Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก

คนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก

Published by BENZ1300, 2022-11-18 03:20:11

Description: คนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก

Search

Read the Text Version

A


จดั ทำ�โดย : นายสุรพล เศวตเศรน ี ผู้วา่ การการทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย นายอกั กพล พฤกษะวัน ทีป่ รึกษา ระดับ 11 นางสาวเพ็ญสดุ า ไพรอร่าม รองผู้ว่าการดา้ นสนิ คา้ และธุรกจิ ทอ่ งเทย่ี ว นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผวู้ า่ การดา้ นตลาดยโุ รป แอฟริกา ตะวนั ออกกลาง และอเมริกา นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้วา่ การด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ นายประกิตติ์ พริ ยิ ะเกยี รต ิ รองผู้ว่าการดา้ นสอ่ื สารการตลาด นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผวู้ ่าการดา้ นบรหิ าร นายชยั สงค์ ชฤู ทธิ ์ รองผู้วา่ การด้านนโยบายและแผน นายธวชั ชัย อรญั ญกิ รองผวู้ ่าการดา้ นตลาดในประเทศ นายสวุ รรณชยั ฤทธิรักษ์ ทีป่ รึกษา ระดับ 10 นายอภชิ าติ อนิ ทร์พงษพ์ นั ธ ์ ผู้อำ�นวยการภมู ิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนอื นายปรเมศวร์ อำ�มาตยกุล ผู้อ�ำ นวยการภูมภิ าคภาคใต้ นายสภุ ภกติ ติ์ พลจนั ทร ผู้อ�ำ นวยการภมู ภิ าคภาคเหนอื นายศิลาชยั สหุ รา่ ย ผู้อำ�นวยการภูมิภาคภาคตะวนั ออก นายสมชาย ชมพนู อ้ ย ผู้อำ�นวยการภูมิภาคภาคกลาง


3


4


5


บทนำ� เคยได้ยินไหม..ใครรู้จักยกมือขึ้น..เมืองที่อยู่เหนือจินตนาการน่ะ..!!.. แล้วเมืองนี้ล่ะที่เล่าขานกันว่าน่ารักมากๆ.. เป็นเมืองที่ ไม่หมุนไปตามกาลเวลา..!!.. ไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังเลยเหรอ..มาสิ..จะเล่าให้ฟัง เมอื งเหล่าน้ีฟังแลว้ คงชวนให้คิดถงึ เมอื งในเทพนิยาย หากแตส่ ำ�หรบั นกั แรมทาง ผ้ทู ่องเท่ียวมาอย่างโชกโชน..ได้สมั ผสั ..ไดพ้ บเหน็ ..ได้ล้ิมรส..และรบั รถู้ ึงส่วนผสม พเิ ศษทีค่ ลุกเคลา้ กันระหวา่ ง ธรรมชาติ ชมุ ชน คน ศลิ ปะ วิถีชวี ติ วัฒนธรรม จาก ดินแดนตา่ งๆ พวกเขาจะไมป่ ฏิเสธเลยวา่ ..เขาเคยไดส้ ัมผัสอารมณเ์ มอื งแบบนนั้ มาแลว้ อารมณ์เมอื ง..ทใ่ี ครได้เข้าไปอยแู่ ล้วกอ็ ยากจะอย่นู านๆ ใครไดเ้ ข้าไปสมั ผัสเมอื ง เหล่าน้แี ลว้ ..ก็แสนสุขใจที่ได้มาพบเห็น กลายเปน็ เรือ่ งบอกต่อเลา่ ขานความประทบั ใจท่ีเล่าสูก่ นั ไปจนแทบไม่เช่ือว่าเมอื งไทยจะมเี มืองแสนพเิ ศษแบบนี้แอบซ่อนอยู่ เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องต่างเรียกเมืองเหล่านี้ว่า..เมืองน่ารัก และคงด้วยความน่ารักคือสิ่งทเ่ี มืองไทยของเรามเี ปน็ ทนุ ตนุ ไว้อยแู่ ล้วทกุ มุมเมือง ทวั่ ทุกภูมภิ าคของเมอื งไทยจึงมเี มืองน่ารกั เหล่านี้แอบซอ่ นอยมู่ ากมาย บา้ งอย่ใู นขนุ เขา บ้างอยู่กลางทะเล อยูก่ ลางปา่ หรือกระท่งั อยกู่ ลางใจเมอื ง “คนเล่าเรอ่ื ง เมอื งน่ารกั ” จึงนับเปน็ อกี ความภมู ิใจท่ีการท่องเทย่ี วแห่ง ประเทศไทยไดร้ วบรวมและเปิดเมอื งน่ารกั ที่แอบซอ่ นอย่ทู ่ัวทุกภูมิภาคของเมอื ง ไทย มานำ�เสนอใหค้ นไทยได้สัมผัสกับความสุขจากทอ่ งเท่ียวในอารมณท์ ี่แปลกใหม่ 6


ซึ่งก็เช่อื เหลือเกินว่าเม่อื ท่านไดอ้ า่ นเร่ืองราวเมืองน่ารกั เหล่านี้แล้ว ทา่ นจะได้ ซมึ ซบั การทอ่ งเทีย่ วแบบหัวใจใหม.่ .ทตี่ อ้ งเที่ยวด้วยความเขา้ ใจ..ความเข้าใจนี่แหละ ท�ำ ใหเ้ ราเขา้ ถึงความนา่ รักของเมืองเหลา่ น้ี..ยามไดไ้ ปเยอื น เมืองปาย..หายไปไหน?..เชียงคานก็น่ารัก..ทำ�ไมไม่ถูกบรรจุอยู่ในเล่มนี้?.. กเ็ รียนใหท้ ราบกอ่ นเลยว่าอะไรท่เี ห็นชัดเจนจนข้ึนหงิ้ เปน็ เมอื งนา่ รกั ยอดนยิ ม ไปแลว้ เราก็ขอละไว้ในฐานทรี่ จู้ กั กนั ถ้วนทวั่ ไป.. สว่ น “คนเล่าเรือ่ ง เมอื งนา่ รัก” เลม่ นีจ้ ะขอทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูแ้ นะนำ� เมอื งบางเมืองทที่ ่านอาจไม่เคยนกึ ถึง รวมถึง สถานท่ใี หมๆ่ ใหแ้ อบซอ่ นอารมณ์นา่ รักมาเล่าสูใ่ หท้ ่านได้อ่าน..อา่ นแลว้ จะได้อยาก ไปเทยี่ วสมั ผสั ..เม่อื ได้ไปสัมผัสสถานทีจ่ ริงแล้วท่านจะได้ร้สู ึกภูมใิ จว่า..เมืองไทยของ เรานี่แหละ..นา่ รักที่สดุ ในโลกเลย ท่านสามารถรับหนงั สอื “คนเล่าเรื่อง เมอื งนา่ รัก” ได้ฟรีที่ การท่องเท่ียวแห่ง ประเทศไทย หรือ ทปี่ ม้ั นำ�้ มนั บางจาก เมอื่ ท่านสมัครเป็นสมาชกิ แกส๊ โซฮอล์คลบั สอบถามรายละเอยี ดได้ที่ 1672 และพิเศษสดุ สำ�หรับทา่ นท่ตี ้องการเดินทางทอ่ งเที่ยวไปสมั ผัสกบั เมอื งนา่ รกั อยา่ งเขา้ ถงึ ในอรรถรส ท้ายหนังสอื เล่มน้ไี ด้แนะนำ�บรษิ ัทท่องเที่ยวช้นั นำ�ทีพ่ ร้อม เคียงขา้ งนำ�ทางท่านไปในฐานะ..คนเล่าเร่ืองเมืองน่ารกั ซึง่ จะท�ำ ให้ทา่ นไดร้ ับความ สะดวกสบาย สนุกสนานและสัมผสั กบั ประสบการณเ์ มืองนา่ รักไดอ้ ย่างเตม็ อมิ่ อย่าง แทจ้ รงิ 7


สารบัญ ภาคเหนือ เมืองวิถีธรรมชาติหัวใจยั่งยืน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 12 ชุมชนคนอาร์ต จ.เชียงราย 18 เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา จ.ลำ�ปาง 24 เมืองเหนือจินตนาการ จ.อุทัยธานี 30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปี จ.กาฬสินธุ์ 38 เมืองเที่ยวสบายชายโขง จ.นครพนม 44 เมืองภูผาพิศวง จ.มุกดาหาร 50 เมืองดอกไม้สายหมอก จ.เลย 56


ภาคกลาง เมืองขุนเขาพาโนรามา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 64 นครสุขใจ จ.นครปฐม 70 วิจิตรนคร จ.เพชรบุรี 76 เมืองสายน้ำ� สามเวลา จ.สมุทรสงคราม 82 ภาคตะวันออก เมืองศิลป์ถิ่นอัญมณี จ.จันทบุรี 90 เมืองหมู่เกาะมหัศจรรย์ จ.ตราด 96 304 เมืองหัวใจสีเขียว จ.ปราจีนบุรี 102 เมืองเกาะแก้วพิสดาร จ.ระยอง 108 ภาคใต้ เมืองหัตถศิลป์ถิ่นใต้ จ.นครศรีธรรมราช 116 เมืองย้อนยุคแห่งอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 122 เมืองร้อยเรื่องราวริมทะเลสาบ จ.พัทลุง 128 เมืองความทรงจำ�หลากรส จ.สงขลา 134


เภหานคอื 10


11


เมอื งวถิ ี ธรรมชาติ หวั ใจย่งั ยืน อ.แมแ่ จม่ จ.เชยี งใหม่ 12


เวลาเราดูภาพ นาขา้ วขน้ั บันไดสเี ขยี ว สวยน่ะสวยอยหู่ รอก แต่มนั กค็ งงนั้ ๆ ถา้ ขาดม้ดู ของชาวนาลงไปเดินย่ำ� ขาดเจ้าทุยไปเดนิ ไถ เหมือนกบั ภาพนีท้ ี่เรามาเห็นในแม่แจ่มท่ีครบองค์ประกอบของชาวนาและเจา้ ทยุ ซง่ึ ทำ�ใหน้ าขา้ วธรรมดากลายเป็นผืนนามีชีวติ และถา้ สมั ผัสกับเมอื งนถ้ี งึ แกน่ คณุ จะรู้ ขนุ เขาและสายหมอกเริม่ จางลง คุณจะพบ เลยว่า ชื่อแม่แจม่ เขาแจม่ สมชอื่ และเมอื งนี้ ความสดใสหลงั หมอกจาง เพราะแม่แจ่มเธอ ไม่ได้แจ่มเรอ่ื งนาขา้ วอย่างเดยี วเทา่ น้ัน หากยัง กจ็ ะเผยความงามของความเป็นเมืองในออ้ ม แจ่มไปถึงจติ ใจคนทม่ี ลี มหายใจเปน็ หนง่ึ เดียว กอดของขนุ เขาท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาตอิ นั อดุ ม กับธรรมชาติ เดินเล่นไปตามนาขน้ั บันได แมไ้ มไ่ ดเ้ กดิ บางคร้งั ชวี ติ มันก็ใฝ่หาความเรียบง่ายซึ่งถา้ เป็นลกู ชาวนา แตก่ ว่าพวกเขาปลูกข้าวใหเ้ รา ลองเดินก้าวไปในแมแ่ จม่ คุณจะรสู้ กึ ว่าจังหวะ กนิ แต่ละค�ำ ๆ มันนา่ เหนอ่ื ยจรงิ ๆ ความสวย ก้าวของคณุ นัน้ มันเช่ืองช้าลงเรือ่ ยๆ อยากหยดุ จากรวงขา้ วสที องไม่ไดส้ วยเพยี งตาเห็น แต่ กห็ ยุด อยากแวะก็แวะ จุดหมายมไี ว้เพอ่ื บอก ยังสวยซมึ ลึกไปถึงใจท่เี ราไดซ้ ึมซบั ถงึ คณุ คา่ ปลายทางเทา่ น้นั แต่สงิ่ ท่ีตกหลน่ ระหวา่ งทาง ใครๆ ก็อยากมาชมนาขนั้ บันไดของแมแ่ จ่ม หากลองเกบ็ ขึน้ มามองให้ลึกซ้ึง นา่ จะท�ำ ให้ ทง้ั นั้น แต่จะให้แจ๋วกว่านั้น ต้องลองเรยี นรวู้ า่ คณุ ทึ่งในความหมาย พวกเขาปลูกขา้ วบนข้ันบันไดได้อยา่ งไร น่ัน และเมืองนี้ก็ใช่เลย...แมแ่ จม่ ยามเชา้ เม่อื สายหมอกโรยตัวปกคลมุ เมอื ง ท้งั เมืองก็ตกอยู่ในความสลวั ๆ ดมู นึ ๆ แต่มี เสน่ห์น่าค้นหา ครั้นพอแสงตะวนั แรกโผลพ่ น้ สายหมอก ยามเช้าที่ แม่แจ่ม 13


กเ็ พราะเขาเขา้ ใจธรรมชาติ รจู้ ักวธิ ีกกั เกบ็ นำ้� เพราะวถิ ชี วี ติ ของผคู้ นผกู พนั กบั พทุ ธศาสนา และปล่อยใหไ้ หลลงมาตามนาขัน้ บันไดน่นั เอง แม่แจ่มจงึ มวี ดั วาอารามสวยงามหลายแห่งและ และถา้ ยอมตน่ื กอ่ นพระอาทติ ย์ ออกมา มขี องดอี ยเู่ พยี บ เช่น วัดพุทธเอ้น เห็นวัดนี้ รบั น้ำ�คา้ งทำ�ตวั เหมือนยอดหญา้ พอแสงแรก คร้งั แรกต้องอา้ ปากคา้ งในความงาม วัดนี้ แห่งวนั ปรากฏ คุณจะพบภาพของพระสงฆ์ คลาสสิกสดุ ๆ ที่นเ่ี ปน็ วดั สำ�คญั ของแม่แจม่ เดนิ บิณฑบาตไปตามท้องไร่ท้องนาผ่านตน้ ซงึ่ ด้านหนา้ วดั ยงั มีพระอุโบสถกลางน้�ำ เกา่ แก่ ข้าวกล้าเขยี วขจีมีผู้คนท่ยี ดึ มนั่ ในศรัทธามายืน งดงามและเปน็ สถาปตั ยกรรมหนึ่งเดยี ว ตกั บาตรรมิ ทงุ่ ทำ�ให้เราเหน็ ถึงความนา่ รกั ไมเ่ หมอื นท่ีใด และไมไ่ กลคอื บ่อนำ้�ศกั ด์สิ ทิ ธิ์ นา่ เลื่อมใสในพลังศรทั ธาของผูค้ นทน่ี ี่ คร้ันพอ ท่เี ป็นตาน้�ำ ใสไหลรนิ ชว่ั นาตาปจี นคนที่นี่ ถึงหน้าหนาวตน้ ขา้ วสีเขียวกจ็ ะออกรวงเปลีย่ น ไมต่ ้องซ้ือน้�ำ ประปาใช้แต่มาขนน้�ำ จากตาน�้ำ นี้ สีเปน็ สที องเหลืองอรา่ ม และน่ีคอื วนั เวลาของ ไปใชด้ ื่มกินไดไ้ มม่ วี นั หมด ฤดูกาลเก็บเกยี่ วตกั ตวงผลิตผลจากการลงแรง ลงใจไปบนผนื ดินอนั เป็นทร่ี กั พทุ วธัดเอน้ บอ่ นำ้� ศกั ด์ิสทิ ธ์ิ 14


ถา้ ลองเดินกา้ ว วัดยางหลวง ไปในแมแ่ จม่ คุณจะ และภาพเงา ร้สู ึกว่าจังหวะกา้ ว สะท้อน ของคุณนนั้ มัน ของพระวิหาร เชอ่ื งช้าลงเรอื่ ยๆ ส่วน วัดยางหลวง วัดเก่าแก่อกี แหง่ หนงึ่ มีปรากฏการณ์ประหลาดซุกซอ่ นไวค้ อื ภายใน พระวิหาร เม่อื ปิดประตูหนา้ ต่างใหไ้ ด้มมุ มอง พอเหมาะ องศามหศั จรรย์ของแสงก็จะท�ำ ให้ เกิดภาพของพระอโุ บสถสะทอ้ นเข้ามาอยใู่ น วิหารทั้งหลงั เห็นไดช้ ดั เจน แถมไมก่ ลบั หัว อย่างพระธาตุหัวกลบั เมืองลำ�ปางทเ่ี คยโด่งดงั มาจาก Unseen Thailand ด้วยนา มาแม่แจม่ แล้วตอ้ งไมล่ มื ดู “ตีนจก” ผา้ ทอ ช้นิ เอกของคนทีน่ ่ี ตีนจกแม่แจม่ ไม่เหมอื น ทไ่ี หน เพราะสวยบาดใจแม้ว่าราคาตอนน้จี ะ แพงลบิ และถา้ ยังไม่อิ่มพอ ต้องขอไปชม การทำ�ปิ่นทองเหลือง ทพ่ี ่ออ้ยุ บ้านท�ำ ป่ินปักผมบ้านทัพ ซ่งึ ใช้เวลาในแต่ละวันบรรจง สร้างสรรค์งานทำ�ปน่ิ โบราณโดยไม่หวัน่ อาการ หลงั ขดหลงั แขง็ 15


วันเวลา โปสการ์ด ของฤดูกาล ทรี่ ะลึก เก็บเกี่ยว ใหน้ ึกถงึ แมแ่ จ่ม วา่ กนั วา่ แม่แจ่มเปน็ เมืองในหบุ เขา ที่มี อากาศหนาวทีส่ ุดแหง่ หนง่ึ ในเชียงใหม่ มา เท่ียวแมแ่ จม่ หนา้ หนาวแลว้ ได้น่งั ผงิ ไฟมองดู หมูด่ าว มนั คงโรแมนตกิ สุดยอด ช้ชี วนกนั ชม ฟากฟ้าไกลซ่งึ ระยิบระยับจบั ตาดว้ ยหมู่ดาว และทางช้างเผือกมองเหน็ ไดช้ ัดเจนอยลู่ ิบๆ ทอดขา้ มขอบฟา้ เหนอื หบุ เขา ปลอ่ ยจนิ ตนาการ ลอ่ งลอยไปไกลเกนิ ฝนั การันตีได้เลยว่าไมม่ ี เมืองใดจะแจ่มในใจคณุ ได้เทา่ เมอื งนี้ 16


เมอื ง ชุมชน คนอารต์ เชยี งราย 18


สำ�หรบั อาร์ตตวั เป้งเช่นคุณ เมืองใดหรอื จะเหมาะเทา่ กับ เชยี งราย เพราะท่ีนเี่ ปน็ ชุมชนคนอาร์ตหลายแขนงท่ีตา่ งพากันมาอาศัย สายลมแสงแดดของเชยี งรายเปน็ แรงบนั ดาลใจสร้างงานศิลป์ให้เกรียงไกร ไม่แพ้ที่ใดในแผน่ ดิน เป็นนักวาดก็อยากมาปกั หลกั ท่เี ชียงราย ภาพพระอโุ บสถสีขาวบรสิ ทุ ธ์ิท่แี วววบั กับแสง เป็นนกั ปนั้ ขอได้ฝนั ว่าจะมาอยเู่ มอื งนี้ เชียงราย ตะวนั คอื ภาพทีใ่ ครไดเ้ หน็ ตอ้ งร้องวา้ ว และ จงึ มฝี ันของศลิ ปินทกุ แขนง จนบางคร้งั ก็ร้สู กึ จากวัดขาวกต็ อ้ งมาชม บา้ นด�ำ ของอาจารย์ ว่าเมืองนม้ี นั อารต์ โคตรๆ และอาจทำ�ใหค้ ุณ ถวลั ย์ ดัชนี กลับมงี านสถาปตั ยกรรมที่ลมุ่ ลึก รู้สกึ อยากตสิ ต์แตกข้ึนมาซะอย่างงั้น และส่วนใหญม่ ักใชโ้ ทนสีดำ�ในการน�ำ เสนอใน เคยเจอแบบนไ้ี หมละ่ ปาทอ่ งโก๋ในตลาดเชา้ รูปลักษณ์ของเรอื นล้านนาแบบตา่ งๆ แถมดู ทีม่ าพรอ้ มกับเสยี งเพลงคลอเบาๆ จากกีตาร์ ไม่ธรรมดาดว้ ยการประดบั ดว้ ยเขาควายส่อื ถงึ ของคนขาย...อะไรแบบน้ลี ่ะทีค่ ณุ จะพบได้ใน ธรรมชาติและวถิ ีชีวิตดัง้ เดิมแบบเกษตรกรรม เชยี งราย ของคนล้านนา สถปู เจดยี บ์ างแหง่ อาจตกแตง่ จนถึงระดับศิลปินรุน่ ใหญ่ ดูอยา่ งท่าน ไวเ้ ป็นสีขาวดูแลว้ ให้ระลกึ วา่ โลกเราน้กี ็มีเพียง อาจารย์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒั น์ ทา่ นกย็ ังมา สองดา้ นคอื ขาวกบั ดำ�ความดหี รอื ความชว่ั สร้าง วัดรอ่ งขุ่น วัดเดยี วในเมืองไทยที่มี เท่าน้นั เอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั ด้วยสีขาวอร่ามตา ประดับ ไว้เปน็ สดุ ยอดศิลปะของเชียงราย ทุกเวลาเช้า วดั ร่องขนุ่ ของ อ.เฉลิมชยั โฆษติ พิพัฒน์ 19


พอเคลอ่ื นตัวมาถงึ ใจกลางเมือง คุณจะพบ ส่วนที่ บา้ นดอยดนิ แดง ของอาจารย์ หอศลิ ปไ์ ตยวน อาจารย์ ฉลอง พนิ จิ สวุ รรณ ผู้ สมลกั ษณ์ ปันติบญุ ทีน่ ก่ี ลบั มงี านศลิ ปร์ ว่ ม รังสรรคง์ านศิลป์นา่ อัศจรรยด์ ้วยการใช้ปากกา สมัยผ่านเซรามิกชน้ิ งาม มใี ห้ชมต้งั แต่ ถว้ ยชา ลกู ลื่นจดุ ลงไปบนแผ่นกระดาษสขี าวทีละจุดๆ กาแฟ จานชาม กาน้�ำ จนถงึ งานศลิ ปแ์ นว นับหมน่ื นับแสนคร้ังดว้ ยพลังสมาธิยิ่งใหญจ่ น แอบสแตรก็ แบบอินสตอลเลชั่นทอี่ าจารย์เคย เกดิ เปน็ ภาพงามในเชิงพทุ ธศิลปแ์ ละปรชั ญา ไปโชว์ผลงานของท่านในญีป่ ุน่ มาแลว้ สไตล์ ชีวิตทย่ี ากจะหาผ้ใู ดเทยี มได้ งานของแกเลยคอ่ นขา้ งมกี ล่นิ อายของเซน ในขณะที่ ค�ำ จันทร์ ยาโน กลมุ่ ศลิ ปิน และกลมกลืนกบั ธรรมชาติ แกะไมบ้ า้ นถ�้ำ ผาตอง สวุ รรณ สามสี บ้าน ชา้ ง 108 ลลี า ตามสไตลข์ องคนอารมณ์ดี ลุงคำ�จนั ทร์ แกชอบแกะไม้สะท้อนชีวติ คน ล้านนา บางช้ินยงั แอบมีมุขขำ�ๆ ตามสไตล์ ศลิ ปินพนื้ บ้านอยา่ งลงุ เขา นอกจากทา่ นแลว้ ก็ ยงั มี ลงุ อ�ำ นวย บัวงาม ผู้สรา้ งงานไม้แกะสลัก ได้อย่างวจิ ติ รพสิ ดารทงั้ นำ้�บวยกะลามะพรา้ ว แสดงวิถชี ีวติ ชาวลา้ นนาทมี่ กี ลไกใหข้ ยับเขยอื้ น ไดอ้ ีกดว้ ย อบ.ดา้ขถนอชั วนดงัลีำ�ย์ หอศลิ ปไ์ ตยวน ของ อ. ฉลอง พินจิ สุวรรณ 20


งานศิลปร์ ่วมสมัย ทบ่ี า้ นดอยดนิ แดง ของ อ.สมลักษณ์ ปนั ตบิ ุญ ศิลปะกับชวี ิต และครั้นเดนิ ทางไปถึง อ.แมส่ รวย คุณจะ บางทกี แ็ ยกจากกนั พบว่า ผู้เฒา่ ผู้แก่บ้านปา่ แดด ตา่ งเกบ็ ความ ไมข่ าด และชีวติ ใด ฝนั ในวัยเด็กมาสรา้ งสรรคเ์ ปน็ ของเลน่ เด็กแบบ ที่ขาดศิลปะ มันกค็ ง โบราณนา่ รกั น่าร้แู ละน่าเล่น ของเลน่ ทนี่ ี่ท�ำ มีแตค่ วามจืดชืด จากธรรมชาติล้วนๆ จากหนึ่งสมองสองมือของ ทา่ นทัง้ นั้น มันอาจไม่วิจติ รซบั ซอ้ นเหมือน ขาดสสี ัน ของเลน่ สมยั ใหม่ แต่มนั กเ็ รียบงา่ ยเสียจนตอ้ ง ทง่ึ และซึ้งใจไปกบั ความน่ารกั 21


ของเล่นเดก็ บ้าน โบราณ ป่าแดด ศิลปะกับชวี ติ บางทีกแ็ ยกจากกนั ไม่ขาด และชวี ติ ใดทขี่ าดศลิ ปะมนั กค็ งมแี ตค่ วามจดื ชดื ขาดสสี นั คงไม่ต่างจากเมืองเชยี งรายทไี่ มเ่ พียง อุดมไปดว้ ยทิวเขากลางสายลมหนาว หากยงั เต็มไปด้วยความฝนั และจินตนาการของผคู้ น ไมว่ า่ โลกจะหมนุ ผ่านคืนวนั เชน่ ไร พวกเขาก็ ยงั คงก้าวตอ่ ไปในโลกใบเลก็ ๆ ของงานศลิ ป์ เชียงรายจงึ กลายเปน็ เมืองของคนช่างฝัน จับหวั ใจทุกดวงให้อยหู่ มดั ด้วยจนิ ตนาการ น่ารกั และไมม่ ที างสมั ผสั อารมณแ์ บบน้ีได้ จากเมืองไหน 22


เชยี งราย บานดำ หอศิลปไตยวน เคร�อ่ งปน ดนิ เผา ายเลข 1 ดอยดินแดง วงหม ของเลนโบราณ ทางหล บานปา แดด วดั รอ งข�น่ ทางหลวงหมายเลข 118


เมอื งท่ี ไมห่ มุนไป ตามกาลเวลา อ.เมอื ง จ.ลำ�ปาง 24


มคี ำ�พดู กล่าววา่ .. อารมณ์เมืองมันไม่วิ่งเข้ามาหาเรา เราต่างหาก ทีต่ อ้ งปรบั ใจให้สนุกและหล่วิ ตาตามไปกบั เมือง แล้วทา่ นก็จะเขา้ ถงึ .. ฉะนนั้ ถา้ จะยลเมอื งเกา่ เมอื งนีใ้ หถ้ ึงอารมณ.์ .กต็ ้องแบบท่ีลงุ อิมป๋ันวา่ “ไม่นัง่ รถม้าก็มาไม่ถงึ เมืองล�ำ ปางหรอก.. ยามรถม้าของแกวงิ่ จากถนนตลาดเก่าวน จะบอกให้ รถมา้ ทเ่ี มอื งเนยี้ ..ใครไมเ่ คยขึ้นไมร่ ู้ ไปยังถนนทพิ ยเ์ นตร มันให้ความรู้สึกเหมอื น หรอกวา่ มันสูงงงงงขนาดไหน ดูเมืองได้รอบ เราหลุดเข้าไปอยูใ่ นเมืองล�ำ ปางในสมัยรัชกาล แบบสามร้อยยยย..หกสบิ องศา” ที่ 5 อันเป็นยุคท่ีล�ำ ปางเป็นเหมอื นศูนย์การ ลงุ อมิ ปัน๋ หรือลงุ หลาน เปน็ คนเล่าเร่ือง คา้ ขายของเมืองทางเหนือ ตลอดเสน้ ทางถนน อารมณ์ดี ชกั รถมา้ มาแลว้ กวา่ 50 ปี คยุ ฟุ้งถึง ตลาดเกา่ เลยี บคูไ่ ปกบั แม่น้�ำ วงั น้ี เราจงึ ได้เหน็ สรรพคณุ รถม้าและเมอื งล�ำ ปางให้เราฟงั แกว่า สภาพของเมอื งท่ีมีมากไปด้วยสถาปตั ยกรรม เดิมลำ�ปางมีหลายชอื่ แตแ่ กว่าชือ่ กกุ กฏุ นคร และวถิ ีชีวิตแบบด้งั เดมิ ท่ีล้วนยังคงสภาพเปน็ (อา่ นว่า กุก-กุ-ตะ-นคร แปลวา่ เมอื งไก)่ เนี่ย เฉกเชน่ เมอื งเกา่ ท่ยี ังมชี วี ติ เหมาะกับเมืองน้ที สี่ ดุ ..ทำ�ไมเหรอ..?? กเ็ มอื ง นมี้ นั เมอื งไก่ชัดๆ หันไปทางไหนจะหวั สะพาน วงเวยี น ซุม้ มณฑป ป้ายถนน กระท่ังตรา สญั ลักษณ์เมอื งก็เปน็ ตราไก่ เป็นตราไก่ทีค่ งอยู่ คูเ่ มอื งแบบนม้ี านับรอ้ ยปแี ลว้ สะพานแขวน ที่เคียงคู่มากับ สัญลักษณ์ ตราไก่ บริการ รถม้า พาเที่ยว ชมเมือง 25


มนั จงึ ใหค้ วามรูส้ ึกเหมอื นเป็นเมืองทีไ่ ม่ ถนนสายนจ้ี งึ เปน็ ถนนทมี่ ากรายละเอียด หมนุ ไปตามกาลเวลา สมควรอย่างยง่ิ ทจ่ี ะตอ้ งนงั่ รถมา้ ชมหนงึ่ รอบ ทุกอย่างตึกรามบา้ นชอ่ งของท่นี ่ี ยังเปน็ อยู่ และเดนิ เก็บรายละเอยี ดให้เตม็ อ่ิมอกี หนึ่งรอบ เช่นเดิม ความงามของ อาคารหมอ่ งโงย่ ซ่นิ ท่ี เอาเป็นวา่ แคฝ่ าทอ่ ระบายน�ำ้ บนถนนสายนี้ ไดร้ บั รางวลั สถาปตั ยกรรมดเี ดน่ จากสมาคม ใครชา่ งสงั เกตกุ ม้ ดสู กั นดิ กจ็ ะเหน็ ลายปมั้ นูน สถาปนิกสยาม ประเภทอนรุ กั ษด์ เี ดน่ และ เป็นรปู รถม้าสวยงามเกินกวา่ จะเปน็ ฝาท่อ ยกยอ่ งใหเ้ ปน็ สถาปัตยกรรมแบบขนมปังขงิ ฉะน้นั แนะนำ�ใหเ้ ดินช้าๆ ดลู ะเอยี ดๆ ทสี่ วยทีส่ ุดในประเทศไทยท่ียังคงความดั้งเดิม แลว้ ทา่ นจะอิ่มไปกับความนา่ รักของเมอื ง ไวอ้ ยา่ งสมบูรณ์ ร้านขายยาในแถบถนนยา่ น น้ีเกอื บทกุ ร้านยงั เปน็ แผนโบราณล้วนๆ มีทัง้ รายละเอยี ด แผนยาไทยและยาจนี ของฝาท่อ ระบายนำ้� อาคาร ทรงขนมปังขิง หม่องโง่ยซิน่ 26


คถนนเดนนิ กาดกองตา้ เสน่หข์ อง ยงิ่ ถ้ามาวันเสารอ์ าทิตยป์ ระมาณหา้ โมง เมืองน้ีจงึ ไม่ใช่แค่ เย็น ถนนสายนีก้ ็จะปิดสนิท รถทกุ ชนดิ รวมถึง เมือง..หากแตผ่ ู้คน รถมา้ กว็ ิง่ ผา่ นไมไ่ ด้ เพราะนเี่ ปน็ เวลาของ ที่นี่ ก็เหมอื นยังคง “กาดกองตา้ ” (แปลว่า ตลาดตรอกทา่ นำ�้ ) หวั ใจแบบไทยๆ ที่ กาดที่ชาวล�ำ ปางและชุมชนในยา่ นนเี้ ขารวม เต็มไปดว้ ยรอยยมิ้ พลงั กันปรุงเสนห่ ์ใหถ้ นนยา่ นเมอื งเกา่ แห่งการต้อนรบั แหง่ น้ี ทุกบา้ นจะชว่ ยกนั เปิดไฟ ทุกรา้ นจะ ชว่ ยกนั เตมิ แต่ง จนดเู ปน็ ถนนเมอื งเกา่ ท่นี า่ เดินน่าเท่ียว ท่ีใครได้มาสัมผสั กจ็ ะได้ความ รู้สกึ ถงึ ความร่วมแรงใจของคนเมอื งแหง่ นี้ 27


บรรยากาศ สถานี ยอ้ นยคุ รถไฟ ยังคงมใี หเ้ หน็ ล�ำ ปาง ในเมอื ง ล�ำ ปาง ผ้คู นนา่ รกั ..เมอื งจงึ นา่ รัก เสนห่ ข์ องเมอื งนี้ จึงไมใ่ ชแ่ ค่เมอื ง..หากแตผ่ คู้ นท่นี ก่ี เ็ หมือนยังคง หวั ใจแบบไทยๆ ทีย่ อ้ นสมยั ไปอยใู่ นกาลเวลา ท่ีเตม็ ไปด้วยรอยยิ้มแหง่ การต้อนรับ ใครคดิ วา่ ลำ�ปางเปน็ แคเ่ มืองแวะหรอื เมอื งผา่ น ลองมา สมั ผัสที่ยา่ นเมืองเกา่ น้ีดู..พกั ซะหน่ึงคนื แล้ว ท่านจะได้พบกับความคุ้มค่าน่ารักบางอยา่ ง ทแ่ี อบซอ่ นอยใู่ นเมอื งตราไกแ่ หง่ น้ี 28


เมือง เหนอื จินตนาการ อทุ ัยธานี 30


อทุ ัยธานี เมอื งเลก็ ๆ อันสงบเงียบรมิ ฝัง่ แม่น้ำ�สะแกกรัง น่ีอาจเป็น เมืองท่ีนกั ท่องเที่ยวไมเ่ คยรูเ้ ลยว่ามคี วามงดงามอย่างเหนอื จินตนาการ มาก่อน สิ่งทเ่ี ราจดจำ�ไดท้ ่เี มืองแหง่ นคี้ งเปน็ ภาพ แต่ไมไ่ กลนกั ภายใต้ความเรยี บง่ายของ ของพระภิกษุราว 500 รปู ซงึ่ พากันเดินจาก ชมุ ชนจนดูเหมือนจะเป็นเมอื งท่ไี ม่มีอะไรให้ ยอดเขาสะแกกรัง วัดสงั กสั รตั นครี ี เพอ่ื ลงมา รสู้ กึ พิเศษเหนือจินตนาการ หากเดินทางเลาะ รบั บาตรจากพทุ ธศาสนิกชนในวันออกพรรษา เลยี บแมน่ �ำ้ สะแกกรังน้ไี ปที่ วัดจนั ทารามหรือ งดงามราวกบั วา่ เดนิ ลงมาจากสวรรค์ วัดท่าซงุ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ� ซงึ่ ผู้คนไป นี่คือเมืองทแี่ สนเรยี บง่าย เลก็ ๆ แต่มาก กราบไหว้เนืองแน่นอยทู่ กุ ว่ีวัน..ท่ีน่ีท่านจะได้ ดว้ ยวิถชี วี ติ ของชาวเรอื นแพท่เี รียงรายอยู่ สมั ผัสกับประกายแสงแวววับอันน่าอัศจรรย์ ตลอดสองฝงั่ แมน่ �ำ้ สะแกกรงั อนั คดโคง้ ไมใ่ ช่ อยูภ่ ายในมหาวหิ ารขนาดใหญ่อันมนี ามวา่ .. เรอื นแพรสี อรท์ แตอ่ ยา่ งใด แตเ่ ปน็ เรอื นแพแทๆ้ วหิ ารแก้ว เป็นแพทผี่ ู้คนใช้ชวี ิตอยู่กับมนั เป็นท้งั ที่พักที่ อยู่และที่ทำ�กนิ ในเมืองอทุ ยั ทถ่ี อื วา่ เจริญท่สี ุด พธิ ี ของที่น่ี ยงั คงอุดมไปดว้ ยบ้านไม้และไร้ตกึ สูง ตกั บาตรเทโว ใหเ้ หน็ อันเป็นเสนห่ ์ของเมืองที่ใหอ้ ารมณ์ ที่วดั สังกสั - ยอ้ นยคุ อย่างเต็มเป่ยี ม รัตนคีรี 31


ทว่ี หิ ารแกว้ แหง่ นใ้ี หญโ่ ตอยา่ งยง่ิ เพดานสงู มันกส็ ะกดใจให้เราจดจ่ออยู่กับแสงธรรม อยา่ งย่งิ ภายในวิหารจึงมากไปดว้ ยเสาที่ ที่ระยิบระยับไปท่วั ทั้งวิหาร ชว่ งเวลานั้นดู เรียงรายอยู่มากมายอย่างยิ่งเช่นกัน ทกุ เสา เหมือนโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรกล็ มื ไป ทกุ ต้นรวมถึงผืนผนงั ทกุ ด้านล้วนถกู ประดับ จนหมด เหมือนคนสลดั หลุดจากบ่วงของความ ประดาไปดว้ ยแกว้ กระจกใสทอดยาวเหยียด ยงุ่ เหยิง เขา้ มาอย่ใู นเมอื งท่สี วยปานฝนั ถงึ 100 เมตร เม่ือยามเปิดไฟกระจกแกว้ ใส จงึ ไมน่ า่ แปลกใจที่จะเหน็ หลายคนห่มขาว มากมายเหลา่ น้ันจึงสะทอ้ นประกายแสงเจดิ จา้ มานงั่ สงบจติ ใจท่นี ี่ หลายคนเขา้ มานมสั การ ไปทั้วทั้งห้องปรากฎเป็นวิหารแก้วท่ีสวยงาม ท�ำ บุญ และอีกมากคนท่เี ขา้ มาด้วยความอยาก เกินกวา่ จนิ ตนาการ เชอื่ ว่านค่ี ือวิหารแก้วท่ี ไดม้ าเห็นและสัมผสั ดว้ ยตาตัวเองสักครงั้ ว่า อลงั การที่สุดในเมืองไทย ประกายแก้วจะกอ่ เกดิ ปรศิ นาธรรมอะไรใหใ้ จ จนเป็นเร่ืองเลา่ ขานกันว่า..ใครก็ตามท่เี ขา้ เรารบั รู้ได้บ้าง มาในวหิ ารแก้วนจี้ ะลมื โลกภายนอกไปเสียส้ิน ทวี่ ิหารแก้ว วดั ท่าซุงแห่งน้ีเปดิ ช่วง ก็เหน็ จะจริงดังวา่ ..เพราะการได้เขา้ มาอยู่ เชา้ 9.00 - 11.45 น. และช่วงบา่ ย 14.00 - ภายใต้ความระยิบระยบั ของเมืองแกว้ แหง่ นี้ 16.00 น. ใครจะมาสัมผัสความวจิ ติ รเหนอื ดูมพี ลงั อะไรบางอยา่ งทส่ี ะกดตาให้เราอิ่ม จนิ ตนาการของทีน่ ีก่ ็กะเวลากนั มา ให้ดจี ะได้ อลงั การกับความสวยงาม และในเวลาเดยี วกนั ไมเ่ สียจินตนาการ วัดจันทาราม หรือ วดั ท่าซงุ 32


ย่าน บ้านเรือนเก่า แถบถนน ศรีอุทัย เมอื งทแ่ี สน เมอื งเลก็ ๆ เมอื งนย้ี งั มสี ง่ิ ทเ่ี หนอื จนิ ตนาการ เรยี บงา่ ย เลก็ ๆ อยอู่ ีกหลายอยา่ ง บ้านเรือนเกา่ แก่แถบถนน แต่มากด้วยวถิ ีชวี ติ ศรอี ทุ ยั วนั นี้ ยังมคี วามงามของวถิ ชี ีวติ ที่น่า ของชาวเรอื นแพท่ี ค้นหา โดยเฉพาะที่ ตรอกโรงยา ซ่ึงเป็นย่าน เรยี งรายอยูต่ ลอด สบู ฝิน่ สมัยโบราณ แตว่ ันนี้กลบั เป็นยา่ นคา้ ขาย ท่มี ีเสน่หก์ บั นกั ทอ่ งเที่ยวซึง่ ชอบบรรยากาศ สองฝั่งแมน่ ำ้ � แบบยอ้ นยคุ มีของอรอ่ ยใหล้ ิม้ ลองอยู่หลาย สะแกกรังอนั คดโคง้ อยา่ งชวนใหไ้ ปสักคร้งั บา้ นฮกแซตง๊ึ เปน็ บา้ น เกา่ ของคหบดชี าวจนี สมยั กอ่ นท่เี ปน็ ร้าน ขายยา ทวา่ วันนีเ้ ขาปดิ กิจการไปนานแล้ว เหลอื ไว้เพยี งความทรงจำ�กบั บ้านเก่าท่เี ป็นตึก ซึง่ ลกู หลานอนรุ ักษท์ กุ ส่ิงทุกอย่างไวไ้ ด้เปน็ อย่างดี จนเม่อื เดนิ เข้าไปชมความรู้สึกก็เหมอื น กบั วา่ บ้านนี้ยังมชี วี ิตและจิตวญิ ญาณทไี่ มเ่ คย เปล่ียนแปลง เพราะยังมใี หเ้ หน็ ทง้ั ตยู้ าโบราณ 33


วัด อุโบสถาราม วิถีชีวิต ชาวแพริมแม่น้ำ� สะแกกรัง ครกบดยา มมุ พักผ่อน โตะ๊ ชงั่ ตวงวดั และช้นั แต่อลังการเหนือจินตนาการอย่างทีพ่ ลาด บนยงั เปน็ ทีบ่ ูชาบรรพบรุ ษุ ซง่ึ มีบรรยากาศ ไมไ่ ดน้ น่ั คือวิหารแกว้ แคไ่ ดไ้ ปเห็น ได้ไป และของเก่าแก่ทสี่ วยงามยง่ิ นกั ยากจะหาทใ่ี ด นั่งน่งิ ๆ ในวิหารสักพกั รบั รองจิตใจสวยงาม เหมอื น เปล่งประกายดุจแกว้ ใส..สดุ ๆ อยา่ งนี้ เราเลย เขียนมาขนาดน.้ี .ใครทไ่ี ม่เคยมีอทุ ยั ธานี ขอยกใหอ้ ทุ ัยธานเี ปน็ ที่สดุ แห่งความนา่ รกั อีก อยู่ในบญั ชีการท่องเท่ยี วมากอ่ น กค็ ดิ ใหมไ่ ด้ เมอื งหนึง่ ของเมืองไทย เลย แค่สองช่วั โมงกวา่ ๆ ใกล้ๆ กรุงเทพฯ แค่ น้เี อง จะมาค้างคืนก็พกั ในเรือนแพก็มีจัดเป็น โฮมสเตย์อยหู่ ลายแหง่ พกั ในเรอื นแพนี่แหละ ได้ฟลิ ลง่ิ ทส่ี ุด ถ้ามาวันเสารก์ ม็ ีถนนคนเดินท่ี ตรอกโรงยา มขี องเก่าๆ ให้เลอื กดูเลือกซือ้ ดว้ ย 34


เตฉะียวภงันาเอคหอนกอื 36


37


ถน่ิ ไดโนเสาร์ ลา้ นปี กาฬสนิ ธ์ุ 38


“ไปดูไดโนเสาร์ยิ้มกนั ไหม?” “ไม่ได้พดู เลน่ นะ ไดโนเสาร์ ยมิ้ ไดจ้ รงิ ๆ” ไม่ได้โม้เสยี หน่อย เพราะถา้ คณุ ไดเ้ ห็นไดโนเสาร์ทภี่ ูกมุ้ ขา้ ว จ.กาฬสนิ ธ์ุ ลองกระพริบตาซ้ำ�อกี ครั้งแล้วเพ่งมองดโู ครงกระดกู ของมนั ใหม่ ภาพของมนั ทก่ี ำ�ลังแสยะเข้ียวจะหายไปกลายเปน็ ไดโนเสาร์ยนื ยมิ้ และมันยังทำ�ให้คณุ ย้มิ ทกุ คนทเี่ ห็นก็ยิม้ ผใู้ หญอ่ ย่างเราๆ อาจมจี นิ ตนาการใน แม้แตเ่ จ้าตวั นอ้ ยท่ีมาพรอ้ มกบั พ่อแม่ ตอ้ งรอ้ ง ขอบเขต แตส่ ำ�หรบั เด็กๆ คณุ จะพบว่าพวก โอ้โห และย้ิมตอบเจา้ ไดโนเสารผ์ ูน้ ่ารกั เขามีจินตนาการไรจ้ ุดหมายไม่มที ีส่ ้นิ สดุ ถงึ อสี านขึ้นชอื่ เรอื่ งความแห้งแล้ง แต่ ไดโนเสารส์ �ำ หรับเด็กนอ้ ยคอื การผจญภัยครง้ั ดินแดนน้ี กม็ ีดกี ว่าภาคอ่ืนๆ ตรงทีม่ ีการ ยง่ิ ใหญส่ โู่ ลกทเ่ี ต็มไปดว้ ยความล้ลี บั มากมาย ขุดค้นพบซากไดโนเสารม์ ากทส่ี ุดและสมบูรณ์ ไปดว้ ยสตั ว์หน้าตาประหลาดทั้งบนบก ในนำ้� ที่สุดในเมอื งไทย โดยเฉพาะทีเ่ มอื งน่ารกั อยา่ ง และเหนอื ข้ึนไปบนท้องฟา้ และดเู หมอื นว่า กาฬสนิ ธุ์แหง่ น้ี จนเราอยากจะยกใหท้ ี่นีเ่ ป็น ฝันกบั จินตนาการของหนูน้อยได้มาบรรจบ จรู าสสิคพาร์คฉบบั ไทยแลนดซ์ ่ึงจะพาคณุ ยอ้ น กับโลกของความจรงิ ใน พิพิธภัณฑ์สริ นิ ธร กลบั ไปสู่วนั เวลาทีไ่ ดโนเสาร์ยังมีลมหายใจ หรือ อุทยานโลกไดโนเสาร์ภกู ุ้มขา้ ว อ�ำ เภอ อยู่บนโลก สหัสขันธ์ จังหวดั กาฬสนิ ธุ์ ซง่ึ เป็นแหล่งใหญ่ ทส่ี ดุ และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ซากฟอสซิล บางส่วน ที่ขุดค้นพบ 39


กจ็ ะไม่ใหญไ่ ด้อย่างไร ในเม่ือมกี ารพบซาก อยู่อาศยั ของไดโนเสาร์มาเก่ากอ่ นในอดีต เดิน ไดโนเสาร์กนิ พชื ซอโรพอดส์ถงึ 7 ตวั นอนตาย ในเมืองกาฬสนิ ธุ์ บางทียังนกึ ว่าอยูใ่ นเรื่อง กองรวมอยูด่ ว้ ยกันและพบซากปลาโบราณ จรู าสสิคพารค์ ตามวงเวยี นตา่ งๆ ในตวั เมือง สายพันธุ์ใหมข่ องโลกอยู่บรเิ วณนี้ด้วยเมือ่ ราว เขายังจำ�ลองไดโนเสาร์ตัวมหมึ าเอามาไว้เป็น 130 ลา้ นปี แหม! ถ้าได้เจา้ โดราเอมอนมาเท่ยี ว สัญลกั ษณใ์ หเ้ ดก็ ๆ ได้ตะลึงพรงึ เพริด กอ่ นถาม เป็นเพือ่ นกค็ งต้องขอน่งั ไทมแ์ มชชีนยอ้ นเวลา ว่าน่ีคือไดโนเสารพ์ นั ธ์อุ ะไร คณุ พอ่ แม่ ตอบได้ กลับไปดูใหเ้ หน็ กับตาวา่ บริเวณนีเ้ คยเป็น ไหมเอ่ย? บึงนำ�้ ขนาดใหญ่ทีอ่ ุดมสมบรู ณ์และไดโนเสาร์ นเ่ี ป็นเพยี งการเรยี กน้ำ�ย่อยใหเ้ ดก็ ๆ ไดไ้ ป เหลา่ นี้กค็ งใช้ชีวติ อยกู่ ันอย่างมีความสุข แต่ สนกุ สนานกับสวนสตั ว์ไดโนเสารท์ ่ีจำ�ลองขนึ้ ถา้ เจอเจา้ ทเี รก็ ซ์จอมปว่ นก�ำ ลงั วิง่ มาคงต้อง มา ณ สวนสาธารณะท่ีอ�ำ เภอสหสั ขนั ธ์ ซง่ึ กระโดดขึ้นยานแล้วกลบั มาสูเ่ วลาปัจจุบันทนั ที เปน็ ทางผา่ นก่อนจะถึงภูกุม้ ข้าว สวนสาธารณะ นอกจากทภ่ี กู ้มุ ขา้ ว ข่าวคราวของ ไดโนเสาร์ขนาดเลก็ ทพี่ บทว่ี นอุทยานภแู ฝกซึง่ สวนสาธารณะ มีอายเุ ก่าแก่กว่าคอื 140 ลา้ นปีกเ็ ป็นหลักฐาน ไดโนเสาร์ อกี อยา่ งหนึง่ ที่สำ�คญั ว่ากาฬสินธ์ุเป็นแหลง่ ที่ ที่ อ.สหสั ขันธ์ 40


ซกอารานกีกอฬไ้ีมเคเดสหหาอิน้คลกมยธ้น่ามแาวอุ์นหาะผนัาี้นสยาน่จแเอมใจพดลหนเะยีะนิท้ครยเงา่นอวังแนยอลมัน้ตยคุาี ่ทู่ ี่ พพิ ธิ ภัณฑ์ แหล่งขุดคน้ ไดโนเสาร์ ภูก้มุ ข้าว แห่งนี้เขามกี ารป้ันประติมากรรมเทา่ ของจรงิ เป็นรปู ไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ มากมายหลาย ชนดิ ท้งั ชนิดกินเนือ้ จ�ำ พวกทเี รก็ ซ์และพวกกิน พชื จ�ำ พวกซอโรพอดสไ์ วอ้ ยา่ งนา่ ดจู นใครผา่ นไป ผา่ นมาก็ต้องขอลงไปถา่ ยรปู เปน็ ท่ีระลึก แมแ้ ต่ ถังขยะทน่ี ี่เขากย็ ังทำ�เป็นตวั ไดโนเสาร์ชวนให้ เด็กๆ อยากทิ้งขยะลงถังช่างน่าปลื้มใจแทนคุณ พอ่ คุณแมจ่ ริงๆ พอไปถงึ ภกู มุ้ ขา้ ว ก็อย่าลืมแวะเขา้ ไปดู พิพิธภณั ฑ์แหลง่ ขุดคน้ ภูกุม้ ข้าว ของ กรมทรพั ยากรธรณี ท่นี เ่ี ป็นหลมุ ขุดภาคสนาม ท่เี ขาพบซากทสี่ มบรู ณ์ทีส่ ดุ ในประเทศไทย ของไดโนเสารซ์ อโรพอดส์และเปน็ แหล่งใหญ่ ท่สี ดุ ท่พี บไดโนเสารช์ นิดนที้ ีเดียวถงึ 7 ตวั รวม อยู่ด้วยกันในท่เี ดยี ว นอกจากน้ีทพ่ี ิพิธภัณฑ์สิ รินธรทต่ี ั้งอย่ใู กลก้ ัน ก็ยงั เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งน่า 41


พพิ ิธภณั ฑ์ แหล่ง สิรนิ ธร เรียนรู้ แสนสนุก ศกึ ษาคน้ ควา้ เพราะมนี ทิ รรศการเรอื่ งราวเก่ยี ว เดก็ ๆ ทไ่ี ปเทย่ี วชมวนั นจ้ี ะเปน็ อกี หนง่ึ ความหวงั กับธรณวี ทิ ยาและซากดึกด�ำ บรรพต์ ลอดจน ของผ้คู นในรนุ่ ต่อไปให้ตระหนกั ถึงคณุ ค่าของ ววิ ฒั นาการจนถึงยคุ สตั ว์เล้ียงลูกด้วยนำ้�นมไว้ ซากดกึ ดำ�บรรพ์ เรากค็ งตอ้ งยกให้กาฬสินธ์ุ ให้เดก็ ๆ และผู้ทีส่ นใจได้ศึกษาหาความรู้อีก เป็นเมอื งน่ารักทส่ี ุดแหง่ หนงึ่ ของภาคอีสาน ดว้ ย สวรรคถ์ น่ิ ไดโนเสาร์ล้านปอี ย่างไมม่ ีข้อสงสยั ใครเลยจะรู้วา่ ใตแ้ ผ่นดินกาฬสินธ์ุอาจจะ ออ้ ! แล้วอย่าลมื ยม้ิ ใหเ้ จา้ ไดโนเสารด์ ว้ ยล่ะ! ยังมซี ากเหลา่ นนี้ อนรออยอู่ ีกมากมายให้ คนยคุ น้ี ไดค้ ้นหาเพียงแต่รอคอยวันและเวลา ท่ีเหมาะสมเท่านัน้ และถ้าหน่ึงความฝนั ของ 42


เมือง เทีย่ วสบาย ชายโขง นครพนม 44


แมน่ ้ำ�ท่ใี ครๆ พากันเรยี กวา่ “มหานที” คงไมไ่ ด้มีเพยี งแค่ขนาด อนั ใหญ่โตเพยี งอยา่ งเดียว แตค่ วามยง่ิ ใหญข่ องสายน้ำ�โขงกบั ซอ่ นอยู่ใน อารมณ์อนั นา่ รักทกุ ครั้งท่ีมองดลู ำ�นำ้ �สายน้ี สายน�้ำ โขงกค็ งเหมือนกับคนตัวใหญ่ เวลา อากาศร้อนๆ ในนครพนมจงึ ถกู ดบั ด้วย อารมณร์ า้ ยๆ สายน�้ำ กไ็ หลเชยี่ ว เหวย่ี งทุกสง่ิ อารมณเ์ ยน็ ๆ ของสายน้�ำ ย่ิงกว่านั้นนครพนม อยา่ งทข่ี วางหนา้ แตพ่ ออารมณส์ งบ สายน�ำ้ โขง ยังเป็นเมืองริมโขงอันงดงามด้วยธรรมชาติ ก็ปลอบประโลมทุกชวี ิตไดอ้ ยา่ งอบอุ่น...อนุ่ จน วถิ ีชวี ติ วฒั นธรรมและประเพณที ่ีมีความน่ารกั เราตอ้ งขอกอด กอดสายนำ้� กอดสายลม กอด ในตวั เอง ชีวิตที่รายรอบรมิ ฝ่งั ล�ำ น้ำ� รวมถงึ กอดเมอื งน้.ี .. เช้าๆ คนหาปลาตามลำ�โขงก็ออกเรอื ล�ำ จิ๋ว นครพนม ล่องเอือ่ ยๆ ตามน้�ำ เจอร่องนำ�้ เหมาะๆ ที่เตม็ เสน่ห์ของการย�ำ่ เมืองริมฝ่งั น้�ำ คอื ไปดว้ ยฝูงปลา ก็เหว่ียงแหผืนใหญ่ทงิ้ ลงไปใน บรรยากาศสบายๆ ทไ่ี หลเอื่อยมาพร้อมล�ำ นำ�้ แม่นำ้� ก่อนค่อยๆ ดึงมนั กลับข้ึนมาพร้อมปลา แต่แม่น�ำ้ โขงในช่วงท่ไี หลผา่ นนครพนมพเิ ศษ นำ�้ โขงตัวโต ชวี ติ แบบน้เี ปน็ เรอื่ งธรรมดาของ กว่านนั้ เพราะนอกจากผนื น้�ำ แล้ว ยงั มีผืน คนท่ีน่ี และมนั กส็ ะทอ้ นออกมาในตลาดยาม ทรายรมิ ฝงั่ ที่หน้าร้อนในยามนำ�้ แล้งจะเผยให้ เช้าของเมืองนครพนม ปลาน้ำ�โขงตัวโตเรยี ง เหน็ รวิ้ ทรายเปน็ ลอนคล่ืน พอแสงแดดสที อง ยามบ่ายจับทาบลงไปมนั จะกลายเปน็ ความ ระยบิ ระยับวับวาวราวภาพเขียนของศลิ ปิน ชัน้ ครู รว้ิ ทราย เป็น ลอนคลนื่ ยามน้ำ�แล้ง 45


ราย ตามนั ใสแจ๋วแสดงถึงความสดใหม่ แมแ้ ต่ อยา่ งไรก็ดวี ถิ ชี วี ิตของผู้คนที่น่ียังคง พืชผักต่างๆ ทว่ี างขายสว่ นใหญ่ก็ไดม้ าจาก เรยี บง่าย และคงความเป็นเมืองน่ารักริมโขง ริมฝ่งั นำ�้ โขงน่ีเอง เห็นไหมวา่ สายน�ำ้ สำ�คัญ ดว้ ยศรทั ธาความยึดม่ันในพระพทุ ธศาสนา เสน้ น้เี ปน็ ดจุ ดังเส้นเลอื ดใหญข่ องคนนครพนม อย่างลกึ ซง้ึ นครพนมจึงมีพระธาตุส�ำ คัญให้ เลยทีเดียว ผู้คนทงั้ ฝง่ั ไทยและฝง่ั ลาวได้กราบไหว้บชู าถึง แม้ความเปน็ เมอื งจะเดนิ ไปอย่างเชอ่ื งช้า 7 องค์ ใครเกิดวนั ไหนกส็ ักการะพระธาตุ จนเราตอ้ งผอ่ นจงั หวะกา้ วใหช้ า้ ลงตาม แต่ ประจำ�วันเกิดของตน วนั อาทติ ย์ต้องไปไหว้ อกี ด้านนครพนมก็กำ�ลังเติบโต คา่ ทเี่ ป็นเมอื ง พระธาตพุ นม อำ�เภอธาตพุ นม คนเกิด เชอื่ มโยงระหว่างไทยและลาว ที่อกี ไมน่ านการ วนั จนั ทร์ใหไ้ ปไหว้ พระธาตุเรณูนคร อำ�เภอ สรา้ งสะพานมติ รภาพขา้ มแมน่ �ำ้ โขงกจ็ ะเสรจ็ สน้ิ เรณูนคร เปน็ ต้น ซงึ่ เชอ่ื กันวา่ จะท�ำ ให้ชวี ิต เช่ือมทางหลวงหมายเลข 13 จากฝ่งั ไทยไป อยดู่ มี สี ุข เมอื งท่าแขก แขวงค�ำ มว่ นของลาวและเชื่อม สำ�หรับพระธาตุพนมนั้นถอื ไดว้ ่าเปน็ ไปถงึ เมืองวินหซ์ งึ่ เปน็ เมืองทา่ ตอนกลางของ พระธาตสุ �ำ คญั ทีส่ ุดในภาคอสี าน ซ่ึงทัง้ คนไทย เวียดนาม ยกระดับของการเปน็ บา้ นพ่ีเมอื ง และคนลาวใหค้ วามเคารพนับถืออยา่ งมาก นอ้ งใหแ้ นน่ แฟน้ นครพนมนไ่ี มธ่ รรมดาเลย โดยเฉพาะในทุกเทศกาลงานบุญ เชน่ งาน จรงิ ๆ... นมสั การพระธาตพุ นม งานประเพณไี หลเรอื ไฟ ก็จะมีผคู้ นมาร่วมงานบญุ นี้อย่างเนอื งแน่นด้วย พระธาตุ พนม 46


อาคาร ศาลากลางเก่า สไตล์ โคโลเนยี ล รอยย้มิ ที่ทำ�ให้ แรงแห่งศรัทธา เราร้สู กึ ว่าเมืองนม้ี ี ไม่เพียงเท่านี้ นครพนมยังเป็นเมืองผสม แต่ความอบอุ่น ละมุน ผสานของผ้คู นหลากหลายเชอื้ ชาตสิ ายพันธุท์ ้ัง ด้วยความรกั ท่ีมา คนลาวไทยโส้ ไทยแสก ไทยขา่ และผู้ไทท่มี กั พร้อมกับสายลม อาศยั อยูน่ อกเมอื ง ส่วนคนเวยี ดหรอื ชาว เวียดนามมักคา้ ขายอยกู่ ันในเมอื งและสว่ น สบายริมฝงั่ โขง ใหญ่จะเปน็ ชาวคริสต์ ทนี่ ี่จึงมี วดั นกั บญุ อันนาหนองแสง พอถงึ วนั คริสมาสตผ์ คู้ นจะ พากันประดษิ ฐด์ าวรปู แบบตา่ งๆ แหแ่ หนมา ประดับไว้ที่นี่อย่างสวยงาม สว่ นใครชอบ ตึกเกา่ สามารถเดนิ ชมตึกเก่าๆ ของเมอื งได้ แต่ละหลงั มสี ไตล์เป็นเอกลกั ษณ์ คลาสสิก ด้วยสไตลโ์ คโลเนยี ลซึง่ เป็นอิทธิพลของ สถาปัตยกรรมยุคนั้น เช่น อาคารของศาลา กลางเก่า วันนี้กลายเป็นหอสมดุ แห่งชาติ เฉลมิ พระเกยี รติ สมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ฯ์ิ อาคารตกึ เก่าภายใน วดั ศรีเทพประดิษฐาราม ทเี่ คยได้รบั รางวัลจากสมาคมสถาปนกิ สยาม 47


ความนา่ รกั ของ ชาวผู้ไท รวมทงั้ ตกึ รามบ้านช่องห้องแถวใจกลางเมอื ง ฟังเพลง พอออกนอกเมอื งไปถึง อ.เรณูนคร คณุ จะ แคนหวานๆ พบความน่ารกั ของชาวผไู้ ททีม่ ักต้อนรับแขก ทบี่ า้ นพนอม บา้ นแขกเมืองด้วยการท�ำ พิธีบายศรีสูข่ วญั เลยี้ ง อาหารแบบพาแลง การดดู อหุ รอื เหลา้ หมกั จำ�พวกกระแช่และการฟอ้ นร�ำ ทสี่ วยงาม เฉพาะตวั ทกุ สง่ิ นแ้ี สดงถงึ ไมตรที แ่ี สนจะอบอนุ่ ของเจ้าบ้านท่ีใครไปใครมาต้องตอ้ นรบั ขบั สู้ ให้ดี จากนั้นก็ไปฟังเพลงแคนแวว่ หวานจาก หมบู่ ้านทำ�แคนบ้านพนอม อ.ทา่ อุเทน แหลง่ ใหญข่ องคนเชือ้ สายลาวทสี่ รา้ งสรรคง์ านเครือ่ ง ดนตรีแคนให้ก้องไกล ตราบท่ีผู้คนหลากหลาย เผา่ พันธ์ุยังร้รู ักสามัคคีและอยูร่ ่วมกนั อย่างมี ความสุข ความสุขของพวกเขาคอื การไดต้ ้อนรบั ทกุ คนด้วยรอยย้ิม ยม้ิ ท่ที �ำ ให้เรารู้สกึ ว่าเมือง นี้มีแต่ความอบอุ่น ละมุนดว้ ยความรักทมี่ า พรอ้ มกับสายลมสบายริมฝ่งั โขง 48


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook