Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วิจัยเรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิจัยเรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Description: วิจัย

Search

Read the Text Version

งานวจิ ัยในช้ันเรียน เรือ่ ง การส่งเสริมทักษะการอา่ นสะกดคาของนักศึกษา กศน. ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ผูว้ จิ ัย ครู ชญั ญน์ ิตา บุญอาจ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ หลักไทย มธั ยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2/2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอกดุ ชมุ สานกั งาน กศน. จังหวัดยโสธร สานักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานวิจยั ในชั้นเรียน เรอ่ื ง การส่งเสริมทกั ษะการอ่านสะกดคาของนกั ศึกษา กศน. ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ้วู จิ ัย ครู ชัญญน์ ติ า บญุ อาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลกั ไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรยี นท่ี 2/2564 โดยได้รบั ความเหน็ ชอบจาก …………………..………………………ประธาน (นางสาวยี ะ พันธุ์ฤทธิ์) ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอกุดชุม ……………………………………….อาจารย์ทีป่ รกึ ษา (นางบศุ รา คมจติ ร) ครชู านาญ

ประกาศคณุ ปู การ การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากนางบุศรา คมจิตร ครูชานาญ ที่ปรึกษาที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ ความคิด ให้คาแนะนา คาปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องตา่ ง ๆ เปน็ อยา่ งดจี นการศกึ ษาวจิ ยั ในคร้ังนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี ขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการ กศน.อาเภอกุดชุมคือนางสาวียะ พันธ์ุฤทธิ์ ที่กรุณาให้ ความอนุเคราะห์ และอานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบ คุณ นักศึกษา กศน.ตาบลกุดชุม ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ใช้ใน การศึกษาวจิ ัยครง้ั น้ี จนกระท่ังการศึกษาวิจยั ครัง้ นเ้ี สรจ็ สมบรู ณ์ ครู ชญั ญน์ ิตา บุญอาจ ผ้วู ิจัย

ชือ่ งานวจิ ัย การสง่ เสริมทกั ษะการอ่านสะกดคาของนักศึกษา กศน.ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ชื่อผู้วจิ ยั ครู ชญั ญน์ ิตา บญุ อาจ ชื่ออาจารย์ทป่ี รกึ ษา นางบศุ รา คมจติ ร ครชู านาญการ หลักไทยเป็นวิชาที่มีความสาคัญ และจาเป็นในการส่ือสารของมนุษย์ การส่ือสารของมนุษย์ ใช้ทกั ษะทสี่ าคัญหลายทักษะที่จาเป็นได้แก่ ฟงั พูด อา่ น และเขยี น แต่ในปจั จบุ ันทักษะการอ่านเป็นทกั ษะที่มักจะประสบปัญหาและทาให้ทักษะด้านอ่ืน ๆ ได้รับ ผลกระทบดว้ ยอยา่ งตอ่ เน่อื ง สาเหตุดังกล่าวทาให้นักศึกษาเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้วิชาหลัก ไทย ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน สะกดคาสาหรับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตาบลกุดน้าใส ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โดยใช้นักศึกษาจานวนทั้งหมด 36 คนที่ลงทะเบียนในรายวิชาหลักไทย ในภาค เรียนท่ี2/2564 ทาแบบฝึกอ่าน และแบบฝึกหัดสะกดคา จานวน 5 ชุดกิจกรรม โดยบันทึกคะแนน เป็นตาราง และสรปุ ผลการเปรียบเทียบการอ่าน และสะกดคาเปน็ ความเรียง ผลการศึกษาคร้ังน้ี ปรากฏว่าการใช้แบบฝึกอ่าน และแบบสะกดคาสาหรับนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตาบลกุดน้าใส ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา สามารถอา่ น และทาแบบสะกดคาไดค้ อ่ นข้างสงู คดิ ค่าเฉลี่ยไว้เป็นร้อยละ 70.90 ขอ้ เสนอแนะจากการทาวิจยั ในชั้นเรยี น เรือ่ ง การสง่ เสริมทักษะการอา่ น สะกดคา นักศกึ ษา จะสามารถทางานไดด้ ี เม่ือมีการเสรมิ แรงจากการใช้คายกย่องชมเชยจากครู

เรอ่ื ง การสง่ เสริมการอ่านสะกดคาของนกั ศกึ ษา กศน.ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ความสาคัญ และท่ีมา หลักไทยเป็นภาษาประจาชาติไทยท่จี าเปน็ ในการสื่อสารของมนษุ ย์ การสื่อสารของมนุษย์ใช้ ทักษะที่สาคัญหลายทักษะ เช่น ฟัง พดู อ่าน เขยี น แตใ่ นปจั จุบนั วิชาหลกั ไทย จะประสบกับปัญหานักศกึ ษาขาดทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะท่ีมี ความสาคัญ และไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง นักศึกษาไม่สามารถอ่านคาได้ถูกต้องและแม่นยา จากการสังเกตของครูผู้สอนวิชาหลักไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาบางส่วนยังอ่าน สะกดคาได้ไม่ถูกต้อง สาเหตุดังกล่าวทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาหลักไทยใน ระดับช้ันของตนเองและระดับช้ันท่ีสูงขึ้น จึงทาให้มีการจัดทาวิจัยในช้ันเรียน เร่ือง การส่งเสริมการ อ่านสะกดคาของนักศึกษาระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้น จดุ ม่งุ หมายของการวจิ ัย เพอื่ ส่งเสริมทกั ษะการอ่านสะกดคาให้ไดม้ ากข้ึน ตวั แปรท่ีศกึ ษา จานวนนกั ศึกษาระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน 38 คน กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการอ่าน สะกดคาวิชาหลักไทยของนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 38 คน ผู้วิจัยได้ทาแบบฝึกอ่าน สะกดคาเกี่ยวกับวิชาหลักไทย ซง่ึ มีความยากง่ายกบั ระดับชนั้ ของนักศึกษาจานวน 5 ชุด กิจกรรม และใช้การเสริมแรงโดยใช้การยก ยอ่ งชมเชย และให้คะแนนระหวา่ งทากจิ กรรม เพ่ือพัฒนาการอา่ น สะกดคาใหส้ งู ข้ึน ประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รบั 1. นกั ศึกษาอ่านสะกดคาไดถ้ ูกต้อง 2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการอา่ นสะกดคาสงู ขนึ้ 3. นักศกึ ษาสามารถนาไปใชใ้ นชีวติ ประจาวันในเรอ่ื งการอ่านได้ ขอบเขตการวิจยั ในการวจิ ัยครงั้ น้ี เปน็ การสรา้ งแบบฝึกเพ่ือสง่ เสรมิ การอ่านสะกดคาวิชาหลักไทย โดยใช้แบบ ฝกึ 5 ชุดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการอา่ นสะกดคา ในการเรียนวชิ าหลักไทยของนกั ศกึ ษาระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย มีขอบเขตการวิจยั คร้งั น้ี 1. จานวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 38 คน

2. เน้ือหาวิชาหลักไทย การอ่านสะกดคา ระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 1 จานวน 5 ชุด กจิ กรรม วธิ ดี าเนินการวิจยั ระยะเวลาในการดาเนินงาน ธันวาคม 2564 – 30 มนี าคม 2565 เครอื่ งมอื ทใี่ ช้ในการวจิ ยั 1. ชุดกจิ กรรมฝกึ ทักษะการอ่านสะกดคา จานวน 5 ชุด 2. การเสริมแรงระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรมคายกยอ่ งชมเชยการใหค้ ะแนน 3. สถติ ิทใี่ ช้ในการวเิ คราะห์ขอ้ มูล ไดแ้ ก่ คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ผลการวเิ คราะห์ข้อมูล ผวู้ จิ ัยไดท้ าการเกบ็ รวบรวมข้อมลู ของนักศึกษาจานวน 38 คน จากการอา่ นแบบฝึกทกั ษะ การอา่ นสะกดคา มจี านวนทั้งหมด 5 ชดุ กจิ กรรม ชดุ กจิ กรรมที่ 1 ชุดทักษะการอ่านสะกดคา และทาแบบฝึกทักษะการอา่ นสะกดคาได้คิดเป็นร้อยละ 47.56 ชุดกิจกรรมที่ 2 ชุดทกั ษะการอา่ นสะกดคา สระโอะ มตี ัวสะกด นักศึกษาสามารถอ่าน และทาแบบฝกึ ทกั ษะการอา่ นสะกดคาไดค้ ดิ เป็นร้อยละ 52.70 ชุดกจิ กรรมท่ี 3 ชุดทกั ษะการอา่ นสะกดคา สระเอะ มตี ัวสะกด นกั ศึกษาสามารถและทาแบบฝึกทกั ษะการอ่านสะกดคาได้คิดเปน็ รอ้ ยละ 56.48 ชุดกจิ กรรมที่ 4 ชุดทกั ษะการอ่านสะกดคา สระเออ นกั ศึกษาสามารถอ่าน และทาแบบฝกึ ทักษะการอา่ นสะกดคาได้คดิ เป็นร้อยละ 58.37 ชดุ กจิ กรรมที่ 5 ชดุ ทกั ษะการอา่ นสะกดคา สระอัว นักศกึ ษาสามารถอ่านและทาแบบฝึกทักษะการอา่ นสะกดคาไดค้ ิดเป็นร้อยละ 61.08 สรปุ ผลการศกึ ษาวจิ ัย จากการศึกษา และวิเคราะห์คะแนนทไ่ี ดจ้ ากการทาชุดกิจกรรม เกีย่ วกับทักษะการอ่าน สะกดคาของนักศกึ ษา ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ในครัง้ ท่ี 1 คดิ ค่ารอ้ ยละ ได้เทา่ กับ 55.68 และ คร้ังที่ 2 คิดไดค้ ่าร้อยละ 70.90 แสดงใหเ้ หน็ ว่านักศกึ ษามีพฒั นาดา้ นการอา่ น สะกดคาเพม่ิ ขน้ึ จาก เดมิ นักศึกษาสามารถทาคะแนนได้ดตี ามลาดับเป็นที่นา่ พอใจ และจากการวิเคราะหผ์ ลการทดสอบ เปน็ รายบุคคลยงั พบว่ามีนกั ศึกษาที่เรยี นอ่อนมาก ๆ เท่านั้นทคี่ ะแนนเพิ่มขึ้นเพยี งเลก็ น้อย ซ่ึงจะต้อง มีการวเิ คราะหเ์ ปน็ รายบุคคลตอ่ ไป การเสริมแรงขณะปฏบิ ตั กิ จิ กรรมชว่ ยให้นกั ศึกษามีกาลงั ใจ และทางานไดค้ ะแนนดีขน้ึ ข้อเสนอแนะ 1. การสร้างแบบฝกึ ทักษะการอ่านสะกดคา อาจใชร้ ปู แบบอ่ืนนอกจากชุดกจิ กรรมชดุ ที่

1-5 โดยอาจจะทาได้ในรูปของการเขยี นตามคาบอก จับคู่โยงภาพกบั คากไ็ ด้ตามแต่ผวู้ ิจัยจะจดั ทา 2. การใหก้ าลงั ใจ ค่ายกย่อง ชมเชย หรือแม้แตก่ ารใชส้ ื่อวาทสิ ลักษณ์เข้าช่วยในการสอน อ่านสะกดคา ทาให้นกั ศึกษาสนุกกับการเรยี นวชิ าหลกั ไทยมากยิง่ ข้ึน แบบฟอร์มรายงานการวิจัยชั้นเรยี น ปีการศึกษา 2565 ช่ืองานวจิ ยั การสง่ เสริมทกั ษะการอ่านสะกดคาของนักศึกษา กศน.ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ชอ่ื ผวู้ จิ ยั ครู ชญั ญ์นติ า บญุ อาจ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ หลักไทย ชื่ออาจารยท์ ป่ี รึกษา ครบู ศุ รา คมจติ ร เคา้ โครงการทาวจิ ัยในชั้นเรียน มี ไมม่ ี ทีม่ าความสาคญั ของการวิจยั มี ไมม่ ี ออกแบบเกบ็ ข้อมูล มี ไมม่ ี แปลผลและอภปิ รายผล มี ไม่มี สรุปเป็นรูปเลม่ มี ไม่มี (ครู ชัญญน์ ิตา บุญอาจ) ผวู้ ิจัย (นางบุศรา คมจติ ร) อาจารยท์ ปี่ รึกษา

ตารางสรุปการประเมนิ ผลการอ่าน สะกดคาสระเอะ ของนกั ศกึ ษาระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย (ครง้ั ท่ี 1) 1. ใชท้ กั ษะการอา่ น 2. ใชท้ กั ษะการอ่าน จบั ขอ้ ความเพื่อสรา้ ง ใจความสาคัญของเร่อื งที่ ความรู้ความเข้าใจ กาหนดให้ และสามารถคดิ เลข ชื่อ-สกลุ วิเคราะหเ์ ร่อื งท่ีอ่าน รวม รอ้ ย ท่ี และนามาเขียน ละ ขอ้ สรุปจากเร่ืองท่ี 52 64 อ่านได้ 46 58 สระอ สระโอะ สระเอ สระเออ สระอั 48 64 ะ ะว 74 44 1 นายปฏวิ ตั ิ บุญคา 5 5 5 5 6 26 76 2 นายชานนท์ คนั ธี 6 6 7 6 7 32 60 60 3 นางสาวสวุ ิตตรา จันทพันธ์ 4 4 5 5 5 23 48 76 4 เด็กชายศริ ายทุ ธ เพชรไพร 5 5 6 6 7 29 44 48 5 นายวราวุธ ผาลิก 4 4 5 5 6 24 56 54 6 นางสาวอคิราภ์ อกอุ่น 6 6 6 7 7 32 50 48 7 นางสาวสุธากร จันทร์ดี 6 7 8 8 8 37 54 66 8 นางสาวชนิตรา สีมา 5 4 4 4 5 22 9 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณ 7 7 8 8 8 38 ผา 10 นางสาว วรัญญา โสมณวัตน์ 5 6 6 7 6 30 11 นางสาว ยวุ ลี อรรคบตุ ร 5 6 7 6 6 30 12 นาย ธรรมชาติ ดอกบัว 4 4 5 5 6 24 13 นางสาว อุดรพร คาแสน 7 7 8 8 8 38 14 นางสาว ภานุมาศ ค้มุ วงษ์ 5 4 4 4 5 22 15 นาย ศรัญญู อดกลั้น 4 4 5 5 6 24 16 นางสาว สุริพร ไชยชิต 5 5 6 6 6 28 17 นาย วัชรเกยี รติ วิเศษอดุ ร 5 5 6 6 5 27 18 นายธนภัทร กุมมารสิทธ์ิ 4 4 5 6 6 25 19 นางสาวอนั นี เด่นดวง 5 5 4 5 5 24 20 นายบัญชา สิงห์ครบุ 5 5 6 6 5 27 21 นางสาวพชั รพร วงษ์ชาลี 6 6 7 7 7 33

22 นางสาวอมรรัตน์ ทวสี าร 6 6 5 7 7 31 62 23 นางสาวบัวสาน ศรมี นั ตะ 5 5 6 5 6 27 54 24 นางสาวศิริธิดา พันธ์ศรี 5 6 5 6 6 28 56 25 นางสาวนัฐพมิ พ์ ปนั สนั เทยี ะ 5 4 6 5 6 28 56 26 นางเบญจรัตน์ ทองหิน 4 6 4 4 5 21 42 27 นายปาลทัต อนิ ทรปาลิต 5 6 5 6 6 28 56 28 นายภูริณัฐ หลักคา 6 6 6 7 6 31 62 29 นางสาวภัสดาพร คากอง 5 6 5 6 6 28 56 30 นายอาพล เวฬุวนารักษ์ 6 5 7 6 7 32 64 31 นายณฐั วฒุ ิ อกอุ่น 6 5 6 5 6 28 56 32 นางสาวจตพุ ร ทบโคตร 5 5 6 6 6 28 56 33 นางสาวนิภา ศรแี จ่ม 5 6 5 6 6 28 56 34 นายนราธิป คาตัน 6 6 6 7 6 31 62 35 นางสาวปรมาภรณ์ แสงไทย 5 6 5 6 6 28 56 36 นางสาวนงสุดา โปตะ 6 5 7 6 7 32 64 37 นางสาวสุนนั ทา สีกา 6 5 6 5 6 28 56 38 นางสาวจิตรลดา ศรลี ะโคตร 5 5 6 6 6 28 56

ตารางสรุปการประเมนิ ผลการอา่ น สะกดคาสระเอะ ของนกั ศกึ ษาระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย (ครั้งท่ี 2) 1. ใชท้ ักษะการ 2. ใชท้ กั ษะการอ่าน จบั อา่ นข้อความเพ่ือ ใจความสาคัญของเร่ืองที่ สรา้ งความรู้ความ กาหนดให้ เขา้ ใจและสามารถ เลข ชื่อ-สกลุ คดิ วเิ คราะห์เรื่องท่ี รวม ร้อยละ ท่ี อา่ นและนามาเขียน ขอ้ สรุปจากเร่ืองที่ อ่านได้ สระอ สระโอะ สระเอ สระเออ สระอัว ะะ 1 นายปฏวิ ตั ิ บุญคา 5 5 6 6 6 28 56 2 นายชานนท์ คนั ธี 6 6 7 8 8 35 70 3 นางสาวสวุ ิตตรา จันทพนั ธ์ 5 5 5 6 6 27 54 4 เด็กชายศริ ายทุ ธ เพชรไพร 5 6 6 6 7 30 60 5 นายวราวุธ ผาลิก 4 5 5 6 5 25 50 6 นางสาวอคิราภ์ อกอุ่น 6 6 7 7 7 33 66 7 นางสาวสุธากร จันทร์ดี 78 8 9 9 41 82 8 นางสาวชนิตรา สีมา 5 5 5 6 6 27 54 9 นางสาวเสาวลักษณ์ สวุ รรณ 8 8 8 9 9 42 84 ผา 10 นางสาว วรัญญา โสมณวตั น์ 6 7 6 7 7 33 66 11 นางสาว ยวุ ลี อรรคบุตร 6 7 6 8 7 34 68 12 นาย ธรรมชาติ ดอกบัว 5 6 5 5 6 27 54 13 นางสาว อุดรพร คาแสน 88 8 9 9 42 84 14 นางสาว ภานุมาศ ค้มุ วงษ์ 5 5 5 6 6 27 54 15 นาย ศรัญญู อดกลัน้ 5 6 5 6 5 27 54 16 นางสาว สุริพร ไชยชิต 6 6 7 6 7 32 64 17 นาย วัชรเกยี รติ วิเศษอดุ ร 6 7 7 6 6 32 64 18 นายธนภัทร กุมมารสิทธิ์ 5 6 6 6 6 29 58 19 นางสาวอนั นี เด่นดวง 6 6 5 5 5 27 54 20 นายบัญชา สิงห์ครุบ 6 7 6 6 7 39 78 21 นางสาวพชั รพร วงษช์ าลี 7 7 8 9 8 39 78

22 นางสาวอมรรัตน์ ทวสี าร 6 7 7 7 6 33 66 23 นางสาวบัวสาน ศรมี นั ตะ 6 5 5 6 6 28 56 24 นางสาวศิริธิดา พันธ์ศรี 76 6 6 7 32 64 25 นางสาวนัฐพิมพ์ ปนั สนั เทยี ะ 6 6 7 6 7 32 64 26 นางเบญจรัตน์ ทองหิน 5 5 5 6 5 26 52 27 นายปาลทัต อนิ ทรปาลิต 6 6 7 5 7 31 62 28 นายภูริณัฐ หลักคา 6 6 7 6 7 32 64 29 นางสาวภัสดาพร คากอง 6 6 7 6 6 31 62 30 นายอาพล เวฬุวนารักษ์ 56 7 7 7 33 66 31 นายณฐั วฒุ ิ อกอุ่น 5 6 6 6 7 33 66 32 นางสาวจตพุ ร ทบโคตร 66 6 7 6 30 60 33 นางสาวนิภา ศรแี จ่ม 5 6 5 6 6 28 56 34 นายนราธิป คาตัน 6 6 6 7 6 31 62 35 นางสาวปรมาภรณ์ แสงไทย 5 6 5 6 6 28 56 36 นางสาวนงสุดา โปตะ 6 5 7 6 7 32 64 37 นางสาวสุนนั ทา สีกา 6 5 6 5 6 28 56 38 นางสาวจิตรลดา ศรลี ะโคตร 5 5 6 6 6 28 56