέ δ,τι άφορα τήν διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων τής χώρας μας, ένώ περιστατικά δπως αύτά τού Άνδρέα Πάτση ενισχύουν τήν πιό πά­ νω τάση. Όχι τυχαίως, τά άκρα άποκομίζουν κέρδη σέ μία χρονιά, ούτως ή άλλως, προεκλογική. Όλα τά παραπάνω είναι μερικά άπό τά συμπεράσματα άπό τήν νέα δημοσκόπηση τής εταιρείας MRB γιά λογαριασμό τού τηλεοπτικού σταθμού OPEN. Συνέχεια στην σελίδα 5 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 50


 Το 43,5% των πολιτών δεν εμπιστεύεται τους αρχηγούς σε θέματα1 διαφάνειας! Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 1,5 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: συνέχεια από την 1η σελίδα Τό 43,5% των πολιτών δεν έμπιστεύεται τούς αρχηγούς σε θέματα διαφάνειας! Διεξοδικώς, ό ...κανένας είναι έκεΐνος πού κερδίζει, σέ ποσοστά καί εντυπώσεις, στό έρώτημα τοϋ καταλληλο- MRB: Ή αυξητική τάσις τοϋ «Κανένας» από δημοσκόπηση σέ δημοσκόπηση - Αύτονομεΐται τό 30% τής κοινωνίας τέρου Πρωθυπουργού. «Κανένας άπό τούς δύο» βασι­ κούς άντιπάλους είναι καταλληλότερος άπαντά τό 25,7%, άλλο κόμμα (9,8%), τήν ώρα πού είναι πολύ μικρότερη ή έλληνοτουρκικά, ρωσσο-ούκρανικό πόλεμο, έγκληματι- όποιας (51,6%) πιστεύει πώς τό «καλάθι τοϋ νοικοκυριού» τήν ώρα πού τόν ’Οκτώβριο ήταν στό 22,8%. (Στό 38,1%, «αιμορραγία» πρός τό ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (6,2%) κότητα, μεταναστευτικό καί πανδημία! Στήν έρώτηση δέ άλλα σέ καθοδική τάση, εύρίσκεται ό Πρωθυπουργός, στό καί τόν ΣΥΡΙΖΑ(2,5%). Αντιστοίχως, ή ήγεσία τοϋ ΣΥΡΙ- πόσο σοβαρό είναι τό θέμα Πάτση, τήν άπάντηση, «πολύ/ θά συμβάλει στήν άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος. Χω­ 29,2% ό πρόεδρος τοϋ ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.) ΖΑ, παρ’ ότι έχει έπιτύχει ισοπαλία ώς πρός τήν συσπείρω­ άρκετά σοβαρό» έπιλέγει, σημειωτέον, τό 80,4% τών ψη­ Τό μήνυμα γίνεται περισσότερο ήχηρό στούς ψηφοφόρους ση (69,9%), διαπιστώνει ένα 15% νά προτιμά τήν άδιευ­ φοφόρων τοϋ κυβερνώντος κόμματος. Καί, στό έρώτημα ριστά άπό τά ύπόλοιπα θά πρέπει νά δει κανείς, τέλος, τίς άδιευκρίνιστης ψήφου, 58,2% των όποιων «ψηφίζουν» κα­ κρίνιστη ψήφο καί ένα 7,2% τό άλλο κόμμα. Καί έδώ, τρί­ έάν γνώριζε ή ΝΔτίς έπιχειρηματικές δραστηριότητες τοϋ νόναν άπό τούς δύο, ένώ ύπάρχει καί ποσοστό 5,1% πού τη έπιλογή άποτελεΐ τό ΠΑΣΟΚ (6,1 %) καί έπεται ή φυγή βουλευτοΰ Πάτση τό 52,7% τών «γαλάζιων» ψηφοφόρων άπαντήσεις στό έρώτημα «τί πιστεύετε ότι θά συμβεΐ, έάν προτιμά τήν άπάντηση «δέν ξέρω». πρός τήν ΝΔ (1,8%). Έάν έπιχειροΰσε, δέ, κάποιος νά πε­ πιστεύει πώς, ναί, γνώριζε τό κόμμα τους τις έπιχειρηματι- ριγράφει τό προφίλ όσων έπιλέγουν άδιευκρίνιστη ψήφο, κές δραστηριότητες Πάτση άρκετούς μήνες πρίν. ύπάρξει πολεμικό έπεισόδιο μέ τήν Τουρκία». Τό 48% πι­ Ή εικόνα γιά τούς δύο βασικούς μονομάχους της πολι­ είναι κατά βάσιν γυναίκες (σέ ποσοστό 56,8%), κινούνται τικής μας σκηνής έπιδεινώνεται στό έρώτημα έάν έχουν μεταξύ τών ήλικιών 35-44 (22,6%) καί 45-54 έτών (22,2%) Ή άκρίβεια είναι τό κορυφαίο ζήτημα (καί) γιά τούς ψη­ στεύει ότι θά είμαστε μόνοι μας, ένώ τό 42,8% προσβλέ­ τήν έμπιστοσύνη μας σέ έπί μέρους τομείς της πολιτικής: καί διαμένουν στά άστικά κέντρα (σέ ποσοστό 64,6%). φοφόρους τήςΝΔ: μόλις ένας στούς δύο ψηφοφόρους τής τούλάχιστον τό 1/3 τής έλληνικής κοινωνίας δέν έμπιστεύ- πει σέ βοήθεια άπό κάποια άπό τίς έξής δυνάμεις: Γαλ­ εται ούτε τόν Πρωθυπουργό ούτε καί τόν αρχηγό τής μεί- ζονος Άντιπολιτεύσεως. λία, Εύρωπαϊκή Ένωσις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Άναλυτικώς, «κανέναν άπό τούς δύο» δέν έμπιστεύεται Ισραήλ καί Αίγυπτος. Ή έκτίμησις ότι δέν θά έχουμε συν­ τό 30,4% των έρωτηθέντων στήν διαχείριση των έθνικών θεμάτων. Στά θέματα έγκληματικότητος, τό ποσοστό άνε- δρομή άπό τό έξωτερικό προηγείται άκόμη καί μεταξύ τών βαίνει στό 32,7%, ένώ στά θέματα άναπτύξεως/δημιουρ- γίας νέων θέσεων έργασίας 31,7% άπαντά έπίσης «κανέ­ ψηφοφόρων τήςΝΔ (μέ 39,7%). at Ν.Π. ναν». Ακόμη χειρότερα, 34,5% άπαντά ότι δέν τούς έμπι- στεύεται σέ θέματα στηρίξεως εισοδήματος τής μικρομε- Μεγεθύνονται τά άκρα σαίας τάξεως. Τό ποσοστό, όμως, έκτοξεύεται σέ θέματα διαφθοράς/διαφάνειας, άφοΰ 43,5% δηλώνει πώς δέν τούς Τήν ίδια στιγμή, όπως προκύπτει άπό τήν συγκεκριμένη έμπιστεύεται! δημοσκόπηση τής MRB άλλά καί προηγούμενες, πρόσφα­ τες, τής ίδιας έταιρείας, ένα ποσοστό τής τάξεως άνω τοϋ Έάν προσθέσουμε καί τό κριτήριο ψήφου, τότε στά 8% παγιώνεται στά δεξιά τής Νέας Δημοκρατίας, μέ φα­ άντίστοιχα έρωτήματα οί έκλογεΐς άδιευκρίνιστης ψήφου νερά αύξητικές τάσεις μάλιστα, συμφώνως μέ τόν διευ- είναι άκόμη πιό δύσπιστοι έν συγκρίσει μέ έκείνους πού θύνοντα σύμβουλο τής MRB Δημήτρη Μαΰρο. Στό έρώ­ έπιλέγουν ένα άπό τά δύο μεγαλύτερα κόμματα. Ή έπιλο- τημα τής προθέσεως ψήφου ή «Ελληνική Λύσις» εύρί- γή «κανέναν άπό τούς δύο» υιοθετείται άπό τό 62,4% όσον σκεται στό 4,5% (άπό 4,3% στήν προηγούμενη μέτρηση, άφορά τήν έμπιστοσύνη στά έθνικά θέματα, τό 65,4% όταν έναν μήνα πρίν), οί «Έλληνες» στό 2,6% (άπό 2,4%) καί πρόκειται γιά τήν άνάπτυξη/έργασία, τό 74,3% γιά τά θέ­ ή «Πατριωτική Ένωσις» τοϋ Προδρόμου Έμφιετζόγλου ματα άκριβείας/αίσχροκερδείας, τό 65,2% γιά τήν στήρι­ στό 1,2% (άπό 1,1%). ξη τών μικρομεσαίων, τό 78,2% σέ θέματα διαφθοράς/δι- αφάνειας, τό 65,1%, τέλος, όταν πρόκειται γιά τήν πάταξη Οί έπιπτώσεις τής ύποθέσεως Πάτση τής έγκληματικότητος. Τό νέο άγκάθι γιά τό Μέγαρο Μαξίμου άκούει στό όνο­ Ή άπόστασις πού χωρίζει σημαντικό τμήμα τής έκλο- μα «Πάτσης», άφοΰ μετά τήν άκρίβεια αξιολογείται ώς γικής βάσεως διαπιστώνεται καί στίς κομματικές διαρρο­ τό βασικώτερο πρόβλημα πού άπασχολεΐ τούς πολίτες ές. Ή γκρίζα ζώνη τής άδιευκρίνιστης ψήφου ή τοϋ «άλλου (56,2% ή άκρίβεια, 11% τά έργα καί ήμέρες τοϋ βουλευ- κόμματος» άποτελεΐ τήν βασική έπιλογή όσων φεύγουν τοΰ Γρεβενών). Όταν έξ άλλου δίδεται ή δυνατότης, άπό είτε άπό τήν Νέα Δημοκρατία είτε καί άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ τήν MRB, νά άναφερθοΰν δύο προβλήματα, τότε ή μέν - Π.Σ. Μέ συσπείρωση στό 70,4% ή ΝΔ βλέπει κανάλι άκρίβεια φθάνει τό ποσοστό 77,8%, άλλά καί ή ύπόθεσις διαρροών πρός τήν άδιευκρίνιστη ψήφο (11,1%) καί τό Πάτση αγγίζει τό 24,8%, πάνω δηλαδή καί άπό άνεργία, ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 51


 Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι ένοχο στη συνείδηση 1 των πολιτών και αυτό δεν αλλάζει Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 6-7 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2273.19 Κυκλοφορία: 2470 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Συνέντευξη Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι ένο των πολιτών και αυτό δεν αλλάζει Νόσος Ηλιόπουλος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Συνέντευξη στον ΣΠΥΡΟ ΡΑΠΑΝΑΚΗ Κάθε προσπάθεια Συμμερίζεστε την ανησυχία σχέδιο έκθεσης της PEGA. Η κα­ Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας Η συγκρότηση επηρεασμού και που εκφράστηκε στο σχέδιο τάσταση οφείλει να ξεκαθαρίσει, κάλεσε ξανά τον μιαςπροοδευτικής εκβιασμών θα έκθεσης της PEGA και της όπως λέει η PEGA, πριν τις εκλο­ πρωθυπουργό στη Βουλή; κυβέρνησηςμου θα εισηγήτριας της Επιτροπής γές. Έχουμε έρθει σε ένα σημείο Θεωρείτε ότι υπάρχουν αντικαταστήσει την αποτύχει. Το καθεστώς για τη δίκαιη και ελεύθερη που εμείς οι νεότεροι δεν θυμό­ νέα δεδομένα μετά τις κυβέρνηση Μητσοτάκη Μητσοτάκη είναι ένοχο διεξαγωγή των εκλογών στη μαστε ξανά να έχει βρεθεί η χώρα πρόσφατες αποκαλύψεις; μου μέχρι τώρα στήριζε σκιά του Predator; τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνά­ ένα συγκεκριμέΐ’ο στη συνείδηση των με κάτι που μέσα στην αλαζονεία Πρώτα απ’ όλα, ο Αλέξης Τσίπρας οικονομικό/μιντιακό πολιτών και αυτό δεν Όπως γνωρίζετε, ο Αλέξης Τσί- του ξέχασε ο κ. Μητσοτάκης: οι κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη ξανά σύστημα θα είναι η αλλάζει, δηλώνει στην πρας έχει καταθέσει τέσσερις ελληνικές εκλογές είναι και ευ­ στη Βουλή, διότι ο κ. Μητσοτάκης μρώτη ανάσα για τους ΑΥΓΗ της Κυριακής ο προτάσεις για τη διεξαγωγή των ρωπαϊκές εκλογές. Κι αυτό ση­ την προηγούμενη φορά δεν ήρθε. πολίτες. Αυτή τη στιγμή επερχόμενων εκλογών. Οι προ­ μαίνει ότι δεν μπορεί να διεξα- Δεν μπορεί ο αρχικοριός των πα­ η χώρα χρειάζεται άμεση εκπρόσωπος Τύπου τάσεις αυτές, συνοπτικά, είναι: α) χθούν σε κλίμα σκοταδισμού και ρακολουθήσεων, που έχουμε την πολιτική αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μέτρα για τον τερματισμό της λει­ παρακολουθήσεων, αλλά σε ένα ατυχία να βρίσκεται στο τιμόνι της και μιαπροοδευτική τουργίας του κακόβουλου λογι­ δημοκρατικό πλαίσιο που θα χώρας, να κρύβεται και να μην δί­ διακυβέρνησημου θα Νάσος Ηλιόπουλος. σμικού παρακολούθησης, β)η διαπνέεται από την αίρεση της νει εξηγήσεις στο εθνικό Κοινο­ έχει στο εμίκειηρο τη Όπως τονίζει, όσο ο αντικατάσταση του διοικητή της ελευθερίας. Είμαι όμως σίγου­ βούλιο. Από το σκάνδαλο των πα­ μεγ άλη κοινοινική ΕΥΠ με ένα πρόσωπο κοινής ρος για το εξής: κανένα παρα­ ρακολουθήσεων γνωρίζουμε την βλειοψηφία και όχι πρωθυπουργός αποδοχής, γ) η αντικατάσταση κρατικό κέντρο και καμία προ­ άποψή του για την ποιότητα της τα μεγάλα οικονομικά αποφεύγει τη συζήτηση της αρμόδιας για την ΕΥΠ ει- βοκάτσια δεν μπορούν να αντι­ Δημοκρατίας, όμως δεν θα του συμφέροντα σαγγελέως και δ) ο διορισμός στρέφουν το κλίμα πολιτικής αλ­ επιτρέψουμε να επιδεικνύει την στη Βουλή τόσο προσώπου κοινής αποδοχής ως λαγής που δυναμώνει μέσα στην υποτίμησή του σε αυτήν με αυτόν περισσότερο εις βάρος υπουργού Προστασίας του Πο­ ελληνική κοινωνία. Κάθε προ­ τον αλαζονικό τρόπο. Ο κ. Μη­ λίτη, το οποίο θα αναλάβει την σπάθεια επηρεασμού και εκβια­ τσοτάκης όσο αποφεύγει τη συζή­ του θα βγαίνει, ενώ ευθύνη της ΕΥΠ κατά την επίση­ σμών θα αποτύχει. Το καθεστώς τηση στη Βουλή τόσο περισσότε­ επισημαίνει ότι η μη έναρξη της προεκλογικής πε­ Μητσοτάκη είναι ένοχο στη συ­ ρο εις βάρος του θα βγαίνει. συγκρότηση μιας ριόδου. Οι προτάσεις αυτές είναι νείδηση των πολιτών και αυτό προοδευτικής στο πνεύμα που εκφράζεται στο δεν αλλάζει. Κατά δεύτερον, τις προηγούμε­ νες ημέρες είχαμε μια σειρά από κυβέρνησης που θα αντικαταστήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη που μέχρι τώρα στήριζε ένα συγκεκριμένο οικονομικό/μιντιακό σύστημα θα είναι η πρώτη ανάσα για τους πολίτες ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 52


 Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι ένοχο στη συνείδηση των πολιτών 1και αυτό δεν αλλάζει Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 6-7 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: χο στη συνείδηση δημοσιεύματα, με αποκορύφωμα Η Τετάρτη ήτανμια γεια, αρνείται να ελέγξει το καρ- αυτό του Documento την προη­ όμορφη μέρα. τέλ, τα οποία τον Οκτώβριο λει­ γούμενη Κυριακή. To Docume­ Στον δρόμο δεν είδα τούργησαν με 166% ποσοστό nto αποκάλυψε συγκεκριμένες ομιλά θυμό και οργή, κέρδους. Στην ακρίβεια, κοροϊ­ παρακολουθήσεις προσώπων, είδα ξανά ελμίδα και δεύουν τον κόσμο με το «καλάθι υπουργών, επιχειρηματιών και αμοφασιοτικότητα του νοικοκυριού» τη στιγμή που δημοσιογράφων και «φωτογρά­ on ra.πράγματα ο δείκτης των τιμών διατροφής φισε» το βάθος της ραδιουργίας μπορούν και .πρύμη έχει σκαρφαλώσει σε αρνητικό και της εξουσιαστικής διαστρο­ να.πάνε αλλιώς. υψηλό των τελευταίων 23 ετών. φής του κ. Μητσοτάκη. Δίπλα από Η αμάντηοη στο Και τώρα ήρθαν οι υποκλοπές, το δημοσίευμα στο Documento καθεοτώς της που αναδεικνύουν τον βούρκο έχουμε διαβάσει αυτές τις ημέρες λεηλασίας και του που έχει εγκαθιδρυθεί στο Μέγα­ στα Νέα, στο Βήμα και στην Κα­ αυταρχιομού δεν ρο Μαξίμου. Αυτή τη στιγμή η θημερινή ρεπορτάζπου δεν έχουν μμορεί να είναι η χώρα χρειάζεται άμεση πολιτική διαψευστεί για ένα εκτεταμένο δί­ υπομονή. Λεν κάνεις αλλαγή και μια προοδευτική δια­ κτυο παρακολουθήσεων δημο­ υπομονή ότανμε κυβέρνηση που θα έχει στο επίκε­ σίων προσώπων που ο αριθμός δυοκολίαβγαίνει ντρο τη μεγάλη κοινωνική πλειο- τους μπορεί να ξεπερνάει τα 100 ο μήνας ψηφία και όχι τα μεγάλα οικονο­ άτομα. Μάλιστα, ένα από αυτά τα μικά συμφέροντα. Οι αντιθέσεις δημοσιεύματα υπονοούσε παρα­ σε ένα, μέχρι χθες ενιαίο, μπλοκ κολουθήσεις του κ. Χρυσοχοΐδη δυνάμεων αντανακλά και πιθα­ μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου νούς εσωτερικούς ανταγωνι­ όσο αυτός ήταν υπουργός Προ­ σμούς, αλλά το κρίσιμο είναι ότι στασίας του Πολίτη. Μιλάμε για αντανακλά τη μείωση της αξιοπι­ πρωτάκουστα πράγματα. Ο κυ­ στίας αυτού του μπλοκ στην κοι­ βερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικο­ νωνία. Το καθεστώς Μητσοτάκη νόμου, μέσα σε αυτόν τον ορυμα­ θα ηττηθεί μέσα στην κοινωνία γδό των αποκαλύψεων, το μόνο από την εναλλακτική πρόταση για που έκανε ήταν να επιτεθεί προ­ την πολιτική αλλαγή. σωπικά στον Κώστα Βαξεβάνη. Καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Μητσο- Κάτι που ακουγόταν συχνά τάκης έχει τον πόνο του, όμως οι είναι ότι οι πολίτες αποκαλύψεις είναι αμείλικτες. Δεν δυσανασχετούν μεν με την έχει πει τίποτα πειστικό για όσα πολιτική Μητσοτάκη, όμως έχουν δει το φως της δημοσιότη­ δεν το εκφράζουν. Αλλάζει τας, έστω από άλλες εφημερίδες. αυτό μετά την απεργία της Εδώ κάτι τρέχει. Οφείλει λοιπόν προηγούμενης Τετάρτης; να απαντήσει στο απλό ερώτημα αν από τα πρόσωπα που αναφέρε- Η Τετάρτη ήταν μια όμορφη μέρα. ται ότι βρίσκονται υπό παρακο­ Στον δρόμο δεν είδα απλά θυμό λούθηση από το Predator κάποιο και οργή, είδα ξανά ελπίδα και ή κάποια βρίσκονταν υπό παρα­ αποφασιστικότητα ότι τα πράγμα­ κολούθηση και από την ΕΥΠ. τα μπορούν και πρέπει να πάνε αλ­ λιώς. Η απάντηση στο καθεστώς Έχουν κάτι να περιμένουν οι της λεηλασίας και του αυταρχι- πολίτες από την εσωτερική σμού δεν μπορεί να είναι η υπομο­ σύγκρουση που φαίνεται να νή. Δεν κάνεις υπομονή όταν με έχει ξεσπάσει στο σύστημα δυσκολία βγαίνει ο μήνας. Δεν κά­ εξουσίας; νεις υπομονή όταν παραβιάζουν τα εργασιακά σου δικαιώματα ή Η συγκρότηση μιας προοδευτι­ βλέπεις καθημερινά να σε κλέ­ κής κυβέρνησης που θα αντικα­ βουν στο σούπερ μάρκετ. Απάντη­ ταστήσει την κυβέρνηση Μητσο­ ση είναι η οργάνωση, η αλληλεγ­ τάκη που μέχρι τώρα στήριζε ένα γύη και ο αγώνας. Η χρησιμότητα συγκεκριμένο οικονομικό/μι- αυτών των επιλογών δεν λήγει με ντιακό σύστημα θα είναι η πρώτη ένα νικηφόρο εκλογικό αποτέλε­ ανάσα για τους πολίτες. Η «εσω­ σμα. Οι μάχες που θα έχει μπροστά τερική σύγκρουση» όπως λέτε, κ. της μια προοδευτική κυβέρνηση Ραπανάκη, αντικειμενικά δημι­ της Αριστερός θα είναι κρίσιμες ουργεί μια ρωγμή και μετατοπίζει και αυτές οι μάχες δεν κερδίζονται τον συσχετισμό δύναμης. Δείχνει χωρίς ένα ζωντανό ρεύμα αλλα­ ότι το μέχρι χθες «παντοδύναμο» γής μέσα στην κοινωνία. Ουσια­ σύστημα του επιτελικού κράτους στική πολιτική αλλαγή χωρίς την χάνει δυνάμεις, όπως έγινε π.χ. με κυβέρνηση δεν γίνεται, αλλά μόνο την υπόθεση Πάτση. Συμβάλλει κυβέρνηση δεν φτάνει. Πλησιάζει θέλοντας και μη στην αποκάλυψη μια εκλογική αναμέτρηση που οι των επικίνδυνων πρακτικών που πολίτες θα κληθούν να αποφασί­ είχε υιοθετήσει ο κ. Μητσοτάκης. σουν αν θα συνεχίσει να κυβερνά Οι πρακτικές του δεν περιορίζο­ τη χώρα ένας επικίνδυνος άνθρω­ νταν μόνο στο ζήτημα των υπο­ πος ή αν θα μεταβούμε σε μια νέα κλοπών. Στην πανδημία αρνήθη- προοδευτική εναλλακτική. Είναι κε να ενισχύσει το ΕΣΥ και μέχρι ξεκάθαρο πια ότι έχουμε μπει σε και ο κ. Τσιόδρας αποδέχθηκε την μια νέα εποχή κοινωνικών και πο­ αποτυχία της διαχείρισης της λιτικών αλλαγών. Την Τετάρτη το υγειονομικής κρίσης. Στην ενέρ­ είδαμε αυτό ξεκάθαρα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53


 Απογοήτευση για το καλάθι του νοικοκυριού 1 Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 15,18-19 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1385.85 Κυκλοφορία: 2470 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Απογοήτευση για το καλάθι του νοικοκυριού Τα ξερά φασόλια Κιργιζίας, χα ρεβίθια Μεξικού και η εισαγωγή της e-food που θα πλήξει τους μικρομεσαίους ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 54


 Απογοήτευση για το καλάθι του νοικοκυριού 1 Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 15,18-19 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Προελαύνει η ακρίβεια Μεταβολές 137,82 1 μήνας Τιμών 66,30 Εμπορευμάτων (Διαφορά %) Τιμές σε ευρώ 97,18 3 μήνες 80,69 42,97 (Διαφορά %) I 71,56 12 μήνες CοD_ (Διαφορά %) CN Από αρχή έτους (Διαφορά %) 3ετίας (Διαφορά %) 52,15 57,2 11CN C3 ΙΛ 4& 00 ο ιη Σιτάρι '# ' 00 σ- CD Ο Ζάχαρη LO 316,69 ο 417,62 κ €/τόνο ΙΛ 18.10.2022 €/ιόνο Βαμβάκι 18.10.2022 Μ Χυμός Σόγια Βοοειδή Ακατέργαστο 1.840,69 πορτοκαλιού ρύζι W 511,48 .321,13 €/τόνο 4.668,27 330,35 18.10.2022 Καλαμπόκι €/τόνο €/τόνο €/τόνο 18.10.2022 18.10.2022 €/τόνο 272,01 18.10.2022 18.10.2022 €/ιόνο 18.10.2022 Πηγή: Αγροτικά Προϊόντα, Τμήμα Ανάλυσης και Επενδύσεων της Τράπεζας Πειραιώς Η μονάδα μέτρησης είναι σε τόνους, έχοντας προβεί σε αντιστοίχιση των αμερικανικών μονάδων μέτρησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φασολάδα Κιργισίαν, ρεβιθάδα Μεξικού και... καπαμάς Ξερά φασόλια Κιργιζίας, ρεβίθια Μεξικού, κατεψυγμένα φασολάκια, αρακάς Βουλγαρίας και άλλα παρόμοιας προέλευσης προϊόντα «ιδιωτικής ετικέτας» συναπαρτίζουν το διαβόητο πλέον «καλάθι του νοικοκυριού». Μέχρι και μάσκες FFP2 Τουρκίας. Πιθανότατα κάποια από αυτά να είναι ποιοτικά μια χαρά, το θέμα όμως είναι ότι τα τρόφιμα εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να ακριβαίνουν (+14,8% μόνο τον Οκτώβριο) Του ΣΤΑΘΗ ΣΧΙΝΑ χ καταγραφή πληθωρι­ Η σμού στην περιοχή του 9,1 % τον Οκτώβριο από την ΕΛΣΤΑΤ και στο 9,5% από την Eurostat προ- κάλεσε μεν χαμόγελα στο οικονο­ μικό επιτελείο της κυβέρνησης, «έκρυψε» όμως μια μεγάλη αλή­ θεια: ότι ο δείκτης στην ομάδα Διατροφή και Μη Αλκοολούχα Ποτά, λόγω περαιτέρω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δη­ μητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), κρατικές επιδοτήσεις όσο κυρίως αλλαγής σεζόν- υπήρξε μείωση κέτας», τα οποία όμως ήταν ήδη ριπτώσεις κάπου στη συσκευασία λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκο- στη διεθνή υποχώρηση των τιμών 0,3% στην ομάδα Ξενοδοχεία- φθηνότερα των υπολοίπων επειδή υπάρχει η ακριβής χώρα προέλευ­ ! λάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρό­ του πετρελαίου. Όμως από την Καφέ-Εστιατόρια, αλλά μέρος της δεν υπάρχει κόστος διαφήμισης, σης. Υπάρχουν όμως και περιπτώ­ φιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρού­ αρχή Νοεμβρίου η τάση έχει αντι- μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε αλλά και η χώρα προέλευσή τους σεις όπου το «Produced in των αυξήθηκε και τον Οκτώβριο στραφεί, μια και το πετρέλαιο, η από την αύξηση κυρίως των τι­ είναι... εξωτική. Ρεβίθια Μεξικού, Greece» για λογαριασμό της τάδε κατά 14,8%! βενζίνη και τα άλλα καύσιμα πή­ μών στα Εστιατόρια-Ζαχαροπλα- ξερά φασόλια Κιργιστάν, μάσκες αλυσίδας σούπερ μάρκετ κρύβει Η όποια μείωση εμφανίστηκε ραν πάλι την ανιούσα και ήδη η στεία-Καφενεία. Τουρκίας, «φρεσκο»-κατεψυγμέ- την πραγματική προέλευση του στον πληθωρισμό οφείλεται σε τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ Το τρικ του «καλαθιού» να λαχανικά Βουλγαρίας και Βό­ προϊόντος, που αναγράφεται ενίο­ δύο συγκυριακούς παράγοντες: κίνησης ξεπέρασαν και πάλι τα 2 ρειας Μακεδονίας είναι μόνο με­ τε με ψιλά γράμματα σε άλλο ση­ 1. Στην υποχώρηση κατά 11,5% ευρώ ανά λίτρο. Στον κλάδο Στέ­ Το τρικ του «καλαθιού του νοι­ ρικά χαρακτηριστικά δείγματα. μείο της συσκευασίας. του δείκτη στην ομάδα Στέγαση, γαση μέρος της μείωσης αντι­ κοκυριού» είναι εμφανές, εξ ου και Στις περισσότερες περιπτώσεις Ας σημειωθεί ότι για τα αντί­ λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη η έντονη αντίδραση των κατανα­ υπάρχει στη συσκευασία η ένδειξη στοιχα προϊόντα ελληνικών εται­ στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αύξηση κυρίως των τιμών στα λωτών, που «στόλισαν» δεόντως «Συσκευάστηκε στην Ελλάδα» ρειών εφαρμόζονται αυστηρά οι αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενοίκια κατοικιών. την κυβέρνηση. Γεμίζει κατά κύριο και η γενική ένδειξη «Πρώτη ύλη κανόνες ιχνηλασιμότητας που γεγονός που οφείλεται τόσο στις 2. Για προφανείς λόγους -λόγω λόγο με προϊόντα «ιδιωτικής ετι­ εξωτερικού» και σε ελάχιστες πε­ επιβάλλει η Ε.Ε. και αναγράφεται ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 55


 Απογοήτευση για το καλάθι του νοικοκυριού 1 56 Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 15,18-19 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: όχι μόνον η περιοχή προέλευσης επί της συσκευασίας αλλά και το όνομα του παραγωγού. Η άνοδος θα συνεχιστεί Δυστυχώς για τουςΈλληνες (και όχι μόνο...) καταναλωτές, η άνοδος σπς τιμές των τροφίμων θα συνεχι­ στεί. Από πςεπεξεργασίεςτου Τμή­ ματος Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής τηςΤράπεζας Πειραι­ ώς, όπως προκύπτει (βλ. και τον δημοσιευόμενο πίνακα), οι τιμές των βασικών προϊόντων διατρο­ φής που αποτελούνκαι τη βάση πα­ ραγωγής της συντριπτικής πλειο­ νότητας της καθημερινής τροφής σε όλον σχεδόν τον πλανήτη συνε­ χίζουν την ξέφρενη πορεία τους (στοιχεία 18 Οκτωβρίου 2022, πηγή Bloomberg). Σιτάρι: +27,33% από την αρχή του 2022 Ζάχαρη: +14,24% από 1.1.2022 Καλαμπόκι: +32,61 % Χυμός πορτοκαλιού: +64,80% από 1.1.22 και 101,41%από Οκτώβριο 2021 Σόγια: +19,28% από 1.1.22 Βοοειδή: +23,49% Ρύζι:+30,61% Από τα βασικά αγροτικά προϊό­ ντα, το μόνο που εμφανίζει αισθη­ τή μείωση -μετά τη μεγάλη άνοδό του το 2021 - είναι το βαμβάκι. Εντυπωσιακή είναι η άνοδοςτης τιμής του χυμού πορτοκαλιού, που είναι τριψήφια (101,41 %) από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους. Πρόκειται βεβαίως για τις συμ- βολαιοποιημένες χρηματιστηρια­ κές τιμές των προϊόντων αυτών, που επηρεάζουν απολύτως όμως και τις τιμές καταναλωτή, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι και οι παραγωγοί στην Ελλάδα απολαμ­ βάνουν τη μεγάλη αύξηση των τι­ μών, με εξαίρεση ίσως τους βαμβα­ κοπαραγωγούς και τους ελαιοπα­ ραγωγούς. Η καταγραφή αυτών των αυξητικών τάσεων δεν προοι­ ωνίζεται ελάφρυνση των τελικών καταναλωτών, τουλάχιστον στο εγ­ γύς μέλλον. Εκτός εάν... Υπάρχουν ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα και το λάδι, που πω- λούνται στις αγορέςτων άλλωνχω- ρώντης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης -συ­ σκευασμένα από την ίδια ακριβώς εταιρεία- σε πολύ χαμηλότερες τι­ μές. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις λόγω του χα­ μηλότερου ΦΠΑ που ισχύει για τα τρόφιμα στις χώρες αυτές ή λόγω των πολιτικών marketingπου ακο­ λουθούνκάποιες εταιρείες προκει- μένου να αποκτήσουν μερίδια αγο­ ράς σ’ αυτές τις χώρες. Ομως για πραγματικά φθηνότερα προϊόντα διατροφής στην ελληνική αγορά μια ρεαλιστική διαχείριση του θέ­ ματος φαίνεται να είναι ο περιορι­ σμός των φόρων που τα επιβαρύ­ νουν, ο αυστηρός έλεγχος της κα­ ταπάτησης των κανόνων και των νόμωνστις συναλλαγές και ο καθο­ ρισμός λογικών περιθωρίων κέρ­ δους. Η υπερεκτίναξη των κερδών των σούπερ μάρκετ δείχνει ότι κά­ ποιοι μάλλον έχουν δει την κρίση ως ευκαιρία άκοπου πλουτισμού... ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


 To κόστος μεταφοράς στον καταναλωτή, το πλήγμα 1 στους μικρομεσαίους Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 21 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1152.35 Κυκλοφορία: 2470 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Καλάθι ακρίβειας j s ί 5 To κόστος μεταφοράς στον καταναλωτή, το πλήγμα στους μικρομεσαίους Του νολικά, η εξέλιξη της... πρωτοβουλίας του 14,28 ευρώ το κιλό. Συγκριτικά με τις αλυσίδες ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «οδη­ του λιανεμπορίου, πρόκειται για τιμές 78,2% γεί σε ακόμη μεγαλύτερη ολιγοπώληση της αγο­ υψηλότερες στο χοιρινό και 384,1% πάνω στο I προσθήκη της efood σπς συνεργαζό- ράς» προειδοποίησε, λέγοντας ότι «πρέπει να κοτόπουλο σε σχέση με τις ελάχιστες στο καλάθι από τον «ανταγωνισμό». Ακόμη και σύγκριση με Η μενεςμε το «καλάθι του νοικοκυριού» δούμε και μελλοντικά τι κάνουμε, μην βλέπου­ το ακριβότερο διαθέσιμο κοτόπουλο αποδίδει μια τιμή 165,9% υψηλότερη του δεύτερου. Αν I επιχειρήσεις έγινε λίγες ώρες πριν την με το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το ότι κα­ τολμήσουν μάλιστα να συνοδεύσουν το φαγητό πανελλαδική απεργία των ΜΜΕ την τευθύνουν τον καταναλωτή στα ιδιωτικής ετικέ­ τους, π.χ., με φέτα, τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα. To efood την προσφέρει με 14,75 Τετάρτη, στο πλαίσιο της 24ωρης κινητοποτίηασςηπςροϊόντα των σούπερ μάρκετ και στη συνέ­ ευρώ το κιλό, 64,8% πάνω από τη χαμηλότερη ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.Έμεινε οΆδωνις Γεωργιάδχηεςιανμαεγεθύνουν το “καλάθι” δείχνει ότι πάνε κα­ Βάζοντας την efood παρουσιάζει το επίσημο αφήγημα στον ΣΚΑΪ την θαρά σε πόλεμο με τις μικρές επιχειρήσεις». οτο «καλάθι ίου Τρίτη. Όπως είπε, η efood «κάνει ψώνια και από σούπερ μάρκετ (...) μπορούν οι καταναλωτές να Οι τιμές είναι τσιμπημένες νοικοκυριού», τιμή στο καλάθι και 2 ευρώ ψηλότερα από τη δεύ­ τα παραγγείλουν.Έχει υποσχεθεί ότι θα παρου­ «δημιουργούν τερη ακριβότερη. σιάσει αύριο εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Χαίρομαι Ο Γ. Καββαθάς επιβεβαίωσε εξάλλου τις εν­ αθέμιτο γι’ αυτό, το ενθαρρύνω, είναι πάρα πολύ καλό». δείξεις ότι η efood, που κατά τον Άδ. Γεωργιάδη ανταγωνισμό Σφήνα για όσους σχοκάρουν «ψωνίζει» και φέρνει κατ’ οίκον προϊόντα, δεν για τιςμικρές Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, διαλέγει τη φθηνότερη πηγή. «Όχι, όχι, οι τιμές, εβίχειρήσεις. Μοιάζει σαφές ότι η efood δεν ενδιαφέρεται να μιλώντας στην ΑΥΓΗ της Κυριακής για το θέμα, τις είδα, είναι τσιμπημένες» όπως είπε. Πάμε σε «ψωνίσει», όπως είπε ο Άδωνις, το φθηνότερο επανέλαβε ότι «με το “καλάθι του νοικοκυριού”, συρρίκνωση» διαθέσιμο προϊόν. Πιθανώς έκανε στοχευμένα το στο οποίο προστίθεται η efood, δημιουργούναθέ­ Την Τρίτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης απειλούσε τονίζει στην ΑΥΓΗ αντίθετο. Πρακτικά, «προτείνει» στους κατανα­ μιτο ανταγωνισμό για τις μικρές επιχειρήσεις που ότι «αν κάποια αλυσίδα έχει αυξήσει τις τιμές στο της Κυριακτις λωτές να πληρώσουν περίπου 6 ευρώ επιπλέον εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ. Αποτέλεσμα, πάμε σε “καλάθι” εμφανώς, αν δεν είναι θέμα κόστους, ο βρόεδρος για παράδοση τριών προϊόντων, για τα βασικά σε συρρίκνωση των μικρών επιχειρήσεων. Καμιά δεν αλλά αλυσίδας, θα είμαι έξω με την κάμερα να πω της ΓΣΕΒΕΕ μια κατσαρόλα τεσσάρων μερίδων κρέατος (χοι­ μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία». Ειδικά για “αυτή η αλυσίδα αύξησε τις τιμές”. Και αυτό θα Γιώργος Καββαθάς ρινό ή κοτόπουλο) με ρύζι και ένα συνοδευτικό. την είσοδο εταιρείας deli veiy μεταξύ των μεγάλων κάνουμε κάθε εβδομάδα». Ελλείψει καταστημά­ Είναι άραγε τόσο αφελείς; Μάλλον όχι. Η στό- λιανεμπόρων επιβεβαίωσε ότι «μεταφέρουν το κό­ των της efood, ο Άδωνις Γεωργιάδης μάλλον χευσή τους μάλλον είναι αλλού και είναι εξαιρε­ στος των παραδόσεων στον καταναλωτή». πρέπει να πάρει παπάκι, να βάλει πίσω τον κάμε- τικά αντιαναπτυξιακή. ραμαν και να κυνηγήσουν έναν άτυχο εργαζό­ Σήμερα οι μεγάλες αλυσίδες παραδίδουν κατ’ μενο της efood στα φανάρια αν υλοποιήσει την Οι τιμές που προσφέρονται σε μη ευπαθή τρό­ οίκον, άλλες δωρεάν για λογαριασμούς άνω των απειλή του. Γιατί αρκεί κυριολεκτικά η πρώτη μα­ φιμα και άλλα μη ευπαθή είδη είναι πολύ πιο λο­ λίγων δεκάδων ευρώ, άλλες με χρέωση κάτω των τιά για να βγάλει συμπεράσματα ο καταναλωτής. γικές. Η «σφήνα» της efood στο “καλάθι” μοιά­ 2 ευρώ οριζόντια. Οι λιανέμποροι βλέπουν την ευ­ Η πρώτη λίστα της efood που αναρτήθηκε στο e- ζει να προσπαθεί να προσελκύσει όσους «στοκά- καιρία για outsourcing. Λιγότερες εργατώρες για katanalotis την Τετάρτη ξεκινά με «χαστούκι» ρουν» ποσότητες με έρευνα αγοράς για να πάρει οδηγούςκαι υπαλλήλους, λιγότερα καύσιμα για τα ακρίβειας από το πρώτο προϊόν: ρύζι καρολίνα μερίδιο από τους μικρομεσαίους. Από τα μπακά­ οχήματα, με το όφελος να «μένει» στο ταμείο. στα 4,14 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για τιμή 35,3% λικα μέχρι τις αποθήκες χαρτικών/απορρυπα­ ακριβότερη από την πιο υψηλή που προσφέρουν ντικών, από τα pet shops για τις ζωοτροφές μέχρι Η παροχή υπηρεσίας παράδοσης κατ' οίκον τα φαρμακεία για τα βρεφικά γάλατα. Κάπως έτσι θα πληρώνεται από τον καταναλωτή και πολλα­ πλάσια. Αντίθετα, μικρά καταστήματα, μπακάλι­ οι παραδοσιακοί λιανέμποροι και 206,7% από είναι που μια «επένδυση» στον χώρο του delivery κα, αποθήκες χαρτικών/απορρυπαντικών, pet την ελάχιστη. απειλεί να διαλύσει χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις shops, ακόμη και φαρμακεία είτε θα αναγκα­ Θα επιχειρήσει νοικοκυριό να μαγειρέψει κάτι και να πετάξει στον δρόμο δεκάδες χιλιάδες ερ­ στούν να κάνουν παραδόσεις είτε θα δουν την με αυτό το ρύζι από την efood, π.χ. χοιρινό ή κο­ γαζόμενους. Χωρίς καν να προσφέρει σε κάποιο πελατεία και τον τζίρο τους να μειώνονται. Συ­ τόπουλο; Η efood τα δίνει στα 8 ευρώ και στα προϊόν πραγματικά χαμηλές τιμές... ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 57


 Απεργία σταθμός, με τις πολιτικές εξελίξεις να 1 τρέχουν Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 26,47 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2249.15 Κυκλοφορία: 2470 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 9 Νοέμβρη: Απεργιακός ξεσηκωμός Απεργία σταθμός, με τις πολιτικές εξελίξεις να τρέχουν Η μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση στα τρία χρόνια διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. έδειξε ότι η μεγάλη κοινωνική πλειονότητα επιστρέφει στους δρόμους αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Του των άλλων πόλεων της χώρας», αλλά και Πρώτον, ότι για το υπ αριθμόν ένα πρό­ γασίας κυριαρχούν τα αισθήματα της ανα­ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟγ «ποτάμι που θα σαρώσει τις αντιλαϊκές και βλημα της ακρίβειας και της αισχροκέρδει­ σφάλειας και του φόβου για την επόμενη ας στα είδη πρώτης ανάγκης και στους λο­ μέρα. Επιπλέον, καταγράφεται ότι ο συν­ τις αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης γαριασμούς ενέργειας αποκλειστικά υπεύ­ δυασμός ακρίβειας, πληθωρισμού, χαμη­ θυνη είναι η κυβερνητική πολιτική. Μια πο­ λών μισθών, αλλά και στήριξης της κυ­ πιο μεγάλη απεργιακή κινητο­ της Νέας Δημοκρατίας» κάνουν λόγο τα λιτική που όχι μόνο δεν κάνει κάτι για να α- βέρνησης στους εργοδότες «προκαλεί α­ νασχέσει μια κατάσταση που έχει ξεφύγει ε­ νησυχίες για μια οξεία κοινωνική κρίση Ηποίηση στα τρία χρόνια διακυ­ συνδικάτα, εκτιμώντας ότι πραγματοποιή­ ντελώς τους τελευταίους μήνες (κοροϊδεύ­ τους επόμενους μήνες». βέρνησης της χώρας από τη Νέα θηκε στην Αθήνα η μεγαλύτερη συγκέ­ οντας επιπλέον με το εφεύρημα του «καλα­ Δημοκρατία πραγματοποιήθηκε ντρωση των τελευταίων χρόνων. «Αυτό ή­ θιού του νοικοκυριού»), αλλά είναι η ίδια Στην έκθεση αποτυπώνεται ο κίνδυνος την περασμένη Τετάρτη. Οι χιλιάδετςαενρέγναα­μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι οι ερ­ που τροφοδοτεί με υπερκέρδη καρτέλ και κατακόρυφης αύξησης των εργαζόμενων ζόμενοι, νέοι, συνταξιούχοι, ακόμα κγααιζοόιμεε-νοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι, λέ­ παρόχους, πτωχεύοντας ταυτόχρονα νοι­ φτωχών, καταγράφεται ξεκάθαρα η αδυνα­ κοκυριά και επιχειρήσεις. μία ενός ανησυχητικά μεγάλου μέρους ερ­ παγγελματίες που κατέκλυσαν τους δρό­ νε “όχι” στις πολιτικές τής λιτότητας που α­ γαζομένων -ακόμα και όσων έχουν σταθερή Δεύτερον, ότι το κυβερνητικό επιχείρημα απασχόληση- να καλύψουν τις ανάγκες του μους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και σκεί, λένε “όχι” στη φτώχεια και την εξα­ «και τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει» έ­ νοικοκυριού τους, ενώ επιβεβαιώνεται το χει πλέον παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι δεκάδες γεγονός ότι οι βασικές ανελαστικές δαπά­ γέμισαν όλες τις πλατείες των μεγάλων ε­ θλίωση που μας οδηγεί. Λένε “όχι” στην πο­ χιλιάδες εργαζόμενοι, μισθωτοί, συνταξιού­ νες (στέγη, τροφή, λογαριασμοί ενέργειας χοι αλλά και νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν κ.λπ.) τείνουν να εξαντλούν -αν όχι να υ­ παρχιακών πόλεων της χώρας έστειλαν σα­ λιτική που στηρίζει την οικονομική ολιγαρ­ προχθές στους δρόμους της Αθήνας και της περβαίνουν- το ύψος του εισοδήματος των Θεσσαλονίκης και είναι αυτοί που βιώνουν το πολιτών από την εργασία τους. φές μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της κυ­ χία σε βάρος του κόσμου της εργασίας». Τα αδιέξοδο κάθε μήνα, όταν το εισόδημά τους εξανεμίζεται στις είκοσι πρώτες μέρες του μή­ Κλιμάκωση βέρνησης. Αφήνοντας όμως και... υστερό­ συνδικάτα εκτιμούν ότι η απεργιακή κινη­ να, γνωρίζουν πολύ καλά πλέον ότι έχουν γραφα. Όχι μόνο για την επιστροφή σε πιο τοποίηση της περασμένης Τετάρτης ήταν μια κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις από τα Η μαζική απεργιακή κινητοποίηση της συνδικάτα και την αξιωματική αντιπολίτευση Τετάρτης 9 Νοεμβρίου δεν ήταν τέτοια μόνιμη βάση της μεγάλης κοινωνικής και απεργία-σταθμός, που έρχεται ως συνέχεια (μείωση ΦΠΑ, μείωση ΕΦΚ). που να δείχνει ότι επηρεάζει άμεσα και σε σημαντικό βαθμό τις πολιτικές. Ωστόσο, λαϊκής πλειονότητας στους δρόμους για τη των κινητοποιήσεων που έγιναν στις αρχές Κοινωνική κρίση πιστοποίησε ότι πρόκειται για αφετηρία προς αυτή την κατεύθυνση. Και φαίνεται διεκδίκηση άμεσων μέτρων ανακούφισης Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ αλλά και που «θα συ­ Οπως έδειξαν και τα πρόσφατα στοιχεία να είναι στο χέρι των συνδικάτων και της έκθεσης του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλα- αντιπολίτευσης αν θα κλιμακώσουν το από το πρωτόγνωρο κύμα αυξήσεων που νεχιστούν μέχρι να ανατραπεί η αντεργατική ντζάς» για τα εισοδήματα και την εργασία, σφυροκόπημα σε μια παραπαίουσα κυ­ αδυναμία να καλύψουν τις βασικές ανά­ βέρνηση και σε έναν πρωθυπουργό που, φτωχοποιεί και εξαθλιώνει οικογένειες και και η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης». γκες με το εισόδημα από την εργασία τους μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο θέμα δηλώνουν περισσότεροι από 7 στους 10 των υποκλοπών, δύσκολα μπορεί να στα­ επιχειρήσεις, αλλά και ανάληψης του ρόλου Αυτό το κλίμα «μύρισε» άλλωστε και η κυ­ μισθωτούς, την ώρα που στην αγορά ερ­ θεί μέχρι τον Μάιο. που της αναλογεί σε μια περίοδο που η κυ­ βέρνηση, σπεύδοντας πανικόβλητη την πα­ βέρνηση βάλλεται πανταχόθεν. ραμονή της απεργίας με πραξικοπηματικό Οργή και αγανάκτηση τρόπο να κλείσει τους σταθμούς των ΜΜΜ όλο το εικοσιτετράωρο, ώστε να μην μπορεί Ο λαϊκός παράγοντας που φαινόταν ακι- να φτάσει ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας. νητοποιημένος όλους τους τελευταίους μή­ Ακυρώνοντας έτσι στην πράξη από τους ερ­ νες, να παρακολουθεί ασθμαίνοντας την κα­ γαζόμενους στις συγκοινωνίες το δικαίωμα θημερινή ληστεία που συντελείται στα σού­ στην απεργία! περ μάρκετ και στους λογαριασμούς ενέρ­ γειας, πήρε την ευκαιρία που του έδωσαν τα Φτωχοποίηση συνδικάτα ορθώνοντας ανάστημα. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι που βρέθηκαν Για «ποτάμι οργής και αγανάκτησης που στους δρόμους προχθές Τετάρτη έστειλαν πλημμύρισε τους δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα μηνύματα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 58


 Απεργία σταθμός, με τις πολιτικές εξελίξεις να τρέχουν 1 Πηγή: ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 26,47 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Το «δυνατό μήνυμα ότι ο λαός μρορεί να δώσει διέξοδο με την ενεργήραροσσία του» υρογράμμισε ο Τσίρρας, ερισημαίνοντας την ηχηρή αράντηση οτο καθεστώς Μητσοτάκη «ρου συρρικνώνει ιη Δημοκρατία» και κάνει καθημερινά «τουςρλοιισιονςρλουσκπερους τους μεσαίους φτωχούς και τους φτωχούς αρελρισμένους» και διαβεβαιώνοντας ότι «υράρχει εναλλακτική λύση με στήριξη των μισθών, στήριξη της εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη και θα έρθει γρήγορα» Η rn ψ· ? ,·*ΨΜι* £ : ϊίΐκκ*ηί>ι t*®***· ! £*ιΐ!ί> ΕΝΤΡΟ ΚΛΕΙΟΥ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 59


 Γάλα: Άναζητειται πρώτη ΰλη - Έκτόξευσις τιμών 1 Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 11 Ημερομηνία 13-11-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 649.63 cm² Κυκλοφορία: 1080 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ έ δυσθεώρητα επίπεδα έχουν φτάσει τό γάλα καί τά τυροκομικά προϊό­ περιοχή, άπό τήν ζώνη ΠΟΠ πού δραστηριοποιείται, σημειώνοντας ότι οί κα­ τηγορίες αύτές είναι άδικες. Γάλα: Άναζητειται πρώτηντα στίς προθήκες των σούπερ μάρκετ, προκαλώντας ζαλάδα στούς κα­ «Μέ κατηγόρησαν ότι ήρθα γιά νά τινάξω τίς τιμές στά ύψη οί μικροί τυρο- Σταναλωτές, άλλά καί άνακατατάξεις στην άλυσίδα άξίας. Είναι ενδεικτικό ότι σέ κόμοι» άνέφερε καί προσέθεσε ότι «έχει έκτιναχθεΐ ή τιμή στό γάλα, ώστόσο σχέση μέ έναν χρόνο πρίν, τό ιδιωτικής έτικέττας άγελαδινό γάλα, πού σήμερα ΰλη - Έκτόξευσις τιμών τού χρόνου θά πέσει ή τιμή. Έτσι γίνεται πάντα» σημείωσε ύποστηρίζοντας πά- ντως ότι στό άγελαδινό γάλα ύπάρχει θέμα μέ τήν μείωση ζωικού κεφαλαίου. «διαφημίζεταυ> ώς άνάχωμα στήν άκρίβεια, μέσω «τού καλαθιού τού νοικοκυ­ Έτσι, μέ τήν Ελλάδα νά έχει μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού 29 ριού» έχει αύξηθεΐ κατά περίπου 20-30%, άνάλογα τήν άλυσίδα, έχοντας φτά­ Τά «άπόνερα» τής ακρίβειας στά συστήματα διανομής κιλά άνά κάτοικο, όντας στήν κορυφή τής Εύρώπης, καί μέ τό φρέσκο γάλα νά σει άπό τά περσινά έπίπεδα τού 0,80-0,88 στά 1,02-1,20 ευρώ. Γιά τά δέ έπώνυ- είναι ένα βασικό είδος διατροφής πού σχετίζεται άμεσα μέ τήν υγεία τού πλη­ θυσμού καί ειδικά τού παιδικού, οί εξελίξεις στήν άγορά έχουν ύψηλό δείκτη μα σκευάσματα ή άνοδος είναι έτι πιό «εντυπωσιακή» μέ αυξήσεις τής τάξεως καί τήν παραγωγή φέττας ενδιαφέροντος. Ειδικά όταν συνδέονται μέ άνακατατάξεις στήν διαδικασία πα­ ραγωγής καί έφοδιαστικής άλυσίδος, όπου έντάσσονται δεκάδες μικρές καί με­ άκόμη καί τού 40%. Δέν σταματά, δέ, ή άνιοΰσα πορεία, μέ τελευταίο συμβάν γάλες έπιχειρήσεις, πολλές άπό τίς όποιες δίδουν άξια σέ τοπικές οικονομίες,' έχοντας παράλληλα έξαγωγικό προσανατολισμό, κυρίως εις ό,τι άφορά τήν φέτ­ τήν «άναβάθμιση» τιμής πού έκανε συνεταιριστική γαλακτοκομική έπιχείρη- τα. \"Οπως, λοιπόν, καταφαίνεται, λόγω τού μεγάλου κόστους τής πρώτης ύλης τού γάλακτος, άλλά καί τής πτώσεως τής έσωτερικής ζητήσεως, οί μέν μεγά­ σις τής Κεντρικής Ελλάδος. Ανάλογη είναι ή κατάστασις καί γιά τό πρόβειο καί λες επιχειρήσεις άναδιατάσσουν τήν στρατηγική τους, οί δέ μικρότερες προ­ σπαθούν νά έπιβιώσουν. κατσικίσιο γάλα, βασική πρώτη ύλη γιά τόν θησαυρό τής φέττας. Μέ βάση πληροφορίες, οί μεγάλοι επιλέγουν πλέον μέ όρους κόστους έπι- Στά τυριά, δέ, ή κατάστασις είναι πιό δύσκολη γιά τούς καταναλωτές, μέ στροφών τών μή διατιθέμενων προϊόντων τους τό πού θά άναπτύξουν τό δίκτυό τους άφήνοντας χώρο σέ τοπικούς παίκτες, όσο οί τελευταίοι βέβαια μπορούν αύξήσεις άκόμη καί 40% σέ σχέση μέ πέρυσι, στό πλέον δημοφιλές τυρί, τήν νά άνταποκριθοΰν στήν συγκυρία, όπου άπαιτοΰνται ρευστότης, διασφάλισις δικτύων διανομής καί παρουσία στά ράφια. Όλα αύτά βέβαια θά ήταν πιό εύκο­ φέττα, μέ τιμές πού έχουν πάει άπό τά 8-10 εύρώ στά 12-14 εύρώ καί πλέον. λα άν συνεργατικά σχήματα όπως αύτά τής Αύστρίας ή τής 'Ολλανδίας είχαν καταφέρει νά συνενώσουν παραγωγούς καθετοποιώντας τήν διάθεση τών προ­ Τιμές παραγωγού ϊόντων, πρός όφελος όλων τών μερών. Κεντρική αιτία γιά όλα αύτά είναι βέβαια ή άνοδος των τιμών παραγωγού, πού έτους καί άνω, τού γνωστού Κρητικού «ζυγουριού», καταγράφεται αύτές τίς Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα μέ τά στοιχειά τής εταιρείας άναλύσεων IRI γιά ώστόσο, όπως τονίζεται άπό τήν πλευρά των παραγωγών, δέν έπαρκεΐ γιά νά μέρες μεγάλη έλλειψις. τήν κατηγορία τών λευκών τυριών, όπου κυριαρχεί μέ 70% τής καταναλώσε- καλύψει τήν έκτόξευση τού κόστους παραγωγής. Χαρακτηριστική ή άναφο- ως ή φέττα καί τό 30% είναι κυρίως τυρί παραγόμενο άπό άγελαδινό γάλα, κα­ ρά έπί κεφαλής μιας άπό τίς μεγαλύτερες εισαγωγικές έπιχειρήσεις στόν κλά­ Παζάρι ταγράφεται πτώσις λόγφ άκρίβειας. Πάντως τόν Σεπτέμβρη ή μείωσις τής κα- δο τών τυροκομικών. «Μεγάλο θέμα ύπάρχει μέ τό αγελαδινό γάλα. Στήν Κε­ ταναλώσεως περιορίστηκε στό 4,8% άπό 5,9% πού ήταν τόν Ιούλιο, λόγφ τής ντρική καί Βόρεια Εύρώπη ή τιμή παραγωγού έχει πάει στά 60 λεπτά, όπως κι Πάντως, ή βιομηχανία θεωρεί ότι στό αίγοπρόβειο γάλα, λόγφ συγκυρίας καί τουριστικής περιόδου. Βέβαια, ή άξια τών πωλήσεων άνέβηκε λόγφ τών άνα- έδώ. Καί στίς δύο περιπτώσεις είναι παράδοξο. 'Εδώ γιά τό χαμηλό τής τιμής» όχι έλλείψεως πληθυσμών, ύπάρχει άνοδος τών τιμών παραγωγού, πού προ­ τιμήσεων, άπό 7,6% τόν ’Ιούλιο στό 10,7% τόν Σεπτέμβριο. ’Επίσης, μέ βάση άνέφερε μιλώντας σέ δημοσιογραφική συντροφιά στό περιθώριο έκδηλώσεως σπαθούν νά βγάλουν, όπως τονίζεται, τά σπασμένα τών προηγούμενων έτών. τά στοιχεία τής IRI, ή κατανάλωσις τού παστεριωμένου γάλακτος βαίνει μει- πρίν άπό λίγες ήμέρες. «Δέν ύπάρχει μείωση παραγωγής άλλά αύξηση λόγω τού ότι έχει τιμή» άνέφε­ ούμενη. Τόν περασμένο Σεπτέμβριο ή πτώσις τής καταναλώσεως ήταν 6,5%: ρε στό περιθώριο τής προαναφερόμενης έκδηλώσεως ό ίδιος έπί κεφαλής κο­ έλαφρώς βελτιωμένη έναντι τού ’Ιουλίου, μέ έλαφρά αύξηση τής άξίας τών Βέβαια τά τυριά πού διατίθενται στήν άγορά σήμερα έχουν παραχθεΐ μέ τι­ ρυφαίας τυροκομικής έταιρείας τής χώρας. «Μάς “φωνάζουν” έμάς τούς μεγά­ πωλήσεων, λόγφ τού τουρισμού. Στό γάλα ύψηλής παστεριώσεως, προϊόν πού μές 4 μηνών πίσω τούλάχιστον, κάτι πού παραπέμπει, όπως άναφέρουν οί κτη- λους οί μικροί τυροκόμοιγιά τό ότι άνεβάζουμε τίς τιμές» άνέφερε μέ άφορμή άντέχει σέ χρόνο καί «κουμπώνευ> μέ τά σημερινά καταναλωτικά δεδομένα μέ νοτρόφοι, καί σέ φαινόμενα κερδοσκοπίας καί παιγνιδιών τής βιομηχανίας πα­ έπίσκεψη γιά άναζήτηση πρώτης ύλης γιά τήν τυροκομική παραγωγή σέ άλλη τήν άνάγκη μειώσεως τής σπατάλης τροφίμων, ή εικόνα είναι καλύτερη. Τόν ρά τίς αύξήσεις σέ ενέργεια κ,τ,λ. «Υπάρχει δυσκολία στήν εύρεση γάλακτος» Σεπτέμβριο ή μείωσις τής καταναλώσεως ήταν 3,7% καί ή άξια τών πωλήσε­ άναφέρει, πάντως, έτερος κορυφαίος παράγων τής εγχώριας βιομηχανίας τυ­ ων ηύξήθη κατά 5,6%. AT ροκομικών σχολιάζοντας τά τεκταινόμενα στήν άγορά. «Οί παραγωγοί ζητούν ύψηλές τιμές. Στό 1 εύρώ είναι τό κατσικίσιο καί στό 1,60 εύρώ είναι ή τιμή πού ζητούν οί παραγωγοί γιά τό πρόβειο» όπως έπισημαίνει. Βέβαια, καταγράφο­ νται άναφορές π.χ. άπό τά ορεινά τής Κρήτης, όπου τό κόστος ζωοτροφών γιά τά αιγοπρόβατα έχει έκτιναχθεΐ, παρά τίς έπιδοτήσεις, ότι οί τιμές έχουν άνα- πόφευκτα φτάσει καί τό 1,80 γιά τό πρόβειο. Μάλιστα, πολλοί έπισημαίνουν ότι τό καλοκαίρι πήγαν στό σφαγείο πολ­ λά ζώα λόγφ ζητήσεως άπό τόν τουρισμό, άλλά καί άναγκών ρευστότητος άπό τούς παραγωγούς. Είναι ένδεικτικό ότι στήν κατηγορία αιγοπροβάτων ένός ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 60


 Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας - ΜΑΣΟΥΤΗΣ 1 Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Σελ.: 10-11 Ημερομηνία 13-11-2022 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1755.9 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Στη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. δεσμευόμαστε με συνέπεια, αποτελώντας υιοθετούμε πρακτικές που συνεχώς μέρος της προσπάθειας για ένα βιώσιμο και ενδυναμώνουν το πράσινο αποτύπωμά μας. ασφαλές περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας προς τον άνθρωπο και τη φύση, Αποδεικνύουμετην ευαισθησία μας απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω: της ανακύκλωσης Ένας εύκολος και συνάμα αποτελεσματικός τρόπος είναι η διαδικασία της ανακύκλωσης, η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και καθίσταται αναγκαία τόσο στο βαθμό καλλιέργειας οικολογικού πνεύματος, όσο και στην παραγωγή νέων μορφών ενέργειας. των εξειδικευμένων εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της Πραγματοποιούμε συνέργειες για καθαρισμό παραλιών, θαλασσών και ποταμών. της ενίσχυσης περιβαλλοντικών οργανώσεων Ακολουθούμε εξειδικευμένες εσωτερικές διαδικασίες. Κεντρική Ανακύκλωση Συνέργειες για Αποθήκη «Καφέ κάδος» καθαρισμό στο Καβαλόρι Κομποστοποίηση παραλιών, θαλασσών, Ανακύκλωση 2021 ποταμών Ηλεκτροκίνητα συγκεντρώθηκαν Garnier-MKO All For Blue περονοφόρα 3,5 Henkel Hellas Chep & IFCO Καθάρισε σε βάθος τόνοι ^ Backhau ling Μπίρα Νύμφη αποβλήτων & Μαζί καθαρίζουμε τον Θερμαϊκό ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 61


 Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας - ΜΑΣΟΥΤΗΣ 1 Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Σελ.: 10-11 Ημερομηνία 13-11-2022 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ έκδοσης: Ανακύκλωση Ανακύκλωση Ανακύκλωση μπαταριών μαγειρικού ηλεκτρικών λαδιού συσκευών 2017-2022 & λαπτήρων 2021-2022 ανακυκλώθηκαν 2020 - 2021 ουγκεντρώθηκαν παταριε I 2.500 141 αποστολές '' τόνοι Καθημερινές δράσεις 62 Άνθρωπος - Προϊόν - Περιβάλλον - Κοινωνία μασούτηβ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook