Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Best Practice 64 PPT

Best Practice 64 PPT

Published by ภาณุเดช มั่นจิต, 2022-08-21 07:41:50

Description: การจัดการเรียนการสอน Active Learning เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ (Like worksheet) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Search

Read the Text Version

โรงเรยี นชุมชนประชาธิปัตยว์ ิทยาคาร สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาการศึกษาประถมศึกษาปทมุ ธานี เขต 2 Best Practice การจดั การเรยี นการสอน Active Learning เรอ่ื งหลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา โดยใชร้ ปู แบบการสอนออนไลนป์ ระกอบการใชแ้ บบฝกึ ทกั ษะ (Like worksheet) ของนักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ นายภาณเุ ดช มั่นจติ ตาแหนง่ ครู กล่มุ สาระการเรยี นร้สู งั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม COVID - 19

โรงเรียนชุมชนประชาธปิ ัตย์วิทยาคาร สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาการศกึ ษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอ้ มลู ทว่ั ไป ช่อื สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนประชาธปิ ตั ยว์ ทิ ยาคาร สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาปทมุ ธานี เขต 2 เลขท่ี 4๗ ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุ ธานี รหัสไปรษณีย์ 1213๐ โทรศัพท์หนว่ ยงาน 02-959-4454 โทรสาร - E-mail - ชื่อผสู้ อนทสี่ ่งผลงาน นายภาณเุ ดช มนั่ จติ โทรศพั ทม์ อื ถอื 090-2997927 E-mail [email protected]

โรงเรยี นชมุ ชนประชาธปิ ตั ยว์ ิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาการศกึ ษาประถมศึกษาปทมุ ธานี เขต 2 1.ความเปน็ มาและความสาคญั ๑.๑ ความเปน็ มาและสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สานักงานสานักงาน การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยใช้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) แบบ ๕ ON (On-Site On-air Online OnDemand OnHand) ตามความเหมาะสมของสถานศกึ ษาจากการ เรียนการสอน เร่ือง พระพุทธศาสนา นักเรียนขาดความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมทาง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า นั ก เ รี ย น ข า ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ห ลั ก ธ ร ร ม ค า ส อ น ท า ง พระพุทธศาสนาและนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อวิชาพระพุทธศาสนา และ สถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงไมส่ ามารถ จัดการเรยี นการสอนในหอ้ งเรยี นได้

โรงเรยี นชมุ ชนประชาธปิ ตั ย์วิทยาคาร สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาการศึกษาประถมศึกษาปทมุ ธานี เขต 2 ๑.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒั นา ด้วยเหตุนค้ี รูผสู้ อนจึงมีพยายามมุ่งม่ันที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่ พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ (Like worksheet) การเรียนการสอนออนไลน์ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะนั้น ครผู ู้สอนเห็นว่า น่าจะนามาใช้ทดลองและนามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน การสอนดังกลา่ ว คือ การสอนประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ ซ่ึงจะช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม วตั ถุประสงคอ์ ย่างมีประสทิ ธิภาพผเู้ รยี นจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกจิ กรรม ต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือปูพื้นฐานความรู้ให้กับ ผู้เรียน แก้ปัญหาการจัดการเรียนหารสอนในห้องเรียนไม่ได้ และเพิ่ม ศกั ยภาพการเรยี นรู้ใหก้ บั ผเู้ รยี นเพอ่ื ใชเ้ ป็นหนึ่งในยุทศาสตรก์ ารพฒั นาการ เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประสบความสาเร็จและมผี ลสัมฤทธ์ทิ ี่ดขี ้นึ

โรงเรียนชุมชนประชาธปิ ตั ย์วทิ ยาคาร สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาการศกึ ษาประถมศึกษาปทมุ ธานี เขต 2 ๒. จดุ ประสงค์ /เป้าหมาย ๒.1 จดุ ประสงค์ ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม ปฏิบัติตน ข้ันพ้ืนฐานในทาง พระพุทธศาสนา เพือ่ ควบคมุ ความประพฤตทิ างกายและวาจาให้ต้งั อยู่ ในความดงี ามมีความ ปกตสิ ุข และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสนใจในการเรียนพระพทุ ธศาสนามากยงิ่ ข้นึ ๒. ด้านกระบวนการปฏิบัติ (Process) นักเรียนมีคุณธรรม จรยิ ธรรม รจู้ กั ตนเอง รู้จักการให้เกียรติ ผู้อื่น มีความซ่ือสัตย์สุจริต มี มารยาททางสังคม มีความใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย และรัก ความเป็นไทย สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ประจาวันได้ เป็นประชากรของชาตทิ ่ีมคี ณุ ภาพตอ่ ไปได้ ๓. ดา้ นเจตคติ (Attitude) เพือ่ ปลูกฝัง (คณุ ธรรม) หลกั ธรรม ใหแ้ กน่ ักเรยี น

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตั ย์วิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาการศึกษาประถมศึกษาปทมุ ธานี เขต 2 ๒. จดุ ป๒ร.๒ะเ๑สป.้างเหปคม้าาห์ยม/ายเเปชงิ ้าปรหมิ ามณาย นักเรียนระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓ โรงเรยี นชุมชนประชาธิปัตย์ วิทยาคาร จานวน ๑๗๐ คน ๒. เปา้ มายเชิงคณุ ภาพ นักเรียนระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๓ โรงเรยี นชมุ ชนประชาธปิ ตั ย์ วทิ ยาคาร ทุกคนมีความเขา้ ใจหลกั ธรรมทางพทุ ธศาสนา มคี ุณธรรม จรยิ ธรรมรจู้ กั ตนเอง รู้จกั การให้เกียรตผิ อู้ ่นื มคี วามซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ มี มารยาททางสังคม ใฝเ่ รยี นรู้ อยูอ่ ยา่ งพอเพียง มีวินัย และรัก ความเปน็ ไทย

โรงเรยี นชุมชนประชาธิปตั ย์วิทยาคาร สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาการศึกษาประถมศกึ ษาปทุมธานี เขต 2 ๓. กระบวนการขนั้ ตอน /ขนั้ ตอน การดาเนนิ งานในคร้งั นไี้ ด้ดาเนินการตามวงจรคณุ ภาพของ PDCA มาปรบั ใชใ้ นการปฏิบัติงานเพื่อใหผ้ ลการปฏบิ ตั ิงานท่มี ปี ระสิทธิภาพ PDCA คอื วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอ่ มาจาก ๔ คา ได้แก่ Plan (วางแผน)Do (ปฏิบตั ิ) Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดาเนินการให้ เหมาะสม) ซ่ึงวงจร PDCA สามารถประยกุ ต์ใชไ้ ดก้ บั ทกุ ๆ เรอื่ งซึ่งรายละเอียดในแต่ละขน้ั ตอนมี ดงั น้ี ๓.๑ P = Plan (ขนั้ ตอนการวางแผน) ๓.๒ D = Do (ขน้ั ตอนการปฏบิ ัต)ิ ๓.๔ A = Action ขน้ั ตอนการแกไ้ ข ๓.๓ C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ)

โรงเรียนชมุ ชนประชาธปิ ัตย์วทิ ยาคาร สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาการศกึ ษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ๔. ผลการดาเนนิ งาน 4.๑ ผลที่เกิดตามจดุ ประสงค์ ผลท่เี กดิ กบั นกั เรียนชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้พัฒนาการจัดกจิ กรรมการเรยี นรดู้ ว้ ยกระบวนการจัดการ สอนActive Learning เร่อื งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบออนไลน์ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ (Like worksheet) พบว่านักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจและสนใจในการเรียน พระพุทธศาสนาเพิ่มมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคนรู้จักตนเอง รู้จักการให้เกียรติผู้อ่ืน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีมารยาททางสังคม ใฝ่ เรยี นรู้ อยอู่ ยา่ งพอเพียง มีวินยั และรกั ความเปน็ ไทย โดยนกั เรยี นสามารถปฏบิ ตั ิตนเป็นพลเมอื งที่ดขี องสงั คม

โรงเรยี นชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาการศกึ ษาประถมศึกษาปทมุ ธานี เขต 2 ๔.๒ ผลสัมฤทธ์ขิ องงาน นักเรยี นมคี วามรู้ความเขา้ ใจในเรอื่ ง หลักธรรมทางพระพทุ ธศาสนา โดยใช้แบบฝึกทักษะ (Like worksheet) รวมท้ัง การนาเสนอผลงานการถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning รูปแบบออนไลน์ เร่ือง \"หลักธรรมทางพระพทุ ธศาสนา\" ได้ ๔.๓ ประโยชนท์ คี่ าดวา่ ทจี่ ะไดร้ บั นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคณุ ลักษระอันพงึ ประสงค์สามารถรู้จักตนเอง รู้จักการให้เกียรติผู้อื่น มีความ ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ มีมารยาททางสงั คม ใฝ่เรยี นรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีวนิ ัย และรักความเปน็ ไทย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบ ออนไลน์ประกอบการใชแ้ บบฝกึ ทักษะ Like worksheet) เป็นแนวทางท่ีเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้นส่งผล ใหโ้ รงเรียนมคี วามเขม็ แขง็ พฒั นาตนเอง อยา่ งต่อเน่ือง ผูเ้ รียนมคี ุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม มาตรฐานและตวั ช้วี ัด

โรงเรียนชุมชนประชาธปิ ตั ยว์ ทิ ยาคาร สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาการศึกษาประถมศกึ ษาปทมุ ธานี เขต 2 ๕. ปจั จยั ทที่ าให้ประสบผลสาเร็จ จากการดาเนนิ ชีวติ ประจาวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยา คาร พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร มีผลสมฤทธิ์ ทางการเรียนในสาระ พระพทุ ธศาสนาค่อนข้างต่า โรงเรยี นจงึ ได้จดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน Active Learning เรอื่ ง หลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา รูปแบบออนไลน์ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ (Like worksheet) ข้ึนมาเพื่อเป็น นวัตกรรมที่นามาใช้กับนักเรียนในการจัด กจิ กรรมการเรียนการสอนท่เี น้นผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ เนน้ กระบวนการ ทางาน การคดิ วิเคราะห์แบะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิง บวก ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม ปัจจยั สาคัญทน่ี าไปสู่ ความสาเร็จน้นั ประกอบด้วย นกั เรยี น ผูป้ กครอง ครู ผู้บริหารบุคลากรทาง การศึกษา และคณะครูช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน ท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการเรียนรู้ Active Learning เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนารปู แบบออนไลนป์ ระกอบการใชแ้ บบฝกึ ทกั ษะ (Like worksheet) และร่วมกันสร้าง นวัตกรรม ข้ึนมาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษระอันพึงประสงค์รู้จักตนเอง รู้จักการให้เกียรติผู้อ่ืน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มี มารยาททางสงั คม ใฝเ่ รียนรู้ อยู่อยา่ งพอเพยี ง มีวนิ ัย และรักความเปน็ ไทย

โรงเรยี นชุมชนประชาธปิ ัตยว์ ิทยาคาร สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาการศึกษาประถมศกึ ษาปทุมธานี เขต 2 ๖. บทเรยี นทไ่ี ด้ จากจัดการเรียนการสอน Active Learning เร่ือง หลกั ธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ประกอบการใช้แบบฝึก ทักษะ (Like worksheet) นกั เรยี นเกิดความเข้าใจใน เนอ้ื หาของสาระหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความสนใจ เข้าถึงรู้จักตนเอง รู้จักการ ใหเ้ กยี รตผิ ู้อืน่ มีความซอื่ สตั ย์สุจริต มมี ารยาททางสังคม ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย และรักความเป็นไทยสามารถนาไปปฏิบัติและพัฒนา พฤตกิ รรมใหด้ ขี นึ้ มคี วามยัง่ ยืน ตอ่ เน่อื ง มปี ระโยชน์ต่อนกั เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเกดิ จากความร่วมมือกัน ของหลายๆฝ่าย นักเรียนสามารถ นาไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นคนดีช่วยสร้างสรรค์ สังคมให้ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่ ง ส่งผลให้เกดิ พฤติกรรมทีค่ งทนและสง่ ผลตอ่ ความย่ังยืน

โรงเรยี นชุมชนประชาธิปตั ยว์ ทิ ยาคาร สานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาการศกึ ษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ๗. การเผยแพร่/การได้รบั การยอมรบั /รางวลั ที่ไดร้ บั ๗.๑ การเผยแพร่ เว็บไซต์โรงเรยี น Google Site E-book

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตั ย์วทิ ยาคาร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาการศกึ ษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ๗. การเผยแพร่/การไดร้ ับการยอมรับ/รางวลั ทไี่ ดร้ บั ๗.๒ การไดร้ ับการยอมรบั /รางวัลทไี่ ด้รบั รางวัลรองชนะเรศิ อนั ดบั 1 ครูผู้สอนตน้ แบบคนดี รางวลั ครูดขี องแผน่ ดนิ ขน้ั พนื้ ฐาน

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วทิ ยาคาร สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาการศกึ ษาประถมศกึ ษาปทมุ ธานี เขต 2 Best Practice การจดั การเรยี นการสอน Active Learning เรอ่ื งหลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา โดยใชร้ ปู แบบการสอนออนไลน์ประกอบการใชแ้ บบฝกึ ทกั ษะ (Like worksheet) ของนกั เรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ จบการนาเสนอ…ขอบคณุ ครบั


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook