Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ตัวชี้วัด ต 1.2 ม3-2 ชั้น ม.3 (1)

ตัวชี้วัด ต 1.2 ม3-2 ชั้น ม.3 (1)

Published by สาหานิ สาและ, 2022-11-14 15:28:08

Description: ตัวชี้วัด ต 1.2 ม3-2 ชั้น ม.3 (1)

Search

Read the Text Version

สรุปเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ตามมาตรฐานตัวชี้วัด ต 1.2 ม 3/2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 English สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


คำนำ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ถื อ ว่ า เ ป็ น ก ล ไ ก ที่ สำ คั ญ ใ น ก า ร ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง ห น่ ว ย งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนา คุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นหน่วย งานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยได้เล็งเห็นประโยชน์ ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ว ม ทั้ ง ใ ห้ ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ก า ร นำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภาระงานเกี่ยวข้องกับ การยกระดับคุณภาพในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการยกระดัคุณภาพผู้ เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จึงได้จัดทำสรุปเนื้อหา การสอนตามตัวชี้วัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาการ พัฒนาตามตัวชี้วัดทั้ง 4 สาระการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง ส า ม า ร ถ นำ ไ ป พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -ก-


สารบัญ เรื่อง หน้า คำนำ .....................................................................................ก สารบัญ ..................................................................................ข สารถึงครู สื่อถึงนักเรียน ................................................................ค ตั ว ชี้ วั ด / จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ง สรุปเนื้อหาตามมาตรฐาน ต 1.2 ม 3/2 ..............................................1 ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร / ผู้ ร ว บ ร ว ม / ผู้ อ อ ก แ บ บ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -ข-


# สารถึงครู # ถ้าครูต้องการที่จะทำให้นักเรียนทำ ข้อสอบระดับชาติ O-net ได้คะแนนสูง ครูควรจะศึกษาเรื่องดังนี้ น่ะค่ะ # สื่อถึงนักเรียน # ถ้านักเรียนต้องการที่จะทำให้นักเรียนทำ ข้อสอบระดับชาติ O-net ได้คะแนนสูง นักเรียนควรจะเรียนรู้เรื่องดังต่อไปนี้ น่ะค่ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -ค-ค-


ตัวชี้วัด ต 1.2 ม 3/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม จุดประสงค์ ผู้เรียนสามารถใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำอธิบาย อย่างเหมาะสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -1--


เนื้อหา การใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม การขอร้องให้คนอื่น ทำอะไรหรือช่วยอะไรนั้น ควรพูดให้สุภาพเข้าไว้ มิฉะนั้นแล้วอาจจะ ได้รับการปฏิเสธได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามการขอร้องมีหลายระดับ คือ ระดับธรรมดา สุภาพและสุภาพที่สุด หรือใน เรื่องที่ยากง่ายต่างกัน ฉะนั้น จะขอร้องให้ทำ หรือช่วยอะไรนั้น ควรใช้คำให้เหมาะสมกับระดับ เหตุการณ์นั้นๆ ในการขอร้องใช้คำได้หลายวิธี หลายประโยค ในที่นี่อาจจำแนกประโยคต่างๆ ที่ใช้ใน การขอร้องได้ดังต่อไปนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -2-


1. ประโยคคำสั่ง (Command) ประโยคคำสั่งเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยา ไม่มีประธาน เช่น - SIT DOWN. (นั่งลง) - OPEN THE WINDOW. (เปิดหน้าต่างด้วย) - DON’T DISTURB HER. (อย่ารบกวนเธอ) ประโยคชนิดนี้สร้างเป็นการขอร้องโดยการเติม PLEASE (โปรด กรุณา) เข้าไป อาจจะวางต้นประโยค หรือท้ายประโยคก็ได้ การขอร้องด้วยประโยคชนิดนี้ ถือเป็นการขอร้องโดยตรง นิยมใช้โดยทั่วไป โดย มีรูปประโยคดังนี้ PLEASE………….. กรุณา / โปรด …………….. / หรือ …………………… , PLEASE. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -3-


1. ประโยคคำสั่ง (Command) ตัวอย่าง PLEASE SIT DOWN. กรุณานั่งลง OPEN THE WINDOW, PLEASE. กรุณาเปิดหน้าต่างด้วย PLEASE DON’T DISTURB HER. กรุณาอย่ารบกวนเธอ PLEASE GIVE ME YOUR NAME. กรุณาบอกชื่อคุณด้วย DON’T PARK IN FRONT OF THE OFFICE, PLEASE. กรุณาอย่าจอดรถหน้าสำนักงาน PLEASE GET ME A CHAIR. กรุณาหาเก้าอี้ให้ฉันสักตัวด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -4-


2. ประโยคบอกเล่า (statement) การขอร้องอาจจะใช้เป็นรูปประโยคบอกเล่า ธรรมดาก็ได้ แม้จะถือว่าเป็นการแสดงความต้องการ ของผู้พูดเองขึ้นมาลอยๆ โดยใช้กริยาที่แสดงออกถึง ความต้องการ คือ WANT หรือ WOULD LIKE โดยการเติม PLEASE เข้าท้ายประโยค ใช้ WOULD LIKE เป็นการสุภาพกว่า และมีรูปประโยคดังนี้ I WANT …………, PLEASE. ฉันต้องการ……………….. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -5-


2. ประโยคบอกเล่า (Statement) ตัวอย่าง I WANT SOME WATER, PLEASE. ฉันต้องการน้ำบ้าง I WANT A PEN, PLEASE. ฉันต้องการปากกาด้ามหนึ่ง I WANT SOME DRINKS, PLEASE. ฉันต้องการเครื่องดื่มสักอย่าง I WOULD LIKE A CUP OF COFFEE, PLEASE. ฉันต้องการกาแฟสักถ้วย I WOULD LIKE THE RED ONE, PLEASE. ฉันต้องการอันสีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -6-


2. ประโยคบอกเล่า (Statement) เพื่อให้มีความหมายเป็นการขอร้องโดยตรง ในรูปประโยค บอกเล่า ใช้กริยา ASK หรือ REQUEST (ขอร้อง) ได้เลย หรือแสดง ความต้องการจะขอร้อง โดยนำด้วย WANT หรือ WOULD LIKE และตามด้วย INFINITIVE ดังโครงสร้างต่อไปนี้ I ASK YOU TO. ฉันขอร้องคุณให้ช่วย I REQUEST YOU TO. ฉันขอร้องคุณให้ช่วย I WANT TO ASK YOU TO. ฉันต้องการขอร้องคุณช่วย I WANT TO REQUEST YOU TO. ฉันต้องการที่จะขอร้องคุณให้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -7-


2. ประโยคบอกเล่า (Statement) ตัวอย่าง I ASK YOU TO OPEN THE WINDOW. ฉันขอร้องให้คุณช่วยเปิดหน้าต่าง I ASK YOU TO HELP ME WITH THIS. ฉันขอร้องคุณช่วยทำสิ่งนี้ด้วย I REQUEST YOU TO POST THESE LETTERS FOR ME. ฉันขอร้องคุณช่วยส่ง จ.ม.เหล่านี้ให้ด้วย I WOULD LIKE TO ASK YOU TO CALL HIM FOR ME. ฉันอยากขอร้องคุณช่วยโทรศัพท์ไปหาเขาให้ด้วย I WANT TO ASK YOU TO FIND HIS ADDRESS. ฉันต้องการให้คุณหาที่อยู่ของเขาให้ด้วย I WANT YOU TO SIT DOWN. ฉันอยากจะให้คุณนั่งลง I WOULD LIKE YOU TO GET ME A PEN. ฉันอยากขอร้องให้คุณหาปากกาให้สักด้ามด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -8-


3. ประโยคคำถาม (Question) การใช้รูปประโยคคำถามในการ ขอร้องนั้น ถือเป็นการขอร้อง โดยอ้อมเป็นการถามกลายๆ ว่า จะทำอย่างนั้นได้ไหม เป็นการแสดง ความเกรงใจในการขอร้องนั้นๆ ซึ่งนิยมใช้กันมาก รูปคำถามที่ใช้มาก คือ YES/NO QUESTION แต่อย่างไรก็ตาม คำถามประเภทอื่นก็ใช้ใน การขอร้องได้ เช่นกัน ประโยคคำถามต่างๆ ที่ใช้ในการขอร้องมีโครงสร้างดังนี้ > YES/NO QUESTION : CAN / WILL YOU…….., PLEASE? > COULD / WOULD YOU PLEASE……., (PLEASE)? > COULD / WOULD YOU KINDLY………..? > WOULD YOU BE SO KIND AS TO……..? > DO / WOULD YOU MIND………? > TAG QUESTION : ………,WILL YOU? ………,WON’T YOU? > WH- QUESTION : WHAT……., PLEASE? WHO………, PLEASE? (ECT.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -9-


3. ประโยคคำถาม (Question) INDIRECT QUESTION : I WONDER IF YOU…… I WONDER IF YOU’D MIND……. การใช้ประโยคคำถามชนิดต่างๆ ในการขอร้องนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ >>> ประโยค YES/NO QUESTION ใช้มากที่สุด เป็นทั้งการถามและ ขอร้องในตัวเสร็จว่าจะทำได้หรือไม่ จากโครงสร้างข้างบนนั้น มีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ - CAN YOU SIT DOWN, PLEASE? กรุณานั่งลงได้ไหม - WILL YOU MAKE ME A CUP OF COFFEE, PLEASE? ชงกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม - COULD YOU PLEASE TELL ME THE WAY TO THE AIRPORT? คุณจะกรุณาบอกหนทางไปสนามบินให้ฉันหน่อยได้ไหม - WOULD YOU KINDLY LEND ME THE BOOK FOR TWO DAYS? คุณจะกรุณาให้ฉันยืมหนังสือเล่มนี้สักสอง วันจะได้ไหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -10-


3. ประโยคคำถาม (Question) - WOULD YOU BE SO KIND AS TO POST THESE LETTERS FOR ME? คุณจะกรุณาส่งจดหมายเหล่านี้ให้ฉันด้วยได้ไหม - DO YOU MIND WASHING THIS GLASS? คุณล้างแก้วนี้ด้วยได้ไหม - WOULD YOU MIND CLOSING THE DOOR? คุณจะกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหม - WOULD YOU PLEASE TRANSLATE THIS SENTENCE FOR THEM? คุณจะกรุณาแปลประโยคนี้ให้พวกเขาหน่อยได้ไหม - CAN YOU HELP ME WITH THIS EXERCISE? คุณช่วยฉันทำแบบฝึกหัดนี้ได้ไหม - WILL YOU FIND THE MEANING OF THE WORD FOR ME? คุณจะหาความหมายคำนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม - WOULD YOU MIND GIVING ME HER NAME? คุณจะบอกชื่อเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -11-


ประโยค TAG QUESTION ตามปกติใช้เฉพาะชนิดที่ท่อนแรกเป็นรูปคำสั่งเท่านั้น บางครั้งอาจจะถือ ว่ายังเป็นคำสั่งอยู่นั้นเอง แต่ในที่นี่จัดเป็นการ ขอร้องอีกระดับหนึ่งไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนัก จากโครงสร้าง ข้างบนนั้น มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ - COME IN, WILL YOU? เข้ามาข้างในได้ไหม - CLOSE THE WINDOW, WON’T YOU? ปิดหน้าต่างด้วยได้ไหม - SIT DOWN, WON’T YOU? นั่งลงได้ไหม - SPEAK SLOWLY, WILL YOU? พูดช้าๆ ได้ไหม ประโยคเช่นนี้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยอ้อม ซึ่งมีความหมายสุภาพกว่าคำสั่ง โดยตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -12-


ประโยค WH-QUESTION เป็นรูปคำถามธรรมดา แล้วเติม PLEASE เข้าท้ายประโยค ถือว่าเป็นการขอร้องโดยอ้อมอีกแบบหนึ่ง เป็นการขอร้องระดับ ธรรมดา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ - WHAT’S YOUR NAME, PLEASE? คุณชื่ออะไรครับ - WHERE ARE YOU FROM, PLEASE? คุณมาจากไหนครับ - WHEN WERE YOU BORN, PLEASE? คุณเกิดเมื่อไรครับ - HOW OLD ARE YOU, PLEASE? คุณอายุเท่าไรครับ การขอร้องวิธีนี้ นิยมใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณไม่มากนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -13-


ประโยค INDIRECT QUESTION นิยมใช้ในการขอร้องเช่นกัน เป็น การขอร้องโดยอ้อม เช่นเดียวกับ YES/NO QUESTION ที่จริงแล้วประโยคชนิดนี้ ก็คือประโยคบอกเล่านั้นเอง กริยาที่นิยมใช้สำหรับประโยคชนิดนี้ ก็คือกริยาที่แสดงถึงความสงสัย ไม่แน่ใจ ได้แก่ WONDER (สงสัย) ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ - I WONDER IF YOU’D LEND ME THE TYPEWRITER. ไม่ทราบว่า คุณจะให้ฉันยืมเครื่องพิมพ์ดีดได้ไหม - I WONDER IF YOU COULD HELP ME WITH THIS? ไม่ทราบว่า คุณจะช่วยฉันทำสิ่งนี้ได้ไหม - I WONDER IF YOU WOULD MIND CHECKING THIS WORK. ไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาตรวจงานนี้หน่อยได้ไหม - I WONDER IF YOU WOULD MIND EXPLAINING THIS SENTENCE. ไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาอธิบายประโยคนี้หน่อยได้ไหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -14-


การตอบรับ (ACCEPTING) การตอบรับการขอร้อง คือสามารถกระทำได้ตามที่ขอร้องนั้น ใช้คำพูดได้หลายอย่างหลายระดับเช่นเดียวกับการขอร้องดังนี้ YES, OF COURSE. ตกลง, ได้เลย, แน่นอน CERTAINLY. ตกลง, ได้เลย, แน่นอน ALL RIGHT . ตกลง NOT AT ALL. ได้เลย, ไม่เป็นไร O.K. ตกลง, ได้เลย SURE ได้เลย WITH PLEASURE. ยินดี, ด้วยความยินดี I’D BE GLAD TO. ด้วยความยินดี NO, OF COURSE NOT. ไม่เป็นไร, ไม่รังเกียจ CERTAINLY NOT. ไม่เป็นไร ไม่รังเกียจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -15-


การตอบปฏิเสธ (REFUSING) อาจใช้ได้หลายคำเช่นกัน ควรปฏิเสธอย่างสุภาพ และให้เหตุผลที่ไม่อาจสนอง ความต้องการตามที่ขอร้องได้ ดังนี้ - I’M SORRY….. ขอโทษ…….. - I’M AFRAID…. ฉันเกรงว่า…… - I WISH I COULD BUT…… ฉันอยากจะทำให้ แต่ว่า…. ตัวอย่าง - I’M SORRY I DON’T KNOW. ขอโทษด้วย, ฉันไม่ทราบ - I’M AFRAID I AM NOT FREE AT THAT TIME. ฉันเข้าใจว่า ฉันคงไม่ว่างในเวลานั้น - I WISH I COULD BUT I HAVE TO HURRY BACK HOME. อยากจะทำให้เหมือนกัน แต่ว่าฉันต้องรีบกลับบ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -16-


ข้อสังเกต - การใช้กริยารูปอดีต (PAST) คือ COULD, WOULD ไม่มีความหมาย เป็นอดีต แต่แสดงถึงความสุภาพหรือเกรงใจว่า CAN และ WILL และใช้ WOULD LIKE สุภาพกว่า WANT - การขอร้องรูปคำถาม YES/NO นั้นแตกต่างจากคำถามธรรมดา โดย เติม PLEASE เข้าไปเพื่อแสดงการ ขอร้อง และตอบแตกต่างกัน โดยคำถามธรรมดาตอบ YES/NO แต่การขอร้องตอบ YES, OF COURSE หรือ I’M SORRY … ดังตัวอย่างต่อไปนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -17-


ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 1 2. นายสุวิทย์ เจะโซะ รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 1 3. นางสาวซารินดา บิณวาฮับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ยะลา เขต 1 4. นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 5. นายอาฟฟาน เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 6. นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 7. นางสาวนวภรณ์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 8. นางสาวนุชนารถ เหมเทพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 9. นางสาวนิรชา สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 10. นางอุษณีย์ ยาโกะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 11. นางสาวมารีณี เด่นสุมิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 12. นางทิวาพร ศรีเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 13. นางจรรยา นักทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 14. นายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 15. นายยะมะลูดิน นิยาแม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 16. นางสาวซากูรา หลงแซ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 17. นางสาหานิ สาและ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 18. นางสาวระติวรรณ สุขศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 19.นางสาวรสสุคนธ์ อัศวภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 20.นางฐิตินาฎ เชื้อทอง เจ้าพนักงานธุรการ 21.นางสาวฟูซีเย๊าะ ตาเล๊ะ พนักงานราชการ รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 1.นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 2.นางสาหานิ สาและ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 3. นางนูซูลฮานานี ดาแม ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา 4. นางสาวนิญาดา สาและ ครู โรงเรียนบ้านโฉลง 5. นางสาวรอซีด๊ะ เตมะ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ ออกแบบปก ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น นางสาหานิ สาและ นางรัชดา แดงโกเมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 -18-


English สพป.ยะลา 1


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook