Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home
About
Total: 0

This bookcase is encrypted.

Enter
Khí Công Nghiệp là các vật liệu dạng khí được sản xuất để sử dụng trong công nghiệp. Các khí chính được cung cấp là nitơ , oxy , carbon dioxide , argon , hydro , helium và acetylene , mặc dù nhiều khí và hỗn hợp khác cũng có sẵn trong các bình khí. Ngành công nghiệp sản xuất các loại khí này còn được gọi là ngành khí công nghiệp. Nó bao gồm việc cung cấp thiết bị và công nghệ để sản xuất và sử dụng khí. Lĩnh vực sản xuất này là một phần của ngành công nghiệp hóa chất (nơi khí công nghiệp thường được coi là " hóa chất đặc biệt ").

Gas Lạnh là môi chất được sử dụng trong hệ thống làm lạnh hấp thụ nhiệt. ... Nó có nhiệm vụ mang nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp để thải ra nơi có nhiệt độ cao hơn. Đây chính là thành phần không thể thiếu trong quá trình làm lạnh của hệ thống máy lạnh nói chung hoặc trong các hệ thống làm lạnh nói riêng.