Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore (Complete)Listening skill to communicate in daily and working life contexts

(Complete)Listening skill to communicate in daily and working life contexts

Published by afnanmaeuma, 2021-03-04 09:37:09

Description: (Complete)Listening skill to communicate in daily and working life contexts

Search

Read the Text Version

Listening skill to communicate in daily and working life contexts

ป จ จุ บั น เ ร า อ ยู่ ใ น ยุ ค ที เ รี ย ก ว่ า โ ล ก า ภิ วั ต น์ ยุ ค ที ทุ ก อ ย่ า ง เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ไ ป พ ร้ อ ม กั บ ก า ร สื อ ส า ร ที เ ชื อ ม ต่ อ ถึ ง กั น ไ ด้ ทั ว โ ล ก ดั ง นั น ภ า ษ า ส า ก ล จึ ง เ ป น สิ ง สาํ คั ญ อ ย่ า ง ม า ก ใ น ก า ร ใ ช้ ติ ด ต่ อ สื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ดาํ ร ง ชี วิ ต โ ด ย เ ฉ พ า ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที เ ป น ภ า ษ า ส า ก ล อี ก ห นึ ง ที นิ ย ม ใ ช้ กั น อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย ทั ว ทุ ก มุ ม โ ล ก ก า ร ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ อ า จ ก ล า ย เ ป น ข้ อ จาํ กั ด ที ทาํ ใ ห้ พ ล า ด โ อ ก า ส ดี ๆ ใ น ชี วิ ต ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ ก า ร ทาํ ง า น ด้ ว ย เ ห ตุ นี ผู้ เ ขี ย น จึ ง ไ ด้ จั ด ทาํ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี ขึ น โ ด ย เ น้ น ก า ร ฟ ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป น ห ลั ก ก า ร ฟ ง ถื อ เ ป น หั ว ใ จ ห ลั ก ข อ ง ก า ร ส น ท น า เ นื อ ง จ า ก เ ป น พื น ฐ า น ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร สื อ ส า ร ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี เ ป น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง ร า ย วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น บ ริ บ ท ก า ร เ รี ย น รู้ อิ ส ล า ม แ ล ะ อ า เ ซี ย น ผู้ เ ขี ย น ห วั ง เ ป น อ ย่ า ง ยิ ง ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี จ ะ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต ล อ ด จ น ใ ช้ เ ป น คู่ มื อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ห รื อ ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ เ ป น อ ย่ า ง ดี A

CONTENTS Activity 1 Two colleagues talk about their current projects 1 2 Activity 2 Talking about being self- employed 3 Activity 3 A mother is calling to explain son's absence Activity 4 because of sickness 4 Activity 5 A request from your boss 5 Activity 6 TOEIC Practice - Part 1: Photographs 6 Daily Life

Learning Outcome Can understand the main points of discussions on familiar topics in everyday situations when people speak clearly B

คําชแี จง 1. หนั งสื อเล่มนี เหมาะสําหรับนั กเรียนในการใชเ้ พือ เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ 2. กิจกรรมในหนั งสื อเล่มนี มีหลากหลายกิจกรรม สําหรับนั กเรียนมัธยมศึกษา 3. ตอบคําถามจากการฟง โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด 4. สามารถดูความหมายของคําศัพท์ยากในหน้ า 6 5. หนั งสื อเล่มนี เหมาะสําหรับผู้ปกครอง ทีใชใ้ นการสอน ชว่ งสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 c

Activity 1 Two colleagues talk about their current projects Listen to audio recording and answer the questions Peter: Hi Selynn. What are you working on? Scan me Selynn: Oh hi Peter. I'm trying to finish my presentation for tomorrow's meeting. I'm way behind. Peter: I worked late yesterday finishing mine. Is there anything I can do to help you? Selynn: Thanks, but not right now. I'll let you know if I need anything later. 1. Where is the conversation taking place? a) In a church b) In an office c) In a classroom d) In a park 2. What problem does the woman have? a) She will be late for work. b) She cannot make the meeting. c) She is struggling with her presentation. d) She worked late yesterday. 3. What does the man offer? 1 a) To help b) To write her report c) To get coffee d) To make copies https://english.best/toeic/exercise/two-colleagues-talk-about-their-current-projects/? fbclid=IwAR35_LSTpAetdiWR-vcHFSpI1IvSSz1Tpim00yhC5ONVL7yW4Ncsydwwp4E

Activity 2 Talking about being self- employed. Listen to audio recording and answer the questions Greg: Hey, Cindy. How are you doing with your new business? Cindy: Hey, Greg. It's going well. I signed up two new clients last Scan me week,and now I have five total. Greg: Wow, five already. That's great! How do you like being self-employed? Cindy: Oh it's wonderful. I can work from home, and even from the coffee shop. And I can set my own hours. I did a conference call last week while I was wearing my night gown and bathrobe. 1. What are the speakers talking about? a) The man's job b) The man's salary c) The woman's business d) The woman's clients 2. How many clients does the woman have? 2 a) Two b) Three c) Four d) Five 3. What does the woman say about self employment? a) She loves it b) She has mixed feelings c) She can sleep until noon d) She cannot set her own hours https://english.best/toeic/exercise/talking-about-being-self-employed/? fbclid=IwAR0kxmhlS1bNVgGWkii1TKTRiqgMKQ_VjCQmiARQvLzzavcOhPFLyXZiCoA

Activity 3 A mother is calling to explain son's absence because of sickness Listen to audio recording and answer the questions Hello Megan? This is Corey. Scan me Hi Corey. How are you? I'm fine, but Jack is sick. He's got a sore throat and a cough and he's staying home from school. So he can't make his piano lesson today. I understand. Let's see if we can make it up later in the week. 1. What position does the woman hold? a) Manager b) Housewife c) Magician d) Teacher 2. Who are the speakers talking about? a) The woman's husband b) The man's son c) The man's boss d) The woman's teacher 3. What does the woman suggest? a) Canceling an appointment b) Visiting a doctor c) Going to school d) Rescheduling a lesson https://english.best/toeic/exercise/a-mother-is-calling-to-explain-sons-absence-because-of-sickness/? 3 fbclid=IwAR2E28PDL9QO5MVYxAyBqACRlg6iBOs8xJNiEWwitn0VFThZveai5xxVRjM

Activity 4 A request from your boss Listen to some requests from a manager to practice and Click Me improve your listening skills. https://learnenglish.britishcou Before listening ncil.org/skills/listening/beginn er-a1/a-request-from-your- boss Do the preparation task first. Then listen to the audio and do the exercises. Preparation task Write the sentences in the correct group. There’s no hurry. It’s important. Take your time. This is a priority. Do it when you have time. Do this first. Urgent Not urgent Tasks Task 1 Match the beginnings and endings of the phrases. the customer a meeting room to the meeting to the customer a report a presentation 1. send an email ……………………………………...... 4. invite people ………………………………... 4 2. visit ……………………………………………............ 5. write ……………………………………………. 3. reserve ……………………………………………...... 6. give ……………………………………………...

Task 2 Write a number (1–4) to put the tasks in order of priority. ____________ Visit the customer. ____________ Send an email to the customer. ____________ Reserve a meeting room. ____________ Invite people to the meeting. Transcript Susanne: Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Mario: OK, sure. What can I help you with? Susanne: I need to visit the customer in Germany. It's important. Mario: What can I do to help? Susanne: Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this first. It's a priority and very urgent. Mario: Right. I'll do it today. Susanne: Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Mario: Yes, I will. Susanne: But first you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Mario: Yes, of course. Susanne: And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time – sometime in the next two or three weeks. It's not too urgent. Mario: Sure, no problem. I can do it this week. Susanne: There's no hurry. Take your time. 5

Activity 5 TTOOEEIICC PPrraaccttiiccee -- PPaarrtt 11:: PPhhoottooggrraapphhss In Part 1 of the TOEIC you will look at ten photographs. For each photograph you will hear four statements. You will have to choose which statement has the best description of the picture. First you will look at a photograph: Scan me Next you will listen to four statements. Choose the one that best describes what you see in the picture. A) The woman is wearing glasses. B) There is a note on the keyboard. C) The woman is facing the monitor. D) There is a lamp above the computer. A) The people are wearing coats. B) The boat is in the water. C) The life-jackets are on the boat. D) The drum is in front of the chair. A) The man is on a pathway. B) The mountains are covered with snow. C) The man is carrying a cap. D) The sandals are in the water. https://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice-1.htm? 6 fbclid=IwAR0D0ZqEw95JBUptMM6QuluCWU6TZYN4azfzH8dNsaKu6ep1KtAh598_Y6M

Activity 6 Daily life Fill in the blank with the most appropriate word Ironing the clothes Brush the teeth Work Hang the clothes Make the bed Have breakfast Do the laundry Wait for the bus Read the news Clean the window Cut the grass 1. I often___________________on Saturday morning. 2. You should_________________ when the sun shines. 3. My mom loves ________________________. 4. You know, I know I’m only supposed to______________________today. 5. A woman’s__________________ is never done. 7

6. We are taught to________________after getting up. 7. When I __________ top ____________, my fingers go wriggly. 8. I was _________________________at that time. 9. Do you like to ________________ with me? 10. The doctors advise us to __________________ twice a day. https://www.youtube.com/watch?v=vhCUJGGvB5o VDO https://www.youtube.com/watch?v=mO1OejFeees&ab_channel=FernanyiMontero https://www.youtube.com/watch? v=MSr04jhuTes&ab_channel=Laurastar&fbclid=IwAR0H9PLtMSz_FcH0Op8yR_IwDGP3NE7AseVN3Y93FhZ _lu4L0pq_oFMYkdUฟ https://www.youtube.com/watch?v=leVF5RYj42Y&ab_channel=OttawaPublicHealth 8

เฉลยคําตอบ Scan me https://drive.google.com/drive/folders/1Rv9DN wYlp6Dmf7tCYskPPLVHwf2aLyPr?usp=sharing 10

Vocabulary Scan me 11

References https://7esl.com/dailyroutines/fbclid=IwAR0LeQLSxyjjCaBH4LKq W7DjGsaReH03nTr_jhy2MR5mOUiOqePXfqHSuYw https://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice- 1.htm?fbclid=IwAR1Qqt08-vhlI3oJQPGGTlK9XNvj- AobEDivIAdPyRe3JvmyiCYEnvZY6sw https://english.best/toeic/exercise/two-colleagues-talk-about- their-current-projects/ https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner- a1/a-request-from-your-boss? fbclid=IwAR34z8Vhtk7xgyTdqgbK_yR8TKn9h53nHvWYtPpHjykgFO 94Efm8_zhCHlc 12

Afnan Maeh-Ouma 602445010 Afnan Ayimasalaeh 602445013 Section 02 13


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook