Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

Published by ptoomthong.pt, 2022-11-07 22:38:45

Description: รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

Search

Read the Text Version


๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ โรงเรยี นบ้านลงั กาประชาสรรค์ สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาลพบุรี เขต ๒ ๑. ข้อมูลผขู้ อรับการประเมิน ชอื่ -นามสกลุ : นางสาวปอ้ มเพชร ตมุ้ ทอง วนั /เดือน/ปเี กิด: ๑๐ กนั ยายน ๒๕๓๙ อายุ: ๒๖ ปี ท่อี ยู่ปัจจุบัน ๓๔ หมู่ ๔ ตาบลช่องสาลกิ า อาเภอพฒั นานคิ ม จงั หวัดลพบุรี เริม่ เข้ารบั ราชการครตู าแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย: ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สถานศกึ ษา: โรงเรยี นบ้านลงั กาประชาสรรค์ ๒. ประวตั ิการศกึ ษา วชิ าเอก ปีท่สี าเรจ็ การศกึ ษา สถานศกึ ษา วฒุ กิ ารศึกษา คอมพวิ เตอร์ศึกษา ๒๕๖๓ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เทพสตรี วทิ ย์-คณิต ปรญิ ญาตรี วิทย์-คณิต ๒๕๕๘ โรงเรยี นพิบูลวทิ ยาลยั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย - มธั ยมศึกษาตอนต้น ๒๕๕๕ โรงเรียนวินิตศกึ ษา ประถมศกึ ษา ๒๕๕๒ โรงเรียนงามมศี รีพัฒนา ๓. ประวัตกิ ารทางาน ตาแหน่ง สอนชั้น/ระดบั สถานท่ีทางาน วัน-เดอื น-ปี ครูพ่เี ลี้ยงเด็กพิการ ป.๑-ม.๑ โรงเรยี นพรหมรังษี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ครูผ้ชู ่วย ป.๑ – ป.๖ โรงเรยี นบา้ นลังกาประชาสรรค์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕


๓ ๔. ภาระงานสอน ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่การสอนปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕ มหี น้าท่ีในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการใกล้เคียง เพ่ือการมีส่วน ร่วมในการพฒั นาและส่งเสริมศักยภาพของผ้เู รยี นอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับ มอบหมายให้ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซง่ึ มีรายละเอียดดังนี้ ภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ ที่ รายวิชา ระดับชนั้ จานวนผู้เรียน จานวน/ช่ัวโมง ๑ ภาษาไทย ป.๑,ป.๒ 15 ๒ คณติ ศาสตร์ ป.๑,ป.๒ 15 ๓ วิทยาศาสตร์ ป.๑,ป.๒ 15 ๔ ภาษาองั กฤษ ป.๑,ป.๒ 15 ๕ สงั คมศึกษา ป.๑,ป.๒ 15 ๖ สุขศกึ ษา ป.๑,ป.๒ 15 ๗ ศิลปะ ป.๑,ป.๒ 15 ๘ วทิ ยาการคานวณ ป.๑,ป.๒ 15 ๙ การงานอาชพี ป.๑,ป.๒ 15 ๑๐ คอมพวิ เตอร์ ป.๑–ป.๖ 32 ๕. การปฏิบตั ิงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย /หนา้ ท่ีพเิ ศษ ข้าพเจ้านางสาวป้อมเพชร ตุ้มทอง ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ี ในสถานศึกษา ท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ และงานพิเศษอ่ืนๆ โดยยึดหลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ คอยใหค้ าปรึกษาแกน่ กั เรยี น รบั ผิดชอบตอ่ การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงการติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรม และปัญหาข้องผู้เรียน เพื่อหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอยา่ งใกล้ชดิ และส่งเสรมิ ผ้เู รยี นอยา่ งเปน็ ระบบ โดยมีรายละเอยี ดดังน้ี


๔ ๑. ปฏบิ ัติหน้าท่คี รปู ระจาช้นั นักเรียนช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๑ และ ๒ ๒. ปฏิบตั ิหน้าทค่ี รเู วรประจาวันองั คาร ๓. ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่หี วั หน้างานวชิ าการ ๔. ปฏบิ ตั หิ นา้ ทก่ี ลุ่มงานบรหิ ารงบประมาณเป็นเจ้าหนา้ ที่ การเงิน ข้าพเจ้า นางสาวป้อมเพชร ตุ้มทอง ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา ระดบั ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ ๑ และ ๒ ซึ่งมีหน้าท่ี ดังน้ี ๑. กากับ ดูแล ติดตาม อบรมส่ังสอนนักเรียนในระดับชั้นด้านความประพฤติให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะ ที่ พึงประสงค์ ๒. ประสานงานกับครู ผู้ปกครองและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านการ เรียน และความประพฤติ ๓. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ การรู้จัก นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม/พัฒนานักเรียน การป้องกัน/แก้ไขปัญหาของนักเรียน และการส่งตอ่ ๔. ดาเนนิ การเยี่ยมบา้ นนกั เรยี น การประชมุ ผู้ปกครองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน สถานศึกษา ๕ กากับ ดูแล ติดตามและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนตามท่ีทางโรงเรียนได้ มอบหมาย ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมระดับช้ัน กิจกรรมภายในและภายนอก โรงเรยี นอน่ื ๆ ตามวาระ ๕. กากับ ควบคุมดแู ล การรักษาหอ้ งเรยี นและอปุ กรณต์ ่างๆ ใหส้ ะอาดและเปน็ ระเบยี บ ๖. รางวลั และความภาคภมู ใิ จ ๑. ประเมินโรงเรยี นคณุ ธรรม ระดับ ๒ ดาว


๕ รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านลงั กาประชาสรรค์ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัติตน เกณฑก์ ารประเมิน บันทึกผลการปฏบิ ัติงาน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมูล ๑.วนิ ยั และการรักษาวนิ ยั ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ ๑. ภาพกิจกรรม ๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง การสื่อสารเหมาะสม ๒. สอบสัมภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร กริยา ท่าทาง และการส่ือสารได้ กับกาลเทศะต่อผู้เรียน ประพฤติ เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรยี น ปฏบิ ัตติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ีแก่ศษิ ย์ ๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ ๑. สมุดลงเวลาการปฏบิ ตั งิ าน กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้ ๒. สมดุ บันทกึ การเข้าสอน เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ล เ ท ศ ะ ต่ อ เหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อน ๓. สอบสัมภาษณ์ครู ผูบ้ ริหาร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น ร่วมงานผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ๔. ภาพกจิ กรรม ผปู้ กครอง และบคุ คลอนื่ เชน่ การพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อม เชื่อฟังและปฏิบัติตาม คาสง่ั ของผู้บังคับบญั ชา ๑.๓ การมีเจตคติเชิงบวกกับ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม ๑. สอบสมั ภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร ประเทศชาติ จริยธรรม การเป็นครูท่ีประกอบด้วย ๒. ภาพกิจกรรม คุณงามและความดี ซ่ึงกระทาด้วย ความสานึกในจิตใจ เช่น ความ เสียสละ มีน้าใจ ความเกรงใจ ความ ยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ การมี มารยาทที่งดงาม ความรักและความ เมตตาต่อศิษย์เพื่อเป็นกาลังสาคัญใน การขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มี คุณภาพและพัฒนาประเทศชาติให้มี ความเจริญกา้ วหน้า


๖ เกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มูล ๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ๑. สอบสมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธี ๒. ภาพกจิ กรรม ขา้ ราชการ ปฏิบัติราชการ โดยเป็นบุคคลท่ี เ ค า ร พ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทาตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีหลัก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ค รู อ ย่ า ง ชดั เจนยตุ ิธรรม ๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ๑. สรปุ รายงานผลการเข้าร่วม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น และกระทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อ กจิ กรรม ข้าราชการครู ตนเองและสังคม โดยใช้เหตุผลและ ๒. บนั ทึกขอ้ ความรายงานผลการ วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือก เข้ารว่ มกจิ กรรม ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จน บรรลุเป้าหมายหน้าที่ข้าราชการ ใน ฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี ยึดมั่นในหลัก คุณธรรมในการชว่ ยเหลอื ผอู้ นื่ ๑.๖ การปฏบิ ัติตามกฎหมาย ข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้าม ๑. สมุดลงเวลาการปฏบิ ตั ิงาน และข้อข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ ๒. สมดุ บันทกึ การเข้าสอน เสมอ เพื่อมิให้กระทาความผิดทาง ๓. สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร วนิ ยั ราชการ ๔. ภาพกจิ กรรม


๗ เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มูล ๒. คณุ ธรรม จริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม ๑. ภาพกจิ กรรม ๒.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา จริยธรรม ประกอบด้วยคุณงามและ ท่นี บั ถืออย่างเครง่ ครดั ความดี ซึ่งกระทาด้วยความสานึกใน จิตใจ เช่น มีการยึดหลักธรรมพรหม วิหาร ๔ คอื ๑. เมตตาตอ่ ศษิ ย์ ๒. มคี วามกรณุ าตอ่ ศษิ ย์ ๓. มีมุฑิตาจติ ๔. มอี ุเบกขา ๒ . ๒ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ส่ ง เ ส ริ ม ข้าพเจ้าดารงตนตามหลักธรรมทาง ๑. สอบสมั ภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับ พระพุทธศาสนา และปฏิบัติตาม ๒. ภาพกจิ กรรม ถืออย่างสมา่ เสมอ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน ค่านิยมของสังคม ทาให้ข้าพเจ้า สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อยา่ งมีความสุข ๒.๓ การเห็นความสาคัญ เข้าร่วม ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความ ๑. สอบสัมภาษณ์ครู ผ้บู รหิ าร ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรม ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน ๒. ภาพกิจกรรม ท่ี แ ส ด ง ถึ ง จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี กจิ กรรมต่างๆ ท่ีชุมชนจัดขึน้ วฒั นธรรมท้องถิน่ หรอื ชุมชน


๘ เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล ๒.๔ การเห็นความสาคัญ เข้าร่วม ข้าพเจ้าเคารพธงชาติและร่วม ๑. สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร สง่ เสรมิ สนับสนุน กิจกรรมที่แสดง พิธีกรรมหน้าเสาธงทุกเช้ามิได้ขาด ๒. สงั เกตพฤติกรรม ถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของ จนเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาของ ชาติ นักเรียนและเพื่อนร่วมงาน แต่งกาย ชุดพื้นเมืองรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ๒. ๕ กา ร มี จิ ตบ ริ ก า รแ ล ะ จิ ต ข้าพเจ้าให้มีความเต็มใจที่จะ ๑. สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร สาธารณะ ให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มา ๒. สงั เกตพฤติกรรม ติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วย ความเต็มใจและมีจิตอาสาในการ ร่วมงานกับทางชุมชน ๒.๖ การต่อต้านการกระทาของ ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักธรรมคาสอน ๑. สอบสมั ภาษณค์ รู ผูบ้ ริหาร บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อ ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ เ ป็ น ๒. สังเกตพฤติกรรม ความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบ แบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ เพื่อน เชิงลบต่อสังคมโดยรวม ร่วมงาน และบุคคลอื่นๆ ดารงชีพ ตามสายกลาง ๓. จรรยาบรรณวชิ าชพี ครู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับ ๑. ภาพกจิ กรรม ๓ . ๑ ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ แ ล ะ ความเป็นครู ตามจรรยาบรรณ ๒. บนั ทกึ ขอ้ ความรายงานผลการ บุคลิกภาพอย่างต่อเน่ือง วิชาชีพครู และมีการพัฒนาตนจน เขา้ รว่ มกิจกรรม เปน็ ทยี่ อมรบั ในสถานศึกษา ๓. คาสงั่ ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี ๔. สอบสัมภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร


๙ เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มลู ๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดย ๑. ภาพกจิ กรรม สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อ โดยมีการติดตาม การเมอื งของไทย และนานาชาติใน ข่าวการเคล่ือนไหวทางการศึกษาใน ปจั จบุ นั เร่ืองความกา้ วหนา้ ในวิชาชีพอยู่เสมอ เพ่ือจะได้นามาวางแผนและปรับตัว เพอื่ ความกา้ วหน้าในวิชาชพี ๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหา ข้าพเจ้าเหน็ คุณค่าและความสาคัญ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน ผลประโยชนท์ ี่ไมถ่ กู ตอ้ ง ของการเป็นครูท่ีดีอยู่เสมอ โดยมี ครู นกั เรยี น ผปู้ กครอง ความรกั และศรทั ธาในวิชาชีพครู พึง ๒. ภาพกจิ กรรม กระทาตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ ศิษย์ท้ังทางตรงและทางออ้ ม ๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหา ข้าพเจ้าเห็นคณุ คา่ และความสาคัญ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน ผลประโยชนท์ ไ่ี ม่ถกู ต้อง ของการเป็นครูท่ีดีอยู่เสมอ โดยมี ครู นักเรียน ผูป้ กครอง ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึง ๒. ภาพกจิ กรรม กระทาตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ ศิษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ๓.๔ การมุ่งม่ันต่อการพัฒนา ขา้ พเจ้าม่งุ ม่นั ในการทางาน โดยไม่ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน ความรคู้ วามสามารถของผเู้ รยี น มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ครู นกั เรียน ผู้ปกครอง ที่เกิดข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี ๒. ภาพกิจกรรม กาหนดไว้ ๓.๕ การให้ความสาคัญต่อการเข้า ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุม/การ ๑. สรุปรายงานผลการเข้าร่วม ร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ อบรม สัมมนา ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการอบรมตา่ งๆ เก่ี ย ว ข้อ ง กั บ วิช า ชี พ ครู อ ย่ า ง การศกึ ษาอยู่เสมอ และทาการบันทึก ๒. ภาพกจิ กรรม สมา่ เสมอ สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วนา ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ม า พั ฒ น า ต น เ อ ง ๓. บนั ทึกขอ้ ความรายงานผลการ ผู้เรียน และรายงานผลให้ผู้บริหาร เขา้ รว่ มกิจกรรม รับทราบอย่เู สมอ


๑๐ เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมูล ๓.๖ รกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาใน ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน สง่ เสริม สนับสนนุ ใหบ้ ริการผู้เรียน วิชาชีพครู พึงกระทาตนให้เป็น ครู นักเรยี น ผปู้ กครอง ทกุ คน ดว้ ยความเสมอภาค แบบอย่างท่ีดีต่อศิษย์ทั้งทางตรงและ ๒. ภาพกจิ กรรม ท า ง อ้ อ ม ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ช่วยเหลือศษิ ย์เสมอมา ๓.๗ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ี ข้าพเจ้าดารงตนด้วยความสุภาพ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหาร เพ่ือน อ่อนน้อม สารวมในกิริยามารยาท ครู นักเรียน ผปู้ กครอง ร่วมงาน ผูป้ กครอง ชมุ ชน และการแสดงออกด้วยปิยวาจา แต่ง ๒. ภาพกิจกรรม กายสะอาด เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ๓.๘ การไม่ปฏิบตั ิตนที่ส่งผลเชิงลบ ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน ตอ่ กายและใจของนกั เรยี น วิชาชีพครูอยา่ งเคร่งครัด ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ๒. ภาพกจิ กรรม ๓.๙ การทางานกับผู้อ่ืนได้โดยยึด ข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีได้รับ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน หลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกัน มอบหมายใหค้ วามรว่ มมือกับคณะครู ครู นกั เรียน ผ้ปู กครอง และกัน ในการทากิจกรรมต่างๆ ทั้งในและ ๒. ภาพกจิ กรรม นอกสถานศึกษาด้วยความเตม็ ใจ ๓.๑๐ การใช้ความรู้ความสามารถ ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีในการ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน ที่มีอยู่ นาให้เกิดความเปล่ียนแปลง ถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้กับนักเรียน ครู นกั เรียน ผู้ปกครอง ในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียน พยายามศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ๒. ภาพกิจกรรม หรือชุมชนในด้านใดด้านหน่ึง(ด้าน ติดตามข่าวสาร เข้าอบรม เพ่ือนามา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ ปัญญา และสง่ิ แวดล้อม) นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมี ความรู้ ทักษะ และทันต่อเหตุการณ์ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ไ ป พั ฒ น า ชุมชนและทอ้ งถ่นิ


๑๑ เกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมูล ๓.๑๑ การยึดมั่นในการปกครอง ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี สถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครู นกั เรียน ผู้ปกครอง พระมหากษตั ริยท์ รงเป็นประมขุ ยึ ด มั่ น ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ๒. ภาพกิจกรรม ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ประพฤติตนให้เป็น สมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรบั ผิดชอบตอ่ สังคม ชว่ ยเหลือ เพอื่ นร่วมงานโดยไม่หวงั ผลประโยชน์ และสงิ่ ตอบแทนใดๆทัง้ ส้นิ ๔. การดารงชีวิตตามหลักปรัชญา ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ ครู ผู้ปกครอง ๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ พอเพียง น้อมนาหลักปรัชญาของ ๒. ภาพกจิ กรรม หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน ชวี ติ ประจาวนั ๔.๒ มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้านาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ พอเพียงมาสอดแทรกในใบงานของ ครู ผู้ปกครอง ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ใน นักเรียน พบว่านักเรียนมีความรู้ ๒. ภาพกิจกรรม หอ้ งเรียน ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาหลัก ของความพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว บน เงอ่ื นไขของความรู้คคู่ ุณธรรม ๔.๓ มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้าดาเนินชีวิตโดยยึดหลัก ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น ครู ผู้ปกครอง ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ท า ง า น ใ ห้ มี ๒. ภาพกจิ กรรม มอบหมายอน่ื ประสิทธิภาพ


๑๒ เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล ๔.๔ มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้าดาเนินชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนิน เพื่อนครู ผูป้ กครอง ประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิต ชวี ิต ๒. ภาพกจิ กรรม ของตนเอง ๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนา ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ศิษย์ ใช้ชีวิตบนสายกลาง ยึดหลักปรัชญาของ เพ่ือนครู ผปู้ กครอง พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตและ ๒. ภาพกิจกรรม ภารกิจต่างๆหรือการดารงชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเองอย่าง ของตน ต่อเนอื่ ง ๕. จิตวญิ ญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ๑. แผนการจดั การเรยี นรู้ ๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและ เต็มความสามารถ เต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการ ๒. สอบสัมภาษณค์ รู สอนเต็มเวลา ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่าเสมอ โดยมีการวางแผน จัดทา จัดหาสื่อ กิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น ผู้บรหิ าร สาคัญ และปรับปรงุ พฒั นางานการสอนอย่เู สมอ ๓. ภาพกจิ กรรม ๔. บันทึกการลงเวลามา ปฏิบัตริ าชการ ๕.๒ การตระหนักในความรู้ ข้าพเจ้าตระหนักถึงหน้าท่ีของครู ในเร่ืองงาน ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และทักษะท่ีถูกต้องรวมถึงส่ิงท่ี สอน คือ มีการเตรียมการสอนและวางแผนการ เพือ่ นครู ผปู้ กครอง ดๆี ใหก้ ับผ้เู รยี น สอน งานครู คือ ครตู อ้ งรับผิดชอบงานด้านต่าง ๒. ภาพกิจกรรม ๆ ท่ีทาให้องค์กรก้าวหน้า งานนักศึกษา คือ ให้ เวลาในการอบรม สง่ั สอน


๑๓ เกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัติงาน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู ๕.๓ การสร้างความเสมอภาคเป็น ขา้ พเจา้ เรียนรูแ้ ละศึกษาผู้เรียนเป็น ๑. การเยี่ยมบ้านนักเรียน ธรรมกับผ้เู รียนทกุ คน รายบุคคล แล้วนาผลที่ได้ไปใช้ในการ ๒. การศึกษานักเรียนเป็น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ รายบุคคล เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๓. สมั ภาษณน์ ักเรียน ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรยี นทีด่ ีขึน้ ๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจาก ข้าพเจ้าต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีใน การ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน อคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ถา่ ยทอดความรใู้ ห้แกน่ ักเรียน เพื่อให้ ครู ผปู้ กครอง ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ ตาม นักเรียนประสบความสาเร็จ ตาม ๒. ภาพกจิ กรรม ศักยภาพ ความสนใจ ความต้ังใจ ศกั ยภาพ ความสนใจหรอื ความตง้ั ใจ ๕.๕ การเป็นท่ีพ่ึงให้กับผู้เรียนได้ ขา้ พเจ้าเสียสละเวลาตนเอง มีความ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน ตลอดเวลา มุ่งมานะคอยช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษา ครู ผ้ปู กครอง เกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียน เป็น ๒. ภาพกิจกรรม กาลงั ใจและใหค้ าแนะนาเสมอมา ๕.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริม การ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยจิต ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน ใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด วิญญาณ ทาให้เกิดความรัก ศรัทธา ครู ผู้ปกครอง ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างท่ีดีของ และยึดม่ันในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ ๒. ภาพกจิ กรรม ผู้เรียน มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทางาน ประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เอาใจใส่ ดูแล และหวังดตี อ่ ศิษย์ ๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการ ข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับราชการ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน จดั การเรียนรูใ้ หก้ ับผเู้ รยี น ท้ังใจหรือนอกเวลาราชการ จนกว่า ครู ผปู้ กครอง นักเรียนจะมีความรู้อย่างเต็มเป่ียม ๒. ภาพกิจกรรม เสียสละท้ังเวลาและทุนทรัพย์ เพื่อ ผลจะเกดิ กบั นกั เรยี นและสังคม


๑๔ เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู ๖. จิตสานกึ ความรบั ผดิ ชอบใน ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน วชิ าชพี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ครู ผู้ปกครอง ๖.๑ การมีเจตคติเชิงบวกกับ ยึ ด ม่ั น ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ๒. ภาพกิจกรรม วชิ าชีพ ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ เปน็ ประมขุ ๖. ๒ การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและ ต่างๆ เพ่ือนาความรู้มาผลิตสื่อการ ๒. ภาพกจิ กรรม ให้สงั คมยอมรับ สอนและนามาพฒั นาวิชาชีพต่อไป ๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการ ข้าพ เจ้ าป ระ พฤติ ตน ให้ เป็ น ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน รักษาภาพลกั ษณ์ในวชิ าชีพ สมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ครู ผปู้ กครอง มีความรบั ผิดชอบตอ่ สังคม ช่วยเหลือ ๒. ภาพกิจกรรม เพ่อื นร่วมงานโดยไม่หวงั ผลประโยชน์ สิ่งตอบแทนใดๆ ยึดหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี ๖.๔ การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วม ข้าพเจ้าคอยให้คาปรึกษาแนะนา ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อน วิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะ ผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตน ครู ผปู้ กครอง เกิดภาพลักษณ์เชิงลบตอ่ วชิ าชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติ ๒. ภาพกิจกรรม ตนตามจรรยาบรรณวชิ าชีพครู ๖.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่ง ครู ผปู้ กครอง ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของ วิชาชีพ มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการทางาน ๒. ภาพกิจกรรม เพ่อื นรว่ มงานและสังคม ปร ะ พฤ ติ ต นเ ป็ น แบ บ อ ย่า ง ที่ ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ร่วมงาน ปรับปรุงในส่วนที่ตนเอง บกพร่องให้ดีมากข้นึ กวา่ เดมิ


๑๕ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมูล ๑.การจัดการเรยี นการสอน การวเิ คราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ๑. แผนการจดั การเรียนรู้ ๑.๑ ก ารนา ผลกา รวิเค ราะ ห์ และตัวบ่งช้ีตามหลักสูตรแกนกลาง ๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา หลักสตู ร มาตรฐานการเรียนรู้ และ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ขน้ั พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ มาใช้ใน ๒ ๕ ๕ ๑ ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า การจัดทารายวิชาและออกแบบ ข้าพเจ้าได้ศึกษาเตรียมการสอนให้ หน่วยการเรยี นรู้ ค ร อ บ ค ลุ ม เ น้ื อ ห า เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ผลสัมฤ ทธิ์ทาง การเรี ยนจัดท า แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญและครอบคลุม เนอ้ื หาทุกหนว่ ยการเรยี น ๑.๒ การออกแบบการจัดการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ๑. แผนการจดั การเรยี นรู้ เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ๒. สอ่ื การสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และตัวช้ีวัด เพื่อเตรียมการสอนให้ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ จ า วิ ช า ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดทา สมรรถนะทสี่ าคัญตามหลกั สตู ร แผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ ครบและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วย การเรียน และจดุ ประสงค์การเรยี นรู้ ๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ๑.นวตั กรรมเทคโนโลยี อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ส า คั ญ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี ๒. สอ่ื การสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย แบบบูรณาการ เรียนรู้ หลากหลาย เนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สาคญั จากประสบการณจ์ ริง ลงมือปฏิบัติ ๑.๔ การเลอื กและใช้สอ่ื เทคโนโลยี เทคโนโลยีการศึกษาทาให้การ ๑. บันทึกหลังแผนการจัดการ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ เรียนการสอน มีความหมายมากข้ึน เรยี นรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ รี ย น ไ ด้ ๒. แบบบนั ทึกพฤติกรรม กว้างขวาง เรียนได้เร็วข้ึน ทาให้ ผสู้ อนมเี วลาให้ผู้เรียนมากขน้ึ


๑๖ เกณฑ์การประเมิน บนั ทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู ๑.๕ การวัดและประเมินผลการ การวัดและประเมินผล หลังจากท่ี ๑. บันทึกหลังแผนการจัดการ เรยี นรู้ ด้วยวธิ ีการทีหลากหลาย ข้าพเจ้าจัดการเรยี นร้ไู ด้ทาการบันทึก เรยี นรู้ ผลการจัดการเรยี นร้ใู นแตล่ ะหน่วยไว้ ๒. แบบบันทึกพฤติกรรม ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาหา สาเหตุและปัญหาที่เกิดข้ึนในหน่วย เพ่ือนามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ เรยี นการสอนคร้งั ตอ่ ไป ๑.๖ คณุ ภาพของผเู้ รียน ได้แก่ การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออก ๑. แผนการจัดการเรยี นรู้ ๑. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ ถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ๒. สือ่ การสอน ผูเ้ รยี น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ๓. ผลงานของนกั เรยี น ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาการ ตามวัย มีคุณลักษณะท่ี ของผู้เรียน พึงประสงค์ ๒. การบริหารจดั การช้นั เรยี น บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นส่วน ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือน ๒.๑ การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม หนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ ครู ผู้ปกครอง การเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะ สนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจใน ๒. สภาพหอ้ งเรียน ชีวิตและพัฒนาผู้เรยี น การเรียน รู้ สร้างบ รรยากาศ ท่ี ๓. ปา้ ยนิเทศ ผลงานของนักเรยี น อบอุน่ และเอื้อตอ่ นกั เรยี น ๒.๒ การดาเนินการตามระบบดูแล ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ ๑. แบบบนั ทึกการออกเยี่ยมบา้ น ช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษา นักเรียน ศึกษา สารวจ ติดตาม นักเรยี น รวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๒. แบบสารว จการแต่งกาย เพอ่ื แกป้ ญั หาและพฒั นาผูเ้ รยี น โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และ นกั เรียน ดาเนนิ การช่วยเหลอื นักเรียน ๒.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ๑. แบบบนั ทกึ คุณลักษณะ อันพึง มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ ผเู้ รยี น การอบรมคณุ ธรรม จริยธรรม ประสงค์ท้ัง ๘ ดา้ น อันพงึ ประสงค์ และคา่ นิยมท่ีดงี าม ในทกุ การจดั กิจกรรม ๒. สมั ภาษณ์นักเรียน ๓. ภาพกิจกรรม


๑๗ เกณฑก์ ารประเมิน บันทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล ๓.การพฒั นาตนเอง ข้าพเจ้าหมั่นศึกษา พัฒนาตนเอง ๑. สรุปรายงานผลการเข้ารว่ ม ๓.๑ การพฒั นาตนเองเพ่ือให้มี อยู่เสมอ ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม อบรม ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะดว้ ย หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒. บันทกึ ข้อความรายงานผลการ วิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน เข้ารว่ มอบรม อย่างตอ่ เนอ่ื ง ๓.๒ การมีส่วนร่วมในชุมชนการ ข้าพเจ้าแลกเปล่ียนเรียนรู้และ ๑. สอบสมั ภาษณผ์ ูบ้ รหิ าร เพื่อน เรยี นรู้ หาแนวทางในการแกไ้ ขปญั หาร่วมกัน ครู ผู้ปกครอง กับครู ผูบ้ ริหาร ผปู้ กครอง เพ่ือนร่วม ๒. หนงั สือคาสงั่ หนังสือขอบคณุ วชิ าชพี ๓. ภาพกจิ กรรม ๔. การทางานเปน็ ทมี สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ เพ่ือท่ีจะ ๑. สอบสัมภาษณ์ผูบ้ ริหาร เพ่ือน ๔.๑ หลักการทางานเปน็ ทมี บรรลเุ ปา้ หมายรว่ มกันมีวัตถุประสงค์ ครู ผู้ปกครอง ต้องชัดเจนในการทางาน เพื่อให้ได้ ๒. ภาพกิจกรรม ผลลัพธท์ ด่ี ี มคี ณุ ภาพ ๓. เกยี รติบัตร ๔.๒ การพฒั นาทีมงาน ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์กร ๑. สอบสัมภาษณ์ผู้บรหิ าร เพ่ือน วิชาชีพท้ังใน-นอกองค์การจัดข้ึน ครู ผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนา ๒. ภาพกิจกรรม ส่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด จ น ส ร้ า ง เครือข่ายการทางวิชาการในรูปแบบ ตา่ งๆ ๕. งานกิจกรรมตามภารกิจ ขา้ พเจา้ มีความกระตอื รือร้นในการ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ในหน้าท่ี บริหารงานของสถานศกึ ษา ทางานท่ีได้รับมอบหมายจากงาน พิเศษ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจภาระงาน บริหารวิชาการ เพื่อให้งานสาเร็จ ๒. คาสง่ั แตง่ ต้งั คณะกรรมการ งานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน ลุล่วงไปได้ด้วยดี บริหารท่ัว ไปหรืองานบริหาร วิ ช า ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ ง า น บริหารทรัพยากรบุคคล และมีส่วน ร่วมปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม


๑๘ เกณฑ์การประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู ๖. การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ๑. ส่อื PowerPoint ๖ . ๑ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า แ ล ะ เทคโนโลยีและนาเทคโนโลยีมาให้ใน ๒. ใบความรู้/ใบงาน เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตาม การจัดการเรียนการสอน เช่น ส่ือ หน้าท่แี ละความรับผดิ ชอบ มัลติมีเดีย ส่ือการสอน PowerPoint ๓. สอ่ื มลั ติมเี ดีย คอมพิวเตอร์จึงช่วยในการเรียนการ สอน ชว่ ยให้การเรียนการสอนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถ ทาความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน และสามารถศึกษาได้อยา่ งรวด


๑๙ ภาคผนวก


๒๐ ภาพกจิ กรรม


๒๑ ภาพกจิ กรรม


๒๒ ภาพกจิ กรรม


๒๓ ภาพกจิ กรรม


๒๔ ภาพกจิ กรรม


๒๕ ภาพกจิ กรรม


๒๖ หนังสอื คาสงั่ ทางราชการ


๒๗ ทะเบียนคาสงั่ ที่คาส่งั เรือ่ ง วัน เดอื น ปี คาสั่ง หมายเหตุ (ลงช่อื ) ……………………………….. ผู้รบั รอง (……………………………) ตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรยี น………………….


๒๘ เกียรติบัตร


๒๙


๓๐


๓๑


๓๒


๓๓


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook