Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 11.ไฟล์จุลสาร พฤศจิกายน 2565

11.ไฟล์จุลสาร พฤศจิกายน 2565

Published by timsang_1972, 2022-11-15 08:24:54

Description: 11.ไฟล์จุลสาร พฤศจิกายน 2565

Search

Read the Text Version

THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


สารจากผูบ้ รหิ าร/นโยบายบริษัท บรษิ ทั ไทยซมั มทิ พเี คเค จากัด เป็นผูผ้ ลติ ชนิ้ สว่ นยานยนต์ Chassis Frame และ Axle ของรถ Pick up มคี วามม่งุ ม่ันในการดาเนนิ ธรุ กจิ ดว้ ยความรบั ผิดชอบต่อ สงั คม(Corporate Social Responsibility; CSR) และคานงึ ถงึ ผลกระทบต่อชมุ ชน และสิง่ แวดล้อม ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการขององค์กรด้วยความตระหนัก ให้ความสาคัญ ในการสนับสนุนการดาเนินกจิ กรรมเพ่ือสงั คมและ ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใสใ่ จดแู ลสงิ่ แวดลอ้ มอย่างต่อเนื่อง นายวเิ ทศไมตรี เลกะกลุ ประธานบรหิ ารฯ “มเี จตนารมณ์ที่จะม่งุ สรา้ งและสบื สานความสัมพนั ธ์อันดี ท่ีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจ ซ่ึงกันและกันโดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งสร้างทัศนคติและ วัฒนธรรมองค์กรเพอ่ื ใหพ้ นักงานมคี วามรบั ผิดชอบตอ่ สงั คมทอ่ี ยู่ร่วมกัน ยึดหลักการดาเนินธุรกิจท่ี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสีย ” มุ่งมั่น ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการปฏิบัติตามข้อกาหนด กฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อ พฒั นาสรา้ งรากฐานของความรับผดิ ชอบต่อสังคมอยา่ งตอ่ เนือ่ งและยัง่ ยืนตลอดไป Vision (วสิ ัยทศั น)์ “We are the world class Manufacturer of Chassis Frame and Axle for Pick-up truck” เรา คอื ผผู้ ลติ Chassis Frame และ Axle ของรถ Pick-up ทอ่ี ยู่แนวหนา้ ของโลก Corporate Culture (วัฒนธรรมองคก์ ร) “We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit” เรา คอื ทีมงานทีด่ มี จี รรยาบรรณในการทางาน ให้เกียรติและชว่ ยเหลือเก้อื กลู ซ่ึงกนั และกัน ภายใตจ้ ิตวิญญาณทม่ี ุ่งม่ันในการปรบั ปรุงพัฒนางานอย่างตอ่ เนื่องและไมห่ ยดุ ย้ัง เพ่ือมุง่ สู่ความสาเรจ็ ขององคก์ รอยา่ งย่งั ยืน THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


แผนธรุ กจิ องคก์ ร V5 Policy (FY2022 – 2025) 621 WE FAST+ นายกฤตณิ ากรณ์ นามเอยี่ ม ความหมายคาขวัญ / Motto Meaning 621 WE FAST+ คือ แผนก S&C ตาแหน่ง Staff ( TSPK ) “We will cooperate to accomplish the goal efficiently and beyond expectations“ รับรางวลั ชนะเลศิ จากการแข่งขัน “เราจะร่วมกนั กา้ วไปสู่เป้าหมายอยา่ งรวดเร็ว เตม็ ประสิทธิภาพ และเกินความคาดหมาย” +TSPK-G BUSINESS PLAN V.5 MOTTO CONTEST S SAFETY “0” > ACCIDENT ลดอบุ ตั เิ หตใุ นการทางานของพนกั งานและ 6 = 6%Ebit Margin (กาไรกอ่ นหกั ดอกเบ้ียและภาษีจะตอ้ งเท่ากบั 6%) บุคคลภายนอก 2 = <2 PPM Quality rate (อตั ราดา้ นคุณภาพ จะตอ้ งนอ้ ยกวา่ 2PPM) 1 = 100% Delivery rate (อตั ราการส่งมอบจะตอ้ งเทา่ กบั 100%) Q QUALITY “0” > CUSTOMER CLAIM W = World Class Manufacturing (กา้ วสู่การเป็นผผู้ ลิตช้ินส่วน ของเสยี ดา้ นคณุ ภาพตอ้ งเป็ นศูนย ์ เพอื่ ใหล้ ูกคา้ พงึ MISSION ยานยนตร์ ะดบั โลก) พอใจสูงสุด E = Engineering development & Strengthen D DELIVERY 100% > DELIVER RATE engineering capability (การพฒั นาดา้ นวศิ วกรรม) ตอ้ งสง่ มอบงานใหถ้ งึ มอื ลูกคา้ ไดต้ รงตามจานวนและ F = Financial Target (เป้าหมายทางดา้ นการเงินจะตอ้ งบรรลุ เวลาทก่ี าหนด ตามเป้าหมาย) C COST > COMPETITIVENESS A = Awareness (ดา้ นการพฒั นาทรพั ยากรบุคคล การให้ความรู้ ตน้ ทุนตา่ ทาใหม้ กี าไร ราคาสนิ คา้ บรกิ ารอยใู่ นระดบั ท่ี ดงึ ดูดลูกคา้ การสื่อสาร และการยกระดบั ความรู้) S = Safety & Smart Factory (ดา้ นความปลอดภยั และโครงการ โรงงานอจั ฉริยะ สาเร็จตามวตั ถุประสงค)์ T = Teamwork & Continuous Improvement Spirit (การทางาน เป็นทีม และปรับปรุงพฒั นาอยา่ งต่อเน่ือง) + = Plus (Every process advances more rapidly than the goal) “We are the World Class Manufacturer of Chassis Frame and Axle for Pick-up Truck” Quality Management System (ระบบกำรบริหำรจดั กำรด้ำนคณุ ภำพ) TARGET Financial Customer Productivity Human Engineering Target Satisfaction Target and Strategy & Capital เป้าหมายด้าน Target Strategy กลยทุ ธด์ ้าน STRATEGY การเงนิ Target & วิศวกรรม เป้ าหมายด้านการ เป้ าหมายและกล Strategy สร้างความถึง ยุทธด์ ้านการผลิต เป้ าหมายและกล พอใจให้ลกู ค้า ยุทธด์ ้านการ พฒั นาทรพั ยากร บคุ คล 5S , TPM , Core activity Teamwork & Continuous Improvement Spirit (ทำงำนเป็นทีม และม่งุ มนั่ ในกำรปรบั ปรงุ อย่ำงต่อเนือ่ ง) THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


EDITOR NOTE สวัสดีผู้อ่านท่ีน่ารักทุกท่าน พบกับจุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปีที่13 ฉบับที่ 117 ประจาเดือน พ.ย. 2565 ฉบับน้ีก็เข้าสู่เดือนท่ี 11 ของปี 2565 กัน แล้วนะคะ สาหรับเดือน พ.ย. นี้ก็เริ่มมีอากาศเย็นๆช่วงเช้ามาให้ทุกท่านได้สัมผัสกัน บ้างแล้ว สลับกับมีฝนตกบางพื้นที่ ก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกาลังกาย รับประทานอาหารสุก สะอาด ให้ครบ 5 หมู่ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ไข้หวัดใหญ่เป็น โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจท่ีมีการระบาดอย่างรวดเร็ว การป้องกันโดยการ ฉีดวคั ซนี ไขห้ วดั ใหญ่จะชว่ ยลดความเสย่ี ง หรอื ลดความรนุ แรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ และช่วงน้ีก็เป็นช่วงการระบาดร่วมกับการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด- 19 ก็ขอให้ทกุ ท่านการ์ดอย่าตก สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน ลา้ งมือดว้ ยเจลแอลกอฮอลท์ กุ คร้ังเมื่อสมั ผัสสงิ่ ต่างๆ สุดท้ายน้ีขอให้ทุกท่านหม่ันดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้าง รับผิดชอบ ต่อสังคมหากพบว่าตนเองมีอาการคล้ายโควิด-19 ก็ควรแยกตัวออกมาอยู่คน เดียว เพ่ือลดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส และติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ์ ประกันสงั คมเพอ่ื รับการรักษาตามคาแนะนาของแพทย์อยา่ งถกู ต้องต่อไป กองบรรณาธิการ THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


สารบัญ เรื่อง หน้า สัมมนาแรงงานสมั พนั ธ์ TSG 1 พนักงานทาความดี 2 เยยี่ มพนักงานลาปว่ ย 2 บอกเลา่ ขา่ วสารความปลอดภัย 3 บอกเล่าข่าวสารการฝึกอบรม 7 สขุ สนั ต์วันเกดิ “ พ.ย. ” 8 มอบของขวญั วันเกดิ เดอื น ต.ค. 9 กองทนุ สงเคราะหฌ์ าปนกิจ 10 5S Activity 11 ประโยชนว์ คั ซีนไข้หวดั ใหญ่ 21 บา๊ ย..บาย ท้ายเลม่ .. THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


1 สัมมนาแรงงานสัมพนั ธ์ TSG สัมมนาแรงงานสัมพนั ธ์ กลุ่มบรษิ ัท ไทยซัมมทิ ระหว่างฝา่ ยบรหิ ารและสหภาพแรงงาน เมอ่ื วนั ท่ี 6-7 ตุลาคม 2565 ณ พัฒนา สปอร์ต รสี อร์ต THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


2 พนักงานทาความดี นางสาวอระษา สุพรรณรงั แผนก PRESS เกบ็ เงนิ ของเพือ่ นพนกั งาน และนาส่งฝา่ ย HRM เพอ่ื หาเจ้าของ บรษิ ัทฯจึงขอชน่ื ชมใน ความดที ี่ทา่ นได้กระทา ซ่ึงสมควรไดร้ ับการ ยกย่อง ใหเ้ ป็นผู้มคี ุณธรรม และจริยธรรม และขอให้ท่าน รักษาคณุ งาม ความดี ทไ่ี ด้ กระทาในครัง้ น้ีไว้ เพ่อื เป็นแบบอยา่ งท่ดี ี ให้กับพนักงานท่านอ่นื ๆ ต่อไป เย่ียมไข้ สวสั ดิการเยี่ยม 02001233 นายวรรณ ชัยนา่ น แผนก QX ป่วยหมอนรองกระดกู ทบั เสน้ ประสาท รับของเย่ียมทีบ่ รษิ ทั ฯ THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


3 ข่าวสารความปลอดภัย จานวนคเมร้ังอื่ วนั ท่ี 2S2AFกE.TคY. 2C5O6N5TRบOริษLัทMฯONไดT้จHัดLกYจิ OกรCรTมOBกEารRเดRนิ EเPพO่ือRกTระ:ต2ุ้น0ใ2ห2เ้ กดิ การ ปรบั40ป0 รุงอย่างต่อเนอื่ ง โดยผูบ้ ริหารระดบั สงู (ท่านรองฯ สกุลธร จงึ ร่งุ เรืองกจิ ) จาก271 นควโยา2บม000คายดิ ทดา่6า้ 5นนรกอ4า8งรฯป5ร0ธบั นปา4รธ4 งุร 1ม1 ีคว6ามต5อ้ งก9ารด7ึงศัก5ยภา6พพน4 ักงา5นภ3ายใน2องค0 ก์ ร0ให้แ1สดง และพัฒนาความรู้ความสามารถใหเ้ พมิ่ ขึน้ จงึ ใชก้ ิจกรรมการ เดนิ CIW เปน็ เวทกี ลางในการเปิดโอกาสการนาเสนอ และแชร์ประสบการณใ์ ห้กับผ้อู นื่ นนั่ เองคะ่ - ปี 2005 มีพนกั งานท้งั สิ้น 484 คน คิดเป็นร้อยละ = 65x100/484 = 13.43 - ปี 2006 มีพนกั งานท้งั สิ้น 605 คน คิดเป็นร้อยละ = 48x100/605 = 7.93 - ปี 2007 มีพนกั งานท้งั สิ้น 721 คน คิดเป็นร้อยละ = 50x100/721 = 6.90 - ปี 2008 มีพนกั งานท้งั สิ้น 866 คน คิดเป็นร้อยละ = 44x100/866 = 5.08 - ปี 2009 มีพนกั งานท้งั สิ้น 825 คน คิดเป็นร้อยละ = 11x100/825 = 1.33 - ปี 2010 มีพนกั งานท้งั สิ้น 807 คน คิดเป็นร้อยละ = 6x100/807 = 0.74 - ปี 2011 มีพนกั งานท้งั สิ้น 871 คน คิดเป็นร้อยละ = 5x100/871 = 0.57 - ปี 2012 มีพนกั งานท้งั สิ้น 937 คน คิดเป็นร้อยละ = 9x100/937 = 0.96 - ปี 2013 มีพนกั งานท้งั สิ้น 983 คน คิดเป็นร้อยละ = 7x100/983 = 0.71 - ปี 2014 มีพนกั งานท้งั สิ้น 900 คน คิดเป็นร้อยละ = 5x100/900 = 0.55 - ปี 2015 มีพนกั งานท้งั สิ้น 925 คน คิดเป็นร้อยละ = 6x100/925 = 0.64 - ปี 2016 มีพนกั งานท้งั สิ้น 914 คน คิดเป็นร้อยละ = 4x100/914 = 0.43 - ปี 2017 มีพนกั งานท้งั สิ้น 897 คน คิดเป็นร้อยละ = 5x100/897 = 0.55 - ปี 2018 มีพนกั งานท้งั สิ้น 904 คน คิดเป็นร้อยละ = 3x100/904 = 0.33 - ปี 2019 มีพนกั งานท้งั สิ้น 865 คน คิดเป็นร้อยละ = 2x100/865 = 0.23 - ปี 2020 มีพนกั งานท้งั สิ้น 753 คน คิดเป็นร้อยละ = 0x100/753 = 0.00 - ปี 2021 มีพนกั งานท้งั สิ้น 745 คน คิดเป็นร้อยละ = 0x100/745 = 0.00 - ปี 2022 มีพนกั งานท้งั สิ้น 706 คน คิดเป็นร้อยละ = 1x100/706 = 0.14 ขอ้ มลู 03/11/2022 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


4 ข่าวสารความปลอดภัย สถิติอุบตั ิเหตุที่ใชก้ องทุนทดแทน เดือนมกราคม - ธนั วาคม ปี 2020-2022 จานวนคร้ัง เปรียบเทียบการใช้กองทุนเงนิ ทดแทนแต่ละเดือน ปี 2021 ระหว่าง ปี 2021 ถงึ ปี 2022 ปี 2022 1 1 Non absent 1 case 0.5 00 0 0 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 CASE หยุดงานเกนิ 3วนั ทเ่ี กดิ ขนึ้ กบั ร่างกาย CASE อุบัตเิ หตรุ ะหว่างเดือน ม.ค. ถงึ ธ.ค. สถิตเิ ปรียบเทยี บ Accident Case เดือน ตลุ าคม 2022 (ปี 2021-2022) ระหว่างเดือน ม.ค. ถงึ ธ.ค. (ปี 2021-2022) 2 2 1.5 2 1.5 ปี 2021 1 ปี 2021 1.5 ปี 2021 ปี 2022 ปี 2022 ปี 2022 1 0.5 1 00 00 00 00 0.5 0.5 00 00 00 0 00 00 00 00 0 0 CASE SLIGHT CASE SERIOUS CASE FATAL FIRE ิน้ว ืมอ เ ้ทา ตา ขา THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


5 ข่าวสารความปลอดภัย เป้าหมายการควบคุมอบุ ัตเิ หตุภายนอก ทยี่ อมรับได้ ปี 2022 อยใู่ นค่าเป้าหมาย เกินค่าเป้าหมาย Target’22 Accum. Strategic objective safety ยอมรับได้ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1. เสียชีวติ ไมเ่ กิน Result Index 0 0000000000 2. หยดุ งาน> 30 วนั ข้ึนไป ลดลง 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. หยดุ งาน> 15 วนั ไมเ่ กิน 30 วนั ลดลง 50 % 0000010000 4. หยดุ งาน> 3 วนั ไม่เกิน 15 วนั 0 0010000000 5. หยดุ งานไม่เกิน 3 วนั 0 0000000000 Total 0010010000 เป้าหมายการควบคุมอบุ ัติเหตุภายใน ทย่ี อมรับได้ ปี 2022 อยใู่ นค่าเป้าหมาย เกินค่าเป้าหมาย Target’22 Accum. Strategic objective safety ยอมรับได้ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Result Index ไม่เกิน 1. Serious case (หยดุ งานเกิน 3 วนั ) 0 0 0 0 0 00 0000 2. Nomal case (absent) 0 0 0 0 0 00 0000 หยดุ งานไม่เกิน 3 วนั 0 0 0 0 0 10 0000 3. Normal case (non abset) ไม่หยดุ งาน 0 0 0 0 0 00 0000 4. Fire occurrence 0 0 0 0 10 0000 Total ขอ้ มูล 03/11/2022 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


6 กราฟเปรียบเทียบสถิติการใช้หอ้ งพยาบาลประจาเดือน ประจาเดือน 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2565 จำนวนพนักงำนเจ็บป่ วย (รำย) 40 35 40 30 23 23 20 17 12 89 1 0 1 2 00 00300 0 จำนวนพนักงำนเจบ็ ป่ วย (รำย) ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร ปวดศ ีรษะ ีมไ ้ข ่ออนเพลีย ระบบก ้ลำมเ ื้นอ กระ ูดก ูสตินำ ีรเวช ทันตกรรม และ ่ชองปำก อุบัติเห ุตที่เกิดภำยนอกโรงงำน พ ันกงำนขอเ ิบกยำ ใ ้หคำป ึรกษำโดยแพท ์ย ตรวจ ัปสสำวะ(หำสำรยำ ้บำ) ลกั ษณะการเจบ็ ป่ วย (แยกตามระบบ) THAI SUMMIT PKK CO.,LTD ขอ้ มูล 03/11/2022 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


7 ประจำเดือน ตุลำคม 2565 ที่ หลกั สูตร สถานท่ี วิทยากร วันท่ี PLAN ผ้เู ข้าอบรม CONFIRM ACTUAL 1 HR for Non HR TSPK อ.บดี ตรีสุคนธ์ 5 10 2 5ส. เพ่ือความปลอดภยั และเพ่ิมผลผลิตอย่างยง่ั ยืน รุ่นที่ 6 TSPK-L นายจริ ะศักด์ิ คงโนนกอก 7 30 11 11 3 HR for Non HR TSPK 11 20 28 17 4 HR for Non HR TSPK อ.บดี ตรีสุคนธ์ 26 20 21 21 อ.บดี ตรีสุคนธ์ 18 18 บรรยากาศในหอ้ งสัมมนา THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


8 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 67 12 3 4 5 K.ธงชยั กฤษณะบญั ญตั ิ K.ทินภทั ร บุสรินทร์ K.ศราวฒุ ิ แสนตอง K.การัณย์ สุริยะวงศ์ K.สวสั ด์ิ กะรัมย์ K.กลั ยา บุญสด K.สุนิษา ปลดั ประโคน K.อาทิตย์ วงษจ์ าปา K.บุญเพง็ เลาเลิศ K.วรรณ ชยั น่าน K.เวนิช วงษอ์ นนั K.เจริญ นนทอ์ าสา K.พิทกั ษ์ ทองคา 8 9 10 11 12 K.อภิเดช ภกั ดีโชติ K.เอกรัตน์ แกว้ ฉาย K.พลอย พลศกั ดา K.ธนพล รัศมีธรรม K.สิริ โคตรเสนา K.ภคั นนั ท์ สงวนสิทธิกลุ K.ปัญญา โตเมศร K.จินตเดช อภิรนานนท์ K.วิถี บิลโภชน์ K.อทุ ยั ปิ ตะฝ่ าย K.อระษา สุพรรณรัง K.ทองใบ กล่ินพิกลุ K.วีระพงษ์ อาสุรีย์ 13 14 15 16 17 18 19 K.ภาคิน สุวรรณภกั ดี K.สังวาลย์ สุดสุข K.มานพ อยดู่ ี K.หนูพิษ สิงนาครอง K.กฤษณะ จนั ทร์นา K.ชาตฉิ กรรจ์ เกตรุ ามฯ K.วริ ัณ โพธ์ิชา K.วิไลพร จนั ทร์ตน้ K.อนุวฒั น์ ธิใจ K.เฉลิมวฒุ ิ กนั หาเขียว K.อธิพนั ธ์ บุญดาราช K.สมรส ลาสุธรรม K.ศกั ด์ิชยั เหล่าภกั ดี K.วรี ะพล พูลสวสั ด์ิ K.กิตติศกั ด์ิ บุสรินทร์ K.นิทศั น์ เทพบนั ดาลสุข K.จกั รวธุ ศรีพรหมมา K.รณชยั อาษาภา 20 21 22 23 24 25 26 K.ปัลโย มีพวง K.ณฐั พงษ์ เครือพิมาย K.เทยี นชยั วทิ เวช K.ประวทิ ย์ นาวสี มทุ รฯ K.ณฏั วฎี ลิ้มประเสริฐ K.วิระ วงษเ์ จริญ K.ประเสริฐ คาระวะ K.ณฐั วฒุ ิ แสนรู้ K.มานิตย์ พุทธรักษา K.นพดล หลา่ บุตรศรี K.ศิลา ขาฉายศรี K.สุริยา บญุ ดาราช K.ทิพยร์ ัตน์ วงเสน K.คาภีร์ อยสู่ ถิตย์ K.ภมู ิพฒั น์ ภูแสนศรี 27 28 29 30 K.จารัส กงแกว้ K.สุชาดา กลางเมือง THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


9 มอบของขวญั วนั เกดิ เดอื น ตลุ าคม THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


10 กองทนุ สงเคราะห์ฌาปนกิจ หกั เงนิ ฌาปนกจิ ประจางวดวนั ท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 หักเงินฌาปนกิจประจางวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 0 ราย คุณจะไดอ้ ะไรจากการเปน็ สมาชกิ 1. แบง่ เบาภาระคา่ ใช้จ่ายในการจัดงานศพของพนักงานและสมาชกิ ในครอบครัว เพราะกองทนุ ในกลุ่มไทยซัมมทิ พเี ค กรุ๊ป จะมีเงนิ ชว่ ยเหลือนเ้ี ป็นจานวนเงนิ ท่ี มากกว่าการเรยี่ ไรเงนิ ทาบุญตามปกตเิ พราะเปรียบเสมอื นการทาบญุ รว่ มกันทงั้ 4 บริษัทฯ ได้มีโอกาสทาบญุ รว่ มกันเพ่ือช่วยเหลอื เพ่อื นพนกั งานในกลุ่มบริษัทฯ เครือเดยี วกัน 2. มคี ณะกรรมการช่วยเหลอื ในการจดั การรวบรวม เงินช่วยเหลอื ดังกลา่ วอยา่ ง เป็นระบบ และตรวจสอบได้สะดวกแก่สมาชกิ THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


ขอแสดงความยนิ ดกี ับแผนก Press 11 ได้รับ Certificate 5S Model Award 2022 ( พืน้ ท่ี Production Press 2000T ) จาก ส.ส.ท. เม่ือวันท่ี 3 พฤศจกิ ายน 2565 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


12 Audit TSG 5S Way & 5S Line Model 2022 TSPK-L TSPK-E 28 Sep 2022 12 Oct 2022 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


5S Activity 13 5S Score on Jan-Sep 2022 ( Office ) คะแนนการตรวจประเมนิ 5ส ( สานักงาน ) ปี 2565 120% 93% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 95% 100% 80% 60% Average = 97 % 40% 20% 0% ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. คะแนนตรวจประเมิน 5ส 93% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 95% TARGET 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 5S Score on Jan-Sep 2022 ( Factory ) คะแนนตรวจประเมนิ 5ส ( โรงงาน ) ปี 2565 120% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 95% 95% 100% 79% 80% Average = 95% 60% 40% 20% 0% ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. คะแนนตรวจประเมนิ 5ส 79% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 95% 95% TARGER 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


14 5S Activity 5S Score & Improvement for department on Jan-Sep 2022 ( Office ) 5S Score for Department on 2022 (Office) Percentage 100% 98% 99% 99% 98% 99% 99% 90% 97% 98% 99% 98% 98% 95% 95% 96% MT QC & PD PC SD PH AC IT S&C 94% HRM & QSM TSPK- 92% PE CIC 90% 88% GA E 86% 84% รวม 95% 98% 99% 99% 98% 99% 99% 90% 97% 98% 99% 98% 95% Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Summary Improvement 5S on 2022 ( Office ) 300 250 Average = 98 % 252652 200 150 100 50 3838 1515 1515 10100 2322 3030 2120 11110 1717 4442 1919 0 0 1 0 1 0 2 660 770 4 00 0 HRM& QC&Q TSPK- PE MT PD PC SD PH AC IT S&C CIC TOTAL GA SM E ขอ้ บกพรอ่ ง 38 19 6 15 15 10 7 23 30 21 11 17 44 256 ปรบั ปรงุ 38 19 6 15 15 10 7 22 30 20 11 17 42 252 คงเหลอื 00000001010024 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


15 5S Activity 5S Score & Improvement for department on Jan-Sep 2022 ( Factory ) 5S Score for Department on 2022 (Factory) 100% 99% 92% 98% 91% 92% 98% 98% 98% 98% 97% 98% 98% 99% 90% 80% 92% 92% 80% QX 4WD QC MT SD PC SF GA1 Percentage 70% 92% 98% 98% 98% 98% 97% 98% 98% GA2 TSPK-E 60% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 92% 99% 50% 2WD LEADER EDP. AXLE SUB 90% 90% 40% ROOM ASSY 30% 80% 92% 98% 20% 90% 91% 90% 90% 92% 10% 0% 90% 90% PRESS รวม 99% Target 90% Summary Improvement 5S on 2022 ( Factory ) 350 Average = 96.79 % 313202 300 250 16160 2828 2222 29209 2929 17170 2121 16160 2121 2424 2424 2020 16160 770 8 7 1 14140 10 200 0 0 0 0 0 0 0 0 150 100 PRES SU4W SU2W L/D Sub TSPK TOTA 50 QX ROO EDP QC MT AXLE Assy SD PC SF GA1 GA2 0 S DD -E L M ข้อบกพรอ่ ง 16 28 22 29 29 17 21 16 21 24 24 20 16 7 8 14 312 ปรับปรุงแกไ้ ข 16 28 22 20 29 17 21 16 21 24 24 20 16 7 7 14 302 คงเหลือ 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


ขอแสดงความยนิ ดกี บั 16 กลุ่ม สาสมสมาร์ท ท่ไี ด้รับรางวัลชนะเลิศ Group NP จากการแข่งขัน MCC-QCC Presentation Contest of 2022 เม่ือวันท่ี 26 ตลุ าคม 2565 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


17 ขอแสดงความยนิ ดกี บั กลุ่ม เกบ็ ตะวนั ท่ไี ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั สอง Group A จากการแข่งขัน MCC-QCC Presentation Contest of 2022 เม่ือวันท่ี 26 ตลุ าคม 2565 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


การแข่งขนั TSG QCC 2022 18 วนั ท่ี 27 ตลุ าคม 2565 กล่มุ Sweet Lemon เป็น ตวั แทน TSPK-L แข่งขนั ประเภท Office ได้รบั รางวลั ชมเชย THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


19 การแข่งขนั Thailand Quality Prize Award 2023 ( รอบคดั เลอื ก ) เมื่อที่ 19 ตลุ าคม 2565 กล่มุ เกบ็ ตะวนั และ กล่มุ สาสมสมารท์ ได้เข้ารอบตรวจผลงาน ณ สถานท่ีปฏิบตั ิงานจริง โดยคณะกรรมการจาก ส.ส.ท. จะเขา้ มาตรวจผลงาน ในวนั พธุ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้ THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ท่ี 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


TSG Audit Lean 2022 20 วนั ที่ 20 ตลุ าคม 2565 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ที่ 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


21 THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


สาหรับท่านใดอยากนาเรื่องราวทไี่ ด้ประสบพบเห็นสาระทีเ่ ป็ นประโยชน์ หรือ คาติชมต่างๆท่ตี ้ องการให้เราปรับปรุง ให้ดีขึน้ กส็ ามารถส่งข้อมูลมาทาง E-Mail : [email protected] หรือ ส่งได้โดยตรงท่ีฝ่ ายบริหารทรัพยากร มนุษย์ คุณณฐั กลุ พรเพยี รภกั ดี ส่วนแรงงานสัมพนั ธ์ ได้เลยค่ะ บรรณาธิการ เฉลย : คาถามเดือน ตุลาคม 2565 คณะผู้จดั ทำ ณ ป้อมเพชร์(EVP.) โรคไข้หวดั ใหญ่เป็ นโรคตามฤดูกาลใด ศรีประเสริฐภาพ (GM.) *ทป่ี รึกษำ นาเมืองรักษ์ (GM.) ตอบคาถาม คุณกฤตนยั คุณรังสฤษฎ์ ฤดูกาลระบาดร่วมกบั การมกี ารผ่อนคลายมาตรการ คุณวเิ ศษ ป้องกนั ตนเองจากโควดิ -19 *กองบรรณำธิกำร จับสลากรายช่ือผ้โู ชคดี 3 รางวลั ประจาเดือนนีไ้ ด้แก่ คุณกนกพร จริยพงศ์ตระกลู 02000088 คุณอาพร ก่มุ เทยี น แผนก PD (HRM&GA.MGR.) 02001560 คุณธวชั เกษรเพช็ ร แผนก AXLE คณุ สุกญั ญำ อนิ มนั่ (HRM Chief Staff) 04000095 คุณพรทนา เสาร์จันทร์ TSPK-E คณุ เพญ็ ประไพ แจ้งสำมสี (GA Chief Staff) คณุ อำนำจ ไทยทอง (HRM Staff) คาถามประจาเดือน พฤศจกิ ายน คณุ ณัฐกลุ พรเพยี รภกั ดี (HRM Staff) คณุ ธนพล รัศมธี รรม (GA Staff) คาถาม : ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดั ใหญ่ได้อย่างไร คณุ ทพิ ย์รัตน์ วงเสน (GA Staff) รีบส่งคาตอบมาทฝี่ ่ าย HRM คุณทนิ กร พืชคำ (SF Chief Staff) คณุ เพญ็ ทพิ ย์ จนิ นิกร (S&C Chief Staff) หมดเขตส่งคาตอบวนั ท่ี 25 พ.ย. 2565 จับสลากรายช่ือผู้โชคดี 3 รางวลั ประกาศรายช่ือผู้โชคดี จุลสารฉบับเดือน พ.ย. 2565 ติดต่อรับของรางวลั ทฝ่ี ่ าย HRM THAI SUMMIT PKK CO.,LTD จุลสาร TSPK-L & TSPK-E ปี ท่ี 13 ฉบบั ที่ 117 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565 THAI SUMMIT PKK ENGINEERING CO.,LTD We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook