Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือแนะนำการใช้บริการ

คู่มือแนะนำการใช้บริการ

Published by MuchCha XPoom, 2016-06-29 22:49:59

Description: คู่มือแนะนำการใช้บริการ

Search

Read the Text Version

1


2


3การแจง้ เตือนผู้ใช้บรกิ ารผา่ นไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนกิ ส์ บริการแจ้งเตอื นผใู้ ช้บรกิ ารผา่ นไปรษณยี ์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เพือ่ อานวยความสะดวกในการรับข่าวสารของสานักหอสมดุ อาทิ1. การแจ้งเตอื นล่วงหน้าก่อนครบกาหนดสง่ ทรพั ยากร2. การแจง้ เตอื นให้มารบั หนังสอื จอง3. การแจ้งเตอื นเม่อื หนังสอื เกนิ กาหนดสง่4. การแจง้ เตอื นเมื่อมคี า่ ปรบั คงคา้ ง เป็นต้น การแจ้งเตอื นลว่ งหนา้ ก่อนครบกาหนดส่งทรัพยากร โดยจะแจง้ เตอื นลว่ งหน้า 3 วันนบั วนั ท่ไี ด้รับจดหมายเตอื นทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Courtesy Notice via e-mail) เพ่อืแจ้งเตอื นให้สมาชิกห้องสมุดไมเ่ สยี ค่าปรับมากเกนิ ไป ทงั้ น้ที า่ นจะตอ้ งแจง้ e-mail address *(ใชง้ านได้ดีกบั NU Mail) ใหก้ บั ทางสานักหอสมดุ หรอื สมาชกิ สามารถเพ่ิมเติม/แกไ้ ข e-mailaddress ตลอดจนข้อมลู ส่วนตัวผา่ นระบบหอ้ งสมุดอตั โนมัติทางเวบ็ ไซตส์ านกั หอสมุดด้วยตนเองเพ่ือขอรับบรกิ ารดังกลา่ ว โดยวธิ ีการดงั น้ี1. เขา้ โฮมเพจสานกั หอสมดุ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร ที่ http://www.lib.nu.ac.th/ 22. คลกิ เข้าท่ที างเลอื ก Library search (Web OPAC) จะอยู่ภายใต้หวั Online Service ทางด้านซา้ ยมอื1


43. เลือก “View Patron Information/Renew”4. พมิ พช์ ่อื -นามสกลุ และใสร่ หสั บารโ์ คด้ บนบัตรสมาชกิ ห้องสมดุ /บัตรประจาตวั นสิ ติ14 หลัก เช่น 21001xxxxxxxxx5. คลิกทปี่ มุ่ “Submit”6. หนา้ จอจะปรากฏระเบยี นการยมื ของผู้ใชบ้ รกิ าร 3 4 57. คลิก”Modify Personal Info.” 6 7 เพือ่ เพมิ่ เตมิ /แก้ไขข้อมลู ส่วนตัว 8. จะมหี น้าต่างเพ่ิมข้ึนมา ใหผ้ ้ใู ช้บริการใสข่ ้อมลู ของตนเอง ADDRESS ท่ีอยู่ปจั จุบนั TELEPHONE เบอรโ์ ทรศพั ท์ทตี่ ดิ ตอ่ ได้ 8 E-MAIL ADDR E-MAIL ผ้ใู ช้บรกิ าร (e-mail ต้องเป็นของมหาวิทยาลยั นเรศวรเท่าน้ัน)9 * E-MAIL : สำคญั มำก ถ้ำใส่ไมถ่ ูกต้องจะพลำดกำรตดิ ต่อทันที 9. เมือ่ กรอกข้อมลู เสร็จแลว้ คลกิ “Submit” 10 10. แสดงหน้าต่างขึ้นมาใหม่ แจ้งว่า ข้อมูลได้ถูกปรับปรงุ เรียบร้อยแลว้ จากน้ันกค็ ลิก “Close Window” เปน็ อันเสร็จสมบูรณ์บริกำรแจง้ เตือนทำง e-mail เป็นเพียงบริกำรเสริมเท่ำนั้น ผูใ้ ชบ้ รกิ ำรควรตรวจสอบรำยกำรยมื อยำ่ งสมำเสมอ ด้วยตนเองผำ่ นเวบ็ ไซตส์ ำนักหอสมุด หรอื สอบถำมทเี คำน์เตอรบ์ ริกำร เพอื ปอ้ งกนั ไมใ่ หร้ ำยกำรยมื เกินกำหนด ซึงจะมคี ่ำปรับเกิดขึ้นตำมมำ


5 การยืมต่อดว้ ยตนเอง (Renew Online) เปน็ การยืมต่อทรพั ยากรสารสนเทศ ก่อนวนั กำหนดส่งคืน 3 วนั (นับรวมวนั กำหนดสง่ )ผ่านเครือข่ายระบบห้องสมดุ อตั โนมัติทางเวบ็ ไซต์ของสานกั หอสมุด มหาวิทยาลยั นเรศวร(http://www.lib.nu.ac.th) โดยผ้ใู ช้บรกิ ารไม่ตอ้ งนาหนังสอื /สือ่ โสตทศั นวสั ดมุ ายมื ต่อที่หอ้ งสมดุ ซึ่งผ้ใู ช้บรกิ ารสามารถ (Renew) ด้วยตนเองผา่ นเครอื ข่าย ได้เพียง 2 ครั้ง หลงั จากน้ันจะต้องนาหนังสือ/สื่อโสตทัศนวัสดุมาคนื ท่หี ้องสมุดขน้ั ตอนการยืมต่อด้วยตนเอง1. พมิ พ์ URL: http://www.lib.nu.ac.th ในชอ่ ง Address2. พิมพ์ช่อื -สกลุ (ไมต่ ้องมีคานาหน้า) ในช่อง “Your Name” และเลขบาร์โคด้ สมาชกิหอ้ งสมดุ 14 หลกั เชน่ 21001xxxxxxxxx ในช่อง “Barcode” คลกิ OKปรากฏรายการทีย่ มื ออก พร้อมรายละเอยี ด ได้แก่ ช่อื เรื่อง บารโ์ ค้ด สถานภาพ (กาหนดส่ง)และเลขหมู่


63. คลกิ  หน้ารายการท่ีต้องการยืมต่อ4. คลิก “RENEW SELECTED”5. ยนื ยันการยืมต่อ กด Yesเมอื่ ทาการยมื ตอ่ แล้ว (Renew) ระบบจะแจง้ ผลการยมื ตอ่ โดยกาหนดสง่ ใหม่ตามปรากฏRENEWED Now due (mm-dd-yy) และจานวนครั้งในการยืมตอ่(Renewed time)* รปู แบบวันที่ เดอื น-วนั -ปี ค.ศ.


7 การจองออนไลน์ (Request Online) บรกิ ารจองออนไลนเ์ ปน็ บริการสาหรับจองทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยตนเองผา่ น WebOPAC โดยมขี อ้ กาหนดในการใช้บริการ ดงั น้ี1. ทรพั ยากรสารสนเทศนน้ั ๆ จะตอ้ งมีผ้ใู ชบ้ ริการทา่ นอื่นยมื ออกไปจากระบบ โดยสังเกตจาก Status (DUE 10-08-13 หมายถงึ กาหนดส่ง เดอื น-วนั ท่ี-ปีค.ศ.) จากผลการสบื ค้น2. ระเบยี นผใู้ ช้ตอ้ งไมม่ คี า่ ปรบั คา้ งในระบบ หากต้องการจองจะต้องชาระค่าปรับใหเ้ รียบรอ้ ยกอ่ น3. ระเบียบผูใ้ ช้ต้องไมม่ หี นงั สอื เกนิ กาหนดสง่ (Overdue) คา้ งในระบบ4. ระเบยี บผใู้ ชต้ ้องไม่หมดอายสุ มาชิก5. สามารถทารายการจองได้ตามสทิ ธกิ ารยมื ของผใู้ ช้แตล่ ะประเภทวธิ ีจอง.....1. เข้าไปที่ http://library.nu.ac.th2. สบื ค้นทรพั ยากรสารสนเทศทต่ี อ้ งการ3. พบว่าหนงั สอื ถูกยืมไปแล้ว สังเกตท่ี STATUS4. กดป่มุ เพ่ือทาการจองทรพั ยากรสารสนเทศ ทต่ี ้องการ,,, ผ่าน WebOPAC เมนูจอง STATUS – สถานะจะปรากฏเม่อื หนงั สอื มผี ูถ้ ูกยมื ไปแล้ว DUE -10-18-13 กาหนดสง่ เดอื น-วันที่-ปี ค.ศ.


85. ใสร่ ายละเอยี ด ชือ่ -นามสกุลและ รหสั บาร์โค้ดบนบัตรสมาชกิห้องสมดุ (14 หลัก ทีข่ น้ึ ตน้ ด้วย21001xxxxxxxxx)6. กรณรี ะเบยี นบรรณานกุ รมมที รพั ยากรสารสนเทศมากกวา่ 1 ชน้ิ (copy) ระบบจะใหเ้ ลือกรายการทต่ี อ้ งการจอง จากน้ัน คลกิ ที่ REQUEST SELECTED ITEM *รำยกำรทไี ม่มผี ูย้ ืมออกจะไมส่ ำมำรถทำกำรจองได้ โดยจะมีข้อควำมวำ่ “Available titles cannot be requested”7. ระบบทาการยนื ยันการจอง เปน็ อนั เสรจ็ สมบรู ณ์*เมอื หนังสือทีทำกำรจองไวถ้ กู ส่งคนื ระบบจะสง่ E-mail แจง้ ใหม้ ำรบั ตัวเล่มภำยใน 1 สัปดำห์ หำกไม่มำรบั หนงั สือจะถกู เก็บข้ึนชั้นตอ่ ไป


9 การสืบค้นทรพั ยากรหอ้ งสมุด Library search (Web OPAC) เป็นบรกิ ารทช่ี ว่ ยเหลือผูใ้ ช้บริการในสบื คน้ ข้อมลู จากฐานข้อมลู หอ้ งสมดุ ท่มี ีการกาหนดเขตข้อมูล ผ่านระบบเครอื ขา่ ยห้องสมดุ อัตโนมัตทิ างเว็บไซตส์ านกั หอสมุด(http://www.lib.nu.ac.th) 1วธิ ีการสืบคน้ 2 461. เข้าโฮมเพจสานกั หอสมดุ ม.นเรศวร ท่ี http://www.lib.nu.ac.th/2. คลิกเขา้ ที่ทางเลือก Library search (Web OPAC) จะอยูภ่ ายใต้หวั Online Service ทางด้านซ้ายมอื3. หรือเข้าสืบคน้ โดยตรงไดท้ ี่ http://library.nu.ac.th/4. พมิ พ์คาท่ีต้องการคน้ ลงในกล่องข้อความ5. ระบเุ ขตขอ้ มลู ทต่ี ้องการสบื ค้น 3 5 ได้แก่ คาสาคัญ (KEYWORD) ชือ่ เรือ่ ง (TITLE) ชอ่ื ผแู้ ตง่ (AUTHOR) หวั เรอื่ งท่วั ไป (SUBJECT) เลข ISBN หรอื ISSN เป็นตน้6. คลกิ เพ่อื คน้ หา


107. เลือกหนงั สอื ทตี่ ้องการ ในท่นี คี้ อื ชวี วิทยา 1 เลอื ก Number 4 7 8 9 108. LOCATION แสดงสถานทีเ่ กบ็ หนงั สือ - Main, Thai Stack (2nd FL.) อยทู่ ่ีสานกั หอสมดุ ชนั้ 2 - Education, Stack อยทู่ ่ีคณะศึกษาศาสตร์ - Dentistry, Stack อยูท่ ี่คณะทนั ตแพทยศาสตร์9. CALL # เลขเรยี กหนังสือ (จดเลขเรียกหนงั สือเพอ่ื ไปหาหนงั สอื ทช่ี นั้ )10. STATUS แสดงสถานะของหนังสือ AVALABLE หนงั สืออยู่ทช่ี ั้น แต่ถา้ ขนึ้ DUE 07-09-14 (หนังสือถูกยมื ไปกาหนดสง่ วนั ท่ี 9 ก.ค. 57)


11 การค้นหาข้อมูลวารสารและบทความวารสารวธิ ีการค้นหาขอ้ มูล “ชื่อวารสาร” จากฐานข้อมลู ทรพั ยากรหอ้ งสมดุ (WebOPAC)1. เขา้ โฮมเพจสานักหอสมดุ มหาวิทยาลยั นเรศวร ที่ URL: http://www.lib.nu.ac.th2. คลกิ ทางเลอื ก Library search (Web OPAC)3. หรอื เข้าสืบค้นโดยตรงที่ URL : http://library.nu.ac.th/4. พิมพ์ชื่อวารสารท่ตี ้องการค้นในกล่องข้อความ เช่น ตอ้ งการค้นวา่ สานักหอสมุดมีวารสารหมอชาวบา้ นใหบ้ รกิ ารหรอื ไม่ มขี น้ั ตอน ดังน้ี 4.1 พมิ พ์ คาว่า “ หมอชาวบา้ น” ลงในกล่องขอ้ ความ 4.2 ระบเุ ขตข้อมลู ดา้ นซา้ ยมือเปน็ ชื่อเรอ่ื ง 4.3 คลิก หรอื กดปุ่ม Enter เพ่ือค้นหา 4.2 4.1 4.3


124.4 ดวู ารสารฉบับลา่ สุด และสถานท่ี ทใี่ หบ้ ริการ4.5 ดู ปที ี่ ฉบบั ท่ี ของวารสารท่ีสานกั หอสมุด และห้องอา่ นหนงั สือมีให้บรกิ าร4.6 คลกิ เพื่อดสู ถานภาพของวารสารทต่ี อ้ งการใช้ว่าใหบ้ รกิ าร ณ จดุ ใด ดังนี้ 4.4 4.6 4.5สถานท่ีเก็บวารสารARRIVED วารสารฉบบั ล่าสุด ให้บรกิ าร ณ ชัน้ วารสารฉบับปัจจบุ นัBND PRP วารสารฉบบั ย้อนหลงั ใหบ้ ริการ ณ ชนั้ วารสารฉบบัย้อนหลังTO BIND วารสารสง่ เข้าเล่ม จากหัวขอ้ 4.6 สถานภาพของวารสาร/ปีท่ีBOUND วารสารเย็บเลม่ ใหบ้ รกิ าร ณ ช้ันวารสารเย็บ ตวั อยา่ ง การดูสถานภาพวารสารเล่มMISSING ไม่มใี ห้บรกิ าร สถานภาพวารสารเย็บเล่ม ปที ่ี 29 ฉบับท่ี 338-339


13วิธีการคน้ หา “บทความวารสาร” จากฐานข้อมลู ทรัพยากรหอ้ งสมุด (OPAC)1. เขา้ โฮมเพจสานักหอสมดุ มหาวิทยาลยั นเรศวรท่ี URL: http://www.lib.nu.ac.th/2. คลิกทางเลอื ก Library search (Web OPAC)3. หรือเข้าสืบค้นโดยตรงท่ี URL : http://library.nu.ac.th/4. พมิ พ์ คาหรือ วลี (WORD) หรอื ชอื่ บทความ (TITLE) หรือหัวเรือ่ ง (SUBJECT)ที่ต้องการค้นในกลอ่ งขอ้ ความ5. คลกิ หรอื กดป่มุ Enter เพ่อื ค้นหา6. คลิกเลือกรายการท่ีแสดงผลการคน้ หลังช่อื บทความวา่ “Article/บทความ” หรอืคลกิ เลอื กทปี่ ุม่ (Modify Search) ด้านบนในกรณีที่ตอ้ งการใหผ้ ลการค้นแสดงเฉพาะ “บทความวารสาร” เทา่ น้ัน 6 “Modify Search”


147. คลิกเลือกจากดั ผลการคน้ เปน็ Article8. คลกิ ปุ่ม (Submit)ระบบจะแสดงผลการคน้ เฉพาะบทความวารสาร9. คลิกเลอื กบทความที่ตอ้ งการ 8 “Submit” 7 “ARTICLE” 1 “ชือ่ บทความ” 23 4 1 “ชื่อวารสาร ปีท่ี ฉบบั ท่ี”วธิ กี ารคน้ หาบทความวารสารจากชน้ั วารสาร 1. จดชือ่ บทความ ช่อื วารสาร ปที ี่ ฉบบั ที่ ปี พ.ศ. เลขหน้า 2. คลกิ เลือกท่ีรายละเอยี ดวารสาร เพ่ือตรวจสอบวา่ วารสารทต่ี ้องการใช้ใหบ้ ริการ ณ จุดใด 3. คลิกเลือกที่สารบญั กรณตี อ้ งการดบู ทความอนื่ ๆ ของ วารสารฉบบั นี้ 4. คลิกเลอื ก Article/บทความ กรณีต้องการดูบทความวารสารท้งั หมดเรยี งตามลาดบั อกั ษร A-Z และ ก-ฮ


15 การสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC) เปน็ โครงการหนงึ่ ของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพ่อื ให้บรกิ ารสบื ค้นฐานขอ้ มูลเอกสารฉบับเต็ม ซ่ึงเปน็ เอกสารฉบบั เตม็ ของวทิ ยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ โดยเป็นผลงานของนกั ศกึ ษา อาจารย์ และบคุ ลากร จากมหาวทิ ยาลยั ต่าง ๆ ทั่วประเทศวธิ ีสืบค้น1. เขา้ โฮมเพจสานกั หอสมุด ม.นเรศวรที่ URL : http://www.lib.nu.ac.th2. คลิกเขา้ ท่ีทางเลือก “ThaiLIS Digital Collection” (ฐานขอ้ มลู วิทยานพิ นธไ์ ทยฉบับ เตม็ )3. พิมพค์ าค้นที่ต้องการลงในกลอ่ งข้อความ4. ระบุเขตข้อมลู ที่ตอ้ งการ ได้แก่ ทกุ เขตข้อมูล ชื่อเรอ่ื ง ช่ือผู้สร้างผลงาน หวั เรอื่ ง . . . .5. เลอื กชนดิ ของเอกสาร ไดแ้ ก่ เอกสารทกุ ชนดิ วิทยานิพนธ์/Thesis….6. เลอื กมหาวิทยาลยั / สถาบัน ทงั้ นห้ี ากต้องการเลือกสบื ค้นบางสถาบนั ให้ใชเ้ มาสเ์ ลือกและกด Ctrl เลอื กสถาบันทตี่ อ้ งการสืบค้น7. คลกิ ปุม่ “ค้นหา” แสดงสถานภาพเครือข่าย 3 4 5 67


168. คลกิ เลือกรายการทต่ี ้องการ (เลอื กรายการท่ี 9 ดังตวั อยา่ ง) จะเข้าสูร่ ายการบรรณานุกรม/ สาระสงั เขป9. หากตอ้ งการเอกสารฉบับเตม็ (digital object files) ให้เลอ่ื นมาด้านล่างหนา้ จอ จะปรากฏ ขอ้ มลู โดยแบง่ เปน็ ไฟลย์ อ่ ยๆ ทงั้ นี้แสดงผลอยูใ่ นรปู .pdf เช่น ชือ่ เรอื่ ง คานา กิตตกิ รรมประกาศ สารบญั บทท่ี1 บทท2่ี เป็นต้น 810. เลอื กไฟล์ท่ีต้องการ ทช่ี ่อง “ชือ่ แฟ้มข้อมลู ” ทัง้ น้ีสามารถเลอื กไดค้ ร้งั ละ 1 ไฟล์เท่านน้ั 9 10


1711. คลิก  ยอมรบั เง่ือนไขการใชฐ้ านข้อมลู12. เลือก server ท่ีจัดเก็บขอ้ มลู (ThaiLIS หรอื Local)13. กด Open เมือ่ ต้องการเปดิ ดไู ฟล์เอกสารฉบบั แตม็ หรอื Save เม่ือต้องการจัดเกบ็ไฟลข์ ้อมลู14. เปิดไฟล์ขอ้ มลู โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader ขอ้ มูลท่ไี ด้ดงั ตวั อย่าง 1112 13


18การสืบคน้ แบบ Advance Searchการสบื ค้นแบบ Browse Search เป็นการสืบคน้ โดยไลเ่ รยี งเอกสารทมี่ อี ยู่ในฐานขอ้ มลู ทงั้ หมด โดยเรยี งตามตวั อกั ษรตั้งแต่ A-Z / ก-ฮ ท้ังน้ีสามารถระบุผลการสบื คน้ ได้จาก* รายการหวั เร่ือง * รายการชอื่ เรอื่ ง* รายการผสู้ ร้างสรรคผ์ ลงาน * รายการผรู้ ว่ มสร้างสรรค์ผลงาน* รายการตามเงือ่ นไข สามารถจากัดผลการสบื คน้ จาก ประเภทเอกสาร สถาบนั ความ ทันสมัยของเอกสาร ภาษา การแสดงผลขอ้ มลู


19 สหบรรณานกุ รมห้องสมดุ สถาบนั อุดมศกึ ษาไทย (UCTAL) ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท่มี ีใหบ้ ริการในห้องสมดุ สถาบันอุดมศกึ ษาของประเทศไทยโดยท่ีไมต่ ้องเขา้ เวบ็ ไซตข์ องแต่ละหอ้ งสมุด นอกจากนย้ี งั เป็นเคร่อื งมอื เพ่อื ใช้ในการตรวจสอบทรพั ยากรสารสนเทศในการใช้บรกิ ารยืมระหวา่ งหอ้ งสมดุ ของผใู้ ช้บริการ ทงั้นกั ศกึ ษา อาจารย์และนักวชิ าการในการคน้ หาหนังสือท่ีต้องการวิธใี ช้งาน 1. เขา้ มาท่ี www.lib.nu.ac.th เลอื กหัวขอ้ Thailand Union Catalog ภายใต้หวั ข้อ Quick Link 2. หรือเข้าโดยตรงท่ี http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx 3. พมิ พร์ ายช่อื หนงั สอื ท่ีต้องการ จากนน้ั กด Search


20 4. จะมีหน้าต่างใหมป่ รากฏขน้ึ พรอ้ มรายชือ่ หนังสอื ที่สบื ค้น และหอ้ งสมดุ ท่มี ตี วั เลม่ ให้บรกิ ารข้อมูลบรรณานกุ รมType Book (ประเภทสิง่ พมิ พ)์Title ชื่อเรือ่ ง ห้องสมดุ ท่มี ตี วั เลม่Imprint สานักพิมพ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สถาบนั บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Call Number เลขเรยี กหนังสอื - มหาวทิ ยาลัยวลยั ลกั ษณ์Library หอ้ งสมุดที่มีหนงั สือ การสบื คน้ สหบรรณานุกรมห้องสมดุ สถาบนั อดุ มศกึ ษาไทย(UCTAL)เป็นการชว่ ยผใู้ ชบ้ รกิ ารในการยมื หนังสอื ตา่ งสถาบัน บรรณารกั ษจ์ ะทาหน้าทป่ี ระสานงานระหวา่ งหอ้ งสมดุ


21 การนาส่งทรพั ยากรสารสนเทศระหวา่ งหอ้ งสมุดเป็นบริการท่ีอานวยความสะดวก แกผ่ ้ใู ช้บริการในการนาสง่ ทรัพยากรสารสนเทศ ทผี่ ู้ใช้บรกิ ารตอ้ งการจากหอ้ งสมดุ หนง่ึ ไปยงั หอ้ งสมดุ อีกแหง่ หน่ึงภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสามารถขอรับเอกสารท่หี ้องสมุดคณะ/ จุดรบั เอกสารที่กาหนดไว้ผู้มีสิทธขิ อใชบ้ รกิ าร อาจารย์ บคุ ลากร ผชู้ ว่ ยวิจยั และนสิ ิตระดบั บณั ฑติ ศึกษาขน้ึ ไปขอ้ กาหนด1. ปดิ รับคาขอจากทุกวธิ กี ารในเวลา 11.00 น. และจะไดร้ ับทรพั ยากรในวันน้ันๆ2. หากทารายการหลังเวลา 11.00 น.ห้องสมุดจะดาเนินการในวนั ทาการถดั ไป3. หากผู้ใช้บริการไมม่ ารบั ทรัพยากรสารสนเทศภายใน 3 วันทาการ ทรัพยากรสารสนเทศ นั้นๆ จะถูกส่งคนื ไปยังห้องสมดุ ทเ่ี ป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศนนั้ ๆ การคนื หนังสือสามารถดาเนนิ การได้ ณ หอ้ งอ่านหนงั สือคณะต่างๆ แตส่ านกั หอสมดุ ขอสงวนสิทธ์ใิ หผ้ ใู้ ช้บรกิ ารต้องดาเนนิ การชาระค่าปรบั ณ หอ้ งสมุดเจา้ ของทรัพยากรสารสนเทศวันเวลาการออกให้บรกิ ารวนั จันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น.ถึงเวลา 15.00 น.วิธีการขอใชบ้ ริการ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์สานกั หอสมุด http://www.lib.nu.ac.th เลือก Document Delivery Service (DDS) ภายใต้หัวข้อ Online Service ทางดา้ นซ้ายขอเวบ็ ไซด์


22 3 อ่านเง่ือนไข และยอมรบั ข้อตกลง 4 เข้าสู่ระบบการใชง้ านโดยกรอกชื่อ-นามสกลุ และรหัสบาร์โคด้ สมาชกิ ห้องสมดุ (14 หลกั ขนึ้ ต้นด้วย 21001xxxxxxxxx) 5 ลงทะเบียน กรอกข้อมลู ผ้ใู ชบ้ รกิ ารให้ สมบรู ณโ์ ดยเฉพาะ e-mail address เพ่อื ยืนยนั การได้รับคาขอจากหอ้ งสมดุ ท่ที ่านใช้ บรกิ าร


23 6. ค้นหาทรัพยากรท่ตี อ้ งการผ่าน WebOPAC7. ใส่ข้อมูลทรัพยากรทต่ี อ้ งการ- ชือ่ เร่ือง(Title) ............................- เลขเรียกหนังสือ (Number)………………………..- สถานท่ี (Number)…………-สถานท่ีของหนงั สือ-……..ยืนยนั ขอ้ มลู 8. ถ้าต้องการทรพั ยากรเพม่ิ ให้ใส่ รายละเอียดเพิ่ม เมือ่ ใส่ขอ้ มลู ทรัพยากร ท่ตี อ้ งการครบเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ ลอื กจุด รบั ทรัพยากร


24 9. เลอื กจดุ รบั ทรพั ยากร จากนั้นกด ยนื ยันข้อมลู 10. ระบบทาการยืนยนั ข้อมลู ผู้ใช้บริการรอรับทรพั ยากร ณ หอ้ งสมุดทเี่ ลอื กไว้ ต้ังแตเ่ วลา 15.00 น. เป็นต้นไป


25 การตรวจสอบวารสาร เพอื่ ตพี ิมพเ์ ผยแพร่ผลงานวิชาการระดบั ชาตแิ ละนานาชาติ สาหรับนักศึกษาบณั ฑติ ศกึ ษา แหล่งสารสนเทศในประเทศ สาหรับวารสารระดับชาติ สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งดังนี้1. ศูนยด์ ชั นีการอา้ งอิงวารสารไทย (TCI) หรือ ลิงก์รายชื่อวารสารทงั้ หมดทีป่ รากฏในฐานข้อมลูTCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php(เป็นวารสารทัง้ ท่ีมีและไมม่ ีคา่ Impact Factor)2. สว่ นวารสารท่มี คี ่า Impact Factor สามารถตรวจสอบไดจ้ ากรายชื่อวารสารดา้ นมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ และวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผา่ นลงิ ก์แยกตามกลุ่มสาขา


26 แหล่งสารสนเทศในต่างประเทศ สาหรับวารสารระดบั นานาชาติ สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งดงั น้ี1. ฐานขอ้ มลู ISI Web of Knowledge เม่ือสืบค้นแลว้ พบวา่ มกี ารอ้างอิงชอ่ื วารสารในฐานข้อมูลดังกลา่ ว ถอื ว่าเปน็ วารสารท่มี คี วามน่าเชือ่ ถอื ระดบั หนึง่ และหากต้องการทราบคา่Impact Factor ของวารสาร สามารถลิงกไ์ ปที่เวบ็ ไซต์ของวารสารนนั้ เพอื่ ดูข้อมลู ได้ หรอืกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ รกิ ารตรวจสอบค่า Journal Impact Factor ผ่านเวบ็ ไซตส์ านกั หอสมดุท่ีลิงก์ http://mis.lib.nu.ac.th/libcrm/eservice/form_jour_detail.html


272. ฐานขอ้ มูล Scimago Journal Ranking สาหรบั ใช้ตรวจสอบคา่ SJR Quartile ของSCOPUS โดยเขา้ ไปทเี่ ว็บไซต์ http://www.scimagojr.com/ และค้นชอ่ื วารสารจากJournal Search กรณีพบชือ่ วารสาร จะปรากฎค่า Quartile ระบตุ ามกลมุ่ สาขา เรม่ิ จากQ1 ถือวา่ มีคุณภาพมากทส่ี ุด ส่วน Q2, Q3 และ Q4 จะมีคณุ ภาพรองๆลงมา


283. ฐานข้อมลู SCOPUS สามารถตรวจสอบชอ่ื วารสารวา่ มีคา่ SJR Quartile และปริมาณการอา้ งองิ บทความวา่ มีมากน้อยเพียงใด โดยค้นไดจ้ ากเว็บไซต์ http://www.scopus.com/ ทั้งยังสามารถลิงก์ไปยังเวบ็ ไซตข์ องวารสารเพือ่ ดูขอ้ มลู ค่า Impact Factor หรือค่า SJR Quartile ได้เม่อื ไดผ้ ลการคน้ ตามชือ่ วารสารแลว้ สามารถลงิ กไ์ ปดขู ้อมลู ของวารสาร และปรมิ าณการอา้ งองิได้หมายเหตุ ศึกษาข้อมูลเพิม่ เตมิ เกยี่ วกับการพิจารณาคุณภาพวารสารวชิ าการได้จากเว็บไซต์ของห้องสมดุ ภายใตหั วั ข้อ Research Support อนึง่ การเผยแพร่บทความในวารสารทางวิชาการระดบั ชาติและนานาชาติทมี่ หาวทิ ยาลยั ยอมรับนั้น ใชห้ ลกั เกณฑก์ ารพจิ ารณาวารสารทางวชิ าการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื ดรู ายชอ่ื ตามประกาศของบัณฑติ วิทยาลยั ** หากผู้ใชบ้ ริการมีขอ้ สงสยั หรอื มีปญั หาในการคน้ ขอ้ มลู สามารถสอบถามไดท้ ี่ [email protected]


29 การสมคั รสมาชกิ PULINET Card ขา่ ยงานห้องสมดุ มหาวทิ ยาลยั สว่ นภมู ภิ าค (Provincial University Library Network = PULINET )คือ ขา่ ยงานความรว่ มมอื ระหวา่ งห้องสมุดมหาวทิ ยาลยั ในสว่ นภมู ภิ าค กอ่ ตั้งขนึ้ เม่อื พ.ศ. 2529 เป็นผลสืบเนือ่ ง จากทป่ี ระชมุ อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลัยสว่ นภูมภิ าค ครง้ั ที่ 2/2528 วนั ท่ี 25 ตลุ าคม พ.ศ. 2528 เรื่อง:โครงการ ความรว่ มมือทางวิชาการของมหาวทิ ยาลยั สว่ นภูมภิ าค ซ่ึงท่ปี ระชมุ อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั ส่วนภมู ภิ าคได้ มอบหมายให้หอ้ งสมดุ มหาวทิ ยาลยั สว่ นภูมิภาคคิดรปู แบบโครงการความร่วมมอื ท่เี หมาะสมโดยมงุ่ เน้นการ ประหยดั งบประมาณและมีการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กนั อยา่ งรวดเรว็ และคลอ่ งตัว โดยมีสานักหอสมดุ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหมเ่ ป็นผรู้ ิเริม่ และเป็นผ้นู าในการจดั ต้ังข่ายงานหอ้ งสมุดมหาวิทยาลยั ส่วนภมู ภิ าคการเปน็ สมาชิก/สทิ ธกิ ารยืม สมาชิก PULINET สามารถยมื หนังสอื จากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลยั สว่ นภมู ิภาค (PULINET)20 แห่ง และสามารถยมื หนังสือได้ 3 เลม่ 7 วันคุณสมบตั กิ ารเปน็ สมาชกิ อาจารย์ บคุ ลากร และนสิ ติ ระดบั บัณฑติ ศึกษา มหาวทิ ยาลยั นเรศวรเอกสารประกอบการสมัคร 1. สาเนาบัตรประจาตวั ประชาชน/สาเนาบตั รนสิ ติ 2. รปู ถ่าย 1 นวิ้ จานวน 2 ภาพ 3. ค่าธรรมเนียมรายปี 50 บาทติดต่อสอบถาม/สมัครสมคั รสมาชิกไดท้ ่ี เคานเ์ ตอร์ประชาสมั พนั ธ์ ชน้ั 1 สานกั หอสมุด มหาวทิ ยาลัยนเรศวรสมาชิกข่ายงานห้องสมดุ มหาวทิ ยาลัยสว่ นภมู ภิ าค (PULINET) จานวน 20 แหง่ คือสานกั หอสมุด ม.เชยี งใหม่ สานักวทิ ยบริการ (สานักหอสมุดและทรพั ยากรการสานกั หอสมดุ ม.แมโ่ จ้ เรยี นร)ู้ ม.ขอนแก่นสานกั หอสมุด ม.นเรศวร ศูนยบ์ รรณสารและสื่อการศกึ ษา ม.เทคโนโลยสี รุ นารีศนู ย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา ม.แมฟ่ า้ หลวง สานกั วิทยบรกิ าร ม.มหาสารคามศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา ม.พะเยา สานักวทิ ยบรกิ าร ม.อบุ ลราชธานี สานกั วทิ ยบริการ ม.นครพนม


30หอสมดุ พระราชวงั สนามจนั ทร์ สานักวทิ ยบรกิ าร ม.สงขลานครนิ ทร์ วทิ ยาเขตปัตตานี สานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร สานกั ทรัพยากรการเรยี นรคู้ ุณหญงิ หลง อรรถกระวีสานักหอสมดุ กาแพงแสน สุนทร ม.สงขลานครินทร์ วทิ ยาเขตหาดใหญ่ ม.เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกาแพงแสน สานักหอสมดุ ม.ทักษณิ ศนู ยบ์ รรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลกั ษณ์สานักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศูนยว์ ทิ ยบรกิ าร ม.นราธิวาสราชนครนิ ทร์สานักหอสมดุ ม.บรู พาสานกั วทิ ยบรกิ าร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรี าชา บรกิ ารยืมระหว่างห้องสมดุ (Interlibrary Loan Service) เป็นบริการทช่ี ่วยเหลอื ผู้ใช้ในการขอยืม หรือขอสาเนาเอกสาร/สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เชน่ หนังสือ บทความวารสาร วิทยานพิ นธ์ หรอื งานวิจยั ท่ีไมม่ ใี ห้บริการในสานักหอสมุด จากหอ้ งสมดุ ท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยงานบริการยมื ระหวา่ งหอ้ งสมุดจะทาหนา้ ท่ีติดตอ่ ขอยมื ตวั เลม่ หรือขอสาเนาส่งิ พมิ พ์บริการยมื ระหวา่ งห้องสมดุ สามารถทาได้ 2 วธิ ีคอื ไปยืมดว้ ยตัวเอง ผู้ใชบ้ รกิ ารสามารถขอแบบกรอกรายการยืมระหวา่ งหอ้ งสมดุ ทม่ี ีลายเซ็นบรรณารกั ษ์ ผูร้ บั ผิดชอบงานบรกิ ารยืมระหวา่ งห้องสมดุ โดยตอ้ งกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร ที่จะยมื ใหค้ รบถว้ นสมบรู ณ์ แบบฟอรม์ มีอายกุ ารใช้งาน 1 สัปดาห์ ท้ังนี้ระยะเวลาการยืม และอตั รา ค่าปรับทรพั ยากรสารนิเทศข้นึ อยู่กบั ระเบยี บการยืมทรัพยากรสารนิเทศของหอ้ งสมุดนัน้ ๆ สานักหอสมุดดาเนนิ การให้ ผใู้ ชบ้ ริการกรอกแบบกรอกรายการขอใชบ้ ริการยืมระหวา่ งห้องสมดุ พรอ้ มรายการบรรณานุกรมใหค้ รบถว้ นสมบรู ณ์ ให้แก่บรรณารกั ษ์เพือ่ ดาเนนิ การต่อไปการกาหนดอตั ราค่าบรกิ าร(อา้ งองิ ข้อตกลงคณะทางานฝา่ ยบรกิ ารสารนเิ ทศหอ้ งสมดุ สถาบนั อุดมศึกษาว่าดว้ ยการบรกิ ารระหว่างหอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550) *ทง้ั นงี้ านบรกิ ารฯ จะเกบ็ คา่ มดั จาเอกสาร ซึง่ เปน็ ราคาจรงิ หรือราคาท่ีประมาณไว้”การรบั เอกสารเมอื่ สานักหอสมุดไดร้ บั เอกสารจากหอ้ งสมดุ ผูใ้ ห้บรกิ ารแลว้ จะแจง้ ให้มารบั เอกสารทางโทรศพั ท์ หรอื ท่ีอยทู่ ่ใี หไ้ ว้ตดิ ตอ่ ขอรับบริการไดท้ ี่เคานเ์ ตอร์ One-Stop Service 1


31 การใช้งานฐานข้อมลู ออนไลน์นอกเครอื ขา่ ย ผา่ นระบบ VPN ผ่าน URL https://sslvpn.nu.ac.thโดยต้องใช้งานนอกเครอื ข่ายมหาวทิ ยาลยั นเรศวร ผา่ น 3G/4G หรือ WiFi (ที่ไมใ่ ชข่ องมหาวทิ ยาลยั นเรศวร) สามารถใชง้ านไดผ้ ่าน Browser ต่างๆ เชน่ Internet Explorer, Chrome, Safari หรอื Smart device


32 เวลาทาการ ระหว่างเปดิ ภาคเรยี น ระหว่างปิด 08.00 น. –ภาคเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 20.30 น.16.30 น.วนั เสาร์ – อาทิตย์ 09.30 น. – 17.30 น. 09.30 น. – 17.30 น.บรกิ าร 24 ชว่ั โมง ทั้งอาคารMemo................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Contact Us ......................................................................................................... +66 5596 2603 ......................................................................................................... http://www.lib.nu.ac.th ......................................................................................................... [email protected] ......................................................................................................... www.facebook.com/libnu ......................................................................................................... ID: @nulibrary ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook