Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore E-BOOK หน่วยประมวลผลกลาง

E-BOOK หน่วยประมวลผลกลาง

Published by Chanon Kopibontawon, 2022-11-14 03:49:37

Description: งานอีบุ๊คนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาวิทยาการคำณวนเเละมัตติมีเดีย เสนอ ครูสุนทรปานบุษราคัม เเละ ครูเอกศักดิ์ คล้ายพันธ์

Search

Read the Text Version

E-Bookเร่ือง หนวยประมวลผลกลาง จดั ทําโดย 20319-20339


ประวตั ิCentral Processing Unit:CPU หนว ยประมวลผลกลาง (องั กฤษ: central processing unit) หรือยอ วา ซีพียู (CPU) เปนวงจรอเิ ลคทรอนิกสท่ที าํ งาน หรอื ประมวลผล ตาม ชุดของคําส่ังเครอื่ งจากซอฟตแ วร คาํ นเี้ ริม่ ใชในอุตสาหกรรม คอมพวิ เตอรต ้ังแตต น ศตวรรษ 1960s.


ผูผ ลิตซีพยี ใู นปจ จบุ นั มีอยหู ลายบรษิ ทั ดว ยกนั ทร่ี จู ักกันดีกเ็ หน็ จะเปน Intel , ADM และ Cyrix ตา งก็ ผลติ ซีพียูออกมาแขงขนั ในตลาดคอมพวิ เตอร เพื่อชวงชิงสวนแบงของตนใหม ากท่สี ดุ ซพี ียูทมี ผี ูที่มีผยู มใชม ากท่ีสุดเปน ซีพยี ูของ Intel ตอ ไปน้ี จะกลา วถงึ ซพี ยี ขู องแตล ะบริษัทวามอี ยูกร่ี ุนแตกตา ง กันอยางไร และรนุ ไหนบางทีน่ าสนใจในการซ้อื หามาใช บรษิ ัท Intel บรษิ ทั Intel ไดพฒั นาซพี ียอู อกมาอยา งตอ เนอ่ื งมากมาย หลายรุนดวยกัน จะกลา วถงึ เฉพาะรนุ ที่ คมุ คาในการเลือกซอ้ื และรุนใหมที่เพิ่งออกมาหรอื ท่เี พิ่งออกมาหรือที่กาํ ลังทีจ่ ะออกในเรว็ ๆนี้ รายละเอียด ผทู ตี่ อ งการประสิทธภิ าพในการใชงานทางดานมลั ตมิ เี ดยี และการส่อื สารทเ่ี พมิ่ ข้ึนควรเลอื กซพี ียู Pentium ทีเ่ ปน MMX จะดีกวาเพราะ MMX ไดร ับ การออกแบบมาใหใชงานประเภทมัลตมิ เี ดยี และงานส่อื สารตา งๆไดร วดเรว็ กวา ซีพียู Pentium Classic ซีพียู MMX ทอี่ อกจาํ หนายจะมีอยู2รุนคอื Pentium166MHz และ200 PHz ซง่ึ ในขณะนซี้ พี ียMู MXกเ็ ร่ิมมจี ําหนา ยกันแลว ในบา นเรา


นเทล (Intel) เปนบรษิ ัทผลิตชิพสารกึ่งตวั นาํ ทใี่ หญท ่ีสดุ ในโลกเม่ือวัดจากรายได บรษิ ทั อินเทลเปน ผคู ิดคน ไมโครโพรเซสเซอรตระกูลx86 ออกมาวางจําหนาย ซึ่งเปน ไมโครโปรเซสเซอรท่ีใชก ันมากท่ีสุดในเครอื่ ง คอมพวิ เตอรสวนบุคคล[3] อินเทลกอ ต้ังข้ึนเมอ่ื วนั ที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 ในชือ่ Integrated Electronics Corporation โดยมสี ํานักงานอยทู ่ีซานตาคลารา รฐั แคลฟิ อรเนีย สหรฐั อเมรกิ า อินเทลยงั เปนผผู ลติ ชิพเซตของ เมนบอรด , เน็ตเวริ คการดและแผงวงจรรวม, แฟลชเมโมรี, ชิพกราฟค , โปรเซสเซอรของระบบฝง ตวั ตลอดจน อปุ กรณอนื่ ๆทเี่ ก่ยี วของกบั คอมพวิ เตอรแ ละการสื่อสาร อินเทลกอ ต้งั ขนึ้ โดย กอรดอน มัวร (Gordon Moore) และโรเบริ ต นอยซ (Robert Noyce) ผเู ชย่ี วชาญดานสารก่ึง ตวั นาํ โดยเปนอดตี พนกั งานของ Fairchild Semiconductor พนกั งานยุคแรกเริม่ ทสี่ ําคัญอีกคนของอนิ เทลคือ แอน ดรวู  โกรฟ ซง่ึ ในภายหลงั เปนผบู ริหารคนสําคัญ ทท่ี ําใหอ นิ เทลกา วขึ้นมาเปน บรษิ ทั ระดบั โลกในปจจบุ นั แตเ ดิมนั้น ช่อื ของอินเทลจะเปนท่ีรูจกั เฉพาะในหมูวิศวกรและนักเทคโนโลยเี ทานัน้ แตห ลงั จากทโี่ ฆษณา อนิ เทล อินไซด ประสบผลสําเรจ็ อยางกวา งขวางในชว งทศวรรษ 1990 ช่อื ของอนิ เทลก็กลายเปน ที่รูจ กั ของคนท่วั ไปใน ทันที โดยมผี ลติ ภัณฑทีเ่ ปน ท่ีรูจกั คอื หนวยประมวลผลกลางตระกลู เพนเทียม (Pentium)


หนว ยประมวลผลกลางCentral Processing Unit:CPU หนว ยประมวลผลกลาง เรยี กอกี อยางวา CPU คอื สวนทีท่ ําหนา ท่ปี ฏบิ ตั ิตามคาํ สง่ั ท่รี บั มาจากหนว ยรับขอมูล และควบคมุ การ ปฏบิ ตั งิ านของเคร่อื งคอมพวิ เตอร เปนอุปกรณหลกั ในการประมวลผลกลาง เชน การคาํ นวณ เปรียบเทยี บ การเรยี งลําดับ การจดั กลุม การจัดทํารายงาน เปนตน หนวยประมวลผลกลางจึงเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอรท ี่สามารถคิดวิเคราะหเพือ่ หา ผลลพั ธห รอื สารสนเทศทตี่ องการได ซีพียูของเคร่อื งคอมพิวเตอรใ นระดับซีพียจู ะถูกบรรจใุ นชิปที่เรยี กวา ไมโครโปรเซสเซอร ซพี ยี ทู าํ หนาทคี่ วบคมุ การทาํ งานและประมวลผลขอมูลท่ไี ดรบั จากอุปกรณรับขอมูล (input device) ตามคําสัง่ ตาง ๆ ใน โปรแกรมทีเ่ ตรยี มไวแ ละสง ตอ ไปยงั อุปกรณแ สดงผล (output device) เพอื่ ใหส ามารถเกบ็ หรอื อานผลลัพธไ ด ถา ซพี ยี ูย่ิงมีความ เรว็ มากจะยงิ่ ประมวลผลไดเ รว็ ขนึ้ ความเร็วของซีพยี ูจะถูกควบคุมโดยสญั ญาณนาฬิกา ซึ่งเปน ตวั ใหจงั หวะการทํางาน เหมือนกับจังหวะของการเลนดนตรี หนว ยวัดความเร็วของสัญญาณนาฬิกาดังกลาวเรียกวา เฮิรต (Hertz : Hz) ซ่ึงเทยี บเทา กับ 1 ครั้งตอวนิ าที โดยปกติแลวซีพียูจะมีการทาํ งานทีเ่ รว็ มาก ทง้ั น้ีขึ้นอยกู บั รุนของซีพียู


หนวยประมวลผลกลางประกอบดวย 2 สว นสําคญั 1.หนวยควบคุม Control Unit 1. หนวยควบคมุ (Control Unit) ทําหนา ทค่ี วบคุมการทํา งานของอปุ กรณตาง ๆ ในระบบทั้งหมด ใหทาํ งานอยา งถกู ตอ ง


2.หนว ยคาํ นวนและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit:AUL) ทาํ หนาทีป่ ระมวลผลขอมลู ทางคณติ ศาสตรและทางตรรกะ เชน - การ คาํ นวณทางคณิตศาสตร ไดแก การบวก ลบ คูณ หาร - การกระทาํ ทางตรรกะ (AND , OR)


- การเปรยี บเทียบ เชน การเปรียบเทยี บ คา ของขอมลู 2 ตัววามีคาเทา กนั มาก กวา หรอื นอยกวา ไมว าขอมลู จะเปน ตัวเลข หรอื ตวั อกั ษรก็สามารถ เปรียบเทยี บได


- การเล่อื นขอมลู (Shift)


- การเพ่ิมและการลด (Increment and Decrement)


- การตรวจสอบบทิ (Test Bit)


การดูแลรักษาหนว ยประมวลผลกลาง 1. ไมค วรใหซ พี ียอู ยบู ริเวณที่มอี ุณหภมู สิ งู


ไมค วรวางอาหารและเครื่องดื่มไวใ กลซ พี ยี ู


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook