Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อีบุ๊ค เรื่อง…. ระบบคอมพิวเตอร์

อีบุ๊ค เรื่อง…. ระบบคอมพิวเตอร์

Published by กนกพร แสงเพชร, 2022-11-16 11:35:06

Description: อีบุ๊ค เรื่อง…. ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งวิชาวิทยาการคำนวนและมัลติมีเดีย เสนอ ครูสุนทร และครูเอกศักดิ์

Search

Read the Text Version

อบี คุ เรื่อง…. ระบบคอมพวิ เตอร โดย… ด.ญ.ชวี าพร วรเลข 20810 ด.ญ.กนกพร แสงเพชร 20811


คาํ นํา เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงความสาํ คญั ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อนาํ ไปใชใ น การเรยี นการสอนและเปนผูมคี วามสามารถมที กั ษะในการนําเทคโนโลยี สารสนเทศไป ศึกษาคนควาประยุกตใชและพฒั นาตนเองทัง้ ทางดา นการเรียนการสอนและการ ดาํ เนนิ ชีวิตได เอกสารประกอบการสอนวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี ขา พเจาหวังเปนอยา งย่ิงวา เอกสารประกอบการสอนวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่อื การจัดการอาชีพเลม นค้ี งเปน ประโยชนตอผูใชไ มม ากก็นอ ย


1.ฮารด แวร ( Hardware ) คอื อปุ กรณห รอื ช้นิ สว นของเคร่อื งคอมพิวเตอรท มี่ ีวงจร ไฟฟาอยภู ายในเปน สว นใหญ สามารถจับ ตองได เชน ตัวเคร่ือง คอมพิวเตอร ตัวซีพูยู จอภาพ เมาส แปน พมิ พ ลาํ โพง สแกนเนอร เครื่องพิมพ ฯลฯ เปนตน


1. หน่วยรับขอ้ มูล (input unit) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (central processor unit) หรือ CPU 3. หน่วยความจาํ หลกั (Memory Unit) 4. หน่วยแสดงผลลพั ธ์ (output unit) 5. หน่วยเกบ็ ขอ้ มูลสาํ รอง (secondary storage unit)


2. ซอฟตแ์ วร์ (Software) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ท่ีประกอบออกมาจากโรงงานจะยงั ไม่สามารถทาํ งานใดๆ เน่ืองจากตอ้ งมี ซอฟตแ์ วร์ (Software) ซ่ึงเป็นชุดคาํ สงั่ หรือโปรแกรมท่ีสงั่ ใหฮ้ าร์ดแวร์ทาํ งานต่าง ๆ ตามตอ้ งการ โดยชุดคาํ สง่ั หรือโปรแกรมน้นั จะเขียนข้ึน มาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหน่ึง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนกั เขียนโปรแกรมเป็น ผใู้ ชภ้ าษา คอมพวิ เตอร์เหล่าน้นั เขียนซอฟตแ์ วร์ต่าง ๆ ข้ึนมา


ซอฟตแ์ วร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ซอฟตแ์ วร์ระบบ (System Software) 2. ซอฟตแ์ วร์ประยกุ ต์ (Application Software) ซอฟตแ์ วร์ระบบ โดยส่วนมากแลว้ จะติดต้งั มากบั เคร่ืองคอมพวิ เตอร์เน่ืองจากซอฟตแ์ วร์ ระบบเป็นส่วนควบคุมทาํ งานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เพ่ือใหส้ ามารถเร่ิมตน้ การทาํ งานอ่ืน ๆ ที่ผใู้ ช้ ตอ้ งการไดต้ ่อไป ส่วนซอฟตแ์ วร์ประยกุ ต์ จะเป็นซอฟตแ์ วร์ที่เนน้ ในการช่วยการทาํ งานต่าง ๆ ให้ กบั ผใู้ ช้ ซ่ึงแตกต่างกนั ไปตามความตอ้ งการของผใู้ ชแ้ ต่ละคน ซอฟตแ์ วร์ในระบบไมโครคอมพวิ เตอร์


หน่วยรับขอ้ มลู จะเป็นอุปกรณ์ที่ใชส้ าํ หรับขอ้ มลู ต่าง ๆ เขา้ สู่คอมพิวเตอร์ จาก น้นั หน่วยประมวลผลกลาง จะนาํ ไปประมวลผล และแสดงผลลพั ธ์ที่ไดอ้ อกมาก ใหผ้ ใู้ ชร้ ับทราบทาง หน่วยแสดงผลลพั ธ์ หน่วยความจาํ หลกั จะทาํ หนา้ ท่ีเสมือนเกบ็ ขอ้ มูลชวั่ คราวที่มีขนาดมาก นกั การที่ฮาร์ดแวร์จะทาํ หนา้ ที่ไดม้ ีประสิทธิภาพน้นั ข้ึนอยกู่ บั โปรแกรม คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ ส่วนการทาํ งานไดม้ ากนอ้ ยเพยี งใด จะข้ึนอยกู่ บั หน่วย ความจาํ หลกั ของเคร่ืองน้นั ๆ ขอ้ เสียของหน่วย ความจาํ หลกั คือ หากปิ ดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยใู่ นหน่วยความจาํ หลกั จะหายไป ใน ขณะท่ีขอ้ มลู อยทู่ ี่ หน่วยเกบ็ ขอ้ มลู สาํ รอง จะไม่สูญหายตราบเท่าที่ผใู้ ชไ้ ม่ทาํ การลบ ขอ้ มลู น้นั รวมท้งั หน่วยเกบ็ ขอ้ มูลสาํ รองยงั มีความจุท่ีสูงมาก จึงเหมาะสาํ หรับการ เกบ็ ขอ้ มลู ที่มีขนาดใหญ่ หรือเกบ็ ขอ้ มูลไวใ้ ชใ้ นภายหลงั ขอ้ เสียของหน่วยเกบ็ ขอ้ มลู สาํ รองคือการเรียกใชข้ อ้ มูลจะชา้ กวา่ หน่วยความจาํ หลกั มาก


3. บุคลากร (People ware) เคร่ืองคอมพวิ เตอร์โดยมากตอ้ งใชบ้ ุคลากรสงั่ ใหเ้ ครื่องทาํ งาน เรียกบุคลากรเหล่าน้ีวา่ ผใู้ ช้ หรือ ยเู ซอร์ (user) แต่กม็ ีบางชนิดท่ีสามารถทาํ งานไดเ้ องโดยไม่ตอ้ งใชผ้ คู้ วบคุม อยา่ งไรกต็ าม คอมพวิ เตอร์กย็ งั คงตอ้ งถูก ออกแบบหรือดูแลรักษาโดยมนุษยเ์ สมอ ผใู้ ชค้ อมพวิ เตอร์ (computer user) แบ่งไดเ้ ป็นหลายระดบั เพราะผใู้ ชค้ อมพิวเตอร์ บางส่วนกท็ าํ งาน พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์เท่าน้นั แต่บางส่วนกพ็ ยายามศึกษาโปรแกรมประยกุ ตใ์ นข้นั ที่สูงข้ึน ทาํ ใหม้ ีความ ชาํ นาญในการใชโ้ ปรแกรมประยกุ ตต์ ่าง ๆ นิยมเรียกกลุ่มน้ีวา่ เพาเวอร์ยสู เซอร์ (power user) ผเู้ ช่ียวชาญทางดา้ นคอมพิวเตอร์ (computer professional) หมายถึงผทู้ ี่ไดศ้ ึกษาวชิ าการทางดา้ น คอมพิวเตอร์ ท้งั ในระดบั กลางและระดบั สูง ผเู้ ช่ียวชาญทางดา้ นน้ีจะนาํ ความรู้ที่ไดศ้ ึกษามาประยกุ ต์ และพฒั นาใชง้ าน และประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ใหท้ าํ งานในข้นั สูงข้ึนไปไดอ้ ีก นกั เขียน โปรแกรม (programmer) กถ็ ือวา่ เป็นผเู้ ชียวชาญทางคอมพวิ เตอร์เช่นกนั เพราะสามารถสร้าง โปรแกรมใหม่ ๆ ได้ และเป็นเสน้ ทางหน่ึงท่ีจะนาํ ไปสู่การเป็นผเู้ ชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ต่อไป


บุคลากรกเ็ ป็นส่วนหน่ึงของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะมีความเกี่ยวขอ้ งกบั ระบบ คอมพิวเตอร์ ต้งั แต่การพฒั นาเครื่องคอมพวิ เตอร์ ตลอดจนถึงการนาํ คอมพวิ เตอร์มา ใชง้ านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปลกั ษณะงานไดด้ งั น้ี - การดาํ เนินงานและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การบนั ทึกขอ้ มลู ลงส่ือ หรือส่งขอ้ มูลเขา้ ประมวล หรือควบคุมการทาํ งานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เจา้ หนา้ ท่ีบนั ทึกขอ้ มลู (Data Entry Operator) เป็ นตน้ - การพฒั นาและบาํ รุงรักษาโปรแกรม เช่น เจา้ หนา้ ที่พฒั นาโปรแกรมประยกุ ต์ (Application Programmer) เจา้ หนา้ ที่พฒั นาโปรแกรม (System Programmer) เป็นตน้ - การวเิ คราะห์และออกแบบระบบงานที่ใชค้ อมพิวเตอร์ประมวลผล เช่น เจา้ หนา้ ที่วเิ คราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analyst and Administrator) วศิ วกรระบบ (System Engineer) เจา้ หนา้ ที่จดั การฐานขอ้ มลู (Database Administrator) เป็นตน้


- การพฒั นาและบาํ รุงรักษาระบบทางฮาร์ดแวร์ เช่น เจา้ หนา้ ที่ควบคุมการทาํ งาน ระบบคอมพวิ เตอร์ (Computer Operator) เป็นตน้ - การบริหารในหน่วยประมวลผลขอ้ มลู เช่น ผบู้ ริหารศนู ยป์ ระมวลผลขอ้ มลู ดว้ ยคอมพิวเตอร์ (EDP Manager) เป็นตน้


4. ขอ้ มลู และสารสนเทศ (Data / Information) ในการทาํ งานต่าง ๆ จะตอ้ งมีขอ้ มลู เกิดข้ึนตลอดเวลา ขอ้ มูลท่ีเก่ียวขอ้ งกบั งานที่ถูกเกบ็ รวบรวมมาประมวลผล เพอ่ื ให้ ไดส้ ารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์ ่อผใู้ ช้ ซ่ึงในปัจจุบนั มีการนาํ เอา ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นขอ้ มลู ในการดดั แปลงขอ้ มลู ใหไ้ ด้ ประสิทธิภาพโดยแตกต่างๆระหวา่ ง ขอ้ มูล และ สารสนเทศ คือ ขอ้ มูล คือ ไดจ้ ากการสาํ รวจจริง แต่ สารสนเทศ คือ ไดจ้ ากขอ้ มูลไม่ ผา่ นกระบวนการหน่ึงก่อน สารสนเทศเป็นสิ่งที่ผบู้ ริหารนาํ ไปใชช้ ่วยในการตดั สินใจ โดยที่สารสนเทศท่ีมีประโยชนน์ ้นั จะมีคุณสมบตั ิ ดงั ตาราง


มีความสมั พนั ธ์กนั (relevant) สามารถนาํ มาประยกุ ตใ์ ชไ้ ดอ้ ยา่ งเหมาะสมกบั สถานการณ์ปัจจุบนั มีความทนั สมยั (timely) ตอ้ งมีความทนั สมยั และพร้อมที่จะใชง้ านไดท้ นั ทีเม่ือตอ้ งการ มีความถูกตอ้ งแม่นยาํ (accurate) เม่ือป้ อนขอ้ มูลเขา้ สู่คอมพิวเตอร์และผลลพั ธ์ท่ีไดจ้ ะตอ้ ง ถูกตอ้ งในทุกส่วน มีความกระชบั รัดกมุ (concise) ขอ้ มูลจะตอ้ งถูกยน่ ใหม้ ีความยาวท่ีพอเหมาะ มีความสมบูรณ์ในตวั เอง (complete) ตอ้ งรวบรวมขอ้ มูลที่สาํ คญั ไวอ้ ยา่ งครบถว้ น


5. กระบวนการทาํ งาน (Procedure) กระบวนการทาํ งานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ข้นั ตอนท่ีผใู้ ชจ้ ะตอ้ งทาํ ตาม เพอ่ื ใหไ้ ดง้ านเฉพาะอยา่ งจากคอมพิวเตอร์ซ่ึงผใู้ ชค้ อมพวิ เตอร์ทุกคนตอ้ งรู้การทาํ งาน พ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถใชง้ านไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง ตวั อยา่ งเช่น การใชเ้ คร่ือง ฝาก-ถอนเงินอตั โนมตั ิ ถา้ ตอ้ งการถอนเงินจะตอ้ งผา่ นกระบวนการต่าง ๆ ดงั น้ี 1. จอภาพแสดงขอ้ ความเตรียมพร้อมท่ีจะทาํ งาน 2. สอดบตั ร และพิมพร์ หสั ผใู้ ช้ 3. เลือกรายการ 4. ใส่จาํ นวนเงินที่ตอ้ งการ 5. รับเงิน 6. รับใบบนั ทึกรายการ และบตั ร การใชค้ อมพวิ เตอร์ปฏิบตั ิงานในส่วนต่า


น้นั มกั จะมีข้นั ตอนท่ีสลบั ซบั ซอ้ น และเกี่ยวขอ้ งกบั ช่วงเวลาต่าง ๆ ในการ ปฏิบตั ิงานดว้ ย จึงตอ้ งมีคู่มือการปฏิบตั ิงานท่ีชดั เจน เช่น คู่มือสาํ หรับผู้ ควบคุมเครื่อง (Operation Manual) คู่มือสาํ หรับผใู้ ช้ (User Manual) เป็นตน้


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook