Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore E-Book เพลงเด็กปฐมวัย

E-Book เพลงเด็กปฐมวัย

Published by oew222, 2022-11-08 05:51:40

Description: E-Book เพลงเด็กปฐมวัย นุจรี ปักกัดตัง เลขที่ 17 ห้อง 5

Search

Read the Text Version

อ๋วิ อิ๋ว : นจุ รี ปกั กัดตงั 1


คำนำ หนังสือเล่มเล็ก เพลงเด็กปฐมวัยเล่มน้ี จัดทำ ข้ึนเพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก ใช้ในกำรฝึกฝน เด็กๆในกำรจำเน้ือเพลง เรียนรู้กำรเป็นผู้นำ-ผู้ตำม จำกกำรท่ีครูร้องให้ฟัง และให้เด็กๆฝึกร้องตำม มี ประโยชน์อื่นๆอีกมำกมำยในด้ำนพัฒนำกำรด้ำน อำรมณ์-จิตใจ พฒั นำกำรดำ้ นสงั คม และสติปัญญำ 2 นจุ รี ปักกัดตงั


สำรบญั เรือ่ ง หนำ้ ท่ี เพลงลอยกระทง 4 น้ิวโป้งอยู่ไหน 5 กำมือขึ้น 6 แมงมมุ ลำย 7 โรงเรยี นน่ำอยู่ 8 เด็กเอย๋ เด็กดี 9 กบเอ๋ยทำไมจึงร้อง 10 อำบน้ำแลว้ สบำยตวั 11 วนั เข้ำพรรษำ 12 เต่ำ 4 ขำ 13 อึ่งอำ่ ง 14 แมงมุมลำยตวั นน้ั 15 รกั แมร่ กั พอ่ คนเดียว 16 ลกู หมูใส่รองเทำ้ 17 นกกำเหว่ำ 18 จันทรเ์ อย๋ จันทรเ์ จำ้ 19 บรรณำนุกรม 20 แนะนำผู้เขยี น 21 3


เพลง รำวงลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสบิ สอง นำ้ กน็ องเต็มตลงิ่ พวกเรำทง้ั หลำยชำยหญิง สนุกกันจรงิ วนั ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกนั แล้ว ขอเชญิ นอ้ งแก้วออกมำรำวง รำวงวนั ลอยกระทง รำวงวนั ลอยกระทง บญุ จะส่งใหเ้ รำสุขใจ บญุ จะส่งให้เรำสขุ ใจ (ซำ้ ) 4


เพลง น้วิ โปง้ อย่ไู หน? น้วิ โป้งอยูไ่ หน? นว้ิ โป้งอยไู่ หน? อยู่นี่จะ๊ อยนู่ จ่ี ะ๊ สุขสบายดหี รอื ไร? สขุ สบายทัง้ กายและใจ ไปก่อนนะ สวัสดี นว้ิ ชอ้ี ย่ไู หน? นว้ิ ชอี้ ยไู่ หน? อย่นู ี่จ๊ะ อยนู่ ี่จ๊ะ สุขสบายดหี รอื ไร? สุขสบายทั้งกายและใจ ไปก่อนนะ สวสั ดี 5


เพลง กำมอื กำมือขนึ้ แล้วหมนุ ๆ ชูมือขนึ้ โบก ไปมำ กำมือขึ้นแลว้ หมนุ ๆ ชมู ือขึน้ โบก ไปมำ กำงแขนขนึ้ แหละลง พับแขนมือ แตะไหล่ กำงแขนขึ้นแหละลง ชมู อื ตรง ห6 มนุ ไปรอบตวั


แมงมมุ ลำยตวั น้นั ฉันเห็นมนั ซมซำนเหลอื ทน วันหน่ึงมันเปยี กฝน ไหลหลน่ จำกบน หลังคำ พระอำทิตยส์ อ่ งแสง น้ำแห้งเหอื ดไปลบั ตำ มันรบี ไต่ขึน้ ฟ้ำ หนั หลังมำทำตำลกุ วำว 7


เพลง โรงเรียนนำ่ อยู่ โรงเรียนของเรำน่ำอยู่ คณุ ครูใจดีทกุ คน เดก็ เด็กกไ็ ม่ซกุ ซน พวกเรำทกุ คน ชอบมำโรงเรียน ชอบมำชอบมำโรงเรยี น ชอบมำชอบมำโรงเรยี น (ซำ้ ) 8


เพลง เดก็ เอ๋ย เดก็ ดี เด็กเอ๋ยเดก็ ดี ตอ้ งมีหนา้ ทีส่ ิบอยา่ งดว้ ยกนั (ซา้ ) หน่ึง นับถอื ศาสนา สอง รกั ษาธรรมเนียมม่นั สาม เชอ่ื พอ่ แม่ครอู าจารย์ ส่ี วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน หา้ ยดึ ม่ันกตญั ญู หก เปน็ ผ้รู รู้ ักการงาน เจด็ ต้องศึกษาใหเ้ ชย่ี วชาญ ตอ้ งมานะบากบน่ั ไมเ่ กยี จไม่คร้าน แปด รูจ้ กั ออมประหยัด เกา้ ต้องซอื่ สตั ย์ตลอดกาล น้าใจนักกีฬากลา้ หาญ ให้เหมาะกบั กาลสมยั ชาติพฒั นา สบิ ทา้ ตนใหเ้ ป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัตชิ าติต้องรักษา เดก็ สมัยชาตพิ ฒั นา จะเปน็ เดก็ ทีพ่ าชาตไิ ทยเจรญิ 9


เพลง กบเอยทำไมจงึ รอ้ ง 10 กบเอยท้าไมจึงรอ้ ง กบเอยทา้ ไมจึงร้อง จา้ เปน็ ตอ้ งรอ้ งก็เพราะว่าทอ้ งมันปวด ท้องเอยท้าไมจงึ ปวด ทอ้ งเอยท้าไมจงึ ปวด จา้ เปน็ ตอ้ งปวดกเ็ พราะวา่ ขา้ วมนั ดบิ ข้าวเอยทา้ ไมจึงดบิ ข้าวเอยท้าไมจงึ ดิบ จา้ เป็นต้องดิบก็เพราะว่าไฟมันดบั ไฟเอยทา้ ไมจงึ ดบั ไฟเอยทา้ ไมจึงดับ จา้ เปน็ ต้องดับก็เพราะวา่ ฟืนมนั เปียก ฟนื เอยท้าไมจึงเปยี กฟืนเอยท้าไมจงึ เปยี ก จา้ เปน็ ตอ้ งเปียกกเ็ พราะว่าฝนมันตก ฝนเอยท้าไมจึงตก ฝนเอยทา้ ไมจึงตก จา้ เป็นตอ้ งตกก็เพราะวา่ กบมันรอ้ ง


เพลง อำบนำ้ แล้วสบำยตัว อาบน้าแลว้ สบายตวั สบายหวั หนหู มัน่ สระผม ตัดเลบ็ ทีม่ นั แหลมคม ปากหอมน่าชมเพราะหนูแปรงฟนั 11


เพลง วันเข้ำพรรษำ วนั เข้าพรรษา โปรดจงไดจ้ ดจ้า (ซา้ 1 รอบ) เดอื น 8 พรอ้ มกับแรม 1 ค้่า (ซ้า 1 รอบ) พระสงฆ์ประจ้าอยู่ที่วัดทกุ คืน พอครบ 3 เดือน แล้วก็ไม่ฝ่าฝนื ไปคา้ งท่ีอืน่ ใหผ้ ิดศีลเอย เลเลเลเ่ ล๊ เล่เลเล่เลเล (ซ้า 1 รอบ) 12


เพลง เต่ำ 4 ขำ เต่ำเอ๋ยเต่ำ เตำ่ มันมีส่ีขำ สต่ี ีนเดนิ มำ มนั ทำหวั ผลบุ ๆ โผล่ ๆ มนั ทำหวั ผลบุ ๆ โผล่ ๆ เตำ่ เอย๋ เต่ำ เตำ่ กระดองหนำๆ วำ่ ยน้ำเริงรำ่ มันดำน้ำ ผลุบ ๆ โผลๆ่ มันดำนำ้ ผลบุ ๆ โผลๆ่ 13


อ่งึ อ่ำงมำนัง่ ข้ำงโอ่ง มำน่งั โยง่ โยง่ มำคอยกินมด เดก็ เอย๋ เจำ้ อยำ่ พูดปด (ซำ้ 1 รอบ) จะกลำยเปน็ มด เปน็ เหย่อื อึง่ อ่ำง องึ่ อ่ำงมำนัง่ ข้ำงตุม่ มำนง่ั ซุ่ม ๆ คอยกนิ แมลง เดก็ เอย๋ เจ้ำอยำ่ ดอ้ื 1แ4 พ่ง (ซำ้ 1 รอบ) จะเป็นแมลง เป็นเหยอื่ อ่งึ อ่ำง


แมงมมุ ลำยตวั นน้ั ฉันเห็นมนั ซมซำนเหลือทน วันหนงึ่ มันถกู ฝน ไหลหล่นจำกบนหลังคำ พระอำทิตยส์ อ่ งแสง น้ำแหง้ เหือดไปลับตำ มันรบี ไตข่ ้นึ ฝำ หนั หลังมำทำตำลกุ วำว 15


เพลง รกั แม่รกั พอ่ คนเดยี ว เช้ำวนั หนึ่งวันน้นั วนั หน่งึ วันนั้น 7 นำฬิกำ พอ่ ก็บอกออกมำ ก็บอกออกมำรกั แม่คนเดยี ว แมก่ ็บอกว่ำรัก กบ็ อกวำ่ รักรกั พอ่ คนเดียว คนอน่ื จะไม่แลเหลยี ว จะไมแ่ ลเหลียวใหเ้ สยี เวลำ 16


เพลง ลูกหมใู สร่ องเท้ำ ในเชำ้ แจ่มใสวันหน่งึ ซึ่งเป็นวนั น้ำนอง ลูกหมูนึกอยำกจะลอง อยำกจะลองเล่นโคลน แตแ่ ลว้ กต็ ้องคันเท้ำ พยำธไิ ชเข้ำเท้ำมัน ลกู หมคู ิดไดเ้ ร็วพลัน จึงตอ้ งป้องกันทนั ที จงึ ทำรองเท้ำด้วยไม้ ใชเ้ ชอื กเป็นสำยชัน้ ดี เรว็ ๆ มำช่วยกันสิ จะได้ของดีเสียงดัง กอ๊ บ ก๊ิบ ก๊อบ กอ๊ บ ก๊บิ ก๊อบ กอ๊ บ กิ๊บ ก๊อบ กบ๊ิ ก๊อบ กบิ๊ กอ๊ บ 17


เพลง นกกำเหว่ำ 18 เจ้านกกาเหวา่ เอย ไขไ่ วใ้ ห้แม่กาฟกั แมก่ ากห็ ลงรัก คดิ วา่ ลกู ในอทุ ร คาบเอาขา้ วมาเผอื่ ไปคาบเอาเหย่ือมาปอ้ น ถนอมไวใ้ นรังนอน ซอ่ นเหยื่อมาใหก้ ิน ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล ทอ้ แทจ้ ะสอนบิน แมก่ าพาไปกนิ ท่ีปากน้าพระคงคา ตีนเจา้ เหยียบสาหรา่ ย ปากก็ไซห้ าปลา กินกงุ้ แลกินกั้ง กินหอยกระพงั แมงดา กนิ แล้วก็โผมา จับท่ตี น้ หว้าโพธทิ์ อง ยงั มนี ายพราน เทย่ี วเย่ียมเยยี่ มมองมอง ยกปืนขึน้ สอ่ ง จ้องเอาแม่กาดา้ ตัวหนึง่ วา่ จะตม้ อีกตวั หน่ึงวา่ จะย้า กินนางแม่กาดา้ คา่้ วนั น้อี แุ มน่ า


จนั ทรเ์ อย๋ จันทร์เจ้า ขอขา้ วขอแกง ขอแหวนทองแดง ผูกมอื น้องขา้ ขอช้างขอมา้ ให้น้องขา้ ขี่ ขอเก้าอใ้ี ห้นอ้ งข้านัง่ ขอเตยี งต้ังให้นอ้ งข้านอน ขอละครให้น้องขา้ ดู ขอยายชูเลยี้ งน้องข้าเถิด ขอยายเกิดเลย้ี งตัวข้าเอง 19


บรรณำนกุ รม http://www.wattanasatitschool.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboa rd_show&No=1232328 20


แนะนำผ้เู ขยี น นำงสำวนจุ รี ปักกัดตงั : นกั ศกึ ษำประกำศนยี บัตรบัณฑติ วิชำชพี ครู กำรศกึ ษำ : ปรญิ ญำตรี ศศบ.กำรพัฒนำเด็กปฐมวยั มหำวทิ ยำลยั สโุ ขทยั ธรรมำธริ ำช ประสบกำรณ์กำรทำงำน: ผ้ชู ่วยดแู ลเด็กปฐมวยั ศนู ย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรยี นบ้ำนหนองกรำด หนองตะครอง อำเภอละหำนทรำย จงั หวดั บรุ รี มั ย์ ( ปี 2558 – ปัจจบุ ัน ) ติดตอ่ : 095-356-5260 : E-mail, [email protected] 21


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook