Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คำแนะนำญาติในการดูแลผู้ป่วยสงสัย

คำแนะนำญาติในการดูแลผู้ป่วยสงสัย

Published by napatt.inc, 2020-04-01 23:53:32

Description: คำแนะนำญาติในการดูแลผู้ป่วยสงสัย

Search

Read the Text Version

คำแนะนำญาติ 㹡ÒôÙáżٌ»†ÇÂʧÊÑÂ/ Â¹× Âѹ¡Òõ´Ô àªé×ÍäÇÃÑÊ COVID-19 ·èºÕ ŒÒ¹ ÃÇÁ㨠ÊÙŒÀÂÑ

ÃÇÁ㨠ÊÙŒÀÑ อุปกรณท ต่ี อŒ งมใี นบาŒ น 1 ปรอทวัดไขŒแยกใชขŒ องผูŒดูแลใกลชŒ ดิ และผŒปู ว† ย 2 แบบบนั ทกึ อาการแตล‹ ะวนั ของผดŒู แู ลใกลชŒ ดิ และผปŒู ว† ย 3 ถังขยะที่มีฝาปดมดิ ชิด โดยเปšนถังขยะแบบท่ี ใชเŒ ทาŒ เหยียบเปดฝาถัง 4 กระดาษทิชชู และหนาŒ กากอนามัย ผŒดู ูแล/สมาชิกในครอบครวั /คส‹ู มรส ทต่ี Œองดแู ลผปŒู †วย ควรติดตามสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการ เจ็บปว† ยควรปรกึ ษาแพทย

ÃÇÁ㨠ʌÀÙ Ñ ผŒดู แู ล/สมาชกิ ในครอบครัว/คสู‹ มรส ท่ดี ูแลผูปŒ ว† ย ควรปฏบิ ัติตามขŒอแนะนำดงั ต‹อไปนี้ 1 จัดหาอาหาร ส่ิงของท่จี ำเปšน ยา ใหผŒ ูปŒ †วย 2 ใหผŒ Œปู †วยใส‹หนาŒ กากอนามัย หากมีบคุ คลอนื่ อยรู‹ ‹วมในบริเวณเดียวกนั 3 งดเยยี่ มทกุ กรณี และไมค‹ วรมีบคุ คลอ่ืนเขŒามาทพี่ ักอาศยั โดยไมจ‹ ำเปšน 4 ใสห‹ นŒากากอนามยั ทุกคร้ังทเ่ี ขาŒ ดูแลผŒปู ว† ย หากเปนš ไปไดŒควรดแู ลโดยเวนŒ ระยะ ห‹างจากผŒูป†วยอย‹างนอŒ ย 1 เมตร 5 ผดŒู แู ล/สมาชกิ ในครอบครวั /คส‹ู มรส ควรพกั แยกหอŒ งกบั ผปŒู ว† ย และหากเปนš ไปไดŒ ควรแยกหŒองนำ้ 6 ไมใ‹ ชขŒ องใชรŒ ว‹ มกบั ผปŒู ว† ย เชน‹ ภาชนะทานขาŒ ว ผาŒ เชด็ ตวั ชดุ เครอ่ื งนอน และ ควรทำความสะอาดหลงั การใชงŒ านทกุ ครง้ั 7 ไมใ‹ หŒผปŒู ว† ยดูแลสัตวเล้ยี ง ป‡อนอาหาร แบง‹ อาหารจากผŒูปว† ย อมุŒ กอด จบู สตั วเ ล้ียง 8 เปด หนŒาต‹าง เพื่อใหมŒ ีการระบายอากาศภายในหอŒ ง ทพี่ กั อาศยั

ÃÇÁ㨠ʌÙÀÂÑ ผูดŒ แู ล/สมาชิกในครอบครัว/ค‹ูสมรส ที่ดูแลผŒปู ว† ย ควรปฏิบตั ติ ามขŒอแนะนำดงั ต‹อไปนี้ 9 ติดตามอาการผูŒป†วยและบันทึกอาการของผูŒป†วยและผูŒดูแลทุกวัน หากผปŒู ว† ยมอี าการแย‹ลง เช‹น หอบเหนือ่ ย ไขŒสูง ไอมาก ตดิ ต‹อ COVID-19 Cal Center 06 4585 2420 , 06 4585 2421 • แจงŒ ชอ่ื -นามสกลุ ผูŒป†วย • แจŒงวา‹ เปšนผŒปู †วยสงสยั หรอื ยืนยันการตดิ เช้ือไวรัส COVID-19 เพอ่ื เตรยี มเจาŒ หนŒาท่ีในการดูแลผŒปู ว† ย หากเจบ็ ปว† ยฉกุ เฉนิ โทรแจงŒ 1669 แจงŒ ชอ่ื -นามสกลุ ผปŒู ว† ย พรŒอมทั้งแจŒงว‹าเปšนผูŒป†วยสงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 โปรดใหคŒ วามร‹วมมอื ในการส‹งแบบฟอรม การรายงานติดตามอาการ และทางโรงพยาบาล จัดเจาŒ หนŒาท่ีสอบถามเพอ่ื ตดิ ตามอาการของผูŒป†วย และใหŒคำแนะนำ

ÃÇÁ㨠ÊÀŒÙ ÂÑ ผŒูดแู ล/สมาชกิ ในครอบครวั /คส‹ู มรส ท่ีดแู ลผŒปู ว† ย ควรปฏิบตั ติ ามขŒอแนะนำดังตอ‹ ไปน้ี 10 ลŒางมือบ‹อยๆ ดŒวยสบู‹นานอย‹างนŒอย 20 วินาทีต‹อครั้ง หรือใชŒเจลแอลกอฮอล 70-95% ทำความสะอาดทว่ั ทง้ั มอื จนแหงŒ แตห‹ ากมอื เปอœ„ นสกปรกชดั เจน แนะนำ ใหŒลŒางมอื ดŒวยสบู‹ 11 ลŒางมือกอ‹ นสมั ผัสใบหนาŒ ตา ปาก จมูกของตนเอง 12 ผูŒดูแลใส‹หนŒากากอนามัย และถุงมือก‹อนสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจากร‹างกาย ผูŒป†วย เช‹น น้ำมูก น้ำลาย ป˜สสาวะ อุจจาระ หรือเศษอาหารจากการอาเจียน ของผูŒป†วย หลังทำความสะอาด ทิ้งหนŒากากและถุงมือของตนเองทุกครั้ง และ ลŒางมือ

ÃÇÁ㨠ʌÙÀÑ ข้ันตอนการถอดอปุ กรณปอ‡ งกนั ตัวเองของผดูŒ ูแล ทำตามลำดบั ดงั ตอ‹ ไปน้ีอย‹างเครง‹ ครดั 1 ถอดถุงมือทิ้งถังขยะที่มีฝาปด 2ลŒางมือดŒวยสบู‹ หรือเจลแอลกอฮอล 3 ถอดหนŒากากอนามัย (จับที่สายคลŒอง) ลŒางมือดŒวยสบู‹ หรือเจลแอลกอฮอล 4

ÃÇÁ㨠ʌÀÙ Ñ การทำความสะอาด 1 ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ ที่จับบ‹อย ๆ เช‹น ลูกบิดประตู โตะ หŒองน้ำ โทรศัพท แปน‡ พิมพ ทุกวันดŒวยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดยี มไฮโปรคลอไรด (นำ้ ยาฟอก ขาว 1 สว‹ นตอ‹ น้ำ 99 ส‹วน) 2 3 ซักเสือ้ ผาŒ เครอ่ื งนอนท่เี ลอะเลอื ด ใสถ‹ งุ มอื กอ‹ นทำความสะอาดทกุ ครง้ั อจุ จาระ ปส˜ สาวะ หรอื สารคดั หลง่ั หลังทำความสะอาดใหŒถอดถุงมือ จากรา‹ งกายดวŒ ยสบห‹ู รอื ผงซกั ฟอก ทง้ิ ลงถงั ขยะทม่ี ฝี าปด และลาŒ งมอื และน้ำ หรือซักผŒาดŒวยน้ำรŒอนที่ ดวŒ ยสบหู‹ รือเจลแอลกอฮอลทันที อณุ หภมู นิ ำ้ 60-90 องศาเซลเซยี ส อŒางอิงจาก https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook