Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Ngoài ra, nhà tư vấn kỹ thuật lại quá nhiều, trong khi những kiến thức chuyên sâu và cơ sở lý thuyết của họ lại chưa đủ, họ làm theo kinh nghiệm không có nền móng để định hướng chỉnh sửa những nhà yến ở các vùng khác nhau sau khi xây dựng, nên nhà yến đã dừng phát triển tại đấy. Vấn đề đặt ra cho người nuôi yến là phải bổ sung côn trùng vào những tháng khô hạn, chim con bị thiếu thức ăn. Tại một nhà yến nọ, có trao đổi cho tôi biết vào mùa tháng 4-5 này trong nhà yến rất nhiều chim rơi, và chim chết., sức khỏe chim yếu….. Lý do chính là khi chim con đói chúng sẽ không yên tĩnh, chúng dành ăn…nên để xảy ra tình trạng một con rời khỏi tổ. Bổ sung côn trùng có nhiều cách: Hoặc là mua các hộp thức ăn có sẵn bán trên thị trường, làm theo các hướng dẫn, hoặc là tự chuẩn bị.