Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผน-Cooking-เรื่องขนมไข่ไดโนเสาร์65

แผน-Cooking-เรื่องขนมไข่ไดโนเสาร์65

Published by thamsook, 2022-11-14 14:25:20

Description: แผน-Cooking-เรื่องขนมไข่ไดโนเสาร์65

Search

Read the Text Version

แผนการจัดประสบการณ์ระดบั ปฐมวยั ช้นั อนุบาลปีที่ 1/6 โดยการจัดประสบการณ์ Cooking เรอ่ื ง “ขนมไขโ่ นเสาร์แฟนซี” ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565 จัดทำโดย คณะนกั เรียนชัน้ อนุบาลปที ่ี 1/6 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ สังกดั กองการศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม เทศบาลตำบลแมเ่ มาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวดั ลำปาง


สว่ นผสมของ “ขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี” มันเทศ (สีมว่ ง,สเี หลอื ง,สสี ้ม) ชีส ใบเตย น้ำมันปาล์ม กะทิ เกลอื แปง้ สาลี นำ้ ตาล แป้งมัน


การวเิ คราะหโ์ ครงสรา้ งการจัดประสบการณ์ตามหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกั ราช 2560 โดยการจดั ประสบการณ์ Cooking เร่ือง “ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี” ชน้ั อนุบาลปีท่ี 1/6 โรงเรยี นเทศบาลแมเ่ มาะ อำเภอแมเ่ มาะ จงั หวัดลำปาง ดา้ นรา่ งกาย ด้านอารมณ์ - จติ ใจ ดา้ นสงั คม ดา้ นสติปัญญา ด้านสงั คม ดา้ นสตปิ ญั ญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จติ ใจ มฐ.6 มีทักษะชวี ิตและปฏิบัติตนตามหลักปรชั ญา มฐ.9 ใช้ภาษาสอ่ื สารได้เหมาะสมกับวัย เศรษฐกจิ พอเพยี ง 9.1 สนทนาโตต้ อบและเล่าเร่ืองใหผ้ ้อู นื่ เขา้ ใจ มฐ.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและ มฐ.3 มสี ุขภาพจติ ดแี ละมีความสุข 6.2 มีวนิ ัยในตนเอง (9.1.1) ฟงั ผอู้ ่นื พูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง มีสุขนิสัยทด่ี ี 3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง (6.2.1) เกบ็ ของเลน่ ของใชเ้ ข้าที่อย่าง ต่อเน่ืองเช่อื มโยงกับเร่ืองทฟ่ี ัง เรยี บรอ้ ยด้วยตนเอง 1.3 รักษาความปลอดภยั ของตนเอง เหมาะสม (9.1.2) เลา่ เปน็ เรอ่ื งราวต่อเน่ืองได้ (6.2.2) เข้าแถวตามลำดับกอ่ นหลงั ได้ดว้ ย 9.2 อา่ น เขยี นภาพ และสญั ลักษณ์ได้ และผู้อ่นื (3.1.1) แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ ตนเอง 6.3 ประหยดั และพอเพยี ง (9.2.1) อา่ นภาพ สญั ลักษณด์ ้วยการชี้หรอื กวาดตา (1.3.1) เลน่ ทำกิจกรรม และ สอดคลอ้ งกับสถานการณ์อยา่ งเหมาะสม มองจดุ เร่ิมต้นและจดุ จบของขอ้ ความ (6.3.1) ใช้สิง่ ของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ ปฏิบัตติ อ่ ผอู้ ่ืนอยา่ งปลอดภยั 3.2 มคี วามรสู้ กึ ท่ีดีต่อตนเองและผูอ้ ืน่ พอเพียงดว้ ยตนเอง (9.2.2) เขยี นช่อื ของตนเองตามแบบ เขยี นข้อความ ด้วยวิธที ่ีคดิ ขนึ้ เอง (3.2.1) กล้าพูดกลา้ แสดงออกอย่าง มฐ.2 กลา้ มเน้อื ใหญแ่ ละกลา้ มเนือ้ เหมาะสมตามสถานการณ์ เล็กแขง็ แรง ใชไ้ ด้อย่างคล่องแคลว่ (3.2.2) แสดงความพอใจในผลงาน และประสานสมั พนั ธ์กนั และความสามารถของตนเองและผู้อน่ื 2.2 ใช้มอื -ตาประสานสัมพันธ์กัน (2.2.1) ใชก้ รรไกรตัดกระดาษ มฐ.4 ชนื่ ชมและแสดงออกทางศิลปะ มฐ.8 อยูร่ ่วมกบั ผู้อน่ื ได้อยา่ งมีความสุขและ มฐ.10 มีความสามารถในการคิดทเี่ ป็นพนื้ ฐานในการ ปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกทด่ี ีของสังคมในระบอบ เรยี นรู้ ตามแนวเส้นโคง้ ได้ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ประชาธิปไตยอนั มพี ระมหากษัตริยท์ รงเปน็ 10.1 มคี วามสามารถในการคิดรวบยอด ประมขุ 4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่าน 8.1 ยอมรบั ความเหมอื นและความแตกต่าง (10.1.1) บอกลักษณะสว่ นประกอบการเปล่ยี นแปลง ระหวา่ งบุคคล หรอื ความสมั พนั ธข์ องส่ิงตา่ งๆ จากการสังเกตโดยใช้ งานศลิ ปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัส (4.1.1) สนใจมคี วามสขุ แสดงออก ผา่ นงานศลิ ปะ


ดา้ นร่างกาย ดา้ นอารมณ์ - จิตใจ ดา้ นสงั คม ดา้ นสติปัญญา ดา้ นรา่ งกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ มฐ.5 มึคณุ ธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดี ดา้ นสังคม ด้านสตปิ ัญญา งาม 5.1 ซ่อื สัตยส์ จุ ริต (8.1.1) เลน่ และทำกจิ กรรมรว่ มกับเด็กที่ (10.1.2) จบั คแู่ ละเปรยี บเทยี บความแตกต่างและ (5.1.1) ขออนญุ าตหรือรอคอยเม่ือ แตกตา่ งไปจากตน ความเหมอื นของส่ิงตา่ งๆ โดยใชล้ ักษณะทสี่ งั เกตพบสอง ตอ้ งการสิ่งของของผู้อ่นื ดว้ ยตนเอง 5.2 มีความเมตตา กรณุ า มีน้ำใจและ 8.2 มีปฏสิ ัมพันธ์ที่ดกี บั ผู้อน่ื ลักษณะขึ้นไป ช่วยเหลอื แบ่งปนั (8.2.1) เลน่ หรอื ทำงานร่วมมือกบั เพื่อนอย่าง (10.1.4) เรียงลำดบั ส่งิ ของและเหตกุ ารณ์อย่างน้อย 5 (5.2.2) ชว่ ยเหลือและแบง่ ปันผอู้ ืน่ ได้ ดว้ ยตนเอง มเี ป้าหมาย ลำดบั 5.4 มคี วามรับผดิ ชอบ 8.3 ปฏิบตั ติ นเบื้องตน้ ในการเปน็ สมาชกิ ท่ีดีของ 10.3 มคี วามสามารถในการคิดแกป้ ญั หาและตดั สนิ ใจ (5.4.1) ทำงานท่ไี ด้รบั มอบหมายจน สำเร็จดว้ ยตนเอง สงั คม (10.3.1) ตัดสินใจในเรือ่ งง่ายๆและยอมรบั ผลที่ (8.3.1) มสี ่วนรว่ มสร้างขอ้ ตกลงและปฏิบตั ิ เกิดขึ้น ตามข้อตกลงดว้ ยตนเอง (8.3.2) ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามไดอ้ ย่าง มฐ.11 มีจินตนาการและความคิดสรา้ งสรรค์ เหมาะสมกับสถานการณ์ (11.1.1) สร้างผลงานศิลปะสอื่ สารความคิด ความรูส้ ึกของตนเองโดยมีการดดั แปลงแปลกใหม่จากเดิม และมรี ายละเอยี ดเพมิ่ ข้นึ (11.1.2) เคล่อื นไหวทา่ ทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ มฐ.12 มเี จตคติที่ดตี อ่ การเรยี นรู้ และมีความสามารถใน การแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (12.1.2) กระตือรือร้นในการรว่ มกจิ กรรมตัง้ แตต่ ้นจน จบ (12.2.1) ค้นหาคำตอบข้อสงสัยตา่ งๆ โดยใชว้ ิธีการท่ี หลากหลายดว้ ยตนเอง


ผงั ความคดิ แผนโดยการจัดประสบการณ์ Cooking เร่ือง ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี ชน้ั อนบุ าลปีท่ี 1/6 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กจิ กรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 1. เคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยกายบริหารตามคำส่ัง 1. ทม่ี าและความสำคัญของขนม 1. ระบายสีภาพขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี 2. เคลอ่ื นไหวร่างกายตามจนิ ตนาการประกอบเพลง 2. ประเภทของขนม 2. ปนั้ ดินน้ำมันไข่ไดโนเสาร์แฟนซี รว่ มสมยั 3. อปุ กรณ์/วตั ถุดิบในการทำขนมไขไ่ ดโนเสาร์แฟนซี 3. เคลือ่ นไหวร่างกายอยา่ งอิสระ 4. วิธกี ารทำขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี 4. เคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน 5. เคล่อื นไหวรา่ งกายตามจงั หวะ ชา้ -เร็ว-หยดุ 4. กิจกรรมเล่นตามมุม Cooking 6. กิจกรรมเกมการศึกษา เรอ่ื ง ขนมไขไ่ ดโนเสาร์แฟนซี การเล่นตามมุมประสบการณ์ 1. เกมทายชื่อภาพอาหาร เล่นอิสระเป็นรายบุคคลและ 5. กจิ กรรมกลางแจ้ง 2. นับจำนวนและตวั เลข รายกลมุ่ การรบั - ส่งลกู บอล


ระยะที่ 1 การเร่ิมตน้ โครงการ สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ทั่วไป 1. วันที่ 1 ช่อื หนว่ ย ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี วนั ท่ี 12 กนั ยายน พ.ศ.2565 2. จดุ มุ่งหมาย - เคลอื่ นไหวรา่ งกายตามจังหวะและจินตนาการ - การใชก้ ล้ามเนือ้ มือและตาให้สัมพนั ธก์ นั - ทำทา่ ทางประกอบเพลงและเป็นผู้นำ-ผูต้ าม - ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนกุ สนาน - ปฏิบตั ิตามคำส่ังและขอ้ ตกลงได้ - เล่นและทำงานรว่ มกันผู้อ่ืน - รจู้ กั การแสดงออกอย่างเหมาะสมกบั วัย - ร่วมสนทนาและแสดงข้อคดิ เหน็ - รบั ฟงั และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - ฝกึ การคิดและถ่ายทอดประสบการณเ์ ดมิ หรือเร่อื งราวให้ผ้อู ืน่ เข้าใจได้ 3. เนอ้ื หา/แนวคดิ /ประสบการณส์ ำคัญ เนอื้ หา : กระบวนการทบทวนประสบการณ์เดิมของเด็กทุกคนในชัน้ เรยี นร่วมกับครู การคน้ คว้า สืบค้น และเรยี นร้เู พ่ิมเตมิ ร่วมกนั กับครเู พ่อื เสรมิ สร้างประสบการณ์ใหก้ ับเดก็ เพิ่มเติม จนสามารถกำหนดหัวข้อรว่ มกบั ครไู ด้ และใชว้ ธิ ีการสร้างฉนั ทามติในชั้นเรยี นในการกำหนดหวั ข้อโครงการ


ระยะท่ี 2 การวางแผนโครงการ ส่วนท่ี 1 ขอ้ มลู ทว่ั ไป 1. วนั ท่ี 2 ชอื่ หนว่ ย ขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.256 2. จดุ มงุ่ หมาย - เคล่อื นไหวรา่ งกายตามจงั หวะและจนิ ตนาการ - การใชก้ ลา้ มเนื้อมอื และตาใหส้ ัมพันธก์ ัน - ทำทา่ ทางประกอบเพลงและเป็นผูน้ ำ-ผตู้ าม - ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนกุ สนาน - ปฏบิ ัตติ ามคำสงิ่ และข้อตกลงได้ - เล่นและทำงานร่วมกันผู้อน่ื - รู้จกั การแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวยั - รว่ มสนทนาและแสดงข้อคดิ เห็น - รบั ฟงั และยอมรับความคิดเหน็ ของผู้อื่น - ฝกึ การคดิ และถา่ ยทอดประสบการณเ์ ดมิ หรือเรือ่ งราวให้ผู้อนื่ เข้าใจได้ - สามารถบอกที่มาและความสำคัญของขนมได้ - สามารถบอกประเภทของขนมได้ 3. เนอื้ หา/แนวคิด/ประสบการณ์สำคัญ เนอ้ื หา : ครูออกแบบการเรียนรูร้ ่วมกับผูป้ กครองและเด็ก มงุ่ เน้นการเรียนร้เู ชิงรกุ (Active Learning) และการเน้นเด็กเป็นสำคญั ให้ความสำคญั ต่อกระบวนการการเรยี นรู้และ องค์ความรู้ที่เด็กไดร้ บั หลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการ


ระยะที่ 3 การพัฒนาโครงการ สว่ นท่ี 1 ข้อมลู ท่ัวไป 1. วนั ท่ี 3 ชือ่ หนว่ ย ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2565 2. จดุ มงุ่ หมาย - เพอ่ื ให้เด็กเคล่ือนไหวรา่ งกายตามจงั หวะและจินตนาการ - การใชก้ ลา้ มเนือ้ มอื และตาใหส้ ัมพันธก์ นั - ทำทา่ ทางประกอบเพลงและเป็นผนู้ ำ-ผูต้ าม - รว่ มกิจกรรมดว้ ยความสนใจและสนกุ สนาน - ปฏบิ ตั ิตามคำสง่ิ และขอ้ ตกลงได้ - เลน่ และทำงานรว่ มกันผู้อื่น - รจู้ ักการแสดงออกอย่างเหมาะสมกบั วัย - รว่ มสนทนาและแสดงข้อคดิ เหน็ - รบั ฟงั และยอมรับความคดิ เห็นของผู้อื่น - ฝึกการคิดและถา่ ยทอดประสบการณ์เดิมหรือเรอื่ งราวให้ผูอ้ ืน่ เขา้ ใจได้ - สามารถบอกอุปกรณ/์ วัตถดุ ิบในการทำขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี - สามารถบอกวิธกี ารทำขนมไขไ่ ดโนเสารแ์ ฟนซี 3. เน้อื หา/แนวคดิ /ประสบการณ์สำคัญ เนื้อหา : การพัฒนาโครงการดว้ ยกระบวนการเรียนร้เู ชิงรกุ ดำเนนิ การตามแผนโครงการ ครู เดก็ และผ้ปู กครอง ร่วมกันทำกจิ กรรมตามท่วี างแผนและออกแบบไว้ เดก็ ได้ลงมือ ปฏบิ ตั ิจรงิ ไดศ้ กึ ษาจากแหล่งเรียนรตู้ ่างๆ เรียนร้ผู า่ นกระบวนการกลมุ่ ฝกึ ทักษะในการนำเสนอความคิดของตนเองและผอู้ นื่


ระยะท่ี 4 การสรุปโครงการ สว่ นที่ 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป 1. วันท่ี 4-5 ชือ่ หน่วย ขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี วันท่ี 15 -16 กันยายน พ.ศ.2565 2. จุดม่งุ หมาย - เพอ่ื ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจงั หวะและจินตนาการ - การใช้กล้ามเน้ือมือและตาใหส้ ัมพันธ์กนั - ทำทา่ ทางประกอบเพลงและเป็นผู้นำ-ผู้ตาม - ร่วมกจิ กรรมดว้ ยความสนใจและสนกุ สนาน - ปฏบิ ตั ติ ามคำส่งิ และข้อตกลงได้ - เลน่ และทำงานร่วมกันผู้อ่ืน - รู้จกั การแสดงออกอย่างเหมาะสมกบั วยั - ร่วมสนทนาและแสดงข้อคิดเห็น - รับฟงั และยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน่ - ฝกึ การคดิ และถ่ายทอดประสบการณ์เกย่ี วกับขัน้ ตอนการประกอบอาหาร “ขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี” - สรุปความรทู้ ไี่ ด้รบั เก่ียวกับสว่ นผสมและข้ันตอนการประกอบอาหาร “ขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี” 3. เนือ้ หา/แนวคิด/ประสบการณ์สำคญั เนือ้ หา : การท่เี ด็กไดป้ ระเมนิ สะทอ้ นความคิดและสรปุ ผล โดยครแู ละผปู้ กครองมีส่วนรว่ มในการประเมินผลและจัดสารนทิ ัศน์แสดงต่อสาธารณชน เด็กได้แสดงออกถึงองค์ ความรู้ และสรุปรายงานผลการดำเนนิ การโครงการของตนเองต่อผู้ปกครอง และสาธารณชน มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือขา่ ยผ้ปู กครอง นกั เรียน


สว่ นที่ 2 กจิ กรรมตามตารางกิจกรรมประจำวนั กิจกรรม วนั จนั ทร์ วันองั คาร วนั พธุ วันพฤหสั บดี วันศกุ ร์ วนั ที่ 16 กันยายน 2565 เคลื่อนไหว วันท่ี 12 กนั ยายน 2565 วนั ที่ 13 กันยายน 2565 วันท่ี 14 กนั ยายน 2565 วนั ที่ 15 กันยายน 2565 และจังหวะ - เคลื่อนไหวร่างกายตาม - เคลือ่ นไหวรา่ งกาย ด้วยกาย - เคลื่อนไหวรา่ งกายตาม - เคลือ่ นไหวรา่ งกายตามจังหวะ - กจิ กรรมพื้นฐาน เด็ก จนิ ตนาการประกอบเพลงรว่ ม สมยั บรหิ ารตามคำสง่ั ปฏบิ ัตติ นเป็น จินตนาการประกอบเพลงรว่ ม ช้า-เร็ว-หยุด ได้ยนิ สัญญาณเคาะ เคลอื่ นไหวร่างกายไปท่ัว ๆ - ผอ่ นคลายกลา้ มเนื้อ ผนู้ ำ ผู้ตาม ทำท่าทางตา่ งๆ สมยั จงั หวะช้าให้เคลอื่ นไหวชา้ บริเวณอยา่ งอสิ ระโดยไม่ชนกัน สลบั กันออกมาทำทา่ ทางหน้า - ผ่อนคลายกลา้ มเนื้อ ไดย้ นิ สัญญาณเคาะจังหวะเร็วให้ เคล่อื นไหวร่างกายตามจงั หวะ ชัน้ เรียน เคลอ่ื นไหวเรว็ เมือ่ ไดย้ นิ (ชา้ เร็ว หยุด) เม่ือไดย้ นิ - ผอ่ นคลายกลา้ มเน้ือ สญั ญาณเคาะสองที ใหห้ ยดุ ใน สัญญาณ “หยดุ ” ให้หยดุ ในท่า ท่าน้ันทนั ที นั้นทนั ที - ผ่อนคลายกล้ามเน้ือ - ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เสรมิ -สนทนาเกีย่ วกบั ที่มาและ - เดก็ ๆ เล่าถึงประสบการณเ์ ดิม - สนทนาเกยี่ วกับวสั ดุอปุ กรณ์ -ครแู ละเดก็ รว่ มกันศึกษาวิธกี าร เด็กไดส้ ะท้อนความคดิ และ ประสบการณ์ และวัตถุดบิ เกยี่ วกับการทำขนม (ในวงกลม) ความสำคัญของขนม ของตนเองและสนทนาเก่ียวกับ ไข่ไดโนเสาร์แฟนซี ทำอาหารจากแหล่งเรยี นรู้ สรุปผล โดยครูและผู้ปกครองมี - เด็กๆ ต้งั คำถามท่ีอยากรู้ ขนมไขไ่ ดโนเสาร์เป็นขนมชนิด ประเภทของขนม คือวธิ กี ารที่ทำ เก่ียวกับอปุ กรณ์/วัตถุดิบในการ ห้องสมุด ส่วนรว่ มในการประเมินผล ทำขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี หนงึ่ เปน็ ขนมที่นยิ มมากในอดีต ใหข้ นมสกุ เช่น การนงึ่ การทอด (รายบุคคล) -ครูและเดก็ ร่วมกันสนทนาและ -เด็กไดแ้ สดงออกถงึ องค์ความรู้ - สรปุ คำถามทเี่ ด็กๆ อยากรู้ ต้งั แต่สมัยสโุ ขทัย กรุงศรอี ยธุ ยา การอบ ต้ม กวน เก่ียวกบั อปุ กรณ/์ วัตถุดิบในการ ลงมือปฏิบตั ทิ ำขนมไข่ไดโนเสาร์ และรายงานการดำเนินการ ทำขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี จนถึงปจั จุบนั เพราะสามารถทำ - เดก็ ๆ เล่าประสบการณ์เดมิ แฟนซี ที่ครแู ละเด็กร่วมกันนำมา โครงการของห้องเรยี นตนเองตอ่ ไดง้ ่าย มีลกั ษณะเปน็ ก้อนกลม สี เกีย่ วกับประเภทของขนม จากบ้านเพื่อนำมาเรียนรรู้ ่วมกนั ผปู้ กครอง และสาธารณชน เหลอื งอ่อน ทำด้วยแปง้ มนั แลว้ (รายบุคคล) - เด็กและครูร่วมกันทำขนมไข่ -เด็กและผ้ปู กครองรว่ มกัน นำไปทอด รสชาติหอมหวานมัน - สรปุ ประสบการณ์เดมิ ของเด็ก ไดโนเสาร์แฟนซี ประกอบอาหาร ข้างนอกจะแขง็ ข้างในน่มุ นยิ ม รว่ มกนั - ครูและเดก็ ร่วมกนั สรปุ เกยี่ วกับ ขายตามร้านกล้วยทอด สว่ นผสมและขั้นตอนการประกอบ อาหาร ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี


กจิ กรรม วันจันทร์ วันองั คาร วนั พธุ วนั พฤหสั บดี วนั ศกุ ร์ วนั ที่ 14 กันยายน 2565 วันที่ 15 กนั ยายน 2565 วันที่ 16 กนั ยายน 2565 ศลิ ปะ วันที่ 12 กนั ยายน 2565 วันท่ี 13 กนั ยายน 2565 สร้างสรรค์ - เด็กร่วมกันศึกษาวตั ถุดิบใน -เด็กและผูป้ กครองร่วมกัน เลน่ ตามมุม ปัจจบุ ันไทยไดเ้ ปดิ รับวัฒนธรรม การทำขนมไขไ่ ดโนเสารแ์ ฟนซี ประเมินความพงึ พอใจการจดั กลางแจ้ง จากคลปิ ต่าง ๆ จากยทู ปู ประสบการณ์ Cooking ตะวนั ตกเข้ามามากข้ึน มีการนำ เร่อื ง ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี - เลน่ ตามมุม ขนมไปประยกุ ต์ มากมายจงึ เกิด -การโยน-รบั ลูกบอล แนวคิดท่ีจะศกึ ษาการนำวตั ถุดิบ ทเี่ ป็นท่นี ยิ มในฝั่งตะวันตกมา ประยกุ ต์เข้ากับขนมไทย เพ่ือ อนรุ กั ษว์ ฒั นธรรมไทย และเพ่ือ ศึกษาและทดลองทำขนมไข่ ไดโนเสารแ์ ฟนซีหลากรส เชน่ ชีส ช็อคโกแลต (ระดมสมอง) เด็กๆ สนใจ คอื ขนมไข่ ไดโนเสาร์แฟนซี ใหเ้ ด็กๆ นำ ส่ือหรอื ส่ิงของทเี่ กี่ยวกบั ขนมไข่ ไดโนเสาร์มาโรงเรยี น - เล่นตามมมุ - ระบายสีภาพขนมไข่ไดโนเสาร์ - ปั้นดินน้ำมันไข่ไดโนเสาร์แฟนซี นิทรรศการ cooking เร่ือง แฟนซี - เล่นตามมมุ “ขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี” - เลน่ ตามมมุ -- - นิทรรศการ cooking เร่อื ง “ขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี” เกมการศึกษา - -เกมทายช่อื ภาพอาหาร -เกมนบั จำนวนและตวั เลข - นิทรรศการ cooking เร่ือง “ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี”


สว่ นท่ี 3 สรุปเทคนคิ ,วิธกี ารจัดกิจกรรม ฯลฯ ทเ่ี ลอื กใช้ในสัปดาห์น้ี ( ) นิทาน ( √ ) ลงมอื ปฏิบัติ ( ) ศกึ ษานอกสถานท่ี ( √ ) คำถามปลายเปดิ (โปรดระบุตัวอยา่ ง 5 ข้อ) ( √ ) คำบรรยาย ( √ ) ทดลอง ( √ ) การเรยี นแบบร่วมมือ 1. เด็กๆ สนใจหัวข้อเรื่องที่จะเรียนอะไรบา้ ง ( √ ) เพลง ( √ ) สาธิต ( ) เชิญวทิ ยากร 2. ใหเ้ ด็กๆ บอกเหตุผลท่ีอยากเรียนเรือ่ งขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซี ( √ ) สนทนา ( √ ) ทำแผนภมู ิ ( √ ) ปรศิ นาคำทาย 3. ประสบการณเ์ ดมิ เกี่ยวกับขนมไข่ไดโนเสารแ์ ฟนซีมอี ะไรบา้ ง ( √ ) เกม(ไม่เน้นการแข่งขัน) ( √ ) ประกอบอาหารศิลปะแบบร่วมมอื 4. เดก็ ๆ อยากรู้อะไรเกีย่ วกับไขไ่ ดโนเสาร์แฟนซีบ้าง ( √ ) กิจกรรมสะท้อนภาษา อนื่ ๆ(โปรดระบุ)....ศึกษาจากหอ้ งสมุดและคลิปจากยูทูป... 5. มกี ิจกรรมอะไรท่ีเด็กๆ อยากทำเกีย่ วกบั ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี ส่วนที่ 4 ขอ้ มูลเพอื่ การสอนอยา่ งมีจดุ หมาย รายละเอยี ดมุมประสบการณ์ มุมบลอ็ ก มุมบ้าน มมุ หนังสอื • ตอ่ บล็อกตามจนิ ตนาการ • เล่นบทบาทสมมติ • แนะนำหนงั สือเก่ยี วกับขนมไทย • แนะนำวธิ ีการเลน่ อย่างถูกวิธี • จดั เก็บของเล่นเขา้ ท่ีให้เรยี บร้อย เร่อื ง เทคโนโลยีของขนมไทย • จัดเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย • จดั เกบ็ หนังสือเข้าที่ให้เรียบร้อย ธนาคารคำ มุมวทิ ย/์ คณติ • ขนมไดโนเสาร์แฟนซสี ีม่วง มุม ขนมไข่ไดโนเสาร์แฟนซี • แนะนำอปุ กรณ์ และวธิ ีการการใช้อุปกรณ์ • ขนมไดโนเสารแ์ ฟนซีสเี ขยี ว • วัตถดุ บิ ทน่ี ำมาประกอบขนมไขไ่ ดโนเสาร์ • จัดเก็บอุปกรณ์เขา้ ทใ่ี ห้เรียบรอ้ ย • ขนมไดโนเสารแ์ ฟนซีสีเหลอื ง แฟนซี (ของจรงิ ) • จัดเกบ็ อุปกรณ์เขา้ ทใ่ี หเ้ รียบร้อย


พฤตกิ รรมกลุ่มใหญ่ พฤตกิ รรมกลุ่มย่อย • รว่ มสนทนาโต้ตอบหาชอื่ เรื่อง เลา่ ประสบการณเ์ ดิม ตั้งคำถาม คิด • ร่วมกนั วางแผนคดิ หวั ข้อเร่ืองท่จี ะเรยี นรรู้ ่วมกันในกลุม่ ของตน กิจกรรมเกย่ี วกับจัดเก็บอุปกรณ์เขา้ ทใ่ี หเ้ รยี บร้อย • ออกมานำเสนอผลงานในกลุ่มของตน • แลกเปลย่ี นและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั การแกไ้ ขเด็กเปน็ รายบคุ คล พฤติกรรมการเปน็ ผู้นำ • เดก็ ชายจตรุ ภัทร เลาเงิน • ออกมาเป็นผนู้ ำ – ผตู้ ามในกิจกรรมเคลอ่ื นไหว มคี วามลังเลไม่มน่ั ใจในการแสดงความคดิ เหน็ สว่ นที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบเตรียมการสอน 1. ขอใหท้ ำเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่ งว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ ของทา่ นมากท่ีสดุ รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรบั ปรงุ - - - 1. บรรลุจุดมุ่งหมาย √ - - - - - - 2. ดำเนินการตามท่วี างแผน √ - - - - - - 3. ระยะเวลาเหมาะสมกบั กิจกรรม √ - - - - - - 4. กิจกรรมเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก √ 5. ส่อื มีประสทิ ธิภาพ √ 6. การประเมนิ ผลสอดคล้องกับพัฒนาการ √ 7. รอ้ ยละของเดก็ ท่ีประเมินผา่ นจดุ ประสงค์ √ 2. ปญั หาและขอ้ เสนอแนะเพอ่ื การปรับปรุงในการจดั ประสบการณค์ ร้ังต่อไป ..........-ไม่ม.ี ......................................................................................................................................................................................... ................................... ลงช่ือผู้บันทึก...........................................................


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook