Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Nesibe Aydın Kocaeli Okul Tanıtım Broşürü

Nesibe Aydın Kocaeli Okul Tanıtım Broşürü

Published by google, 2019-01-21 02:22:00

Description: Nesibe Aydın Kocaeli Okul Tanıtım Broşürü

Search

Read the Text Version

NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 1


2 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 3 MİSYONUMUZ Bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerimizi, öğrenmeyi yaşam becerisi olarak kullanan bağımsız bireyler olmaları için destekleriz. Okul kültürümüz, yetkin kadromuz, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlarla öğrencilerimize evrensel değerler kazandırırız. Rehberlik ve ölçme - değerlendirme hizmetlerimizle, öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine getirebilen öz disipline sahip bireyler olma- larını destekleriz. Öğrencilerimizi, akademik, sportif ve sanatsal alanlarda destekleyerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlarız. Sosyal etkinliklerimiz ve öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlarız. Öğrencilerimizin bu etkin- liklerde aldıkları sorumluluklarla daha iyi bir dünyaya katkı sağlarız. Yerel ve küresel problemlere duyarlı, çözüm üretebilen ve girişimci bireyler yetiştiririz. VİZYONUMUZ Vizyonumuz, öğrencilerimizi, evrensel değerleri benimsemiş, özgür, sorumluluk sahibi, açık fikirli, duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyö- netim becerilerine sahip bireyler olarak yaşama hazırlamaktır.


4 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI HEDEFLERİMİZ Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak, markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan he­deflerimiz, başarı odaklıdır. Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin; • Çalışmaktan zevk alan, öz sevgisi ve çevresine olan saygısı gelişmiş, mutlu ve vizyon sahibi, • Kazandıkları bilgi, beceri ve öz güvenleriyle, sınav ve gelecek kaygısı yaşamayan bireyler olarak hayata atılan, • Kendini birçok yönde geliştiren, kültür - sanat ve sportif etkinliklere düzenli olarak katılan, • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, • Planlı etkinlikler çerçevesinde, birlikte çalışma ve öz yönetim becerilerine sahip, • Uzman ve topluma mal olmuş kişilerden oluşan bilim, sanat ve kültür kurulları ile birlikte çalışan, • En az iki yabancı dilde, yazılı ve sözlü olarak kendilerini en iyi şekilde ifade eden, • Bilim ve sanat etkinlikleri ile doğal ve sosyal etkinlikleri yaşama dair mekânlarda “yaparak ve yaşayarak” gerçekleştiren bireyler olmalarını sağlamak başlıca hedeflerimizdir. Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının öğrencileri; • Bilimde, sanatta, sporda, kültürel faaliyetler ve çeşitli projelerde ulusal ve uluslararası arena- da çeşitli müsabakalara katılarak ödüller almakta, kurumumuza birçok madalya ve kupa kazandırmaktadır. “ Biz, uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. ” M. Kemal ATATÜRK


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 5 AKADEMİK YAŞAM Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri, ana sınıfından onikinci sınıfa kadar bir bütünlük içinde yürütülür. Öğrenen ve Öğreten Profili Sorgulayan, iletişim kuran, risk alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, yansıtıcı düşünen öğ- renciler ve öğretmenlerden oluşur. Nesibe Aydın Öğretim Modeli Eğitim programı; proje tabanlı öğrenme, işbirlikçi öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme ve buluş yoluyla öğrenme gibi yöntem ve teknikler kullanılarak uzmanlar tarafından özel olarak ha- zırlanan etkinliklerle desteklenir. Danışman Öğretmen Sistemi Sınıf danışman öğretmenliğinin temelinde, öğrencilerimizin öğretim yılı boyunca izlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi yatar. Bu ilkeyi hayata geçirmek için Nesibe Aydın Okullarının sınıf danışman öğretmenleri; öğrenci ile yakından ilgilenmek, onların sorunlarına karşı duyarlı olmak, bu süreçte onları izlemek, desteklemek ve yönlendirmek amacıyla rehberlik birimi, branş öğretmenleri, veli ve yöneticiler ile uyumlu ve iletişimi kuvvetli bir ekip çalışması yürütür. Öğrenci Takibi - Eğitim Portalı Öğrencilerimizin sınav sonuçları, davranışları, başarıları, eksikleri, ek dersleri, etütleri, ödevleri, devamsızlıkları ve gelişimleri okulumu- za özgü eğitim portalı aracılığıyla, velilerimiz tarafından da takip edilebilir. Öğrencilerimizin takibi, sınıf danışman öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, eğitim uzmanları, ders öğretmenleri ve yöne- tim tarafından yapılır.


6 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI FEN LİSESİ – ANADOLU LİSESİ • Nesibe Aydın Fen Lisesi; özgün programı, seçkin öğretim • 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bir bütünlük içerisinde olan prog- kadrosu, yapıcı disiplin anlayışı, çağdaş eğitim tekniklerine ramımızda, üniversite sınavına hazırlık çalışmaları, problem sahip ve çevre dostu olan modern yerleşkesi ile nitelikli lise çözme saatleri ve etüt çalışmaları, kulüp etkinlikleri, sosyal ihtiyacına çözüm oluşturmuştur. faaliyetler ile haftalık toplam 45 saatlik bir çalışma yapılır. • Fen Lisemizde, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda se- • Düzenli tekrarlar ve öğretimin somutlaştırılması ile unutma en çilen öğrencilerle Proje ve Olimpiyat Grupları oluşturulur. Bu aza indirilerek mutlak başarı sağlanmaya çalışılır. öğrencilerle, uzman öğreticiler eşliğinde haftada 4 saat çalış- ma yapılır. • Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlamaya yönelik farklı seçmeli dersler programımızda yer almaktadır. • Lisemizde misyonumuz; yeni buluşlara, bilimsel ve teknolo- jik gelişmelere ilgi duyan ve projeler üreten geleceğin nite- • Programımızda sanat, spor ve bilim eşit derecede önemlidir. likli bilim adamlarını yetiştirmektir. • Gerçek yaşamla ilintili, öğrenci merkezli eğitim verilir. • Fen Lisemizde STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) anlayışını geliştirmek için, haftada 2 saat “Bilgi Temelli Hayat Problemleri”nin çözümüne ayrılmıştır.


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 7 FEN LİSESİ – ANADOLU LİSESİ Nesibe Aydın Lisesi Öğrencisi; • Bilgili, disiplinli, yaratıcı ve araştırmacıdır. • Sorgulayıcı, ilkeli ve duyarlıdır. • Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alır, toplumsal far- kındalığı gelişmiştir. • İletişim kurarak takım ruhu ile çalışabilir. • Bir sanat dalıyla uğraşır. • Spor, hayatının vazgeçilmezidir. • En az bir uluslararası projede yer almıştır. • İngilizceye ana dili kadar hakimdir. • İkinci bir yabancı dilde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir. Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin ders başarılarını belirlemek için yapılan yazılı sınavlar ve bireysel gelişimlerine yönelik plan- lanan projelerin yanı sıra, üniversite sınavına ha- zırlık amacıyla sık aralıklarla uygulanan TYT – AYT denemeleri yapılır. Denemeler sonucu yapılan konu analizleri ile kaza- nım eksikleri tamamlanır. TYT – AYT denemeleri, tüm okullarımızda aynı gün ve saatte uygulanarak birlikte değerlendirilir. Böy- lelikle, Türkiye geneli yapılan tüm sınavlarda oldu- ğu gibi, öğrencilerin, farklı illerdeki sıralamalarını görmeleri sağlanır.


8 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI Öğrencilerimiz dışarıdan herhangi bir tak- viyeye gerek duymadan sadece okulumuz- da yetiştirilir. lise öğrencilerimiz, pazartesiden cuma ak- şamına kadar okulumuzda tam zamanlı eğitim görürler. Aldıkları eğitimde; MEB programlarına ek olarak, İngilizce, seç- meli yabancı dil, proje, bilim, sanat, spor içerikli kulüp çalışmaları ile etüt ve problem çözme saatleri vardır. Haftalık derslere ek olarak; • 9. sınıf öğrencilerinden ihtiyaçları olan- lar, cumartesi günleri yarım gün ek ça- lışmaya alınırlar. • 10. sınıf öğrencilerimiz, her cumartesi yarım gün ek çalışmaya alınırlar. • 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz ise, her cumartesi tam gün ek çalışmaya alınırlar. Bu çalışmalarımızın sonucunda; • 12. sınıf öğrencilerimiz de ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SINAVLARINDA Türkiye dereceleri ile birlikte, toplu ve yüksek başarılara imza atarlar.


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 9 TAKVİYE ÇALIŞMALARIMIZ • Okulumuzda, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar, MEB programlarına ek olarak, 4 yıllık bir süreye yayılan üniversite hazırlık prog- ramı uygulanır. • Öğrencilere sınav içeriği, test tekniği, sı- nav taktikleri ve zaman yönetimi konula- rında rehberlik verilir. Meslek ve üniversite tanıtımları ile ilgili seminerler, 9. sınıftan itibaren verilmeye başlanır ve 12. sınıfta, sınavdan sonra her öğrenciye tercihleri konusunda bire bir destek verilir. • Danışman öğretmenlik sistemiyle her öğ- renciye bir danışman atanmıştır. • Deneme sınavları sonrası sınav analizi yapılarak, eksik kazanımların tamamlatıl- ması için ek programlar yapılır. Bire Bir Çalışmalar Her öğrencimiz ihtiyacı doğrultusunda ve kendi se- viyesine göre, öğretmenleri ile bire bir etüt çalışması yapar. Her şube, belirlenen problem çözme saatle- rinde, çalışma salonunda görevli olan tüm branşlar- daki öğretmenlerine sorularını sorma fırsatı bulur.


10 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI YABANCI DİL EĞİTİMİ Nesibe Aydın Okulları Cambridge Uluslararası Sınav Merkezi (Cambridge International Examinations - CIE) tarafından Cambridge programlarını kullanmak ve sınavlarını okulumuzda uygulamak üzere yetkilendirilmiştir. İngilizce derslerinde ilkokulumuzda Cambridge Primary; ortaokulda Cambridge Secondary 1; lise 9 ve 10. sınıfta ise International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) programı uygulanır. Üst düzey İngilizce müfredatlarını içermenin yanı sıra, bu programlar, uluslararası üniversiteler tarafından kabul gören Cambridge A ve Cambridge AS Level düzey sınavlarının temelini oluştururlar. • Öğrencilerimiz, mezun olup üniversiteye başladıklarında; İngilizceyi, yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edecek düzeyde öğrenmiş olur. • İngilizce dersi, sınıf düzeylerine göre değişkenlik gösterir ve birçok sınıfımızda bilişim teknolojileri, drama, matematik, fen bilimleri, proje ve ödev çalışmaları İngilizce olarak yapılır. • Öğrencilerimiz, İlkokul 2. sınıftan itibaren Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinde haftada en az 2 saat eğitim alarak, mezuniyetlerine kadar bu dillerde de ileri derecede hakimiyet elde ederler • IB öğrencilerimiz, haftada 4 - 6 saat 2. yabancı dil (İspanyolca, Almanca, Fransızca) eğitimi alırlar.


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 11 KÜTÜPHANE Nesibe Aydın Okulları kütüphaneleri, toplum için bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir. Kütüphanelerimizde; sanat, tarih, felsefe, edebiyat, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer birçok konular- da yaklaşık 40.000 basılı yayın bulunmak- tadır. Basılı referans malzemelerine ek olarak kütüphanelerimizde çalışanlar ve öğrenciler için geniş konu yelpazesine sahip çevrimiçi sitelere erişim mevcuttur. Nesibe Aydın Okullarının öğrencileri, öğret- menleri ve çalışanları, kütüphanemizdeki çeşitli roman türlerine, IB sınıfları için akademik gelişimlerini destekleyecek ders kitap- larına, ekstra kaynaklara, geniş bir periyodik yayın yelpazesine ve CD koleksiyonlarına erişebilirler. Kütüphanemizde geniş bir konferans alanı, grup ve bireysel çalışma bölümleri bulunur.


12 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI PROJELERİMİZ Proje çalışmalarımız ile; • Soru soran, • Düşünen, • Problem çözebilen, • Tartışan, • Takım çalışması yapabilen, üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemek- teyiz. Proje çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan ürünler, sene sonlarında ger- çekleştirilen Proje Şenliği ve Bilim-Sanat Şenliklerimizde sergilenir. Böylece öğrencilerimiz tüm bir yılın emeğini paylaşma imkânına sahip olurlar. STEM EĞİTİMİ [Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)] 21.yy.da üzerinde çalışılan problemler, farklı disiplinlerin çözüm tekniklerini ortaya koyması ile çözülebilmekte, buna da bütünleşik öğretme yaklaşımı adı verilmektedir. Okullarımızda STEM eğitimi, öğrencilerimizde Fen okur-yazarlığı becerilerini geliştirerek; yaratıcı - bütünsel ve eleştirel düşünme, problem çözme, ürün geliştirme ve işbirlikçi çalışma ile onları bu- luş yapabilme seviyesine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrencile- rimiz geliştirdikleri projeleri, BTHP (Bilgi Temelli Hayat Problemle- ri) yöntemi ile 3D yazıcı, 3D kalemleri, elektronik deney setleriyle donatılmış STEM laboratuvarımızda kulüp çalışmaları yoluyla ha- yata aktarmaktadır.


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 13 PROJELERİMİZ Canlı Ders Uygulaması MEB veya Valilik tarafından ilan edilen resmi tatillerde veya ihtiyaç duyulan durumlarda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize, öğretmenlerimiz okuldan veya evlerinden canlı ders anlatımı veya soru çözümü yaparlar. Canlı ders uygulamalarında, öğrencilerden gelen sorulara da anında cevap verilir. Gelecek Problemleri Çözme (Future Problem Solving) Gelecek Problemleri Çözme Programı, yaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri üzerine odaklaşarak 21. yüzyıl becerilerinin geliş- tirilmesini destekleyen uluslararası eğitim programıdır.


14 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI PROJELERİMİZ Uluslararası Projeler Dünyadaki farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak, öğrenci- lerin kişisel gelişimlerini, gelecekteki kariyerlerini desteklemek ve bir dün- ya vatandaşı olmaları yolunda gerekli yaşam becerilerini kazandırmak uluslararası proje çalışmalarının temel amaçlarındandır. MUN (Model United Nations) MUN (Model Birleşmiş Milletler) bir çeşit Birleşmiş Mil- letler simülasyonudur. Okulumuz tarafından her yıl ger- çekleştirilen NAMUN (Nesibe Aydın Model Birleşmiş Millet) organizasyonu, Türkiye’den ve dünyadan birçok lise ve üniversite katılımcısına ev sahipliği yapmaktadır. MUN konferansları, akademik ve resmi İngilizceyi ge- liştirirken, uluslararası araştırma kültürlerini öğrencilere katarak özgüvenlerinin de gelişmesini sağlar. Destination Imagination Destination Imagination (DI); öğrencilerden oluşan takımların, ucu açık problemleri çözmeyi içeren görevleri yerine getirdikleri ve çözümlerini turnuvalarda sundukları eğitici bir programdır. Öğrencilerimiz, problem çözme görevlerini tamamlamak için takım hâlinde çalışırken bu süreçte yöneticilik, iş birliği, yaratıcılık, eleştirel dü- şünme gibi önemli hayat becerilerini kazanırlar.


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 15 PROJELERİMİZ Sosyal Sorumluluk Projeleri Okulumuzdaki sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencile- rin akademik başarılarını arttırmanın yanı sıra, içinde yaşadığı toplumu tanıyarak farkındalık geliştirmeleri ve çevrelerine yardım sağlayabilecek bilinçli bireyler ola- rak yetişmeleri hedeflenmektedir. Yaratıcı Drama ile Müze Eğitimi Öğrencilerimizin çevrelerindeki ve ülkemizin çeşitli yer- lerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, yapıtları tanımaları ve yaratıcı drama uygulamaları ile içselleştir- meleri hedeflenmektedir. Okuma Alışkanlığı Geliştirme Çalışmaları Öğrencilerimiz; • Kitap kapağı tasarımı, • Yazara mektup yazma, • Kitap kahramanı rol analizi, • Drama çalışmaları yaparak okuma dosyalarını oluş- tururlar. Sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenleri okuma çalış- malarını yakında takip ederler.


16 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI PROJELERİMİZ Geziler Farklı sınıf veli ve öğrencilerinin katılımıyla ger- çekleştirilen gezilerde ülkemizin tarihî ve turistik bölgeleri tanınırken; veli, öğretmen ve yönetici ilişkileri geliştirilir. Okulumuzda geziler yurt içiyle sınırlı kalmayıp yurt dışı geziler de gerçekleştirilir. Seminer, Çalıştay, Konferans ve Festivaller Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için sanat, spor ve akademik konularda seminer, çalıştay, konfe- rans, festival ve eğitimsel yarışmalar düzenlenir. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen organizasyon- lar takip edilerek öğretmen ve öğrencilerimiz uy- gun çalışmalara yönlendirilir. Yazar İmza Günleri Öğrencilerimiz; okudukları kitapların yazarlarını tanıma fırsatı bularak onlarla duygusal bağ ku- rar ve kitapları ile ilgili sorular sorma imkânına kavuşurlar.


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 17 AYDIN RADYO Aydın Radyo, Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının internet üzerinden 24 saat kesintisiz olarak yayın yapan radyo istasyonudur. En yaygın iletişim araçlarından biri olan radyonun kurumumuz bünyesinde bu- lunuyor olması, Nesibe Aydın Okulları’nın dünyaya açılan bir kurum olduğunun en önemli kanıtlarından biridir. Popüler ve seçkin bir müzik arşivine sahip olan radyomuz, en güncel radyo programlarını ve en popüler müzikleri dünyanın dört bir tarafın- daki dinleyicileriyle buluşturmaya devam etmektedir. Aydın Radyo web sitemiz ve uygulamamız dinleyicilere radyo yayın- larımıza her an cep telefonlarından da ulaşabilme şansı vermektedir. Radyoculuk kulübü öğrencileri ile kurulan ve internet üzerinden yayın yapan “Aydın Radyo” ile Nesibe Aydın ailesi seslerini tüm dünyaya duyurmaktadır. Profesyonel ekipmanlar ve ses yalıtımı ile donatılmış stüdyomuzda gün- deme göre canlı yayın, röportaj ve bant yayını olmak üzere 24 saat yayın akışı vardır. Aydın Radyo; bilgi, müzik ve eğlencenin kaynağıdır.


18 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI ETKİNLİK ALANLARIMIZ Dersliklerimiz Ofisler Spor Alanlarımız 1 Danışman ofisi 1 Basketbol sahası 20 Derslik 1 Eğitim uzmanları 1 Voleybol sahası 1 Çalışma salonu ofisi 1 Futbol sahası 1 Satranç dersliği 4 Yönetici ofisi 1 Masa tenisi alanı 1 Dil dersliği 4 Sekreter ofisi 1 Proje dersliği 1 Öğrenci işleri ofisi Sanat Alanlarımız 1 Muhasebe ofisi 1 Müzik atölyesi Laboratuvarlarımız 3 Veli - öğretmen görüş- 1 Görsel sanatlar 1 Fen bilimleri laboratuvarı me odası atölyesi 1 Matematik laboratuvarı 1 Drama atölyesi 1 Kimya laboratuvarı Kütüphanemiz 1 Bale ve dans salonu 1 Fizik laboratuvarı 1 Biyoloji laboratuvarı Zengin kitap kapasiteli Diğer Alanlarımız süreli yayınlar 200 kişilik konferans Müzik arşivi salonu Belgesel arşivi 1Dekor odası Eğitim CD – DVD arşivi 1 Yemek salonu Okuma ve çalışma 1 Sağlık Odası – Revir alanları 1 Kantin Zeka oyunları alanı 1 Arşiv odası Toplantı alanı Bireysel çalışma kabinleri


NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI 19 KULÜPLERİMİZ Gelecek Problemleri Çözme Yüzme ve Su Sporları Arkeoloji ve Dünya Kültürleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Sosyal Sorumluluk Projeleri İzcilik ve Dağcılık Doğa Kaşifleri ve Koruyucuları Eğlenceli Matematik The Art of Public Speaking Jimnastik Eğitimi Resim ve Plastik Sanatlar Matematik Olimpiyatları English Club Magazine Masa Tenisi Basın-Yayın (Okul Dergi) Destination Imagination Taekwondo Modern Halk Dansları Puzzle and Crossword Voleybol Görsel Sanatlar ve Resim Fen Bilimleri Projeleri Basketbol Aşçılık ve Yemek Sanatı AB Projeleri Capoeira Karikatür Çizerliği MUN Satranç Grafik Tasarımı Futbol Kil ve Seramik Yaratıcı Yazarlık Akut Web Tasarımı İngilizce Tiyatro Dans Fotoğrafçılık Almanca Tiyatro Tenis Diksiyon Fransızca Tiyatro Eskrim Radyoculuk İspanyolca Tiyatro Go Türkçe Tiyatro Drama Müzik ve Hareket Badminton Orkestra Bando Gitar Koro


20 NESİBE AYDIN KOCAELİ OKULLARI


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook