Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore E-book of January 20

E-book of January 20

Published by emmira.hon, 2020-01-20 05:12:53

Description: E-book of January 20

Search

Read the Text Version

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 3

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 3

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 4

Content CONTENT PAGE องคก์ รของเรา 2-4 Activities 6-11 Take Care 12-14 ข่าวสารประกนั สงั คม 15 รอบรเู้ รอื่ งสขุ ภาพ 16 Social 17 Improvement GA 18-20 ออมเงินสรา้ งฝัน 21 HR พาทวั ร์ 22-23 คาถามทา้ ยเลม่ 24 Bye Bye ทา้ ยเลม่ 25 We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 5

วนั ที่ 04/12/2019 กิจกรรม “พ่อลกู ค่รู กั ” เนื่องในวนั พ่อแห่งชาติ และมอบของ ท่ีระลึกใหก้ บั ผูเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรม We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 6

วนั ที่ 06/12/2019 กิจกรรม HBD พนกั งานท่ีมีวนั คลา้ ยวนั เกิด ในเดือน พฤศจิกายน – ธนั วาคม 2562 กะ 0 และ กะ2 We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 7

วนั ท่ี 09/12/2019 พิธีมอบทนุ การศึกษา ประจาปี 2562 มูลนิธิไทยซมั มิทพฒั นา ณ พฒั นากอลฟ์ คลบั แอนด์ รีสอรท์ We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 8

วนั ท่ี 20/12/2019 กิจกรรมทาบญุ บริษทั ประจาปี เนื่องในเทศกาลวนั ข้ึนปี ใหม่ We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 9

วนั ที่ 04 - 20/12/2019 กิจกรรมการแข่งขนั กีฬาสี “ TSPK SPORT DAY 2019 ” We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 10

วนั ที่ 04 - 20/12/2019 กิจกรรมการแข่งขนั กีฬาสี “ TSPK SPORT DAY 2019 ” We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 11

วนั ท่ี 04.12.19 เย่ียมไขพ้ นักงาน นายอภิวฒั น์. สุยะลงั กา ตาแหน่งพนักงาน แผนก PREES ป่วยมีอาการแพย้ าอยา่ งรุนแรง วนั ท่ี 07.12.19 เย่ียมไขพ้ กั งาน นายนนั ทวุฒิ ทองค่า ตาแหน่ง พนักงาน แผนก T6 FRAME #2 ป่วยเป็นไขเ้ ลือดออก We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 12

วนั ท่ี17.12.19 เย่ียมไขพ้ นักงาน นายภิรมย.์ ชยั เจริญ ตาแหน่งพนักงาน แผนกu375 ป่วยเป็น เอ็นแขนอกั เสบ วนั ท่ี18.12.19 13 เย่ียมไขพ้ นักงาน นายทนากร. พรแสน ตาแหน่งพนักงาน แผนกT6 FRAME#2 ประสบเป็นโรคไขช้ ิกุนคุนยา่ We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit

วนั ท่ี 18.12.19 เย่ียมไขพ้ นกั งาน นายพจนา พอศิลป์ ตาแหน่งพนักงาน แผนกT6 Frame ประสบอุบตั ิเหตุจราจร วนั ท่ี 26.12.19 มอบสวสั ดิการชว่ ยเหลือของบริษทั ฯ กรณีพนักงานเสียชีวิต นายเฉลิม ทานกระโทก แผนกT6Frame เน่ืองจากอบุ ตั ิเหตุรถชน We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 14

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 15

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 16

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 17

ขดั ทาความสะอาดพ้ืนที่โรง อาหาร We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 18

ปัดหยากใยบ่ ริเวณหอ้ งโถงใหญ่ 19 เคาเตอรป์ ระชาสมั พนั ธ์ อาคารสานักงาน We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit

เปล่ียนไสก้ รองน้าระบบ RO We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 20

We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 21

ท่งุ ดอกมากาเร็ตเชยี งใหม่ ท่ี สรุ ชยั ฟารม์ หยบิ หมอก หยอก ดอกไม้ ทา่ มกลางอากาศหนาว… สรุ ชัยฟารม์ ท่งุ ดอกมากาเร็ต เชียงใหม่ ตง้ั อย่ทู ่ีบา้ นหนองเขยี ว หมู่ 5 ตาบลเหมืองแกว้ อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นฟาร์ม ป ลูก ด อ ก ไ ม ้เ มื อ ง ห น า ว ข น า ด กะทัดรัด ดอกไมท้ ี่โดดเด่นที่สดุ ตอนน้ี ก็คือ ดอกมากาเร็ต ดอก พมุ่ เล็ก ๆ สีมว่ งเขม้ สวยสะดดุ ตา ท่ีกาลังเบ่งบานงามสะพรัง่ รับ แสงแดดสายหมอกเบาๆ ยามเชา้ ทา่ มกลางอากาศเย็นๆ ของ ฤดหู นาว We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 22

ทางฟารม์ ไดจ้ ัดมมุ ถ่ายรปู ไ ว้ใ ห้กั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ห ล า ย มุ ม เพื่อใหน้ ักท่องเที่ยวไดถ้ ่ายภาพกับ ดอกมากาเร็ตอย่างใกลช้ ิดและมีรปู ถ่ายหลากหลายรปู แบบ พรอ้ มทั้ง ยังมีพร็ อ ปให้ถ่าย รูปมากมา ย นอกจากน้ีก็ยังมีท่งุ ดอกคัตเตอร์สี ขาวละมุนละไม พร้อมท้ังท่งุ ดอก เบญจมาศสีเหลืองสดใสใหเ้ ที่ยวชม กนั ดว้ ย การเท่ียวชมสุรชัยฟาร์ม ทุ่งดอกมากาเร็ต 23 เชียงใหม่ สามารถเที่ยวชมไดท้ กุ วนั ค่าเขา้ ชมท่าน ละ 50 บาท ไม่ตอ้ งจองล่วงหนา้ บริการฟรีน้า อัญชันหวานเย็นช่ืนใจและขนมกินเล่น สามารถ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 083865 5087 (คณุ อัมรา) หรอื เฟซบกุ๊ สรุ ชยั ฟารม์ ทงุ่ ดอกมากาเร็ตเชยี งใหม่ We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit

รายชื่อผูโ้ ชคดี ประจาเดือน ธนั วาคม 2562 1คุณณฐรชั ต์ แทพสุทิน PC 2คุณชนิกานต์ วงศค์ า MK 3คุณเสาวลกั ษณ์ บารุง EN 4คุณอาพล กาลงั เดช T6 Frame 5คุณฤทยั รตั น์ มือขุนทด AC สง่ คาตอบมาที่ [email protected] Hr The Next Gen หรอื E-mail [email protected] แอดมินเอม We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 24

ขอเชญิ ชวน ทกุ ฝ่ าย ทกุ แผนก ทกุ สว่ นงาน มารว่ มเป็ นสว่ นหนง่ึ ของ “ PK CORNER ” รว่ มสง่ หวั ขอ้ ขา่ วสารและคอลมั นต์ า่ งๆ เพ่ือประชาสมั พนั ธ์ ความเคลอ่ื นไหว เร่ืองราว บทความ ภาพกจิ กรรม ตา่ งๆ ท่ีตอ้ งการใหเ้ ราเผยแพร่ ประชาสมั พนั ธ์ หรือมี คาถาม คาแนะนา คาตชิ ม ที่เป็ นประโยชน์ สามารถสง่ ขอ้ มลู รายละเอียดมาถึงทีมงานเรา เพราะทกุ ความคดิ ของทา่ น คือ ส่งิ ท่ีนาไปสกู่ ารพฒั นาเพื่อภาพลกั ษณท์ ่ีดี ขององคก์ ร รบั ชมขอ้ มลู ขา่ วสารตา่ งๆ ของTSPK ไดท้ ่ี Line Official “Hr The Next Gen” เพียง!! สแกน QR Code หรือพิมพ์ Line ID: hr.corp We are Good Teamwork with Continuous Improvement Spirit 25


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook