Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home Explore AIT21_unutrasnje isecene Sajt
View in Fullscreen

AIT21_unutrasnje isecene Sajt

Discover the best professional documents and content resources in PubHTML5 Document Base.
Search

AIT21_unutrasnje isecene Sajt

Published by agrar59, 2016-11-22 02:55:02

Description: AIT21_unutrasnje isecene Sajt

Keywords: pjer59ns++

.

POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 1Po{tovani prijatelji, Dru`imo se i trajemo više od jedne decenije, verujem na obostranozadovoljstvo, koje se iz godine u godinu pove}ava i širi. Ne odstupam od cilja i potrebe za povezivanjem poljoprivrednihproizvo|a~a i firmi koje se predstavljaju u katalogu, nude vam mnoštvokvalitetnih proizvoda i usluga i poklanjaju besplatan primerak ovogjedinstvenog kataloga sa `eljom da vaša saznanja i informisanost budukorisna i pravovremena. Verujem da je i vaše obra}anje i interesovanje prema njima nazavidnom nivou, jer samo tako trajemo i idemo napred. Agro infotel je prisutan na velikom broju poljo skupova u toku godine, i ve} po tradicijivam poklanjam bogat i pregledan kalendar manifestacija u Srbiji sa jednim lepim iznena|enjemu sredini. Poseta sajtu www.agroinfotel.net svake godine je sve ve}a i `elimo da zajedno sa vamakreiramo njegov sadr`aj, jer sajt i katalog zajedno doprinose boljoj i ja~oj Informisanosti ilakšem donošenju odluka. Obilazak i posete naših vrsnih poljoprivrednih novinara naprednim Evropskim zemljama injihovi pozitivni utisci i zapa`anja, treba da nam budu svima vodilja i primer da i miMO@EMO I MORAMO mnogo bolje i više da se udru`ujemo, spajamo praksu i nauku,pravimo što više porodi~nih gazdinstava, i svojim primerom sa~uvamo i o`ivimo selo ipoka`emo naslednicima da na selu mo`e lepše i bolje da se `ivi. @elim Vam zdravlja, mira, beri}etnu i plodnu godinu i da gledamo napred, bolje, više i lepše. urednik i autor: ecc.Ilija Mihajlovi}e-mail:ait@sbb.rs tel.:021/63 66 114 mob.:064/14 01 247


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 7


8 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 9


10 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 11


12 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 13


14 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 15


16 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 17


18 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 19


20 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 21


22 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 23


24 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


26 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 27


28 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 29


30 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU AgCo d.o.o. Ba~ko Petrovo Selo 21226 PIB 107563081 Mati~ni broj 20826860 Otkupno mesto broj 1, Do`a \er| 5, Gornji Breg www.agcodoo.rs Otkupno mesto broj 2Industrijski put 9, Ada - Mol 024/851 048 Facebook/agcodoo www.agcodoo.rs Dozvolite nam da se predstavimo ! Proizvodno trgovinsko preduze}e AgCo dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u je osnovano 2012 godine. Bavimo se otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala. Pre po~etka poljoprivredne proizvodnje proizvo|a~ima obezbe|ujemo odli~an repromaterijal, mineralno |ubrivo, semena najve}ih doma}ih i stranih ku}a, kao i pesticide za re{avanje problema bolesti, {teto~ina i korova, kako bi uspeli da ostvare visoke i stabilne prinose useva. Uvoznici smo DELITZSCH semena {e}erne repe. Trenutno je na teritoriji Vojvodine, tj. na poljima Ba~ke i Banata posejano cca 4000 ha DELITZSCH semena {e}erne repe, sorte Begonia i Western. AgCo poseduje najsavremenije podno skladi{te kapaciteta 6000 tona gde vr{imo otkup poljoprivrednih kultura ( p{enice, je~ma, suncokreta, soje, kukuruza... ) od na{ih cenjenih partnera i proizvo|a~a. Tako|e posedujemo laboratoriju u kojoj analiziramo p{enicu, kukuruz, je~am, soju, suncukret, {e}ernu repu, uljanu repicu ... i odre|ujemo parametre kao {to su sard`aj sirovih proteina, vla`nog glutena, skroba, zatim odre|ujemo kvalitet bra{na od na{e p{enice. Cilj nam je da u budu}nosti u nama prepoznate ozbiljnog partnera, kako dobavlja~a tako i otkupljiva~a. Sa po{tovanjem AgCo doo tim


POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU www.agroinfotel.net 31


32 www.agroinfotel.net POLJOPRIVREDA NA JEDNOM MESTU


DECEMBAR POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE Nau~ni skup SAVREMENA PROIZVODNJA POVR]A NOVI SAD 3. DECEMBAR (subota)u 8h Organizacija:Vojvo|ansko dru{tvo povrtara Tel.:+ 381 21 485 33 16 zilin@polj.uns.ac.rsSAVETOVANJE O ZA[TITI BILJA - ZLATIBOR, Hotel Plisad 28. novembar - 2. decembarOrganizator: Dru{tvo za za{titu bilja Srbijewww.plantprs.org.rs plantprs@eunet.rsTelefon: +381 11 3160 630, +381 11 3160 991ZLATNA TAMBURICA - NOVI SADOrganizator: Udru`enje kompozitora Vojvodine; Direkcija festivala \"Zlatna tamburic Telefon: +381 21 503 047; +381 21 506 390FESTIVAL POSNE HRANE - BAJINA BA[TA Telefon: +381 11 24 72 710 i 381 63 225 422DANI ^AJA I LEKOVITOG BILJA - Srpska ku}a- PO@AREVACOrganizator: Kic srpska ku}asrpskakuca@sbb.rs Telefon: +381 12 211 099; 211 066WINER FEST - SUBOTICAOrganizator: JKP \"Suboti~ke pijace\" Telefon: +381 24 555 013BEOGRADSKI SALON VINA - BEOGRADOrganizator: \"In vino\"www.invino.rs Telefon: +381 11 614 7669BO@I]NA KAVALKADA - SENTAOrganizator: Turisti~ka organizacija Senta Telefon: +381 24 817 818Savetovanje \"SAVREMENA PROIZVODNJA VO]A\"na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 10. Decembra u 8h (subota) Tel.:021/485 33 76* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE DECEMBAR JUMTO- 23.SavetovanjePoljoprivredni fakultet u Novom Sadu 2. Decembra u 10h (subota)Kontakt: Prof. dr. Milan Tomi} Tel.:063/57 46 22 milanto@polj.uns.ac.rsBO@I]NI VA[AR - BA^KI PETROVAC Telefon: +381 21 780 378NAJ PITA - PLANDI[TE Telefon:+381 65 86 10 808 (Slavica Cveti~anin)BO@I]NO-NOVOGODI[NJI VA[AR - KOVA^ICAOrganizator: Turisti~ka organizacija Kova~icaoffice@took.org.rs www.took.org.rs Telefon:+381 13 660 460; +381 13 660 490ZIMSKI OBI^AJI - @ITI[TE selo TorakOrganizator: Turisti~ka organizacija @iti{te, MZ Torak, Nacionalni savet Rumuna Telefon:+381 23/822 250; +381 23 822 182NOVOGODI[NJI KARNEVAL - KNI], selo Gru`aOrganizator: Op{tina Kni} i MZ Gru`a Telefon:+381 63 8486 876ETNO SUSRETI UDRU@ENJA I ASOCIJACIJA SRBIJE - KNJA@EVACOrganizator: Udru`enje za negovanje tradicije \"Izvor\"www.izvor.org.rs Telefon:+381 19 730 660PRAZNI^NE \AKONIJE - VR[AC 14. DecembarOrganizator: Turisti~ka organizacija op{tine Vr{acwww.to.vrsac.comTelefon: +381 13 831 055; +381 13 832 999STI[KA POSNA TRPEZA - PO@AREVAC 4. DecembarOrganizator: Kolo srpskih sestara Po`arevca Telefon: +381 65 20 41 999 7. SABOR POLJOPRIVREDNIKA - PO@AREVAC Poslednji vikend u Decembru 2016 Organizator: Bud`etski fond grada Po`arevca Telefon: +381 12 539 686* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


DECEMBAR POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJESTI@E MIKULA[ NA ERGELU - KELEBIJAOrganizator: Ergela Kelebijawww.lipizzaner.rs Telefon: +381 24 789063TEMERINSKI SAJAM RAKIJE - TEMERINOrganizator: Dru{tvo prijatelja ba{tewww.kertbaratkor.rs Telefon: +381 63 577 705IZLO@BA RU^NIH RADOVA - TEMERINOrganizator: Klub ljubitelja ru~nih radova i MZ Telefon: +381 21 842 642SAJAM SUVENIRA \"POSETITE SRBIJU\" - BEOGRADOrganizacija: Turisti~ka organizacija SrbijeBO@I]NI BAZAR - BA^KI PETROVACOrganizacija: Op{tina Ba~ki Petrovac Telefon: +381 21 780 378KIFLIJADA - ALEKSANDROVOOrganizacija: Aktiv `ena Aleksandrovocvetic.jelena@yahoo.com Telefon: +381 64 374 50 43 (Sne`ana Adamov)BAZAR VINA - DOLOVOOrganizator: \"Sveti Trifun\", MZ Dolovo i JKP \"Dolovo\"svetitrifun@gmail.com Telefon: +381 13 634 703; +381 63 892 37 72 (Bogdan Ankuci} i Stojkov \urica)FESTIVAL MEDA - STARA PAZOVAOrganizator: Ekolo{ki pokret \"Eko san\" Telefon:+381 60 363 3880 (Mira Domonji)NAJBOLJE VINO SREDNJEG BANATA - ZRENJANINOrganizator: \"Klub vina\"info@sp_wine.rs www.sp_wine.comTelefon:+381 63 70 24 709 ([andor [omo|i) DAN MANGULICE I subota u decembru Organizacija: Rezervat prirode Zasavica Tel.: 022/614 300, 065/514 8477, 064/414 64 11 www.zasavica.org rs* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE JANUARULICA OTVORENOG SRCA - BEOGRADOrganizacija: Turisti~ka organizacija Beogradawww.tob.co.rs Telefon: +381 11 3061 400BADNJE VE^E - PAN^EVOOrganizator: Konji~ki klub \"Pan~evac\" Telefon: +381 65 225 36 29 (Lazar)VERTEP - ^URUGOrganizator: Mesna zajednica ^urug i Srpska pravoslavna crkva Telefon: + 381 833 024PR[UTIJADA - ^AJETINA - Ma~katOrganizatori: Op{tina ^ajetina, TO \"Zlatibor\", KSC ^ajetina Telefon: +381 31 841 646 i +381 31 854 051SAJAM VINA - TEMERINOrganizator: Dru{tvo prijatelja ba{tewww.kertbaratkor.org.rs kertbaratkor@eunet.rs Telefon: +381 63 594 200PIHTIJADA - DELIBLATOOrganizator: EUST \"Deliblato oaza\" Deliblatoljiljana.ambrus@gmail.com Telefon: +381 13 765 630VA\ENJE ^ASNOG KRSTA NA BOGOJAVLJENJE - ^A^AKPLIVANJE ZA ^ASNI BOGOJAVLJENSKI KRST - LJUBOVIJABOGOJAVLJENSKO PLIVANJE ZA ^ASNI KRST - BEOGRADBOGOJAVLJENSKO PLIVANJE ZA KRST ^ASNI - KRAGUJEVACPLIVANJE ZA ^ASNI KRST - @ABALJOrganizator: Udru`enje gra|ana \"19.januar\", @abalj Telefon: + 381 64 141 00 51DANI VINARA I VINOGRADARA - SUBOTICAOrganizator: Red vitezova vina Arena Zabatkijensis Telefon: +381 24 753 121SUSRETI U PIVNI^KIM POLJIMA - PIVNICE Telefon: +381 21 756 098 KARA\OR\EVA^KA PRELA - BANATSKO KARA\OR\EVO Organizator: Turisti~ka organizacija Sur~in, MZ Banatsko Kara|or|evo Telefon: +381 23 822 250; +381 23 822 182* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


JANUAR POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJEME\UNARODNI SAJAM PERADARSTVA - SOMBOROrganizator: Dru{tvo odgajiva~a sitnih `ivotinja \"Sombor 1871\" Telefon: +381 63 546 480SAJAM ANTIKVITETA, HOBIJA I UMETNI^KIH PREDMETA - Novi SadOrganizator: Dru{tvo kolekcionara i ljubitelja starina \"Srpska Atina\"todorov@nspoint.net Telefon: +381 21 456 186, +381 63 525 572SVETOSAVSKE SVE^ANOSTI - RUMAOrganizator: O{tina Ruma i Turisti~ka organizacija op{tine Rumawww.rumatourism.comruma.too@gmail.com Telefon: +381 22 470 655IZLO@BA SLAVSKIH KOLA^A - SMEDEREVOHAJKA NA BANATSKU LISICU - VLADIMIROVACOrganizator: Lova~ko udru`enje \"Fazan\" Vladimirovac i JP Turist - Alibunarwww.turistalibunar.co.rs banatskalisica@gmail.com Telefon: +381 13 641 074DANI VINA - RIVICA kraj Januara i po~etak FebruaraOrganizator: Turisti~ka organizacija op{tine Irig,Mesna zajednica Rivicawww.turorgirig.org.rs tur.orgirig@nadlanu.com Telefon: +381 22 461 126, +381 22 461 664, +381 63 7092 794RUMSKI VA[AR - RUMAOrganizator: Op{tina Ruma, Turisti~ka organizacija op{tine Rumawww.rumatourism.com ruma.too@gmail.com Telefon:+381 22 470 655PITARIJADA - BA^KA PALANKAOrganizator: Savez `ena Maj~ino krilo Telefon: +381 21 750 955 +381 64 284 09 63 (Jovanka Ajder)KO^OVATSKA HAJKA - BANATSKO ARAN\ELOVOOrganizator: Lova~ko dru{tvo \"Ko~ovat\", Banatsko Aran|elovowwwlukocovat.rs Telefon: +381 230 89 162 * Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE JANUARARILJSKE ZIMSKE RADOSTI - ARILJEOrganizator: Turisti~ka organizacija Arilje Telefon: +381 31 891 287; +381 31 891 171BO@I]NI USPON NA RTANJ - RTANJOrganizator: OPSD \"Dragan Radosavljevi}\" Telefon: +381 60 0432 047KUPUSIJADA - ARILJEOrganizator: Turisti~ka organizacija Arilje Telefon: +381 31 891 287; +381 31 891 171SVETOSAVSKA NEDELJA - VRANJEOrganizator: Skup{tina grada Telefon: +381 17 402 300ITEBEJSKI SUSRETI - @ITI[TE, selo Novi ItebejOrganizator: MZ Novi Itebej Telefon: +381 23 837 490WINER FEST - SUBOTICAOrganizator: JKP \"Suboti~ke pijace\" Telefon: +381 24 555 013BA[TA OTVORENOG SRCA - SOKOBANJAOrganizator: Organizacija za turizam, kulturu i sport, SokobanjaNOVOGODI[NJA REGATA - LJUBOVIJAOrganizator: Rafting klub \"Drinska regata \" SAJAM PIROTSKE PEGLANE KOBASICE Organizacija: Turisti~ka organizacija Pirot i udru`enje proizvo|a~a pirotske peglane kobasice, Dom kulture, Sportski centar www.peglana.com Telefon: +381 10 320 838, +381 10 320 839* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


FEBRUAR POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJERUMENA^KA PIHTIJADA - RUMENKAOrganizator: Turisti~ka organizacija Novog Sadawww.pihtijada.com Telefon: +381 63 777 49 28 +381 63 475 680 (Zoranovi} Mladen)SREMSKI SVINJOKOLJ I KOBASICIJADA - [IDOrganizator: SKUD \"Jednota\", Turisti~ka organizacija op{tine [idtourismsid@gmail.com Telefon: +381 22 710 661;+381 22 71 28 54 faks: +381 22 710 610LOV NA [AKALA - ^EREVI]Organizator: Lova~ko udru`enje \"Srnda}\" Beo~in,Lova~ka dru{tva iz ^erevi}a i Bano{torawww.beocin.rs lusrndac@neobee.rs Telefon: +381 21 876 980 (\or|e Zari})DANI VINA - DOLOVO - DOLOVOOrganizator: Udru`enje ljubitelja doma}ih vina \"Sveti Trifun\"svetitrifun@gmail.com Telefon: +381 13 634 703, +381 13 634 214, +381 63 89 23 772 (Bogdan Ankuci})SUSRETI ORGANIZATORA MANIFESTACIJA - BEOGRADOrganizacija: ^asopis \"Vodi~ kroz turisti~ke manifestacije\" i Privredna komora Srbijewww.manifestacije.com Telefon: +381 11 219 0804VINU U ^AST - LAPOVOOrganizacija: Turisti~ka organizacija Lapovo Telefon: +381 34 6851 361FESTIVAL RODNA GRANA - KANJI@A - Tre{njevacVINOGRADSKI BAL - @abalj - ^urug Telefon: +381 23 065 429DANI VINARA I VINOGRADARA - KIKINDA - I|o{Organizacija: Udru`enje vinogradara i vinara \"[asla\"sasla.idjos@gmail.com * Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE FEBRUARFESTIVAL VINA I LJUBAVI - ZRENJANIN - AradacOrganizacija: Udru`enje vinara i vinogradara Aradac Telefon: +381 23 887 936, +381 23 887 870DAN VO]ARA I VINOGRADARA - MLADENOVAC Telefon: +381 63 348 433VINARIJADA - PAN^EVO - DolovoSLAVSKI KOLA^ - PAN^EVO - Star~evoSVETI TRIFUN - VINOGRADARSKA SLAVA - SMEDEREVOFESTIVAL DOMA]E KOBASICE\"KOBASICIJADA\" - BA^KA PALANKA Telefon: +381 64 99 33 630 (Miroslav Popin)SVETI TRIFUN - Ne{tinOrganizator: Udru`enje vinara, vinogradara i vo}ara Ne{tin068masa@gamil.com Telefon: +381 21 769 011 +381 64 17137 31 (Du{an Vujasinovi})SVINJOKOLJSKI BAL - PAN^EVOOrganizator: Kulturno-umetni~ko dru{tvo \"Petefi [andor\"www.petoufipancsova.com petoufipancsova@gmail.com Telefon: +381 13 352 686 (Ranc Emil)SABOR LOVAC SILUGATA - BELA PALANKAOrganizator: Lova~ko udru`enje \"Jastereb\" Telefon: +381 18 855 766DANI MLADOG VINA - VR[AC druga polovina FebruaraOrganizator: Udru`enje vinara, vinogradara Vinsko Selo - Guduricavinskoselo@gmail.com dedjanski@gmail.com Telefon: +381 65 814 7800LV^OJ!TBKBN!BHSPNBSLFU Lsbhvkfwbd poslednja nedelja Februara www.agromarket.rs Telefon: +381 34 308 000* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


FEBRUAR POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE SLANINIJADA - Ka~arevo Organizator: Turisti~ko dru{tvo Ka~arevo www.slaninijada.com slaninijada@gmail.com Telefon: +381 13 601 511, +381 62 38 25 07 (Nenad [aleti})ZLATIBORSKA HAJKA NA VUKAI SABOR LOVACA SRBIJE - ^AJETINA - ZlatiborOrganizacija: Lova~ko udru`enje Zlatibor Telefon: +381 31 831 602SREMSKI KOLA^ - RUMAOrganizator: Zavi~ajno dru{tvo Jazak, Panonijaturs Rumawww.ruma.rs Telefon: +381 63 580 789ME\. IZLO@BA SITNIH @IVOTINJA - PAN^EVOOrganizator: Dru{tvo odgajiva~a rasne `ivine,golubova, kuni}a i ptica - Pan~evoveres@panet.co.rs Telefon: +381 13 335 240, +381 64 15 83 553 (Lenhard Vere{)SUSRETI PROIZVO\A^A I LJUBITELJA VINA I RAKIJE,GASTRONOMSKA PONUDA I DEGUSTACIJA VINA I RAKIJE- ARAN\ELOVACOrganizator: Udru`enje \"Srce [umadije\" Telefon: +381 34 724 097 KOBASICIJADA Organizator: Miroslav Meduri}Ê^ika Turija, Odr`ava se poslednjeg vikenda februara Telefon: 021/737-441 063/8066-216 E'mail:kob.turia@gmail.com* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE FEBRUARKOBASICIJADA - TURIJAOrganizator: Udru`enje gra|ana iz Turije, Op{tina Srbobranwww.srbobran.rs info@srbobran.rs Telefon: +381 21 731 077BAJ[ANSKO PRELO - BAJ[AOrganizator: KUD BRATSTVO Baj{a i ostale civilne organizacijewww.bajsa.net Telefon: +381 24 721 004SREMSKA VINIJADA - BERKASOVOOrganizator: Mesna uprava Berkasovo, Turisti~ka organizacija op{tine [idtourismsid@gmail.com Telefon: +381 22 718 299, +381 22 710 661SVETSKO PRVENSTVO U BORBI GUSKOVA - MOKRINOrganizator: Udru`enje \"Belo pero\" Telefon: +381 23 061 334ZLATNI KOTLI] - STARA PAZOVA - SurdukNEMA^KI PEREC BAL - NOVI SADOrganizator: Nema~ko udru`enje Donaudvdonau@sbb.rs Telefon: +381 21 505 507;+381 21 506 713KARNEVALSKI DEFILE - ADADANI VINA - DELIBLATOOrganizator: Eust Deliblato oazaljiljana.ambrus@gmail.com Telefon: +381 13 765 630, +38162 366 784DANI ETNO PI]A BRANI^EVA - PO@AREVAC zadnji vikend FebruaraOrganizator: Visoka {kola strukovnih studija Po`arevac iudru`enje vinara Telefon: +381 12 530 897 Na svim manifestacijama, doma}im i me|unarodnim, Ne{a Bermet je sa Vama @iveli uz Bermet* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


FEBRUAR POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJESVETI TRIFUN - NEGOTINOrganizator: Turisti~ka organizacija Negotin Telefon: +381 19 547 555KONCERT LJUBAV I VINO - SUBOTICAOrganizator: Fokus, Fondacija za oml. kulturu i stvarala{tvowww.fokus-su.rs office@fokus-su.rs Telefon: +381 24 523 566DANI VINA I VINOGRADARA - FEKETI]Organizator: Ba~ki vinski red Sveti \or|e Telefon: +381 65 21 97 791DEGUSTACIJA VINA - MOLOrganizator: Udru`enje ljubitelja vina, MZ Mol Telefon: +381 24 861515 (Veronika ^omor)BAZAR VINA, TAMBURICA I RUKOTVORINE - BEO^INOrganizator: KC op{tine Beo~in Telefon: +381 21 871 230, +381 21 870 231 (Tatjana Stanojevi})[VARGLIJADA - LOKVEOrganizator: MZ Lokve Telefon: +381 13 646 120LOV NA BAKARNU LISICU - PETROVAC na Mlavi, Kamenovo Telefon: +381 12 332 244VINU U ^AST - LAPOVOOrganizator: Turisti~ka organizacija Lapovo Telefon: +381 34 6851 361POVRATAK SRPSKIH DESPOTA U KUPINOVO- PE]INCI, selo KupinovoOrganizator: Agencija za razvoj op{tine Pe}inci Telefon: +381 22 438 060HAJKA NA KOPAONI^KOG VUKA - KOPAONIKOrganizator: Turisti~ka organizacija Brus, LU \"Kopaonik\" Telefon: +381 37 825 185LOV NA MORAVSKOG [AKALA - Poljana - Po`arevacOrganizator: Lova~ko udru`enje RESAVA Telefon: +381 63 219 556 * Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJE FEBRUARSAKULSKA VINARIJADA - OPOVO, selo SakuleOrganizator: Udru`enje vinogradara i vinara \"Pudara\" Telefon: +381 64 1181 543KAMENI^KA LIJA - KOCELJEV, [aba~ka KamenicaOrganizator: Lova~ko udru`enje Tamnava Telefon: +381 15 556 537ME\UNARODNI SAJAM TURIZMA, ME\UNARODNI SAJAM VINA, ME\UNARODNISAJAM OPREME ZA HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO HORECA -BEOGRADOrganizator: Beogradski sajamwww.beogradskisajamturizam.rs Telefon: +381 11 2655 377SABOR LOVACA SRBIJE - ZLATIBOROrganizator: Lova~ko udru`enje \"Zlatibor\" Telefon: +381 31 831 602, +381 64 1966 038SABOR LOVACA GOLIJA 2014 - GOLIJAOrganizator: Lova~ko udru`enje \"^emernica\" Telefon: +381 32 664 994HAJKA NA VUKA - KUR[UMLIJAOrganizator: Turisti~ka organizacija Kur{umlija Telefon: +381 27 385 881 +381 27 380 963SALON VINA I ^OKOLADE DOLCE VITA I RAKIJA BREnd - NI[Organizator: Promedia professional Telefon: +381 18 250 577 (Katarina Stankovi})BA^KA KULENIJADA - BA^ Telefon: +381 21 77 22 22Organizator: TO Ba~ME\UNARODNO REGIONALNO SAVETOVANJE P^ELARA BRANI^EVSKOG OKRUGA -PO@AREVAC zadnji vikend FebruaraOrganizator: Udru`enje p~elara Po`arevacuppozarevac@gmail.com Telefon: +381 63 221 50154/!TBCPS!SFLPSEFSB!TSFNB Tsfntlb!Njuspwjdb Gfcsvbs!)qptmfeokj!qfubl* Pshboj{bups;!Tsfntlb!Qsjwsfeob!Lpnpsb Ufmfgpo;!,492!721!889* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


MART POLJOPRIVREDNE MANIFESTACIJEME\UNARODNA IZLO@BA PASA SVIH RASA CACIB - BEOGRADOrganizacija: Kinolo{ki savez Srbijewww.ksrs.org.rs ksrs@yubc.net Telefon: +381 11 2439 612, +381 11 3445 872, +381 11 3445 873STVARALE SU I STVARAJU NA[E VREDNE RUKE - TITELOrganizator: Aktiv `ena AKUD \"Jovan Popovi}\", Titeljelenaagencija@gmail.comTelefon: +381 21 862 158 +381 63 186 21 58 (Anka Lazarov)OSMOMARTOVSKI SUSRET PLANINARA - VRDNIKOrganizator: Planinarsko dru{tvo \"Zmajevac\"www.psdzmajevac.com oljabrzak@hotmail.com Telefon: +381 22 465 038OSMOMARTOVSKA IZLO@BA RU^NIH RADOVA - TEMERINOrganizator: Klub ljubitelja ru~nih radova i mesne zajednice Telefon: +381 21 841 684 (Barna Rozalija)Me|unarodni sajam hortikulture i Me|unarodna izlo`ba lekovitogbilja i preparata od meda DAROVI PRIRODE - BEOGRADOrganizacija: Beogradski sajamwww.sajam.co.rs Telefon: +381 11 265 55 38 +381 11 26 55 892NOVOSADSKO PROLE]E - NOVI SADOrganizator: Pokret gorana Novog Sadawww.pokretgorana.org.rs office@pokretgorana.org.rs Telefon: +381 21 451 788TRADICIONALNI POLJOPRIVREDNI VA[AR U DEBELJA^I - DEBELJA^AOrganizator: JKP 4. oktobarwww.took.org.rs Telefon: +381 13 664 391 mart 2017. godine u organizaciji Mesne Zajednice odr`ava se veliki Prole}ni Vasar u Ba~kom Petrovom Selu. Informacije: Mesna zajednica, Trg Oslobo|enja 1. Ba~ko Petrovo Selo Telefon: 021/803-036, Tel/fax:021/804-244. e-mail: mzbps@stcable.net* Molimo vas da proverite datume odr`avanja manifestacija jer su prikupljane sa razli~itih izvora informisanja!


Discover the best professional documents and content resources in PubHTML5 Document Base.
Search