Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วิชาอัลอากีดะฮฺ ชั้น ม.3

วิชาอัลอากีดะฮฺ ชั้น ม.3

Published by Mustaman, 2022-11-11 09:46:06

Description: *มาตรฐาน ออ.1 :
- เข้าใจความหมาย ความสำคัญ หลักฐานของหลักการศรัทธาและโทษของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ การสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเพื่อเป็นบ่าวที่ยำเกรงและภักดีต่ออัลลอฮฺ
*มาตรฐาน ออ.2 :
- ยึดมั่นในหลักการศรัทธา นำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Search

Read the Text Version

1

‫‪2‬‬ ‫برايمان كفدا رسول‬ ‫برايمان كفدا رسول اياله برايمان اتو فرخيا دغن يقين‬ ‫كفدا نبي اتو رسول يغدلنتيق الله‪ ،‬سفاي منجادي اورغيغ مغخبر بريتا‬ ‫بأيك كفدا اورغيغ برايمان‪ ،‬دان ممفرايغات بالافتاك كفدا اورغ‪2‬‬ ‫كافر‪ ،‬جوئ برايمان كفدا نبي اتو رسول يغدسبوت نام‪ ،‬اتو تيدق‬ ‫دسبوت نام ددالم القرآن‪ ،‬بهوا مريك ايت اداله رسول يغدلنتيق الله‬ ‫دان منجادي بني اتورسول يغسبنر‪.‬‬ ‫برسمأيت مغاكوي دان برعمل دغن عملن يغبأيك‬ ‫منوروت رسول‪ ،‬اجرانث‪ ،‬جونتوه تولادانث‪ ،‬دان فربواتنث‪،‬‬ ‫اونتوق دجاديكن فدومن هيدوف سلما‪2‬ث‪.‬‬ ‫رسول ترديري درفدائولوغن للاكي سهاج‪ ،‬تياد رسول دري‬ ‫ئولوغن فرمفوان‪ ،‬رسول يغفرتام اياله نبي آدم عليه السلام‪ ،‬دان‬ ‫يغتراخير اياله نبي محمد صلى الله عليه السلام‪،‬سلفس بكندا تياد‬ ‫رسول دبغكيت لائي سهيغئ هاري اخيرة‪.‬‬ ‫كفرجيأن كفدا نبي اتو رسول دواجب منوروت اساس عقيدة اسلام‪،‬‬ ‫جك تيدق برايمان كفداث‪ ،‬اكن ترئولوغ كدالم كولوغن اورغيغ‬ ‫كافر كفدا الله دان رسولث‪ ،‬يغدكنا بالسن يغفديه داخيرة‪،‬برايمان‬ ‫كفدا رسول يغترسبوت نام اتو تيدق‪ ،‬مستي برايمان كفداث سخارا‬ ‫كسلوروهن‪ ،‬تيدق بوليه دفيليه برايمان يغساتو تيغئل يغلأين‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫اورغيغ مغغكت ديريث سبائي نبي‪ ،‬اتو نبي تيروان‪ ،‬افماث غلام‬ ‫احمد القدياني‪ ،‬مسيلمه الكذاب‪ ،‬دان سبائيث‪ ،‬اداله نبي تيروان‪،‬‬ ‫فمبوهوغ ‪ ،‬فنيمفو‪ ،‬دان كومفولن فنجناية يغاكن دسيقسا دغن‬ ‫سبرتث‪ 2‬دالم نرائ كلق‪.‬‬ ‫اوليه ايت نبي اتو رسول يغدلنتيق سبائي رسول الله ايت‪ ،‬بوكنله‬ ‫حق سسؤرغ يغدافت مغغكت‪ ،‬اتو مغاشتهاركن ديريث دجادي نبي‪،‬‬ ‫الله سنديري اكن مغخبركن‪ ،‬سياف يغدلنتيق اوليهث‪ ،‬اونتوق ممئغ‬ ‫جواتن يغترمليا اين‪ ،‬تياد سسياف يغدافت ممبوات سدمكين ملينكن‬ ‫الله جوا‪.‬‬ ‫سلأين ايت الله اكن مغرنياكن تندا‪ 2‬كنبين‪ ،‬سفرة كتاب اجرانث‪،‬‬ ‫معجزتث‪ ،‬ملائكة يغ مندمفيغيث سبائي ممبنتو‪،‬دان فنجائ كسلامتن‪،‬‬ ‫اد صحابة‪ 2‬يغبأيك لائي اخلاص‪ ،‬برئنديغ باهو منئق اكامث‪ ،‬دان‬ ‫سبائيث سبائي تندا كنبين اتو رسولث اونتوق تيدق مغليروكن‬ ‫اومتث‪.‬‬ ‫الله مغوتوسكن نبي اتو رسولث كفدا ستيف‪ 2‬قوم يغتردهولو‪ ،‬اونتوق‬ ‫دجاديكن فندومن هيدوف يغدكهندقكي اوليهث‪ ،‬اياله برعبادة كفداث‬ ‫دان تيدق مثغوتوي سسوات دغنث‪ ،‬اوليه ايت قوم‪ 2‬يغسيلم تيدق‬ ‫كتيغئلن فميمفين اونتوقث‪ ،‬سفرة ‪ :‬قوم عاد ( نبي هود عليه السلام‬ ‫) ‪ ،‬قوم ثمود ( نبي صالح عليه السلام ) ‪ ،‬قوم مدين ( نبي شعيب‬ ‫عليه السلام ) ‪ ،‬قوم يهودي ( نبي موسى عليه السلام‪ ،‬نبي عيسى‬ ‫عليه السلام )‪.‬‬ ‫نبي محمد صلى الله عليه السلام نبي يغاخير سبائي رسول اونتوق‬ ‫سموا ا و م ة ت يدق ك يرا ب غسا‪ ،‬ب هاس ا ف ‪ 2‬ف ون د د ن يا ي غاخير‬ ‫اين‪،‬سمواايت اداله اومتث‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫قوم يهودي فرنه فرخيا بهوا كنبين ( نب ّوة ) اداله اونتوق‬ ‫بني اسرائيل سهاج‪ ،‬اين اداله كفرخيأن يغساله سكالي كران ‪:‬‬ ‫( ‪ )1‬سبائي فغاغكاران كفدا رحمة دان نعمة الله‪ ،‬دالم‬ ‫مغوتوسكن سسؤرغ رسولث كفدا سسياف‪ ،‬دري اف بغسا دان‬ ‫بهاس‪ ،‬منوروت كهندقث‪ ،‬بوكن اونتوق ساتو كومفولن‪ ،‬اتو قبيلة‬ ‫يغترتنتو سهاج‪ ،‬كران اي برخغئه دغن صيفتث يغ مها كاي ( المغن‬ ‫) ‪ ،‬مأنسي دريمان كتورنن بهاس دان بغسا مان فون‪ ،‬تيدق اد حق‬ ‫اونتوق مغئغئو فركرجأن الله‪ ،‬اتو اونتوق مميليه يغد كاسيهي‪،‬‬ ‫دان تيغئل يغدبنخي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬سموا اومة مأنسي دفرموكأن بومي اين اداله مخلوق الله‬ ‫بلاك‪ ،‬حق مأنسي دسيسيث اداله سام جوئ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬الله تيدق مغيراكتورونن بغسا ‪ ،‬بهاس ‪ ،‬درجة تيغئي اتو‬ ‫رنده دالم مشاركة‪ ،‬دان سبائيث‪ .‬دسيسيث يغتربأيك سكالي اياله‬ ‫اورغيغ برتقوى كفداث‪ .‬هرت بندا‪ ،‬امس فرمات ‪ ،‬درجة ككواسأن‬ ‫‪ ،‬كتورونن بغساون ‪ ،‬ورن كوليت ‪ ،‬تمفت كديامن دان سبائيث‪،‬‬ ‫تيدق ترخنتوم دالم ئولوغن فركيرأن الله‪ .‬بأيك اتو بوروق ملينكن‬ ‫اورغيغ فرخيا كفداث‪ ،‬دان رسولث‪ ،‬يغدتيمبغ برة داخيرة كلق‪،‬‬ ‫ئولوغن اين اكن مندافت كمناغن دسيسيث‪.‬‬ ‫(‪ )4‬نسخه اصلي كتاب نبي موسى عليه السلام‪ ،‬فئاغن يغسبنر‬ ‫قوم يهودي تله هيلغ دري عالم دنيا‪ ،‬دغن ككواسأن الله‪ ،‬اوليه ايت‬ ‫كتاب دان اهل كتاب يغسبنرتياد لائي سلفس ايت‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫نبي عيسى عليه السلام سؤوغ لائي نبي كتورونن يهودي‪ ،‬سلفس‬ ‫نبي موسى عليه السلام سنديري فون‪ ،‬تياد منريما وحي تمبهن دري‬ ‫اجرانث‪ ،‬خوم يغداجركفدا قوم اداله اجران نبي موسى عليه السلام‪،‬‬ ‫بليو سقدر مثمفرناكن اجران نبي موسى عليه السلام‪ ،‬اوليه كران‬ ‫كتاب توراة دان انجيل فئاغن يغسبنر بائي نبي كدوا‪ 2‬اين‪ ،‬تيدق‬ ‫كتيغئلن لائي‪ ،‬دغن قدرة الله‪ ،‬ددالم كتاب كدوا‪ 2‬اين‪ ،‬تله ترمكتوب‬ ‫كتيبأن نبي اخير زمن‪ ،‬يأيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم دغن‬ ‫تروسترغ‪ ،‬مك تيدق اد السن لأين لائي‪ ،‬اونتوق منافيكن كبغكيتث‬ ‫اين‪ ،‬يغترسبوت دنسخه اصلي كتاب ترسبوت‪.‬‬ ‫ددالم كتاب ايت جوئ ترسبوت صيفة‪ 2‬نبي يغ تيدق بربوات دوسا‬ ‫اتو معصوم سام سكالي‪ ،‬مريك سموا فننتغ كجاهتن جسماني دان‬ ‫روحاني‪ ،‬تتافي كنافكه ددالم كتاب \" فرجنجين لام \" يغدفئغ اوليه‬ ‫قوم يهودي تله \" منفتنه \" كفدا نبي‪ 2‬يغترفليه الله ايت‪ ،‬دغن تياد‬ ‫مغئرونكن قدرة الله لغسوغ‪ .‬اوفماث ‪:‬‬ ‫* يعقوب ( نبي يعقوب عليه السلام ) اداله فمبوهوغ اتو فندوستا‪.‬‬ ‫* لوط( نبي لوط عليه السلام ) برزنا دغن انق فرمفوانث كدوا‪2‬‬ ‫اورغ‪.‬‬ ‫* هارون( نبي هارون عليه السلام ) مغاجق قوم يهودي مثمبه انق‬ ‫لمبو‪.‬‬ ‫* داود ( نبي داود عليه السلام ) برزنا دغن استري فغليمايوريا‬ ‫يغمنجادي فغليما تنتراث سنديري‪.‬‬ ‫* سليمان ( نبي سليمان عليه السلام ) مثمبه فاتوغ برهالا اونتوق‬ ‫مثنغ‬ ‫هاتي استريث‪.‬‬ ‫سدغكن القرآن مملياكن كبأيقكن ‪،‬كأخلاصن‪ ،‬دان كصبران سموا‬ ‫رسول‪ ،‬دسرتائ دغن ممفرتاهنكن كدودوقكنث دتاهف يغتر‬

‫‪6‬‬ ‫تيغئي‪ ،‬تياد فركارا‪ 2‬يغدافت ممبوغكر كمسنهن ترهادفث‪ ،‬دالم‬ ‫منجالنكن توئس كنبين ( نبوة )‪ .‬كنافكه كتاب \" فرجنجين لام \" تله‬ ‫\" منفتنه \" رسول الله سمفي بئيني‪.‬‬ ‫جك نبي موسى عليه السلام اياله اورغيغ برخاكف بئيتو‪ ،‬اتو اد يغ‬ ‫مغاتكن بئيتو منوروت خاتتن دالم فرجنجين لام ايت‪ ،‬مستي سكالي‬ ‫اكن مندافت اذن درفد الله ترلبيه دهولو‪ ،‬الله تياد منودوه رسولث‪،‬‬ ‫بائيمانكه الله فستي ممبوات بئيتو ؟ سدغكن رسول الله همب يغد‬ ‫كاسيهي‪ .‬بائيمانكه جريتا‪ 2‬يغبردوستا اين تيمبول ددالم كتاب الله ؟‬ ‫تيدق لأين لائي جريتا اين دريكا اوليه فنديتا‪ 2‬يهودي‪ ،‬يغ‬ ‫مغارغ كتاب ايت سنديري‪ .‬دغن كجاهتن دان نية جاهة ترهادف‬ ‫رسول فيليهن الله‪ ،‬سموا ايت مريك اين اكن دلونتركدالم افي نرائ‬ ‫داخيرة كلق‪ ،‬دغن دهشة سكالي‪،‬تياد ســياف فون دري كتورونن اتو‬ ‫بغسـامان سـكاليفون‪ 2‬يغ دافت ممئغ جواتن نبوة ملينكن يغدكهندق‬ ‫اوليه الله‪ .‬نعوذ بالله من ذلك‪.‬‬ ‫كسيمفولن برايمان كفدا نبي‪ 2‬اتو رسول‬ ‫* سموا اورغ مؤمن مستي برايمان اتو فرخيا‪ ،‬بهوا سموا نبي دان‬ ‫رسول ايت اداله رسول الله يغسبنر‪ ،‬تياد واسواس لائي‪.‬‬ ‫* سموا اورغ مؤمن مستي مغرتي دان ممهامي كنبين ( نبوة )‬ ‫ستيف‪ 2‬اورغ نبي اتو رسول ايت بهوا ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬مريك اداله مأنسي للاكي فيليهن الله اونتوق منجالن توئس‪،‬‬ ‫سبائي اورغيغ ممبري خبر بأيك كفدا اورغيغ برايمان‪ ،‬دان ممبري‬

‫‪7‬‬ ‫فرايغاتن كفدا اورغ كافر‪ ،‬دسرتائي ممبري اجران حكم شرع دان‬ ‫اخلاق دالم فغهيدوفن يغبأيك كفدا مريك دان سبائيث‪.‬‬ ‫( ‪ )2‬مريك ممفوثائي صيفة‪ 2‬يغبأيك دالم منغئوغ توئس كنبين‪،‬‬ ‫سؤرغ يغبنرخاكفن‪ ،‬برامانه‪ ،‬جرديق فنداي‪ ،‬دان بردعوة دغن‬ ‫تروسترغ‪ ،‬تياد منوتوف اجرانث مريك براخلاق تيغئي لبه دري‬ ‫اورغ بياس‪ ،‬سفرة صيفة ‪2‬إخلاصن‪ ،‬امة فموره‪ ،‬بلس كاسيهن‪ ،‬دان‬ ‫سبائيث‪.‬‬ ‫(‪ )3‬مريك اورغيغ تيدق بربوات دوسا جسماني دان روحاني اتو‬ ‫معصوم سام سكالي‪.‬‬ ‫(‪ )4‬مريك دجاديكن جونتوه يغد تولاداني دالم فغهيدوفن يغبأيك‬ ‫ددنيا دان اخيرة ننتي‪ ،‬سفرة ‪:‬‬ ‫* سبائي أورغ يغ خينتا كلوارئ‪.‬‬ ‫* سبائي فنولوغ أورغ مسكين‪ ،‬فقير‪ ،‬دان أورغ يغ مندريتا‪.‬‬ ‫* سبائي أورغ يغ برأوسها منخاري نفقه هيدوف سهارين‪.‬‬ ‫* سبائي إمام دان تمفت تومفوان دالم برعبادة‪.‬‬ ‫* سبائي فغليما دميدان ففراغن‪.‬‬ ‫* سبائي أورغ يغ منئق كبأيقكن‪ ،‬دان مننتغ كجاهتن‪ ،‬دان سبائيث‪.‬‬ ‫‪ -5‬مريك دكرنياكن الله وحيو ملالو جبريل عليه السلام‪ ،‬يغ‬ ‫تياد وحيو دبري كفد أورغ بياس‪ ،‬أتو نبي تيروان دالم سموا حال‪.‬‬ ‫‪ -6‬مريك ممفوثائي كتاب أجرانث‪ ،‬منوروت فرإيداران زمان‬ ‫يغ دفرينته الله‪ ،‬سفرت‪:‬‬ ‫‪ -‬زبور أنتوق نبي داود عليه السلام‪.‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪ -‬توراة أونتوق نبي موسى عليه السلام‪.‬‬ ‫‪ -‬أنجيل أونتوق نبي عيسى عليه السلام‪.‬‬ ‫‪ -‬القرآن أونتوق نبي محمد صلى الله عليه وسلم‪.‬‬ ‫‪ -7‬مريك مغاجر أومتث سفاي‪:‬‬ ‫‪ -‬برإيمان كفد الله سمات‪.2‬‬ ‫‪ -‬ملارغ برسكوتو دغن الله دالم سموا بنتوق‪.‬‬ ‫‪ -8‬مريك دبري معجزة كفدث أونتوق منجامين كبنرانث‪،‬‬ ‫سفرت‪:‬‬ ‫‪ -‬نبي خيضير عليه السلام مراملكن ماس دفن يغ أكن‬ ‫داتغ دغن بنر‪.‬‬ ‫‪ -‬نبي يوسف عليه السلام مراملكن ميمفي دغن بنر‪.‬‬ ‫‪ -‬نبي موسى عليه السلام مغهومبغكن توغكتث‪ ،‬منجادي‬ ‫أولر‪ ،‬مغئونا توغكتث ممخهكن باتو‪ ،‬دكلواركن أير يغ برفنخران‬ ‫دري باتوإيت‪ ،‬مبوات جالن ددالم لأوت أونتوق سلامت دلالوي‬ ‫دغن توغكتث‪.‬‬ ‫‪ -‬نبي عيسى عليه السلام مغهيلغ فثاكيت يغ بربهاي‪،‬‬ ‫أورغ يغ خاخت‪ ،‬منجادي أورغ يغ تيدق خاخت‪ .‬أورغ يغ بوتا‬ ‫كهيلغن دري بوتا‪ ،‬أورغ يغ ماتي دهيدوفكن‪ ،‬مغهمبت شيطان دري‬ ‫مثلودوف ددالم بدان فساكيت‪.‬‬ ‫‪ -‬نبي محمد صلى الله عليه وسلم منريما القرآن سبائي‬ ‫معجزة يغ عجأيب سكالي‪ ،‬دالم إيسي كندوغن القرآن‪ ،‬يغ تيدق أدا‬ ‫بنديغن‪ ،‬تيادا سياف يغ دافت مرغكا القرآن سسامث‪.‬‬ ‫‪ -9‬مريك دحرماتي دفوجي دسيسي الله‪ ،‬أوليه إيت أورغ‬ ‫مؤمن مستي له برصلوات أونتوقث‪ ،‬أفبيل أدا فلواغ‪ ،‬ترأوتام سكالي‬ ‫سسوده صلاة‪ .‬برصلوات أداله ساتو‪ 2‬عبادة يغبركة‪ ،‬يغ دافت‬

‫‪9‬‬ ‫مريغن ببانن يغبرت منجادي لبيه ريغن دأخيرة‪ ،‬جك دفربوات‬ ‫سلما‪2‬ث‪.‬‬ ‫‪ -10‬ني أتو رسول تيادا برخاكف‪ ،‬أتو ممبوات سسوات‬ ‫منوروت كهندقث‪ ،‬ملأينكن فركارا إيت دوحيو أوليه الله كفدث‪ ،‬أتو‬ ‫منريما فرينته دري الله سهاج‪.‬‬ ‫دغن كندوغن دان ألسن دأتس إين‪ ،‬برايمان كفد نبي أتو‬ ‫رسول‪ ،‬منجادي ساتو كفرخيأن‪ ،‬أونتوق أورغ مؤمن برإيمان‬ ‫كفدث‪ ،‬دغن تيدق برداليه دغن ألسن يغ لأين لائي‪.‬‬ ‫كفنتيغن‬ ‫‪:‬‬ ‫نبي دان رسول ممفوثائي باثق كفنتيغنث‪:‬‬ ‫‪ -1‬منجادي خونتوه دالم برعمل (خليفة الله)‪.‬‬ ‫نبي محمد صلى الله عليه وسلم برسبدا‪ ،‬مقصودث‪:‬‬ ‫سبنث بئندا دلنتيق منجادي رسول اياله أونتوق مثمفورنا أخلاق‬ ‫يغمليا‪ ،‬دان ساتو رواية لائي دوقتو منوني حج ترأخير بليو منئسكن‪،‬‬ ‫بهوا دهاري إين سموا فغرنيأن الله أونتوق سموا أومت‪ ،‬تله‬ ‫سمفورنا‪،‬ممادائي‪ ،‬دان خوكوف بلاك أونتوق دجادي فدومن‬ ‫هيدوف‪ ،‬دان أجران يغدأكوي أوليه الله إياله أئام إسلام‪.‬‬ ‫أوليه كران مشاركة عرب جاهلية ترديري دري‬ ‫مشاركة يغ تيدق تراتور‪ ،‬تيدق برأدب‪ ،‬تيادا أجران‪ ،‬دان أخلاق يغ‬ ‫مليا‪ .‬بئندا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تله مغاتور فرادبن عرب‬ ‫جاهليه إيت سمولا‪ ،‬دغن أتوران يغ بارو‪ ،‬دلغكافي دغن ممبنتوق‬ ‫خارا هيدوف‪ ،‬دان أخلاق يغمليا‪ ،‬سجق دري بئندا برتافق دتانه‬ ‫عرب جاهليه إيت‪ .‬فرأدبن دان أخلاق يغدبيناإيت أداله برادا ددالم‬ ‫أجرانث‪ ،‬أونتوق لبيه مثمفورنا كئياتن سموا إيت‪ ،‬بئندا تله ممباوا‬

‫‪10‬‬ ‫أجران إسلام أونتوق دئونا سبائي فدومن هيدوف‪ ،‬يغ تيادا كسستن‬ ‫سلما‪2‬ث‪ ،‬تمبهن فول بئندا أداله كتورونن عرب بني هاشم دري‬ ‫قبيلة قريش‪ ،‬سبائي سؤرغ رسول فيليهن الله‪ ،‬أونتوق جالين‬ ‫فرهوبوغن كفد أورغ عرب فبيلة يغ لأين‪ ،‬إين برتمبه كمودهن‪،‬‬ ‫دان منمبه فرسفهامن‪ ،‬درفد أورغ يغ بوكن كتورون عرب‪.‬‬ ‫مك خونتوه تولادان رسول يغدأجر كفد أومتث سزمان‬ ‫إيت‪ ،‬سمفي هيغئ سكارغ تيدق أكن برجاي جك تيادا رسول دري‬ ‫ئولوغن مأنسي إيت سنديري‪ ،‬يغ منجادي خونتوه‪،‬ئورو‪ ،‬دان‬ ‫فنولوغ‪ ،‬دالم مغهورايكن وحيو يغدتورونكن الله كفد مأنسي‪ ،‬كران‬ ‫مأنسي بياس تيدق دافت منريما وحيو دري الله ‪.‬‬ ‫(ب) فغهوراي أجران الله‪.‬‬ ‫أجران الله يغ برسيمفول دالم القرآن إيت أونتوق كسناغن‬ ‫دالم ممفلاجريث‪ ،‬تتافي دالم ممفلاجري القرآن إيت‪ ،‬تيدق دافت‬ ‫ممهامي إستيله‪ ،2‬مقصود‪ ،‬توجوان‪ ،‬دان إيسي كندوغن يغترسبوت‬ ‫ددالم القرآن إيت دغن موده‪.‬أوليه إيت فغهوراي أتو فنتفسير القرآن‬ ‫أمت ممرلوكن‪ ،‬أونتوق دفلاجري القرآن دغن لبيه موده دان تراغ‪.‬‬ ‫دزمان فنورونن القرآن نبي محمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫أكن مغهوراي كندوغن القرآن كفد صحابتث سلالو‪ ،‬سبائي أجران‬ ‫دري الله‪ ،‬دان صحابتث برعمل منوروتث‪ .‬أوليه إيت فغهوراي‬ ‫القرآن منجادي كواجيفن بئندا‪ ،‬دالم منتفسير القرآن أونتوق كمودهن‬ ‫دالم برعبادة‪.‬‬ ‫رسول أكن مغهورايكن كهندق القرآن دالم حديثث‪،‬‬ ‫يغدجاديكن سبائي فدومن فغهوراين القرآن‪ ،‬أونتوق ساتو‪ 2‬آية‬ ‫يغدكهندقكي فنجلسن يغ لنجوت‪ ،‬دغن تروسترغ دان موده ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫ك سموا أ جرا ن الله ل بيه موده د ف هامي‪ ،‬جك ر سول‬ ‫برخاكف‪ ،‬دان برعمل تنتغث‪.‬‬ ‫(ت) فثيبر بريتا بأيك دان فمبري فرإيغاتن كفد يغ برإيمان دان يغ‬ ‫مغإغكر‪.‬‬ ‫القرآن يغدتريما أوليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫إيت أدا ساتو كبأيقكن‪ ،‬يإيت سبائي كتاب يغ ممباوا فنراغن‪ ،‬تنتغ‬ ‫بريتا بأيك لائي مغئمبيرا كفد يغ برإيمان‪ ،‬يغ أكن برجومفا كبهائيأن‬ ‫دأخيرة‪،‬منخريتاكن كئمبيرأن دعالم شرئ‪ ،‬يغ ككل أبادي‪ ،‬برسام إيت‬ ‫القرآن منجلسكن فرإيغتن دغن بريتا يغ مناكوتكن‪ ،‬كفد يغ مغإغكر‪،‬‬ ‫أورغ يغ بربوات معصية‪ ،‬يغ تيدق مموهون كمعافن‪ ،‬أكن منيمفا‬ ‫فمبالسن دعالم برزخ دان أخيرة‪ .‬بريتا يغ بأيك أتو يغ بوروق إيت‪،‬‬ ‫دترغ أوليه القرآن سبائي معلومة دري يغ مها فموره‪ .‬دان مها‬ ‫فثايغ‪ ،‬كفد رسولث‪ ،‬أونتوق منرغكن كفد أومتث سفاي برجائ‪،2‬‬ ‫دان ممبرأتي تنتغ فربواتن دلوار باتسن يغدتنتو إيت‪ ،‬أكن دتموي‬ ‫دغن عاقيبة دان مصيبة يغ مننتيث‪.‬‬ ‫(ث) فمبريتا سسام مأنسي‪.‬‬ ‫توجوان داداكن رسول دري كالغن مأنسي سنديري‪،‬‬ ‫أداله أونتوق منمبه سنغ فرهوبوغن دأنتاراث‪ ،‬دغن بهاسث سنديري‬ ‫سفاي منمبه فنريمأن أجران إيت‪ .‬أوليه إيت دزمان دهولو دبغكيتكن‬ ‫رسول دري بربائي قوم‪ ،‬يغ برأصل دري قوم إيت سنديري‪،‬‬ ‫أونتوق مغاجر أجرانث سهيغئ دتريما أجران يغدباوا أوليه رسول‬ ‫إيت‪ ،‬جك رسول دبغكيت دري قوم يغ لأين‪ ،‬يغ بربيذا دغن‬ ‫كوممفولنث‪ ،‬نسخاي أكن منيمبول بربائي مسأله‪ ،‬اومفماث مسأله‬ ‫بهاس‪ ،‬فنريمأن‪ ،‬فننتغن‪ ،‬دان سبائيث‪.‬‬

‫‪12‬‬ ‫أوليه إيت رسول بياسث داتغ كفد سسوات قوم دري قوم‬ ‫إيت سنديري‪ ،‬ملأينكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبغكيت‬ ‫أونتوق سموا قوم دأخير زمان إين سهيغئ هاري قيامة‪.‬‬ ‫(ج) مموهون كريغنن بالسن دأخيرة‪.‬‬ ‫أونتوق أورغ دتيمفا بالسن يغ فديه دأخيرة‪ ،‬مريك تيادا‬ ‫سسياف يغ دافت منولوغث‪ ،‬ملأينكن رحمة دري يغ مها فموره دان‬ ‫مها فثايغ‪ ،‬سهاج له‪ .‬سلأين إيت رسول الله أداله ساتو ئولوغن يغ‬ ‫مندافت كإيذينن دري مها فموره دان مها فثايغ‪ ،‬أونتوق مريغن‬ ‫ببانن يغدتيمفا إيت منوروت كهندق الله‪.‬‬ ‫أونتوق منريما حق ددالم مريغن بالسن يغ فديه إين‪،‬‬ ‫مستي له إي درفد ئولوغن أورغ يغ برإيمان‪ ،‬كفد الله‪ ،‬دان رسولث‪،‬‬ ‫دان برعبادة منوروت أجرانث‪،‬دان دريضائي أوليه يغ مها فموره دان‬ ‫مها فثايغ سهاج‪.‬‬ ‫دليل‪:‬‬ ‫‪ -1‬نبي دان رسول ددالم القرآن‬ ‫\" دان ايتله حجة كامي يغكامي بريكن كفدا إبراهيم ‪.....‬دان‬ ‫كامي تله مغانوئرهكن إسحاق دان يعقوب ‪ .....‬دان كفدا نوح‬ ‫سبلوم ايت‬ ‫( جوئ) تله كامي بري فتنجوق دان كفدا سبهائين دري كتوروننث‬ ‫( نوح )‬ ‫يأيت داود ‪ ,‬سليمان ‪ ,‬ايوب ‪ ,‬يوسف‪ ,‬موسى دان هارون ‪.....‬دان‬ ‫زكريا ‪ ,‬يحي ‪ ,‬عيسى ‪ ,‬الياس ‪ ,‬سمواث ترماسوق اورغ‪ 2‬يغ صالح‬ ‫دان اسماعيل ‪ ,‬اليسع ‪ ,‬يونس دان لوط ماسيغث‪ 2‬كامي لبيهكن‬ ‫درجتث داتس امة ( دماسث)\" الانعام ‪86 – 83 :‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪ -2‬قوم عاد دان رسولث يأيت نبي هود عليه السلام‪.‬‬ ‫\" دان كفدا قوم عاد( كامي اوتوس ) سودارا مريك هود اي بركات‪:‬‬ ‫واهي قومكو سمبهله الله‪ ،‬سكالي‪ 2‬تيدق ادبائيمو‪ ،‬توهن سلأين دي‪،‬‬ ‫كامو هاث مغاداكن ‪ 2‬سهاج‪ \".‬هود ‪50 :‬‬ ‫‪ -3‬قوم ثمود دان رسولث يأيت نبي صالح عليه السلام‪.‬‬ ‫\" دان كفدا ثمود( كامي اوتوس ) سودارا مريك صالح اي بركات‬ ‫‪ :‬واهي قومكو سمبهله الله‪ ،‬سكالي‪ 2‬تيدق ادبائيمو توهن سلأين دي‪،‬‬ ‫دي منخيفتاكن كامو دري بومي ( تانه ) ‪ ،‬دان منجايكن كامو‬ ‫فمأمورث \" هود ‪61 :‬‬ ‫‪ -4‬قوم مدين دان رسولث يأيت نبي شعيب عليه السلام‪.‬‬ ‫\" دان (كامي تله مغوتوسكن) كفدا فندودوق مدين‪ ،‬سودارا مريك‬ ‫شعيب‪ ،‬اي بركات ‪ :‬واهي قومكو سمبهله الله‪ ،‬سكالي‪ 2‬تيدق ادبائيمو‬ ‫توهن سلأين الله‪ \" .‬الاعراف ‪85 :‬‬ ‫‪ -5‬تيف‪ 2‬اومة اد فبيمبيغ اتو رسولث‪.‬‬ ‫\" سسوغئوهث الله تله مميليه ادم‪ ،‬نوح‪،‬كلوارئ إبراهيم‪ ،‬دان‬ ‫كلوارئ عمران‪ ،‬ملبيهي سئل اومة ( دماس مريك ماسيغ‪ 2‬سبائي )‬ ‫ساتو كتورونن‪ ،‬يغ سبهائينث ( كترونن) دري يغلأين‪\".‬‬ ‫ال عمران ‪34- 33 :‬‬ ‫‪ -6‬رسول اداله اورغيغ ممفوثائي كصبران‪.‬‬ ‫\" دان ( ايغتله قيصه ) اسماعيل‪ ،‬إدريس دان ذوالكفل سموا مريك‬ ‫ترماسوق اورغ‪ 2‬يغ صبر\"‪ .‬الانبياء ‪85 :‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪ -7‬نبي محمد صلى الله عليه وسلم اداله رسول الله‬ ‫\" محمد إيت اداله اتوسن الله\"‪ .‬الفتح ‪29 :‬‬ ‫‪ -8‬رسول الله تيدق برخاكف دان بربوات سسوات منوروت‬ ‫كهندقث ملينكن وحي الله‪.‬‬ ‫\" دان تياد له يغداوجفكنث ايت (القرآن) منوروت كماهوان‬ ‫هوانفسـوث‪ ،‬اوخفنث ايت تياد لأين هثاله وحي يغد وحيكن‬ ‫( كفداث )\"‪ .‬النجم ‪4-3 :‬‬ ‫وحي‬ ‫وحي اياله ساتو فمبيسيقكن‪ ،‬فنخريتأن‪ ،‬فغئرقكن هاتي‪،‬‬ ‫فرميمفين‪ ،‬فرتنجوقكن‪ ،‬فرخاكفن‪ ،‬دان فرينتهن اتو اجران‪،‬‬ ‫يغدسمفيكن الله كفدا يغبرثاوا ( يغبرئرق ) اتو تيدق برثاوا ( يغديم‬ ‫)‪ .‬وحي دتورونكن الله سمنجق عالم اين دخسفتاكن اوليهث‪ ،‬اوفماث‬

‫‪15‬‬ ‫اراهن الله ترهادف القلم منجاتت فمبينأن عالم سمستا منوروت قدر‬ ‫تقديرث‪.‬‬ ‫فرعون برميمفي كبنسأن كراجأنث يغدهنتم اوليه سؤرغ بودق‬ ‫كتورونن يهودي يأيت نبي موسى عليه السلام الله براوخف دغن‬ ‫نبي موسى عليه السلام‪ .‬نبي إبراهيم برميمفي ممبوات قربان انقث‬ ‫نبي إسماعيل عليه السلام‪ ،‬جبرائيل منموي دان منخريتا كبغكيتن‬ ‫نبي عيسى عليه السلام كفدا بونداث سيتي مريم عليها السلام دان‬ ‫سبائيث‪.‬‬ ‫وحي كفدا نبي اتو رسول الله اداله ساتو اية اتو كبيخقسنأن‬ ‫يغمنجادي تندا ‪ 2‬كأئوغن مها فموره لائي مها فغاسيهاني‪ ،‬كفدا‬ ‫مخلوقث جوئ سبائي ساتو ككواسأن يغ مها تيغئي لائي مها بسر‬ ‫يغدكرنياكن كفدا فارا نبي‪ ،2‬دان رسولث‪ ،‬ستغه وحي تيدق دبري‬ ‫كفدا مأنسي بياس‪.‬‬ ‫فمبهائين وحي‬ ‫وحي تربهائي كفدا ‪ 2‬فركارا‬ ‫‪ - 1‬وحي خفي ساتو فنخريتأن يغبروفا فرميمفين‪ ،‬مغئرقكن‬ ‫هاتي‪ ،‬دان فتنجوقكن كفدا مأنسي‪ ،‬دان بناتغ‪ .‬سريغكالي نبي دان‬ ‫رسول منريما وحي خفي جوئ‪ ،‬تتافي بريتا دان خارا‪ 2‬فنريمأن‬ ‫وحي ايت بربيذا دغن اف يغدبري كفدا مأنسي بياس‪ ،‬اونتوق‬ ‫مغتهويث‪ .‬فنخريتأن كفدا بناتغ اداله تندا ساتو فرهوبغن‪ ،‬يغمان‬ ‫مأنسي تيدق دافت مغنداليث‪ .‬الله ممبوات فرهوبغن منوروت‬ ‫كهندفث سفرة منخريتاكن كأدأن تنتغ لبه‪ ،‬دان سموت‪ ،‬دان سبائيث‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫القرآن مثبوت تنتغ وحي الله كفدا لبه مقصودث‪:‬‬ ‫\" دان توهنمو موحيكن كفدا لبه ‪ :‬بواتله ســـارغ‪ 2‬دبوكيت‪2‬‬ ‫دفوهن‪ 2‬كايو‪ ،‬دان دتمفت‪ 2‬يغدبوات مأنسـي‪ .‬كمدين مـاكنله‬ ‫دري تيف‪ ( 2‬ماخم )بواهن‪ ،2‬دان تمفوهله جالن توهنمو يغتله‬ ‫دمودهكن ( بائي مو )‪ .‬النجل ‪69 -68 :‬‬ ‫مأنسي ممفوثائي فلواغ جوئ اونتوق منريما وحي خفي‬ ‫منوروت فرموهونن يغدمينتأن دالم بربائي روف‪ ،‬برميمفي يغبأيك‬ ‫اداله ساتو هداية‪ ،‬بربيسيقكن‪ 2‬ددالم هاتي اداله ساتو الهام دري مها‬ ‫فموره لائي فغاسيهاني‪ ،‬تتافي دايغتكن دسقكن شيطان يغمغليروكن‬ ‫دوقت لالي‪.‬‬ ‫‪ -2‬وحي متلو ساتو فمبرين وحي يغ بغكيت‪ ،‬اتو انئره وحي‪،‬‬ ‫داونتوقكن كفدا فارا نبي‪ 2‬دان رسول الله يغترفيليهث سهاج‪ ،‬وحي‬ ‫متلو تيدق دافت تريما اوليه مأنسي بياس‪ ،‬اوليه ايت مأنسي‬ ‫يغبربوهوغ دغن منتأويل ديريث دجاديكن سبائي نبي ايت‪ ،‬اداله‬ ‫تيدق بوليه دفرخيأي‪ ،‬بردوستا سامكالي‪ ،‬تيدق بوليه دئون فاكي‬ ‫سموا يغبرثابت دغنث‪ ،‬كران الله تيدق مغرنياكن وحي متلو كفدا‬ ‫اورغيغ مندعوا ديريث اداله نبي سامكالي‪ ،‬وحي متلو أداله ساتو‪2‬‬ ‫معجزة دكرنياكن الله كفد نبي دان رسولث يغترفيليه‪ ،‬تياد يغ لأين‬ ‫لائي‪ ،‬ترأوتام مأنسي يغ مندعوا ديريث سبائي نبي‪.‬‬ ‫نبي أتو رسول يغ منريما وحيو متلو يغتركنل‪ ،‬إياله كتاب‪ 2‬الله‬ ‫سمفيكن كفد رسولث دغن سخارا لغسوغ‪ ،‬سفرت توراة يغدكرنياكن‬ ‫كفد نبي موسى عليه السلام دان سبائيث‪ ،‬دان يغدكرنياكن ملالوي‬ ‫جبريل‪ ،‬سفرت القرآن‪ ،‬دان سبائيث‪.‬‬ ‫وحيو أونتوق نبي دان رسولث أداله ساتو معجزة تندا كأئوغن‬ ‫يغ مها كواس سبائي رسولث تتافي أونتوق مأنسي أداله سبائي‬ ‫بيسيقكن‪ ،‬دان هداية‪ ،‬دان أونتوق بيناتغ‪ ،‬سبائي فراسأنث سهاج‪.‬‬ ‫كفنتيغن‬ ‫‪:‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪ -1‬أداله ساتو‪ 2‬فرهوبوغن دأنتارا يغمها مليا (المجيد) دغن‬ ‫مخلوقث‪ ،‬يغ منونجوقكن كوجودنث‪ ،‬سفرت أوخفن يغمها فغرنيا‬ ‫دغن نبي موسى عليه السلام‪ ،‬دغن سخارا لغسوغ دان سبائيث‪.‬‬ ‫‪ -2‬أداله ساتو‪ 2‬معجزة يغدكرنياكن أوليه يغمها فغرنيا‬ ‫(الوهاب) كفد نبي‪ 2‬دان رسول فيليهن‪ ،‬يغمان برهالا‪ ،‬شيطان‪ ،‬دان‬ ‫طاغوت تيروان‪ ،‬تيدق برأوفاي أونتوق ممبوات سفرت يغدخيفتا‬ ‫أوليه يغمها قوات (القوي) إيت‪ .‬وحيو القرآن أداله ساتو‪ 2‬تندا‬ ‫معجزة يغمها كوكوه (المتين) يغتربسر سكالي أونتوق أومتث دأخير‬ ‫زمان يغدكرنياكن كفد نبي محمد صلى الله عليه وسلم‪ ،‬أونتوق‬ ‫دسيبركن كفد أومتث‪ .‬القرآن ساغت ممفوثائي كإستيميوأن إيسي‬ ‫كندوغن يغ مغعجأيبكن دان خارا‪ 2‬منريمأن وحيو‪ ،‬يغ برلأينث‬ ‫منوروت كأدأن دان تمفتث‪.‬‬ ‫‪ -3‬أداله ساتو‪ 2‬رحمة دري يغمها فموره (الرحمن) أونتوق‬ ‫همباث‪ ،‬دان أورغ برإيمان دجاديكن سبائي فدومن هيدوف سهارين‪،‬‬ ‫أونتوق مرافت لائي فرهوبوغن دأنتارا يغمها بيجقسان (الحكيم)‬ ‫دغن مخلوقث‪ ،‬سفاي دافت مغواتكن سماغت دالم كإيمانن ترهادف‬ ‫يغمها مليهت ( البصير)‪.‬‬ ‫‪ -4‬أداله ساتو‪ 2‬تندا يغ منونجوقكن كويبوأن يغمها تيغئي‬ ‫(العلي) دالم فنتدبيرانث‪ ،‬بهوا إي سنتياس مليهت‪ ،‬منجائ مخلوقث‬ ‫ت ياد ا د ب يار د غن ت رلا لي‪ ،‬ت تافي د كاسيهي د ا ن ب لس كاسيهن‬ ‫يغبرساغتن كفد أومتث سموا إيت‪.‬‬ ‫كأدأن فنورونن وحيو‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫كأدأن سوقتو وحيو متلو دتورونكن سفرت‪:‬‬ ‫* جبريل عليه السلام داتغ برجومفا نبي محمد صلى الله عليه‬ ‫وسلم دالم بنتوق روف للاكي‪ ،‬مغاجر مريك إيت تنتغ إيمان‪،‬‬ ‫إسلام‪ ،‬دان إحسان‪ ،‬فنريمأن وحيو يغفرتام نبي جونجوغن كيت‪،‬‬ ‫جبريل منظاهير ديريث دالم بنتوق روف يغسام إين جوئ‪.‬‬ ‫* إي برلائو تندا‪ 2‬ملالوي فراسأن‪ ،‬سفرت لونخيغ يغدفالوكن‬ ‫سهيغئ بدان رسول الله تراس برت‪ ،‬كلوار فلوه‪ ،‬والوفون دوقت‬ ‫إيت أودارا ديغين سكاليفون‪ ،‬فرهوبوغن إين تيدق دافت دفهامي‬ ‫أوليه سسياف فون‪ ،‬ملأينكن نبي أتو رسول إيت منخريتاكن تنتغث‪،‬‬ ‫سلفس وحيو دتريما بئندا مغحفظ سموا إيت دان دأجر كفد صحابتث‪،‬‬ ‫أتو منخريتاكن أف يغ برلاكو دان أف وحيو يغدتريما‪.‬‬ ‫* وحيو دتورونكن منوروت كأدأن يغ برلاكو دوقتو إيت‪،‬‬ ‫أونتوق ممبري جوافن أتو هوراين يغسدغ دتموي أوليه رسول‬ ‫إيت‪ ،‬ممكين وحيو دتورونكن سوقت بليو سدغ دودوق‪ ،‬برخاكف‪،‬‬ ‫برجالن‪ ،‬تيدور‪ ،‬دان سبائيث‪ .‬وحيو إيت دافت منجلما دتيف‪ 2‬كأدأن‬ ‫يغدكندقكي الله‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫معجزة كرامة دان سحير‪.‬‬ ‫معجزة إياله كجادين غائب دلوار فيكيران دان دوئأن‬ ‫مأنسي‪ ،‬إي دجاديكن أوليه الله يغمها فركاس دغن ككواسأنث دان‬ ‫قدرةث‪ ،‬كجادين معجزة برلاكو خصوصث كفد نبي دان رسول الله‬ ‫سهاج‪ .‬تيادا برلاكو كأتس مأنسي عامث سديكيت فون‪ .‬معجزة‬ ‫برلاكو أونتوق منجامينكن كسوخين أجران يغدسمفيكن كفد أوتوسنث‬ ‫دان منجامينكن كنبين (نبوة) سسؤرغ رسول إيت يغمندافت كريضأن‬ ‫الله سبائي رسولث إياله مثمفيكن سروان دان عمال عبادة كفد أورغ‬ ‫يغ برإيمان‪ ،‬فمبري فرإيغتن كفد أورغ يغ مغإنكار‪ ،‬بردئيل‪،‬‬ ‫منوروت فرإيداران زمان‪.‬‬ ‫معجزة برلاكو منوروت كأدأن دان كجادين يغ برلاكو‬ ‫دوقتو إيت‪ ،‬أونتوق منجادي جوافن كفد أورغ يغ براني منخابر الله‬ ‫مغها أئوغ‪ ،‬دان رسولث إيت‪.‬‬ ‫كجادين يغ غائب إين ممبوغكركن كفدكيت تنتغ الله يغمها‬ ‫ككل‪ ،‬يغ منونجوقكن كوجودان دان فركارا يغ رسول سدغ منموي‬ ‫إيت‪ ،‬دان مغخبركن بريتا إيت كفد أورغ يغ برإيمان‪ ،‬سفاي منيمبغ‬ ‫برت دان منجادي هارفن دان تغئوغجواب أونتوق ممبسميكن‬ ‫ككوتوران أتو كخمران يغدلومور كفد كبأيقكن‪ ،‬أجران‪ ،‬دان رسول‬ ‫الله سنديري‪ ،‬درفد ئولوغن جاهت‪ ،‬يغ مننتغ أورغ يغ برإيمان‪ ،‬يغ‬ ‫سدغ دتموي رسول فدكتيك إيت‪.‬‬

‫‪20‬‬ ‫أوليه إيت معجزة دعبارت سبائي تومبوقكن يغ فركاس‬ ‫أونتوق منهنخوركن كئلفن يغ مليفوتي عقل فيكيران أورغ يغ‬ ‫مغإنكار‪ ،‬أونتوق تيدق مندعوا‪ ،‬ممبوهوغكن ترلبيه لنجوت لائي‪.‬‬ ‫إي أداله رحمة دري الله يغمها فموره لائي مها فغاسيهاني‪ ،‬كفد‬ ‫رسولث يغ ساغت دهرئائي‪ ،‬أونتوق منمبه كقواتن جسماني دان‬ ‫روحاني رسولث دوقتو يغ ترسمفيت‪.‬‬ ‫فمبهائين معجزة‬ ‫معجزة تربهائي كفد ‪ 2‬فركارا‪:‬‬ ‫‪ -1‬معجزة حسي إياله معجزة يغ دافت دسنتوهكن أوليه‬ ‫فنخر إيندرا سفرت مولوت (بوليه برخاكف)‪ ،‬مات (بوليه مليهت)‪،‬‬ ‫تاغن (بوليه منجامه)‪ ،‬هيدوغ (بوليه منخيوم)‪ ،‬دان تليغا (بوليه‬ ‫مندغر)‪.‬‬ ‫سبائي معجزة يغ ظاهير يغ دافت دليهت دان دسنتوهكن‬ ‫أورغ يغ دافت مننتون كجادين إيت‪ ،‬دافت منخريتاكن أفكه يغبرلاكو‬ ‫دوقتو إيت‪.‬‬ ‫سلأين إيت معجزة جنيس إين جك تيدق مغأمتي دغن‬ ‫تليتي‪ ،‬أكن منيمبولكن ككليروان دأنتارا معجزة حسي‪ ،‬دغن كجادين‬ ‫يغ بياس يغ سريغ برلاكو دكاخ مات أورغ رامي سلوروهث‪ ،‬تتافي‬ ‫جك دتليتي دغن خرمت أوليه أورغ يغ بيجق فنداي‪ ،‬مريك دافت‬ ‫ممبيذاكن دأنتاراث‪ ،‬يغمانكه معجزة دان يغمانكه كجادين يغ بياس‪.‬‬ ‫معجزة جنيس إين كباثقكن الله يغمها أئوغ مغرنياكن كفد‬ ‫رسول دري ئولوغن بني إسرائيل‪ ،‬سفرت نبي موسى عليه السلام‪،‬‬ ‫يغ مندافت معجزة توغكتث يغ دافت برتوكر جادي اولر بسر‪ ،‬منلن‬ ‫أولر يغ تيروان يغ دسحير دري تالي أوليه فمأين سحير فرعون‪،‬‬

‫‪21‬‬ ‫دهدافن مات فرعون يغ دئيل إيت سنديري‪ ،‬دسوات كداي فرتموان‬ ‫أورغ مصر سيلم‪ ،‬سهيغئ مريك مغاكو كسالهن‪ ،‬دان أهلي سحير‬ ‫إيت مغانوت إسلام كمدينث‪.‬‬ ‫كجادين معجزة جنيس إين دافت دتنتون سلالو أوليه‬ ‫فنخر إيندرا يغليم إيت‪ ،‬سبائي معجزة ظاهير يغ تراغ‪ ،‬تيادا لائي‬ ‫ألسن أورغ كافر أونتوق برلاوان لائي‪ ،‬معجزة إين سسواي سكالي‬ ‫أونتوق مأنسي دزمان يغ سرب ككوراغن علمو فغتهوان‪ ،‬كجاهيلن‬ ‫ممبابي بوتا دسلوروه دائرة‪ ،‬مشاركة دسليموتي دغن عقيدة يغ‬ ‫سست‪ ،‬كباطلن دافت دسقسي دسان سيني‪ ،‬دغن سقدر هوراين‬ ‫سهاج تيادا منيمبولكن كإيمانن دكالغن فغإغكر لائي‪ ،‬الله يغ مها‬ ‫قوات مغرنياكن معجزة حسي أونتوق منونجوقكن كقواتنث يغمها‬ ‫لواس إيت‪.‬‬ ‫معجزة حسي عبارة سبائي ساتو تومبوقكن‪ ،‬يغ دافت‬ ‫منيندس فغإنكار دغن ساتو تومبوقكن يغ قوات‪ ،‬تيادا فلواغ أونتوق‬ ‫برلاوان لائي‪.‬‬ ‫‪ -2‬معجزة عقلي إياله معجزة يغ دافت دسنتوه أتو‬ ‫دخافيكن دغن عقل‪ ،‬علمو فغتهوان‪ ،‬دان تنائ فيكيرانث سهاج‪.‬‬ ‫أونتوق مغناليث‪ ،‬جك تيادا دغن تنائ ترسبوت‪ ،‬سوكر أونتوق‬ ‫مغرتي معجزة إين دغن تروسترغ‪ .‬معجزة عقلي أداله معجزة يغ‬ ‫تيادا روفاوان‪ ،‬أورغ يغ ممفوثائي عقل فيكيران سهاج له يغ أكن‬ ‫دافت مغخف كلذاتن‪ ،‬كمانيسن يغ برادا دمعجزة إين سلما مان‬ ‫يغدكهندقكي‪ ،‬رسول يغ منريما معجزة إين إياله نبي محمد صلى‬ ‫الله عليه وسلم‪ ،‬تتافي دأنتاراث أدا جوئ بئندا منريما معجزة حسي‪،‬‬ ‫بئندا أداله سؤرغ نبي يغ منريما معجزة كدوا‪ 2‬جنيس يغترسبوت‬ ‫إيت‪.‬‬

‫‪22‬‬ ‫معجزة عقلي يغد تريم دري الله يغمها بيجقسان‪ ،‬اياله‬ ‫القرآن كتاب الله‪ ،‬يغ اخير سكالي دكرنياكن كفدا اومة داخير زمن‬ ‫اين‪.‬‬ ‫القرآن كتاب الله يغدافت دسنتوه دغن فنخرإندرا يغليم اتو بوليه‬ ‫دتليتي اوليه مات‪ ،‬دسنتوه دغن تاغن‪ ،‬سفرة جوئ دغن معجزة‬ ‫حسي‪ ،‬تتافي يغ منجادي معجزة عقلي‪ ،‬اياله كندوغن يغبراد‬ ‫ددالمث‪ ،‬يغترماسوق دغن كندوغن علم فغتهوان‪ ،‬دان كجادين‪2‬‬ ‫يغدسبوت القرآن‪ ،‬سموا ايت اداله فغتهوان دلوار فيكيران دان علم‬ ‫فغتهوان رسول سنديري‪ .‬اي تيدق مغتهوي ملينكن داذن اوليه الله‬ ‫جوا‪ .‬سموا اين اداله ساتو صيفة \" الأمي \" بائي رسول اونتوق‬ ‫مرغكا القرآن دغن سنديريث‪ ،‬سبائيمان القرآن خيفتأن الله‪ ،‬جوئ‬ ‫منجادي دليل منجوقكن كبنران دان كعجأيبن ايت اداله ككواسأن‬ ‫يغمها بركواس سهاج يغممبوات فركارا اين‪ ،‬بوكن دبوات‪ 2‬اوليه‬ ‫رسولث‪.‬‬ ‫نبي محمد صلى الله عليه وسلم سبائي نبي يغتيدق فندي‬ ‫منوليس‪ ،‬دان ممباخ‪ ،‬دبري ئلرانث دغن \" الأمي \"‪ ،‬تتافي بليو‬ ‫ممفوثائي داي فغتهوان دان فغإيغاتن يغامة تيغئي‪ ،‬دافة مغحفظ‬ ‫القرآن يغد تريم دغن تفت‪ ،‬تياد ككوراغن‪ .‬بليو تيدق برخاكف‪،‬‬ ‫بربوات اف‪ 2‬منوروت كايغيننث‪ ،‬ملينكن اف يغد فرينته الله‪ ،‬صيفة‬ ‫الأمي ددالم بدانث منجادي ساتو كخليقكن برتنتغ دغن كبنران دان‬ ‫جواتن كنبين بائي بليو سبائي رسول الله‪ ،‬يغ مستي ممفوثائي درجة‬ ‫علم فغتهوان دالم ممباخ دان منوليس‪ ،‬اونتوق دتنجوق اجر كفدا‬ ‫اومتث‪ ،‬تتافي يغسبنرث بليو تيدق فندي ممباخ دان منوليس لغسوغ‪.‬‬ ‫صيفة الأمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫الأمي سبائي معجزة يغ امة عجأيب‪ ،‬يغترجادي كفدا بكندا‪ .‬دكرنيا‬ ‫اوليه الله ساتو تندا يغ استيميوا بائيث‪ ،‬جك ترجادي داورغ بياس‬ ‫دفنداغ سبائي تندا‪ 2‬يغلمه‪ ،‬تتافي جك براد دسسؤرغ نبي اداله امت‬

‫‪23‬‬ ‫فليق سكالي‪ ،‬كران امة دكاسيهي الله‪ .‬كأدأن يغبرلاكو اين منجادي‬ ‫ساتو جوافن كفدا اورغيغ منفتنه بئندا‪ ،‬دان ائام يغدباوا اوليهث‪،‬‬ ‫سماس بئندا ماسيه هيدوف هيغئ سكارغ اين‪ ،‬بهوا بئندا تله منخيفتا‬ ‫ائام يغبهارو‪ ،‬اونتوق دئنتي ائام كونو فئاغن قوم عرب جاهلية‪ ،‬يغ‬ ‫مموجا فاتوغ برهالا‪ ،‬دان عالم سكيتر‪ ،‬افبيل بئندا اداله سؤرغ يغ‬ ‫تيدق فنداي ممباخ‪ ،‬دان منوليس‪ ،‬بائيمانكه بئندا مغواسأي منخيفتا‬ ‫القرآن يغ ائوغ ايت؟‪.‬‬ ‫اينله كعجأيبن الأمي يغبراد دنبي محمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫اونتوق دفيكير‪ ،‬دان منليتي‪ ،‬دغن بأيك بائي اورغيغ برعقل‪.‬‬ ‫‪ ‬فراستيوا بولن تربله دوا‪:‬‬ ‫فراستيوا بولن تربله جادي دوا بهائين سفرة بواه تيموغ‬ ‫يغدبله دوا اين‪ ،‬اداله ساتو معجزة نبي محمد صلى الله عليه وسلم‪،‬‬ ‫يغدتنجوق دغن اذن الله‪ ،‬بائيمان يغدموهن بئندا‪ ،‬كران قوم مشرك‬ ‫ممينتأبئندا ممفرتنجوق كعجأيبن دغن ممبله بولن كفدا دوا بهائين‪،‬‬ ‫اونتوق منجادي دليل كسوخين اجران يغدباوا اوليه بئندا ايت بنر‪،‬‬ ‫بوكن اجران يغدريكا‪ 2‬اوليه بئندا‪ .‬الله مغرنيا كاستيميوأن اين دغن‬ ‫ممبله بولن سهيغئ دافت دليهت اوليه اورغ رامي‪ ،‬دبربائي تمفت‬ ‫دان دأيرة فدا سوات مالم يغبولن سدغ فرنام‪.‬‬ ‫و ا ل و ب ئيتو ف ون ق وم م شرك م اسيه ب رد ئ يل‪ ،‬ت يدق‬ ‫ممفرخيأي فراستيوا ايت‪ ،‬سرة منفتنة بئندا برمأين سحير‪ .‬اوليهئت‬ ‫ددالم سورة القمر تله ميبوت تنتغ فراستيوا اين‪ ،‬دان بالا فتاك يغاكن‬ ‫دتيمفا ئولوغن يغ منفتنة بئندا‪ ،‬فدا كالي اين يغساغة دهشة دان‬ ‫مناكوتكن‪.‬‬ ‫فرمان الله مقصودث‪:‬‬ ‫\" تله دكت (داتغث) سـاعت ايت دان تله تربله بولن دان‬ ‫جــك مريـك (اورغ‪ 2‬مشركين) مليـهت سـســوات تندا‬

‫‪24‬‬ ‫(معجزة) مريك برفاليغ دان بركات ‪( :‬اين اداله) سيحير‬ ‫يغتروس منروس\"‪ .‬القمر ‪1-2 :‬‬ ‫رواية حديث برثابت حال اين‪:‬‬ ‫* بركات انس \" فندودق مكة مموهن نبي منجوقكن معجزة ( سفاي‬ ‫دليهت اورغ ) مك بولن تربله منجادي دوا بهائين سمفي ‪ 2‬كالي\"‪.‬‬ ‫رواية احمد دان مسلم‬ ‫* بركات ابن عباس \" بولن تربله منجادي دوابهائين دزمن نبي‬ ‫محمد صلى الله عليه وسلم\"‪ .‬رواية بخاري دان مسلم‬ ‫* بركات عبدالله \" سسوغئوهث اكو ليهت بوكيت دانتارا بولن‬ ‫يغتربله منجادي دوا بهائين‪ ،‬وقت ايت بولن تربله منجادي دوا‬ ‫بهائين\"‪ .‬رواية ابن جري‬ ‫* بركات ابن مسعود \" بولن تربله منجادي دوا بهائين دزمن‬ ‫نبي محمد صلى الله عليه وسلم‪ ،‬سبلهث اد بوكيت منديديقث‪ ،‬دان‬ ‫سبلهث لائي كليهاتن داتس بوكيت‪ ،‬نبي محمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫برسبدا \"ياالله (كامو سموا) ليهتله\"‪.‬‬ ‫* بركات مجاهد ‪ :‬بولن تربله منجادي دوابهائين دزمن نبي‬ ‫محمد صلى الله عليه وسلم‪ ،‬بئندا برسبدا \"ليهتله واهي ابوبكر\"‪.‬‬ ‫اورغ مشرك بركات \"محمد برمأين سيحير ممبله بولن\"‪ .‬رواية ابن‬ ‫كثير‬ ‫القرآن ميبوت تنتغ بالسن كفدا اورغ مشرك مقصودث‪:‬‬

‫‪25‬‬ ‫\" سمبيل م نوندو ق كن ف ندا غ ن‪ 2‬م ريك‪ ،‬ك لوا ر دري‬ ‫قـــبوران‬ ‫سأكن‪ 2‬مريك بلالغ يغبرتربغن‪ ،‬مريك داتغ دغن خفة كفدا‬ ‫فثرو ايت‪ ،‬اورغ‪ 2‬كافر بركات‪ :‬اين ادالـه هــاري يغبرة\"‪.‬‬ ‫القمر ‪7-8 :‬‬ ‫معجزة بربنتوق الأمي اين سبائي دليل منجوقكن بهوا‪:‬‬ ‫* كنبين (نب ُّوة) دجامينكن اوليه الله‪ ،‬بوكن نبي تيروان‪،‬‬ ‫اتو نبي يغ مندعوا ديريث اداله نبي‪ ،‬سموا نبي جنيس اين اداله‬ ‫فمبوهوغ‪ .‬تيدق بوليه دفرخيأي‪ ،‬كران علم فغتهوان يغمغاجركفدا‬ ‫عقيدة‪ ،‬اونتوق اورغيغ مغاغكر الله دان رسول دزمن ايت‪ ،‬كمبالي‬ ‫برخيا كجالن الله دان رسول‪ ،‬ممغئيل مريك اونتوق منيغئل كأدأن‬ ‫يغ تركبلاكغن زمان جاهلية‪ ،‬تياد ترتيب دالم مشاركة‪ ،‬هيدوفث‬ ‫سنتياس برئادوه‪ ،‬برفرغ‪ ،‬مينوم مينومن يغمابوق‪ ،‬دان فمبونهن‪،‬‬ ‫برلاكو دسلوروه دأيره‪ ،‬دان سبائيث‪ .‬سفاي قوم جاهلية كمبالي‬ ‫كجالن يغسبنر منوروت يغداجراوليه القرآن‪ ،‬بوكن فركارا يغموده‬ ‫دلاكوكن‪ .‬كران نبي سنديري تيدق تاهو ممباخ دان منوليس‪ ،‬اونتوق‬ ‫منخاري علم فغتهوان‪ ،‬بائيمانكه بئندا اكن منخيفتا اجران ايت‪،‬‬ ‫سدغكن بئندا تيدق ممفوثائي فغتهوان تنتغ ممباخ دان منوليس‪ ،‬تيدق‬ ‫لأين تيدق بوكن‪ ،‬سموا ايت دجاديكن سبائي معجزة درفدا الله‬ ‫سهاج‪ ،‬دان جك دليهت كفدا كندوغن القرآن‪ ،‬دان فراستيوا‪2‬‬ ‫يغترسبوت ددالمث‪ ،‬دان حديث‪ ،‬بئندا سنديري ترغ سكالي تيدق‬ ‫ممفوثائي كممفوان‪ ،‬اونتوق بربوات دمكين‪ ،‬ملينكن قدرة الله جوا‪،‬‬ ‫اوليهئيت علم فغتهوان‪ ،‬دان فراستيوا يغترخاتت ددالم القرآن‪ ،‬اداله‬ ‫معجزة‪ ،‬علم فغتهوان يغدافت ممفلاجري دري القرآن سعمور‬ ‫هيدوف‪ ،‬تركندوغ دسموا بيداغ فغتهوان يغبرفأيده‪ ،‬سبائي فدومن‬ ‫هيدوف‪ ،‬يغ اكن ممباوا كجيأن دعالم خيفتأن الله اين‪ ،‬فراستيوا ‪2‬‬ ‫يغدسبوت القرآن دري زمن دهولو‪ ،‬سكارغ‪ ،‬دان اكنداتغ ايت‪،‬‬

‫‪26‬‬ ‫سموا اداله بنر‪ ،‬يغدافت دتليتي دغن عقل‪ ،‬دان علم فغتهوان مأنسي‬ ‫دزمن يغماجواين‪.‬‬ ‫كندوغن القرآن سبائي معجزة بوله ليهت دري سئي‪:‬‬ ‫* علم فغتهوان ‪ :‬سأينس علم يغتردافت اياله‪:‬‬ ‫تانه‪.‬‬ ‫* فمبنتوقكن دائيغ داره تولغ دان لمق ددالم رحيم ايبو‪.‬‬ ‫* كجادين تومبوهن بناتغ اودارا اير اوان اغين‬ ‫* بغكيت روح سهيغئ ممبنتوق جادي مأنسي‪.‬‬ ‫* فمليهرأن بايي سهيغئ برجراي فرسوسوان‪.‬‬ ‫* فراستيوا ‪ :‬سجاره علم يغتر دافت اياله‪.‬‬ ‫* مأنسي دزمن فرب يغبرثابت دغن‪.‬‬ ‫* كتورونن‪.‬‬ ‫* تمفت تيغئل‪.‬‬ ‫* كماجوان‪.‬‬ ‫* كبوديأن‪.‬‬ ‫* كهنخوران كراجأن كونو‪.‬‬ ‫* قوم عرب يغدسبوت ترديري درفدا‪:‬‬ ‫* قوم عاد‪.‬‬ ‫* قوم ثمود‪.‬‬ ‫* اسيريان‪.‬‬ ‫* سوميربان‪.‬‬ ‫* بابيليون‪.‬‬ ‫* فاريسي‪.‬‬ ‫* روم‪.‬‬ ‫* مصرفرب‪.‬‬

‫‪27‬‬ ‫* علم فلق ترديري درفدا‪:‬‬ ‫* فنخيفتأن عالم جراوالا‪ ،‬دفغئيل سكارغ اياله تيوري‬ ‫بيق‬ ‫بيغك‪.‬‬ ‫* فرايداران بولن‪ ،‬بينتغ‪ ،‬ماتهاري‪.‬‬ ‫* فرايداران سيغ دان مالم‪.‬‬ ‫* كجادين بينتغ‪.2‬‬ ‫* عمر عالم‪.‬‬ ‫علم فغتهوان يغترسبوت داتس ايت داتغ درفدا الله‪،‬‬ ‫دفغئيل معجزة عقلي‪ ،‬اونتوق اورغيغ برعقل مميكير‪ ،‬دان منخاري‬ ‫كبنران درفداث‪ .‬القرآن جوئ ممبري خبر بأيك‪ ،‬دان فرايغاتن كفدا‬ ‫مأنسي‪ ،‬سفاي سنتياس برجائ‪ 2‬منوغئوفمبالسن بأيك دان بوروق‪،‬‬ ‫يغ اكنداتغ‪ .‬القرآن منجامينكن هيدوف يغ بهئيا ددنيا دان اخيرة‪.‬‬ ‫* القرآن مغئمركن‪ ،‬سفاي بربوات يغدسوره سفرة‪:‬‬ ‫* برصلاة‪.‬‬ ‫* برفواس‪.‬‬ ‫* مغلواركن زكاة‪.‬‬ ‫القرآن ملارغكن سفاي منيغئل يغدلارغ سفرة‪:‬‬ ‫* بربوهوغ‪.‬‬ ‫* برفتنة‪.‬‬ ‫* برمنافق‪.‬‬ ‫* برياموغ‪.‬‬ ‫* برمينوم ارق‪.‬‬ ‫* برئادوهن‪.‬‬ ‫* برخيانة هرت بندا يغبوكن حقث دان فمبونهن‪.‬‬

‫‪28‬‬ ‫فغتهوان يغلوار بياس دري خيفتأن الله اين‪ ،‬براد دلوار فميكيران‬ ‫مأنسي‪ ،‬اونتوق ممبوات دغن بنر‪ ،‬مليفوتي سموا بيداغ‪ ،‬منخاكوفي‬ ‫سموا عالم يغلفس‪ ،‬يغسدغ اد‪ ،‬دان عالم يغاكن داتغ‪.‬‬ ‫اينله معجزة عقلي‪ ،‬اونتوق دفيكير اوليه اورغيغ‬ ‫برفيكير‪ ،‬يغدكرنيا الله‪ ،‬معجزة يغ مندالمي اين‪ ،‬سسواي دغن كأدأن‬ ‫سجق زمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم‪ ،‬يغمان كئياتن علم‬ ‫فغتهوان دمولاكن دغن لبيه لواس‪ ،‬اونتوق مغنل الله دان رسولث‪،‬‬ ‫سلفس هيدوف مريكئيت براد دباوه كئلفن دزمن جاهلية برابد‪ 2‬لامث‪.‬‬ ‫كرامة‬ ‫‪ :‬كرامة اياله كجادين غائب يغبرلاكوكفدا ولي الله‪ ،‬اورغيغ‬ ‫برفغتهوان‪ ،‬برتقوى‪ ،‬دالم عبادة منوروت اجران الله‪ ،‬دان‬ ‫رسولث‪،‬دغن بنر دان برسوغئوه‪ .2‬كجادين اين جوئ دلوار دوئأن‬ ‫مأنسي‪ ،‬سفرة جوئ معجزة‪ ،‬تتافي درجة كتيغئين دان كلبيهن تيدق‬ ‫سام‪ ،‬بربيذا سام سكالي‪ .‬اورغيغ منجادي ولي الله تيدق ممفركنل‬ ‫ديري مريك‪ ،‬كران صيفة كمالوان‪ ،‬كضعيفن سبائي همب الله‪ ،‬دان‬ ‫كتاكوتن اونتوق ممبسركن ديري‪ ،‬دان كأئوغن الله‪ ،‬تيدق مثسواي‬ ‫دغنث‪ ،‬ممكن ممباوا كفدا جالن كمشريكتن‪ .‬اوليهئيت مريك منديم‬ ‫ديري‪ ،‬دان برتقوى كفدا الله سمات‪ .‬سفرة كرامة يغبرلاكو كفدا شيخ‬ ‫داود الفطاني‪ ،‬علماء بسر كتورونن فتاني‪ ،‬يغهيدوف داخير زمن‬ ‫تونبوري برسمبوغ ئاول زمن رتنأكوسين‪ .‬افبيل سمفي موسيم‬ ‫مغوتيف بواه دورين دفتاني‪ ،‬اد اورغيغ مغتاكن بليو فرنه دليهت‬ ‫اورغ‪ ،‬بهوا بليو سداغ مماكن دورين برسام‪ 2‬اورغ كمفوغ دفتاني‪،‬‬ ‫سدغكن سعمر هيدوف بليو‪ ،‬برمستوطين دمكه مغاجر كتاب دمسجد‬ ‫مكة‪ ،‬بليو بياس كمبالي كتانه ايرث سبايق ‪ 3‬كالي‪،‬دوا كالي دالم‬ ‫تيكا ايت‪ ،‬بليو تيدق سمفت سمفي كفتاني‪ ،‬كران كراجأن فتاني تله‬

‫‪29‬‬ ‫دجاتوه اوليه اورغ سيام‪ ،‬ترلبه دهولو‪ .‬دان يغساتو لائي اياله‬ ‫تؤكنالي‪ ،‬علماء بسر نكري كلنتن‪ ،‬دكاتكن كرامة بليو اياله دعاء‬ ‫يغداجر ايت امة بركة سكالي‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫سموا فركارا عجأيب اين اداله سبائي فرايغاتن‪ ،‬بوكن‬ ‫اونتوق دئون سبائي بارغ فوجأن يغدلارغ الله‪.‬‬ ‫سيحي‬ ‫ر‪ :‬سيحير اياله ساتو فرتنجوقكن يغد اد‪2‬كن دالم فرمأينن‪ ،‬دغن‬ ‫اد خارا‪ 2‬برمأين‪ ،‬اتورانث‪ ،‬الة اونتوق برمأين‪ ،‬دان اورغيغ‬ ‫برمأين سيحير‪ ،‬يغ ممفوثائي فغالمن سيحير يغ مندالمي‪ ،‬سيحير‬ ‫إياله فرمأينن يغبرلاكو سكليف مات خفتث يغدلاكوكن اوليه اهلي‬ ‫سيحير يغبركماهيران‪ ،‬اداله ساتو فرتنجوقكن يغ منيفو فننتونث‪،‬‬ ‫بوكن معجزة‪ ،‬اتوكرامة‪ ،‬سموا اورغ دافت ممفلاجري علم اين‪.‬‬ ‫اسلام ملارغ سيحير‪ ،‬كران سيحير اداله ئودأن‪ ،‬دان تيفوان دري‬ ‫شيطان‪ ،‬القرآن مثبوت تنتغ سيحير مقصودث‪:‬‬ ‫\" دان مريك مغيكوتي اف يغدباخكن اوليه شيطان‪ ،‬فدا‬ ‫ماس كراجأن سليمان (دان مريك مغتاكن بهوا سليمان ايت‬ ‫مغرجاكن سيحير)‪ ،‬هاث شيطان‪ 2‬ايتله يغكافر (مغرجاكن سيحير)‪.‬‬ ‫مريك مغاجركن سيحير كفدا مأنسي‪ ،‬دان اف يغدتورونكن كفدا دوا‬ ‫اورغ ملائكة دنئري بابل‪ ،‬يأيت هاروت دان ماروت‪ ،‬سدغ كدواث‬ ‫تيدق مغاجركن (سسوات)‪ ،‬كفدا سسؤرغ فون سبلوم مغتاكن‪\" :‬‬ ‫سسوغئوهث كامي هاث خوبأن (بائيمو) سبب ايت جاغنله كامو‬ ‫كافر\"‪ .‬مك مريك ممفلاجري دري كدوا ملائكة ايت اف يغ دغن‬ ‫سيحير ايت‪ ،‬مريك دافت منخرايكن انتارا سؤرغ (سوامي) دغن‬ ‫استريث‪ ،‬دان مريكئيت (اهلي سيحير) تيدق ممبري مضرة دغن‬ ‫سيحيرث كفدا سسؤرغ فون كخوالي دغن اذن الله‪ ،‬دان مريك‬

‫‪30‬‬ ‫ممفلاجري سسوات ممبري مضرة كفداث‪ ،‬دان تيدق ممبري منفعة\"‪.‬‬ ‫البقرة ‪102 :‬‬ ‫سيحير علم فنيفوان ترخاتت دالم القرآن فدا زمن نبي‬ ‫سليمان عليه السلام‪.‬‬ ‫فربيذأن دانتارا معجزة كرامة دان سيحير‪:‬‬ ‫‪ ‬معجزة ‪ :‬كجادين غائب دان عجائب يغدجادي اوليه الله‬ ‫اونتوق رسولث سهاج سبائي تندا‪:2‬‬ ‫* كنبين (نب ُّوة) سسؤرغ رسول يغدفيليه الله‪.‬‬ ‫* كسوخين اجران الله دان كأئوغنث‪.‬‬ ‫* جوافن كفدا اورغيغ اغكر اجران الله‪.‬‬ ‫‪ ‬كرامة ‪ :‬كجادين غائب يغد جادي اوليه الله اونتوق ولي الله‬ ‫سهاج سبائي تندا‪:‬‬ ‫* كايمانن يغقوات ولي الله ايت‪ ،‬برتمبه تئوه لائي‬ ‫ايمانث‪ ،‬بوكن اونتوق مننجوقكن‪ ،2‬كجادين كرامة سروف دغن‬ ‫معجزة‪ ،‬تتافي بربيذا كبسران دان كلبيهنث‪.‬‬ ‫‪ ‬سيحير‪ :‬كجادين غائب ملالوي فغاجين‪ ،‬الة‪ ،2‬ماس‪ ،‬دان‬ ‫خارا‪ ،2‬دالم فرتنجوقكن‪ ،‬يغ منخليقكن فنونتون‪ ،‬اي اداله ساتو علم‬ ‫فرمأينن‪ ،‬دالم مثحير سسوات‪ ،‬دغن خارا تيفوداي‪ ،‬دان بركهندق‬ ‫كفدا حاصيل بنتوان دالم فرتنجوقكن ايت‪ ،‬علم سيحير دحرام دالم‬ ‫اسلام‪ ،‬اونتوق ممفلاجري دان فرخيأي تنتغث‪ ،‬كران اي اداله ساتو‬ ‫جالن منوجو كمشريكتن‪ ،‬يغدبالس دغن برة داخيرة‪ .‬سيحير برفونخا‬ ‫دري تيفو داي شيطان‪ ،‬مغتهوان ابليس يغترباوه سكالي درجتث‪،‬‬ ‫تيدق دافت دينديغ لغسوغ دغن معجزة دان كرامة‪.‬‬

31


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook