Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore LINA coin là gì? Tìm hiểu thông tin về dự án Linear (LINA)

LINA coin là gì? Tìm hiểu thông tin về dự án Linear (LINA)

Published by Chứng Khoán Giải Pháp, 2022-11-16 02:37:27

Description: LINA là mã thông báo chính thức của giao thức Linear Finance. LINA là mã thông báo ERC-20 được thiết lập trên nền tảng Ethereum và mục tiêu chính của nó là được dùng làm tài sản thế chấp cho Liquids, đặt cược và quản trị cộng đồng của giao thức.
Nguồn bài viết: https://giaiphapchungkhoan.com/lina-coin-la-gi/
#giaiphapchungkhoan #linacoin

Search

Read the Text Version

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook