Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ภาพกิจกรรมวินัยและการรักษาวินัย

ภาพกิจกรรมวินัยและการรักษาวินัย

Published by ptoomthong.pt, 2022-11-07 22:50:07

Description: ภาพกิจกรรมวินัยและการรักษาวินัย

Search

Read the Text Version

ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง พูดส่ือสารได้เหมาะสมกับ กาลเทศะต่อผู้เรียน ควบคุมอารมณ์ วางตัวเหมาะสมต่อความเป็นครู เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้เรยี น ใช้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง สุภาพ เข้าใจความ แตกต่างของนักเรียนแตล่ ะคน รปู ที่ ๑ ขา้ พเจ้าแสดงกริ ิยา ทา่ ทาง พูดสอ่ื สารดว้ ยความเปน็ กันเอง ยิ้มแยม้ แจม่ ใส ไม่พูดจาหยาบคาย รูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ วางตัวเหมาะสมกบั นักเรียนทุกคน


ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการส่ือสารได้เหมาะสมกับ กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง บุคคลอ่ืน ด้วยความเคารพ เช่นการกล่าวทักทายคาว่าสวัสดี และการกล่าวตอบรบั คาทักทาย เดินผ่านผู้ใหญ่ ด้วยความอ่อนนอ้ มถ่อมตน และเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ รูปที่ ๑ ข้าพเจา้ แสดงกริ ิยา ทา่ ทางอ่อมน้อมถอ่ มตน กลา่ วคาทักทาย และตอบ รบั คาทกั ทายอยเู่ สมอ ให้ความเคารพนบั ถือ และให้เกียรตทิ ุกคน


รปู ที่ 2 เขา้ รว่ มกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ รปู ที่ ๓ เขา้ ร่วมกจิ กรรมของทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ


ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎและยึดปฏิบัติตนเป็น พลเมืองท่ีดีของชาติ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อประเทศชาติให้แก่นักเรียน ชุมชนนาเจตคติที่ดีมาสอดแทรกระหว่างการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังให้ศิษย์ และไม่แสดงความคิดเห็นท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในโซเซียลเก่ียวกับ ประเทศชาติ รปู ที่ ๑ ข้าพเจา้ ปฏิบัติตนเปน็ พลเมืองที่ดขี องชาติ โดยการเขา้ ร่วมกจิ กรรม เคารพธงชาตหิ นา้ เสาธงตอนเชา้


รูปที่ 2 ขา้ พเจา้ สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจ พรอ้ มท้งั ปลกู ฝังเจตคติเก่ียวกับ ประเทศชาติ ระหวา่ งการจดั กจิ กรรมการเรียนรใู้ หแ้ ก่นกั เรยี น รปู ที่ ๓ ขา้ พเจ้าจัดกิจกรรมการเรยี นรู้เก่ยี วกบั การแสดงความคดิ เห็นบน โซเซยี ลมเี ดีย เพอื่ ใหน้ ักเรียนแสดงคดิ เหน็ ไดอ้ ย่างเหมาะสมเก่ียวกับประเทศชาติ


ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของการเป็น ขา้ ราชการ รักษาระเบียบวินยั ทัง้ ในและนอกเวลาราชการ ครองตนอย่างเครง่ ครัด ปฏิบัติตามคาสั่งราชการ ปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่เคยกระทาความผิดเก่ียวกับ วินัยตา่ ง ๆ รปู ท่ี ๑ ข้าพเจา้ เข้าปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามเวลา เตม็ เวลาท่รี าชการกาหนด และไม่กระทาผดิ ทางวินัย


ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ความเป็นข้าราชการครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน รูปที่ ๑ ข้าพเจ้าปฏบิ ัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑข์ องข้าราชการครู มกี ารตอ่ ใบ ประกอบวิชาชีพออนไลนผ์ ่านเวบ็ ไซต์ https://www.ksp.or.th ทุกครง้ั


รปู ที่ 2 ข้าพเจา้ มกี ารพฒั นาตนเองอยูเ่ สมอ โดยการเข้ารบั เตรยี มความพร้อม และพฒั นาอย่างเขม้ ในตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย ทุก ๖ เดือน รปู ที่ ๓ ข้าพเจา้ จดั ทารายงานการประเมินผลการปฏบิ ตั งิ านของขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ใหแ้ กผ่ ้บู รหิ ารรับทราบ


ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยท่ีเป็นข้อห้าม ข้อปฏิบัติอย่างเครง่ ครัด เชน่ การย่ืนภาษี มีใบขับข่ี การสวมหมวกกนั นอ็ ค ไมเ่ ล่นการพนันทุกรปู แบบ รูปที่ ๑ ข้าพเจ้าปฏิบัตติ ามกฎหมาย โดยการสวมหมวกกนั น็อคทุกคร้ัง ในการขบั ขี่รถจักรยาน และรัดเข็มขดั เสมอในการขับขร่ี ถยนต์


รูปท่ี 2 ข้าพเจ้าปฏบิ ัติตามกฎหมาย โดยการไม่สนับสนนุ ส่งเสรมิ และเขา้ ร่วมการเล่นการพนันทกุ ชนดิ รูปที่ ๓ ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ติ นตามกฎหมาย โดยการดูหนงั ถกู ลิขสิทธผ์ิ า่ นเวบ็ ไซต์ หรอื โรงภาพยนตร์ และไมส่ นับสนนุ การดูหนังเถ่ือนทกุ รปู แบบ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook