Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore MALAYALAM NEWSLETTER MAY 2021

MALAYALAM NEWSLETTER MAY 2021

Published by The Endtime News, 2021-12-17 13:15:46

Description: ENDTIME MALAYALAM NEWSLETTER MAY 2021

Keywords: newsletter, news paper, christian news, religious news, endtime news, endtime radio

Search

Read the Text Version

http://theendtimenews.com/ kZz¿Ø-am\\w XpS¿® 10 t]Pv¬ temIsØ Adn-bn-°p-I MAY 2021 04 41 14 ssN\\b- n¬ ss__nƒ B]v \\ntcm[- n®p ss{IkvX-h¿ hnip≤ \\mSns‚ Ahn-`mPy LS-I-sa∂v ]me-kvXo≥ hntZi Imcy a{¥n A¬ amen-°n hnizm-kn-I-tf-°mƒ aptº ]me-kvXo- \\n¬ FØn-b-h-cm-sW∂pw hnip≤ \\mSns- \\∏- ‰n ]db- pt- ºmƒ ss{IkvXh- ¿ C√mØ hnip≤ \\mSn-s\\-°p-dn®v ]d- bm≥ km[n-°n-s√∂pw At±lw Nq≠n-°m-´n. tdmw: ss{IkXv h- ¿ hnip≤ \\mSns‚ Ahn`- mPy 132 AwK ]e-kvXo≥ ]m¿e-sa‚n¬ s_bvPnwKv: {InkvXp-a-X-Øn-\\pw, ss{IkvX- LS-I-sa∂v ]me-kvXo≥ hntZi Imcy a{¥n ss{IkvXh- c- psS kwhc- Ww 5 ko‰n¬ h¿°pw ssN\\ IqSp-X¬ \\nb-{¥-W-߃ dnbmZv A¬ amen-°n. ]me-kvXo≥ A[n-Ir- \\n∂v 7 ko‰mbn Db¿Ønb Imcyhpw G¿s∏-Sp-Øn. CXns‚ `mK-ambn ss__nƒ X¿ ss{IkvX-hsc Aß-s\\-bmWv ImWp-∂- At±lw ]d™- p. ]ek- vXo\\- n¬ \\n∂v B∏pw {InkvXy≥ hn˛-Nm‰v ss{IkvXh sX∂- pw,s- s{Ik- vXh- c- psS iXa- m\\w F{Xb- mWv A°u-≠p-Ifpw \\ntcm-[n-®Xmbn ^m.- F∂p-≈Xv {]k-‡-amb Imcy-a-s√∂pw a‰p {]tZ-i-ß-fn-tebv°v IpSn-tb-dn-b-hsc {^m≥knkv enbp Szn‰v sNbvXp. tKmkv]¬ At±lw Iq´n-t®¿Øp. ss{IkvX-hsc kwc- XncnsI sIm≠p-h-cp-∂-Xn\\v th≠n-bmWv eoKv, sse^v Izm¿´¿en XpS-ßnb A°u-≠p- £n°- p∂- X- n\\v th≠n k¿°m¿ kzoIc- n® \\S- ss{IkvX-h-cpsS P\\-kwJy 7 iX-am-\\-Øn¬ Iƒ Hm¨sse-\\n¬ e`y-a-√. B]vtÃm-dn¬ ]-Sn-Iƒ F¥m-sW∂v GP≥knb ^nsUkv Xmsg BsW¶- nepw Ah¿°v 7 iXa- m\\w kwc- \\n∂mWv ss__nƒ B]v \\o°w sNbvXn-cn- am[ya- t- ØmSv kwkmc- n°- th At±lw ]d™- - £Ww \\¬Ip-∂-Xv. ss{IkvX-h¿°v t\\sc °p-∂-Xv. ssN\\-bn¬ ss__n-fns‚ {]n‚ v Xm-Wv. ss{IkvXh hnizm-kn-Iƒ C…mw-aX Ak-lnjvWXm-]-c-amb s]cp-am‰w ]me- ]Xn∏v e`y-a-√. kvXo≥ kaq-l-Øn¬ \\n∂v GXm\\pw \\mfp-I- fmbn D≠m-Ip-∂p-≠v. Ign™ {Inkva- n\\v Kmkm ap\\-ºn¬ ss{IkvXh hnizm-kn-I-fpsS BtLm-j-ß-fn¬ C…mw-aX hnizm-kn-Iƒ 06˛mw t]Pv XpS¿® C{km-tbepw lmamkpw XpS¿® 04t]Pv¬ bYm¿∞ kXy-߃

2 \\nco-£-I≥ EDITORIAL BOARD tImhnUv hmIvkn≥ \\nXy-Xbv°v XS- tam? CHIEF EDITOR tImhnUv hmIvkn≥ kzoI-cn-°pI Fhn-sS-bmWv Nn∏v ]nSn-∏n-°-s∏-SpI F∂Xv ss__nƒ hncp-≤-amb Hcp F∂Xpw ss__nƒ hy‡-ambn shfn-s∏- Baiju Yacob Edavila Imcyw A√. ]pXn-b-\\n-baw tcmKw SpØn X∂n-cns° hc-hn-¶¬ FSp-°-s∏-Sp- Nn‡vkn-°p-∂-Xns\\ FXn¿°p-∂n-√,. hm≥ ImØn-cn-°p∂ P\\X hnf-dn-]q≠v SUB EDITOR CØcw NnIn’m coXn-Iƒ a\\p-jys‚ hmIvkn-t\\-j≥ sNtøWw F∂v Xocp-am- Bbp- ns\\ Hcp \\o≠ \\n-®n-cp∂-h¿ t]mepw CXn¬ \\n∂v ]n¥n- Manuel Joseph Ime-b-f-hp-hsc \\ne- cn™p amdp∂ Zb-\\ob Xocp-am-\\-߃ Jiji Babu \\n¿ØpI F∂v A¿∞-an- \\ap°v ImWp-hm≥ Ign-bp-∂p. √t√m, tkzm`m-hnI acWw EDITORS hsc-bp≈ Hcp kwc- ss{IkvXh P\\X hnth-I-tØmsS Nn¥n- £Ww am{X-am-Wv hm- °p-Ibpw a\\p-jy-cm-inbv°v BI-am\\w Pastor A Anilkumar Ivkn-t\\-j≥ sIm≠v Dt±- Ct∏mƒ kw`-hn-®n-cn-°p∂ Cu hn]- Rev. Joseph chacko in-°p-∂-Xv. tImhnUv 19 Øn¬ \\n∂v hnap-‡-cm-tI-≠Xv \\n߃°v t]mep≈ sshd-kp-Iƒ am{X-a√ a‰p-≈-h¿°pw IqSn th≠n- Sis.Sherly temIsØ Xs∂ \\n›-e- bmWv. Bb-Xn-\\m¬ temI-Øns‚ Ggv am-Ip-Ibpw e£-°-W- h≥I-c-I-fnepw hym]n-°bpw F∂m¬ MANAGER °n\\v P\\X Cu alm-am-cn- AXns\\ ]q¿Æ-ambpw sNdpØp bn¬ `qap-JØv \\n∂v XpS®p tXm¬∏n®v tImhnUv 19 tcmK-hn-ap-‡-amb Bovas Sreekaryam \\o°-s∏-´-Xn\\v \\mw ZrIvkm- Hcp temI-Øn\\v th≠n XpS¿am-\\-ambn £n-bmWv. Cu hym]-\\-Øns‚ {]m¿∞n®v sIm≠pw, k¿∆P\\-Xbv°v CO-ORDINATORS hym]vXnbpw Xo{h-Xbpw {Kln-°mØ th≠n Zo¿Lm-bpkv t\\¿∂v sIm≠pw, {InkvXob ktlm-Z-c-߃ ss__nƒ hmIvkn-t\\-j≥ ssIsIm-≈p-hm≥ hnap-J- John Francis (Dallas) hmIy-ßsf h{Io-I-cn®v hymJym-\\n®v Cu X-bp-≈-h¿°v Hcp ]p\\-hn-Nn-¥-\\-Øn-\\mbn Syam hmIvkn≥ 666 BsW∂pw, Cu ka¿∏n-°p-∂p. hmIvkn≥ {ItaW Nn∏mbn cq]m- Sis.Saritha ¥camIpw F∂v {]N-cn-∏n®p ImWp-∂p. Sis.Simi CXv XnI®pw sX‰mb {]N-cWw Xs∂- bmWv CXv apJm-¥ncw Hcp hy‡n°p Sis.Lesley Yacob t]mepw \\nXyX \\jvS-am-hn√ F∂v Rm≥ Dd®v hniz-kn-°p-∂p. Fs¥-∂m¬ Xncp-h- REPORTERS N\\w Ch Ft∏mƒ kw`-hn-°p-sa∂pw Miniesh Kumar(Baharin) ss_Pp bmt°m_v Pastor Stephen (Andrapradesh) CS-hnf ADVISORY BOARD Pastor Shibu Thomas USA Pastor Asokan Eranakulam M.Jacob Thiruvananthapuram INDIA VRA-402,Vikasnagar Sreekariyam p.o. Thiruvanthapuram.695017 Kerala 9526650511 Disclaimer The views expressed in this online newspaper are those of the authors and do not necessarily reflect the position of HSM End Time News. The online newspaper will not bear any responsibility whatsoever for them. The images used in the newspaper have been downloaded from the Internet and we acknowledge that the copyright of those images remain with the original owners. HSM End Time News does not claim any copyright for them and does not intend to use them for commercial purposes.

teJ-\\w 3 ]mÿ jn_p tXmakv, H°-e-tlm-a. Iosg imizX \\sΩ Db¿Øp-hm≥, X\\nsb \\S-∏m\\pw `pP-߃ D≠v. aptºm´v t]mIp- hm\\pw {]m]vXn-bn-√m- ]pcm-X-\\-\\mb ssZhw \\ns‚ kt¶- hmKvZØw GXp L´-Ønepw \\sΩ k¿∆-i- Ø-hs\\ Xmßn \\S- Xw Iosg imizX `pP-ßfp≠v; Ah≥ ‡-\\mb ssZh-Øn-te-°-Sp-∏n-°p-∂p. cm{Xn Øp-hm≥ Zcn-{Zs\\ i{Xp-hns\\ \\ns‚ apºn¬ \\n∂pw \\o°n-°- apgp-h≥ kpJ-ambn Dd°w X∂v ImØ Ip∏-bn¬ \\n∂v f™v kwl-cn° F∂p I¬∏n-®n-cn-°p-∂p(- ssZhw(-k¶o4:8) {]`mX-Øn¬ ]pXnb \\∑- Db¿Øn P\\-Øns‚ Bh- ¿Ø\\w33:27) Iƒ°m-bn- Xs‚ Ic-Øm¬ Xmßn Fgp- t∂¬∏n-°p-∂p. (k¶o3:5) F√m Ah-km- {]`p-°-∑m- \\n¬°p-∂-bnSw XmWp-t]m-Iptam \\n®p F∂p Icp-Xp∂ ÿeØpw tcmSpIqsS Ccp- F∂ `oXn P\\n-∏n-°p-amdv Pohn-X-hy-Y-Iƒ ÿm\\Øpw H∂pw IqsS t\\m°pI. Iosg Øphm≥ Ign-hp≈ Ipan™v IqSp-tºmƒ, klm-b-Øn-\\mbn imizX `pP-߃ D≠v. \\sΩ Db¿Øp- Icp-Øp‰ Ic-߃ \\mep-]mSpw \\n -lm-b-X-tbmsS t\\m°n hm≥, X\\nsb \\S-∏m\\pw aptºm´v t]mIp- s\\Sp-ho¿∏n-Sp-tºmƒ, ]cn-N-b-`mhw D≈ hm\\pw {]m]vXn-bn-√m-Ø-hs\\ Xmßn \\S-Øp- D≠v. Hcp Ichpw ImWmsX lrZbw XI-cp- hm≥ Zcn-{Zs\\ Ip∏-bn¬ \\n∂v Db¿Øn P\\- tºmƒ CXm ssZh-h-N\\w \\sΩ Biz-kn-∏n- Øns‚ {]`p-°-∑m-tcmSpIqsS Ccp-Øphm≥ XpS¿® 06t]Pv¬ °p-∂p. `b-s∏-tS≠ \\o Xmgp-∂-bn-SØv, Ign-hp≈ Icp-Øp‰ Ic-߃ D≠v. AXv Xmßp-hm≥ Xf-cp-tºmƒ XW-embn Hcp- ]pcm-X-\\-ta-bp≈XmWv, {]]-©sØ Icw ˛ Iosg imiz-X-am-b, \\nXy-amb, i‡n krjvSn® Ic-߃, iq\\y-X-bn¬ \\n∂v kI- tNmcmØ, IcpW XocmØ Hcp Icw \\n\\- e-sØbpw hnfn®p hcp-Ønb Ic-߃ . `b- °m-bp-≠v. bn{km-tb-ens‚ ]cn-]m-e-I≥ ab- ßp-∂n-√, Dd-ßp-∂n-√, F∂ ssZhoI

teJ-\\w 4 \\nco-£-I≥ C{km-tbepw lmamkpw: bYm¿∞ kXy-߃ hy‡-ambn hnh-cn®v Zo]nI Zn\\-]-{Xw. C{km-tbepw lmamkpw: bYm¿∞ cn-°msX \\n¿hm-l-an-s√∂ Xncn-®-dnhv BZy-ap- ]e-kvXo-\\n-b≥ ap…o-ap-I-fn¬ Hcp sNdnb kXy-߃ hy‡-ambn hnh-cn®v Zo]nI Zn\\- ≠m-bXv Ad_v kJy-Øn\\v t\\XrXzw hn`mKw kwL-Sn®p XpS-ßn-bn-cp-∂p. C{km- ]-{Xw. sImSpØ CuPn-]vXn-\\m-Wv. XpS¿∂v a‰p ]e tb-en-s\\-Xnsc 1987 ¬ Bcw-`n® C‚n-^Zm C{km-tbepw lmamkpw XΩn¬ \\S-°p∂ Ad_v cmPy-߃°pw Cu Xncn-®-dn-hp-≠m-bn. Ah¿°v ]pXns- bmcp kwLS- \\ sI´ns- ∏S- p°- p- B{I-a-W-ß-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬ Ncn{X tPm¿±m-\\pw, Xp¿°n-bpw,-bp-F-C-sams° hm\\- p≈ Ahk- c- a- mb- n. Aßs\\ AtX h¿jw kw`-h-߃ hnh-cn®v Zo]nI Zn\\-]-{X-Øn¬ C{kmt- bens\\ AwKoI- c- n®- n´- p≠- v. kºØ- nI- , lam-kv(-Xo-£-W-X) ÿm]n-X-am-bn. C…m-anI h∂ teJ-\\-Øns‚ {]k‡ `mK-߃. \\q‰m- kmt¶X- nI- ,I- m¿jnI- ,i- mk- v{Xob taJe- I- f- n¬ {]Xn-tcm[ {]ÿm\\w F∂¿∞w hcp∂ ≠p-I-fmbn ASn-®-a¿Ø-s∏-´n-cp∂ blq-Z¿°v Cu cmPy-ß-sf√mw C{km-tbepambn kl-I- Ad_n kwbp-‡-Øns‚ Npcp-s°-gp-ØmWv Ahc- psS ]nXrt- Zi- Øv Pohn°- ph- m\\- p≈ Ah- cn-°p∂p-≠v. lamk- v. Im-iw-t]mse Xs∂ ]hn-{X-amWv ]e-kvXo-\\n- I-fpsS Ah-Im-i-sa∂pw F∂m¬ Kmk-bnse \\q‰m≠- pI- f- mbn ASn®- a- ¿Øs- ∏´- nc- p∂ 1988 se \\b-tc-J-bn¬ lamkv hy‡-am-°p∂ ap∂q-dn-e-[nIw kvIqfp-I-fn¬ {][m\\ ]mTy-hn- blq-Z¿°v Ah-cpsS ]nXr-tZ-iØv Pohn-°m- Nne Imcyß- f- p≠- v. ]ek- vXo≥ C…ma- nI amXr- jbw Cc-hm-Z-am-sW∂pw C{km-tb-en-tebpw \\p≈ Ah-Imiw t]mse Xs∂-bmWv ]e- `q-an-bm-sW∂pw Aap-…o-ap-Iƒ°v AXv ASn- blq-Z-tcbpw Xß-fpsS F√m {]iv\\-ß-fp- kvXo-\\n-I-fpsS Ah-Im-i-hpw.-N-cn-{X-]-c-amb bd sh°m≥ ]mSn-s√∂pw C{km-tb-en-s\\- tSbpw aqeI- mc- W- a- mbn AhX- c- n∏- n°- pI- , c‡- Imc-W-߃sIm≠v Ccp P\\-X-Ifpw XΩn-ep- Xnsc PnlmZv \\SØn AXns\\ tamNn-∏n-t°- s®m-cn-®n-en-eqsS C{km-tb-ens\\ XI¿°-W- ≠mb i{XpX imiz-Xo-I-cn-t°≠ Bh-iy-an- ≠Xv ]e-kvXo-\\nse ap…o-ß-fpsS Npa-X-e-bm- sa∂p ]Tn-∏n-°pI XpS-ßn-b-h-bn-eqsS c‡- √. C{km-tb-en¬ Pohn-°p∂ Ad_v hwi-P¿ sW∂pw lamkv hniz-kn-°p-∂p.]e-kvXo-\\n- km£- nX- za- mWv G‰hpw A`nI- mayw F∂ at\\m- Xs∂-bmWv CØ-c-samcp kl-h¿ØnXzw b≥ P\\-X-bn¬ ss{IkvX-hcpw \\mtSm-Sn-Ifpw \\ne- b- nt- e°v Ip´nI- sf FØn°- ps- a∂pw teJ- km[y-am-sW-∂-Xns‚ sXfn-hv. kac- nb- m°- mc- ps- ams° Dƒs∏S- ps- a¶- nepw Ah- \\-Øn¬ ]d-bp-∂p. cpsS {]mXn-\\n[yw lam-kn¬ C√, Hs´ms° lam-kns‚ D¤-hw. atX-X-c-kz-`mhw ]pe¿Øn-bn-cp∂ ]nF¬-H- ]›n-ta-jysb ho≠pw bp≤-`o-Xn-bn- C{km-tb-ep-ambn Hcp k‘nbpw ]mSn-√, B bpsS P\\-]n-¥p-Wbpw lam-kn-\\n√ F∂-Xm- te°v \\bn-®p-sIm≠v C{km-tbepw ]e-kvXo- cmPy-sØbpw P\\-X-tbbpw `qap-JØv \\n∂pw Wv hmkvX-hw. \\ns‚ `mK-amb Kmkm Xochpw XΩn-ep≈ XpS®p \\o°Ww F∂p hniz-kn-°p-∂-h-cmWv C{kmt- bepw lamkpw XΩn¬ kwL´- \\- ß- ƒ kwL¿jw A\\p-Zn\\w hj-fm-bn-sIm-≠n-cn-°- ]e-kvXo-\\n-I-fn¬ Hcp hn`m-Kw. C{km-tb-ep- Bcw-`n-°p-hm≥ A[nIw sshIn-bn-√.-C-{km- bm-Wv. C{km-tbepw ]e-kvXo-\\n-Ifpw XΩn¬ ambn A\\pc- R- vP\\w km[ya- s- √∂p hnizk- n®v tb¬ ]uc∑- ms- cbpw ssk\\oI- t- cbpw e£yw- aÆn\\p th≠n-bp≈ X¿°w XpS-ßn-bXv B cmPysØ XI¿°m≥ ZrV-\\n-›bw sh-®p-sIm-≠p≈ B{I-a-W-߃ ]Xn-hm-b- Ct∂m C∂-setbm A√. C{kmtb¬ P\\- sNbvX-h-cm-bn-cp∂p ]e-kvXo≥ en_-td-j≥ tXmsS 1989 ¬ C{- kmt- b¬ lamk- ns‚ ÿm]- Xbpw ^nen-kvXycpw XΩn-ep≈ G‰p-ap-´-ep-I- Hm¿K-ss\\-tk-js‚ kwLm-S-I-cpw, t\\Xm-°- I-\\mb ssj°v Al-ΩZv bmkos\\ AdÃv sf°- pd- n®v ss__nƒ ]gb \\nba- Ø- n¬ Xs∂ fpw. F∂m¬ bmk¿ Ad-^m-Øns‚ sNbvXp. AΩm-\\n¬ \\n∂v lam-kns\\ 1999 ¬ ]cma- ¿iß- f- p≠- v. F∂m¬ 1948 ¬ C{kmt- b¬ bYm¿∞yt- _m[- t- Øms- Sb- p≈ kao]- \\w ]e- ]pd-Øm-°p-Ibpw sNbvXp. ]e-kvXo-\\n-b¿ F∂ B[p\\nI cmjv{S-Øns‚ Bhn¿`m-h- kvXo≥ {]iv\\-Øn\\v imizX-]-cn-lmcw Is≠- A[nh- k- n°- p∂ shÃv _m¶nepw Kmkb- nepw tØmsS X¿°-߃°v ]cn-k-am-]vXn-bmIpw Øm≥ klm-bn-°p-sa∂ {]Xo£ \\¬In. hn[zw-kI {]h¿Ø-\\-߃ \\S-Øp-∂-Xn\\v F∂p hnNmc- n®- h- ¿°v sX‰n. C{kmt- bepw ]e- C{km-tb-en\\v Hcp cmjv{S-ambn \\ne-\\n¬°m- AΩm≥ tI{µ-am°n {]h¿Øn-°p∂p F∂- kvXo\\pw Ccp]- £- Øpambn \\n∂ps- Im≠- p≈ \\p≈ Ah-Imiw ]n F¬H 1988 ¬ AwKo-I-cn- Xm-bn-cp∂p Imc-Ww. 2001 apX¬ Uam-kvI- c‡ cqjnX kwL-´-\\-߃ F{Xtbm \\S-∂p. ®Xv hen-sbmcp Im¬sh-bv]m-bn-cp-∂p. knepw 2012 apX¬ tZmlb- ne- pa- mWv lamk- ns‚ Ccph- i- Øpw I\\Ø Pohl- m\\- nbpw \\mi\\- jv- A¥¿tZ-iob Hm^okv {]h¿Øn-®-Xv. ßfpw D≠m-bn. kam-[m-\\-Øn-\\p≈ Ah-k-c- F∂m¬ Xo{h C…m-anI kz`m-h-ap≈ ap…ow ߃ F{Xtbm ]mgm-bn. {_Z¿lpU- ns‚ IpS°- og- n¬ 1970 Ifn¬ Xs∂ C{km-tb¬ F∂ bmYm¿∞ysØ AwKo-I-

hm¿Ø-Iƒ 5 tesd t]¿ {]m¿∞-\\-bv°mbn FØn-t®-cm≥ ]mSn√- s- b∂pw \\n¿tZi- n®- p. F∂m¬ ]ek- vXo- \\n-I-fpsS {]Xn-tj[w aqew _mcn-t°-Up-Iƒ ]e-kvXo≥ P\\-Xbv°v kzbw-`-cWw \\¬Ip- ASpØ Znhkw \\S-t°-≠n-bn-cp∂ blqZ- amt‰≠n h∂p. ]s£ tamkvIn¬ \\S-Ønb ∂-Xn\\v th≠n ]e-kvXo-\\n-b≥ \\mj-W¬ cpsS hnP-b-Zn-\\m-tLm-j-Øn¬ Iem-]-ap-≠m- sdbvUv ]e-kvXo-\\n-Isf {]tIm-]n-∏n-®p. Ahn- AtXm-dn‰n 1994 ¬ ÿm]n-X-am-bn. 2006 se °m≥ {ian-°p-∂-h-cm-bn-cp∂p Ch-sc-∂mWv sS-\\n∂p kvt^mSI hkvXp-°fpw Fdn-bm- Xnc-s™-Sp-∏n¬ lamkv hnP-bn-°p-Ibpw C{km-tb-ens‚ Btcm-]-Ww. 300 tesd ]e- \\p≈ h≥I¬ti-J-chpw Is≠-Øm≥ Ign- Ckvamb- n¬ l\\ntb {][m\\- a- {¥n BIpI- bpw kvXo\\- nI- ƒ°v A∂p ]cnt- °‰- p. {]XnI- mc- a- mbn ™n-´p-≠v. sNbvXp. F∂m¬ lamkpw ^Øm ]m¿´nbpw Kmk-bn¬ \\n∂v lamkv tdm°-‰p-Iƒ sXmSp- XΩn-ep≠mb kwL¿j-Øns‚ ^e-ambn Øp-hnSm≥ XpS-ßn. 2 C{km-tb-en-Iƒ ac-W- At±-l-Øns‚ `c-W-IqSw XI¿∂p. 2007 ¬ s∏-Sp-Ibpw Iptd-t∏¿°v ]cn°p ]‰p-Ibpw lamkv Kmk-bpsS \\nb-{¥-Wm-[n-Imcw ]nSn- sNbvXp. C{km-tb¬ Kmk-bn¬ \\S-Ønb s®-Sp-Ø-tXmsS ]e-kvXo\\v c≠p `c-W-Iq-S- thymam{- Ia- W- Ø- n¬ 26 ]ek- vXo\\- nI- ƒ sIm√- ß-fmWv Ct∏m-gp-≈-Xv. ^Øm ]m¿´n `cn- s∏-´p. °p∂ shÃv _m¶pw lam-kns‚ `c-W-Øn- ep≈ Kmk-bpw. F√m h¿jhpw dwkm≥ amkØ- n¬ lamkpw C{km-tb-ep-ambn kwL-´-\\߃ ]Xn-hm-Wv. kwL¿j-߃ Cs°m√w as‰mcp ImcW- h- pa- mb- n. HmƒUv kn‰n- bn¬ \\n∂v ]e-kvXo-\\n-Iƒ A¬ AJvk C{kmt- be- ns\\ XI¿°pI lamk- ns‚ {]Jym- tamkvIn-te°v t]mIp∂ {][m\\ Ihm-S-amWv ]nX e£y-am-b-XvsIm≠v B e£y-{]m-]vXn- Uam-kvIkv tK‰v. AhnsS Bfp-Iƒ Iq´w-Iq- °mbn GXp am¿Khpw kzoI-cn-°p-hm≥ Sp-∂Xv XS-™p-sIm≠v C{km-tb¬ _mcn-t°- lamkv kZm k∂-≤-am-Wv. C{km-tb-ep-ambn Up-Iƒ ÿm]n-®p.am{X-a-√, A¬ AIvk D≠m-bn-´p≈ bp≤-ß-sf√mw XpS-ßn-bXv tamkvInepw ]cn-k-c-Øp-ambn ]Xn-\\m-bn-c-Øn- C{km-tb-ens‚ i{Xp-°-fm-Wv. kz¥w ]uc-P- \\-ß-fpsS Poh\\pw apXepw H∏w cmPy-Øns‚ AXn¿Øn-Ifpw ]c-am-[n-Im-chpw kw-c-£n- °pI Npa-X-e-bmbn Icp-Xp∂ Hcp cmPyw sNøp-∂Xv am{X-amWv C{km-tbepw sNøp-∂- Xv. C{km-tb-ens\\ A[n-\\n-thi i‡n-bmbn am{Xw ImWp∂ lamk- n\\v kz¥w P\\X- b- psS kpc-£n-X-Xzhpw ]ptcm-K-Xn-bp-a√ {][m-\\w. C{km-tb-ens‚ \\mi-am-Wv. Xo{h-hm-Z-Øm¬ \\bn-°-s∏-Sp∂ Hcp {]ÿm\\w kam-[m\\w sIm≠p-h-cp-sa∂v Icp-Xm≥ hø. sabv 7 \\mWv lamkpw C{km-tbepw XΩn- ep≈ Ct∏m-gsØ kwL-´\\w Bcw-`n-®-Xv. C{kmt- be- nse ssk\\oI- ¿ Pdpk- tew HmƒUv kn‰n-bnse lmcmw Fjvj-co^v F∂-dn-b-s∏- Sp∂ sSºnƒ au≠nse A¬ AIvk tamkvIn¬ {]th-in-°p-Ibpw AhnsS Xº-Sn- ®n-cp∂ `oI-csc Xpc-Øp-Ibpw sNbvXp.

te 6J-\\w\\nco-£-I≥ 01˛mw t]Pv XpS¿® sF]nkn U¬ln tÉv k¨tU-kvIqƒ ]s¶-Sp-°-cp-sX∂v C…m-anI ]m¿´n-bmb Hm¨sse≥ ¢m p-Iƒ°v XpS-°-ambn lamkv \\n¿t±iw \\¬In-bn-cp-∂p. F∂m¬ Aß-s\\-bp≈ kao-]\\w ]me-kvXo-\\ns‚ \\yqU¬ln: sF]nkn U¬ln tÉv k¨tU- aoUn-b-Øn¬ F√m Rmb-dm-gvNbpw cmhnse kwkvIm-c-Øn-s‚-bpw, Ncn-{X-Øn-s‚bpw `mK- kvIqƒ Hm¨sse≥ ¢m p-Iƒ°v XpS-°- 7.30 apX¬ 8.30 hsc-bp≈ ka-b-ß-fn¬ \\S- a√- . ]mek- vXo\\- ns‚ hnhn[ `mKß- f- ne- p≈ aX- ambn.tÉv {]kn-U‚ v jmPn Um\\n-tb¬ °p∂- X- mW- v.k¨tUk- vIqƒ FIvknI- yq´- nh- p- hni- zmk- nI- f- pw, Ahni- zmk- nI- fpw FXn¿∏v D∂- {]m¿∞n®v DZvLm-S\\w sNbvXp.-an-j-\\-dn-amsc Iƒ°v H∏w 21 AwK t_m¿Uv CXn\\v bn-®-Xns\\ XpS¿∂v lamkv Xß-fpsS DØ- hf¿Øns- bS- p°- p∂- X- n¬ kWvtUk- vIqf- ns‚ t\\XrXzw \\¬Ip-∂p.-U¬ln°p ]pd-Øp≈ chv ]n≥h-en® Imcyhpw At±lw Nq≠n-°m- ]¶v hnkvac- n°- m\\- mh- mØ- X- mW- v. 250 Hmfw Ip´n- Ip´nI- ƒ°pw Cu ¢mkpI- f- n¬ cPnÃ- ¿ sNøp- ´n. sabv 6 \\v ]me-kvXo-\\n-se-bpw,-]-›n-ta-jy- Iƒ 1 apX¬ 11 hsc-bp≈ ¢mkp-I-fn¬ ]Tn- ∂-Xn-\\mbn _‘-s∏-SpI: bn-sebpw ÿnXn-K-Xn-Isf ]‰n A¬ amen°n °m-\\mbn cPn-kvS¿ sNbvXn-´p-≠v. kqan¬ 1 ]mÿ _nt\\mbv tP°-_v-˛9958235491, hØn-°m≥ hntZ-i-Imcy a{¥n-bmb B¿®v apX¬ 11 hsc D≈ ¢mkpI- ƒ Cw•ojv/ lnµn tdmPn amXyq:9899054717. _nj∏v t]mƒ K√l- d- pa- mbn kwkmc- n®- nc- p∂- p. Pdpk- t- ea- n¬ ss{IkvXh- c- pt- Sb- pw, C…mw aX \\yq\\-]£ hIp∏v apJy-a{¥n Gs‰-Sp- hnizmk- nI- f- pt- Sbpw Bcm[- \\- me- b- ß- ƒ B{I- an-°-s∏-Sp-∂-Xpw, hnip≤ ÿe-ß-fn-tebv°v °-Ww Ah¿°v {]th-i\\w \\n.tj[n-°-s∏-Sp-∂-Xp- amb kml-Ncyw \\ne-\\n¬°p-∂p-s≠∂pw tImgn-t°mSv: ss{IkvXh \\yq\\-]£w t\\cn- Sn-bXv F√m-h¿°pw Adn-hp-≈-Xm-sW∂p A¬ amen°n kw`m-j-W-Øn¬ kqNn-∏n-®n-cp- Sp∂ ISpØ hnth-N-\\-߃ Ah-km-\\n-∏n-°p- IØn¬ ]cm-a¿i-ap-≠v. ∂p. hm≥ \\yq\\-]£ hIp∏v Hs∂-¶n¬ apJy-a{¥n 80:20 F∂ \\ne-bn¬ \\yq\\-]£ kvtImf¿jn- Gs‰-Sp-°-Ww, As√-¶n¬ ss{IkvXh hn`m- ∏pI- ƒ ]m¿izh- X- v°c- n®- Xpw C U_vfvbq Fkv 03˛mw t]Pv XpS¿® K-Øn¬ \\n∂p≈ a{¥nsb \\nb-an-°-W-sa- kmº-ØnI kwh-c-WsØ A´n-a-dn-°p-hm≥ ∂p≈ Bhiyw i‡-am-Ip-∂p. CXv kw_- {ian-®Xpw ap…ow hn`m-KØnse hn[-h-Iƒ,-a- s∏-tS≠, {`an®pt\\mt°≠ CX-h-km-\\-a√ ‘n®v kΩ¿±w sNep-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v Xm-[ym-]-I¿,-s]¨Ip-´n-Iƒ XpS-ßn-b-h¿°v ]pXnb Bcw-`-am-Wv. \\n߃ InS-°p-∂Xv Xma-c-t»cn cq]X sIkn-ssh-Fw, kwÿm\\ am{Xw \\¬Ip∂ B\\p-Iq-ey-߃ Hcp hn`m-K- XI¿®-bpsS ]Sp-Ip-gn-bn-e√ Db¿®-bpsS kanX- n°v IØv ssIamd- nb- n´- p≠- v. 2008 ¬ \\yq\\- Øn\\v Xosd-gpXn sImSp-Ø-Xns‚ ^e-am- Ic-ß-fn-em-Wv. Cu ssZhw \\ΩpsS kt¶-X- ]£ hIp∏v \\ne-hn¬ h∂Xv apX¬ hIp∏v sW∂pw cq]X sIkn-sshFw P\\-d¬ sk{I- am-Wv. Bg-ap≈ s]m´-°n-W-‰n¬ ktlm-Z-c- ap…ow hn`m-K-Øns‚ IpØ-I-bmbn amdn-bn-cn- ´dn A`n-emjv ISn-∏md IØn¬ Ipdn-®n-´p-≠v. ∑m¿ hen-s®-dn-™mepw tbmtk^v hoWXv °pI- b- mW- v. CXns‚ ]cnW- nX- ^- ew F∂ \\ne- kam-\\-amb Bh-iy-hp-ambn \\nc-h[n t]¿ InW-dns‚ ASn-Ø-´n¬ Bi-b‰, \\ncm-»-Iƒ bn¬ \\yq\\-]£ t£a ]≤-Xn-I-fpsS knwl- tkmjy¬ aoUn-bm-bn¬ IqSn cwKØp hcp- \\nd™, kz]v\\-߃ hn^-e-amb KqVm-tem- `mK- hpw ap…ow hn`mK- Ø- nt- ebv°v HXpß- n°- q- ∂p-s≠-∂Xv {it≤-b-am-Wv. N-\\-bp-sSbpw NXn-hns‚ sNfn-°p-≠n-e-√, adn®v Xs‚ `‡s\\ Db¿Øn ss{IÃv Aw_m-k-tUgvkv AwK-߃ Bip-]-{Xn-I-fn¬ D∂X\\m°p∂ imizX `pP-ß-fn-em-Wv. B ssZhw Xs‚ ]≤Xn {]Imcap≈ ka-bØv c‡w Zm\\w sNøpw. Hmtcm-cp-Øscbpw Db¿tØ-≠-Xn\\v B _e-ap≈ Ic-ß-fn¬ XmWn-cn-∏n≥. hmIvkn-t\\-j\\p apºmbn {]m¿∞\\: c‡w Zm\\w sNøp-hm≥ tbipsh Fs∂ Xmßpw Ic-ß- fn¬ Rm≥ icWw {]m]n-°p-∂p. Fs‚ Unkv{SnIv‰v kn F IΩ‰n Pohn-X-bm-{X-bn¬ F\\n°v Dd∏pw ss[cyhpw X∂v Xmßmbn \\n∂v Fs∂ Blzm\\w sNbvXp. Db¿Øp∂ imizX `pP-߃°mbn \\µn..- Bt- a≥. c‡w Zm\\w sNøp-hm≥ bph-P-\\-߃ apt∂m´v hc-W-sa∂v tIcfm apJy- a{¥n Blzm\\w sNbvXn- cp∂- p. Xr»q¿ apX¬ Xncp- h-\\-¥-]pcw hsc-bp≈ c‡-Zm\\w \\n¿h-ln-°m≥ Ign-bp∂ Pn√m ]p\\e- q¿: ss{IÃv Aw_mk- t- Ug- vkns‚ t\\Xr- Kh¿¨sa‚ v Bip-]-{Xn-I-fnepw saUn-°¬ Xz-Øn¬ hcp∂ BgvN-I-fn¬ hnhn[ Pn√m tImtf-Pp-I-fnepw hcpw Znh-k-ß-fn¬ kn F Bip-]-{Xn-I-fn¬ c‡ Zm\\w \\n¿h-ln-°pw. AwK-߃ c‡w Zm\\w sNøpw. kn F AwK- hmIvkn≥ kzoIc- n°- p∂- h- ¿°v \\ninN- nX Ime- ߃ CXn\\p apºpw \\nc-h[n Poh-Im-cp-Wy-{]- tØbv°v c‡w Zm\\w sNøp-hm≥ Ign-bn-√. h¿Ø-\\-߃°v t\\XrXzw \\¬In-bn-´p-≠v. CXv c‡-Zm-Xm-°-fpsS FÆw Ipd-bv°p-sa∂ ]mÿ bp kmans‚ t\\Xr-Xz-Øn-ep≈ IΩ‰n Bi¶ Db¿Øp-∂p. Cu kml-N-cy-Øn¬ 18 {]h¿Ø-\\-߃°v t\\XrXzw \\¬Ipw. \\pw 45 \\pw CS-bn-ep≈ kn F AwK-߃ theendtimenews.com

teJ-\\w 7 \\nco-£-I≥ Dd-ßp-∂-h-t\\..... DW-cpI _n≥kn enhnw-Kvè, Fs^ky k`-bv°vkw-`-hn-®n-cn-°p∂ Bflob Dd-°-Øn¬ apwss_ \\n∂pw ]cn-ip-≤m-flmhv hnfn-®p-W¿Øp-I-bm-Wv. DW-cp-I. ]cn-kcw ad∂p≈ Dd-°-Øn-emWv Cu k` Bbn-cn-°p-∂-Xv. Ah¿ Dd-ßp-∂Xv Dd°w CjvS-a√ F∂p ]d-bp-∂-h¿ ]´p-sa-Ø-bn-e-√, adn®v ih-ß-fpsS CS-bn-em-Wv. Bflob At_m-[m- Bsc-¶nepw D≠m-Iptam? A≤zm-\\-Øn\\v hÿbnem-b-t∏mƒ X߃ Bbn-cn-°p-∂Xv Fhn-sS-bm-sW∂v t]mepw tijw kpJ-ambn H∂v Dd-ßp-hm≥ B{K- ln-°m-Ø-h¿ Bcp-an-√. Dd°w F∂p ]d- Adn-bmsX Dd-ßp-I-bmWv. bp-tºmƒ ico-chpw a\\ pw hn{i-am-h-ÿ- bn-te°v t]mhp-Ibpw hy‡n AtN-jvS-\\m- Xp-t]mse Xs∂ A\\m-tc-Ky-I-c-am-bn- Fs^ky k`-bv°vkw-`-hn-®n-cn- hp-Ibpw Xs‚ ]cn-k-c-ßsf ad-°p-Ibpw Øocpw F∂-Xn\\v Ccp-]-£-an-√. AXp- °p∂ Bflob Dd-°-Øn¬ \\n∂pw ]cn-ip- sNøp∂ Ah-ÿ-bv°m-Wt√m Dd°w sIm≠v Bflob Pohn-Ønse Dd°w ≤m-flmhv hnfn-®p-W¿Øp-I-bm-Wv. DW-cp-I. F∂v ]d-bp-∂-Xv. Cu Hcp hn{iaw F√m- Bflm-hn\\pw `mhn Pohn-Øn\\pw lm\\n-I-c- ]cn-kcw ad∂p≈ Dd-°-Øn-emWv Cu k` hcpw B{K-ln°pw. Btcm-Ky-]-c-amb Pohn- am-Wv. CXv Bflob acWw kw`-hn-°p-∂- Bbn-cn-°p-∂-Xv. Ah¿ Dd-ßp-∂Xv ]´p-sa- X-Øn\\pw aXn-bmb Dd°w Bh-iy-am-Wv. Xn\\p Imc-W-amIpw . hN\\w ]d-bp-∂p. Dd- Ø-bn-e-√, adn®v ih-ß-fpsS CS-bn-em-Wv. F∂m¬- CXv Aan-X-amb Dd°w ßp-∂-h-t\\...-D-W¿∂v acn-®-h-cpsS CS-bn¬ Bflob At_m-[m-hÿbnem-b-t∏mƒ Bbmtem? Btcm-Kyw A\\m-tcm-Ky-ambn \\n∂v Fgp-t∂¬°(-Fs^5:14) amdpw ico-c-L-S-\\bv°p Xs∂ am‰w hcp- 08˛mw t]Pv XpS¿® Øp-Ibpw henb ]e {]iv\\-߃°v Imc- W-am-hp-Ibpw sNøpw. Cu Dd°w BfloI Pohn-X-Øn-em- sW-¶n¬ Bflob PohnXw imco-cn-I-sa-∂-

teJ-\\w 8 \\nco-£-I≥ X߃ Bbn-cn-°p-∂Xv Fhn-sS-bm-sW∂v £y-am-bn-cp∂p i{Xp AI-tØbv°v Ib-dp- W-am-b-Xp-t]mse Bflob Dd°w \\nXyX t]mepw Adn-bmsX Dd-ßp-I-bmWv. {InkvXp- hm≥ CS-bm-b-Xv. CXp-t]mse Xs∂ Hcp \\jvS-s∏-Sp-∂-Xn\\p Imc-W-am-bn-Øocpw F∂v hns‚ {]Imiw hln-t°-≠-h¿ Bbn-cn- ssZh ss]X-ens‚ sNdnb ab°w F∂ Adn™v DW-cp-I. °p∂ Ahÿ I≠v ]cn-ip-≤m-flmhv ]gpXv henb hogvNbv°v Imc-W-am-bnØocp- At∏m-kvX-e-\\mb ]utem-kn-eqsS I-bm-Wv. AXp-sIm≠v ]cn-ip-≤m-flmhv Bflob tKmf-Øn\\p kw`-hn-®n-cn- Blzm\\w \\¬Ip-I-bm-Wn-hnsS. \\tΩmSpw Btem-N\\ ]d-bp-I-bmWv DW-cp- °p∂ BfloI acWw i{Xp-hns‚ sh√p-hn- I.... fn°p Imc-W-am-bn-cn-°p-I-bmWv AXp- tbip-{In-kvXp-hn≥sc c‡-Øm¬ sIm≠v Hcp {InkvXym\\n a\\- n-em-°-n-bn- hos≠-Sp∏p {]m]n-®-h¿ Bbn-cn-°p-∂Xv Fs^ky k`bpsS Dd°w t]mse cnt°≠ clkyw i{Xp Ft∏mgpw FhnsS F∂v ]cn-ip-≤m-flmhv ho£n-°p-∂p- Xs∂ shfn-∏mSv ]pkvX-I-Øn¬ k¿±okv DW¿∂n-cn-°p-I-bmWv \\mw Dd-ßm≥ ]mSn-√. ≠v. FhnsS BWv Dd-ßp-∂Xv F∂ kXym- k`-bpsS Dd-°-sØ-°p-dn®pw ]d-™n-´p-≠v. hn{i-a-an-√mØ i{Xp-hns‚ {]b-Xv\\-Øn-¶¬ hÿ a\\- n-em°n DW-cp-I-bmWv AXyp-Ø- aw. ImcWw Bflob At_m-[m-h-ÿ-b√ (sh-fn-∏mSv3:2) k¿±okv ]´-W-Øn\\p Np‰pw \\mw Pm{K-X-bp-≈-h-cm-bn-cn-°-Ww. ]pXnb {InkvXp-hns‚ e£yw. ]cn-ip-≤m-flmhv tImc-ins‚ ]´mfw Xmh-f-a-Sn-®-X-dn-™n´pw \\nb-a-Ønepw G‰hpw {]m[m\\yw \\¬In-bn-cn- hnfn®v DW¿Øp-∂-Xn\\v Imc-W-ap-≠v. k¿±o-kp-Im¿ DW¿∂n-cp∂v ]´Ww Im°p- °p-∂Xpw DW¿∂n-cn-°pI F∂ hnj-b-Øn- AXn¬ Xs∂ XpS¿∂m¬ hm≥ Xøm-dm-hm-ØXv AYhm Ae-k-ambn emW- v. 1. acWw kw`-hn-°pw. Dd-ßn-bXv i{Xp-°sf AI-tØbv°v 2. \\nXyX F∂ ssZhoI e£yw \\ndth-dp-I- hnfn®p hcp-Øp-∂Xn\\v Xpey-am-bn-cp-∂p. {InkvXym-\\n-bpsS AXy-¥nI e£yw bn√. Ahn-sSbpw ]cn-ip-≤m-flmhv Hcp DW¿∆n\\p {InkvXp-hns‚ hc-hmWv F∂-dn™v DW-tc- th≠n Blzm\\w sNøp-∂p-≠v. tbip- ≠-Xns‚ Bh-iy-IX a\\- n-em°n PmK-cq-I- AXp-sIm≠v DW-cp-∂-Xn-\\mbn Xncp- {InkvXp Xs‚ injy-∑m-tcmSpw DW-cp-hm≥ cm-bn-cn-t°-≠-Xm-Wv. acWw kw`-hn-°msX h-N\\w At\\I Blzm-\\-߃ \\¬Ip-∂p-≠v. Blzm\\w sNbvXp. (aØm24:42,44, Bflob ab-°-Øn¬ \\n∂pw- A-t_m-[m- 1. At_m-[m-h-ÿbn¬ \\n∂v DW-cp-I. a¿t°mkv13:35). Chn-sS-sbms° D±-in-°p- hÿbn¬ \\n∂pw DW¿∂v \\nXyX F∂ (Fs^ 5:14) ∂Xv DW-cp-hm≥ Ign-™n-√m-sb-¶n¬ a-l-Xz- ssZhoI Dt±iw km[q-I-cn-°p-hm≥ ssZh- 2. Ae-k-X-bn¬ \\n∂v DW-cp-I(-aØm26:40) I-c-amb `mhn \\jvS-s∏Spw F∂-X-t{X. imco- ln-X-a-dn™v hN-\\-Øn¬ D‰n-cp∂v 3. bP-am-\\≥ hcp-∂-Xp-sIm≠v DW-cp-I(- cnI Dd°w k¿±o-kns‚ \\mi-Øn\\p Imc- {]m¿∞\\tbmsS Bbn-cn-°mw. ssZhw eqt°m12:39) klm-bn-°p-am-dm-I-s´. 4. Zpcp-]-tZ-i-߃s°Xn-cmbn DW-cp-I(- At∏m20:31) 5. _ew [cn-∏m-\\mbn DW-cp-I(-sb-i52:1) Bflob ab-I-Øn¬ \\n∂pw DW-cp- ∂n-s√-¶n¬i{Xp ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-hm-\\n-S- bmIpw. ssN\\-bnse a≥a-Xn-en-s\\-∏‰n tI´n- ´p-≠m-hp-a-t√m. Hcn°epw B¿°pw XI¿°p-hm≥ Ign-bmsX ]Wn-Xp-b¿Ønb temI-Ønse alm-¤p-X-ß-fn-sem-∂mb Cu h≥a-Xn¬ ]Wn-I-gn-∏n-®-t∏mƒ AXns‚ e£yw Hcn-°epw Hcp i{Xphpw AI-tØ- bv°p- \\p-g™v Ib-dcpXv F∂m-bn-cp-∂p. Nne \\mfp-Iƒ Ign™p {]uV-Kw-`o-chpw AXn-a-t\\m-l-chpw AXn-i-‡-hp-amb h≥aXn¬ IS∂v i{X AI-tØbv°v Ib-dn. Hcp sNdnb ]gp-Xm-bn-cp∂p AYhm Ae- https://youtu.be/jeiZJ4gV9Bg

hm¿Ø-Iƒ 9 \\nco-£-I≥ {]m¿∞\\ k^ew: slbXv nb- n¬ B{Ia- nI- ƒ XSnS- ns- °m≠p kp{]ow-tIm-SXn \\ne-]m-Sns\\ tIcfm t]mb sshZoI- cpw k\\ymk- n\\- na- mcpw tamNnX- c- mb- n. Iu¨kn¬ Hm^v N¿®kv kzmKXw sNbvXp slbvXn: slbvXn-bnse t]m¿´v Hm {]n≥kn¬ Hm^v sk‚ v Pm°vkv {]kvXm-h-\\-bn¬ ]d- Xncp-h√: `c-W-L-S\\ Dd-∏p-\\¬Ip∂ aX-kzm- \\n∂pw aq∂m-gvN-Iƒ°p apºv X´n sIm≠p- ™p.G{]n¬ 11 \\mWv 10 t]cpsS kwLsØ X{¥yw Db¿Øn∏- nS- n°- p∂ _lp: kp{]owt- Im- t]mb ItØm-en° sshZo-I-tcbpw k\\ym- X´n-sIm-≠p-t]m-b-Xv. CXn\\p ]n∂n¬ 400 SXn \\ne-]m-Sns\\ tIcfm Iu¨kn¬ Hm^v kn\\- na- mt- cbpw B{Ia- nI- ƒ hn´b- ®- p._- µ- nI- f- m- amthmtkm {Kq∏p-I-fnse AwK-ß-fm-sW∂p N¿®kv kzmKXw sNbvXp. {]mb]- q¿Ønb- mb bh- ¿°v B¿°pw ]cn°v ]‰nb- n´- ns- √∂pw X´n- kqN\\- I- f- p≠- mb- nc- p∂- p. tamN\\- {- Zhyw e`n°- p- GsXmcp hy‡n°pw X\\n°v Xmev]-cy-ap≈ sIm-≠p-t]m-b-h¿°v tamN-\\-{Zhyw \\¬In-bn- ∂-Xn-\\mbn X´n-sIm≠p t]mIp-∂Xv Hcp ]Xn- aX-Øn¬ hnizm-kn-°p-∂-Xn\\pw AXn≥{]- ´pt≠m F∂X- ns\\ Ipdn®v hnhc- ß- ƒ ]pdØ- p- hmbn amdnb slbvXn-bn¬ henb P\\-tcm-j- Imcw Pohn-°p-∂-Xn\\pw AXv {]N-cn-∏n-°p-∂- h-∂n-´n-√. F¶nepw Xß-fpsS kl-{]-h¿Ø- amWv Cu kw`hw D≠m-°n-b-Xv. slbvXn-b≥ Xn\\- pa- p≈ kzmX{¥yw kwc£- n°- p∂ tImSXn I¿ Btcm-Ky-tØmsS XncnsI FØn-b-Xn¬ k¿°m-dns‚ \\njv{In-b-XzsØ ]c-ky-ambn hn[n kaI- me- nI `mcX kaql- Ø- n\\v {]Xo£ kt¥mj- a- ps- ≠∂v skmssk‰n Hm^v {]oÃvkv hna¿in®p ItØme- n°m k`mt- \\X- rXzw i‡- \\¬Ip∂- X- mbn sI.k- n.kn {]knU- ‚ v _nj∏v ambn apt∂m´v h∂n-cp-∂p. tUm.-D-Ω≥ tPm¿Pv, P\\-d¬ sk{I-´dn AUz.- {]-Imiv ]n tXmakv F∂n-h¿ H∏p-sh® IØn¬ Adn-bn-®p. `c-W-L-S-\\-bpsS 25 Bw A\\p-tOZw kwc-£n-°-s∏-tS-≠Xv C¥y≥ atX-X-c-Xz- Øns‚ \\ne-\\n¬∏n\\v AXym-h-iy-am-sW∂pw kzX{¥ \\oXn\\- ymb hyhÿ- b- psS \\ne\\- n¬∏n- \\mbn sI.-kn.kn AwK-k-`-I-fnse F√m CS- h-I-I-fnepw {]tXyIw {]m¿∞n-°-W-sa-∂pw, kzX{¥ ]c-am-[n-Imc P\\m-[n-]Xy atX-Xc cmjv{S-ambn `mcXw XpS¿∂pw \\ne-\\n-¬t°- ≠-Xn\\v Ghcpw {]m¿∞n-°-bpw, {]h¿Øn- °bpw sNø-W-sa∂v IØn-eqsS A`y¿∞n- ®p. THE ENDTIME NEWS

teJ-\\w 10 \\nco-£-I≥ kZz¿Ø-am\\w temIsØ Adn-bn-°p-I tbip-{In-kvXp-hns‚ A¥y-I¬∏-\\- \\mw hkn-°p-∂- `h-\\-Øns‚ kao]w bmWv kphn-tijw Adn-bn-°pI F∂p-≈- sshZypXn Iºn s]m´n-°n-S-∂m¬ DØ-hm-Zn-Xz- Xv. BI-bm¬ \\n߃ ]pd-s∏´v ]nXm-hn- s∏-´-hsc Adn-bn-®n-cn-°-Ww. C√m-sb-¶n¬ s‚bpw ]p{Xs‚bpw ]cn-ip-≤m-flm-hn-s‚- Bsc-¶nepw AXn¬ sXm´v acn-®m¬ \\Ωƒ°v bpw \\ma-Øn¬ kv\\m\\w Ign-∏n®pw Rm≥ t\\sc Ip‰w hcpw. Xma- n-°p-t¥mdpw At\\-I¿ \\nß-tfmSv I¬∏n-®-sXm-s°bpw {]am-Wn- sIm√-s∏-Sp-hm≥ km[yX-bp-≠v. ∏m≥ X°-hÆw D]-tZin®pw sIm≠v kIe PmXn-I-sfbpw injy-cm-°n-s°m- Xma- n-°p-t¥mdpw At\\-I¿ sIm√-s∏-Sp- ad∂v {]h¿Øn-®p-Iq-Sm. C¥y-bnse ≈p-hn≥(-aØm28:19,20)F-∂m¬ ]cn-ip-≤m- hm≥ km[yX-bp-≠v. \\Ωƒ°v Np‰pw Bbn- sXmÆq‰n Ggv iX-am\\Øne-[nIw P\\- flmhv \\n-ß-fpsS ta¬ hcp-tºmƒ \\n߃ c-߃ Bfl-l-Xy-bn-te°pw \\c-I-Øo-bn- ßfpw kam-[m-\\-Øn-\\mbn tIgp-I-bm-Wv. i‡n e`n®n´v sbcp-i-te-anepw sblq- te°pw Hgp-Ip-tºmƒ km£m¬ Poh-\\m-b- Aw_-c-Npw-_n-I-fmb Bcm-[-\\m-e-b-Øn-eq- Zybn¬ F√m-SØpw ia-cy-bnepw `qan-bp- hs\\ ImWn®v sImSpØv \\nXya-c-W-Øn¬ sS-bpw aq¿Øo-]q-P-bn-eq-sSbpw sS A‰-tØm-fhpw Fs‚ km£n-Iƒ \\n∂pw Pohn-X-ßsf c£n-°p-hm-\\p≈ DØ- t\\¿°mgvNm i‡n-bn-eq-sSbpw Ah¿ BIpw F∂v ]d-™p.(At∏m:1:8) \\ΩpsS c-hm-ZnXzw \\Ωƒ°m-Wv. As√-¶n¬ Cuiz-c-km-∂n[yw Adn-bp-hm≥ {ian-°p- Kpcphpw \\mY-\\p-amb I¿Øm-hns‚ kz¿§ob tImSXn IrXy-hn-tem-]-Øn\\v \\sΩ tºmƒ bYm¿∞ kam-[m\\w, \\nXy-im-¥n, A¥y-I¬∏\\ temIw Fßpw Adn-bn-°p- AdÃv sNbvXn-cn-°pw. ]m]-£a Ch tbip-{In-kvXp-hn¬ IqSn hm≥ \\mw ISs∏-´-h-cm-Wv. ssZhw A¥y- am{Xw F∂v Dds°∏d-bp-hm≥ \\sΩ ambn I¬∏n® Cu hne-tb-dnb ZuXyw `mcXw sImbvØn-\\m-bn- hnf-™n-cn- ssZhw B°n-h-®n-cn-°p-∂p F∂v Adn-™n- \\tΩm-Sp≈ hy‡n-]-c-amb I¬∏-\\-bm-Wv. °p∂p. ^ew ]gpØv AS¿∂p hngp-∂-Xn\\v cn-t°-Ww. AXv \\mw Gs‰-SptØ aXn-bm-Iq. {InkvXp- aptº AXv sImbvØv FSp-t°-≠-Xm-Wv. hn\\v ]Icw ÿm\\m-]-Xn-I-fm-bn- \\sΩ Cu As√-¶n¬ Ft√°pw \\jvS-s∏-Sp-hm≥ CS- Hcph≥ kXy-h-N\\w tI´n´v, Xm≥ Xe-ap-d-bn¬ ssZhw B°n h®n-cn-°p-∂p. bm-bn-Øo-cpw. sImbvØns‚ henb bP-am- km£n-bmbn ImWp-Itbm Adn-bp-Itbm ZqX-∑m¿°v t]mepw sImSp-°mØ Cu \\≥ henb ^e-ti-J-c-Øn-\\mbn \\sΩ ]Xn- sNbvXXv Adn-bn-°msX Aßs\\ ]m]w `mKy ]Zhn ssZhw \\ap°p \\¬In-bn-cn- s\\m∂mw aWn°pw hnfn®v B°n-bn-cn-°p-I- sNbvXm¬ Ah≥ Xs‚ Ip‰w hln-°-Ww(- °p-∂p. bm-Wv. B Kuc-h-ta-dnb DØ-c-hm-Zn-Xzw \\mw 11˛mw t]Pv XpS¿® \\mw hkn-°p-∂- `h-\\-Øns‚ kao]w sshZypXn Iºn s]m´n-°n-S-∂m¬ DØ-hm-Zn-Xz-s∏-´-hsc Adn-bn-®n-cn-°-Ww. C√m-sb-¶n¬ Bsc-¶nepw AXn¬ sXm´v acn-®m¬ \\Ωƒ°v t\\sc Ip‰w hcpw.

teJ-\\w 11 \\nco-£-I≥ XpS¿® 10 t]Pv¬ Adn™ kphn-tij kXyw ]d-bmsX au\\- dn-\\Iw £maw Xocpw F∂pw tImXºpw am-bn-cp-∂m¬ kmØms‚ tNcn-bn-te°v bhhpw F√mw \\ymb-hn-ebv°v hn¬°- tehy5:1) tehy-]p-kvX-I-Øn¬ tami-bn¬ \\oßn {InkvXp-hns\\ {Iqin-®-Xn\\p kam-\\- s∏Spw F∂v Geoim {]h-Nn-®p. cY-ßfpw IqSn ssZhw bn{km-tb¬ a°ƒ°v sImSp- ambn amdp-I-bm-Wv. Adn™ kXyw a‰p-≈-h- IpXn-c-Ifpw AS-ßnb alm-ssk-\\y-Øns‚ °p∂ {]am-W-ß-fn¬ hfsc Kuc-h-ap≈ tcmSv ]d-bmsX Ccp-∂m¬ Ah≥ ]m]w henb i_vZw Acmw-ssk\\yw tI´-Xn- B⁄-bmWv CXv. Xm≥ ImWp-Ibpw Adn- sNøp-I-bm-sW∂pw Ah-\\p-th≠n AIr-Xy- \\m¬{]m-W-c-£m¿∞w Ah¿ ]em-b\\w bp-Ibpw sNbvXXv Adn-bn-°m-Xn-cn-°p-∂Xv bm-Kw -I-gn-°p-Ibpw thWw F∂v ]g-b-\\n-b- sNbvXp. hni-∏p-sIm≠v acn-°m-dmb IpjvT- hfsc Kuc-h-ta-dnb IrXy-hn-tem-]-am-Wv. a-Øn¬ I¿i-\\-ap-s≠-¶n¬ ]pXn-b-\\n-b-a- tcm-Kn-Iƒ ]mf-b-Øn¬ Hcp `mKy-]-co- At∏m-kvX-e-∑m¿ ]d-bp-∂p R߃ Øn¬ F{X A[nIw \\mw Adn™p , \\mw £Ww F∂ \\ne-bn¬ IS∂v A¤p-X-I-c- Ahs‚ alna I≠ km£n-Iƒ, R߃ c£-s]-´p- F∂v IcpXnkam-[m-\\-tØmsS ambn Ah¿ `£n-°p-Ibpw hne-tb-dnb IÆm¬ I≠Xpw t\\cn´v tI´Xpw {]kvXm- hkn-°p-I-bmWv \\Ωƒ. F∂m¬ Cu km[\\߃ ssI°-em-°p-Ibpw sNbvXp. hn-°m-Xn-cn-∏m≥ Ign-bp-∂-X-√. t\\cn´v ImWp- kXyw \\mw ]dt™a-Xn-bm-Ip-I-bp-≈q. Ibpw tIƒ°p-Ibpw sNbvX Imcyw ]d- ImcWw \\n¿_‘w Fs‚ ta¬ InS-°p-∂p. ]ns∂ Ah¿ XΩn¬ XΩn¬ \\mw bmsX au\\-am-bn-cp-∂m¬ temI tImS-Xn- sNøp-∂Xv icn-b-√, C∂v kZz¿Ø-am-\\-Zn-h- bn¬ \\mw {]Xn-`mKw tNcp-I-bm-Wv. AYhm ia-cy-bn¬ £maw sImSp-ºncn k-a-t√m, \\mtam an≠m-Xn-cn-°p-∂p, t\\cw A[¿Ω-Øn\\v Ip´v \\n¬°p-I-bm-Wv. \\mw sIm≠n-cn-°p-tºmƒ Ccp-]-Øn-\\m-ep-a-Wn-°q- ]pecpw hsc \\mw Xma-kn-®m¬ \\Ωƒ°v Ip‰w hcpw, BI-bm¬ \\mw sN∂v cmP-[m- \\n-bn¬ Adnhv sImSp-°pI F∂p ]d-™p(2- cmPm7:9) Ah¿]-d-™-Xn-\\m¬ P\\-ß-fpsS \\mfp-I-fm-bp≈ hni∏n\\pw Zml-Øn\\pw ia\\w h∂p. IpjvTtcm-Kn-Iƒ Bbn´p t]mepw Ah¿ Adn™ kXyw Adn-bn- t°≠ ÿm\\Øv Adn-bn-°p-hm≥ aSn-Im- Wn-®n-√.. R߃ am{Xw c£-s]´p F∂v Ah¿ Icp-Xn-bn-√. {InkvXp-hn-ep≈ kuP- \\y-amb c£-sb-°p-dn-®p≈ kZz¿Ø-am\\w temIsØ Adn-bn-t°≠ Npa-Xe Hmtcm hnizm-kn-sbbpw ssZhw Npa-X-e-s∏-Sp-Øn-bn- cn-°p-∂p. cm{Xn Ign-hm-dmbn, ]I¬ G‰hpw ASp-Øn-cn-°p-∂p. Xma-kn-∏m≥ \\Ωƒ°v Ign-bp-I-bn-√, Ip‰w \\ΩpsS ta¬hcpw Ct∏m-gmIp∂p kp{]-km-Z-Imew Ct∏m-hm- Ip∂p c£m-Zn-h-kw.

hm¿Ø-Iƒ 12 \\nco-£-I≥ Ip{]-kn≤ aX-\\nµm \\nbaw temI-saßpw \\S-∏n-em-°-W- C{km-tb-en¬ Xo¿∞m-S\\ tI{µ-Øn- ep-≠mb Xn°nepw Xnc-°nepw 44 sa∂ B{Klw {]IS- a- m°n ]m°v {][m\\- a- {¥n C{am≥Jm≥ t]¿ ac-W-s∏´p B{Klw Xs∂-bmWv X\\n-°p- satdm¨: hS-°≥ C{km-tb-en¬ PqX ≈s- X∂v hy‡a- m°- n. F∂m¬ hym]m-c-_‘w Dt]-£n-°p- Xo¿∞m-S\\ tI{µ-Øn-ep-≠mb Xn°nepw Xnc- ∂Xv hgn tImSn-°-W-°n\\v aqey-ap≈ ^v©v klm-bhpw °nepw 44 t]¿ acn-®p. \\nc-h[n t]¿°v ]cn- tImSn-Iƒ hcp∂ bqtdm-]y≥ t°¬°p-Ibpw sNbvXp. c≠mw \\q‰m-≠nse blq-Z-cpsS Bflob BNm-cy-\\m-bn-cp∂ d∫n bqWnb- s‚ hym]mc- hpw klm- jna¨ _m¿ tbm®mb- nb- psS ihI- pS- oc- Ø- n\\v bhpw \\jvS-s∏-Sp-Øp-hm≥ Np‰pw ]Xn-\\m-bn-c-°-W-°n\\v Xo{h Hm¿Ø- Xm≥ B{K-ln-°p-∂n-s√∂pw tUmIvkv PqX∑- m¿ XSn®- pI- qS- nb- t- ∏mg- mWv A]- hy‡-am-°n-bn-´p-≠v. ISw \\S-∂-Xv. C…m-am-_mZv: cmPysØ ss{IkvX-h¿ AS- Xo{h C…m-anI \\ne-]m-Sp≈ tImhnUv \\nb-{¥-W-ßsf XpS¿∂v Ign™ °-ap≈ \\yq\\-]-£-ßsf {Iqc-ambn th´-bm- h¿jw Cu Xo¿∞m-S\\ tI{µw AS-®n-cp-∂p. Sp∂ Ip{]-kn≤ aX-\\nµm \\nbaw temI- sX{loIv C e∫m-bnIv ]m¿´n t\\Xmhv kmZv tImhnUv\\p tij-ap≈ C{km-tb-ense saßpw \\S-∏n-em-°-W-sa∂ B{Klw ]m°v lpssk≥ dnkzn-bpsS Ad-Ãns\\ XpS¿∂v G‰hpw henb s]mXp-tbm-K-am-bn-cp∂p CØ- {][m-\\-a{¥n C{am≥Jm≥ {]I-Sn∏n-®-Xmbn \\nbaw Iøn-se-Sp-Ø-Xn-s‚bpw s]mXp-K-Xm- hW \\S-∂-Xv. BtLm-j-߃°mbn Hcp dnt∏m¿´v. aX\\nµbpsS Imcy-Øn¬ ap…ow KXw XS- -s∏-Sp-Øn-b-Xn-s‚bpw t]cn¬ e£w-t]¿ ]s¶-Sp-Ø-Xmbn IW-°m-°-s∏-Sp- cmjv{S-߃ Hcp-an-°-W-sa∂pw aX\\nµ \\S- Bbn-c-°-W-°n\\v Sn F¬ ]n {]h¿Ø-I¿ ∂p. °p∂ cmjv{S-ß-fp-am-bp≈ hym]m-c-_-‘- Ad-Ãn-em-hp-Ibpw sNbvX aq∂p Znhkw ߃ Dt]-£n-°¬ t]mse-bp≈ kwbp‡ \\S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°-W-sa-∂p-amWv Xs‚ \\o≠ B{I-a-k-‡-amb {]Xn-tj-[-߃°v B{K-l-sa∂v C{am≥Jm≥ ]d-™-Xmbn Zn kvs]IvtS-‰¿ s‚ dnt∏m¿´n¬ ]d-bp-∂p. tij-amWv C{am≥Jms‚ Cu \\ne-]mSv am‰- C…m-anI Xo{h-hmZn B{I-a-W-ß-fpsS ]›m- Ø-e-Øn¬ {^m≥kn¬ {]hm-NI hna¿i\\ sa-∂Xv {it≤-b-am-Wv. Im¿´q-Wp-Iƒ hym]-I-ambn {]N-cn-°-s∏-´n-cp- ∂p. Ign™ sk]v‰w-_-dn¬ {^©v amK-ko-\\mb CtX XpS¿∂v {^©v Aw_m-k-Usd ]pd-Øm- °-W-sa∂v Bh-iy-s∏-Sp∂ Hcp {]tabw Nm¿fn sl_vtZm {]hm-NI Im¿´q¨ {]kn- ]m°v ]m¿es- a‚n¬ AhX- cn∏- n®- X- n¬ \\n∂pw C{am≥Jm≥ Cu B{Klw hy‡-am-°n-b- ≤o-I-cn-®-Xns‚ t]cn¬ ]m°n-kvXm-\\nse sX∂v ]d-bp-∂p. {^m≥kp-am-bp≈ hym]m-c- _‘w Dt]-£n-®m¬ D≠m-Im-hp∂ kmº- ^v©v Aw_m-kn-Usd ]pd-Øm-°-W-sa∂pw ØnI {]iv\\-ß-sf-°p-dn®v Hm¿Ωn-∏n® C{am≥Jm≥ {]Xn-tj-[-°m-cpsS AtX {^©v km[-\\-߃ _ln-jv°-cn-°-W-sa∂pw Bh-iy-s∏-´p-sIm≠v Sn F¬ ]n \\S-Ønb {]Xn-tj-[-Øn-\\n-S-bn¬ 6 t]meo-kp-Im¿ sIm√-s∏-Sp-Ibpw 800 t]¿°v ]cn-t°¬°p- THE ENDTIME NEWS Ibpw sNbvXp. aX-\\nµ ac-W-in£ hsc e`n- °H∂m-mhWp∂v ]mI°p‰n-k-amvX-°TmH≥-sE∏. aE´XN1∂2DvZTcm\\IMjnbv{ES-a-ß-ØNE-fnWsn¬‚S t]cn¬ h[-in£ ImØv ss{IkvX-h¿ Dƒs∏sS \\qdp-I-W-°n\\v Bfp-I-fmWv ]m°v Pbn-ep-I-fn¬ \\c-In®p Ign-bp-∂-Xv.

\\nco-£-I≥ printed,published and owned by harvestingsoulsmission,chief editor Baiju Yacob

USA Reg no : PO.box 125 TVM/TC/1717/2014 Wheat land,6920.5.m manin st Established :USA Wheat land Oklahoma Published from : box zip code-73097 India, Kerala, TVM PH-(405) 745-786(H) Mob-001(405)778-4341(Wats App)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook