Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 2

Published by rattanapon.posch, 2022-11-18 00:58:13

Description: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 2

Search

Read the Text Version

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 1 นายรัตนพล อมตชวี านนท์ - ตาเเหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย - โรงเรียนบ้านไตรคีรี สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต ๓ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร


แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 4 รหัสวิชา ว11101 รายวชิ า วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี เรื่อง ส่วนตา่ งๆ ของรา่ งกาย หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 2 ตวั เรา สตั ว์ และพืช ผู้สอน นายรัตนพล อมตชวี านนท์ เวลา 2 ชั่วโมง 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ัด สาระท่ี 1 วทิ ยาศาสตรช์ วี ภาพ มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์ ความสมั พันธ์ของโครงสรา้ ง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนษุ ยท์ ่ีทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ ของโครงสร้าง และหน้าท่ี ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทางานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตวั ชว้ี ัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มนุษย์สัตว์และพืชรวมท้ัง บรรยายการทาหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทากิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวม ได้ 2. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ 2.1 ดา้ นความรู้ ความเขา้ ใจ (K) - นักเรียนสามารถบอกอวยั วะที่อยู่ภายนอกและในรา่ งกายไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง 2.2 ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) - นกั เรียนสามรถสังเกตส่วนตา่ งๆ ท่อี ยู่ภายนอกของรา่ งกายของตนเองและของเพ่อื นได้อยา่ ง ถกู ตอ้ ง 2.3 ดา้ นคณุ ลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A) - นักเรียนใฝ่เรยี นรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และมีวนิ ัย 3. สาระการเรยี นรู้ สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง - มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดารงชีวิต เช่น ตามี หนา้ ท่ีไว้มองดูโดยมีหนงั ตาและขนตา เพ่อื ป้องกนั อันตรายใหก้ ับตา หูมีหน้าทร่ี ับฟังเสียง โดยมใี บหูและรหู ูเพ่ือ เป็นทางผ่านของเสียง ปากมีหน้าท่ีพูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริมฝีปากบนล่าง แขนและมือ มีหน้าท่ียก หยิบ จับ มีท่อนแขนและน้ิวมือท่ีขยับได้สมองมีหน้าที่ควบคุมการทางานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่ใน กะโหลกศรี ษะ โดยสว่ นต่าง ๆ ของรา่ งกาย จะทาหนา้ ทรี่ ว่ มกนั ในการทากจิ กรรมในชวี ติ ประจาวนั 4. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 4.1 ซือ่ สตั ย์สจุ ริต 4.2 ใฝเ่ รียนใฝ่รู้ 4.3 มงุ่ มั่นในการทางาน แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 4 : เรื่อง สว่ นต่างๆ ของรา่ งกาย นายรตั นพล อมตชวี านนท์ ครูผชู้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


5. สมรรถนะของผู้เรียน 5.1 ความสามารถในการสอื่ สาร - บอกช่ือสว่ นต่างๆ ทอี่ ย่ภู ายนอกรา่ งกาย 5.2 ความสามารถในการคดิ - เปรียบเทียบส่วนตา่ งๆ ที่อยู่ภายนอกของรา่ งกายของตนเองและของเพ่ือน 5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต - การแกป้ ัญหาและชว่ ยเหลอื ในการทางานกลมุ่ 6. กจิ กรรมการเรียนรู้ ชัว่ โมงท่ี 1 ขน้ั นาเขา้ สบู่ ทเรียน 1. ครูนานกั เรยี นเข้าสบู่ ทเรยี นโดยเปิดวีดทิ ัศนเ์ พลง รา่ งกายของฉนั แล้วใหน้ ักเรียนเต้นท่าประกอบ เพลง 2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยใช้คาถามว่า ในเนื้อเพลงร่างกายของฉัน มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามท่ีสังเกตได้ในเน้ือเพลง) และให้นักเรียนจับส่วนน้ันว่าอยู่ตรงส่วนไหน ของรา่ งกาย จากนั้นครเู ขียนคาตอบของนกั เรยี นบนกระดาน ขน้ั สอน 1. ครูตัง้ คาถาม ถามนกั เรียนวา่ จากทนี่ กั เรยี นเต้นทา่ ประกอบเพลงรา่ งกายของฉนั ไปแลว้ 1.1 นกั เรียนจะเรยี นร้เู กี่ยวกับเรือ่ งอะไร (ลักษณะของสว่ นต่าง ๆ ทอ่ี ยภู่ ายนอกของรา่ งกาย) 1.2 นักเรียนจะเรียนดว้ ยวธิ ีใด (วธิ กี ารสังเกต การฟงั ) 1.3 นักเรียนเรียนแล้วจะทาอะไรได้บ้าง (ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ท่ีอยู่ ภายนอกของร่างกาย) 2. ให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบงานท่ี 1 เรื่องส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกายของเพ่ือน แล้วครูถาม นกั เรียนว่า 2.1 นกั เรียนจบั คกู่ บั เพ่อื นเพื่อทาอะไร (สารวจส่วนตา่ ง ๆ ทีอ่ ยู่ภายนอกของรา่ งกายของเพ่ือน) 2.2 นักเรียนสารวจส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วจะได้ทาอะไรต่อไป (วาดรูปส่วนต่าง ๆ ของ รา่ งกายของเพือ่ นพรอ้ มระบชุ ื่อสว่ นของร่างกายทีว่ าด) 2.3 นักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรกับเพื่อน (เปรียบเทียบชื่อและลักษณะของส่วนต่าง ๆ ท่ีอยู่ ภายนอกร่างกายของตนเองกบั เพื่อน) 3. นักเรียนฝึกอ่านคาจากบัตรคาช่ือส่วนต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายนอกร่างกาย โดยครูอ่านนาทีละคาแล้วให้ นักเรียนอ่านตาม 4. ครูอธิบายวิธกี ารบันทึกผลการทากิจกรรมในใบงานท่ี 1 เม่ือตรวจสอบจนแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจ แลว้ ครูใหน้ กั เรยี นทากจิ กรรม และกาหนดเวลาในการทากจิ กรรมครคู อยให้คาแนะนักเรยี นขณะทากิจกรรม 5. ครสู ่มุ นกั เรยี นออกมานาเสนอผลการสังเกตหนา้ ช้นั เรียน และใช้คาถามอภปิ รายความรดู้ ังนี้ 5.1 ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกายของนักเรียนที่สารวจมีอะไรบา้ ง (คาตอบข้ึนอย่กู ับผลการ ทากจิ กรรมของนกั เรยี น เชน่ หู ตา จมูก ปาก ขา แขน เทา้ ) แผนการจดั การเรียนรูท้ ี่ 4 : เรอื่ ง ส่วนตา่ งๆ ของร่างกาย นายรัตนพล อมตชวี านนท์ ครูผ้ชู ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


5.2 ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกายท่ีนักเรียนสารวจ อยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายบ้าง ยกตัวอย่าง (แนวคาตอบ เช่น ตา จมูก ปาก อยู่ตรงส่วนใบหน้า แขนสองขา้ งต่อมาจากหวั ไหล่ หรือใหน้ กั เรียน จับสว่ นของรา่ งกายนั้นใหเ้ พ่อื นดูหน้าช้นั เรียนอกี คร้ัง) 5.3 แตล่ ะสว่ นของรา่ งกายอยูใ่ นตาแหน่งเหมอื นกันหรือแตกต่างกัน (แตกต่างกัน) 6. จากน้ันครูเปดิ ส่อื วิดีทัศน์จาก Obec Content Center เรือ่ งอวัยวะต่างๆ ในรา่ งกาย ใหน้ ักเรียน ดู (ผเู้ ขียน : สุนษิ า บนิ ตาเอบ) https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/vdo/76275 7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิรายและลงข้อสรุปจากการดูวดิ ิทศั น์ไปเกี่ยวกับลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ว่าส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกายมีหลายส่วน เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า และอย่ทู ต่ี าแหนง่ ต่างๆ ของรา่ งกาย และแตล่ ะสว่ นทาหน้าทอี่ ะไรบ้าง 8. เปดิ โอกาสให้นกั เรยี นซกั ถามขอ้ สงสัยในเนื้อหาทเี่ รียนไปวา่ มีสว่ นไหนที่ยงั ไม่เข้าใจ และให้ความรู้ เพม่ิ เติมในสว่ นนัน้ เพื่อจะใชเ้ ป็นความร้เู บอ้ื งตน้ สาหรับการเรยี นในเนอื้ หาต่อๆ ไป ชว่ั โมงที่ 2 ขั้นสอน 1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว โดยครูบอกใบ้ลักษณะของส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย แล้วให้ทายชื่อส่วนต่างๆ ท่ีอยู่ภายในร่างกาย จากน้ันครูนาภาพบัตรคาเก่ียวกับอวัยวะมาให้นักเรียนคนละ 1 ชุด 2. แบง่ กล่มุ นักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยคละกัน (เก่ง ปานกลาง ออ่ น) จากนน้ั ให้นักเรียนแต่ ละคนนาภาพบัตรคาของตัวเองมาแล้วน่ังเป็นกลุ่ม ครูเขียนหัวข้ออวัยวะภายในและภายนอกร่างกายไว้บน กระดานดา ให้นักเรียนแต่ละกล่มุ ช่วยกันคิดวา่ ภาพบัตรคาใดอยใู่ นหัวขอ้ ใด แล้วนาภาพบัตรคานัน้ ๆ ไปติดให้ ถูกกบั หัวข้ออวยั วะ กลุม่ ไหนทาเสร็จกอ่ นและติดถกู ตอ้ งทุกภาพ ครมู รี างวัลเป็น (ขนม) ให้ 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรม โดยครูวาดรูปคนพร้อมอวัยวะติดไว้บน กระดานแล้วใชค้ าถาม ดงั ตอ่ ไปนี้ 2.1 ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่อยู่ภายในเป็นส่วนที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น (ไม่สามารถ มองเห็นได)้ 2.2 ส่วนของร่างกายที่อยู่ภายในท่ีนักเรียนสารวจได้ มีอะไรบ้าง (สมอง หัวใจ กระดูก ปอด ลาไส้ กระเพาะอาหาร) 2.3 ส่วนของร่างกายท่ีอยู่ภายในท่ีนักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม มีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบ ตามขอ้ มลู ที่ ได้ เช่น ตบั ไต) 2.4 แต่ละสว่ นของร่างกายมลี ักษณะใดบา้ งและอยู่ตาแหน่งใดของร่างกาย (ครถู ามทลี ะส่วน และแนวคาตอบของนกั เรียน เช่น หัวใจมลี กั ษณะเป็นก้อนๆ อยู่บรเิ วณหน้าอก) 2.5 แต่ละส่วนของรา่ งกายมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน เช่น ลาไส้ มลี กั ษณะเป็นเสน้ ยาว ๆ ขดม้วนไปมา ไม่เหมอื นกับกระเพาะท่ีเปน็ ลักษณะทเ่ี ปน็ ถงุ ) 2.6 ส่วนต่างๆ ท่อี ยู่ภายในรา่ งกายของนักเรยี นและเพ่อื นๆ เหมอื นหรอื แตกต่างกนั อย่างไร 3. ครูให้นักเรียนทาใบงานท่ี 1 3 5 6และ 7 เพ่ือเป็นการทบทวนโดยนักเรียนสามารถนากลับไป ทาเปน็ การบ้านได้ แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4 : เรอ่ื ง สว่ นต่างๆ ของร่างกาย นายรตั นพล อมตชีวานนท์ ครูผู้ชว่ ย โรงเรียนบา้ นไตรครี ี


ขั้นสรุป 1. ครใู ช้เกมบงิ โกรา่ งกายของฉนั เปน็ สือ่ ในการสรุปเนือ้ หาใหน้ ักเรียนเล่น 2. ครูเปิดวิดิทัศน์ เรื่องวิทยาศาสตร์หรรษาออนไลน์ ป.1 เร่ืองอวัยวะ กิจกรรมอวัยวะของหนู https://www.youtube.com/watch ให้นักเรียนดูจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป เกี่ยวกับลักษณะของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อีกคร้ังว่าส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในและนอกร่างกายมีหลายส่วน เชน่ สมอง กระดูก หัวใจ ปอด ลาไส้ กระเพาะอาหาร ตา แขน ขา มือ เทา้ ซึ่งแตล่ ะส่วนมีลกั ษณะแตกตา่ งกนั 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนซกั ถามข้อสงสัยในเน้อื หาทีเ่ รียนไปวา่ มีสว่ นไหนที่ยงั ไม่เขา้ ใจ และใหค้ วามรู้ เพ่ิมเตมิ ในสว่ นน้ัน เพือ่ จะใชเ้ ป็นความรู้เบือ้ งต้นสาหรบั การเรยี นในเนื้อหาต่อๆ ไป 6. สอ่ื / แหล่งการเรียนรู้ สอ่ื การเรยี นรู้ 6.1 วดิ ทิ ัศน์เพลง ร่างกายของฉัน 6.2 ใบงานที่ 1 เรื่องส่วนตา่ งๆ ท่อี ยู่ภายนอกรา่ งกายของเพ่ือน 6.3 บัตรคาช่อื ส่วนต่างๆ ของรา่ งกาย 6.4 วิดีทัศน์จาก Obec Content Center เรื่องอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย (ผู้เขียน : สุนิษา บินตาเอบ) https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/vdo/76275 6.5 วิดทิ ัศน์ เรอ่ื งวทิ ยาศาสตรห์ รรษาออนไลน์ ป.1 เร่อื งอวยั วะ กิจกรรมอวัยวะของหนู https://www.youtube.com/watch 6.6 ใบงาน ท่ี 1 3 5 6และ 7 6.7 เกมบิงโกรา่ งกายของฉนั แหล่งการเรียนรู้ 1. หอ้ งสมุดโรงเรียน/หอ้ งสมุดประชาชน 2. แหล่งข้อมลู สารสนเทศ 3. หนงั สอื เรียนวทิ ยาศาตร์ ป.1 แผนการจดั การเรยี นรูท้ ี่ 4 : เร่ือง ส่วนต่างๆ ของรา่ งกาย นายรัตนพล อมตชวี านนท์ ครูผู้ชว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


7. การวดั และประเมนิ ผล ตารางแสดงการวัดผลและประเมินผล จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ วธิ ีการวดั เครอื่ งมือวดั เกณฑ์การประเมิน - แบบประเมนิ ใบงาน - ผา่ นเกณฑ์ ระดับ - นักเรยี นสามารถบอก - ประเมนิ จากใบงานที่ คณุ ภาพดี - แบบประเมินใบงาน อวัยวะทีอ่ ยภู่ ายนอก 1 3 5 6 7 - ผ่านเกณฑ์ ระดับ - แบบสงั เกตพฤตกิ รรม คุณภาพดี และในรา่ งกายไดอ้ ย่าง การทางานรายบคุ คล - ผ่านเกณฑ์ ระดับ ถกู ต้อง (K) คณุ ภาพดี - นกั เรยี นสามรถสงั เกต - ประเมนิ จากใบงานท่ี ส่วนตา่ งๆ ที่อย่ภู ายนอก 1 เรือ่ งส่วนต่างๆ ที่อยู่ ของร่างกายของตนเอง ภายนอกร่างกายของ และของเพ่อื นไดอ้ ย่าง เพอ่ื น ถกู ต้อง (P) - นักเรยี นใฝเ่ รียนรู้ - สงั เกตพฤติกรรมการ มุ่งม่ันในการทางาน และ ทางานรายบคุ คล มวี นิ ยั (A) แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่ 4 : เรือ่ ง สว่ นต่างๆ ของรา่ งกาย นายรัตนพล อมตชีวานนท์ ครผู ชู้ ว่ ย โรงเรียนบา้ นไตรครี ี


แบบประเมินด้านความรู้ นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 โรเรยี นบ้านไตรคีรี อาเภอตากฟา้ จงั หวัดนครสวรรค์ คาช้แี จง : ใหผ้ ู้สอนประเมนิ ใบงานของนักเรียน แล้วเติมคะแนนในตาราง ที่ ชื่อ-สกลุ ใบงาน 1 ใบงาน 3 ใบงาน 5 ใบงาน 6 ใบงาน 7 รวมคะแนน ระดบั ของผู้รบั การประเมิน 85645 เต็ม 28 คุณภาพ 1 เด็กชายธนกฤต ปันวรการณ์ 8 5 6 4 5 28 ดมี าก 28 ดมี าก 2 เดก็ ชายวุฒชิ ยั ทองมาก 85645 28 ดีมาก 28 ดมี าก 3 เดก็ ชายหลาวแสง นายหมู่ 8 5 6 4 5 28 ดมี าก 28 ดมี าก 4 เด็กหญงิ รตั นฺติการณ์ โพธกิ์ ลิน่ 8 5 6 4 5 5 เดก็ ชายธีรดนย์ ฟักปาน 85645 6 เด็กหญงิ ปรณิ ดา แสงแก้ว 85645 ลงช่อื ………………………………….............ผู้ประเมนิ (นายรตั นพล อมตชีวานนท์) เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ ระดับคณุ ภาพ ช่วงคะแนน ดีมาก 25-28 ดี 21-24 พอใช้ 17-20 ควรปรบั ปรุง เทา่ กับหรือตา่ กวา่ 16 เกณฑ์การใหค้ ะแนนใบงาน เกณฑก์ ารให้คะแนน บันทึกผลครบทุกข้อ (รวม 28 คะแนน) 1 คะแนน 0 คะแนน ประเด็นการประเมนิ คาตอบถูกต้องครบถว้ น คาตอบไม่ถูกต้อง ความถูกตอ้ ง แผนการจดั การเรยี นรูท้ ่ี 4 : เร่ือง สว่ นต่างๆ ของร่างกาย นายรตั นพล อมตชีวานนท์ ครูผูช้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


แบบประเมนิ ด้านทกั ษะกระบวนการ นักเรียนประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 โรเรียนบา้ นไตรคีรี อาเภอตากฟา้ จงั หวัดนครสวรรค์ คาช้แี จง : ให้ผสู้ อนประเมนิ ใบงานของนักเรยี น แลว้ เตมิ คะแนนในตาราง ท่ี ชอ่ื -สกลุ ใบงาน 1 รวมคะแนน ระดับ ของผู้รับการประเมนิ 9 เต็ม 9 คณุ ภาพ 1 เดก็ ชายธนกฤต ปันวรการณ์ 9 9 ดมี าก 2 เดก็ ชายวฒุ ิชยั ทองมาก 9 9 ดีมาก 3 เด็กชายหลาวแสง นายหมู่ 9 9 ดีมาก 4 เด็กหญิงรัตนฺติการณ์ โพธิ์กล่ิน 9 9 ดมี าก 5 เดก็ ชายธรี ดนย์ ฟักปาน 9 9 ดีมาก 6 เด็กหญงิ ปริณดา แสงแกว้ 9 9 ดมี าก ลงช่ือ ………………………………….............ผู้ประเมิน (นายรตั นพล อมตชีวานนท์) เกณฑ์การตดั สินคณุ ภาพ ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนน ดีมาก 8-9 ดี 6-7 พอใช้ 4-5 ควรปรบั ปรุง เท่ากบั หรือตา่ กวา่ 3 แผนการจดั การเรียนร้ทู ่ี 4 : เร่ือง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย นายรตั นพล อมตชวี านนท์ ครูผูช้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


เกณฑ์การให้คะแนนใบงานท่ี 1 บันทกึ ผลครบทุกข้อ ประเด็นการประเมิน ระดบั คณุ ภาพ (Rubrics score) ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 การวาดภาพ วาดภาพอวัยวะภายนอก วาดภาพอวัยวะภายนอก วาดภาพอวยั วะภายนอก ครบตามที่กาหนด ไม่ครบตามที่กาหนด แต่ ไมค่ รบตามที่กาหนด (ตา จมูก ปาก มอื เทา้ ) มี 3 สว่ นขึน้ ไป วาดแคส่ ่วน 1-2 สว่ น การเขียนช่อื ประกอบ เขยี นชือ่ ประกอบครบ เขยี นชอ่ื ประกอบไม่ครบ เขยี นชื่อประกอบไม่ครบ ทุกภาพตามที่กาหนด ภาพตามท่ีกาหนด ภาพตามที่กาหนด (ตา จมูก ปาก มอื เทา้ ) แต่มี 3 ชอื่ ภาพประกอบ มี 1-2 ช่ือภาพประกอบ ข้ึนไป การระบายสี ระบายสคี รบทุกภาพ ระบายสีครบทุกภาพแต่ ระบายสีไม่ครบทุกภาพ และระบายไม่ออกนอก ระบายออกนอกเส้น และระบายออกนอกเสน้ เส้น แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 4 : เรือ่ ง สว่ นตา่ งๆ ของรา่ งกาย นายรัตนพล อมตชวี านนท์ ครผู ้ชู ว่ ย โรงเรียนบา้ นไตรครี ี


แบบประเมนิ ด้านคุณลกั ษณะอันพ่ึงประสงค์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 โรเรียนบา้ นไตรคีรี อาเภอตากฟ้า จงั หวัดนครสวรรค์ คาชแี้ จง : ครสู ังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและในระหว่างทากิจกรรม แล้วทาเครอ่ื งหมาย √ ลงในช่องทตี่ รงกบั ระดบั คะแนน *** ถ้าในกรณีที่นักเรยี นไม่สามารถทาได้เลยแม้แต่ข้อเดียวถือว่านักเรียนไมผ่ ่านการประเมิน รายการประเมนิ /ระดับคะแนน รวม คะแนน ท่ี ชอ่ื -สกลุ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมน่ั ใน มวี ินัย ระดับ ของผู้รับการประเมนิ การทางาน 9 คณุ ภาพ 1 2 3 1 231 2 3 1 เด็กชายธนกฤต ปนั วรการณ์ / / / 9 ดมี าก 2 เด็กชายวุฒิชยั ทองมาก / / / 9 ดีมาก 3 เด็กชายหลาวแสง นายหมู่ / / / 9 ดมี าก 4 เด็กหญงิ รัตนฺติการณ์ โพธ์กิ ลิ่น / / / 9 ดีมาก 5 เดก็ ชายธีรดนย์ ฟกั ปาน / / / 9 ดมี าก 6 เด็กหญงิ ปริณดา แสงแกว้ / / / 9 ดีมาก ลงชอ่ื ………………………………….............ผูป้ ระเมนิ (นายรัตนพล อมตชวี านนท์) เกณฑ์การตัดสนิ คณุ ภาพ ระดับคณุ ภาพ ช่วงคะแนน ดมี าก 8-9 ดี 6-7 พอใช้ 4-5 ควรปรับปรุง เท่ากบั หรือตา่ กว่า 3 แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 4 : เรื่อง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย นายรัตนพล อมตชวี านนท์ ครูผชู้ ว่ ย โรงเรียนบา้ นไตรครี ี


เกณฑ์การใหค้ ะแนน ระดบั คณุ ภาพ (Rubrics score) ประเดน็ การประเมนิ ใฝเ่ รยี นรู้ ระดบั 3 (ดมี าก) ระดบั 2 (ดี) ระดบั 1 (พอใช้) ม่งุ มน่ั ในการทางาน เขา้ เรียนตรงเวลา เข้าเรยี นไม่ตรงเวลา ขาดเรียน ไม่ต้ังใจเรียน มีวนิ ยั ตง้ั ใจเรยี น เอาใจใสใ่ น ต้งั ใจเรียน เอาใจใสใ่ น และไม่เอาใจใสใ่ นการ การเรยี น การเรยี นบา้ งบางส่วน เรยี น ตง้ั ใจและรบั ผิดชอบใน ตัง้ ใจและรบั ผดิ ชอบใน ต้งั ใจและรบั ผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าทีท่ ่ีไดร้ บั การปฏิบตั หิ นา้ ท่ที ี่ไดร้ ับ การปฏบิ ตั หิ น้าทที่ ่ีได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ มอบหมายให้สาเร็จ มอบหมาย แตง่ านไม่ มงุ่ มน่ั ให้ไดผ้ ลงานท่ีมี แตไ่ มส่ มบรู ณ์ สาเร็จ ความสมบรู ณ์ สง่ ผลงานครบถ้วน สง่ ผลงานครบถ้วน แต่ ส่งผลงานครบถ้วน แต่ ตรงตามเวลาท่กี าหนด ช้ากว่าท่กี าหนด 1-2 ชา้ กวา่ ที่กาหนด 3-4 วัน วันขึ้นไป แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 4 : เรือ่ ง ส่วนตา่ งๆ ของรา่ งกาย นายรตั นพล อมตชีวานนท์ ครผู ู้ชว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 4 : เรือ่ ง ส่วนตา่ งๆ ของร่างกาย นายรตั นพล อมตชวี านนท์ ครผู ูช้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


ส่อื การเรยี นรู้ วดิ ีทศั นเ์ พลง รา่ งกายของฉนั วิดีทัศนจ์ าก Obec Content Center เรอ่ื งอวยั วะต่างๆ ในร่างกาย (ผู้เขยี น : สุนษิ า บินตาเอบ) https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/vdo/76275 แผนการจดั การเรยี นรูท้ ่ี 4 : เรอื่ ง สว่ นตา่ งๆ ของรา่ งกาย นายรัตนพล อมตชีวานนท์ ครผู ชู้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


วดิ ิทัศน์ เร่ืองวิทยาศาสตรห์ รรษาออนไลน์ ป.1 เรื่องอวัยวะ กจิ กรรมอวัยวะของหนู https://www.youtube.com/watch แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 4 : เรอ่ื ง ส่วนต่างๆ ของรา่ งกาย นายรัตนพล อมตชวี านนท์ ครผู ู้ชว่ ย โรงเรียนบา้ นไตรครี ี


เกมบิงโกร่างกายของฉนั แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 4 : เรื่อง สว่ นต่างๆ ของร่างกาย นายรัตนพล อมตชวี านนท์ ครูผชู้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 4 : เรือ่ ง ส่วนตา่ งๆ ของร่างกาย นายรตั นพล อมตชวี านนท์ ครผู ูช้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 4 : เรือ่ ง ส่วนตา่ งๆ ของร่างกาย นายรตั นพล อมตชวี านนท์ ครผู ูช้ ว่ ย โรงเรยี นบา้ นไตรครี ี


บตั รคำ หู  ตา จมูก ปาก แขนและ ขาและ มอื เทา้ หวั ใจ ลาไส้ สมอง ตับ ปอด กระเพาะ อาหาร


บตั รข้อควำม  อวัยวะภายนอก อวยั วะภายใน บตั รภำพอวยั วะส่วนต่ำงๆ ของคน


บตั รภำพอวยั วะส่วนต่ำงๆ ของคน


บตั รภำพอวยั วะภำยใน 


แผนภำพอวยั วะภำยใน ใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง สว่ นต่างๆ ท่ีอยภู่ ายนอกร่างกายของเพอื่ น คาช้แี จง : ใหน้ ักเรยี นวาดภาพอวัยวะ ส่วนต่างๆ ที่อย่ภู ายนอกร่างกายของเพ่อื น ชื่อ – นามสกุล …………………………………………………………….………………. ป.1 เลขท่ี ……..


ใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง อวัยวะของรา่ งกาย _________________________________ ___________ ______ ชอ่ื _________________________________ ชนั้ ___________ เลขที่ ______ คาชแ้ี จง ให้นักเรยี นดูภาพ แล้วตอบว่าภาพใดคอื อวัยวะภายนอก และภายในของคน หู สมอง หัวใจ ปาก ลาไส้ จมกู ปอด มอื ……อ……ว……ยั ……ว……ะ……ภ……า……ย……น……อ……ก…………ข……อ……ง……ร……า่ ……ง……ก……า……ย…… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………… …………อ……ว……ยั ……ว……ะภ…………า……ย……ใน…………ข……อ……ง……ร……า่ ……ง……ก……า……ย………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………


ใบงานท่ี 3 เรอ่ื ง อวยั วะของรา่ งกาย (3) _________________________________ ___________ ______ ชอื่ _________________________________ ชนั้ ___________ เลขท่ี ______ คาชแี้ จง ให้นักเรยี นเติมชอ่ื อวัยวะภายนอกของรา่ งกายลงในชอ่ งว่างให้ถูกต้อง ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________


ใบงานท่ี 5 เรอื่ ง อวยั วะของรา่ งกาย (5) _________________________________ ___________ ______ ชอื่ _________________________________ ชนั้ ___________ เลขที่ ______ คาชแี้ จง ให้นักเรยี นเติมชอื่ อวัยวะภายใน ให้ชอ่ งว่าง ตับ ปอด กระเพาะอาหาร ลาไส้ สมอง หวั ใจ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________


ใบงานท่ี 6 เรอื่ ง อวยั วะของรา่ งกาย (6) _________________________________ ___________ ______ ชอื่ _________________________________ ชนั้ ___________ เลขท่ี ______ คาชแ้ี จง ให้นักเรยี นโยงเส้นจับคู่ภาพกับอวยั วะภายใน หวั ใจ ลาไส้ กระเพาะอาหาร สมอง


ใบงานท่ี 7 เรอ่ื ง หน้าท่ขี องอวยั วะ (7) _________________________________ ___________ ______ ชอื่ _________________________________ ชนั้ ___________ เลขที่ ______ คาชแี้ จง ให้นักเรยี นโยงเส้นจับค่หู น้าที่ของอวัยวะ กบั ภาพอวยั วะให้สัมพันธก์ นั ฟังเสียงตา่ งๆ ดมกล่ิน มองดูส่ิงตา่ งๆ หยิบจบั ส่ิงของ พดู และกินอาหาร


ใบงานท่ี 1 เรอื่ ง อวยั วะของรา่ งกาย _________________________________ ___________ ______ ชอ่ื _________________________________ ชนั้ ___________ เลขที่ ______ คำชแ้ี จง ให้นักเรยี นดภู ำพ แล้วตอบว่ำภำพใดคืออวัยวะภำยนอก และภำยในของคน หู สมอง หัวใจ ปำก ลำไส้ จมกู ปอด มือ ……อ……ว……ยั ……ว……ะ……ภ……ำ……ย……น……อ……ก…………ข……อ……ง……ร……ำ่ ……ง……ก……ำ……ย…… ………………………………………………………… หู ปำก จมกู มอื………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………… …………อ……ว……ยั ……ว……ะภ…………ำย…………ใน…………ข……อ……ง……ร……ำ่ ……ง……ก……ำ……ย………… สมอง หวั ใจ………………………………………………………… ………………………………………………………… ลำไส้ ปอด………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………


ใบงานท่ี 3 เรอื่ ง อวยั วะของรา่ งกาย (3) _________________________________ ___________ ______ ชอื่ _________________________________ ชนั้ ___________ เลขที่ ______ คำชแี้ จง ให้นักเรยี นเตมิ ชอื่ อวัยวะภำยนอกของรำ่ งกำยลงในชอ่ งว่ำงให้ถูกตอ้ ง จมกู………………………………… ………………………………... ตำ………………………………… ………………………………... ปำก………………………………… ………………………………... มอื………………………………… ………………………………... เทำ้………………………………… ………………………………...


ใบงานท่ี 5 เรอ่ื ง อวัยวะของรา่ งกาย (5) _________________________________ ___________ ______ ชอ่ื _________________________________ ชนั้ ___________ เลขท่ี ______ คำชแี้ จง ให้นักเรยี นเตมิ ชอื่ อวยั วะภำยใน ให้ชอ่ งวำ่ ง ตับ ปอด กระเพำะอำหำร ลำไส้ สมอง หวั ใจ สมอง………………………………… ………………………………... ปอด………………………………… ………………………………... หวั ใจ………………………………… ………………………………... จมกู………………………………… ………………………………... ………………………………………………… กระเพำะอำหำร………………................................ ลำไส้………………………………… ………………………………...


ใบงานท่ี 6 เรอื่ ง อวยั วะของรา่ งกาย (6) _________________________________ ___________ ______ ชอื่ _________________________________ ชนั้ ___________ เลขท่ี ______ คำชแ้ี จง ให้นักเรยี นโยงเส้นจับคู่ภำพกับอวยั วะภำยใน หวั ใจ ลำไส้ กระเพำะอำหำร สมอง


ใบงานท่ี 7 เรอ่ื ง หน้าท่ขี องอวยั วะ (7) _________________________________ ___________ ______ ชอื่ _________________________________ ชนั้ ___________ เลขที่ ______ คำชแี้ จง ให้นักเรยี นโยงเส้นจับค่หู น้ำที่ของอวัยวะ กบั ภำพอวยั วะให้สัมพันธก์ นั ฟังเสียงตำ่ งๆ ดมกล่ิน มองดูส่ิงตำ่ งๆ หยิบจบั ส่ิงของ พดู และกินอำหำร


รปู ภาพ การใชเ้ กมบิงโกร่างกายของฉันเป็นนวตั กรรมประกอบการจดั การเรียนการสอน หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 ตัวเรา สัตว์ และพชื เรอื่ งสว่ นตา่ งๆ ของรา่ งกาย


โรงเรยี นบ้านไตรครี ี สำนักงำนเขตพน้ื ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓ สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขน้ั พน้ื ฐำน กระทรวงศึกษำธกิ ำร


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook