Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Event เบญญาภา บุณยเกตุ (Portfolio)

Event เบญญาภา บุณยเกตุ (Portfolio)

Published by mawin_3214, 2022-03-09 00:29:58

Description: Event เบญญาภา บุณยเกตุ

Search

Read the Text Version

BANGKOK UNIVERSITY PORT FOLIO BENYAPA BOONYAKET

PROFILE ชื่อ -นามสกุล : เบญญาภา บุณยเกตุ SKILLS Name : Benyapa Boonyaket ชื่อเล่น : เอิน วันเกิด : 11 มกราคม 2543 อายุ : 22 ปี เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ กรุ๊ปเลือด : โอ EDUCATION EDUCATION EDUCATION 2562 - ปัจจุบัน ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ 2558 - 2561 สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ CONTACT 083-612-1469 earnbnk Earn Byk askside_ [email protected]

WORE EXPERIENCE

EVENT งาน OPEN HOUSE คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัด นิทรรศการและการประชุม ชื่องาน \" EVENT ILLUMINATION \" นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบงานฝ่าย Creative และได้รับหน้าที่ ในวันงานคือ PR OFFLINE

EVENT งาน ล้อมวงหลง BU จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตอีเว้นท์และ การจัดนิทรรศการและการประชุม นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบงานฝ่าย Production โดยได้รับมอบ หมายให้ทำ Archway และ Stage

EVENT งาน นั่งนี่ MARKET \"นั่งไหนดี...นั่งนี่ดีกว่า\" จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการและการประชุม นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบงานฝ่าย Vendor และฝ่าย Production โดยมีหน้าที่ดูแลร้านค้าที่มาเปิดร้านกับทางงานโดยติดต่อหาร้านและดูแลร้านค้า ในวันที่จัดงานจริงทั้ง 3 วัน และเป็นฝ่ายรื้อถอนการติดตั้งต่างๆในวันจบ

EVENT งาน MINI HANDSHAKE ของวง BNK48 นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบงานฝ่าย Staff ดูแล ศิลปิน ในการจับมือและการจับเวลาให้กับศิลปินในการจับมือกับแฟน คลับ

EVENT งาน 2 - SHOT EVENT ของวง BNK48 นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบงานฝ่าย Staff ดูแล ศิลปิน ในการจัดคิวและรันคิวให้แฟนคลับผู้เข้าร่วมงานเข้าไปถ่ายรูป กับศิลปินและทำหน้าที่คัดกรอกและบอกกฏให้กับแฟนคลับที่เข้ามา ร่วมภายในงาน

GRAPHIC DESIGN งาน BU DIAMOND RUN นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบงานฝ่าย Graphic design โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ออกแบบ Poster ของงาน และ เสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัลของงาน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง

GRAPHIC DESIGN ผลงานโปสเตอร์ Music festival ในรายวิชา EDM402 ผลงานโปสเตอร์ ในรายวิชา EDM200 ผลงานโปสเตอร์ ในรายวิชา CA014

GRAPHIC DESIGN โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและทุนชุมชนสู่การยกระดับเศรษฐกิจ \"หมู่บ้านมั่นคง\" นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบออกแบบเรียบเรียง ออกแบบไวนิลใน โครงการของการจัดอบรมและออกแบบเกียรติบัตร และใบปลิวเมนูอาหาร

GRAPHIC DESIGN โครงการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ตำบลบางสีทอง นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นหลัก และเป็นผู้ออกแบบ เรียบเรียง การจัดทำคู่มืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ของเทศบาลตำบลบางสี ทอง

VIDEO EDITOR โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและทุนชุมชนสู่การยกระดัเศรษฐกิจ \"หมู่บ้านมั่นคง\" นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบออกแบบเรียบเรียง การจัดทำวีดีโอแกง เขียวหวานลูกชิ้นปลากราย

VIDEO EDITOR โครงการบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านเยาวพรรณ นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบออกแบบเรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อ วีดีโอนำเสนอ วิธีการทำน้ำหมักและการนำไปเทลงแม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น

VIDEO EDITOR โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตําบลบางสีทอง นางสาวเบญญาภา บุณยเกตุ รับผิดชอบออกแบบเรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดทำ สื่อวีดีโอนำเสนอและส่งประกวดผลงานของภาค 6 ให้กับเทศบาลตำบลบางสี ทอง

THANK YOU I LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR RESPONSE.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook