Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About

This bookcase is encrypted.

Enter
Jenfi Capital là Quỹ Huy Động Vốn Tăng Trưởng tiên phong tại Việt Nam, cung cấp vốn cho Startups, SMES .
Jenfi Capital là giải pháp huy động vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp tại Việt Nam mà không cần tài sản thế chấp. Giúp bạn tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng cho các hoạt động mở rộng tăng trưởng như marketing, mua hàng hóa dự trữ, và những hoạt động tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp, linh hoạt và giải ngân trong ngày.
Website: https://jenfi.com/vi/
SĐT : 093 330 12 96
Địa chỉ: 29 Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Google maps: https://goo.gl/maps/HWehEbKDJzV8G7S79
#jenficapital #jenfivietnam #vayvonkinhdoanh #vaytinchap #vanvontangtruong