Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 123456.docx

123456.docx

Published by พิมล ศรีสุนทร, 2022-11-12 08:05:51

Description: 123456.docx

Search

Read the Text Version

แผนการจัดการเรยี นรู้ ม่งุ เน้นสมรรถนะอาชพี และบรู ณาการปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และค่านิยมหลกั ของตนไทย 12 ประการ วชิ า การพฒั นาบคุ ลกิ ภาพในงานท่องเท่ยี ว รหสั วิชา 207022105 หลักสตู ร ประกาศนยี บัตรวชิ าชพี พุทธศกั ราช 2562 ประเภทวชิ า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขา การท่องเทีย่ ว ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 จัดทำโดย นางสาวพมิ ล ศรีสุนทร


วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบรุ ี สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ าร แผนการจัดการเรียนรู้ ม่งุ เน้นสมรรถนะอาชพี และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


จดั ทำโดย นางสาวพิมล ศรสี ุนทร คำนำ วิชา การพฒั นาบุคลิกภาพในงานบรกิ าร รหัสวชิ า 207022105 หนว่ ยกติ 3 ชั่วโมงตอ่ สปั ดาห์ ตามหลกั สูตร ประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอตุ สาหกรรมท่องเทยี่ ว สาขาวิชาการจดั การธรุ กจิ ท่องเท่ียว แผนกวิชาการท่องเท่ียว สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา (สอศ.) กระทรวงศกึ ษาธกิ าร จดั อยใู่ น หมวดวิชาชีพสาขางาน แผนการจัดการเรียนรู้มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพฉบับนี้ ได้ถูกจดั แบ่งหนว่ ยการสอนออกเป็น 7 หน่วย และจดั ทำ แผนการจดั การเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลกั สตู ร เน้ือหารายวิชา และจัดทำแผนการจดั การเรียนรแู้ บบมงุ่ เนน้ สมรรถนะ อาชพี และบูรณาการเศรษฐกจิ พอเพียง ตรงตามจดุ ประสงค์รายวชิ า มาตรฐานรายวิชา คำอธบิ ายรายวิชา ในแต่ละหนว่ ย การเรียนมุง่ ให้ความสำคญั ส่วนทเี่ ปน็ ความรู้ ทฤษฎี หลกั การ กระบวนการ และสว่ นทเ่ี ป็นทักษะประสบการณ์มาใชใ้ น การจดั ทำแผนการจัดการเรยี นรู้ รวมท้ังไดบ้ รู ณาการคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ท่ีกอ่ ให้เกิดจรรยาบรรณในวชิ าชีพแกผ่ เู้ รียน เพื่อใหผ้ เู้ รียนได้นำไปปฏบิ ัติในวชิ าชีพของตนเองตอ่ ไป แผนการจดั การเรยี นรฉู้ บับน้ีเป็นแนวทางในการสอนโดยเรยี งลำดับเนือ้ หาการสอนเพอ่ื ใหน้ ักเรียนได้รบั ความรู้ อยา่ งเตม็ ที่ ผู้สอนหวังเปน็ อยา่ งย่งิ ว่าแผนการจดั การเรียนรเู้ ลม่ น้ีจะเป็นประโยชน์สำหรบั ผสู้ อน และผเู้ รียนท่ีสนใจทุก ทา่ น หากมีข้อบกพร่องประการใดกรณุ าใหค้ ำแนะนำและกราบขออภยั มา ณ โอกาสน้ี


นางสาวพมิ ล ศรสี นุ ทร ครูแผนกวิชาการท่องเท่ยี ว วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบรุ ี แผนการจัดการเรียนรรู้ ายวชิ า ชื่อรายวชิ า………….การพฒั นาบุคลกิ ภาพในงานทอ่ งเทยี่ ว.............รหสั วิชา……….207022105…………..… ระดบั ชัน้ ………………ปวช.1/1……………............... สาขาวิชา//แผนกวชิ า......การทอ่ งเทย่ี ว...................... หน่วยกิต..........3.......................................จำนวนคาบรวม..................................54.........................คาบ ทฤษฏี..................................................คาบ/สัปดาห์ ปฏบิ ัติ..............................................คาบ/สปั ดาห์ ภาคเรียนท.ี่ ...............................2.........................ปีการศกึ ษา......................2564.................................... จุดประสงคร์ ายวิชา 1. มีความร้คู วามเขา้ ใจเกย่ี วกบั การพัฒนาบคุ ลิกภาพในด้านตา่ ง ๆ 2. ปรับปรงุ และพัฒนาบคุ ลิกภาพของตนใหเ้ หมาะสมกบั การทำงานและชีวิตประจำวัน 3. มีกิจนิสยั ท่ีดใี นการแสดงกริ ยิ ามารยาทตามวัฒนธรรม คำอธิบายรายวชิ า ศกึ ษาและปฏิบัตเิ กยี่ วกับความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลกิ ภาพตอ่ ชีวติ ประจำวนั และการทำงานแบบของบุคลกิ ภาพทดี่ ี


สมรรถนะของรายวิชา 1. อธิบายความสำคัญของการพฒั นาบคุ ลิกภาพต่อชีวติ ประจำวนั และการทำงาน 2. มีบคุ ลกิ ภาพทเี่ หมาะสมกับงานบรกิ าร


รายการหน่วย ชื่อหน่วย และสมรรถนะประจำหน่วย ชื่อเรอื่ ง สมรรถนะและจุดประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม


หนว่ ยที่ 1 : ความรทู้ ัว่ ไปเกีย่ วกบั บคุ ลิกภาพ สมรรถนะ สามารถนำเสนอความรทู้ ัว่ ไปเกยี่ วกบั การพัฒนา บุคลกิ ภาพนำไปใชใ้ นชวี ติ ประจำวนั จุดประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม ดา้ นความรู้ 1. อธบิ ายถงึ แนวความคดิ เก่ียวกับบุคลกิ ภาพได้อย่าง เขา้ ใจ 2. อธิบายลักษณะสงิ่ ทีท่ ำใหม้ นุษยม์ บี ุคลกิ ภาพแตกตา่ ง กนั ดา้ นทกั ษะ 3. บอกลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดไี ด้ หนว่ ยท่ี 2 : การพัฒนาบคุ ลกิ ภาพภายนอกของ ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม/บรู ณาการปรชั ญาของเศรษฐกิจ ตนเอง พอเพียง 4. เตรียมความพรอ้ มด้านวสั ดุ อปุ กรณ์สอดคลอ้ งกบั งาน ไดอ้ ยา่ งถกู ต้องและใชว้ สั ดอุ ปุ กรณ์อย่างคุม้ คา่ ประหยดั ตาม หลักเศรษฐกิจพอเพยี ง 5. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสำเรจ็ ภายในเวลาที่ กำหนดอยา่ งมีเหตแุ ละผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง สมรรถนะ นำเสนอรูปแบบการพฒั นาบุคลิกภาพภายนอกได้ อย่างเข้าใจ จดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ 1. อธิบายความสำคญั ของการบรกิ ารได้ ด้านทักษะ - ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม/บรู ณาการเศรษฐกิจพอเพยี ง


หนว่ ยท่ี 3 : การพัฒนาบุคลกิ ภาพภายในของ 2. เตรียมความพรอ้ มดา้ นวสั ดุ อุปกรณ์สอดคลอ้ งกับ ตนเอง งาน ไดอ้ ย่างถูกตอ้ งและใช้วสั ดุอุปกรณอ์ ย่างคมุ้ ค่า ประหยดั หน่วยที่ 4 : สขุ อนามัย ตามหลกั เศรษฐกจิ พอเพยี ง ตามหลกั เศรษฐกจิ พอเพียง 3. ปฏบิ ัติงานไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง และสำเร็จภายในเวลาท่ี กำหนดอย่างมเี หตุและผลตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมรรถนะ นำเสนอรปู แบบและประเภทของนกั ท่องเท่ยี วไดอ้ ยา่ ง ถูกตอ้ ง จุดประสงค์เชงิ พฤตกิ รรม ดา้ นความรู้ 1. อธิบายรายละเอียดของทฤษฎีจิตวเิ คราะห์ 2. อธบิ ายรายละเอียดของอารมณ์โกรธกบั บุคลิกภาพ ด้านทกั ษะ 3. บอกและปฏิบตั ติ ามหลักธรรมะท่ีชว่ ยพฒั นา บุคลิกภาพได้ ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม/บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง 4. เตรียมความพรอ้ มด้านวสั ดุ อุปกรณ์สอดคลอ้ งกับงาน ได้อย่างถกู ต้องและใช้วสั ดอุ ุปกรณ์อยา่ งคมุ้ คา่ ประหยดั ตาม หลักเศรษฐกิจพอเพยี ง 5. ปฏิบัตงิ านได้อยา่ งถกู ต้อง และสำเร็จภายในเวลาท่ี กำหนดอยา่ งมเี หตแุ ละผลตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง สมรรถนะ นำเสนอการรักษาสุขอนามัยเพือ่ บุคลิกภาพ จุดประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม ด้านความรู้ 1. อธบิ ายความหมายของสขุ อนามยั ดา้ นทักษะ 2. อธิบายรายละเอยี ดและปฏิบัติตามหลกั พื้นฐานในการ ดแู ลสุขภาพ


หน่วยท่ี 5 : ศิลปะการแตง่ กาย ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยี ง หน่วยที่ 6 : การปรบั ปรุงกิริยาทา่ ทาง 3. เตรียมความพรอ้ มด้านวสั ดุ อปุ กรณส์ อดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกตอ้ งและใช้วัสดุอุปกรณอ์ ย่างค้มุ ค่า ประหยัด ตาม หลกั เศรษฐกจิ พอเพยี ง 4. ปฏบิ ตั ิงานได้อยา่ งถูกตอ้ ง และสำเร็จภายในเวลาที่ กำหนดอยา่ งมเี หตแุ ละผลตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมรรถนะ นำเสนอการแตง่ กายประเภทตา่ ง ๆ เช่น การแตง่ กายในงาน สำคญั การแต่งกายในสถานทเ่ี หมาะสม จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤตกิ รรม (ดา้ นความร)ู้ 1.อธบิ ายรายละเอียดของศลิ ปะการแตง่ กายเพื่อเสริมสรา้ ง บคุ ลิกภาพ (ดา้ นทักษะ) 2. สามารถเลอื กเครอ่ื งแตง่ กายใหเ้ หมาะสมกบั บคุ ลิกภาพ ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม/บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง 3. เตรยี มความพรอ้ มดา้ นวัสดุ อปุ กรณ์สอดคลอ้ งกบั งาน ได้อยา่ งถกู ต้องและใชว้ ัสดอุ ุปกรณอ์ ย่างคุ้มคา่ ประหยดั ตาม หลกั เศรษฐกจิ พอเพยี ง 4. ปฏิบัตงิ านไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง และสำเรจ็ ภายในเวลาท่ี กำหนดอยา่ งมีเหตุและผลตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง สมรรถนะ นำเสนอวิธีการปรบั ปรุงกริ ิยาต่าง ๆ จดุ ประสงค์เชิงพฤตกิ รรม (ด้านความรู้)


1.อธิบายรายละเอยี ดของการปรบั ปรุงกิรยิ าทา่ ทางเพ่อื พฒั นา หนว่ ยที่ 7 : ทกั ษะในการแสดงกิริยามารยาท (ด้านทักษะ) ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 2. นำเทคนคิ ในการสร้างภาพลกั ษณ์และบุคลกิ ภาพท่ีดี ไปใชใ้ นชีวิตประจำวัน ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม/บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพยี ง 3. เตรยี มความพร้อมดา้ นวัสดุ อุปกรณส์ อดคลอ้ งกับงาน ไดอ้ ยา่ งถกู ต้องและใชว้ ัสดอุ ปุ กรณ์อย่างคุม้ ค่า ประหยดั ตาม หลกั เศรษฐกิจพอเพยี ง 4. ปฏิบัติงานไดอ้ ย่างถูกต้อง และสำเรจ็ ภายในเวลาท่ี กำหนดอยา่ งมเี หตุและผลตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง สมรรถนะ นำเสนอวิธกี ารและสามารถฝกึ ตนเองให้เปน็ ผู้มีลักษณะนสิ ัย ท่ดี ีจนเปน็ กิจนิสยั ได้ (ดา้ นความร้)ู 1. อธิบายวธิ กี ารและสามารถฝึกตนเองให้เปน็ ผมู้ ีมารยาทใน การแนะนำให้รู้จกั กันได้ (ด้านทักษะ) - ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 2. เตรียมความพร้อมดา้ นวสั ดุ อุปกรณส์ อดคล้องกบั งาน ได้อย่างถกู ต้องและใช้วัสดอุ ปุ กรณอ์ ยา่ งคุ้มคา่ ประหยัด ตาม หลักเศรษฐกจิ พอเพียง 3. ปฏบิ ัติงานไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง และสำเร็จภายในเวลาท่ี กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง


รายช่ือหน่วยการสอน/การเรยี นรู้ หน่วยการสอน/การเรียนรู้ วชิ า การพฒั นาบคุ ลกิ ภาพในงานท่องเทยี่ ว รหสั .... 207022105.....คาบ/สปั ดาห์...3.....คาบ รวม......54.......... หน่วยที่ ชอื่ หนว่ ย ทฤษฎี จำนวนคาบ ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ 1 ความรูท้ ่ัวไปเกีย่ วกบั บคุ ลิกภาพ 2 การพฒั นาบคุ ลกิ ภาพภายนอกของตนเอง 6- 3 การพฒั นาบุคลกิ ภาพภายในของตนเอง 6- 4 สขุ อนามัย 6- 5 ศลิ ปะการแต่งกาย 63 6 การปรับปรงุ กิริยาท่าทาง 63 7 ทกั ษะในการแสดงกริ ยิ ามารยาทตามขนบธรรมเนียม 63 63 ประเพณไี ทย รวม 54


แผนการจดั การเรยี นรภู้ าคทฤษฏี หน่วยที่ 1 สอนสัปดาห์ที่ 1-6 แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี คาบรวม 54 ชอื่ วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ จำนวนคาบ 6 ชอื่ หน่วย ความรทู้ ั่วไปเก่ยี วกบั บุคลิกภาพ ช่ือเร่อื ง. ความรู้ทั่วไปเกย่ี วกับบุคลิกภาพ หัวข้อเร่ือง ด้านความรู้ 1. รเู้ กีย่ วกับปัจจัยดา้ นตา่ งๆ ทเี่ กย่ี วข้องกับการพฒั นาบคุ ลกิ ภาพ ด้านทักษะ ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม 2. เตรยี มความพรอ้ มดา้ นวัสดุ อปุ กรณส์ อดคลอ้ งกบั งาน ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งและใช้วสั ดอุ ุปกรณอ์ ย่างคุ้มค่า ประหยดั ตามหลกั เศรษฐกจิ พอเพียงและคุณลกั ษณะ (ความรับผิดชอบ ความประหยดั ความขยนั ความอดทน แบง่ ปนั ) 3. ปฏิบตั ิงานไดอ้ ย่างถกู ต้อง และสำเร็จภายในเวลาทก่ี ำหนดอยา่ งมเี หตแุ ละผลตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงและคุณลักษณะ(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) สาระสำคญั บุคลกิ ภาพ เป็นส่อื ที่ทำใหเ้ รารจู ักคนใดคนหนึ่งในภาพรวมท้ังหมด บุคลิกภาพมีความสำคญั ต่อการดำรง ชวี ิตมนษุ ยใ์ นสังคมทง้ั ในดา้ นสว่ นตัวและอาชพี การงาน เพราะมนุษยเ์ ป็นสัตวส์ งั คม (Social Animal) มี สัญชาตญาณที่จะอยกู่ นั เปน็ หมูพวก ตอ งการมคี วามสมั พันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน ดังนน้ั มนุษย์จำเป็นต้องเข้าสงั คม ตองการ เพ่ือนท่ีคอยชว่ ยเหลอื และต้องการการยอมรบั และเปน็ ทชี่ นื่ ชอบของคนโดยทัว่ ไป เพื่อสามารถสัมพันธก์ ับบคุ คล อนื่ ๆ ไดอยา่ งราบรนื่ สง่ ผลให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของชีวิตตามมา


สมรรถนะอาชพี ประจำหน่วย นำเสนอรูปแบบปจั จยั ท่ที ำให้พฤตกิ รรมในการบรกิ ารในงานบรกิ ารได้อย่างถกู ตอ้ งและเข้าใจ และนำไปใช้ ในชวี ิตประจำวัน จดุ ประสงค์การสอน/การเรยี นรู้ จดุ ประสงคท์ ว่ั ไป / บูรณาการเศรษฐกจิ พอเพียง 1. ผ้เู รยี นเขาใจความรูทัว่ ไปเกี่ยวกับบคุ ลิกภาพ (ด้านความรู)้ 2. สามารถวเิ คราะหค์ วามสำคัญและประเภทของบุคลกิ ภาพ (ดา้ นทักษะ) 3. เพ่ือมีเจตคตทิ ด่ี ีต่อการเตรยี มความพร้อมดา้ นการเตรยี ม วัสดุ อปุ กรณ์ และการปฏิบตั งิ านอยา่ งถูก ตอ้ ง สำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด มเี หตแุ ละผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง (ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม) จุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรม / บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม (ด้านความร้)ู 1. อธบิ ายพฤตกิ รรมบรกิ ารได้อย่างถูกตอ้ ง (ดา้ นทักษะ) - (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง) 2. เตรยี มความพรอ้ มดา้ นวสั ดุ อปุ กรณส์ อดคล้องกับงาน ได้อยา่ งถกู ต้องและใช้วสั ดอุ ุปกรณ์อย่างค้มุ คา่ ประหยัด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยี งและคณุ ลกั ษณะ (ความรบั ผดิ ชอบ ความประหยดั ความขยนั ความอดทน แบง่ ปนั ) 3. ปฏิบตั ิงานไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง และสำเร็จภายในเวลาทก่ี ำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา เศรษฐกจิ พอเพียงและคณุ ลกั ษณะ (ความสนใจใฝร่ ู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดั ระวัง) การบรู ณาการกับปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และคณุ ลักษณะ หลักความพอประมาณ 1. ผเู้ รยี นจัดสรรเวลาในการฝกึ ปฏบิ ัตติ ามใบงานได้อย่างเหมาะสม 2. กำหนดเนือ้ หาเหมาะสมกับเกณฑก์ ารประเมนิ หลกั การทำงานและการนำเสนอพฤติกรรมนกั ท่องเที่ยว ที่เปล่ยี นแปลงไป 3. ผเู้ รยี นรจู้ ักใชแ้ ละจดั การวสั ดอุ ปุ กรณต์ ่างๆอย่างประหยัดและคุม้ ค่า 4. ผูเ้ รยี นปฏิบัตติ นเป็นผู้นำและผูต้ ามท่ีดี 5. ผเู้ รียนเป็นสมาชิกทด่ี ขี องกลุ่มเพ่ือนและสังคม


หลกั ความมีเหตุผล 1. เหน็ คณุ ค่าของการเรียนการพฒั นาบุคลิกภาพไดอ้ ย่างชดั เจนและถูกตอ้ ง 2. กลา้ แสดงความคิดเห็นอยา่ งมเี หตุผล 3. กลา้ ทกั ท้วงในสิง่ ทีไ่ มถ่ ูกต้องอยา่ งถูกกาลเทศะ 4. กลา้ ยอมรับความคิดเห็นของผอู้ น่ื 5. ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกบั งาน 6. ไมม่ เี รอ่ื งทะเลาะวิวาทกับผู้อืน่ 7. คิดสิ่งใหมๆ่ ท่เี กิดประโยชนต์ ่อตนเองและสงั คม 8. มคี วามคิดวเิ คราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเปน็ ระบบ หลักความมีภูมคิ มุ้ กัน 1. มที กั ษะในการบรรยายการพัฒนาบุคลกิ ภาพทีเ่ ปล่ียนแปลงไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนไดร้ ับความรูท้ ี่ถูกต้อง พรอ้ มท้ังกำหนดเน้ือหาไดอ้ ยา่ งครบถว้ น 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรยี นและการปฏิบตั ิงาน 4. กล้าซกั ถามปัญหาหรอื ข้อสงสัยต่างๆ อยา่ งถูกกาลเทศะ 5. แก้ปญั หาเฉพาะหนา้ ไดด้ ้วยตนเองอยา่ งเป็นเหตุเปน็ ผล 6. ควบคุมอารมณข์ องตนเองได้ 7. ควบคมุ กิรยิ าอาหารในสถานการณต์ ่างๆได้เปน็ อย่างดี การตดั สนิ ใจและการดำเนนิ กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรอื ตามปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงนั้นตอ้ งอาศัยทั้งความรแู้ ละคณุ ธรรมเปน็ พ้นื ฐาน ดังน้ี เงอื่ นไขความรู้ 1. ผ้เู รยี นไดใ้ ช้กระบวนการคดิ ในการพฒั นาบคุ ลกิ ภาพ (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดั ระวัง) 2. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ 3. ใช้วสั ดุอยา่ งประหยดั และค้มุ ค่า 4. ปฏบิ ตั งิ านด้ายความละเอยี ดและรอบคอบ 5. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกีย่ วกบั หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เง่ือนไขคณุ ธรรม 1. ปฏบิ ตั งิ านทไี่ ด้รบั มอบหมายเสรจ็ ตามกำหนด (ความรบั ผิดชอบ) 2. ใช้วสั ดอุ ุปกรณอ์ ยา่ งคุ้มค่า ประหยัด (ความประหยัด) 3. มคี วามเพยี รพยายามและกระตือรอื ร้นในการเรียนและการปฏิบตั งิ าน (ความขยัน ความอดทน) 4. ใหค้ วามร่วมมือกับการทำกจิ กรรมของสว่ นรวม อาสาช่วยเหลืองานครแู ละผู้อ่ืน (แบง่ ปนั ) เนอื้ หาสาระการสอน/การเรียนรู้


• ด้านความรู้ (ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 1) 1. อธิบายพฤตกิ รรมบคุ ลกิ ภาพท่เี ปลย่ี นแปลงและแตกตา่ งกัน • ด้านทกั ษะ (ปฏิบตั ิ) (จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรมข้อที่ 2) 2. ใบงานท่ี 1 เรื่องความรู้ท ว่ั ไปเกี่ยวกบั บุคลิกภาพ 3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน •ดา้ นคณุ ธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บรู ณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง (จุดประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรมข้อที่ 3 - 4) 4. การเตรียมความพร้อมด้านการเตรยี ม วัสดุ อปุ กรณน์ ักศึกษาจะตอ้ งกระจายงานไดท้ ั่วถึง และตรงตาม ความสามารถของสมาชกิ ทุกคน มกี ารจดั เตรยี มสถานที่ สอ่ื วสั ดอุ ุปกรณ์ไวอ้ ยา่ งพรอ้ มเพรยี งและนกั ศกึ ษาทุกคน ตอ้ งรู้จกั ใชแ้ ละจัดการกับวสั ดุอปุ กรณ์ในท้องถิน่ มาประยุกต์ใชอ้ ยา่ งคมุ้ ค่าและประหยดั งานจะสำเรจ็ ไดน้ ักศึกษา จะตอ้ งมีความขยนั อดทน มีความเพยี รพยายามและกระตือรอื รน้ ในการเรยี นและการปฏิบตั ิงาน และรจู้ กั แบง่ ปนั ความร่วมมอื กบั กิจกรรมสว่ นรวม อาสาช่วยเหลืองานครแู ละผู้อืน่ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งและหลัก คณุ ธรรม 5. ความมเี หตุผลในการปฏบิ ัตงิ าน ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงและหลักคุณลักษณะ นักศกึ ษาจะ ต้องมกี ารใช้เทคนิคทแ่ี ปลกใหม่ ใช้สอ่ื และเทคโนโลยี ประกอบการนำเสนอทนี่ า่ สนใจ ปฏิบตั ิงานด้วยความละเอยี ด รอบคอบ นักศกึ ษาจะมภี ูมิคุ้มกันในตวั ท่ดี ไี ด้นักศึกษาจะตอ้ งมีความสนใจใฝ่รู้ รอบรู้ รอบคอบและระมัดระวงั กจิ กรรมการเรยี นการสอนหรือการเรียนรู้ ข้นั ตอนการสอนหรอื กจิ กรรมของครู ขน้ั ตอนการเรยี นรูห้ รอื กจิ กรรมของนักเรยี น ขนั้ เตรยี มกิจกรรม การรับฟงั จดั เตรียมส่ือการเรยี นการสอน สือ่ โสตทัศน์ ส่ือ 1. นักศกึ ษารบั ฟงั ผ้สู อนแจ้งรายการท่จี ะสอนตามเน้อื หา สง่ิ พิมพ์ ตวั อย่าง โครงการสอน เอกสาร หนังสืออ้างองิ สาระเรอ่ื งรูปแบบการจัดนำเที่ยวตามวัตถุประสงค์ (ดจู ากรายชอื่ เอกสารทา้ ยแผนการสอนหน่วยที่ 1) นักเรียนรับฟังผู้สอนแจง้ จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม เตรียมคำถามเกยี่ วกบั ความร้เู กีย่ วกับการพฒั นา และบรรยาย บคุ ลกิ ภาพ เตรียมการวัดผล 2. นักศึกษารบั ฟงั ผู้สอนแนะนำหนงั สือและลักษณะวิชา ขัน้ นำเขา้ สู่บทเรยี น พรอ้ มท้งั แนวทางการเรยี นการสอนของนกั เรยี น 1. ครูแนะนำ จดุ ประสงคร์ ายวชิ า วธิ ีการเรยี น การ 3. นกั ศกึ ษารับฟังผ้สู อนแนะนำแหลง่ คน้ ควา้ เพ่ิมเตมิ จาก มอบหมายงาน วธิ วี ดั ผลและประเมนิ ผล สมรรถนะ สอื่ การเรียนการสอนอน่ื ๆ


ท่ีพงึ ประสงคใ์ นหน่วยนี้ 4. นักศึกษารับฟงั ผสู้ อนอธบิ ายพฤตกิ รรมของ 2. ผสู้ อนแจง้ จุดประสงค์การเรยี นการสอนของหน่วยท่ี นกั ท่องเท่ียวแตกตา่ งกัน 1 สนทนาเขา้ ส่บู ทเรยี นโดยการสอบถามถึงการ 5. นักศึกษารับฟังผ้สู อนยกตวั อย่างการพัฒนาบุคลกิ การพัฒนาบคุ ลิกภาพในรูปแบบต่างๆ ทนี่ กั เรยี น ภาพ รู้จกั เพือ่ ใหผ้ เู้ รียนไดแ้ สดงความคดิ เห็นเป็นการโยง 1. บนั ทกึ เนอ้ื หาและสาระสำคัญไว้ในสมุด ความรู้เดิมเข้าสู่เนอ้ื หาการเรยี น 2. ทำความเขา้ ใจเกย่ี วกับเนือ้ หาในหนังสอื เรียน โดย ขน้ั สอน ภาพรวม 1. แจ้งรายการที่จะสอนตามเนอื้ หาสาระเรอ่ื งความรู้ 3. คน้ คว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอนิ เตอรเ์ นต็ เกี่ยวกบั การพัฒนาบคุ ลกิ ภาพ 4. นกั เรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรยี น 2. แจ้งจุดประสงค์เชงิ พฤติกรรมและบรรยาย 3. แนะนำหนงั สอื และลักษณะวชิ า พร้อมทง้ั แนว ทางการเรยี นการสอนของนักศกึ ษา 4. แนะนำแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสอ่ื การเรยี นการ สอนอน่ื ๆ กิจกรรมการสอนทีเ่ น้นในหน่วยนี้ 1. การสอนโดยการบรรยายและยกตัวอยา่ ง 2. การใชส้ ่อื การสอนคือ ใบความรู้ ใบงาน เอกสาร ประกอบการสอน ขน้ั วิเคราะห์ / สรปุ ผลการนำไปใช้ 1. ให้นักเรียนซักถามขอ้ สงสยั เกยี่ วกบั บทเรยี น สอื่ การเรยี นการสอน/การเรียนรู้ สื่อสง่ิ พิมพ์ 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรหู้ ลังเรยี น และแบบฝกึ ปฏบิ ตั หิ นว่ ยที่ 1


3. แผนการสอน 4. ใบงาน ส่ือโสตทศั น์ (ถ้าม)ี 1. เครอื่ งฉายแผน่ ใส 2. อนิ เตอรเ์ นต็ 3. Power Point สื่อของจรงิ - แหลง่ การเรยี นรู้ ในสถานศกึ ษา 1. หอ้ งเรยี นในสถานศกึ ษา 2. ห้องอินเตอรเ์ นต็ ในสถานศกึ ษา นอกสถานศึกษา - การบรู ณาการ/ความสัมพนั ธ์กับวชิ าอ่นื 1. บูรณาการวชิ าอุตสาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว


การประเมินผลการเรยี นรู้ หลกั การประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน. ครผู ู้สอนตง้ั คำถามเนื้อหาบทเรยี นทผี่ า่ นมาเพ่ือทดสอบความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนท่ผี ่านมาเบอ้ื งต้น กอ่ นการเรมิ่ บทเรียนต่อไป ขณะเรียน ยกตัวอยา่ งความรู้ท่ัวไปเกีย่ วกบั บคุ ลิกภาพ การให้ความรว่ มมือกบั ครูผู้สอนและเพื่อนรว่ มกลุ่ม และ พฤตกิ รรมในช้ันเรียน หลังเรยี น ผู้เรยี นสามารถรคู้ วามรทู้ ัว่ ไปเกี่ยวกบั บคุ ลิกภาพ ผลงาน/ชนิ้ งาน/ผลสำเร็จของผ้เู รยี น แบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้หลังเรียน แบบฝึกปฏบิ ัติ ใบงานท่คี รผู ู้สอนมอบหมาย


รายละเอยี ดการประเมนิ ผลการเรียนรู้ จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม ขอ้ ที่ 1 อธิบายความรทู้ ่ัวไปเกี่ยวกบั บุคลิกภาพได้อยา่ งถกู ต้อง (ดา้ น ความร)ู้ 1 วิธกี ารประเมิน ทดสอบ เครอื่ งมือ แบบทดสอบ 3 เกณฑก์ ารให้คะแนน อธิบายความรู้ท่วั ไปเก่ียวกับบุคลิกภาพไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง 4 เกณฑก์ ารตัดสนิ การผา่ น (5 คะแนน) ผา่ นระดบั ร้อยละ 60 (ต้องไดค้ ะแนนไม่น้อยกวา่ 3 คะแนน)


ใบความรทู้ ่ี 1 บทท่ี 1 เรือ่ ง ความรู้เกยี่ วกับการพัฒนาบุคลกิ ภาพ บุคลกิ ภาพเป็นลกั ษณะโดยรวมของบุคคลท้งั รูปลกั ษณท์ างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญาและ พฤตกิ รรม ซง่ึ ทำให้มลี กั ษณะแตกตา่ งกนั ในแตล่ ะบุคคล บุคลกิ ภาพบางอย่างก็ตดิ ตวั มาแตก่ ำเนดิ และบางอยา่ ง ก็ได้รบั ผลจาก การตดิ ต่อสมั พนั ธ์กบั บคุ คลอ่นื ในสภาพแวดลอ้ มหรือในสังคมท่ีใกลช้ ดิ ซึง่ แตล่ ะคนมกี ารพัฒนา และประสบการณ์ ท่ไี มเ่ หมอื นกนั บุคลกิ ภาพจงึ มลี กั ษณะเป็นของเฉพาะตวั บคุ ลิกภาพของแต่ละบุคคลอยา่ งนอ้ ยจะแสดงออกให้ ปรากฏ 3 ดา้ นคอื 1. แสดงบคุ ลกิ ภาพดา้ นรปู รา่ งหน้าตาสผี มสผี วิ เพศอายแุ ละจากอทิ ธพิ ลของต่อมในรา่ งกาย 2. แสดงบคุ ลกิ ภาพในด้านจติ ใจ สตปิ ัญญา อารมณแ์ ละความรสู้ ึก 3. แสดงทางดา้ นสงั คม อุปนิสยั ใจคอ ความนิยม ชมชอบ ระเบยี บแบบแผนและประเพณี การเรียนรทู้ ำให้บคุ ลิกภาพของคนเปลี่ยนแปลงไปทลี ะน้อย และความ คบั ข้องใจทเี่ กิดจากการสนอง ความต้องการไม่ไดจ้ ะมผี ลตอ่ พัฒนาการของบคุ ลิกภาพ การปรับตัวจึงมีส่วน สัมพันธ์กับพฒั นาการทาง บุคลิกภาพของบุคคลเปน็ อยา่ งมาก ความหมายของบุคลิกภาพ บคุ ลิกภาพตรงกบั ภาษาองั กฤษวา่ “Personality” มรี ากศัพท์มาจากภาษากรกี วา่ “Persona” ซงึ่ มี ความหมายว่า “Mask” แปล วา่ “หน้ากาก” สำหรบั ตวั ละครใช้สวมหนา้ เวลาออกแสดง เวลาออกโรงเพ่อื แสดงบทบาทที่ถกู กำหนดให้เชน่ ผู้ สวมหน้ากากเป็นผรู้ า้ ยแสดงให้สมกับตวั ผู้รา้ ย นกั จติ วทิ ยาได้ใหค้ วามหมายเกีย่ วกบั บุคลิกภาพไวห้ ลายทศั นะ ดังน้ี 1. บคุ ลกิ ภาพ คอื ผลรวมของพันธุกรรมและประสบการณ์ทัง้ หมดของบคุ คล 2. บุคลิกภาพ คือ ลกั ษณะรวมของบุคคลและวิธกี ารแสดงออกทางพฤติกรรมซงึ่ กำหนดการ ปรับตัวตาม แบบฉบับของแตล่ ะบุคคลต่อสง่ิ แวดล้อม 3. บคุ ลิกภาพ คือ คณุ สมบตั ิและคุณลักษณะเดน่ ประจำตัวของแตล่ ะบุคคล รวมท้ังการปรบั ตัว ของบุคคลต่อ สิ่งแวดลอ้ มตา่ ง ๆ 4. บุคลิกภาพ คือ กระบวนการสร้างหรอื รวมคุณลักษณะท้งั ทางดา้ นรา่ งกายและจติ ใจของ บุคคล นิสัย กริ ิยา ท่าทางของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ 5. บคุ ลกิ ภาพ คอื ความเดน่ ประจำตวั ของแต่ละบคุ คล ซ่ึงอาจจะบอกถึงความแตกต่างจาก บุคคลอืน่ ในด้าน ปริมาณและคุณภาพของลักษณะเดน่ น้ัน ๆ พจนานกุ รมฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 บุคลกิ ภาพ หมายถงึ สภาพนสิ ยั จำเพาะคน


แบบประเมินผลการนำเสนอผลงาน ชื่อกลมุ่ …………………………………………………………..……ชั้น……………………………ห้อง................................................ รายชือ่ สมาชิก 1……………………….………………………เลขท…่ี …. 2……………………….………………………เลขที่……. 3……………………….………………………เลขที่……. 4……………………….………………………เลขท่ี……. 5……………………….………………………เลขที่……. 6……………………….………………………เลขท…่ี …. ท่ี รายการประเมิน คะแนน ข้อคดิ เหน็ 32 1 1 เนอ้ื หาสาระครอบคลมุ ชัดเจน (ความร้เู กี่ยวกบั เนือ้ หา ความถูกตอ้ ง ปฏภิ าณในการ ตอบ และการแกไ้ ขปญั หาเฉพาะหน้า) 2 รูปแบบการนำเสนอ 3 การมสี ่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 4 บคุ ลกิ ลกั ษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ำเสยี ง ซ่งึ ทำให้ผฟู้ งั มีความสนใจ รวม ผู้ประเมนิ ………………………………………………… เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน 1. เนอ้ื หาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอ้ ง 3 คะแนน = มีสาระสำคญั ครบถว้ นถกู ตอ้ ง ตรงตามจุดประสงค์ 2 คะแนน = สาระสำคญั ไมค่ รบถ้วน แต่ตรงตามจดุ ประสงค์ 1 คะแนน = สาระสำคัญไม่ถกู ตอ้ ง ไม่ตรงตามจุดประสงค์ 2. รูปแบบการนำเสนอ 3 คะแนน = มรี ปู แบบการนำเสนอท่เี หมาะสม มีการใช้เทคนคิ ท่ีแปลกใหม่ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี ประกอบการ นำเสนอที่น่าสนใจ นำวัสดใุ นทอ้ งถิ่นมาประยกุ ต์ใช้อย่างคุ้มคา่ และประหยัด คะแนน = มเี ทคนิคการนำเสนอทีแ่ ปลกใหม่ ใชส้ อ่ื และเทคโนโลยปี ระกอบการนำเสนอทน่ี า่ สนใจ แตข่ าด การประยกุ ตใ์ ช้ วัสดใุ นท้องถิน่ 1 คะแนน = เทคนคิ การนำเสนอไมเ่ หมาะสม และไมน่ า่ สนใจ 3. การมีสว่ นร่วมของสมาชกิ ในกลุ่ม 3 คะแนน = สมาชกิ ทกุ คนมีบทบาทและมสี ว่ นร่วมกิจกรรมกลุม่ 2 คะแนน = สมาชกิ สว่ นใหญ่มบี ทบาทและมีส่วนรว่ มกจิ กรรมกล่มุ 1 คะแนน = สมาชิกส่วนนอ้ ยมบี ทบาทและมีสว่ นร่วมกจิ กรรมกลุ่ม 4. ความสนใจของผูฟ้ งั 3 คะแนน = ผู้ฟงั มากกวา่ รอ้ ยละ 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื 2 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70-90 สนใจ และให้ความร่วมมอื 1 คะแนน = ผฟู้ งั น้อยกวา่ ร้อยละ 70 สนใจ และใหค้ วามรว่ มมือ


แบบประเมนิ กระบวนการทำงานกลุ่ม ชื่อกล่มุ ………………………………...………………………………ช้ัน………………….……………ห้อง.......................................... รายชอ่ื สมาชิก 1……………………….………………………เลขท่…ี …. 2……………………….………………………เลขที่……. 3……………………….………………………เลขที…่ …. 4……………………….………………………เลขท…ี่ …. 5……………………….………………………เลขที…่ …. 6……………………….………………………เลขท…่ี …. ท่ี รายการประเมนิ คะแนน ขอ้ คดิ เหน็ 321 1 การกำหนดเป้าหมายรว่ มกนั 2 การแบง่ หนา้ ทร่ี ับผิดชอบและการเตรียมความพรอ้ ม 3 การปฏบิ ัตหิ นา้ ทที่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย 4 การประเมนิ ผลและปรับปรงุ งาน รวม ผูป้ ระเมิน………………………………………………… วนั ท่…ี ………เดอื น……………………..พ.ศ…………... เกณฑ์การให้คะแนน 1. การกำหนดเปา้ หมายร่วมกนั 3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมสี ว่ นร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชดั เจน 2 คะแนน = สมาชิกสว่ นใหญม่ สี ว่ นร่วมในการกำหนดเปา้ หมายในการทำงาน 1 คะแนน = สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนรว่ มในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 2. การหนา้ ที่รบั ผิดชอบและการเตรียมความพรอ้ ม 3 คะแนน = กระจายงานได้ท่วั ถึง และตรงตามความสามารถของสมาชกิ ทุกคน มีการจัดเตรยี มสถานที่ สื่อ / อปุ กรณไ์ วอ้ ย่างพร้อมเพรียง ยึดหลักความประหยัด 2 คะแนน = กระจายงานไดท้ ่วั ถึง แตไ่ มต่ รงตามความสามารถ และมสี ือ่ / อุปกรณ์ไว้อย่างพรอ้ มเพรียง แตข่ าดการ จัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยดั 1 คะแนน = กระจายงานไมท่ ่ัวถึงและมีสื่อ / อุปกรณไ์ มเ่ พยี งพอ และไมย่ ึดหลักความประหยัด 3. การปฏบิ ัติหนา้ ที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย 3 คะแนน = ทำงานได้สำเรจ็ ตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 2 คะแนน = ทำงานได้สำเร็จตามเปา้ หมาย แตช่ ้ากว่าเวลาทก่ี ำหนด ไมม่ ีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั 1 คะแนน = ทำงานไมส่ ำเรจ็ ตามเปา้ หมาย และไม่มคี วามรอบรู้ รอบคอบ และระมดั ระวงั 4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน 3 คะแนน = สมาชกิ ทุกคนร่วมปรกึ ษาหารอื ตดิ ตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็นระยะ มคี วามรอบรู้ รอบคอบ และ ระมดั ระวงั 2 คะแนน = สมาชิกบางส่วนมสี ่วนรว่ มปรึกษาหารอื แต่ไม่ปรบั ปรุงงาน ไม่มคี วามรอบรู้ รอบคอบ และระมดั ระวัง 1 คะแนน = สมาชกิ บางส่วนมสี ่วนร่วมไมม่ สี ว่ นรว่ มปรกึ ษาหารอื และปรับปรงุ งาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และ ระมัดระวัง


แบบฝกึ หดั บทท่ี 1 แบบฝกึ หดั 1. บคุ คลใดเปน็ บิดาแหง่ วิชาบคุ ลกิ ภาพ ก. เพลโต ข. แคทเทล ค. ฮิลการด์ ง. กอรด์ อน แอลพอรท์ 2. ความหมายบคุ ลกิ ภาพขอ้ ใด กล่าวถกู ต้องทสี่ ุด ก. คือ ลกั ษณะจิตวิทยาแต่ละคน ข. คอื รปู ลกั ษณภ์ ายนอกของคน ค. คอื วิธกี ารปฏบิ ัติที่คณุ แสดงออกในสถานทีต่ า่ ง ๆ ง. พฤตกิ รรมของมนุษยโ์ ดยรวมท่แี สดงออกมาในดา้ นต่าง ๆ ให้ไดร้ ู้ ได้เหน็ ได้ยนิ 3. ข้อใด คอื ความสำคญั ของบุคลกิ ภาพ ก. เป็นบคุ คลท่ปี รับตวั เขา้ กับผอู้ นื่ ไดย้ าก ข. เป็นผ้ทู ่มี คี วามสามารถในการแตง่ ตวั ดี ค. เปน็ ผ้ทู ่ีมคี วามม่นั ใจในตนเอง กล้าแสดงออก ง. เป็นผ้ทู ี่มีความม่นั ใจในตนเอง และไม่ยอมรบั ความแตกต่างระหวา่ งบคุ คล 4. รูปรา่ ง หนา้ ตา สีผวิ เป็นบุคลิกภาพทีไ่ ดม้ าจากส่ิงใด ก. พันธุกรรม ข. สิ่งแวดล้อม ค. สภาพอากาศ ง. การปรบั ปรุงตนเอง 5. ในขอ้ ใดทแ่ี สดงใหเ้ หน็ ถึงความแตกตา่ งกันด้านครอบครัว ค. ประสบการณ์ ก. การศึกษา ข. สิ่งแวดลอ้ ม ง. สตปิ ญั ญา รูปร่าง หน้าตา 6. ในขอ้ ใดเปน็ ผู้มีลักษณะบคุ ลกิ ภาพทางกายดี ข. มสี ุขภาพรา่ งกายท่ีแขง็ แรง ก. มีวาจาสุภาพ นุม่ นวล ง. สามารถแสดงอารมณใ์ นขอบเขตท่ีเหมาะสม ค. สามารถสรา้ งความสมั พันธ์ทางสงั คม 7. ปจั จยั ในข้อใด ทำให้เกิดบคุ ลิกภาพท่ีดีได้ ข. คิดดี มมี ารยาท ก. ความเฉ่อื ยชา ง. แต่งกายดีให้เหมาะสมกับคา่ นิยม ค. ไมค่ อ่ ยออกกำลงั กาย 8. บุคลกิ ภาพในข้อใด ปรับปรงุ ยาก ข. รูปรา่ ง หนา้ ตา การพดู จา ก. รปู ร่าง อปุ นสิ ัย ความรูส้ ึก ง. กริ ยิ าท่าทาง การพดู จา ความซ่อื สตั ย์ ค. อุปนสิ ัย ความกลา้ หาญ ความสภุ าพ 9. การสำรวจตนเอง สามารถทำไดอ้ ย่างไร ก. สอ่ งกระจกดตู นเอง ข. รอให้ผู้อ่นื บอกขอ้ ดขี อ้ เสียให้ ค. ให้ผูอ้ ื่นตอบแบบสอบถามแทนตนเอง ง. แสดงพฤติกรรมออกมาใหผ้ ู้อืน่ ได้เหน็ 10. ปัจจยั ในขอ้ ใด ทม่ี อี ิทธพิ ลยากต่อการพฒั นาบุคลิกภาพมากท่ีสุด ก. การศกึ ษาทไี่ มเ่ ทา่ กัน ข. ความพกิ ารของร่างกาย


ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี ง. ฐานะความเปน็ อยู่ท่ีเหมอื นกนั บนั ทกึ หลงั การสอน บทท่ี ………1……………… ผลการใชแ้ ผนการจัดการเรยี นรู้ 1................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................. 3................................................................................................................................................. ผลการเรยี นของนักเรยี น 1................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................. 3................................................................................................................................................. ผลการสอนของครู 1................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................. 3.................................................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฏี แผนการจัดการเรียนรภู้ าคทฤษฎี หน่วยที่ 2 ชื่อวิชา การพฒั นาบคุ ลิกภาพในงานบรกิ าร สอนสปั ดาห์ท่ี 3 - 4 คาบรวม 54 ช่ือหน่วย พฒั นาบุคลกิ ภาพภายนอกของตนเอง ชือ่ เรื่อง. พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง จำนวนคาบ 6 หวั ข้อเรอ่ื ง ดา้ นความรู้ 1. รู้เกี่ยวกบั ปจั จยั ดา้ นตา่ งๆ ท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั การพฒั นาบุคลกิ ภาพภายนอก ด้านทักษะ - ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม 2. เตรยี มความพร้อมด้านวัสดุ อปุ กรณส์ อดคล้องกบั งาน ไดอ้ ย่างถูกต้องและใช้วัสดุอปุ กรณอ์ ย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยี งและคณุ ลักษณะ(ความรับผดิ ชอบ ความประหยดั ความขยัน ความอดทน แบง่ ปัน) 3. ปฏิบัตงิ านไดอ้ ย่างถูกต้อง และสำเรจ็ ภายในเวลาท่กี ำหนดอยา่ งมเี หตแุ ละผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงและคุณลักษณะ(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดั ระวงั ) สาระสำคญั การวางแผนดำเนนิ การในกิจกรรมใดๆ ก็ตาม หากเราไมท่ ราบถึงพฤตกิ รรมหรือเอกลักษณเ์ ฉพาะของกลุม่ ตลาดท่ีเป็นเปา้ หมาย ความต้องการ ยอ่ มเปน็ เร่อื งที่ลำบากหรือเกดิ ปญั หา เพอื่ ให้ทราบถึงพฤติกรรมทแี่ สดงออก ของนกั ท่องเท่ียว เราควรทราบถึงปัจจยั ท่ีกอ่ ให้เกิดพฤตกิ รรมต่างๆของกลมุ่ นกั ทอ่ งเที่ยว ผู้ทอี่ ยใู่ นอุตสาหกรรม ท่องเท่ียวจึงควรทราบถงึ ปัจจัยที่ทำใหพ้ ฤติกรรมนักทอ่ งเทยี่ วตา่ งกนั สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย นำเสนอรปู แบบปจั จัยบคุ ลกิ ภาพของตนเองได้อยา่ งถกู ต้อง


จุดประสงค์การสอน/การเรยี นรู้ จุดประสงคท์ วั่ ไป / บรู ณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพอื่ มคี วามรเู้ กี่ยวกบั อธิบายความสำคญั ของการบริการได้ (ด้านความรู้) 2. เพือ่ มที กั ษะสิ่งที่ควรปฏิบัตเิ พ่อื พัฒนาบคุ ลิกภาพภายนอกได้ (ด้านทกั ษะ) 3. เพอ่ื มีเจตคตทิ ดี่ ีต่อการเตรียมความพรอ้ มด้านการเตรยี ม วสั ดุ อุปกรณ์ และการปฏบิ ัติงานอยา่ งถูก ตอ้ ง สำเรจ็ ภายในเวลาท่ีกำหนด มีเหตแุ ละผลตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง (ด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม) จดุ ประสงค์เชงิ พฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม (ด้านความรู้) 1. อธบิ ายสง่ิ ที่ควรปฏบิ ัตเิ พอ่ื พัฒนาบุคลกิ ภาพภายนอกได้ (ดา้ นทักษะ) - (ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม/บรู ณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง) 2. เตรยี มความพรอ้ มด้านวสั ดุ อปุ กรณ์สอดคลอ้ งกับงาน ไดอ้ ย่างถกู ต้องและใชว้ สั ดุอุปกรณอ์ ยา่ งคุ้มคา่ ประหยดั ตามหลกั เศรษฐกจิ พอเพยี งและคุณลกั ษณะ (ความรับผิดชอบ ความประหยดั ความขยนั ความอดทน แบง่ ปนั ) 3. ปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง และสำเร็จภายในเวลาทก่ี ำหนดอย่างมเี หตุและผลตามหลักปรชั ญา เศรษฐกจิ พอเพียงและคณุ ลักษณะ (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง และคณุ ลกั ษณะ หลักความพอประมาณ 1. ผู้เรยี นจดั สรรเวลาในการฝกึ ปฏิบัติตามใบงานไดอ้ ยา่ งเหมาะสม 2. กำหนดเนือ้ หาเหมาะสมกับเกณฑ์การประเมนิ หลกั การทำงานและการนำเสนอพฤติกรรมนักท่องเทย่ี ว ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป 3. ผู้เรยี นร้จู กั ใช้และจดั การวัสดุอุปกรณต์ ่างๆอยา่ งประหยัดและคมุ้ คา่ 4. ผูเ้ รียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผตู้ ามทีด่ ี 5. ผูเ้ รยี นเปน็ สมาชกิ ทีด่ ขี องกลุ่มเพือ่ นและสังคม หลักความมีเหตผุ ล 1. เหน็ คุณคา่ ของการเรียนพฤตกิ รรมนกั ทอ่ งเทยี่ วได้อย่างชดั เจนและถูกตอ้ ง 2. กลา้ แสดงความคิดเห็นอย่างมเี หตุผล 3. กล้าทกั ทว้ งในส่งิ ท่ีไม่ถูกตอ้ งอย่างถูกกาลเทศะ 4. กล้ายอมรับความคิดเหน็ ของผูอ้ น่ื


5. ใชว้ ัสดุถกู ต้องและเหมาะสมกบั งาน 6. ไม่มเี ร่ืองทะเลาะวิวาทกับผอู้ นื่ 7. คดิ ส่งิ ใหม่ๆท่เี กดิ ประโยชนต์ อ่ ตนเองและสงั คม 8. มีความคิดวเิ คราะหใ์ นการแก้ปญั หาอย่างเป็นระบบ หลกั ความมีภมู ิค้มุ กนั 1. มีทกั ษะในการบรรยายพฤตกิ รรมท่เี ปลย่ี นแปลงได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ 2. ผู้เรยี นไดร้ บั ความรู้ทถ่ี กู ตอ้ ง พร้อมทงั้ กำหนดเนือ้ หาไดอ้ ย่างครบถ้วน 3. มกี ารเตรียมความพรอ้ มในการเรียนและการปฏิบัติงาน 4. กลา้ ซักถามปญั หาหรือข้อสงสยั ต่างๆ อยา่ งถูกกาลเทศะ 5. แกป้ ญั หาเฉพาะหนา้ ไดด้ ้วยตนเองอย่างเปน็ เหตเุ ปน็ ผล 6. ควบคุมอารมณข์ องตนเองได้ 7. ควบคุมกิริยาอาหารในสถานการณต์ ่างๆได้เป็นอย่างดี การตัดสนิ ใจและการดำเนนิ กจิ กรรมตา่ งๆ ให้อยู่ในระดบั พอเพยี งหรอื ตามปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงน้นั ต้องอาศยั ทั้งความรูแ้ ละคณุ ธรรมเป็นพน้ื ฐาน ดังนี้ เง่ือนไขความรู้ 1. ผเู้ รยี นไดใ้ ช้กระบวนการคดิ ในการพัฒนาบคุ ลกิ ภาพ (ความสนใจใฝร่ ู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดั ระวงั ) 2. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจในการพฒั นาบุคลิกภาพ 3. ใช้วสั ดอุ ยา่ งประหยัดและค้มุ คา่ 4. ปฏบิ ัตงิ านดา้ ยความละเอยี ดและรอบคอบ 5. มคี วามรู้ ความเข้าใจเกยี่ วกบั หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง เงอื่ นไขคณุ ธรรม 1. ปฏบิ ตั ิงานท่ีได้รบั มอบหมายเสรจ็ ตามกำหนด (ความรบั ผิดชอบ) 2. ใช้วสั ดุอุปกรณอ์ ยา่ งคุ้มคา่ ประหยัด (ความประหยัด) 3. มีความเพียรพยายามและกระตอื รือรน้ ในการเรยี นและการปฏิบตั ิงาน (ความขยัน ความอดทน) 4. ใหค้ วามรว่ มมือกับการทำกิจกรรมของสว่ นรวม อาสาช่วยเหลืองานครแู ละผู้อื่น (แบง่ ปัน) เนอ้ื หาสาระการสอน/การเรียนรู้ • ดา้ นความรู้ (ทฤษฎี) (จดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 1) 1. อธิบายการพัฒนาบคุ ลิกภาพภายนอกของตนเอง • ด้านทกั ษะ (ปฏบิ ัต)ิ (จดุ ประสงค์เชิงพฤตกิ รรมขอ้ ท่ี 2) 2. ใบงานที่ 2 เรอ่ื งการพัฒนาบคุ ลิกภาพภายนอกของตนเอง 3. แบบฝึกหัดทา้ ยบทเรียน


ขน้ั ตอนการสอนหรอื กจิ กรรมของครู ขน้ั ตอนการเรยี นรหู้ รือกจิ กรรมของนักเรียน กจิ กรรมการสอนทีเ่ นน้ ในหนว่ ยนี้ 1. บนั ทกึ เน้อื หาและสาระสำคัญไวใ้ นสมดุ การสอนโดยการบรรยายและยกตวั อยา่ ง 2. ทำความเขา้ ใจเกย่ี วกับเนือ้ หาในหนงั สอื เรยี น การใช้ส่ือการสอนคือ ใบความรู้ ใบงาน เอกสาร ประกอบการสอน โดยภาพรวม มปี ฏิสัมพันธก์ บั ผ้เู รียนแบบสองทางทั้งรายบุคคลและ 3. คน้ คว้าขอ้ มลู เพม่ิ เติมจากอินเตอรเ์ น็ต รายกล่มุ อยู่เสมอ 4. นักเรียนทำแบบฝึกหดั ท้ายหนว่ ยเรยี น 4. แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมจากสอ่ื การเรียน 5. นักเรียนแต่ละคนส่งงานตามกำหนด และฟัง การ คำอธบิ ายเพ่ิมเติมเพ่อื ปรับแก้ไขงานทีท่ ำผิด สอนอื่นๆ ขั้นสรปุ และวัดผล 1. ให้ผู้เรยี นทำแบบฝกึ หดั ทา้ ยหน่วยเรียน •ดา้ นคณุ ธรรม/จรยิ ธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง (จุดประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรมขอ้ ที่ 3 - 4) 4. การเตรยี มความพรอ้ มดา้ นการเตรยี ม วสั ดุ อปุ กรณน์ กั ศกึ ษาจะต้องกระจายงานไดท้ ว่ั ถงึ และตรงตาม ความสามารถของสมาชิกทุกคน มกี ารจัดเตรียมสถานท่ี สื่อ วัสดอุ ปุ กรณ์ไวอ้ ยา่ งพร้อมเพรยี งและนักศึกษาทกุ คน ต้องรูจ้ ักใชแ้ ละจัดการกบั วสั ดุอปุ กรณ์ในทอ้ งถิ่นมาประยกุ ต์ใชอ้ ย่างคมุ้ ค่าและประหยดั งานจะสำเร็จ ไดน้ ักศกึ ษา จะตอ้ งมคี วามขยันอดทน มคี วามเพยี รพยายามและกระตือรือร้นในการเรยี นและการปฏบิ ัติงาน และรจู้ กั แบ่งปนั ความร่วมมือกับกิจกรรมสว่ นรวม อาสาช่วยเหลืองานครแู ละผู้อนื่ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งและหลกั คุณธรรม 5. ความมเี หตผุ ลในการปฏิบตั งิ าน ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลกั คณุ ลักษณะ นกั ศกึ ษาจะ ต้องมกี ารใช้เทคนิคทแี่ ปลกใหม่ ใช้สือ่ และเทคโนโลยี ประกอบการนำเสนอทนี่ า่ สนใจ ปฏิบัติงานดว้ ยความละเอยี ด รอบคอบ นกั ศึกษาจะมภี ูมิคมุ้ กันในตัวทดี่ ไี ด้นักศึกษาจะต้องมีความสนใจใฝ่รู้ รอบรู้ รอบคอบและระมดั ระวัง


ขนั้ ตอนการสอนหรือกจิ กรรมของครู ขน้ั ตอนการเรียนรูห้ รอื กจิ กรรมของนกั เรยี น กจิ กรรมการสอนท่ีเนน้ ในหนว่ ยนี้ 1. บนั ทกึ เนื้อหาและสาระสำคัญไว้ในสมดุ การสอนโดยการบรรยายและยกตวั อยา่ ง 2. ทำความเข้าใจเก่ยี วกบั เนือ้ หาในหนงั สอื เรยี น การใช้ส่อื การสอนคือ ใบความรู้ ใบงาน เอกสาร ประกอบการสอน โดยภาพรวม มีปฏสิ มั พันธก์ ับผ้เู รยี นแบบสองทางท้ังรายบุคคลและ 3. ค้นคว้าขอ้ มลู เพ่ิมเติมจากอนิ เตอร์เน็ต รายกลุ่มอยเู่ สมอ 4. นักเรยี นทำแบบฝกึ หดั ท้ายหนว่ ยเรียน 4. แนะนำแหลง่ คน้ คว้าเพิม่ เติมจากสื่อการเรยี น 5. นกั เรียนแต่ละคนส่งงานตามกำหนด และฟงั การ คำอธบิ ายเพิ่มเตมิ เพอื่ ปรบั แกไ้ ขงานทีท่ ำผิด สอนอนื่ ๆ ข้ันสรุปและวดั ผล 1. ใหผ้ เู้ รียนทำแบบฝึกหดั ทา้ ยหน่วยเรียน


กจิ กรรมการเรยี นการสอนหรอื การเรียนรู้ ข้นั ตอนการสอนหรอื กิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรยี นรู้หรอื กจิ กรรมของนักเรียน ขั้นเตรียมกจิ กรรม นกั ศึกษาฟงั ครอู ธบิ ายจุดประสงคร์ ายวิชา คำ จดั เตรียมส่ือการเรียนการสอน ส่ือ โสตทศั น์ สือ่ อธิบายรายวชิ า วธิ กี ารเรียน การปฏบิ ตั ิงาน การ สงิ่ พมิ พ์ ตวั อย่าง โครงการสอน เอกสาร หนังสอื อ้างองิ วัดผลและประเมินผล สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ (ดูจากรายช่อื เอกสารทา้ ยแผนการสอนหน่วยท่ี 2) และชว่ ยกนั วางแผนการเรยี น พรอ้ มแสดงความ เตรยี มคำถามเก่ียวกบั การพฒั นาบุคลกิ ภาพภายนอก คิดเห็นรว่ มกับครใู นการกำหนดเกณฑก์ ารให้ เตรยี มการวดั ผล คะแนน และนำไปเปน็ แนวทางการเรยี น นักศกึ ษาฟงั ครู แล้วให้นกั เรยี นบนั ทกึ สิ่งที่ครู สอน และร่วมแสดงความคดิ เหน็ กบั ครูเก่ียวกับ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูแนะนำ จดุ ประสงคร์ ายวชิ า วิธีการเรยี น การ การรบั ฟงั มอบหมายงาน วิธีวดั ผลและประเมินผล สมรรถนะที่ นกั ศกึ ษารับฟงั ผสู้ อนแจ้งรายการท่ีจะสอนตาม พึงประสงคใ์ นหนว่ ยนี้ ครกู บั นกั เรียนร่วมกนั กำหนด เนื้อหาสาระเรือ่ งรปู แบบการจดั นำเทีย่ วตามวัตถุ เกณฑ์การใหค้ ะแนนและชแี้ จงข้อตกลงในการเรยี น ประสงค์ นักเรียนรับฟังผู้สอนแจง้ จุดประสงคเ์ ชิง วชิ านี้ พฤติกรรมและบรรยาย ผ้สู อนแจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนของหนว่ ยท่ี 2 นกั ศกึ ษารบั ฟงั ผ้สู อนแนะนำหนงั สอื และลกั ษณะ สนทนาเขา้ ส่บู ทเรยี นโดยการสอบถามถงึ การพฒั นา วิชา พรอ้ มท้งั แนวทางการเรยี นการสอนของนักเรยี น บุคลกิ ภาพภายนอกของตนเองทน่ี กั เรยี นรจู้ ัก เพอื่ ใหผ้ ู้ นกั ศกึ ษารับฟังผสู้ อนแนะนำแหลง่ คน้ คว้าเพมิ่ เติม เรยี นไดแ้ สดงความคิดเหน็ เป็นการโยงความรเู้ ดิมเขา้ สู่ จากส่อื การเรยี นการสอนอ่นื ๆ เนื้อหาการเรียน ขน้ั สอน 4. นักศึกษารบั ฟังผสู้ อนอธิบายพฤติกรรมของ แจง้ รายการทีจ่ ะสอนตามเนอื้ หาสาระเรื่องปัจจัยที่ นักท่องเทีย่ วแตกตา่ งกัน ทำให้นักทอ่ งเท่ียวแตกตา่ งกัน 5. นกั ศกึ ษารบั ฟงั ผู้สอนยกตัวอยา่ งพัฒนาบคุ ลิกภาพ ภายนอกของตนเอง แจ้งจดุ ประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมและบรรยาย แนะนำหนงั สือและลักษณะวิชา พรอ้ มทง้ั แนวทางการ เรียนการสอนของนกั ศกึ ษา 4. แนะนำแหล่งค้นควา้ เพิ่มเตมิ จากส่ือการเรียน


การสอนอ่ืนๆ 5. อธิบายพฤตกิ รรมของนักท่องเท่ยี วท่ีแตกต่าง กันตามวัตถุประสงค์ ส่อื การเรยี นการสอน/การเรียนรู้ สื่อสง่ิ พิมพ์ 1. เอกสารประกอบการเรยี น 2. แบบประเมินผลการเรยี นรหู้ ลังเรียน และแบบฝึกปฏิบตั หิ น่วยที่ 2 3. แผนการสอน 4. ใบงาน ส่ือโสตทัศน์ (ถ้าม)ี 1. เครือ่ งฉายแผ่นใส 2. อนิ เตอร์เนต็ 3. Power Point ส่อื ของจริง - แหล่งการเรียนรู้ ในสถานศกึ ษา 1. ห้องเรยี นในสถานศกึ ษา 2. หอ้ งอินเตอร์เนต็ ในสถานศกึ ษา นอกสถานศกึ ษา - การบูรณาการ/ความสมั พนั ธ์กบั วิชาอื่น


1. บูรณาการวิชาอตุ สาหกรรมทอ่ งเท่ียว การประเมินผลการเรียนรู้ หลักการประเมนิ ผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน. ครูผู้สอนตง้ั คำถามเน้อื หาบทเรยี นทผี่ า่ นมาเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจในบทเรยี นท่ผี า่ นมาเบอื้ งตน้ กอ่ นการเรม่ิ บทเรียนต่อไป ขณะเรยี น ยกตวั อย่างการพฒั นาบุคลกิ ภาพภายนอก การให้ความร่วมมอื กบั ครูผ้สู อนและเพื่อนร่วมกลุ่ม และ พฤตกิ รรมในชั้นเรียน หลงั เรียน ผูเ้ รยี นสามารถรู้การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ผลงาน/ชิน้ งาน/ผลสำเรจ็ ของผเู้ รียน แบบประเมินผลการเรียนร้หู ลังเรยี น แบบฝึกปฏิบตั ิ ใบงานทีค่ รผู สู้ อนมอบหมาย


รายละเอียดการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤตกิ รรม ขอ้ ที่ 1 อธิบายความแตกตา่ งของพฤติกรรมนักท่องเท่ยี วไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง (ด้านความรู้) 1 วิธีการประเมิน ทดสอบ เครื่องมอื แบบทดสอบ 3 เกณฑก์ ารให้คะแนน อธิบายพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของตนเองได้อยา่ งถกู ต้อง 4 เกณฑ์การตัดสินการผา่ น (5 คะแนน) ผา่ นระดบั รอ้ ยละ 60 (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกวา่ 3 คะแนน)


ใบความรู้ท่ี 2 บทที่ 2 เรื่อง การพัฒนาบคุ ลิกภาพภายนอก การพัฒนาบคุ ลกิ ภาพภายนอก เป็นสิ่งท่สี ามารถทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่มากนักกส็ ามารถ เหน็ ผลได้หากผปู้ ฏบิ ตั ิ มคี วามตั้งใจจรงิ ซึ่งจะต้องพัฒนาในส่งิ ตอ่ ไปน้ี 1. การปรบั ปรุงรปู ร่างหน้าตา การปรับปรุงรปู รา่ งหน้าตาเปน็ ส่งิ ทสี่ รา้ งความประทบั ใจครั้งแรกแก่ผพู้ บเห็น จึงต้องยดึ หลักสำคัญ ดังน้ี - สุขภาพ ผู้มีสขุ ภาพดีจะทำให้หน้าตาสดช่ืน เบิกบาน แจ่มใส รา่ เรงิ อยูเ่ สมอ - ความสะอาด ผ้ทู ่รี กั ษาความสะอาดใหห้ น้าและร่างกายอยา่ งสมำ่ เสมอจะทำใหด้ ูสดใสน่าประทบั ใจ - การยม้ิ คนทีม่ ีใบหน้ายม้ิ แย้มแจม่ ใสจะแสดงออกถึงความเป็นคนอารมณด์ ี 2. การพฒั นาการแตง่ กาย การแต่งกายดสี รา้ งศักดศ์ิ รีและความสงา่ ใหก้ ับตนเอง การแต่งกายดคี อื การรจู้ ักการใช้ เส้อื ผา้ ทีส่ ะอาด ตดั เย็บด้วยความประณตี เรยี บรอ้ ย ไมจ่ ำเป็นต้องเปน็ เสอ้ื ผา้ ทมี่ ีราคาแพง รดี ใหเ้ รยี บ ควรเลอื กใช้ สีใหเ้ ขา้ ชุดกันเปน็ แบบนิยม ขนาดพอเหมาะกบั รปู ร่าง เสือ้ ผ้าท่ีจะสวมใส่ควรดูเรยี บรอ้ ยและสมบรู ณ์ถุงเทา้ ต้องตึง อยู่เสมอ รองเทา้ ต้องขัดให้มนั อยู่เสมอการแตง่ กายสามารถช่วยพัฒนาบุคลกิ ภาพของคนเราไดเ้ พราะสามารถช่วย ปกปดิ ขอ้ บกพรอ่ งของร่างกาย และชว่ ยเสรมิ จุดเดน่ ของรูปรา่ ง หนา้ ตาทใ่ี หด้ ูด หลกั การแต่งกายดที ี่ช่วยเสรมิ สร้างบคุ ลกิ ภาพ 4 ประการ 1. ความสภุ าพ หมายถงึ การแต่งกายท้ังสีและแบบสภุ าพเรียบร้อย เหมาะกบั กาลเทศะ 2. ความประณีต หมายถึง เสอื้ ผา้ ท่ตี ดั เยบ็ จะมีความประณีตเรยี บร้อยเหมาะสมกับรปู ร่าง 3. ความสะอาด หมายถึง ความสะอาดของเสื้อผ้าและอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั เสอื้ ผา้ ทส่ี วมใส่ 4. ความประหยัด หมายถงึ การใชเ้ ส้อื ผ้าทม่ี รี าคาประหยัด แตส่ ามารถทำใหผ้ สู้ วมใส่ดดู ี


แบบประเมนิ ผลการนำเสนอผลงาน ชื่อกลุม่ ……………………………………………ชั้น………………………หอ้ ง................................................ รายชื่อสมาชิก 1……………………….………………………เลขที่……. 2……………………….………………………เลขที่……. 3……………………….………………………เลขที่……. 4……………………….………………………เลขท่ี……. 5……………………….………………………เลขท่ี……. 6……………………….………………………เลขท่ี……. ที่ รายการประเมิน คะแนน ข้อคดิ เหน็ 32 1 1 เนอื้ หาสาระครอบคลมุ ชดั เจน (ความรเู้ กี่ยวกับเน้อื หา ความถูกต้อง ปฏภิ าณในการ ตอบ และการแกไ้ ขปญั หาเฉพาะหนา้ ) 2 รปู แบบการนำเสนอ 3 การมีสว่ นรว่ มของสมาชกิ ในกลมุ่ 4 บคุ ลิกลักษณะ กริ ยิ า ทา่ ทางในการพดู นำ้ เสียง ซึง่ ทำให้ผ้ฟู ังมีความสนใจ รวม ผปู้ ระเมนิ ………………………………………………… เกณฑ์การให้คะแนน 1. เนอื้ หาสาระครอบคลุมชดั เจนถูกตอ้ ง 3 คะแนน = มสี าระสำคัญครบถ้วนถูกตอ้ ง ตรงตามจุดประสงค์ 2 คะแนน = สาระสำคญั ไมค่ รบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์ 1 คะแนน = สาระสำคญั ไม่ถูกต้อง ไมต่ รงตามจุดประสงค์ 2. รูปแบบการนำเสนอ 3 คะแนน = มีรปู แบบการนำเสนอท่ีเหมาะสม มีการใชเ้ ทคนิคที่แปลกใหม่ ใชส้ ื่อและเทคโนโลยี ประกอบการ นำเสนอทนี่ า่ สนใจ นำวสั ดุในท้องถิ่นมาประยุกตใ์ ชอ้ ยา่ งคมุ้ ค่าและประหยดั คะแนน = มีเทคนคิ การนำเสนอทแี่ ปลกใหม่ ใช้สอ่ื และเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอทนี่ ่าสนใจ แตข่ าด การประยุกตใ์ ช้ วสั ดุในทอ้ งถ่นิ 1 คะแนน = เทคนิคการนำเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 3. การมีสว่ นรว่ มของสมาชิกในกลุม่ 3 คะแนน = สมาชกิ ทกุ คนมบี ทบาทและมีส่วนรว่ มกิจกรรมกลุ่ม 2 คะแนน = สมาชิกสว่ นใหญ่มีบทบาทและมสี ว่ นร่วมกจิ กรรมกลุ่ม 1 คะแนน = สมาชิกส่วนน้อยมบี ทบาทและมสี ่วนรว่ มกจิ กรรมกลุ่ม 4. ความสนใจของผูฟ้ ัง 3 คะแนน = ผู้ฟังมากกวา่ ร้อยละ 90 สนใจ และใหค้ วามร่วมมือ 2 คะแนน = ผฟู้ งั ร้อยละ 70-90 สนใจ และให้ความรว่ มมอื 1 คะแนน = ผฟู้ งั นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 70 สนใจ และใหค้ วามร่วมมือ


แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม ช่อื กลุม่ ……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... รายช่ือสมาชิก 1……………………….………………………เลขที่……. 2……………………….………………………เลขที่……. 3……………………….………………………เลขท…ี่ …. 4……………………….………………………เลขท่ี……. 5……………………….………………………เลขที…่ …. 6……………………….………………………เลขที่……. ที่ รายการประเมิน คะแนน ขอ้ คดิ เห็น 321 1 การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 2 การแบง่ หนา้ ทรี่ ับผิดชอบและการเตรยี มความพรอ้ ม 3 การปฏิบตั ิหน้าทท่ี ไี่ ดร้ บั มอบหมาย 4 การประเมนิ ผลและปรับปรงุ งาน รวม ผ้ปู ระเมิน………………………………………………… วันที่…………เดอื น……………………..พ.ศ…………... เกณฑ์การให้คะแนน 1. การกำหนดเปา้ หมายร่วมกัน 3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีส่วนรว่ มในการกำหนดเปา้ หมายการทำงานอย่างชดั เจน 2 คะแนน = สมาชกิ ส่วนใหญ่มีสว่ นร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 1 คะแนน = สมาชิกส่วนน้อยมสี ว่ นรว่ มในการกำหนดเปา้ หมายในการทำงาน 2. การหน้าที่รบั ผดิ ชอบและการเตรยี มความพรอ้ ม 3 คะแนน = กระจายงานไดท้ ่วั ถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจดั เตรียมสถานที่ สื่อ / อุปกรณไ์ ว้อย่างพร้อมเพรยี ง ยดึ หลักความประหยดั 2 คะแนน = กระจายงานไดท้ ัว่ ถึง แต่ไมต่ รงตามความสามารถ และมสี ือ่ / อุปกรณไ์ วอ้ ย่างพรอ้ มเพรียง แตข่ าดการ จัดเตรยี มสถานที่ และไม่ยดึ หลักความประหยัด 1 คะแนน = กระจายงานไมท่ ่ัวถงึ และมสี ื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 3. การปฏบิ ัติหน้าท่ที ี่ได้รับมอบหมาย 3 คะแนน = ทำงานได้สำเรจ็ ตามเปา้ หมาย และตามเวลาท่ีกำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมดั ระวัง 2 คะแนน = ทำงานไดส้ ำเร็จตามเปา้ หมาย แตช่ า้ กวา่ เวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมดั ระวัง 1 คะแนน = ทำงานไมส่ ำเรจ็ ตามเปา้ หมาย และไมม่ คี วามรอบรู้ รอบคอบ และระมดั ระวงั 4. การประเมนิ ผลและปรับปรงุ งาน 3 คะแนน = สมาชกิ ทุกคนร่วมปรึกษาหารอื ตดิ ตาม ตรวจสอบ และปรบั ปรงุ งานเปน็ ระยะ มคี วามรอบรู้ รอบคอบ และ ระมัดระวงั 2 คะแนน = สมาชกิ บางสว่ นมีสว่ นรว่ มปรกึ ษาหารือ แต่ไมป่ รบั ปรุงงาน ไม่มคี วามรอบรู้ รอบคอบ และระมดั ระวัง 1 คะแนน = สมาชกิ บางสว่ นมสี ่วนรว่ มไม่มสี ว่ นร่วมปรกึ ษาหารอื และปรบั ปรุงงาน ไม่มคี วามรอบรู้ รอบคอบ และ ระมัดระวงั


แบบฝึกหดั บทที่ 2 แบบฝกึ หดั 1. Stability คอื คนประเภทใด ข. คนท่มี สี ขุ ภาพจิตดี ก. คนที่มอี ารมณแ์ ปรปรวน ง. คนท่มี ีความออ่ นไหว ค. คนท่ีชอบความตน่ื เต้น 2. Id หมายถึงอะไร ข. เป็นส่วนของจติ ไร้สำนึก ก. สภาพจิตใต้สำนึก ง. หลักแห่งความจรงิ ค. การเรยี นรูใ้ นการปรบั ตัว 3. แรงจูงใจแสวงหาและรกั ษาศกั ดศิ์ รีเกียรติยศเปน็ แรงจูงใจลำดบั ทเ่ี ทา่ ใดของมาสโลว์ ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 4. Extrovert เปน็ คนอย่างไร ค. เจา้ ระเบียบ ง. ชอบเขา้ สงั คม ก. มองโลกแง่ร้าย ข. เป็นคนเกบ็ ตัว 5. แรงจูงใจเพอ่ื เป็นเจ้าขา้ วเจา้ ของ เป็นแรงจูงใจลำดบั ทเี่ ทา่ ใดของมาสโลว์ ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 6. กลา่ วกนั ว่าสิ่งใดกต็ ามหากเราอดทนพยายามทำตดิ ต่อกันไปเป็นเวลาเทา่ ใด สง่ิ น้นั จะกลายเปน็ นิสยั ของเรา ก. 120 วนั ข. 90 วนั ค. 45 วัน ง. 30 วนั 7. พัฒนาการของบุคลิกภาพข้ันปากเรมิ่ ตัง้ แต่อายเุ ทา่ ใด ค. 33-5 ปี ง. 6-11 ปี ก. แรกเกดิ -1 ปี ข. 1-2 ปี 8. นสิ ยั หมายถงึ อะไร ข. ธาตแุ ท้ ค. แววของจติ ง. แววของความถนดั ก. การพูดโกหก 9. ผูห้ ญงิ ทมี่ อี ายุ 45 ปี แต่ชอบแตง่ ตวั แบบสาวรุ่น เป็นกลไกป้องกนั ตนเอง เรียกว่าอะไร ก. การยดึ ติด ข. การถดถอยกลับ ค. การเลียนแบบ ง. การเก็บกด 10. อัธยาศัย หมายถึงอะไร ข. พนื้ เพของจติ ใจ ค. ความชอบ ง. ความมกั ง่าย ก. ความคดิ


บนั ทกึ หลงั การสอน บทที่ ………2……………… ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 1................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................. 3................................................................................................................................................. ผลการเรียนของนักเรยี น 1................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................. 3................................................................................................................................................. ผลการสอนของครู 1................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................. 3.................................................................................................................................................


แผนการจัดการเรยี นรู้ภาคทฤษฏี แผนการจัดการเรยี นร้ภู าคทฤษฎี หน่วยท่ี 3 ชื่อวชิ า การพฒั นาบคุ ลกิ ภาพในงานทอ่ งเทย่ี ว สอนสัปดาห์ที่ 5-7 คาบรวม 54 ชอื่ หน่วย การพฒั นาบคุ ลิกภาพภายใน ชือ่ เร่ือง. การพัฒนาบุคลกิ ภาพภายใน จำนวนคาบ 6 หวั ข้อเร่อื ง ด้านความรู้ 1. รู้เกี่ยวกบั การพฒั นาบุคลกิ ภาพภายใน ดา้ นทกั ษะ - ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม 2. เตรยี มความพรอ้ มดา้ นวสั ดุ อปุ กรณ์สอดคลอ้ งกบั งาน ไดอ้ ย่างถูกต้องและใช้วัสดอุ ุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยดั ตามหลกั เศรษฐกจิ พอเพยี งและคุณลักษณะ (ความรบั ผิดชอบ ความประหยดั ความขยนั ความอดทน แบง่ ปนั ) 3. ปฏิบตั ิงานไดอ้ ย่างถูกต้อง และสำเรจ็ ภายในเวลาทีก่ ำหนดอยา่ งมีเหตแุ ละผลตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพยี งและคุณลักษณะ (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) สาระสำคญั การมบี ุคลกิ ภาพทดี่ ี ไมใ่ ช่เปน็ เพียงคนท่ีวางตัวดี แตง่ ตวั ดี กิรยิ าวาจาดี วางตัวเหมาะกับกาลเทศะและ บุคคลแต่เพียงเท่านนั้ หากมองกนั ลงไปลกึ ๆแลว้ เช่อื ไหมว่าบคุ ลิกภาพทดี่ ีของบคุ คลเหลา่ นนั้ เรม่ิ ตน้ ขน้ึ จากภายใน ทัง้ สน้ิ ภายในก็คอื ในใจ ในความคดิ ท่ีมตี อ่ ตนเอง ต่อโลกและสงั คมการฝึกพฒั นาบุคลิกภาพภายใน สามารถเริ่มได้ จาก ทัศนคติ คอื จุดเร่ิมตน้ ทัศนคตทิ ่ีดี คือ จุดเรม่ิ ต้นของบคุ ลกิ งา่ ยๆ เพียงแตม่ องทุกสิง่ ในดา้ นที่ดี กจ็ ะทำใหม้ คี วามสุข แล้วความสขุ กจ็ ะเปลง่ ประกายออกมาภายนอก สร้างความเช่ือม่นั ในตนเอง คอื มัน่ ใจในตนเอง


สมรรถนะอาชีพประจำหนว่ ย นำเสนอรปู แบบการพฒั นาบคุ ลิกภาพภายใน จดุ ประสงคก์ ารสอน/การเรยี นรู้ จุดประสงคท์ วั่ ไป / บูรณาการเศรษฐกจิ พอเพียง 1. เพื่อมีความรู้เกย่ี วกบั พฤตกิ รรมท่แี ตกต่างกันของนกั ท่องเทย่ี ว (ดา้ นความร้)ู 2. เพื่อมีทกั ษะพฤตกิ รรมทแ่ี ตกต่างกนั ของนักทอ่ งเที่ยว (ด้านทักษะ) 3. เพือ่ มีเจตคตทิ ด่ี ีตอ่ การเตรียมความพรอ้ มด้านการเตรยี ม วสั ดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถกู ต้อง สำเรจ็ ภายในเวลาท่ีกำหนด มเี หตุและผลตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง (ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม) จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จดุ ประสงค์เชงิ พฤตกิ รรม (ด้านความรู)้ 1. อธิบายพฤตกิ รรมของแต่ละบุคคลไดอ้ ยา่ งเขา้ ใจ (ด้านทักษะ) - (ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม/บรู ณาการปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง) 2. เตรยี มความพร้อมดา้ นวัสดุ อปุ กรณ์สอดคลอ้ งกับงาน ไดอ้ ย่างถูกต้องและใชว้ ัสดอุ ปุ กรณ์อย่างคมุ้ คา่ ประหยัด ตามหลักเศรษฐกจิ พอเพียงและคุณลักษณะ (ความรบั ผิดชอบ ความประหยดั ความขยนั ความอดทน แบ่งปนั ) 3. ปฏิบตั งิ านได้อยา่ งถูกตอ้ ง และสำเร็จภายในเวลาทีก่ ำหนดอยา่ งมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา เศรษฐกจิ พอเพยี งและคุณลกั ษณะ (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) การบรู ณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และคุณลกั ษณะ หลักความพอประมาณ 1. ผเู้ รยี นจัดสรรเวลาในการฝกึ ปฏบิ ัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม


2. กำหนดเน้อื หาเหมาะสมกับเกณฑก์ ารประเมนิ หลกั การทำงานและการนำเสนอพฤตกิ รรมนักทอ่ งเทีย่ ว ท่ีเปลีย่ นแปลงไป 3. ผู้เรียนรจู้ กั ใช้และจดั การวัสดุอุปกรณต์ ่างๆอย่างประหยัดและคมุ้ ค่า 4. ผู้เรียนปฏิบตั ติ นเปน็ ผนู้ ำและผตู้ ามที่ดี 5. ผู้เรยี นเปน็ สมาชิกที่ดีของกลุ่มเพอื่ นและสงั คม หลกั ความมเี หตผุ ล 1. เหน็ คุณคา่ ของการเรียนพฤตกิ รรมนักท่องเท่ียวไดอ้ ยา่ งชัดเจนและถูกต้อง 2. กลา้ แสดงความคิดเหน็ อยา่ งมเี หตผุ ล 3. กลา้ ทกั ทว้ งในสิ่งทไี่ ม่ถกู ตอ้ งอย่างถกู กาลเทศะ 4. กลา้ ยอมรบั ความคดิ เหน็ ของผอู้ ื่น 5. ใชว้ ัสดุถูกตอ้ งและเหมาะสมกบั งาน 6. ไมม่ เี รอ่ื งทะเลาะวิวาทกับผ้อู น่ื 7. คิดสงิ่ ใหม่ๆทเี่ กิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสงั คม 8. มคี วามคดิ วเิ คราะหใ์ นการแกป้ ัญหาอยา่ งเป็นระบบ หลักความมีภูมคิ ุ้มกัน 1. มีทักษะในการบรรยายพฤตกิ รรมนกั ท่องเทีย่ วที่เปลย่ี นแปลงไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพ 2. ผ้เู รียนไดร้ ับความรทู้ ถ่ี กู ตอ้ ง พรอ้ มท้ังกำหนดเนือ้ หาไดอ้ ย่างครบถว้ น 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรยี นและการปฏบิ ตั งิ าน 4. กลา้ ซกั ถามปญั หาหรอื ขอ้ สงสัยตา่ งๆ อย่างถกู กาลเทศะ 5. แก้ปญั หาเฉพาะหน้าไดด้ ้วยตนเองอยา่ งเปน็ เหตเุ ปน็ ผล 6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 7. ควบคมุ กิรยิ าอาหารในสถานการณต์ า่ งๆไดเ้ ปน็ อยา่ งดี การตัดสนิ ใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงนัน้ ตอ้ งอาศยั ท้งั ความรแู้ ละคุณธรรมเป็นพืน้ ฐาน ดังนี้ เง่ือนไขความรู้ 1. ผู้เรียนได้ใชก้ ระบวนการคิดในการพัฒนาบคุ ลิกภาพ (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดั ระวงั ) 2. มคี วามรู้ ความเข้าใจในการพฒั นาบคุ ลิกภาพ 3. ใชว้ ัสดุอย่างประหยดั และคมุ้ คา่ 4. ปฏิบัติงานดา้ ยความละเอียดและรอบคอบ 5. มคี วามรู้ ความเข้าใจเกย่ี วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง เงือ่ นไขคุณธรรม 1. ปฏบิ ัตงิ านท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผดิ ชอบ)


2. ใชว้ ัสดอุ ุปกรณอ์ ยา่ งค้มุ ค่า ประหยัด (ความประหยัด) 3. มคี วามเพียรพยายามและกระตอื รือรน้ ในการเรียนและการปฏิบัตงิ าน (ความขยนั ความอดทน) 4. ใหค้ วามร่วมมอื กับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาชว่ ยเหลืองานครูและผ้อู นื่ (แบ่งปัน) เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ • ด้านความรู้ (ทฤษฎี) (จดุ ประสงค์เชิงพฤตกิ รรมขอ้ ท่ี 1) 1. อธบิ ายรายละเอยี ดของอารมณ์โกรธกบั บุคลิกภาพ • ดา้ นทักษะ (ปฏบิ ตั ิ) (จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤตกิ รรมข้อท่ี 2) 2. ใบงานท่ี 3 เร่อื งการพฒั นาบุคลกิ ภาพภายใน 3. แบบฝกึ หัดท้ายบทเรยี น •ดา้ นคุณธรรม/จรยิ ธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง (จุดประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรมขอ้ ที่ 3 - 4) 4. การเตรยี มความพรอ้ มด้านการเตรยี ม วัสดุ อุปกรณน์ กั ศกึ ษาจะตอ้ งกระจายงานไดท้ วั่ ถงึ และตรงตาม ความสามารถของสมาชกิ ทกุ คน มกี ารจัดเตรยี มสถานท่ี สื่อ วัสดอุ ุปกรณ์ไวอ้ ยา่ งพร้อมเพรียงและนักศึกษาทุกคน ต้องรจู้ ักใชแ้ ละจดั การกบั วสั ดุอุปกรณ์ในทอ้ งถิ่นมาประยกุ ต์ใชอ้ ยา่ งคมุ้ ค่าและประหยัด งานจะสำเรจ็ ไดน้ ักศกึ ษา จะต้องมีความขยันอดทน มคี วามเพยี รพยายามและกระตอื รือรน้ ในการเรียนและการปฏบิ ตั ิงาน และรู้จักแบ่งปนั ความร่วมมอื กับกิจกรรมสว่ นรวม อาสาช่วยเหลืองานครแู ละผู้อ่ืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก คุณธรรม 5. ความมเี หตผุ ลในการปฏบิ ัตงิ าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคุณลักษณะ นกั ศึกษาจะ ต้องมกี ารใช้เทคนิคทแ่ี ปลกใหม่ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ประกอบการนำเสนอทน่ี ่าสนใจ ปฏิบัติงานด้วยความละเอยี ด รอบคอบ นกั ศึกษาจะมภี ูมคิ มุ้ กนั ในตวั ท่ีดีไดน้ กั ศึกษาจะตอ้ งมคี วามสนใจใฝ่รู้ รอบรู้ รอบคอบและระมัดระวงั กจิ กรรมการเรียนการสอนหรอื การเรยี นรู้ ข้ันตอนการสอนหรอื กิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรยี นรหู้ รอื กิจกรรมของนักเรยี น


ขั้นเตรียมกิจกรรม นกั ศกึ ษาฟงั ครอู ธิบายจุดประสงคร์ ายวชิ า คำ จัดเตรียมสอื่ การเรยี นการสอน ส่ือ โสตทศั น์ สอื่ อธบิ ายรายวชิ า วธิ ีการเรียน การปฏบิ ตั ิงาน การ สง่ิ พมิ พ์ ตวั อย่าง โครงการสอน เอกสาร หนังสอื อา้ งองิ วดั ผลและประเมนิ ผล สมรรถนะท่ีพงึ ประสงค์ (ดจู ากรายชอ่ื เอกสารท้ายแผนการสอนหนว่ ยที่ 3) และชว่ ยกนั วางแผนการเรยี น พรอ้ มแสดงความ เตรียมคำถามเก่ียวกบั พฤตกิ รรมที่แตกต่างกัน เตรยี ม คดิ เห็นรว่ มกับครูในการกำหนดเกณฑก์ ารให้ การวดั ผล คะแนน และนำไปเปน็ แนวทางการเรยี น ขัน้ นำเขา้ สูบ่ ทเรยี น ครูแนะนำ จุดประสงคร์ ายวชิ า วธิ กี ารเรียน การ นกั ศกึ ษาฟังครู แล้วให้นกั เรียนบนั ทึกสงิ่ ที่ครู มอบหมายงาน วธิ ีวัดผลและประเมนิ ผล สมรรถนะท่ี สอน และรว่ มแสดงความคดิ เหน็ กบั ครูเกยี่ วกับ พึงประสงคใ์ นหน่วยน้ี ครกู บั นักเรยี นร่วมกันกำหนด การรบั ฟงั เกณฑ์การใหค้ ะแนนและชแ้ี จงข้อตกลงในการเรียนวิชา นักศกึ ษารับฟังผ้สู อนแจง้ รายการท่ีจะสอนตาม นี้ เนื้อหาสาระเร่ืองรปู แบบการจดั นำเที่ยวตามวตั ถุ ผู้สอนแจ้งจดุ ประสงค์การเรยี นการสอนของหนว่ ยท่ี 3 ประสงค์ นกั เรยี นรบั ฟงั ผู้สอนแจง้ จุดประสงคเ์ ชงิ สนทนาเข้าสูบ่ ทเรียนโดยการสอบถามถึงการทอ่ งเท่ยี ว พฤตกิ รรมและบรรยาย ในรปู แบบตา่ งๆทน่ี ักเรียนรจู้ ัก เพอ่ื ใหผ้ เู้ รยี นได้แสดง นกั ศึกษารับฟงั ผสู้ อนแนะนำหนังสอื และลักษณะวชิ า ความคดิ เหน็ เปน็ การโยงความรู้เดิมเข้าส่เู นือ้ หาการ พร้อมทัง้ แนวทางการเรยี นการสอนของนักเรียน เรยี น นักศึกษารับฟังผู้สอนแนะนำแหล่งคน้ คว้าเพ่ิมเติม จากสือ่ การเรยี นการสอนอื่นๆ กิจกรรมการเรียนการสอนหรอื การเรียนรู้ ขน้ั ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรยี นรหู้ รอื กจิ กรรมของนกั เรียน


ขนั้ สอน 1. บนั ทึกเนื้อหาและสาระสำคญั ไวใ้ นสมุด แจ้งรายการทจ่ี ะสอนตามเนื้อหาสาระเร่อื งการพฒั นา 2. ทำความเขา้ ใจเก่ยี วกับเนอ้ื หาในหนังสอื เรียน บคุ ลิกภาพภายใน แจ้งจดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรมและบรรยาย โดยภาพรวม แนะนำหนงั สือและลักษณะวชิ า พรอ้ มท้ังแนวทางการ 3. ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเตมิ จากอนิ เตอร์เนต็ เรียนการสอนของนกั ศึกษา 4. นักเรียนทำแบบฝกึ หัดท้ายหน่วยเรียน 5. นักเรียนแต่ละคนสง่ งานตามกำหนด และฟัง 4. แนะนำแหลง่ ค้นควา้ เพม่ิ เติมจากสือ่ การเรียน คำอธบิ ายเพ่ิมเติมเพอื่ ปรับแก้ไขงานทีท่ ำผิด การสอนอน่ื ๆ 5. อธบิ ายการพัฒนาบุคลกิ ภาพภายในของตนเอง ตามวัตถปุ ระสงค์ กิจกรรมการสอนทเ่ี น้นในหน่วยนี้ การสอนโดยการบรรยายและยกตวั อย่าง การใช้สือ่ การสอนคือ ใบความรู้ ใบงาน เอกสาร ประกอบการสอน มีปฏิสมั พนั ธ์กับผู้เรยี นแบบสองทางทั้งรายบคุ คลและ รายกลมุ่ อยู่เสมอ ขั้นสรปุ และวัดผล 1. ให้ผู้เรยี นทำแบบฝกึ หดั ท้ายหน่วยเรยี น


สื่อการเรียนการสอน/การเรยี นรู้ ส่อื สิ่งพมิ พ์ 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรหู้ ลังเรียน และแบบฝกึ ปฏบิ ตั หิ นว่ ยที่ 2 3. แผนการสอน 4. ใบงาน ส่ือโสตทัศน์ (ถา้ มี) 1. เครอื่ งฉายแผ่นใส 2. อินเตอรเ์ น็ต 3. Power Point สื่อของจริง - แหลง่ การเรยี นรู้ ในสถานศกึ ษา 1. หอ้ งเรียนในสถานศึกษา 2. ห้องอินเตอรเ์ น็ตในสถานศกึ ษา นอกสถานศึกษา - การบูรณาการ/ความสมั พันธก์ บั วิชาอื่น 1. บรู ณาการวชิ าอุตสาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว


การประเมนิ ผลการเรยี นรู้ หลักการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน. ครผู ูส้ อนต้งั คำถามเน้อื หาบทเรียนทผี่ า่ นมาเพือ่ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนทผี่ ่านมาเบอื้ งตน้ ก่อนการเรมิ่ บทเรียนตอ่ ไป ขณะเรยี น ยกตวั อย่างการพัฒนาบคุ ลกิ ภาพภายในของตนเอง การให้ความร่วมมอื กับครผู ูส้ อนและเพ่อื นรว่ มกล่มุ และพฤตกิ รรมในช้นั เรยี น หลงั เรียน ผู้เรยี นสามารถร้กู ารพัฒนาบุคลิกภาพภายในของตนเอง ผลงาน/ชน้ิ งาน/ผลสำเรจ็ ของผเู้ รยี น แบบประเมินผลการเรียนรหู้ ลังเรียน แบบฝึกปฏบิ ัติ ใบงานที่ครูผูส้ อนมอบหมาย


รายละเอียดการประเมินผลการเรยี นรู้ จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม ข้อที่ 1 อธบิ ายการพฒั นาบุคลิกภาพภายในของตนเองได้อย่างถูกตอ้ ง (ด้านความรู)้ 1 วิธกี ารประเมิน ทดสอบ เครื่องมอื แบบทดสอบ 3 เกณฑก์ ารให้คะแนน อธิบายการพฒั นาบคุ ลิกภาพภายในของตนเองไดอ้ ย่างถูกต้อง 4 เกณฑ์การตัดสินการผา่ น (5 คะแนน) ผา่ นระดบั รอ้ ยละ 60 (ต้องไดค้ ะแนนไมน่ ้อยกวา่ 3 คะแนน)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook