Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Contagion เกี่ยวกับอะไร? Contagion คือแนวโน้มเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่สามารถแพร่กระจายไปยังตลาดอื่นๆ ได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในปี 1997 ที่ผ่านมาของความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดความไม่แน่นอนในสกุลเงิน Rupiah ซึ่งทำให้มีผลกระทบไปยังหลายประเทศในทวีปเอเชีย และต่อมาที่ทวีละตินอเมริกา ซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า ‘Asian Contagion’ สามารถอ่านต่อได้ที่นี่!!