Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore จดหมายข่าวบริการวิชาการ มมส มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

จดหมายข่าวบริการวิชาการ มมส มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

Published by pollajan.y, 2021-01-18 03:43:56

Description: จดหมายข่าวบริการวิชาการ เล่ม3 ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2563

Search

Read the Text Version

| จดหมายขา่ ว | บริการวิชาการรับใชส้ ังคม 1 มมสงานวิชาการรบั ใชส้ ังคม จ ด ห ม า ย ข่ า ว ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม เล่มที ่ 3 ระหว่างวันที ่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 กองส่งเสรมิ การวิจยั และบริการ วชิ าการ มมส มหาวทิ ยาลยั เป็นส่วนหนงึ่ ของชุมชน

| จดหมายข่าว | บริการวิชาการรับใชส้ งั คม 2 โครงการบรู ณาการหลกั สตู ร เพอื่ ชมุ ชนของมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม เกดิ จากกระบวนการขบั เคลอ่ื นภารกจิ “ดา้ นการบริการวชิ าการ” ทมี่ งุ่ เน้น การพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตท่ี พงึ ประสงค์ภายใต้หลกั ปรชั ญาของ มหาวิทยาลัยท่ีว่า “ผู้มีปัญญาพึง เปน็ อยเู่ พอ่ื มหาชน” ซงึ่ ประกอบดว้ ย แนวคดิ หลกั ส�ำ คญั คอื “นสิ ติ กบั การ ชว่ ยเหลอื สงั คมและชมุ ชน” โดยบรู ณ าการผ่านภารกิจหลกั สำ�คญั ๆ ของ มกี ารบรู ณาการงานบรกิ ารวชิ าการ มหาวทิ ยาลยั ทมี่ งุ่ สรา้ งกระบวนการ เข้ากับภารกิจด้านการเรียนการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือ “การ สอน การวิจัย และการทำ�นุบำ�รุง เรียนรู้คู่การให้บริการวิชาการ” ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสามารถ ระหว่าง “มหาวิทยาลัยกับชุมชน” บูรณาการการดำ�เนินงานแบบข้าม ด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ศาสตร์/สาขาวิชา/คณะ ระหว่าง โดยเชอื่ มโยงภารกจิ ใหส้ อดคลอ้ งกบั สายวทิ ยาศาสตรเ์ ทคโนโลยแี ละสาย ยทุ ธศาสตรข์ องชาติและตอบสนองตอ่ มนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ โดย แนวนโยบายในการใหบ้ รกิ ารวชิ าการ ก�ำ หนดใหท้ กุ คณะมี Area based หรอื แก่สังคมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงโครง Issue based ท่ีชัดเจน ทำ�ให้ชุมชน การบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน เกิดความเข้มแขง็ และยัง่ ยืน สามารถ เกดิ จากแนวนโยบายในการมงุ่ เนน้ ให้ ท�ำ ใหอ้ ตั ลกั ษณ/์ เอกลกั ษณข์ องชมุ ชน เกิด “นวัตกรรมเพ่อื การสรา้ งมลู ค่า มีความโดดเด่นเพื่อต่อยอดสู่ความ เพม่ิ ” และ “การสรา้ งชมุ ชนตน้ แบบ” ม่ังค่ังและย่งั ยนื ต่อไป ที่ตอ้ งเห็นผลเปน็ รูปธรรมชัดเจน

| จดหมายขา่ ว | บริการวชิ าการรับใชส้ ังคม 3 มมสงานวิชาการรบั ใช้สังคม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม เล่มท่ี 3 เจ้าของ สำ� นกั งาน ระหวา่ งวนั ที่ 1 กนั ยายน ถงึ มหาวทิ ยาลัยมหาสารคาม กองสง่ เสรมิ การวจิ ัยและ 31 ธนั วาคม พ.ศ. 2563 บรกิ ารวิชาการ ท่ปี รกึ ษาอาวโุ ส อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั มหาสารคาม ท่ปี รกึ ษา คณะกรรมการบริหารงานทางบรกิ ารวชิ าการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรณาธิการ นายพลจนั ทร์ ยวดทอง กองบรรณาธกิ าร นางวัชญา ออ่ นนางใย นายสถาพร กินณรนิ ทร์

| จดหมายขา่ ว | บรกิ ารวชิ าการรับใชส้ งั คม 4 การบรกิ ารทางวชิ าการแกส่ งั คมเปน็ พลจันทร์ ยวดทอง หน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพึงให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความ เช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจ ให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่า ใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการ ท้ัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระ หนว่ ยงานสาธารณะ ชมุ ชนและสงั คมโดยกวา้ ง รูปแบบการ ให้บริการทางวิชาการมีความ หลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ทรพั ยากรของมหาวทิ ยาลยั เปน็ แหลง่ อา้ งองิ ทางวิชาการให้คำ�ปรึกษาให้การอบรมจัด ประชมุ หรอื สัมมนาวิชาการ ทำ�งานวจิ ยั เพอ่ื ตอบคำ�ถามต่างๆ หรือ เพื่อชี้แนะสังคมการ ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำ� ประโยชน์ให้สังคมแล้วมหาวิทยาลัยยังได้รับ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำ�มาสู่ การพฒั นาหลักสูตรมีการบูรณาการเพ่อื ใช้ ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวจิ ยั พฒั นาต�ำ แหนง่ ทางวชิ าการของ อาจารย์ สรา้ งเครอื ขา่ ยกบั หนว่ ยงานตา่ งๆ ซง่ึ เป็นแหลง่ งานของนกั ศกึ ษาและเปน็ การสรา้ ง รายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการ ทางวิชาการดว้ ย

| จดหมายขา่ ว | บริการวชิ าการรบั ใชส้ งั คม 5 เพราะมหาวทิ ยาลยั เป็นส่วนหนึ่งของชมุ ชน

| จดหมายข่าว | บรกิ ารวชิ าการรบั ใชส้ งั คม 6

| จดหมายข่าว | บรกิ ารวชิ าการรบั ใชส้ งั คม 7

| จดหมายข่าว | บรกิ ารวชิ าการรบั ใช้สังคม 8 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คร้งั ท่ี 12/2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทาง พจิ ารณาแนวทางและหลกั เกณฑ์การตา่ งๆ ให้ วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คร้ังที่ สอดรบั กบั การจดั อันดบั THE Impact 12/2563 Rankings ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ี ตามที่ มหาวิทยลัยเป็นสถบันการศึกษาที่ได้ ด�ำ เนนิ การเพอื่ สง่ เสรมิ เปา้ หมายเพอ่ื การพฒั นา ปฏบิ ตั พิ นั ธกจิ ตามวตั ถปุ ระสงคข์ องการจดั ตง้ั ท่ยี ่ังยืน (Sustanable Development Goals สถาบนั การศกึ ษา คอื การจดั การเรยี นการสอน -SDGs) ในวนั อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 การวจิ ยั การบรกิ ารวชิ การ และการท�ำ นบุ �ำ รงุ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุ 1 ช้ัน ศลิ ปวฒั นธรรม โดยการด�ำ เนินงานได้บรู ณา 4 อาคารบรมราชกุมารี การพนั ธกจิ หลกั ทงั้ 4 ดา้ น เขา้ ดว้ ยกนั และตอ้ ง ตอบสนองตอ่ นโยบายของชาติ สอดคลอ้ งกบั เกณฑ์คำ�รับรองปฏิบัติรชการและเกณฑ์การ ประเมนิ ตา่ งๆ ของมหาวทิ ยาลัยนนั้ ดงั นน้ั เพอื่ ใหก้ ารด�ำ เนนิ งนของมหาวทิ ยาลยั เปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อยและตอบสนองนโยบาย ของชาติเป็นไปตามแผนนโยบายของมหาวิทย ลัยท่ีต้องได้รับการยอมรับจากภายนอกท้ัง ระดบั ชาตแิ ละระดบั สากล จงึ จดั การประชมุ เพอื่

มมส | จดหมายข่าว | บรกิ ารวชิ าการรับใช้สังคม 9 ตอ้ นรบั คณะศึกษา ดงู านจาก มหาวทิ ยาลัยเกริก วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชมุ 1 ชน้ั 4 อาคารบรมราชกมุ ารี มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธ์ิ แข็ง แรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืน ฐาน วิจัย และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาทรัพยากรบุคคล ศูนย์ประสานงานวิจัย เพ่ือท้องถิ่น และบุคลากร กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรบั คณะศึกษาดงู านจากมหาวทิ ยาลยั เกริก นำ�โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ พสั รนิ ณ์ พนั ธแ์ุ นน่ และคณะ จ�ำ นวน 5 คน ในโอกาสทเี่ ขา้ ศกึ ษาดงู าน ศนู ยป์ ระสานงานวจิ ัยเพ่อื ทอ้ งถนิ่ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เพอ่ื ศกึ ษาและแลกเปลยี่ นเรยี นรกู้ บั ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่อื ท้องถ่นิ

| จดหมายข่าว | บริการวิชาการรบั ใชส้ งั คม 10

| จดหมายขา่ ว | บริการวชิ าการรบั ใช้สงั คม 11 ภายในการศกึ ษาดงู านฯรบั ฟงั การบรรยาย ดา้ นงานวชิ าการมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงคฤ์ ทธิ์ แขง็ แรง รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาโครงสร้างพ้นื ฐาน วจิ ัย และนวตั กรรม ,การพฒั นาการ ก่อเกิดงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจังหวัด มหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา (อดีตผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) การดำ�เนินงาน ของโหนดวิจัยเพื่อท้องถ่ินมหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสธุ ีระกลุ รองอธกิ ารบดี ฝา่ ยพฒั นาทรพั ยากรบคุ คล และ อาจารย์ ดร.พมิ พพ์ ร ภคู รองเพชร ระบบกลไกงาน วจิ ยั เพอ่ื ทอ้ งถน่ิ มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวช โอสถศักดา การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือ ท้องถนิ่ กบั การเรียนการสอน โดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำ�รัสเลิศ ลักษณ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักศึกษาทั่วไป และรับฟังกรณีตัวอย่างงานวิจัยเพ่ือ ท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระ บำ�รุง และนายพัฒนา ภาสอน ท้ังนี้เพ่ือ นำ�ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไป ปรบั ใช้ในการบรหิ ารจดั การองคก์ รตอ่ ไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ | จดหมายข่าว | บริการวชิ าการรับใชส้ งั คม 12 ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 1/2564 ประชุมคณะกรรมการ ตามทมี่ หาวทิ ยาลยั เปน็ สถาบนั การศกึ ษาที่ บรหิ ารงานบรกิ ารทางวชิ าการ ไดป้ ฏบิ ตั พิ นั ธกจิ ตามวตั ถปุ ระสงคข์ องการ มหาวทิ ยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งสถาบันการศึกษาคือ การจัดการ คร้ังที่ 1/2564 เรยี นการสอน การวจิ ยั การบรกิ ารวชิ าการ และการท�ำ นบุ �ำ รงุ ศลิ ปวฒั นธรรม โดยการ ด�ำ เนนิ งานไดบ้ รู ณาการพนั ธกจิ หลกั ทง้ั 4 ดา้ น เขา้ ดว้ ยกนั และตอบสนองตอ่ นโยบาย ของชาติ สอดคล้องกบั เกณฑ์การประเมนิ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัด อันดับ THE Impact Rankings เพ่ือจัด อันดับมหาวิทยาลัยท่ีดำ�เนินการเพ่ือส่ง เสริมเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGS) ของสหประชาชาติ จึงได้จดั ประชมุ คณะกรรมการบริหารงาน บริการทางวิชาการ ครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือ ให้การดำ�เนินงานขอมหาวิทยาลัยเป็นไป ด้วยความเรียบ และพิจารณาจัดสรรทุน โครงการบรกิ ารวชิ าการเพอื่ สรา้ งนวตั กรรม สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน และแผนงานบริการ วชิ าการ ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ ท่ี 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. -14.30 น. ณ ห้องประชุมสวน อาหารชุมแซง

| จดหมายขา่ ว | บรกิ ารวิชาการรบั ใช้สงั คม 13 การบริการวิชาการแก่สังคม คือ การท่ี มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการท่ี ครอบคลมุ กลมุ่ เปา้ หมายทเ่ี ฉพาะเจาะจงทง้ั ในประเทศและตา่ งประเทศซงึ่ อาจใหบ้ รกิ าร โดยการใชท้ รพั ยากรของ มหาวทิ ยาลยั หรอื ใชท้ รพั ยากรรว่ มกนั ทงั้ ในระดบั มหาวทิ ยาลยั และระดับบุคคลในหลายลักษณะอาทิการ ให้คำ�ปรึกษาการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อ แสวงหาค�ำ ตอบให้กับสงั คม การฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการ ศกึ ษาตอ่ เนอ่ื งบรกิ ารศษิ ยเ์ กา่ และประชาชน ทวั่ ไปการใหบ้ รกิ ารทางวชิ าการนส้ี ามารถ จดั ในรปู แบบการใหบ้ รกิ ารแบบใหเ้ ปลา่ ดว้ ย ส�ำ นกึ ความรบั ผดิ ชอบของความเปน็ สถาน ศกึ ษาระดบั อดุ มศกึ ษาในฐานะเปน็ ทพี่ ง่ึ ของ สงั คมหรอื เปน็ การใหบ้ รกิ ารเชงิ พาณชิ ยท์ ใี่ ห้ ผลตอบแทนเปน็ รายไดห้ รอื เปน็ ขอ้ มลู ยอ้ น กลบั มาพฒั นาและ ปรบั ปรงุ เพอื่ ใหเ้ กดิ องค์ ความรู้ใหม่การใหบ้ ริการทางวิชาการโดย การถา่ ยทอดเทคโนโลยแี ละองคค์ วามรู้ใหม่ ท่ี เป็นประโยชน์เป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิง ทางวิชาการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องอนั ก่อใหเ้ กดิ ความ มั่นคงความ เข้มแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน สงั คมประเทศชาตแิ ละนานาชาติตลอดจน การสง่ เสรมิ การ มบี ทบาททางวชิ าการและ วิชาชพี ในการตอบสนองช้นี �ำ และเตอื นสติ สงั คมของมหาวทิ ยาลยั โดยค�ำ นงึ ถงึ ความ รบั ผิดชอบต่อสาธารณะ

| จดหมายขา่ ว | บรกิ ารวชิ าการรับใช้สังคม 14 การประชมุ รว่ มกบั คณะกรรมการบรหิ ารงานบรกิ ารทางวชิ าการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครงั้ ที่ 2/2564 ตามท่มี หาวิทยาลัยเปน็ สถาบนั การศกึ ษาท่ีได้ การพฒั นาและหรือประยุกต์ใชน้ วัตกรรมหรอื ปฏบิ ตั พิ นั ธกจิ ตามวตั ถปุ ระสงค์ เพอื่ จดั อนั ดบั เทคโนโลยที พ่ี ลกิ ผนั (Disruptive Technology) มหาวทิ ยาลยั ทด่ี �ำ เนนิ การเพอื่ สง่ เสรมิ เปา้ หมาย เพอ่ื ตดิ ตามและทบทวนผลการด�ำ เนินการของ เพอื่ การพฒั นาทย่ี งั่ ยนื (Sustainable Devel- SDGs ขอ้ ตา่ ง ๆ opment Goals -SDGS) ของสหประชาชาติ จงึ ไดจ้ ดั การประชมุ รว่ มกบั คณะกรรมการบรหิ าร นวตั กรรมเพอื่ การเปลย่ี นผา่ นไปสคู่ วามยงั่ ยนื งานบริการวิชาการฯ เพอื่ ร่วมพฒั นาขอ้ เสนอ เนน้ ขอ้ เสนอเกยี่ วกบั การพฒั นานวตั กรรม การ โครงการฯ คร้ังท่ี 2/2564 เพื่อให้การดำ�เนิน ประยุกต์ใช้นวัตกรรมท่ีมีอยู่หรือเทคโนโลยีที่ งานขอมหาวทิ ยาลยั เปน็ ไปดว้ ยความเรยี บ และ พลกิ ผนั กบั โจทยด์ า้ นความยงั่ ยนื การประเมนิ พิจารณาจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการ ค่าและ/หรือประเมินผลกระทบของนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน และ ต่อSDGsหรือการขยายผล (Scale-up) ของ แผนงานบริการวิชาการ ประจำ�ปีงบประมาณ นวัตกรรมน้ัน สำ�หรับประเด็นหรือโจทย์ด้าน พ.ศ.2564 ในวนั จนั ทร์ ท่ี 17 พฤศจกิ ายน 2563 ความยั่งยืนนั้นให้ใช้เป้าประสงค์ SDG (SDG เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ หอ้ งประชุมศูนย์ Targets)เป็นแนวทางพนื้ ฐานในการพิจารณา ความเป็นเลศิ ทางนวตั กรรมไหม มหาวิทยาลัย ขอ้ เสนอ นวตั กรรมเพอื่ การตดิ ตามและทบทวน มหาสารคาม ผลการด�ำ เนนิ การSDGs เนน้ ขอ้ เสนอเกย่ี วกบั

| จดหมายขา่ ว | บรกิ ารวชิ าการรับใช้สงั คม 15 การประชมุ รว่ มกบั คณะกรรมการ บรหิ ารงานบรกิ ารทางวชิ าการ มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม เพอ่ื รว่ มพฒั นาขอ้ เสนอโครงการ คร้ังที่ 3/2564 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงาน เปน็ ไปดว้ ยความเรยี บ และพจิ ารณาจดั สรรทนุ บรกิ ารวิชาการฯ เพื่อร่วมพัฒนาขอ้ เสนอ โครงการบรกิ ารวชิ าการเพอ่ื สรา้ งนวตั กรรมสู่ โครงการฯ ครง้ั ที่ 3/2564 การพฒั นาทย่ี ง่ั ยนื และแผนงานบรกิ ารวชิ าการ การบรกิ ารทางวชิ าการแกส่ งั คมเปน็ ภารกจิ หลกั ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ในวนั องั คาร ท่ี อย่างหน่งึ ของสถาบนั อุดมศกึ ษามหาวทิ ยาลัย 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. -12.00 น. พงึ ก�ำ หนดหลกั เกณฑแ์ ละขน้ั ตอนการบรกิ ารทาง ณ หอ้ งประชมุ ศนู ยค์ วามเปน็ เลศิ ทางนวตั กรรม วิชาการอยา่ งเปน็ ระบบและมีการจดั โครงสร้าง ไหม มหาวทิ ยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเพื่อ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ระบบดงั กลา่ วการใหบ้ รกิ ารทางวชิ าการตอ้ งมี ความเชอ่ื มโยงกบั การจดั การเรยี นการ สอนและ การวจิ ยั และสามารถบรู ณาการงานบรกิ ารทาง วชิ าการแกส่ งั คมกบั การเรยี นการสอนและการ วจิ ยั อยา่ งเปน็ รปู ธรรม จงึ ไดจ้ ดั การประชมุ รว่ ม กบั คณะกรรมการบรหิ ารงานบรกิ ารวชิ าการฯ เพื่อร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ คร้ังท่ี 3/2564 เพอื่ ใหก้ ารด�ำ เนนิ งานขอมหาวทิ ยาลยั

| จดหมายขา่ ว | บริการวิชาการรบั ใช้สงั คม 16 การบริการทางวิชาการแก่ สังคมเป็นภารกิจหลักอย่าง หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

| จดหมายข่าว | บริการวิชาการรบั ใชส้ ังคม 17 การประชมุ รว่ มกบั คณะกรรมการ บรหิ ารงานบรกิ ารทางวชิ าการ มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม เพอ่ื รว่ มพฒั นาขอ้ เสนอโครงการ ครง้ั ที่ 4/2564 การให้บริการวิชาการหมายถึงการท่ี มหาวทิ ยาลยั ซง่ึ อยใู่ นฐานะทเี่ ปน็ ทพ่ี ง่ึ ของชมุ ชน หรือ สงั คมเปน็ แหลง่ อ้างองิ ทางวชิ าการหรอื ทำ�หนา้ ทใ่ี ดๆ ท่ีมผี ลต่อการพฒั นาชมุ ชนใน ดา้ นวชิ าการหรอื การพัฒนา ความร้ตู ลอด จนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่า ตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่าโดยมี การน�ำ ความรแู้ ละประสบการณม์ าใชพ้ ฒั นา หรอื บรู ณาการเขา้ กบั การเรยี น การสอนและ การวิจัยอาทิบทความต�ำ ราหนังสอื รายวชิ า หรอื หลกั สตู รเป็นต้น จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร งานบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อให้การดำ�เนินงานขอมหาวิทยาลัยเป็น ไปด้วยความเรียบ และพิจารณาจัดสรรทุน โครงการบรกิ ารวชิ าการเพอื่ สรา้ งนวตั กรรม สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และแผนงานบริการ วิชาการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธ ท่ี 16 ธนั วาคม 2563 เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุม AR116 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต ศลิ ป์ มหาวิทยาลยั มหาสารคาม

| จดหมายข่าว | บริการวิชาการรบั ใชส้ งั คม 18

| จดหมายข่าว | บริการวชิ าการรับใชส้ ังคม 19 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำ�เนินโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพฒั นาท้องถน่ิ โดย มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เมอื่ วันท่ี 29-31 ตลุ าคม 2563 มหาวทิ ยาลัย มหาสารคาม นำ�โดย นางฉวีวรรณ อรรคะ เศรษฐงั ผอู้ �ำ นวยการกองสง่ เสรมิ การวจิ ยั และ บรกิ ารวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ โดยมี ผศ.ดร.มนตรี ทองมลู และ อ.ดร.วรจุ น์ นาคเสน คณะวิทยาศาสตร์ , อ.ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญ นุสรณ์ และ อ.ดร.ธายุกร พระบำ�รุง คณะสิ่ง แวดลอ้ มและทรพั ยากรศาสตร ์ เขา้ รว่ มสมั มนา แลกเปลยี่ นเรยี นรกู้ ารด�ำ เนนิ โครงการพฒั นา คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบนั อดุ มศกึ ษาเปน็ พเี่ ลย้ี ง ภายในงานมกี าร ถอดบทเรียนการดำ�เนนิ งานโครงการระหว่าง เครอื ขา่ ยอดุ มศกึ ษาภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน และจดั ท�ำ แผนยทุ ธศาสตรแ์ ละก�ำ หนด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำ�ผลงานเข้า น�ำ เสนอทงั้ หมดจ�ำ นวน 3 โครงการ ได้แก ่ 1) โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ : บทเรียนท้อง ถ่ินด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ 2)โครงการการยกระดับความรู้ผู้ เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม และ 3)โครงการการ จัดการองค์ความรู้ท้องถ่ิน สำ�หรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศอย่างย่ังยืน ณ โรงแรมแซงค์ฌัวร์ รีสอรท์ แอนด์ สปา จงั หวดั เลย

| จดหมายข่าว | บริการวิชาการรบั ใชส้ งั คม 20

| จดหมายข่าว | บริการวิชาการรบั ใชส้ ังคม 21 ประชุมแนวทางการขอรบั การจดั สรรทนุ โครงการยก ระดบั เศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบรู ณาการ (1ต�ำบล1มหาวิทยาลัย) วันศุกร์ ท่ี 30 ตุลาคม 2563 กองส่งเสริม โดยการด�ำ เนนิ การของมหาวทิ ยาลยั ในพน้ื ทจี่ ะท�ำ การวิจัยและบรกิ ารวิชากร จดั ประชมุ แนวทาง หนา้ ทห่ี นว่ ยงานบรู ณาการโครงการ รายต�ำ บล การขอรับการจัดสรรทุนโครงการยกระดับ ดแู ลยกระดบั เศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำ บล ตาม เศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ ปญั หาและความต้องการของชุมชน อาทิ การ (1ต�ำ บล1มหาวิทยาลยั ) ณ หอ้ งประชมุ 1 ช้ัน 4 พฒั นาสนิ คา้ และบรกิ ารชมุ ชน การพฒั นาการ อาคารบรมราชกมุ ารี มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม ตลาดและสงิ่ อ�ำ นวยความสะดวก การสง่ เสรมิ โดยมีศาสตราจารย์.ดร.อนงค์ฤทธ์ิ แข็งแรง และพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การส่งเสริมให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง การ วิจัย และนวัฒกรรม เป็นประธาน และได้รับ พฒั นาการทอ่ งเทย่ี วชมุ ชน เป็นตน้ เกียรติจาก อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชรเป็น วิทยากรบรรยาย ทั้งน้ีได้มีคณะอาจารย์และ หน่วยงานอืน่ ๆ ทสี่ นใจได้เขา้ ร่วมประชุมหารอื เพือ่ เลือกพื้นทเ่ี ปา้ หมายในการท�ำ โครงการ 1 ตำ�บล 1 มหาวิทยาลยั

| จดหมายขา่ ว | บรกิ ารวชิ าการรบั ใช้สังคม 22 “โครงการนี้ช่วยลดปัญหาการ ว่างงาน ในระยะแรก มกี าร จา้ งงานบัณฑิตจบใหม่ นสิ ติ นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ กว่า 1,100 คน 55 ต�ำบล ใน พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม ขอนแก่น และนครพนม”

| จดหมายขา่ ว | บริการวิชาการรบั ใชส้ งั คม 23 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กอง สง่ เสริมการวจิ ยั และบรกิ ารวิชากร จัดประชุม แนวทางการขอรับการจัดสรรทุนโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบ บูรณาการ (1ตำ�บล1มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 4 ณ หอ้ งประชมุ ศนู ยค์ วามเปน็ เลศิ ทางนวตั กรรม ไหม มหาวิทยาลยั มหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารยธ์ รี พัฒน์ ชมภูค�ำ ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีนาสี นวน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก อ.ดร. พิมพ์พร ภูครองเพชรเป็นวิทยากรบรรยาย ทง้ั นี้ไดม้ คี ณะอาจารยแ์ ละหนว่ ยงานอน่ื ๆ ทส่ี นใจ ไดเ้ ขา้ รว่ มประชมุ หารอื เพอ่ื เลอื กพนื้ ทเ่ี ปา้ หมาย ในการทำ�โครงการ 1 ตำ�บล 1 มหาวิทยาลัย โดยการด�ำ เนนิ การของมหาวทิ ยาลยั ในพนื้ ทจ่ี ะท�ำ หนา้ ทหี่ นว่ ยงานบรู ณาการโครงการ รายต�ำ บล ดแู ลยกระดบั เศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำ บล ตาม ปญั หาและความต้องการของชุมชน อาทิ การ พฒั นาสนิ คา้ และบรกิ ารชมุ ชน การพฒั นาการ ตลาดและสงิ่ อำ�นวยความสะดวก การสง่ เสรมิ และพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การส่งเสริมให้ เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง การ พัฒนาการทอ่ งเทีย่ วชมุ ชน เป็นต้น

| จดหมายขา่ ว | บรกิ ารวิชาการรับใชส้ ังคม 24 มหาวทิ ยาลัยมหาสารคาม เปดิ รบั สมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำบล แบบบรู ณาการ (1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลยั ) พ้ืนที่ จงั หวัดขอนแก่น 4 ต�ำบล จงั หวัดนครพนม 1 ต�ำบล จงั หวดั มหาสารคาม 50 ต�ำบล รวมอตั ราการรบั สมคั ร 1,100 อัตรา ระหว่างวนั ท่ี 7 - 20 ธนั วาคม 2563

| จดหมายขา่ ว | บรกิ ารวิชาการรับใชส้ ังคม 25 ประชมุ คณะกรรมการคดั เลอื กผรู้ บั จา้ งงาน โครงการยกระดบั เศรษฐกจิ และสังคมรายตำ�บลแบบบรู ณาการ (1 ตำ�บล 1 มหาวทิ ยาลยั ) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ประสทิ ธภิ าพสงู จงึ ไดจ้ ดั ประชมุ คณะกรรมการคดั โครงการยกระดบั เศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำ บล เลอื กผรู้ บั จา้ งงาน เพอ่ื หารอื แนวทาง สนบั สนนุ แบบบูรณาการ (1 ตำ�บล 1 มหาวิทยาลยั ) สง่ เสรมิ เกณฑก์ ารสมั ภาษณ์ เพอ่ื ใหก้ ารด�ำ เนนิ ด้วย สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โครงการฯ ในวันพุธ ท่ี 16 ธันวาคม 2563 มีนโยบายการสนับสนุนทุนโครงการยกระดับ เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ เศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ ความเปน็ เลศิ ทางนวตั กรรมไหม มหาวทิ ยาลยั (1 ตำ�บล 1 มหาวทิ ยาลยั ) โดยหลกั การต้องมุ่ง มหาสารคาม เนน้ ในกจิ กรรมทเ่ี ปน็ ประโยชน์โดยตรงตอ่ การยก ระดบั เศรษฐกจิ และสงั คม เพอ่ื ใหม้ หาวทิ ยาลยั จดั ตง้ั คณะกรรมการคดั เลอื กผรู้ บั จา้ งงานโครงการ เพอ่ื ดแู ลทกุ พนื้ ทที่ ม่ี หาวทิ ยาลยั รบั ผดิ ชอบ นน้ั ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินการดังกล่าวของ มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

| จดหมายขา่ ว | บริการวชิ าการรับใช้สงั คม 26 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบล แบบบูรณาการ (1 ตำ� บล 1 มหาวทิ ยาลัย) ถอื เปน็ มติ ิใหม่ ทม่ี เี ป้าหมายชดั เจนในการลดปัญหาความ ยากจนระดบั ต�ำบล โดยมีมหาวิทยาลัย 80 กวา่ แหง่ และเครือขา่ ยในพ้ืนที่ เปน็ หนว่ ยงานกลาง ด�ำเนนิ การผา่ นทางกลไก นกั ศึกษาและประชาชน ในพน้ื ที่ ท่ไี ดร้ บั การจา้ งงาน ตำ� บลละ 20 คน เขา้ ไป เพ่มิ ทกั ษะ ให้ความรู้ รวมถงึ จัดเกบ็ ข้อมูลในพน้ื ท่ี ส่งใหก้ ระทรวงการอดุ มศกึ ษาฯ จัดทำ� เปน็ ฐาน ขอ้ มูลกลาง เชื่อมตอ่ กบั โครงการ อนื่ ๆ ของหน่วย งานภาครฐั เพ่อื ตอ่ ยอดพัฒนาและยกระดับความ เป็นอย่รู ะดับจงั หวดั ต่อไป

| จดหมายขา่ ว | บริการวิชาการรับใชส้ ังคม 27 ประกาศเปล่ียนแปลง วิธีการคัดเลือกบุคคล ผ่านระบบการจ้างงานออนไลน์ทาง Google เพ่ือจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ Form ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ผลการ สังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ (1 ตำ�บล 1 คดั เลอื กของคณะกรรมการถอื เปน็ ทสี่ นิ้ สดุ และ มหาวทิ ยาลยั ) มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม 2563 ดว้ ยมผี สู้ มคั รงานจ�ำ นวนมาก มหาวทิ ยาลยั จงึ เนอื่ งจากสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชอื้ โค มคี วามจ�ำ เปน็ ตอ้ งใชเ้ วลาในการตรวจสอบราย วดิ -19 ในปจั จบุ นั เพอ่ื เปน็ การเฝา้ ระวงั การแพร่ ชอ่ื และคณุ สมบตั อิ ยา่ งละเอยี ด จงึ ขอแจง้ ขยาย ระบาด ดงั นนั้ มหาวทิ ยาลยั จงึ ขอเปลย่ี นแปลงวธิ ี เวลาการประกาศรายช่ือผู้สมัครผ่านระบบ การคดั เลอื ก โดยคณะกรรมการจะพจิ ารณาคดั ออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกจ้างงาน โดย เลอื กบคุ คลจากคุณสมบตั ิทกี่ รอกในใบสมัคร จะประกาศอยา่ งเปน็ ทางการอีกคร้งั

| จดหมายข่าว | บรกิ ารวชิ าการรบั ใช้สงั คม 28 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต�ำ บลแบบบูรณาการ (1 ต�ำ บล 1 มหาวทิ ยาลัย) มหาวิทยาลยั มหาสารคาม 2563 ดูรายช่ือ >>> https://drive.google.com/.../1emKCDzIwCok_rQUNx9D ทั้งนี้ จะเร่ิมจ้างงานได้เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ สป.อว.อยู่ระหว่างรอ การจัดสรรงบประมาณ ดังน้นั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเล่อื นการรายงานตัวและทำ�สญั ญาขอ้ ตกลงการ จา้ งงาน จากวนั ที่ 4 มกราคม 2564 จนกวา่ จะไดร้ บั การจดั สรรงบประมาณจากส�ำ นกั งาน ปลัดกระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลยั จะแจง้ ความคืบหน้าเก่ียวกับการจ้างงานโครงการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม www.research.msu.ac.th/onecommunity ตอ่ ไป

| จดหมายข่าว | บริการวิชาการรบั ใชส้ งั คม 29