Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gorilla Billing _ User Manual Version 1.3.9

Gorilla Billing _ User Manual Version 1.3.9

Published by Nuchida Sribud, 2021-10-20 10:34:27

Description: Gorilla Billing _ User Manual Version 1.3.9

Search

Read the Text Version

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.51 รูปที่ ตัวอย่าง การเรียกดูเงินมัดจำ 77 (View Deposit)มีแสดงจำนวน Use deposit ขั้นกลาง•การคืนเงินมัดจำ (Refund Deposit)เป็นการถอนเงินมัดจำออกจากระบบ สามารถถอนออกมาได้ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือ ถอนออกมาบางส่วนแต่ไม่เกินจำนวนยอดคงเหลือ (Remaining Balance) วัตถุประสงค์เพอทำการื่คืนเงินผู้ป่วย เนื่องจากไม่ต้องการเก็บเงินไว้เป็นมัดจำแล้ว แคชเชียร์สามารถเลือกรายการมัดจำที่ต้องการทำคืน จากนั้น Click เลือกรายการ ระบบจะแสดงเลขที่ Deposit จำนวนเงินมัดจำทั้งหมด จำนวนมัดจำคงเหลือ และระบบจะให้ใส่ยอดทำ Refund

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.52 รูปที่ แสดงรายการมัดจำคงเหลือ78 4. การเรียกดูการคืนเงินมัดจำ (View Refund)เป็นการเรียกดูประวัติการคืนเงินมัดจำผู้ป่วย ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลทั้งการใช้มัดจำในระบบ (Use Deposit) และ การคืนเงินมัดจำ (Refund Deposit) รูปที่ แสดงรายการเรียกดูการคืนเงินมัดจำ79 5. การโอนเงินมัดจำ (Transfer Deposit)เป็นการที่ผู้ป่วยที่มีเงินมัดจำในระบบ สามารถโอนจำนวนเงินมัดจำให้กับบุคคลอื่นได้ โดยบุคคลที่รับโอนจะต้องมีเลขที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และไม่จำเป็นต้องเป็นญาติของผู้ป่วย สิ่งที่ต้องเตรียม•เลขที่ผู้ป่วยของผู้โอนมัดจำ

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.53 •เลขที่ผู้ป่วยของผู้รับโอนมัดจำวิธีโอนเงินมัดจำ•Click เลือกที่ menu Transfer Deposit •ทำการ Search หาชื่อคนไข้ที่มีการทำมัดจำไว้ในระบบ ระบบจะแสดงข้อมูลคนไข้พร้อมยอดเงินมัดจำ•ทำการ Search หาชื่อผู้ที่จะรับโอนเงินมัดจำ •ทำการเลือกเลขที่เงินมัดจำที่จะโอนให้ จากนั้นใส่จำนวนเงินมัดจำที่จะโอน โดยที่ยอดที่จะโอนจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดมัดจำคงเหลือ•ระบบทำการโอนเงินมัดจำ และจะออกเอกสาร refund มัดจำเท่ากับยอดที่โอนให้กับผู้โอนมัดจำ•ระบบท าการออกเอกสารยอดคงเหลือมัดจ า โดยมีการแสดงข้อความการโอนมัดจ า และผู้รับโอนมัดจ า ในเอกสาร•ระบบท าการออกเอกสารใบมัดจ าให้กับผู้รับโอน และเก็บลงในประวัติผู้รับโอน สามารถน ามาใช้หักค่ารักษาพยาบาลได้6. การเรียกดูการโอนเงินมดจำ ั(View Transfer)เป็นการเรียกดู Log การโอนเงินมัดจำระหว่างผู้โอนมัดจำกับผู้รับมัดจำ

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.54 วิธีการชำระแบบ MPAY วิธีการชำระแบบ MPAY เป็น New Feature ช่องทางการรับชำระประเภทหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในหน้า Cashier Worklist เป็นการรับชำระโดยการที่ระบบจะส่ง Link การชำระ ไปที่มือถือของคนไขหรือญาติคนไข้ ที่ผูกไว้ในหน้า ้Patient Demographic ของเวชระเบียน เมื่อคนไข้ได้รับ Link แล้วก็จะทำการใส่ข้อมูลการชำระลงไป เมื่อทำการรับชำระสำเร็จ ระบบจะส่งใบเสร็จ electronic ไปที่ email ของคนไข้ เป็นการเสร็จสิ้น process การรับชำระเงินรูปที่ แสดงไอคอน 80 MPAY ที่หน้า Cashier Worklist วิธีการรับชำระแบบ MPAY คนไข้ต้องมีการลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์และ email ที่เวชระเบียนก่อนรูปที่ 81 แสดงการลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เมื่อคนไข้แผนกทำการปิด Charge Close แล้ว แคชเชียร์จะทำการกดปุ่ม MPAY เพื่อทำการส่ง Link การชำระไปยังเบอร์มอถือืของคนไข้ (Status จะต้องไม่เป็น bill lock) โดยระบบจะคำนวณค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแสดงเป็น Alert

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.55 รูปที่ แสดงข้อความเตือนการส่งลิ้งค์ 82MPAY รูปที่ ระบบทำการแสดงยอดค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของบิล 83เมื่อทำการกด Send ระบบจะส่งข้อความไปที่เบอร์โทรศัพท์คนไข้ ประกอบด้วยยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมลิ้งค์การชำระเงิน ตามรูปด้านล่างรูปที ส่งลิงค์การช าระเงินเข้าไปทีข้อความในมือถือผู้ปวย่84้่่เมื่อ Click เข้าไปในลิ้งค์ จะแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงิน และให้ Confirm email สำหรับส่งใบเสร็จรับเงิน electronic เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้กดปุ่มถัดไป

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.56 รูปที่ แสดงรายการที่ต้องชำระเงิน85 จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าจอเลือกวิธีการชำระเงิน ให้คลิกเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ พร้อมทั้งแสดงค่าธรรมเนียม เมื่อเลือกแล้วกดปุ่มถัดไปรูปที่ เลือกวิธีการชำระเงิน86

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.57 เมื่อทำ Process การชำระเงนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน ชำระเงินสำเร็จ พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลการรับิชำระ รูปที่ แสดงข้อความชำระเงินสำเร็จ87 ระบบทำการส่งข้อความการชำระไปที่ email address ไปยัง email ที่มีการยืนยันไปก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินรูปที่ แสดงข้อความยืนยันการได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน88 เอกสารแนบใบเสร็จรับเงินเป็น .pdf file แนบ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการรับชำระเงิน

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO MONKEYTECH CO.,LTD. AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MONKEYTECH CO.,LTD.COPYRIGHT © MONKEYTECH CO.,LTD.58 รูปที่ แสดงใบเสร็จรับเงิน ลง 89 Payment เป็น MPAY *ในกรณีที่มีการกดชำระค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับค่ารักษาพยาบาล เช่น รับชำระมากกว่า หรือน้อยกว่าค่ารักษาพยาบาลจริง ระบบจะดำเนินการออกเป็น เอกสารรับเงินมัดจำ แทน และผู้ป่วยต้องไปติดต่อการเงินเพื่อทำการรับชำระใหม่*MPAY เป็นการรับชำระแบบ “ผู้ป่วยทั่วไปไม่มีส่วนลดค่ารักษาพยาบาล” กรณีผู้ป่วยมีประกันต้องไปติดต่อทำบิลกับแคชเชียร์*การยกเลิกใบเสร็จรับเงินไม่มีผลต่อการคืนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย *Payment การชำระเงินเป็น MPAY


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook