Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรงสอบข้อเขียน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรงสอบข้อเขียน

Published by mte, 2023-03-20 03:05:53

Description: ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรงสอบข้อเขียน

Search

Read the Text Version

ขอ ปฏบิ ตั สิ าํ หรับผูเขาสอบ โครงการรบั ตรงสอบขอเขียน มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยพี ระจอมเกลา พระนครเหนอื

ตรวจสอบขอมลู การสอบ • เขา เวบ็ ไซต https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment เพ่ือตรวจสอบขอมูลการสอบและสถานทส่ี อบ และอา นขอมูลและปฏิบัติตามอยา ง เครง ครดั ดงั นี้ 1. ขอ ปฏบิ ัติสาํ หรับผูเขาสอบ https://admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2023-03/prakatsobraptong.pdf 2. มาตรการปอ งการการแพรระบาดของโควดิ -19 https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2023-03/prakatmattakansobraptong-covid.pdf.pdf

วนั สอบ • สวมหนา กากอนามัยหรอื หนากากผาตลอดเวลาทอ่ี ยใู นสนามสอบ • ตรวจวัดอุณหภมู ิรา งกาย และติดสตก๊ิ เกอรจ ากจดุ คดั กรองของสนามสอบ กอ นเขาหองสอบ อณุ หภมู ปิ กติ

การแตงกายในวนั สอบ กาํ ลงั ศกึ ษาช้ันปสดุ ทา ย แตงกายดว ยเครื่องแบบนกั เรยี น/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาเดิม สาํ เร็จการศกึ ษาแลว /ทาํ งานแลว แตง กายสุภาพตามประเพณีนิยม ดังน้ี ผูช าย ใสเ สือ้ เชิต้ สวมกางเกงผา ขายาวไมพ บั ปลายขา ผูหญงิ ใสเสือ้ มแี ขน สวมกระโปรงผา XXXหามใสเส้ือ Shop หา มใสเสอ้ื ยดื หามสวมกางเกงยนี สห รอื กระโปรงยนี ส และหามสวมรองเทา แตะXXX

ส่ิงทีอ่ นุญาตใหน ําเขา หองสอบ • บัตรประจําตวั ประชาชน หรอื บตั รประจาํ ตัวนักเรยี นท่มี ีรูปถา ยของนักเรียน หรือบัตร ท่อี อกใหโ ดยหนว ยราชการที่มีรปู ถา ยและเลขประจําตัวประชาชนปรากฏอยใู นบัตรนน้ั • ปากกา • ดนิ สอดาํ 2B ข้ึนไป • กบเหลาดนิ สอ • ยางลบดินสอ • อุปกรณเ ขียนแบบและสี สําหรับผูสอบวิชาการออกแบบทางศลิ ปะ และ วชิ าการออกแบบสถาปต ยกรรม

สิ่งที่ XXXหา มXXXนาํ เขา หอ งสอบ • ใบหลักฐานแสดงการสมคั ร • กลอ งใสอุปกรณเครื่องเขียน • เอกสารใด ๆ กระดาษใด ๆ • วทิ ยุติดตามตวั โทรศพั ทม ือถอื อปุ กรณตดิ ตอสือ่ สารใด ๆ • อปุ กรณท ่ีสามารถบนั ทกึ ภาพหรือเสียงได • พจนานกุ รมอเิ ลก็ ทรอนิกส • อปุ กรณชว ยคิดคํานวณ นาฬิกาทีใ่ ชค ํานวณหรอื ถา ยรูปได • กลอ งถายรปู • ไมบ รรทดั

สิ่งท่ี XXXหา มXXXปฏบิ ัติในหอ งสอบ • หามหยิบยมื สิ่งของใด ๆ • หา มเปดหรอื ทําขอ สอบกอนไดร ับอนุญาต • หา มนาํ ขอ สอบ เอกสารใด ๆ ออกจากหอ งสอบ ขอสอบถือเปน เอกสารลบั ของทางราชการและเปนสมบัติของ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื เม่ือสอบเสร็จจะตองคืนใหค รบถวน หากผูใดลกั ลอบนาํ หรอื คดั ลอกขอ สอบออกจากหองสอบ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยพี ระจอมเกลา พระนครเหนือจะดาํ เนินการตามกฎหมาย ในความผิดฐานละเมดิ หรือเปดเผยความลับของทางราชการหรอื ความผดิ อาญาฐานอืน่ แลว แตก รณี

สง่ิ ท่ี XXXหา มXXXปฏิบัตใิ นหอ งสอบ • หา มกระทําการใด ๆ อันเปนการทจุ ริตในการสอบ หากมกี ารทุจริตในการสอบคดั เลอื ก มหาวิทยาลยั จะดําเนนิ การกับผกู ระทําหรอื ผูชวยเหลือ ผูก ระทําการทจุ ริตในการสอบคัดเลอื กเขา ศกึ ษาตอของมหาวิทยาลยั ดงั นี้ • ไมพจิ ารณาผลการสอบของผูสมัครสอบในทุกวิชา และตดั สทิ ธ์ิการสมคั รสอบคดั เลือกเขา ศกึ ษาตอ ในมหาวทิ ยาลยั เปนเวลา 3 ป • ผูทีเ่ ปนนักศึกษาของมหาวทิ ยาลัย จะถกู ดําเนนิ การตามประกาศ/ขอบงั คบั ของมหาวิทยาลยั วา ดวย วนิ ัยนักศึกษา • ผทู ี่เปนนักศึกษาภายนอกและกําลังศกึ ษาอยู จะแจง ใหสถานศกึ ษาของผนู ั้นทราบ • ผทู ่ปี ระกอบอาชีพแลว จะแจง ใหหนว ยงานของผูนัน้ ทราบ • จะถกู ดําเนินการตามกฎหมาย

กอ นการสอบ • แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรอื บัตรประจาํ ตัวนกั เรยี นท่ีมีรูปถา ยของ นกั เรียน หรือบัตรท่อี อกใหโดยหนว ยราชการท่ีมรี ูปถา ยและเลขประจาํ ตัว ประชาชนปรากฏอยใู นบตั รนัน้ แกก รรมการคมุ สอบกอนเขา หอ งสอบ • เม่อื น่ังประจาํ ที่น่งั สอบแลว ใหนาํ บัตรทแ่ี สดงตนเขา หอ งสอบ วางไวบ นโตะท่ีน่งั สอบ ในตําแหนง ท่กี รรมการคุมสอบสามารถมองเหน็ ได ชัดเจน • หา มเปดหรอื ทาํ ขอ สอบกอนไดร ับอนุญาตโดยเด็ดขาด

กอนการสอบ (ตอ) • ใชปากกาเขยี นเลขทน่ี ่งั สอบ และเลขทห่ี อ งสอบลงบนแผนหนา ปกขอ สอบให ครบถวน • เมื่อกรรมการกลางหรอื กรรมการคุมสอบประกาศอนุญาต จึงเปดขอ สอบได • อา นคําเตือนและขอ ปฏิบตั ิทห่ี นา ปกขอสอบและคําส่ังอยางละเอยี ดรอบคอบ และตองปฏิบตั ติ ามคาํ แนะนาํ ของขอสอบแตละวิชาอยางเครงครดั • ไมอ นุญาตใหผ ูเขา สอบเขา หองสอบหลังจากเวลากาํ หนดเริ่มสอบผา นไปแลว 30 นาที ...เวน แตจะไดรบั อนุญาตจากหัวหนาสนามสอบเปนลายลกั ษณ อกั ษร

ระหวา งการสอบ เมื่อไดร ับสญั ญาณใหเริม่ ทําขอ สอบ ใชปากกา เขียน ใชดนิ สอดําท่ีมีความเขม 2B ขึน้ ไปเทา นั้น ฝน • ชือ่ นามสกลุ วชิ าทส่ี อบ วนั ทสี่ อบ • เลขชุดขอ สอบ เลขที่สมัคร เลขทนี่ ัง่ สอบ และรหัสวชิ า สนามสอบ หองสอบ ชุดขอสอบเปน ตัวอักษร ในกระดาษคําตอบ ใหตรงกบั หมายเลขท่เี ขยี นไวใน (หนึง่ /สอง) เลขที่สมคั ร เลขท่ีนัง่ สอบ และ วงกลม ใหดําเขม เต็มวงกลม รหัสวิชา ตรวจสอบขอมลู ใหถ ูกตอง • ลงลายมอื ช่อื ในกระดาษคําตอบ

ระหวา งการสอบ (ตอ ) • ตรวจดูขอสอบวา ตรงกับวิชาทก่ี ําหนดไวใหส อบ หรอื ไม หากไมต รง แจง กรรมการคุมสอบทนั ที • ตรวจนบั จํานวนหนา จาํ นวนขอของขอ สอบ วาครบตามทีร่ ะบไุ ว กอ นลงมือทาํ • ระวังอยาใหก ระดาษคาํ ตอบฉีกขาด ยบั พับ หัก หรือทาํ เครอื่ งหมายใด ๆ นอกเหนอื จาก ที่กําหนดในการตอบขอสอบ • อานคาํ สั่งใหเ ขาใจ กอนลงมอื ทาํ และปฏิบัติตามคาํ สง่ั อยางเครง ครดั

ระหวา งการสอบ (ตอ ) • หา มขีดเขียนขอความ หรอื ทําเคร่อื งหมาย หรือทําสัญลกั ษณ ใด ๆ ในบตั รประจาํ ตวั ประชาชน บัตรประจาํ ตัวนักเรยี น บัตรทีอ่ อกใหโ ดยหนว ยราชการ หรอื ตัวผเู ขา สอบ หรอื สง่ิ ใด ๆ ที่ผูเ ขา สอบนําติดตัวเขา มาในหอ งสอบ • ไมอ นญุ าตใหผ เู ขา สอบทุกคนออกจากหอ งสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ *กรณมี เี หตุจาํ เปนระหวา งการสอบ ใหแจงกรรมการคมุ สอบทราบ และพจิ ารณา

หมดเวลาสอบ XXXหา มผูเขาสอบXXX ออกจากหองสอบจนกวากรรมการ คุมสอบจะเก็บขอ สอบและกระดาษคําตอบของผูเขาสอบนัน้ ไปจากโตะ ทน่ี ั่งสอบ และอนญุ าตใหผเู ขา สอบออกจากหอ งสอบ

มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอใหนอง ๆ ทุกคน โชคดีในการสอบ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook