Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Victoria în Isus

Victoria în Isus

Published by The Virtual Library, 2022-11-17 08:30:27

Description: Victoria in Isus
Culegere de cântări cu partitură
Culegere de cantari cu partitura

Search

Read the Text Version

PIAN+SATB VICTORIA în


Cuprins dirijor cor 1. Victoria în Isus.................................................................................... 3 ......... 3 2. Minunat, minunat Isus / Îl iubesc pe Isus ......................................... 12 ......... 6 3. De ce-s cuprins de grijuri / Dumnezeu ne conduce mereu............... 16 ......... 8 4. Slavă lui Isus / Lăudaţi puterea lui Isus............................................ 21 ....... 11 5. Aşa cum sunt la Tine vin .................................................................. 26 ....... 13 6. Din trupul sfânt al lui Isus / Doamne Tu nouă ne-ai lăsat / La cruce unde Cristos muri............................................................... 28 ....... 14 7. În străvechea Carte Sfântă / La apele Iordanului / O izvor al fericirii ............................................................................. 32 ....... 16 8. Duh de viaţă dătător / Isus mă predau azi Ţie .................................. 36 ....... 18 9. Osana Lui / O Doamne mare ............................................................ 39 ....... 19 10. Harul e darul nemeritat / Măreţul har ............................................... 43 ....... 21 11. Pe calea îngustă e luptă / Cânt Domnului că mi-a făcut bine / Când vom ajunge în cer .................................................................... 47 ....... 23 12. Faţă în faţă / Doamne mai sus ridică-mă .......................................... 52 ....... 26 13. Prin iubirea Sa / Cântaţi numai despre Isus / Salvat, salvat ............. 55 ....... 27 14. Aleluia, slavă Ţie / Slăvit fii Isuse.................................................... 61 ....... 29 15. O, ce dulce nume Isus / Scump îmi este numele Isus....................... 66 ....... 31 culegere partituri: Vicenţiu Gabriel Văcean editare computerizată: Adrian Daniel Ilaş


1. VICTORIA ÎN ISUS Eugene M.Bartlett Intro arr. Tom Fettke q = 124                fp   6        S   ff              Vic-to rie! Vic-to rie! Vic-to - ry! Vic-to- ry! A   ff              Vic-to rie! Vic-to- ry! Vic-to rie!     Vic-to - ry!     T   ff    Vic-to rie! Vic-to rie! B  fVfic-to - ry! Vic- to-  ry!                          ff                                                       8                Gospel swing e.x şi iq = qK e unison  mf Vic-to- rie! Vic-to-rie în I - sus! Am Vic-to- ry! Vic - to - ry in Je - sus!  mf             Vic-to- rie! Vic-to-rie în I - sus! Am Vic-to- ry! Vic- to - Je - sus!  ry in  mf      Vic-to- rie!     Vic-to-rie în I - sus! Am Vic- to - Vic- to - Je - sus!   ry!  ry in    mf                                               decresc.                        


4 13  sopran/alt                    din sla - vă La Gol-go-ta în   taen-our-/bziats o ves - te I - sus ve-ni                                3          mf                      18                       lo-cul meu a fost cru-ci - fi - cat; El mi–a lu-at po - va - ra, mi–a               3        3      3                    23                jert - fa Lui vic - to - ri - a de–a - cum am   dat în dar ier - ta - rea Prin câş - ti -           3         3   3                                      28   divisi f                 în I - sus mi–a dat azi sal - va-rea Cu sfân-tul Său gat. Vic - to - ri-a               f     în I - sus mi–a dat azi sal - va-rea Cu sfân-tul Său              gat. Vic - to - ri-a în I - sus mi–a dat azi sal - va-rea Cu sfân-tul Său     f                 gat. Vic - to - ri-a    f                         3          f 3                          


5 34                     El m–a răs-cum-pă - rat În - trea-ga mea iu - bi - re doar Lui I se cu sân-ge                     sân-ge El m–a răs-cum-pă - rat În - trea-ga mea iu - bi - re doar Lui I se cu                      sân-ge El m–a răs-cum-pă - rat În - trea-ga mea iu - bi - re doar Lui I se cu                                                                  40               El am vic - to - ri-a spă - lat sunt de pă - cat. vi - ne În              vi - ne În El am vic - to - ri-a spă - lat sunt de pă - cat.               vi - ne În El am vic - to - ri-a spă - lat sunt de pă - cat.                  3                           mf                 45 Solo voce femeiască: q = 78       mp          Am a - u-zit de Dom- nul, de                                          mp        


6 50                      pe morţi i–a în - vi - ma-rea Lui pu - te - re; Pe cei bol -navi i–a vin-de-cat,                                          55   Duet:  A tempo           O, Doam - ne, Te–n - du - ră şi de - at am stri- gat: Eu             mp Duet:                                             59  Mai repede e.x şi iq = qK e                  mi - ne Şi–n via - ţa mea vic - to - ri - a I - sus a câş - ti - gat.                                     3            mf              64  Cor unison  sopran/alt mf              de Dom-nul, de ma-rea Lui pu - te - re Pe tenor/bas Am a - u-zit             mf                       3                           


7 69                        ceibol-navi i–a vin-de-cat, pe morţi i–a în - vi - at  Eu amstri-gat: O,           3        3                       74              Doam - ne,  Te–n - du - ră şi de mi - ne; Şi–n      3     3                     77          via - ţa mea vic - to - ri - a I - sus a câş - ti -                3            3              80  divisi       f    gat Vic - to - ri-e în I - sus mi–a    f           gat Vic - to - ri-e în I - sus mi–a  f          gat Vic - to - ri-e în I - sus mi–a  f                                                          


8 84             El m–a răs - cum - pă -  dat azi sal - va - rea, cu sfân - tul Său sân - ge           dat azi sal - va - rea, cu sfân - tul Său sân - ge El m–a răs - cum - pă -                  sal - va - rea, cu sfân - tul Său sân - ge dat azi El m–a răs - cum - pă -                                                                    89                  rat. În - trea-ga mea iu - bi - re doar Lui I se cu -               rat. În - trea-ga mea iu - bi - re doar Lui I se cu -    rat.               În - trea- ga mea iu - bi - re doar Lui I se cu -                                                              93     El am         vi - ne  În vic - to - ri - a, spă -   El am         vi - ne  În vic - to - ri - a, spă -  - El am          vi ne În vic - to - ri - a, spă -                                       


9 96           pă - cat    lat sunt de        lat sunt de pă - cat       lat sunt de pă - cat                                                99           Vic - to-rie în I - sus, mi–a dat azi sal -             Vic - to-rie în I - sus, mi–a dat azi sal -         Vic - to-rie în I - sus, mi–a dat azi sal -                                       102             va - rea cu sfân - tul Său sân - ge El          va - rea cu sfân - tul Său sân - ge El  -         El  va   Său rea cu sfân - tul sân - ge                                       


10 105                doar  m–a răs - cum - pă - rat În - trea-ga mea iu - bi - re             doar m–a răs - cum - pă - rat În - trea-ga mea iu - bi - re  m–a          răs - cum - pă - rat În - trea-ga mea iu - bi - re  doar                                                        109          El am vic -  Lui I se cu - vi - ne În         El am vic -  Lui I se cu - vi - ne În       Lui  cu - vi - ne În El am vic -    I se                                       112            to - ri - a, spă - lat sunt de pă - cat.        to - ri - a, spă - lat sunt de pă - cat.         to - ri - a,      spă - lat sunt de pă - cat.                                                      


116            11  Vic-to rie   Vic-to rie Vic-to ry Vic-to ry                Vic-to rie Vic-to rie Vic-to ry Vic-to ry           Vic-to rie Vic-to ry Vic-to rie Vic-to ry                                                                                           120                  Vic-to-rie Vic-to-rie în I - sus!   Vic - to - ry Vic-to-ry in Je - sus!            Vic-to-rie Vic-to-rie în I - sus!   Vic - to - ry Vic-to-ry in Je - sus!               Vic-to-rie Vic - to - ry Vic-to-rie în I - sus! Vic-to-ry in Je -      sus!                                                                                  


12 2. MINUNAT, MINUNAT ISUS cu ÎL IUBESC PE ISUS arr. Tom Fettke    Liniştit e = 92                    mp                             5 mp                   mp Îl iu-besc pe I - sus Îl iu -besc pe I - sus                                                                         9                    iu-besc pe Îl I  - sus căci şi El m–a iu - bit                                                                          13    munpison          Nici o zi nu e prea tris - tă Nici o noap-te nu e prea      unison         mp                                                    


13 17                        lun - gă Su -flet ca  - re se–n cre-de–n I - sus, un cân-tec va gă - si.                                                                                 22 mdfivis i                Mi - nu-nat, mi - nu - nat I- - sus, cân-tec nou va să - di–n i - ni -           dmivfisi                                   mf                  25                      mă  Un cân-tec de scă-pa - re, pu - te- re, cu - raj Cân-tec                                                                      28             unison   f   nou va să - di–n i  - ni - mă  Nu e   unison              f                                                 


14 31  Mai intens                    cru - ce prea_a - pă - să - toa - re Nici o al  - tă po - va - ră                               f                         34                  El Căci I - sus va fi cu grea ti - ne                                                            37                      lă - sa sus, cân-tec nu te va Mi - nu- nat,mi-nu-nat I  -                                                                      41         divisi                   nou va să-di–n i- ni - mă Un cân-tec de scă-pa- re,pu - te- re, cu-raj Cân-tec            divisi                                                                           


15 45          rit.       nou va să-di–n i  - ni - mă               rit.                          decresc.                    48 unis. mpM ai rar e = 86              sus unis.mp Îl  iu - besc pe I - sus Îl iu-besc pe I  -                 mp                                            52   mf divisi               Îl iu - besc pe I - sus căci şi  Elm–a iu - bit        mf divisi                                               mf                 56   mp          mp I  - sus                                    mp                        


16 3. DE CE-S CUPRINS DE GRIJURI cu DUMNEZEU NE CONDUCE MEREU George A.Young Intro pian arr. Tom Fettke  Adagio q = 60                                                5  unison DUMNEZEU NE CONDUCE MEREU   mf            Prin tris - te pă - şuni verzi, bo - ga - te şi dulci    unison mf    Dum-ne-                                  8                   zeu ne con - du - ce me - reu   Un-de a - pe - le reci spa - lă                                                   11                   al  meu pi -cior Dum-ne - zeu ne con -du - ce me - reu                                            14  divisi                     Prin a - pe re-pezi sau prin fur- tuni, Prin foc sau sân - ge El ne con-du-ce                                                                      


17 18               rit.        În în tris ta - re  sau gre - le–n-cer-cări El ne con-du - ce în cân - te-cul Său                                                               DE CE-S CUPRINS DE GRIJURI 22 Tempo în 2 q. = 44 mf SOLO                (e = q.)  De ce–s cu-prins de gri - juri? De ce–s în - du - re - rat?                                                               26                    iar su-fle-tu–n - tris - tat Doar I - ni-ma mi–e mâh - ni - tă                                               30                     I- sus, Sal - va - to- rul cu mi - ne–i ne - în - ce - tat El             Oo    Oo                                                          


18 34                     pa - să rea hră - ne- şte şi de crini e gri - ja Sa El                      Aa       Aa                                                     38                     pa - să-rea hră -neş - te Nici de min’ nu va ui - ta.        f                Aa   Aa      Cân -                                                                  42             ta - rea fe - ri - ci - rii  î - nalţ spre sla - va Sa  El                                                             46                          pa - să-rea hră - neş- te Nici de min’ nu va ui - ta.                                                                        


19 51 mp  mă                    pe bu-ze n–am cân is-pi-tit a - flu şi Când noap-tea m–a cu - prins               mp                                                   56              mf            ta- rea iar ze-lul mi s–a stins mfPri - vesc a- tunci la I- sus şi                                                                            mf               61                         via - ţa iar s–a_a prins El pa - să - rea hră - neş - te  şi de                                                                             65                     crini e gri - ja Sa El pa - să-rea hră - neş - te  Nici de                                                                             


20 69         f           ta min’ nu va ui -  Cfân - ta - rea fe - ri - ci - rii  î-                                                             f         73                           nalţ spre sla - va Sa El pa - să-rea hră - neş- te Nici de                                                                               77                        min’ nu va ui - ta El  pa - să-rea hră - neş- te Nici de                                                                                 81     mf                    rit.              min’ nu va ui - ta nu ui - ta, nu ui - ta nu ui - ta  nu ui -ta,  nu ui -ta, nu ui - ta.   mf                                                             mf                


4. SLAVĂ LUI ISUS cu 21 LĂUDAŢI PUTEREA LUI ISUS arr. Tom Fettke Moderato q = 100                            f                          5                                           8  f                      Sla-vă lui I- sus! Sla-vă lui I- sus!  Sla - vă lui I - sus  sus în  f                                                                     12  ff       ff cer Slă -                                             ff                               16 SLAVĂ LUI ISUS (Wesley, Hudson/Necunoscut)   Uşor mai mişcat q= 108                   vit să fi - e Dum- ne - zeu Sla-vă lui I-sus sus în cer! El e al lu - mii                                         mf                             


22 21         unis.         Îm - pă - rat Sla-vă lui I - sus sus în cer! unis. Sla-vă lui I-sus                                                        25                              Sla-vă lui I-sus Sla-vă lui I-sus sus în cer! Sla-vă lui I-sus                                                               29          divisi     Sla-vă lui I - sus sus în cer!   Sla-vă lui I-sus      divisiLău -                                                                33  LĂUDAŢI PUTEREA LUI ISUS (Perronet/Holden)                           daţi pu - te - rea lui I- sus, în - geri Lui vă–n-chi - naţi A - du-ceţi cu - nu - na  de pus şi                                                                                        


23 39                      Îl în - cu - nu - naţi A - du - ceţi cu - nu - na de  pus şi                                                                          44          unis.               Îl în - cu - nu - naţi Sla-vă lui I-sus Sla-vă lui I-sus unis.                                                                                    49                        Sla-vă lui I-sus sus în cer Sla-vă lui I-sus Sla-vă lui I-sus                                                                        53           divisi       f  Sla-vă lui I-sus sus în cer Voi a - le - şii lui            f divisi                                                    f               


24 57                  Lău - da - ţi–L pe E - Dum - ne - zeu, voi cei răs - cum - pă - raţi                                                                     61                 m a - nu - el Şi Îl în - cu - nu - naţi Lău -                                                              65                         da - ţi–L pe E- ma - nu - el Şi Îl în - cu - nu - naţi                                                                                          70  unis.                    Sla - vă lui I - sus Sla - vă lui I - sus Sla - vă lui I - sus sus în   unis.                                                  


25 73                          cer  Sla-vă lui I-sus  Sla-vă lui I-sus  Sla-vă lui I-sus sus în                                                                77              cer Lău - daţi pu - te - rea lui I - sus                                                         80    ff         Sla - vă lui I - sus Îm - pă - rat!    ff                                        ff                   83                                               


26 5. AŞA CUM SUNT LA TINE VIN Liniştit q = 76 William B.Bradbury Introducere opţională dacă este folosit acompaniament arr. Tom Fettke             mp           3    mp *De preferat a cappella până la măsura 7 a doua oară                1. A - şa - cum sunt la Ti - ne vin Pu - 2. De în do - ieli sunt a - pă - sat De        mp                                                        6  (a doua oară–acompaniament)                 di - vin pur - tat te - re n–am Tu–mi fii spri-jin Mă spa - lă–n sân - ge - le O, is - pi - tiri îm - pre - su - rat Slă - bit, de va - luri mult   O,                                                                   10  (prima dată)      1.   mf  2.              Mie - lu - le eu vin, eu vin 2. De vin Mie - lu - le eu vin, eu vin  mf                               1.     2.                               cresc.     *Sau se cântă toată partea a cappella. Scade numărul de pauze între măsurile 13 şi 14.


27 14   mf            La      3. A - şa cum sunt  de ră -  tă - cit mf                                                mf                17                   Ti - ne vin să fiu scu - tit, Să fiu bo - gat şi                                                          20                fe - ri - cit  O, Mie - lu - le  eu vin, eu                                                            23            mp          O,      vin    Mie - lu - le, eu vin.       mp      vin, eu vin.                                      mp     


28 6. DIN TRUPUL SFÂNT AL LUI ISUS Doamne Tu nouă ne-ai lăsat / La cruce unde Cristos muri  q = 72                        arr. Tom Fettke              mp  mf      decresc.         5   mp DIN TRU PULSFÂNTAL LU I ISUS                 de preferinţă Din tru - pul sfânt al lui I sus i - zvor de sân ge–a curs Şi        a cappella mp                                                  mp               10                    mf       ci  - ne–nEl s–a cu - ră-ţit Pe  veci e mân- tu - it Pe veci e mân - tu -               mf                                            mp mf        15                            it    Pe veci e mân - tu - it  Şi ci  - ne–nEl s–a                                                    19                  cu - ră - ţit pe  veci e mân - tu - it.                                              


29 22    unis.  DOAMNE TU NOUĂ NE-AI LĂSAT              Doam - ne, Tu no - uă ne–ai lă-sat Cu - vân - tul Tău cel     unis.                                             mp                      26                   sfânt Cu dra - gos-te ne–ai or - do-nat să–L ves - tim pe pă -                                                    30  mf divisi                    mânt. Te–as - cul - tăm, Te–as-cul-tăm, Doam-ne şi Te slă-vim Şi Cu-       mf divisi                                             mf                  33                        vân-tul Tău cel Sfânt îl ves - tim Pen-tru că Tu a - şa ne–ai a - ră - tat Ca                                                                                         


30 37          unis.              să ves tim noi ne-în - ce - tat Te–as cul-tăm,Te–as cul tăm     Pen-tru            unis.        Te–as cul- tăm,Te–as cul tăm                                                            41  LA CRUCE UNDE CRISTOS MURI                      min’ El  mu - ri, la cru - ce mu - ri Am do - rit ha - rul a–l do - bân - di                                                                45                         Sân - ge - le Lui sfânt m–a cu - ră - ţit La - u-dă–I fi - e!                                             legato                      49 f divisi                       Mi - nu- ne!Sunt de pă - cat scă - pat I - sus pen-tru mi-ne a răb - dat      f divisi                                                f                                    


31 53                            La cru-ce un - de El m–a ier - tat La - u-dă–I fi - e! La - u-dă–I fi - e!                                    3                                                               59                             La- u-dă–I fi - e!    Sân-ge-le Lui sfânt m–a cu-ră - ţit La - u-dă–I fi - e!                                 3                                                            65 f unis.                           La - u-dă–I fi - e! La - u-dă–I fi - e! Sân-ge- le Lui sfânt m–a cu-ră - ţit unis.     f                                                3         f                                    71       divisi cresc. rit. ff            La-u dă–I fi - e! Lau - dă Lau dăDom nu - lui!  divisi cresc.      ff                           rit.                         cresc. ff                                     


32 7. ÎN STRĂVECHEA CARTE SFÂNTĂ La apele Iordanului / O izvor al fericirii arr. Tom Fettke Maestoso q = 69                                        fp                      f      6  f Liber                  rit.        În stră - ve-chea Car-te sfân - tă Ci - tesc,ci-tesc,ci-tescşi iar ci - tesc    f                                          rit.                                       10  a tempo    rit. e cresc.   mai rar rit. in tempo q = 124 unis.                mf     La Cât de bun a fost Mân-tu -i - to - rul Cât de mult El ne–a iu - bit.  unis.                     mf        a tempo  rit. e cresc. mai rar rit.                                       mf                  15  LA APELE IORDANULUI (Stenett)               pri - vi - re Spre a - pe - le Ior - da - nu - lui ţin - tesc o                                                             


19    divisi           33       ţa - ra Ca - na - a - nu - lui Un - de co - mori gă - sesc. M–am de -                                                                                     23                      O ci - ne mă va          cis pen-tru ţa - ra pro - mi - să,pen - tru ţa - ra pro - mi - să                                                                                              28                    în - so - ţi spre ţa - ra Ca-na - an?                                                                                           33 O IZVOR AL FERICIRII (Robinson)   mf                      O iz - vor al fe - ri - ci - rii, Doam - ne ma - re Te slă - vim                                                        


34 37        unis.    Pes - te noi re - var - să  ha - rul veş - nic să Te prea - mă - rim. Eu a-                  unis.                                                                   42       divisi                              lerg că-tre cer, hai şi tu cu mi- ne,vi -no A - le - lu - ia Dom-nu- lui! A - le - lu - ia                  divisi                                                                            47      f unis.           Dom - nu - lui M–am de - cis pen-tru ţa - ra        f unis.                                              f                     51                         pro - mi - să,pen - tru ţa - ra pro - mi - să O ci - ne mă va în - so - ţi spre                                                                                     


35 56       divisi                       pro - mi - să,pen - tru ţa-ra pro - mi- ţa - ra Ca-na - an? M–am de - cis pen-tru ţa - ra                      divisi                                                                            61                        să O ci - ne mă va în - so - ţi spre ţa - ra Ca-na - an?                                                                                           66                         A - le - lu - ia Dom-nu - lui A - le - lu - ia Dom - nu - lui                                                                                    71    ff           fDfom - nu - lui!                              3                    ff     3                        


36 8. DUH DE VIAŢĂ DĂTĂTOR cu ISUSE MĂ PREDAU AZI ŢIE Liber q = 80  arr. Tom Fettke                             mp       rit.    unis. DUH DE VIAŢĂ DĂTĂTOR (Daniel Iverson) 5mpatempo            râu.  mpDuunhis. de via - ţă dă - tă - tor Curgi ca un                                                 a tempo          9              de via - ţă pes - te noi. Duh de via - ţă dă - tă - tor Curgi pes - te   dă - tă - tor   ei. *)  Duh    Curgi                                                          13 mf divisi            fo - lo - seş - te. fo - lo - seş - te–i. Mo - de - lea - ză, - - - ză–i,       mf Mdoivisi de lea                                                 *Textul adaptat pentru nuntă.


37 17  mp       rit.   a tempo      dă - tă - tor   pes-te   dă - tă - tor pes - te Duh de via-ţă Curgi noi.  -       Duh devia ţă Curgi  ei. mp                                               mp  rit. a tempo               22  ISUSE MĂ PREDAU AZI ŢIE (Van DeVenter/Weeden)         unis.  În - do-ieli când                Când ur-mez I- su - se Ţi - e, Tu să nu mă laşinici-când   unis.                                                                    27            Tu        vor să–mi vi - nă Tu să numă laşi nici-când  să nu mă laşi                                                             32 divisi     mf   mp  cresc. poco a poco                Tu să nu mă laşi Îţi pre-dau fi - in - ţa–n-trea - gă Tu să nu mă laşi.        divisi     mf        mp                                     mp cresc. poco a poco                              


38 38   unis.               I - su-se cu - ră - ţeş - te, fo - lo - seş - te.  unis.                                                                                               divisi 44 f atempo                  Tu să nu mă laşi Tu să nu mă laşi Îţi pre-dau fi - div isi        f                               laşi, să nu mă laşi     laşi, să nu mă laşi                  f a tempo                       49              laşi   in  - ţa–n-trea - gă Tu să nu mă                                                 53   mf decresc. în tempo – mai rar   p        Tu să nu mă laşi! p    mf decresc.                 în tempo – mai rar             decresc.   p mf      


9. OSANA LUI 39 O DOAMNE MARE Bruce Greer Maestoso q = 84           arr. Tom Fettke                  ff                4   f unis. OSANA LUI (Watts/Gesangbuch der Herzogl)             O - sa - na Lui, O - sa - na! Co - pi - iii au cân - Pu - te - rea Dom - nu - lui o cânt Mi - nuni mari a fă - f       unis.                                                f                8               tat Şi pâ - nă–n cer de - par - te E - Pe toa - te ce - ruri şi pă - mânt le–an -   cut                                                                     12       Tempo mai rar q = 72     cou a ră - su - nat! tins şi le–a um - plut!                                        mf          


40 16   mp divisi  O DOAMNE MARE (Stuart K.Hine)                       O Doam-ne ma - re când pri-vesc eu lu - mea Ce ai cre - a - t–o prin al Tău Cu    mp divisi                                                            mp                20                          Cum le–n-tre - ţii  vânt Şifiin -ţe - le  ce–m-po - do-besc na - tu - ra cubra-ţul Tău cel                                                                            24   unis.  mf                        sfânt A tunciÎţi cânt mă reţ Stă pâ-ni -tor Cema re eşti Cema re eşti A tunciÎţi    unis.                   mf                               mf                                   29          divisi             cânt mă-reţ Stă-pâ - ni - tor Ce ma-re eşti Ce ma - re eşti          divisi                                                                                       


41 34  Solo mp                            Pri vi rea când mi–onalţ şi vădmi-nu - nea Mul ţi mea as - tre - lor ce–alerg pe cer Mă re ţul                                                     39                        unis. soa - re cât şi blân-da lu -nă Ca mingi de a - ur plu-tind prin e - ter.   f      Cor               Când în - tâl-     funis.   Ooo                                      p         mp      f                44                  mf     nesc pe Dom-nu–n Car-tea sfân - tă  Şi când ză - resc mul - ţi-mea de–n-du - rări Pe–ai Săi a-                                 mf                             mf             48                        leşi cum i–a iu-bit în - tr–u - na Şi i–a con - dus prin bi-ne-cu-vân - tări A - tunci Îţi                                                                       


42 52 divisi       unis.             ff   eşti Ce ma-re eşti A-tunci Îţi ffcânt mă-reţ Stă-pâ - ni - tor Ce ma-re                                                     ff                        56 divisi                cânt mă - reţ Stă - pâ  - ni - tor Ce ma - re eşti Ce                                                           59              re ma - re  ma - eşti Ce ma-re eşti  Ce                                                                       63      eşt!                                                                     


10. HARUL E DARUL NEMERITAT 43 MĂREŢUL HAR arr. Tom Fettke Liniştit q = 96                               mp           HARUL E DARUL NEMERITAT (Johnson/Towner)       8mpun is.            şi m–a fe - ri - cit mpHunai-s.rul ce cur-ge din Gol - go - ta M–a mân-tu - it                                                                       16  divisi                        dAivis-i ici I - sus a fost mor - ţii dat Pă- ca-tul meu El l–a is - pă - şit.                                                                               24 Ha - rul, Ha - rul                         Nu - mai ha - rul Nu - mai ha - rul Ha - rul e da-rul ne - me - ri - tat  Ha  - rul,  Ha  - rul                    Nu - mai ha - rul Nu - mai ha - rul                                                  


44 32 Ha - rul, Ha - rul                        Nu - mai ha - rul Nu - mai ha - rul Pe vecicu Dum ne-zeu m–a - mpă- cat.  Ha  - rul,  Ha  - rul                          Nu - mai ha - rul Nu - mai ha - rul                                              mf         41     mp unis.  MĂREŢUL HAR (Newton)              1. Mă - re - ţul har m–a mân - tu - it pe mi - ne 2m.pMuănis-. re - ţul har m–a în - vă - ţat s–o rup cu                                                    mp        49                   de pă - cat Pier - dut e - ram, dar m–a gă - ori - ce rău Ce scu mp mi–e azi tot ha - rul                                                      55       1.     2.     -sit De moar - te m–a scă - pat 2. Mă - dat Tră - iesc prin El me -     reu                  1.    2.                cresc.                   


45 61  mf div.                        a - de - 3. Mo - meli, bat - jo - curi, pri - go - niri   se–am în - tâl - nit. Prin mf div.                                                               mf                                 70                          ha - rul ma - rii Lui iu - biri Eu toa - te–am bi - ru - it.                                                                                             78                                cresc.                        83   f unison                  4. Prin har a - jun - ge - voi în cer cu sla - vă  îm - bră - f unison                                                                


46 90 div.    ff                            divc.at  Şi voi slă - vi în veş -  ni - cii Pe    ff                                              cresc. ff                                96       decresc. poco a poco         Cel ce har mi–a dat.                                       decresc. poco a poco         100      mf                Ha - - rul Ha - - rul Mă - re - ţul  mf                                      105  decresc.   mp         har!         mp       decresc.               decresc. mp  


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook