Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore โทษของคอมพิวเตอร์20201-20242

โทษของคอมพิวเตอร์20201-20242

Published by Bank Sum, 2022-11-17 04:31:37

Description: E-book เรื่องโทษของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคำนวณและวิชามัลติมีเดีย เสนอครูสุนทรและครูเอกศักดิ์

Search

Read the Text Version

อีบคุ เร่ือง โทษของคอมพวิ เตอร โดย…….. เด็กหญงิ ญานศิ า หงษศ รี 20242 เดก็ หญงิ เบญญาภา สุกแดง 20201


โทษของคอมพิวเตอร ในการใชงานคอมพิวเตอร นอกจากประโยชนท่ีมีอยา งมากของคอมพิวเตอรแ ลว ถาไมระมดั ระวังในการใชง านคอมพวิ เตอรก็อาจจะเกดิ โทษขน้ึ ไดเ ชนเดยี วกัน 1.โทษตอรางกาย การใชค อมพิวเตอรติดตอกนั เปนเวลานานนอกจากทําใหปวดเมื่อยตามรา งกายแลว มีผลเสียตอสขุ ภาพทําใหเกดิ โรคตา งๆเชน โรคอวน การนงั่ หนาจอคอมพิวเตอร เปนเวลานานๆ เชน การเลนเกมทําใหข าดการออกกาํ ลังกายเปน สาเหตุทาํ ใหเ กิด โรคอว นได


2.เสยี ความสมั พันธกบั ครอบครัว เนื่องจากติดเกม หว งเเตเ ลน เกม ขาดการพดู คยุ กบั พอ แม ผูปกครอง ทาํ ใหขาด ความอบอนุ เอาแตใจตนเอง 3. ความสมั พันธของมนุษยเสือ่ มถอย การใชค อมพิวเตอรและอปุ กรณสอื่ สาร ทําใหส ามารถตดิ ตอสอ่ื สารกันไดโ ดย ไมตองเห็นตวั ทาํ ใหความสมั พนั ธกับผอู ่นื ลดลง


4. เกดิ ปญหาสังคม เชน การลอ ลวงเพือ่ ทาํ การมิดมี ิรา ย ซึ่งสวนใหญเกดิ ขึ้นกบั วยั ของ นกั เรียน เพราะเปน วยั ทไ่ี วใจคนงา ย จึงเปนชองทางใหม ิจฉาชีพปฏิบตั ิ ในสง่ิ ทีไ่ มดี 5. เกดิ การเลยี นแบบพฤตกิ รรมท่ไี มด ี เพราะส่ือท่ีเหน็ ทางอินเทอรเนต็ ทําใหเ กดิ การเลยี นแบบพฤตกิ รรมตา งๆ ที่ ไมเหมาะสม เชน การแสดงออกกับเพศตรงขา มอยา ง ไมเหมาะสม


6. ทาํ ใหเ กิดการเส่ียงภยั ทางดานธรุ กจิ ธุรกจิ ในปจ จบุ นั จําเปน ตองพง่ึ พาอาศยั เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ขอมลู ขา วสารทั้งหมดของธรุ กจิ ฝากไวในศูนยข อ มูล เชน ขอ มูลลกู หนกี้ ารคา ขอ มลู สินคา และบรกิ ารตางๆ หากเกิดการสูญหายของขอมูล ยอ มทาํ ใหเ กดิ ผลกระทบตอ ธรุ กจิ โดยตรง 7. ทําใหเ กิดการแพรวัฒนธรรมและกระจาย ขา วสารทไี่ มเหมาะสมอยา งรวดเร็ว เชน การใชงานอินเทอรเ น็ตมผี ูส รางโฮมเพจหรอื สรา งขอ มลู ขา วสารในเรอื่ งภาพ ทไี่ มเ หมาะสม


8. ทาํ ใหขอมูลหรือโปรแกรมถูกทาํ ลายไดง า ย เชน อาจจะถกู ทาํ ลายดว ยไวรัสซ่ึง สามารถแพรไ ปยังระบบ คอมพิวเตอรอ นื่ ๆ ไดโ ดยผานเครือขา ยคอมพวิ เตอร 9.เด็กไมไ ดรับประสบการณ ไมมีการสรา งความเขมแข็งใหก บั ทางเดนิ เสน ประสาทที่ใชใ นการคดิ


10.คาใชจ า ยที่ตามมา ซ่ึงอาจเปนปญหาสาํ หรบั ครอบครวั 11.ตองปรับเปลี่ยนใหทันสมัยอยเู สมอ ท้งั อปุ กรณแ ละโปรแกรม เพราะอาจจะมีผลตอการทํางานบางอยา งที่ ตองการความทนั สมยั และเขากันไดก ับระบบอื่นๆ การปรับเปล่ียนแตล ะ คร้งั ตองเสยี คาใชจ าย


12. ทําใหเ กิดอาวุธรายแรงชนดิ ใหม ๆ คอมพิวเตอรไ มใชแตจ ะชว ยในดา นการคน ควาวิจยั ที่เปนประโยชนต อมนษุ ยเ ทาน้ัน แตย งั อาจชว ยใหค นบางกลุม นําไปใชค น ควาหาทางสรางอาวธุ ใหม ๆ ท่มี ีอนั ตรายรายแรงมาก ไดดว ยเชน กัน


1.2 โรคน้ิวล็อก การใชค อมพิวเตอรตอ เนอ่ื งเปน ระยะเวลานานโดยใชข อ มอื ในทาเดิม ทําใหเกดิ พงั ผืด บรเิ วณชอ งเสนเอน็ ทีข่ อ มอื และน้ิวมอื ทาํ ใหน้ิวล็อกกางนว้ิ ออกไมได เกดิ ท่ขี อมอื ทําใหเ จ็บปวดมาก 1.3 โรคเกีย่ วกับตา โรคตาแหงทําใหแสบตา ระคายเคอื่ งมีอาการกระตุกบริเวณกลา มเนอื้ ตา ปวดหวั เเละอาจอักเสบจนเปนตอลมได ควรพกั สายตาโดยมองข้ึนเบอื้ งสูง ทุกๆ10นาทหี รอื เปล่ียนอิริยาบถทุกๆชัว่ โมง


13. ทําใหเ กดิ การวติ กกังวล ผลกระทบนเี้ กิดจากการขาดความรูแ ละความเขา ใจทถ่ี กู ตองเก่ยี วกับคอมพิวเตอร เปนความวิตกกงั วลหรอื ความกลัววา เม่อื นําคอมพิวเตอรไ ปใชใ นสาํ นกั งานและโรงงาน อุตสาหกรรมแลวจะทําใหโรงงานปลดคนงานเกาออกและไมจ า งคนงานใหมเ ขา ทาํ งานอกี แตในความเปนจรงิ การนําคอมพวิ เตอรมาใชน้ันมกั จะเนน ในงานที่ซ้าํ ซาก หรอื ซบั ซอ น และตองใชแรงงานคนมาก ไมถ งึ กับตองการใหท าํ แทนคนโดยเด็ดขาด


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook