Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก

ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก

Published by Wat pleng District Public Library, 2020-05-01 12:41:55

Description: ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก

Search

Read the Text Version

เอลิซาเบธ เจนเนอร เคท วิลสัน และ เนีย โรเบริ ต ส เขียน โคลญา แปล แอ็กเซล เชฟเฟลอร ภาพประกอบ Illustrated by Axel Scheffler ไวรัสโคโรนา ทป่ี รกึ ษา ศาสตราจารยเกรแฮม เมดเลย ศาสตราจารยด า นการสรางแบบจาํ ลองโรคติดเช้ือ วิทยาลัยสขุ อนามัยและเวชศาสตรเขตรอนแหง ลอนดอน

Nosy Crow made this book quickly, to meet the needs โนซโี ครว จัดทาํ หนังสือเลม น้ีอยางรวดเร็วเพ่ือสนองตอ ความตองการของเด็ก of children and their families. No one involved was และครอบครัว ทุกคนรว มแรงรว มใจกนั โดยไมมคี าตอบแทน paid anything for their work. เราใครขอขอบคุณทา นเหลา น้ีในความเอ้ือเฟอและขอมูลความรู แอ็กเซล เชฟเฟลอร วาดภาพประกอบ We would like to thank the following people for their ศาสตราจารยเ กรแฮม เมดเลย generous and knowledgeable input: ศาสตราจารยดา นการสรางแบบจาํ ลองโรคติดเชื้อ วทิ ยาลัยสขุ ภาพและเวชศาสตรเ ขตรอน มหาวทิ ยาลยั ลอนดอน Axel Scheffler ซารา เฮนส ครใู หญโรงเรยี นประถมศึกษาอารน เฮมวารฟ ลอนดอน Professor Graham Medley อเลก็ ซ ลันดี Professor of Infectious Disease Modelling, ผชู ว ยครใู หญโรงเรียนประถมศกึ ษาอารนเฮมวารฟ ลอนดอน London School of Hygiene & Tropical Medicine โมนกิ า ฟอรตี ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาเบนจอหนสัน Sara Haynes ดร. ซาราห คารแ มน Headteacher, Arnhem Wharf Primary School, นกั จิตวิทยาคลินกิ ผเู ชีย่ วชาญดานสุขภาพจติ เด็กและวยั รุน และพัฒนาการ London ทางระบบประสาท สํานกั งานบริการสุขภาพแหง ชาติ แหงสหราชอาณาจักร Alex Lundie ชื่อหนงั สือ ไวรสั โคโรนา หนงั สือความรูสาํ หรับเดก็ Deputy headteacher, Arnhem Wharf Primary ผเู ขียน เอลซิ าเบธ เจนเนอร เคท วลิ สัน และ เนยี โรเบริ ตส School, London ผแู ปล โคลญา พิมพค รง้ั ทห่ี น่ึง เมษายน 2563 Monica Forty จํานวน 29 หนา Headteacher, Ben Jonson Primary School ISBN (e-Book) 978-616-93556-0-1 Doctor Sarah Carman ลิขสิทธิภ์ าษาไทยเปนของแกเลอรี่ พับลิชชง่ิ ในเครือของ บรษิ ัท เซรนิ เดยี แกเลอร่ี จาํ กดั NHS Clinical Psychologist โวรัสโคโรนา หนังสือความรสู ําหรบั เด็ก เปนงานจัดพมิ พรว มกันระหวา งสํานักพิมพโ นซโี ครว specialising in Child and Adolescent Mental Health ประเทศอังกฤษ และสาํ นักพมิ พแ กเลอร่ี พับลิชชง่ิ ประเทศไทย and Neurodevelopment The Thai-language edition of Coronavirus: A Book for Children is a joint publication between Nosy Crow, United Kingdom and Gallery Publishing, Thailand. First published in the UK in 2020 by Nosy Crow Ltd ลขิ สทิ ธิ์ผลงานท่ีอยูภายใตส ัญญาอนญุ าตครีเอทฟี คอมมอนสแบบเงื่อนไข 4 ประเภท (Creative The Crow’s Nest, 14 Baden Place, Crosby Row London, SE1 1YW, UK Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ทานสามารถ www.nosycrow.com ศกึ ษาสญั ญาอนุญาติเพิม่ เติมไดท่ี http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ หรือเขียน จดหมายไปถึง PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Nosy Crow and associated logos are trademarks and/or registered trademarks of Nosy Crow Ltd ผูจัดพมิ พ สาํ นักพิมพ แกเลอร่ี พับลชิ ช่งิ ในเครอื ของ บรษิ ทั เซรินเดยี แกเลอรี่ จาํ กดั Text © Nosy Crow, 2020 กองบรรณาธกิ าร สายพณิ กุลกนกววรณ ฮัมดานี Illustration © Axel Scheffler, 2020 เชน สวุ ิกะปกรณกุล สงวนศรี ตรีเทพประตมิ า The moral right of the illustrator of this work has been asserted by him in accordance with กองงานศิลปกรรม อุมาภรณ บุษบก the Copyright, Designs and Patents Act 1988. ท่ีปรกึ ษา ปน ขวัญ ประดษิ ฐานนท All rights reserved. Text copyright © Nosy Crow Ltd. 2020, Illustrations Copyright © Axel Scheffler 2020. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- This translation of Coronavirus: A Guide for Children is published by arrangement with NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http:// Nosy Crow © Limited. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, เน้อื หา สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © บรษิ ทั โนซีโครว จาํ กัด 2563 ภาพประกอบ สงวนลิขสทิ ธิ์ © แอ็กเซล PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. เชฟเฟลอร 2563 ไวรสั โคโรนา หนังสือความรูส าํ หรับเด็ก ฉบับภาษาไทย จดั พิมพดวยความรวมมือ จากบรษิ ัท โนซีโครว จาํ กดั © Nosy Crow does not have any control over, or any responsibility for, any author or third- party websites referred to in or on this book. A CIP catalogue record for this book is available from the British Library.

แอก็ เซล เชฟเฟลอร ภาพประกอบ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น าIllustratedbyAxelScheffler เอลซิ าเบธ เจนเนอร เคท วลิ สัน และ เนีย โรเบิรต ส เขยี น โคลญา แปล ทปี่ รกึ ษา ศาสตราจารยเกรแฮม เมดเลย ศาสตราจารยดา นการสรางแบบจําลองโรคติดเชื้อ วิทยาลัยสขุ ภาพและเวชศาสตรเ ขตรอน มหาวิทยาลัยลอนดอน

คาํ ใหมทีเ่ ราไดยินกัน เราอาจไดย นิ คนพูดถงึ หรือเคยไดยนิ ในขาว คําคํานี้เปน สาเหตุทเ่ี ราไมไ ดไปโรงเรยี น ออกไป ขา งนอกบอ ยๆ หรอื ไปหาเพือ่ นไมได มนั อาจเปน เหตุผลทีผ่ ูใหญหรือพวกผใู หญพ ากนั อยูบาน คํานี้ก็คือ ไ ว รั ส โ 4

คโรนา แตมันคืออะไร ทําไมใครๆ ก็พูดถึงมัน 5

ไวรัสโคโรนาคืออะไร? ไวรัสโคโรนาคอื ไวรสั ชนิดหนงึ่ ไวรสั เปนเช้ือโรคตัวจว๋ิ มันเล็กกระจริ ิด แลวไวรัส จนเรามองไมเหน็ คืออะไร พวกมนั เบามากจนสามารถเกาะละอองนา้ํ เล็ก ลอยไปในอากาศได และ ยงั ตดิ อยบู นผิวหนงั โดยท่ีเราไมร ูสึกตวั เลย ถา เชื้อโรคพวกนีเ้ ขา สูรา งกาย มนั จะอาศยั รางกายเราออกลกู ออกหลาน และน่ันอาจทาํ ใหเราปวยได มีเชื้อโรคอยูบน มีสิ แตสวนใหญ ตัวฉันรึเปลานี่ พวกมันไมเปน อันตราย 6

ไวรสั โคโรนามอี ยมู ากมายหลายชนิด และบางชนิดติดเชื้อในคน ถา ตดิ เชื้อพวกน้ีเขา อยางมากเราจะแคนํ้ามกู ไหลหรอื ไอเทานน้ั หายไวๆ สงสัยติด นะ ไวรัสโคโรนา... ฮัด เชย! แตเ มอ่ื เชื้อไวรัสโคโรนาชนดิ ใหม นี้เขาสูร างกายคนเรา มันจะ ทําใหเกิดอาการปว ยที่เรยี กวา โรคโควิด-19 เวลาท่ีคนพูดกนั เรื่อง “การติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา” พวกเขากําลงั พดู ถงึ โรคทวี่ าน้ี 7

เราติดไวรัสโคโรนาไดอยางไร ไวรัสโคโรนาชนดิ นีเ้ ปนสายพันธใุ หม นักวิทยาศาสตรจงึ ยงั ไมร ูจักมันมากนัก แตพ วกเขาคดิ วาคนเราตดิ ไวรัสนี้ได สองชองทางหลกั ๆ ไวรัสโคโรนาอาศัยอยใู นลําคอและปากของเรา เม่ือคนทมี่ ีเช้ือชนิดนี้อยู ไอ จาม หรอื หายใจ เชอื้ จะกระจายออกมากบั ละอองน้าํ เล็กๆ แมเรามองไมเห็นพวกมนั แตบ างครั้งเราสามารถสังเกตเห็นละอองท่ีวาได เวลาอากาศหนาวมนั จะกลายเปน ควนั ! ดังนัน้ ถา คนอืน่ เผอญิ หายใจเอาอากาศ ทเี่ จอื ปนเช้อื ไวรสั โคโรนาเขา ไป เขาอาจจะติดเชื้อและปวยได วันนี้ ใช หนาว หนาวจัง! ควันออกปากเลย! 8

เช้ือไวรสั โคโรนาท่อี ยูในรา งกายมาเกาะอยู มีเชื้อโรคเกาะอยูที่ ทมี่ อื ไดงา ยๆ เมอื่ เราสมั ผสั จมูกหรอื ปาก ลูกบิดไหมนะ หากเราใชม ือท่ีเปอ นเชื้อไวรสั โคโรนาเปด หรือปดประตู ไวรสั ที่มองไมเห็นสามารถ เกาะอยูบ นลกู บิดไดนานหลายชั่วโมง เมื่อคนอน่ื เปดประตู เชื้อนนั้ กจ็ ะติดมอื เขาไป และถาเขาใชมอื นนั้ สัมผสั จมูกหรือปาก ไวรัสกอ็ าจเขา สูร างกายได อยา! ดังนั้น เราจึงมีโอกาสติดเชือ้ จากการ สัมผสั สิง่ ของไดเ ชนกัน หากคนทม่ี ไี วรสั โคโรนาในรา งกายไปสมั ผัสทิง้ ไว 9

เกิดอะไรขึ้นถาเราติดไวรัสโคโรนา แตหนูสบายดี นะแม! คนบางคนรวมถึงเด็กจาํ นวนมากไมปว ยเลยดวยซาํ้ เมอื่ ติดไวรสั โคโรนา แตพ วกเขายังคงมไี วรัสดังกลาว อยใู นรา งกาย และสามารถแพรใ หกับคนอื่นๆ ได หากไมระวงั เม่อื ติดไวรัสโคโรนา คนจํานวนมากจะไอและมีไขสูง บางคนปวดหัวหรือปวดเมือ่ ยตามตัวดว ย โดยปกติพวกเขาจะไมส บายอยูส องสามวนั แตรางกายเปน ส่งิ มหศั จรรย เมอื่ เชื้อโรคชนดิ ใหมอ ยา งไวรสั โคโรนาเขาสูร างกาย รา งกายรูไดท ันทวี าไมค วรปลอ ยเอาไวและหาทางกําจัดมนั ฉันไมสบาย 10

รา งกายมีอาวุธตานไวรัสท่ีเรยี กวา สารภมู ติ า นทาน หรอื แอนตบิ อดี เซลลเล็กๆ ในเลือดของเราจะสรางสารภูมิตานทานมาตอ สูกบั ไวรสั ชนิด ตา งๆ ทีบ่ ุกรุกเขามา สารภูมิตานทานจะดกั จับไวรสั แลวเซลลเมด็ เลอื ด จะหุมมันไวและทาํ ลายท้ิง หลังจากนัน้ เราจะรูสกึ ดขี ึ้น เราแตละคนมีสารภูมิตา นทานอยใู นรางกาย มากกวา หนึง่ หมืน่ ลา นชนดิ ฉันรูสึก สารภูมิตานทาน ดีขึ้นแลว นายเยี่ยมมาก! นัน่ หมายความวารา งกายเรามีสารภูมติ านทาน มากกวาจํานวนประชากรบนโลกใบนเี้ สยี อกี ! 11

แลวทําไมคนถึงกังวลกันวา ฉันตองระมัดระวัง ฉันดวย! จะติดไวรัสโคโรนา เปนพิเศษ คนสว นใหญมรี างกายแข็งแรงเพยี งพอทีจ่ ะ ตอ สูกับไวรัสโคโรนา แตค นบางคนก็รบั มอื กับ มันไดย ากกวา เพราะรางกายไมแ ขง็ แรง อยางเชนคนทมี่ ีอายุสูงกวา 65 ป หรือ ปวยดว ยโรคอน่ื ๆ เชน มะเร็ง ซง่ึ อาจทําให รา งกายออ นแออยกู อนแลว พวกเขาจําเปน ตอ งไดร ับความชวยเหลือมากกวาคนอนื่ พวกเขาตองไป โรงพยาบาลและอาจตอ งใชเคร่ืองมอื พเิ ศษที่เรียกวา เครอ่ื งชว ยหายใจ ประเดี๋ยวเดียว คุณก็จะถึงมือหมอแลว อยางไรกต็ าม ส่ิงน้ีอาจไมชว ยใหพ วกเขามีอาการดีข้ึน และหากเปน เชน นั้น นาเสียใจวาพวกเขาคงเสยี ชวี ติ 12

เหตุนีเ้ อง พวกเขาตอ งอยแู ตในบาน ฉันเตนใน เพอ่ื หลกี เลย่ี งโอกาสทีจ่ ะตดิ เช้ือ หองรับแขก ก็ได! ชว งน้พี วกเขาตองงดรับแขก เราจงึ ไปหาไมไดสักพกั เพื่อชว ยใหพวกเขาปลอดภยั สวัสดีครับคุณยาย สบายดีไหมครับ 13

โรคนี้มีทางรักษาหรือไม คนสวนใหญหายจากโรคนี้ไดเอง แตแ พทยและนกั วิทยาศาสตร ก็อยากชวยทกุ คนใหห ายโดยเร็วและปลอดภัย แพทยยงั ไมม ีวธิ ีรักษาโรคนเี้ พราะเปน โรคใหม ยาบางชนิดท่แี พทย รจู กั ดีอยูแลวอาจชวยได พวกเขาจึงลองใชร ักษาผปู วย นักวิทยาศาสตรก าํ ลงั ทํางานแขง กับเวลาเพือ่ ผลติ ยาตานไวรัสน้ี โดยเฉพาะ ฉันหวังวา ยาตัวใหมนี้ จะใชไดผล และพวกเขาก็กาํ ลังเรง มือคิดคน วัคซีน ดวย 14

เสร็จ เรียบรอย วัคซนี เปนยาพเิ ศษ มกั ฉีดตอนท่เี รา แขง็ แรงดี ในวัคซีนมีเชือ้ ไวรสั ทีอ่ อ นฤทธิ์ หรือตายแลวผสมอยู สําหรับให สารภมู ิตานทานในเลือดของเราฝกกําจัดมัน เผื่อวา เกิดเราไปติดไวรสั ชนิดนเ้ี ขา มันกจ็ ะปราบเชอื้ ไวรสั เปนๆ ไดรวดเร็วข้นึ ต้ังแตเ ลก็ ๆ เราคงไดรบั วัคซนี กันมาบาง นน่ั หมายความวา เราจะไมปว ยเปน โรคเหลาน้นั ! ตวตัคออซนนหีนเนลัดโี็้กฉรหคๆันรหอไฉมกัดันเแปฉลนีดว การผลิตวัคซีนชนิดใหมตองใชเ วลาหลายเดอื น กอนฉดี ใหค นจาํ นวนมากเราตองมน่ั ใจวา มันปลอดภัย สาํ หรับทกุ คน ฉะนั้นเราตองทดลองกบั คนกลุมเลก็ ๆ อยางรอบคอบ เมอื่ แนใจวา ไดผลและปลอดภยั เรากต็ อ งผลติ ใหมากพอสําหรับทกุ คนที่จาํ เปนตอ งใช 15

ทําไมสถานที่ที่เราเคยไปถึงปด แมวาคนสวนใหญจ ะดีข้นึ จากการติดไวรัสโคโรนา แตก ารปองกนั คนท่ี อาจปว ยหนกั ไดเ ปนสิ่งสําคญั มาก น่ันหมายความวาเราตองทําทุกวิถที าง ใหมคี นติดเช้ือนอยทีส่ ดุ เพื่อลดโอกาสแพรเชือ้ ไปสูคนทีอ่ าจปว ยหนัก เพราะถาคนปว ยกนั มากๆ และตองไปโรงพยาบาลพรอ มกนั โรงพยาบาลจะมงี านลน มือจนไมสามารถดูแลทกุ คนไดดพี อ ไวรสั โคโรนาตดิ ตอ งา ยมากจนเราตองระมัดระวงั ไมเขาใกลค นอ่ืน ทีไ่ มใชค นในบาน โรงเรียนปด โรงเรียนปด เยี่ยมเลย! แยจริง! เหตนุ ้เี องสถานท่ที คี่ นจํานวนมากมาอยูใกลช ดิ กนั อยางโรงเรยี นและ หองสมุด จําเปนตอ งปดช่วั คราว รฐั บาลแนะนาํ วาเราควรออกนอกบานตอ เมื่อจําเปน จริงๆ เทา น้นั 16

ฉันกับพยาบาล ฉันยังมาทํางานเพื่อที่ ยังมาทํางานเพื่อ เธอจะซื้อหาอาหารได ดูแลคนปวย คนบางกลุมอยางหมอ พยาบาล พนักงานรานขาย ฉันกับหมอ ของชาํ หรอื พนักงานสงของ ยังตอ งออกไปทาํ งาน ยังมาทํางาน เพื่อดูแลคนปวย คนสว นใหญอ อกจากบา นไดเ ชนกัน หากจาํ เปน ฉันยังมาทํางาน ตองซอ้ื อาหารหรอื ออกกาํ ลงั กาย แตพวกเขาตอง เพื่อสงของใชจําเปน ระมัดระวังไมเขาใกลคนอืน่ แกครัวเรือนตางๆ หากเราหรือคนในครอบครัวไมสบายและสงสัยวา ไดร บั เชอื้ ไวรัสโคโรนา เราตอ งอยกู บั บานเทา น้นั เปนเวลาสองสัปดาห เราทุกคนตองอยบู า นเพือ่ ปกปองคนอน่ื ทอ่ี าจจะ ปว ยหนักเพราะไวรัสโคโรนา 17

เรารูสึกอยางไรเมื่อตองอยูบานนานๆ บางคร้ังการอยูบา นพรอมหนาพรอ มตากันเปน เรื่องสนุก เราสามารถทาํ อะไร ท่ปี กติแลวไมเ คยไดทําดว ยกนั เพราะเราไปโรงเรยี นหรอื พวกผูใ หญไปทาํ งาน แตบางที บางทีฉัน ฉันก็เบื่อ คิดถึงเพื่อน บางครั้ง บางครั้งฉัน ฉันโมโห รูสึกเศรา 18

ความรูสึกเหลานเ้ี ปนเรือ่ งปกติ และทุกคนในบานก็ เบื่อ! อาจจะรูสกึ เหมอื นกนั แมจ ะพยายามไมแ สดงออก เบื่อ! หนําซ้าํ พวกผูใ หญท่ีดูแลเราอยูอ าจมีความกังวล เบื่อ! บางทีอาจเปนเรื่องงาน บางครั้งของใชจําเปน ก็หาซอ้ื ยาก ทาํ ใหพ วกเขาอาจกังวลเรื่องน้ีดว ย ถาฉันกังวล ถา รสู กึ กงั วล เราควรบอกผูใหญ บางละ ถาเรยี นหนงั สอื ออนไลนเ ราอาจลองคุย เร่ืองนี้กับครู หรือไมก ใ็ ครสกั คน ในครอบครวั หรอื เพือ่ นทางโทรศพั ท คอมพิวเตอรห รือแท็บเล็ตกไ็ ด 19

ฉันชวยอะไรไดบาง เราชว ยมากแลวดว ยการอยูบาน และก็ชวยไดดวยการระมดั ระวงั ยิ่งข้ึนท่ีจะไมรบั หรือแพรเชอ้ื ไวรัสโคโรนาสผู ูอื่น รไู หมวา สบฆู าเจาไวรัสชนิดนีไ้ ด ดังนนั้ ถาเราลางมอื อยา งถูกตอง และนานพอ มือเราก็จะสะอาดปราศจากไวรัส ระหวางลางมอื รองเพลงไปดว ยดีกวา จะไดฟอกสบูท่วั มอื นานพอจนรอ งเพลง แฮปปเ บิรธเดยไดส องจบเลย แฮปป เบิรธเดย ทู มี แฮปป เบิรธเดย ทู มี แฮปป เบิรธเดย เดียร มี... แฮปป เบิรธเดย ทู มี! เอา อีกรอบนะ! แฮปป เบิรธเดย ทู มี แฮปป เบิรธเดย ทู มี แฮปป เบิรธเดย เดียร มี... แฮปป เบิรธเดย ทู มี! 20

แตเชื้อโรคก็สามารถ ถาตองเช็ดหรือส่ังนํ้ามูก เราควรใช เขาหรือออกทางจมูก กระดาษทิชชูและทิง้ ลงถังขยะทนั ที เสร็จแลวลา งมือดว ย เพราะไวรัส หรือปากไดอยูดี โคโรนาอยใู นนํา้ มูกและมันอาจซึม ผา นทชิ ชูมาโดนมอื เราได ถาตอ งไอหรอื จาม พบั ศอกข้ึนปองปาก และจมกู อยาใชม ือ วิธนี ้ีจะชวยปอ งกัน ไมใ หเ ราแพรไ วรัสโคโรนาสูผูอน่ื ชว ยไดม ากจรงิ ๆ นะ ถาทกุ คนทําแบบน!ี้ 21

ฉันชวยอะไรไดอีก ส่ิงสําคัญอกี อยา งท่ีเราทําไดค อื ใจดีกับคนรอบขาง เราแตละคนมเี รื่องลําบากแตกตางกัน หากมีพี่หรือนอ ง พวกเขาอาจนารําคาญในบางครัง้ แตพยายามอยา ทะเลาะกันนะ ตาเธอ! สาํ หรับผใู หญในบาน เราชว ยไดโดยการทาํ สง่ิ ทพี่ วกเขาขอ หรอื กอดใหพ วกเขาชน่ื ใจ แมบอกใหเก็บ ไดเลย ฉันจัดการ ของเลนเปนที่ หนังสือพวกนี้เอง เปนทาง 22

ทํายังไงกับ ถึงไมไดไ ปโรงเรียนก็ควรอา นหนังสือเรียน เรื่องเรียนดีละ และทาํ แบบฝกหดั เราจะไดมเี ร่ืองใหคิดและ ไมเบอ่ื จนเกินไป แลว พอถงึ ตอนเปด เรียน เรากเ็ รยี นลว งหนาไปเยอะเลย! ถาไมม ีคอมพวิ เตอรหรือแท็บเลต็ ของตวั เอง เราควรคยุ กับคนในบานเพือ่ แบง กนั ใชงาน อยาลืมนะ ผูใ หญอาจยังตอ งทํางาน ถาใช เราชว ยไดโดยการไมรบกวน พวกเขาขณะทํางาน เสร็จงานแลวพวกเขาจะไดม เี วลามาสนุกกบั เราเตม็ ที่ มาเขยี นรายการส่ิงท่ีอยากทํากบั คนในบานกันนะ จุๆ! บารนีอยาเหาสิ 23

จากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น นเี่ ปนชว งเวลาประหลาดสาํ หรับเราทกุ คน และมันเกิดขึ้นท่วั โลก แตถาทกุ คนระมัดระวังและอยกู บั บา น เรากําลงั ชว ยยับยง้ั การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ซง่ึ ชวยใหน ักวิทยาศาสตร และแพทยมเี วลาหาหนทางรักษาและวิธปี องกันโรค ในอนาคตดวยยาและวัคซนี ในไมชา แมไมมีใครรูแนวาเม่อื ไร เราจะสามารถไปหา คนทร่ี กั เลนกบั เพื่อนๆ ไปโรงเรียนไดอีกครงั้ และทําอะไร อื่นๆ อีกมากมายท่ชี อบแตท าํ ไมไดใ นตอนนี้ 24

ในไมชา ชวงเวลาประหลาดนี้ เย! จะผานพนไป เราเลนกัน ไดแลว! 25

เพรเาระาเทราำ 26

ำรสวำเมรใ็จจกัน 27

ขาวสารเพิ่มเติมสําหรับเด็กและผูดูแล สถานไี ทยพีบเี อส รูสูภัย COVID-19 https://covid19.thaipbs.or.th/ กระทรวงสาธารณสุข https://covid19.moph.go.th องคก ารยูนิเซฟ ประเทศไทย www.unicef.org/thailand www.facebook.com/unicefthailand สําหรบั สาระนา รู เคล็ดลับการเลย้ี งดูเดก็ และวธิ ดี แู ลสขุ ภาพจิตของเยาวชน ทา มกลางวิกฤตไวรสั โคโรนา องคการอนามัยโลก ประเทศไทย www.who.int/thailand สายดวนสําหรับปรึกษาปญหาและรับความชวยเหลือ 1323 สถาบนั สุขภาพจติ เด็กและวยั รนุ ราชนครินทร โทร. 02-248-8999 1422 กรมควบคมุ โรค ขอคําแนะนํา ขอความชวยเหลือเก่ียวกับโรคโควิด-19 1330 สํานักงานหลักประกนั สุขภาพแหง ชาติ (สปสช.) ตรวจสอบสิทธกิ ารรักษาพยาบาล สอบถามสิทธิบัตรทอง 1668 กรมการแพทย ขอคําแนะนาํ เก่ียวกับการปฏบิ ัตติ วั และการรักษาผูป วยโควดิ 28

เกี่ยวกับสํานักพิมพ โนซีโครว เปนสาํ นักพิมพอ สิ ระซง่ึ มีผลงานหนังสอื เด็กท่ีไดร ับรางวัลหลายเลม เราจดั ทําหนังสือดจิ ทิ ัลเลมน้ขี ้ึนมา เพราะคิดวา จะเปน ประโยชนก ับเดก็ ๆ และผปู กครอง เราผลติ หนงั สอื หลากหลายประเภทสําหรับเดก็ อายตุ ้ังแต 0-12 ป ทา นสามารถดหู นงั สือของเราเพ่ิมเติมไดที่ www.nosycrow.com สํานกั พิมพ แกเลอรี่ พับลิชช่ิง เปนสํานกั พิมพใ นเครือบรษิ ัท เซรินเดีย แกเลอรี่ ประเทศไทย และเซรนิ เดยี พบั ลเิ คชั่น สหรัฐอเมริกา ผลงานหนงั สือแปลภาษาไทยเลมแรกของเราคือ เหลีย่ มโบตัน๋ (Crazy Rich Asians) เขียนโดย เควิน ควาน แปลโดย ศศพิ นิ ธุ และหนังสอื แปล ภาษาไทยทอี่ ยูระหวางการจัดทาํ ไดแก เรือ่ ง เทลส ออฟ เดอะ ซติ ้ี (Tales of the City) เขยี นโดย อารม ิสตาด มอบพิน แปลโดย วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภมู ิ และเร่อื ง เหมอื นผัก (The Vegetarian) เขยี นโดย ฮัน คัง แปลโดย สายพณิ กลุ กนกวรรณ ฮัมดานี ไวรสั โคโรนา หนงั สอื ความรูสําหรับเด็ก ฉบับภาษาไทย เปนงานจดั พิมพรวมกนั ระหวาง สาํ นักพิมพโนซีโครว ประเทศองั กฤษ และสาํ นกั พมิ พแกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ประเทศไทย 29


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook