Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือจัดระเบียบสายสื่อสาร

คู่มือจัดระเบียบสายสื่อสาร

Published by sirawutr, 2020-01-09 03:27:30

Description: คู่มือจัดระเบียบสายสื่อสาร

Search

Read the Text Version

2การไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) คานา การติดต่อส่ือสารผ่านโลก online กลายเป็นปัจจัยสาคัญหน่ึงของการดาเนินชีวิตประจาวัน ส่งผลให้ มีการขยายตัวของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นจานวนมาก ทาให้เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ต้องรับนาหนักมากเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด ส่งผลต่อเสถียรภาพ และความมั่นคง ปลอดภัยในการจาหน่ายไฟฟ้า อีกทัง ปริมาณสายส่ือสารที่รกรุงรัง ยังก่อให้เกิดทรรศนะอุจาด และอันตราย ตอ่ ชีวิตและทรพั ย์สินของประชาชน กฟภ. จึงได้กาหนดแผนงานจัดระเบียบสายส่ือสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ร่วมกับผู้ประกอบกิจการ ส่ือสาร ดาเนินการตรวจสอบ แยกประเภทสายสื่อสารที่ใช้งาน และที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) เพื่อรือถอนสาย ท่ีไม่ใช้งาน (สายตาย) ทังหมดลงจากเสาไฟฟ้า โดยเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะบันทึกข้อมูลสายสื่อสารคงเหลือ ของผู้ประกอบกิจการส่ือสารแต่ละราย ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ. (TAMS) เพอ่ื ประโยชน์ในการบรหิ ารจดั การของ กฟภ. ต่อไป องคค์ วามรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายส่อื สาร | หนว่ ยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝา่ ยพัฒนาธรุ กิจ

3การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) สารบัญ เรอื่ ง หนา้ วตั ถุประสงค์ขององค์ความรู้ 4 คาจากดั ความ 4 ผงั การไหลของกระบวนงาน (Work Flow Chart) 5 รายละเอยี ดและขนั ตอนการปฏิบตั งิ าน 9 ข้อควรระวังในการจัดระเบียบสายส่อื สาร 12 เอกสารแนบ 1-9 13 13 เอกสารแนบ 1 ร่างคาส่ังแต่งตังคณะทางานรว่ มระดับจงั หวัด 15 เอกสารแนบ 2 ขอ้ กาหนดใหใ้ ช้สี Cable Markers ทีต่ ดิ บนสายสอ่ื สารโทรคมนาคม 16 เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มการสารวจสายและอุปกรณส์ อ่ื สารบนเสาไฟฟา้ ของ กฟภ. 17 เอกสารแนบ 4 ราคากลางงานจดั ระเบยี บสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. 21 เอกสารแนบ 5 ระเบียบ กฟภ. วา่ ดว้ ยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 พ.ศ. 2561 41 เอกสารแนบ 6 บัญชีรายได้ธุรกิจเสริม 42 เอกสารแนบ 7 ตวั อย่างใบเสนอราคางานรือถอน 43 เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มข้อมลู สายและอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ตรวจรบั งาน) เอกสารแนบ 9 แนวทางการแกต้ ่างคดี กรณีพนักงานถกู ฟ้องหรอื ถูกดาเนนิ คดีจากการรือถอน 44 สายสื่อสารทล่ี ะเมิด 66 รายชอื่ ผ้จู ัดทา องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายส่ือสาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

4การไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) 1. วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ เพื่อให้การดาเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นไปด้วยความ เรียบรอ้ ย มีแนวทาง และวิธปี ฏบิ ัตทิ ีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทังองค์กร ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ กฟภ. และความ มน่ั คง ปลอดภัยของระบบจาหน่ายไฟฟา้ อกี ทงั ยงั เป็นการเสรมิ สร้างทศั นียภาพที่สวยงามแก่ประเทศอีกด้วย 2. คาจากัดความ ผังการไหลของกระบวนงาน (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการเขียนแผนผังการ ทางานเพอ่ื ใหเ้ ห็นถึงลกั ษณะและความสัมพันธ์กอ่ นหลังของแต่ละขันตอนในกระบวนการทางาน 2.1 คือ จุดเรมิ่ ต้นและสนิ สดุ ของกระบวนการ 2.2 คือ กิจกรรมและการปฏบิ ัติงาน 2.3 คือ การตัดสินใจ 2.4 คอื ทิศทาง/การเคลอ่ื นไหวของงาน 2.5 คือ จดุ เช่ือมต่อระหว่างขันตอน เช่นกรณีการเขียน กระบวนการไมส่ ามารถจบได้ภายใน 1 หน้า 2.6 คือ เอกสาร/รายงาน 2.7 คือ ฐานขอ้ มลู 2.8 คอื จดุ ควบคุมกจิ กรรมหลักทีค่ าดว่าจะเกิดปัญหา บ่อย / ต้องควบคมุ เปน็ พเิ ศษ องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายสือ่ สาร | หนว่ ยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝา่ ยพฒั นาธุรกิจ

5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) 3. ผงั การไหลของกระบวนงาน (Work FlowChart) องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธรุ กิจ

6การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

7การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

8การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

9การไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) 4. รายละเอียดและขั้นตอนการปฏบิ ตั งิ าน 1 จัดประชุมคณะทางานรว่ มระดบั จังหวดั และกาหนดเส้นทางจัดระเบียบสายส่ือสาร 1.1 จัดประชุมคณะทางานร่วมระดับจังหวัด ประกอบด้วย องค์กรปกครองท้องถิ่น, กสทช., ผู้ประกอบการ สายส่ือสาร, และ กฟภ. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธาน ในส่วนคณะทางานให้แต่ละ พืนทพ่ี จิ ารณาตามความเหมาะสม (เอกสารแนบ 1) 1.2 กาหนดเส้นทางในการจัดระเบียบสายส่ือสาร โดยพิจารณาจากแผนงานจัดระเบียบสายส่ือสารของ กฟภ. และแจ้งรายละเอยี ดใหผ้ ปู้ ระกอบการสายสื่อสารแต่ละบรษิ ัทฯ รับทราบ หากเส้นทางดังกล่าวมีการตรวจ พบการละเมดิ พาดสายใหด้ าเนินการตามระเบยี บ กฟภ. 1.3 พิมพ์ผังเส้นทางจากระบบ TAMS/GIS และแจ้งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารแต่ละบริษัทฯ ทราบ 2 ผู้ประกอบการ Marking สาย และ/หรือ รื้อถอนสายท่ีไม่ใช้งานออก โดยต้องดาเนินการภายใน 30 วัน หลังจากรับทราบรายละเอียดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กฟภ. โดยติด สตกิ เกอร์บ่งชตี ามรปู แบบที่ กฟภ. กาหนด (เอกสารแนบ 2) 3 กฟภ. สารวจสายส่ือสารท้ังสายใช้งานและไม่ใช้งาน โดยสารวจข้อมูลจานวนสายส่ือสารทุกเส้นบนเสา แต่ละต้น ระบุ ช่ือเจ้าของบริษัท ชนิดสาย ขนาด จานวนเส้นท่ีพาดของแต่ละบริษัทฯ ฯลฯ ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กาหนด (เอกสารแนบ 3) 3.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มา Marking สาย หาก กฟภ. ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด กฟภ. จะดาเนินการรือ ถอนพรอ้ มเรียกเก็บค่าใชจ้ า่ ยกับผปู้ ระกอบการ 3.2 ในกรณที ผ่ี ูป้ ระกอบการไม่มา Marking สาย หาก กฟภ. ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด กฟภ. จะดาเนินการ รือถอนเอง 4 ผู้ประกอบการสายสื่อสารตรวจสอบข้อมลู 4.1 กรณที ่ขี ้อมลู ถูกต้องแลว้ ให้ทาหนังสือยืนยันข้อมลู ให้ กฟภ. รบั ทราบ 4.2 กรณีท่ีข้อมูลยังไม่ถูกต้องให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารแจ้งให้ กฟภ. ทราบ แล้วดาเนินการตรวจสอบร่วมกัน และแกไ้ ขข้อมูลให้ถูกต้องครบถว้ น องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธรุ กิจ

10การไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) 5 ประมาณการคา่ ใช้จ่ายและสรา้ งใบเสนอราคาส่งให้ผู้ประกอบการ 5.1 กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราคากลาง งานจัดระเบียบ สายส่ือสาร บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 (เอกสารแนบ 4) และระเบียบวา่ ด้วยธุรกจิ เสรมิ ของสายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 5) 5.2 กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. สรา้ งคาร้องในระบบ SAP(CS) โดยผา่ นใบคารอ้ ง Y3 : งานบริการ หลงั การขาย (เอกสารแนบ 6) 5.3 กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. พิมพ์ใบเสนอราคา ลงนามโดย อก.บล., ผจก.กฟฟ.1-3, ผจก.กฟส. หรือผรู้ ักษาการแทนตาแหน่งดงั กลา่ ว สง่ ใหผ้ ูป้ ระกอบการบรษิ ัทสายสื่อสารฯ รบั ทราบ (เอกสารแนบ 7) 6 ผปู้ ระกอบการตอบรบั ใบเสนอราคา 6.1 กรณีตอบรบั ใบเสนอราคา ให้ผปู้ ระกอบการทม่ี อี านาจลงนามในใบตอบรบั ราคา/ใบสง่ั ซือ ของ กฟภ. 6.2 กรณไี มต่ อบรบั ใบเสนอราคา ให้ผ้ปู ระกอบการทาหนงั สือชแี จงเหตผุ ล 7 สร้างใบแจง้ หนแ้ี จง้ ให้ผู้ประกอบการ 7.1 กบล.กฟข. นาใบเสนอราคามาสร้างใบแจ้งหนี ระบุ due date เป็นวันเดียวกับวันครบกาหนดของ ใบเสนอราคาพร้อมทงั กาหนดดอกเบียร้อยละ 15 ตอ่ ปี โดยให้ อก.บล. ลงนามในใบแจง้ หนี 7.2 ผปบ.กฟฟ.1-3 นาใบเสนอราคามาสร้างใบแจ้งหนี ระบุ due date เป็นวันเดียวกับวันครบกาหนดของ ใบเสนอราคาพรอ้ มทังกาหนดดอกเบียร้อยละ 15 ตอ่ ปี โดยให้ ผจก.กฟฟ.1-3 ลงนามในใบแจ้งหนี 7.3 ผกป.กฟส. นาใบเสนอราคามาสร้างใบแจ้งหนี ระบุ due date เป็นวันเดียวกับวันครบกาหนดของ ใบเสนอราคาพร้อมทงั กาหนดดอกเบยี ร้อยละ 15 ตอ่ ปี โดยให้ ผจก.กฟส. ลงนามในใบแจ้งหนี 8 ชาระค่าใช้จา่ ย 8.1 กรณีผูป้ ระกอบการสายสอ่ื สารชาระเงนิ ภายใน 45 วนั กฟภ. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผ้ปู ระกอบการ 8.2 กรณีผู้ประกอบการสายส่ือสารชาระเงินไม่ทันภายใน 45 วัน ให้ ผบน.กซข., ผบป.กฟฟ.1-3, ผบง.กฟส. ติดตามหนีตามระเบียบ กฟภ. 9 เปิดงานในระบบ SAP โดย กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. เปิดใบสั่งงานในระบบ SAP(WMS) โดย ผา่ นใบสง่ั งาน ZW03 : ใบส่ังงานบรกิ ารหลังการขาย 10 ดาเนินการจ้างเหมาตามระเบียบ กฟภ. โดยใช้ระเบียบธุรกิจเสริม ปี 2561 และระเบียบธุรกิจเสริมท่ีแก้ไข เพม่ิ เตมิ โดย กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. ทาสัญญาจา้ ง/ขอ้ ตกลงในการจา้ ง องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายส่ือสาร | หนว่ ยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

11การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) 11 ผู้รบั เหมาเขา้ ดาเนนิ การจดั ระเบียบสายสื่อสาร,ตรวจนบั สายส่อื สารบนเสาไฟฟ้า 11.1 กฟภ. ทาหนงั สอื แจง้ สง่ มอบพนื ทีใ่ หผ้ รู้ ับเหมา (เริม่ นบั เวลาตามสญั ญาหลงั จาก กฟภ. แจง้ ส่งมอบพนื ท่ี) 11.2 ผ้รู บั เหมาต้องทาหนงั สอื แจ้งขอเข้าพืนทปี่ ฏิบตั งิ าน (Work Permit) มายัง กฟภ. โดยผู้ควบคุมงานของ ผู้รับเหมาต้องมีใบอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้า ท่ีได้รับหลังจากผ่านการอบรมจาก กฟภ. และต้องอยู่ ควบคุมงานในพืนที่ตลอดเวลาในการทางาน 11.3 ผู้รับเหมาเข้าดาเนินการจัดระเบียบสายส่ือสาร 11.4 ผรู้ บั เหมาตรวจนบั สายส่ือสารบนเสาไฟฟา้ พร้อมบันทึกข้อมูลตรวจนับสายสื่อสารเพ่ือส่งมอบให้ กฟภ. (เอกสารแนบ 8) 11.5 ผ้รู บั เหมาทาหนังสอื ส่งมอบงานให้ กฟภ. โดยมีรายละเอยี ดแนบดังนี 11.5.1 ภาพถา่ ยกอ่ น/หลัง การดาเนินงาน 11.5.2 ขอ้ มูลตรวจนับสายสื่อสาร (เอกสารแนบ 8) 11.5.3 ผัง As-built ให้ตรงกบั สภาพหน้างานจรงิ 11.5.4 อน่ื ๆ ตามทรี่ ะบใุ นสัญญา 12 ตรวจรับงานจา้ ง ระหวา่ ง กฟภ. และ ผ้รู ับเหมา 12.1 หนงั สือตรวจสอบจากผูค้ วบคุมงานของ กฟภ. 12.2 กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. ตรวจรบั งานจากผูร้ ับเหมาในเส้นทางตามสัญญาจ้าง/ใบส่ังจ้าง โดย ให้ กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส.(กรรมการตรวจรบั ) ลงนามในแบบฟอร์มตรวจรับงานจา้ ง 12.3 กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส.(กรรมการตรวจรับ) จัดสง่ ผลการตรวจรบั ให้ ผบห.กอก., ผบห.กฟฟ.1-3, ผบง.กฟส. ดาเนินการตรวจรับงานในระบบ SAP เพอื่ ดาเนินการจา่ ยเงนิ ผรู้ ับเหมาต่อไป 13 การจ่ายเงนิ ผรู้ ับเหมา โดย กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. รวบรวมเอกสารทาชุดเบิกจ่ายค่าแรงจ้าง เหมาจัดระเบียบสายส่ือสาร ให้ ผบห.กอก., ผบห.กฟฟ.1-3, ผบง.กฟส. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารจ่ายเงิน ใหผ้ รู้ ับเหมาจากงบทาการศนู ยต์ ้นทนุ ของ กบล. และ กฟฟ.หน้างาน 14 อัพเดทข้อมูลในระบบ TAMS และปิดงาน โดย กบล.กฟข., ผปบ.กฟฟ.1-3, ผกป.กฟส. นาข้อมูลตรวจนับ สายสือ่ สารและผัง As-built มาอัพเดทข้อมูลในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน และปิดงานในระบบ SAP ใบส่ัง Y3 ตามระเบียบ กฟภ. ตอ่ ไป องคค์ วามรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายสือ่ สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

12การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) 5. ขอ้ ควรระวงั ในการจัดระเบยี บสายสือ่ สาร 1. ห้ามนาสายเคเบลิ ใยแกว้ นาแสงของ กฟภ. มัดรวมกับสายสอื่ สารของหนว่ ยงานภายนอก 2. ห้ามนาสายเคเบิลใยแกว้ นาแสงของ กฟภ. ยา้ ยมาติดตังในคอนส่ือสารรว่ มกบั หน่วยงานภายนอก 3. หา้ มตดิ ตังสายสือ่ สารหนว่ ยงานภายนอกในระดบั เดยี วกับสายเคเบิลใยแกว้ นาแสงของ กฟภ. 4. ห้ามเหยยี บหรอื ปีนสายเคเบลิ ใยแกว้ นาแสงของ กฟภ. 5. กรณที ีม่ ีการปรับปรงุ สายสื่อสาร ขอใหป้ ระสานกับเจา้ หนา้ ท่ี กรส.เขต เพื่อดาเนนิ การในส่วนท่ี เกี่ยวขอ้ ง หมายเหตุ สายเคเบิลใยแก้วนาแสงของ กฟภ. จะติดตังอยู่เหนือระดับคอนสื่อสารของหน่วยงานภายนอก โดยจะติดตังอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 8.40 เมตร และอยู่ต่ากว่าระบบจาหน่ายแรงสูง 22/33 kV มากกว่า 1.30 เมตร เพื่อป้องกันการเหนี่ยวนาของกระแสไฟฟ้า และอยู่สูงกว่าระบบจาหน่ายแรงต่า 220 V ประมาณ 0.40 เมตร OFC PEA OFC Operator OPoperatoroperat or องค์ความรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายส่ือสาร | หนว่ ยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝา่ ยพฒั นาธุรกิจ

13การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) 6. เอกสารแนบ 1-9 เอกสารแนบ 1 ร่างคาสง่ั แต่งตังคณะทางานรว่ มระดบั จงั หวดั องคค์ วามรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายส่ือสาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

14การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

15การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 2 ขอ้ กาหนดให้ใชส้ ี Cable Markers ทีต่ ิดบนสายสื่อสารโทรคมนาคม หมายเหตุ 1. ให้ทุกหน่วยงานจดั ทาเปน็ สต๊กิ เกอร์ (กันนา) ขนาด 10 x 12 cm โดยใหเ้ จา้ ของสายส่ือสารเปน็ ผ้จู ัดหา 2. การกาหนด Cable Mark ของสายตาย ให้ทุกหน่วยงานใช้สีพนื หลังสีส้ม พร้อมระบุชื่อหนว่ ยงานให้ชัดเจน องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสื่อสาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

16การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 3 แบบฟอรม์ การสารวจสายและอปุ กรณส์ อ่ื สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. องคค์ วามรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายส่อื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธรุ กิจ

17การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 4 ราคากลางงานจดั ระเบยี บสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา้ ของ กฟภ. องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

18การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

19การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

20การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

21การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 5 ระเบยี บ กฟภ. วา่ ด้วยธรุ กิจเสรมิ ของสายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 พ.ศ. 2561 องคค์ วามรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายส่อื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

22การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

23การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

24การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

25การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

26การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

27การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

28การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

29การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

30การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

31การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

32การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

33การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

34การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

35การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

36การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

37การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

38การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

39การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

40การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

41การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 6 องค์ความรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายส่อื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

42การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 7 ตัวอย่างใบเสนอราคางานรือถอน องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายสอื่ สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟา้ ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธรุ กิจ

43การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 8 แบบฟอรม์ ขอ้ มูลสายและอปุ กรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ตรวจรับงานจดั ระเบียบสายฯ) องค์ความรู้ แนวทางการจัดระเบียบสายส่อื สาร | หนว่ ยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

44การไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) เอกสารแนบ 9 แนวทางการแก้ต่างคดี กรณีพนกั งานถูกฟ้องหรอื ถกู ดาเนนิ คดจี ากการรือถอนสายสอ่ื สารทล่ี ะเมิด องค์ความรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสื่อสาร | หนว่ ยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

45การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

46การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

47การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

48การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

49การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ

50การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค องค์ ความรู้ (Body of Knowledge) องคค์ วามรู้ แนวทางการจดั ระเบียบสายสอ่ื สาร | หน่วยงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 และฝ่ายพฒั นาธุรกิจ