Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore MALAYALAM NEWSLETTER OCTOBER 2021

MALAYALAM NEWSLETTER OCTOBER 2021

Published by The Endtime News, 2021-12-10 17:38:23

Description: ENDTIME MALAYALAM NEWSLETTER OCTOBER 2021

Keywords: endtime news,endtime radio,newsletter,religious news,christian news,christian radio

Search

Read the Text Version

hhttttpp:/:///tthheeeennddttimimeenneewwss.c.coomm// `mc-Xob kwkvIm-chpw XXpSp¿S®¿0®5 t1]0Ptv¬]Pv¬ \\yq\\]-£-ß-fpw. ]n.-Fkv. sNdn-bm≥ OCTOBER 2021 04 45 14 hnip≤ ss__nf- ns\\ HutZymK- nI {KŸa- mbn {]Jym-]n-°p-hm≥ sSIvk-knepw {]tabw HmÃn≥:Ata-cn-°≥ kwÿm-\\-amb sSIvkm- K-°m-cmb Bwt•m Ata-cn-°-°m¿°pw CS- XpS-ßnb hnπ-h-Im-cn-I-fpsS {]tNm-Z-\\-Øn- kns‚ HutZym-KnI {KŸ-ambn ss__n-fns\\ bnse Hcp kmwkvImc- nI IÆnb- mWv ss__n- s‚bpw _p≤n-bp-tS-bpw-D-d-hn-Shpw ss__nƒ ip]m¿i sNøp∂ {]tabw ^b¬ sNbvXp. sf-∂pw, tUhnkv t{Ims°-‰v,kmw lqè Xs∂-bm-bn-cp-∂p.sSIvkm-knse 30 Hmfw sSIvkmkv {]Xn-\\n-[n-bmb s•≥ tdmtPgvkv Kh¿W¿am¿ ss__n-fn¬ sXm´mWv kXy-{]- BWv {]tabw ^b¬ sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. Xn⁄ sNbvX-sX∂pw sSIvkm-kns‚ kº- sSIvkm-kns‚ Ncn-{X-Øn-epw,-hn-Im-k-Ønepw ∂a- mb- s- s]X- rI- Ø- nse Hcp {][m\\ LSI- a- mb Ahn-`mPy LS-I-amb ss__nƒ kwÿm-\\- ss__n-fn\\v CØ-c-samcp AwKo-Imcw Øns‚ kmaqly kmwkvIm-cnI taJ-e-bnse XnI®pw A¿l-am-sW∂pw {]ta-b-Øn¬ ]d- Hcp \\mgn-I-I-√m-sW-∂pw,-ss_-_n-fn\\v Ncn-{X- bp-∂p. ]c- a- mb {]m[m\\- yhpw {]tab- Ø- n¬ ImWn°- p- sSIvkmk- n\\v ]pdta sS∂ - n,e- qk- nb- m\\- ,a- n - n- ∂p-≠v.  n∏n XpS-ßnb kwÿm-\\-ßfpw ss__n- 1800 apX¬ ItØm-en-°¿°pw, ]m›mXy fns\\ HutZym-KnI {KŸ-am°n am‰m≥ {]ta-b- temIØv \\n∂pw IpSnt- bd- nb s{]m´Ã- ‚ v hn`m- ߃ AhX- c- n∏- n®- nc- p∂- p. Atac- n°- ≥ P\\k- w- Jy-bnse 77% ss{IkvX-h-cm-Wv. {InkvXy≥ tImtfPv ]m¿°n\\v ^m.- Ãm≥ kzman-bpsS t]cv \\¬Ip-∂-Xn- Ct¥m-t\\-jy-bn¬ ss{IkvXh hnizmkw kzoI-cn-°p-∂- s\\-Xnsc Xo{h-lnµp kwL-S-\\-Iƒ h-cpsS FÆ-Øn¬ h¿≤-\\hv awK-fqcp:Ign™ Pqsse-bn¬ PpUo-jy¬ hm¿Ø- 07 t]Pv¬ IÃ-Un-bn¬ Bip-]-{Xn-bn¬ sh®v acn® a\\p- jym-h-Imi {]h¿Ø-I\\pw sPkyq´v sshZo- DØ-cm-J-WvUn¬ ss{IkvXh Bcm-[-\\m-e-b-Øn\\v t\\sc I\\- pa- mb ^m.Ã- m≥ kzmanb- psS t]cv tImtfPv B{I-aWw; hnizm-kn-Iƒ°v a¿±-\\w. ]m¿°n-\\n-Sp-∂-Xn¬ {]Xn-tj-[-hp-ambn Xo{h- ln-µp-Xz-hm-Zn-Iƒ. sPkyq´v k`-bpsS Iogn- dq¿°n:aX-]-cn-h¿Ø\\ Btcm-]-W- hm¿Ø- 04 t]Pv¬ ep≈ awK-fq-cp-hnse sk‚ v Atem-jykv ß-fpsS t]cn¬ ss{IkvXh Bcm- tImtfPv Iymº-kn¬ ÿnXn sNøp∂ [-\\m-ebw B{I-an-°-s∏-Sp-∂Xv ]Xn- ]m¿°n\\v `cW- I- qS `oIc- X- b- vs°X- nc- mbn c‡- hmb `mc-X-Øn¬ \\o≠pw Bcm-[- km-£nXzw hcn® ^m.-Ãm≥ kzman-bpsS t]cv \\me- b- Ø- n\\v t\\sc B{Ia- W- w. DØ- tc-¥y≥ kwÿm-\\-amb hm¿Ø- 07 t]Pv¬ DØ-cm-J-WvUnse dq¿°n-bnse tkmfm\\- n]- pcw tImf\\- nb- nse Bcm- [-\\m-e-b-Øn¬ {]m¿∞\\ \\S-°p-∂-

2 EDITORIAL BOARD s]Kmkkv CHIEF EDITOR F∂ Xr°Æv kvam¿´vt^m-Wp-I-fnse Baiju Yacob Edavila shb-dmb s]Km-Kkv BZy-ambn clkyw tNm¿Øp-hm≥ klm-b-I- BtKm-f- XeØn¬ N¿® sNø-s∏- SUB EDITOR c-amb bn{km-tb¬ Iº-\\n-bpsS Sp-∂-Xv. 20 cmPy-ß-fn¬ \\n∂p≈ kvss]sh-b¿ BWv s]Km-kkv. 1400 {]apJ hy‡n-Xz-ß-fpsS hnh-c- Manuel Joseph 2010¬ cq]o-Ir-X-amb F≥-.Fkv Jiji Babu ß-fmWv A∂p ]pdw-tem-Iw- I- HbmWv s]Km-k-kns‚ D]-⁄m-Xm- ≠Xv. Hcp hy‡n-bpsS t^m¨ EDITORS °ƒ. Cu Nmc tkm^v‰v shb¿ tNm¿ØpI F∂Xv B hy‡n- D]-tbm-Kn®v Fkv.-Fw.-F- p-Iƒ, bpsS kzIm-cy-X-bn-te-°p≈ IS∂p Pastor A Anilkumar t^m¨tIm-fp-Iƒ, hmSvkv-B∏v Ib-‰-hpw, hnizmk h©-\\-bp-amWv Rev. Joseph chacko kw`m-j-W-߃ apX-em-bh F∂-Xn¬ c≠v A`n-{]m-b-an-√. Cu IqSmsX t^mWnse Iymad Sis.Sherly kw`-h-tØmsS hmjnw-KvS¨ hgnbpw hnh-c-߃ tNm¿Øp-hm≥ t]mÃv Dƒs∏sS temI-sa-ºm-Sp-ap- MANAGER Cu tkm^v‰v shb-dmb s]Km-k- ≈- ]-Xn-\\mdp hyXykvX am[ya Bovas Sreekaryam kn\\v Ignbpw hmkvX-h-Øn¬ ÿm]-\\-ßfpw kwL-S-\\-Ifpw \\S- kvam¿´vt^m¨ ssIImcyw CO-ORDINATORS Ønb At\\z-jWw IqSmsX sNøp∂ GsXmcp hy‡n-bp-sSbpw {^m≥knse am[y-a-ÿm-]-\\mb John Francis (Dallas) kzImcy hnh-c-߃ Dufn-bn´v t^m¿_n-U≥ tÃmdnkpw Bw-\\Ãn Syam Cs‚¿\\mj-Wepw, sSmdt‚m bqWn- ssIh-i-am-°p-hm≥ Ign-bp-sa∂v th-gvkn-‰n-bnse et_m¿´-dn-bpsS Sis.Saritha Npcp-°w. kmt¶-XnI D]-tZ-i-tØmsS cq]- Sis.Simi 2019˛emWv Nmc-tkm^v‰v Sis.Lesley Yacob s∏-Sp-Ønb UnPn-‰¬ t^md≥kn°v ]cn-tim-[\\ hgn s]Km-k-kns‚ CS-s]-S-ep-Iƒ imkv{Xo-b-amb ÿnXo-I-cn-®-Xm-Wv. Cu s\\dn- tISv ]pdw-tem-IsØ Adn-bn-®- Xv. REPORTERS Miniesh Kumar(Baharin) Pastor Stephen (Andrapradesh) ADVISORY BOARD ss_Pp bmt°m_v CS-hnf Pastor Shibu Thomas USA Pastor Asokan Eranakulam M.Jacob Thiruvananthapuram INDIA VRA-402,Vikasnagar Sreekariyam p.o. Thiruvanthapuram.695017 Kerala 9526650511 Disclaimer The views expressed in this online newspaper are those of the authors and do not necessarily reflect the position of HSM End Time News. The online newspaper will not bear any responsibility whatsoever for them. The images used in the newspaper have been downloaded from the Internet and we acknowledge that the copyright of those images remain with the original owners. HSM End Time News does not claim any copyright for them and does not intend to use them for commercial purposes.

teJ-\\w 3 imizX `pP-߃ D≠v ]mÿ jn_p tXmakv, H°-e-tlm-a. ]pcm-X-\\-\\mb ssZhw \\ns‚ Ic-߃, iq\\y-X-bn¬ \\n∂v kI-e-sØbpw hnfn®p hcp-Ønb Ic-߃ . `b-s∏-tS≠, kt¶-Xw Iosg imizX `pP-ßfp≠v; {`an®pt\\mt°≠ CX-h-km-\\-a√ ]pXnb Ah≥ i{Xp-hns\\ \\ns‚ apºn¬ \\n∂pw Bcw-`-am-Wv. \\n߃ InS-°p-∂Xv XI¿®- \\o°n-°-f™v kwl-cn° F∂p I¬∏n- bpsS ]Sp-Ip-gn-bn-e√ Db¿®-bpsS Ic-ß-fn- ®nc- n°- p∂- p(B- h- ¿Ø\\w33:27) em-Wv. Cu ssZhw \\ΩpsS kt¶-X-am-Wv. Bg-ap≈ s]m´-°n-W-‰n¬ ktlm-Z-c-∑m¿ \\n¬°p-∂-bnSw XmWp-t]m-Iptam hen-s®-dn-™mepw tbmtk^v hoWXv InW- F∂ `oXn P\\n-∏n-°p-amdv Pohn-X-hy-Y-Iƒ dns‚ ASn-Ø-´n¬ Bi-b‰, \\ncm-»-Iƒ Ipan™v IqSp-tºmƒ, klm-b-Øn-\\mbn \\nd™, kz]v\\-߃ hn^-e-amb KqVm-tem- \\mep-]mSpw \\n -lm-b-X-tbmsS t\\m°n N-\\-bp-sSbpw NXn-hns‚ sNfn-°p-≠n-e-√, s\\Sp-ho¿∏n-Sp-tºmƒ, ]cn-N-b-`mhw D≈ adn®v Xs‚ `‡s\\ Db¿Øn Hcp Ichpw ImWmsX lrZbw XI-cp- D∂X\\m°p∂ imizX `pP-ß-fn-em-Wv. B tºmƒ CXm ssZh-h-N\\w \\sΩ Biz- ssZhw Xs‚ ]≤Xn {]Imcap≈ ka-bØv kn-∏n-°p-∂p. `b-s∏-tS≠ \\o Xmgp-∂-bn- Hmtcm-cp-Øscbpw Db¿tØ-≠-Xn\\v B SØv, Xmßp-hm≥ Xf-cp-tºmƒ XW- _e-ap≈ Ic-ß-fn¬ XmWn-cn-∏n≥. embn Hcp-Icw ˛ Iosg imiz-X-am-b, {]m¿∞\\: \\nXy-amb, i‡n tNmcmØ, IcpW XocmØ Hcp Icw \\n\\-°m-bp-≠v. bn{km- tbipsh Fs∂ Xmßpw Ic-ß- tb-ens‚ ]cn-]m-e-I≥ ab-ßp-∂n-√, Dd- fn¬ Rm≥ icWw {]m]n-°p-∂p. Fs‚ ßp-∂n-√, F∂ ssZhoI hmKvZØw Pohn-X-bm-{X-bn¬ F\\n°v Dd∏pw GXp L´-Ønepw \\sΩ k¿∆-i-‡-\\mb ss[cyhpw X∂v Xmßmbn \\n∂v Fs∂ ssZh-Øn-te-°-Sp-∏n-°p-∂p. cm{Xn apgp- Db¿Øp∂ imizX `pP-߃°mbn \\µn..- h≥ kpJ-ambn Dd°w X∂v ImØ Bt- a≥. ssZhw(-k¶o4:8) {]`mX-Øn¬ ]pXnb \\∑-Iƒ°m-bn- Xs‚ Ic-Øm¬ Xmßn \\sΩ Db¿Øp-hm≥, X\\nsb \\S-∏m\\pw aptºm´v t]mIp- Fgp-t∂¬∏n-°p-∂p. (k¶o3:5) F√m Ah-km-\\n®p F∂p Icp-Xp∂ hm\\pw {]m]vXn-bn-√m-Ø-hs\\ Xmßn \\S-Øp-hm≥ Zcn- ÿeØpw ÿm\\Øpw H∂pw IqsS t\\m°pI. Iosg imizX `pP-߃ D≠v. {Zs\\ Ip∏-bn¬ \\n∂v Db¿Øn P\\-Øns‚ {]`p-°-∑m- \\sΩ Db¿Øp-hm≥, X\\nsb \\S-∏m\\pw aptºm´v t]mIp-hm\\pw {]m]vXn-bn-√m-Ø- tcmSpIqsS Ccp-Øphm≥ Ign-hp≈ Icp-Øp‰ Ic- hs\\ Xmßn \\S-Øp-hm≥ Zcn-{Zs\\ Ip∏- bn¬ \\n∂v Db¿Øn P\\-Øns‚ {]`p-°- ߃ D≠v. ∑m-tcmSpIqsS Ccp-Øphm≥ Ign-hp≈ Icp-Øp‰ Ic-߃ D≠v. AXv ]pcm-X-\\- ta-bp≈XmWv, {]]-©sØ krjvSn®

hm¿Ø-Iƒ 4 \\nco-£-I≥ lnam-N¬ {]tZ-in¬ aX-]-cn-h¿Ø-\\-{iaw Btcm-]n®v Ad- \"ssIk-cy-bnse tcmZ-\\- °mcn\"{]Im-i\\w sNbvXp Ãn-emb anj-\\dn Nm¿fn tPmWn\\v Pmayw A\\p-h-Zn-®n√ apXn¿∂ am[ya- {- ]h- ¿ØI- \\- pw,k- ma- qly tkh- ti-j-I¿ B ho´n¬ Ib-dnb ka-bØv I-\\pw,-ss{I-kvXh Km\\-c-N-bn-Xm-hp-am-bn-cp∂ D]-tZ-in-bpsS aI≥ tPm¿÷v aØmbn kn]n- hgn-bn¬ \\n¿Øn-bn-´n-cp∂ hm≥ Hcp F-bpsS Ah-km\\ Km\\w \"ssIk-cy-bnse tcmZ-\\-°mcn\" Xs‚ hnS-hm-߬ ip{iq-j- Iq´w Bfp-Iƒ Im‰-gn-®p-hn-´-tijw tbmSv A\\p-_-‘n®v {]Im-i\\w sNbvXp. ss{IkvXh ssIc-fn°v \\nc-h[n Km\\-߃ t]meo-kns\\ hnfn®p hcp-Øp-I-bm-bn- kΩm-\\n® {]ikvX kwKoX kwhn-[m-b-I≥ sdPn \\mcm-b-W≥ kwKoXw ]I¿∂ Cu cp-∂p. Km\\w {]ikvX ]n∂Wn Kmbn-Ibpw kwÿm\\ Ahm¿Uv tPXm-hp-amb knXm-c- t]meok- n¬ \\n∂pw CXph- sc \\√ s]cp- bmWv Be-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. Pb-Ip-am¿ ]›m- Øe kwKoXw Hcp°- nb Cu Km\\w sdPn \\mcm- am‰w Bbnc- p∂- ps- h∂pw tbip{- Ink- vXp- b-Ws‚ HutZym-KnI bqSyq_v Nm\\-en-eqsS {]mIm-i\\w sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. hn-s\\-°p-dn®pw kphn-ti-j-sØ-°p- ep[nb- m\\: lnamN- ¬ {]tZi- nse jnwe Unk{v Sn- dn®pw H´-\\-h[n kwi-b-ß-fp-ambn IvSn¬ kphn-tij eLp-teJ hnX-cWw sNbvsX∂ ]cm-Xn-bn¬ ae-bmfn kphn-ti-j- t]meok- pI- m¿ Xt∂mSv kwkmc- n°- p∂- X- mbpw I¿ AdÃ- ne- mb- X- v. bp]nb- nse B{Kb- n¬ \\n∂v F√m-h-tcmSpw kphn-tijw ]d-bm≥ CsXmcp lnam-N-ense cmw]q-cn-se-Ønb {_Z-d¨ anj- Ah-k-c-am-sW∂pw At±lw ]d-™p. F√m \\dn ssae{] kztZin kphn.-Nm¿fn tPmWpw hnizm-kn-I-fp-sSbpw {]m¿∞-\\-bn¬ Hm¿Øv kl-{]-h¿Ø-I-\\p-amWv AdÃv sNø-s∏-´-Xv. {]m¿∞n-°p-I. aX-]-cn-h¿Ø\\ \\ntcm-[\\ \\nbaw \\ne-hn-en-cn- °p∂ lnam-N¬ {]tZ-in¬ kphn-tij {]h¿Ø\\w \\S-Øp-∂Xv ISpØ in£ In´m- hp∂ Ip‰-am-Wv. kphn-ti-j-I¿ k©-cn® amcpXn hm≥ t]meokv ]nSn-s®-Sp-Øp. hm\\n¬ \\n∂v Is≠- SpØ 40,000 cq] ]Ww sImSpØv aXw am‰m≥ th≠n sIm≠p-h-∂-sX∂ \\ne-bn¬ lnam-N- ense am[y-a-߃ henb {]m[m-\\y-tØmsS hm¿Ø-Iƒ sImSp-°p-∂p-≠v. B{K {_Z-d¨ Akw-ªn-bn¬ AwK-amb Hcp ktlm-Z-cn-bpsS `h\\w cmw]q-dn-em-Wv. kphn- Property for IMMEDIATE sale at Kozhuvalloor, Chengannur! House plot (30 cents) for sale in Kozhuvalloor, 10 minutes’drive (7 kilometers) from Chengannurtown. Original land with well water, that never runs dry even in summer. Frontage (30 ft.) Panchayath Road. No flood area. Suitable for residential and business needs. Very close to all amenities including schools, colleges, professional colleges, banks, temples, churches, government offices etc. Property of Pastor’s family.Anyone interested, please contact Mr. A J John at +91 9745862898 or 04722898033. Email – [email protected].

teJ-\\w 5 Cw•≠pw Ata-cn-°bpw {InkvXp- ssk‘h PX\\ aXw Adn-bp-∂-Xn\\pw kzoI-cn-°p-∂-Xn\\pw _n.-kn.5000˛\\pw 3500\\pw CS-bv°p≈ apºv `mc-X-Øn¬ kphntijw FØn-sb- ∂mWv k`m-N-cn{Xw ]Tn-∏n-°p-∂Xv. `mc-X- ImeØv saUn-‰-td-\\n-b≥ Xoc-ß-fn¬ \\n∂p- Øns‚ {InkvXob Ncn{Xw Bcw-`n-°p-∂Xv tIc-f-Øn¬ \\n∂m-Wv. ]m›m-Xy-am-sW∂v h∂p ]m¿Ø-h-cmWv {Zmhn-U-P-\\-X. Ch¿°v ]d-bp-∂-Xn¬ Ig-ºn-√. C∂v ]m›mXy apJ- Omb \\¬In ]uc-kvXy- a-XsØ hna¿in- kwL-SnX aX kwhn-[m-\\-tam, t£{X-ßtfm °p-∂-Xn¬ bmsXmcp Ncn{X km[y-X-bp-an- √. {InkvXp-aXw FØnb cmPy-ß-fn-se√mw D≠m-bn-cp-∂n-√. hr£w,-\\m-Kw, inh-enw-Kw, AΩ ]n.-Fkv. sNdn-bm≥ {]mtZ-in-I-amb Incm-X-Øhpw A\\m-Nm-c- ssZhw XpS-ßnb hn{K-l-ßsf Bcm-[n-®n-cp- ßfpw amdn-sb-¶nepw apJy tZio-b-X-bp- ambn CgpIn-t®¿∂v Hcp {InkvXob ∂p. PmXn hnth-N\\w ssk‘hP\\-Xbv°v kwkv°mcw hf-cp-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. `mc- X-Ønse {]mNo\\ kmaq-lnI kwhn-[m- A\\y-am-bn-cp-∂p. D®-\\o-N-Xz-an-√msX aX-ssh-cym- \\hpw P\\-k-aq-l-ß-fpsS Ncn-{Xhpw At\\z- jW hnt[-b-am-°n-bm¬ sslµ-h-kw- Ky-ß-fn-√msX ip≤-am-sbmcp kwkv°mcw kv°m-c-sa∂Xv aX-Øns‚ ASn-ÿm-\\-Øn- ep-≈-X-s√∂pw Cu `q{]-tZ-i-Øns‚ P\\-]- Ah¿ ]Sp-Øp-b¿Øn. Ah-cpsS \\mK-cn-IX ∂nb NmXp¿h¿Æyhpw a‰pw Bcy-∑m¿ Y-ß-fpsS kwkv°m-c-am-sW∂pw a\\- n-em- B[p-\\nI Ime-tØ-°mfpw sa®-s∏´ kwhn-[m- {]N-cn-∏n-®p. {Zmhn-U-c- p-sS-ta¬ Bcy-∑m¿ Ipw. Bcy-hw-i-Øns‚ A[n-\\n-th-i-Øn\\v \\-ßfp-≈-Xm-bn-cp-∂p. B[n-]Xyw t\\Sn. \\q‰m-≠p-Iƒ sIm≠p kw`- tij-amWv `mc-X-kw-kv°m-c-Øns‚ sshZoI Imew. hn® ]cn-Wm-a-Øn¬ tZh-∑m-cpsS ÿm\\w {]mNo\\ kph¿Æ-Imew AkvX-an-®-Xv. Bcy-∑m¿ ssIø-S-°n. `mc-X-Øns‚ {]mNo-\\-kw-kv°mcw F∂m¬ _n.kn 2000˛\\pw 1500˛\\pw lnµp-°ƒ CSbv°v Bcy-∑m¿ a≤y-G-jy-bn¬ \\n∂pw Bcy-∑m-cpsS hc-hn\\v hf-sc-ap-ºp- IpSntbdn. Ah-cpsS IpSn-tb‰w BZyw hSt° sltdm-tUm-´kv XpS-ßnb bh\\ Xs∂ kpta-dn-b-cp-sSbpw _m_n-tem-Wy-cp- C¥y-bn-em-bn-cp-∂p. \\q‰m-≠p-Iƒ \\o≠p-\\n∂ k©m-cn-Iƒ `mcXw kµ¿in® tijw sSbpw kwkv°m-c-tØmSv InS-]n-Sn-°-Ø° hwiob t]mcm-´-Øn-eqsS {Zmhn-Ukw-kv°mcw kn‘p \\Zn-bpsS Xoc-ß-fn¬ ]m¿Øp-h∂ Hcp kwkv°mcw `mc-X-Øn¬ \\ne-hn-en-cp- C√m-sX-bm-bn. BIm-i-ssZ-h-ßfpw thZ-ßfpw apgp-h≥ P\\-X-sbbpw lnµp-°ƒ F∂v tcJ- ∂p. Ncn-{X-]-c-amb At\\z-j-W-^-e-ambn tlma-ßfpw am{X-ap-≠m-bn-cp∂ Bcy-∑m¿ ]qP- s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. lnµp-i_vZw aX-Øns‚ B[p-\\nI ImeØv am{X-amWv Cu hkvXp- I-fp-tSbpw hn{K-lm-cm-[-\\-I-fp-sSbpw t]cn¬ A√ `mc-X-P-\\-X-bp-tS-Xm-Wv. P\\-hn-`m-KsØ h-I-Iƒ shfn®Øv h∂-Xv. ]pcm-X\\ {Zmhn-Usc Bt£-]n®pw D]-{Z-hn®pw t]m∂p. kqNn-∏n-°p-∂-Xn-\\mWv BZy-Im-eß-fn¬ Cu sslµh P\\-XbpsS aXw,-B-Nmcw, Pohn-X- ]n∂oSv c≠v kwkv°m-c-ß-fp-sSbpw k¶-e-\\-ap- ]Zw D]-tbm-Kn-®p-h-∂-Xv. t]¿jy≥- B-[n-]- ssi-en,-km-aq-lnI {Iaw F∂n-h-bn-te°v ≠mbn Bcy-∑m¿ t{ijvT-∑mcpw {Zmhn-U¿ \\oN- Xy-ImeØmWv kn‘p-i_vZw lnµp AYhm shfn®w hoip∂ Ht´sd sXfn-hp-I-fmWv ∑m-cp-sa∂ Nn¥ hym]-I-ambn. PmXo-b-X-bn-eq- taml≥P-Zm-tcm-bn¬ \\n∂pw lmc-∏m-bn¬ \\n∂pw kn‘n¬ \\n∂pw e`n-®n-´p-≈-Xv. XpS¿® 06t]Pv¬ sshZoI kwkvImcw cq]w {]m]n-°p-∂- Xn\\pw hfsc \\mfp-Iƒ°v apºv ChnsS `mc-Xob kwkvIm-chpw al-Ømb Hcp kwkv°mcw \\ne-\\n-∂n-cp- ∂p. CXn-s\\-bmWv ssk‘-h-kw-kvImcw \\yq\\]-£-ß-fpw. F∂v Ncn-{X-Im-c-∑m¿ hnti-j-∏n-°p-∂-Xv. XpS¿® 06t]Pv¬

te 6J-\\w\\nco-£-I≥ 05˛mw t]Pv XpS¿® emWv Du∂n \\n¬°p-∂-Xv. GsX-¶nepw Hcp aX- fpsS aXhpw kwkvIm-chpw C¥y≥ tZio-b-X- Øn¬ hniz-kn-°m-Ø-Xp-sIm≠v At≤lw bpsS `mK-am-Wv. Aß-s\\-b√m F∂v hcp-Øn- C≥Ukv F∂v D®-cn®v XpS-ßn-b-Xv. {Kokns‚ tZiob hncp-≤≥ F∂v ]d-bm≥ ]mSp-≈-X-√. Øo¿°p-∂Xv Bcy-ta-[m-hn-Xz-Øns‚ \\b-X-{¥- B{I-a-W-Im-eØpw Cµp F∂v hnfn-®p. ]pcm- hnhn[ aX-ß-fpsS sshhn-[y-Øn-ep≈ GI-Xz- am-Wv. a‰p-a-X-ßsf Bt£-]n-°p-∂-Xn-tem -A-Sn- X\\ kwkv°m-chpw P\\-]-Yhpw ]n∂oSv lnµp amWv `mc-X-Øns‚ tZio-b-X-bpsS i‡n. AXv ®-a¿Øp∂Xntem Imcy-a-√. AXv Bcpw F∂ t]cn¬ hnJym-X-ambn. Hcp aX-Øn-t‚Xv am{X-am-Ip-tºmƒ GIm-[n-]- sNøm≥ ]mSp-≈-X-√. \\yq\\-]-£-߃ aX-]-cn- _p≤-a-Xhpw ssP\\-a-Xhpw Xyhpw AXns‚ A]-I-S-ßfpw IS-∂p-hcpw. h¿Ø\\w sNøp-∂p-sh-∂-XmWv C∂p≈ Hcp AXp-sIm-≠v ]-c-kv]cw _lp-am-\\n®pw AwKo-I- Bt£]w. aXw {]kw-Kn-°p-Ibpw {]N-cn-∏n-°p- `mc-X-Øn¬- D-S-se-SpØ c≠v aX-ß- cn®pw hnizm-k-ßsf A\\p-h-Zn®pw hf-cp∂ Ibpw sNøp-hm-\\p≈ Ah-Imiw \\ntj-[n-°p- fmWv _p≤-a-Xhpw ssP\\-a-Xhpw. Bcy-a-X- Hcp kwkv°m-camWv Bhiyw. lnµp-°fpw ∂-Xn-eq-sS-b√ aX-]-cn-h¿Ø\\w XS-tb-≠Xv. Øns‚ _u≤n-Ihpw kmbp-[-hp-amb B{I-a- ap…o-ßfpw {InkvXym-\\n-Ifpw kn°p-Imcpw Hcm-fpsS hnizm-k t_m[y-ßsf \\nbaw ß-fm¬ Cu c≠p aX-ßfpw hf-cp-hm≥ A\\y- BZn-hm-kn-Ifpw tKm{X-ßfpw `mc-Xo-b-cm-Wv. sIm≠v XS-bp-∂-Xv. tk—m-[n-]-Xy-am-Wv. Cu cm-Py-ß-fn¬ CSw tXtS≠n h∂p. C∂v Cu Cu aÆn¬ P\\n-®-h-cm-Wv. Ah-cpsS amXr- aÆns‚ a°-fmb \\yq\\-]-£-ß-fpsS Ah-Im-i- aX-߃ Chn-sS-bn√. Nne BNm-c-ßfpw cmPyw `mc-X-am-Wv. `mc-Xo-b-X-bmWv Ah-cpsS ߃ P\\m-[n-]Xy aqey-ß-tfmsS kwc-£n-°- k¶¬∏-ßfpw Bcy-aXw kzoI-cn-®p F∂v tZio-b-X. AXw-Ko-I-cn-°m≥ Xøm-dm-I-Ww. s∏-S-Ww. aX-ß-fnse aqey-ßsf ]c-kv]cw am{Xw. Ah-cpsS t£{X-ßfpw a‰pw Bcy-a-X- \\yq\\-]£ hnth-N-\\w. am\\n-°p-∂-Xn-eqsS am{Xsa AXv km[n-°p-I-bp- Øns‚ ]nSn-bn-e-a¿∂p. ≈q. B[p-\\nI lnµp-aXw Cu hnNn-¥-\\-ß-fpsS shfn-®-Øn¬ \\mw a\\- n-em-°p-∂sX-¥mWv? \\yq\\-]-£-ß- B[p-\\nI lnµp-aXw _lp-a-X-kw- kv°m-c-am-Wv. {ZmhnU k¶-¬∏ßfpw Bcy-k- THE ENDTIME NEWS ¶¬∏-ßfpw _p≤-hn-izm-k-ßfpw ssP\\-hn- izm-k-ßfpw F√mw IqSn sI´p-]n-W™ aX- XpS¿® 08t]Pv¬ kw-hn-[m-\\-amWXv. sshZoI Nn¥-bn¬ C√mØ \\nc-h[n tZho-tZ-h-∑mcpw BNm-c- ßfpw CX-c-a-X-ß-fn¬ \\n∂v kzmwio-I-cn-®n-cn- °p-∂p. aX-an-√m-Ø-h-scbpw A\\y-a-X-ß- sfbpw Bcm-[n-]-Xy-Øns‚ sNm¬∏-Sn-bn¬ \\n¿Øp-hm≥ Ah¿°v Ign-™p. `mc-X-Ønse _lp-`q-cn-]£w hcp∂ {ZmhnU P\\X Ah-cpsS Adn-hn-√msX sslµ- h¿ Bb-sX-ß-s\\-bmWv? aXm-Nm-c-ß-fn-√mØ BZn-hm-kn-Iƒ lnµp-a-X-Øns‚ `mK-am-b-sX- ß-s\\-bmWv? CXv a\\- n-em-°m≥ Ncn{Xw {i≤n®v ]Tn-t°-≠-Xp-≠v. `mc-X-Øns‚ aX-ß- fmb ssP\\-˛-_p≤ aX-߃°v ChnsS ÿm\\- an-√m-Xm-bXpw Bcy-a-X-Øns‚ A[n-\\n-thi kz`m-h-amWv ImWn-°p-∂-Xv. tKm{X kwkvIm-c-Ønepw PmXo-b-X- bnepw Du∂n-bXmWv C∂v C¥y-bpsS kmaq- lnI LS\\ ]´n-I-Pm-Xn˛ h¿§w, BZn-hm-kn- Iƒ, tKm{X߃ Ch sshZoI kwkv°mcw D≈-h-c-√. Aßs\\ hcp-tºmƒ _lp-`q-cn- ]£w hcp∂ `mc-Xo-b¿ C∂v \\mw ImWp∂ sslµ-h-a-Ø-Xns‚ `mK-a-s√∂v ImWmw. htcWy h¿K-Øns‚ `oj-Wn-bn¬ Aa¿∂v Ah¿ Ign-bp-I-bm-Wv. Ncn-{X-Øns‚ \\mƒh-gn- Iƒ hcn-Iƒ°n-S-bn¬ hmbn-s®-Sp°p∂ B¿°pw CXv a\\- n-em-°m≥ Ign-bpw. \\yq\\-]-£m-h-Im-i-߃ C∂v `mc-X-Øn-ep≈ \\yp\\-]-£-ß- fmb ss{IkvX-h¿, ap…o-ap-Iƒ, kn°p-Im¿ XpS-ßnb P\\-k-aq-l-ß-fpsS ta¬ Bcy-a-Xm- \\p-bm-bn-Iƒ sNøp-∂Xpw {ZmhnU aX-tØmSv sNbvX kao-]-\\-co-Xn-I-fm-Wv. Ah-Imi߃ \\ntj-[n®pw ASn-®-a¿Ønbpw `oj-Wn-s∏-Sp- Ønbpw HmSn-®p-I-f-Itbm Bcy-a-X-Øns‚ `mK-am-°p-Itbm sNøpI F∂ X{¥-amWXv. \\yq\\-]-£-߃°v ]uc-Xzm-h-Imiw \\¬Ip- ∂Xv \\ntj-[n-°p-sa∂v t]mepw Nne¿ ]d-™p- I-gn™p. `c-W-L-S\\ hmKvZm\\w sNøp∂ ]ucm-h-Im-i-ßfpw {]tXyI ]cn-K-W-\\-Ifpw \\ntj-[n-°-s∏-Sp-∂p. `c-W-L-S\\ Xs∂ am‰n- sb-gp-Xp-hm≥ {iaw \\S-°p-∂p. `mc-X-Øns‚ P\\m-[n-]Xy kwhn-[m-\\hpw atX-X-c-Xzhpw C∂v Bcy-hw-i-Øn\\v Xe-th-Z-\\-bm-sb-¶n¬ A¤p-X-s∏-Sm-\\n-√. GXv aX-Øn¬ hniz-kn-°m\\pw AXv {]N-cn-∏n-°m-\\p-ap≈ kzmX{¥yw ]ucm-h-Im-i- Øn-ep-≠v. \\yq\\-]-£-߃°v AXv \\ntj-[n- °p-∂Xv XS-bm\\pw hyh-ÿ-bp-≠v. F√m aX- ß-sfbpw am\\n-°p∂ `mcXw t{ijvT-amb ]mc- º-cy-amWv CXp-hsc ]pe¿Øn h∂-Xv. tZio-b-Xbpw aX-hn-izm-khpw `mc-X-Øns‚ tZio-bX aX-hn-izm-k- Øn-e-[n-jvTn-X-amsW¶nepw atX-X-c-Xz-Øm-

hm¿Ø-Iƒ 7 \\nco-£-I≥ 01˛mw t]Pv XpS¿® Ct¥m-t\\-jy-bn¬ ss{IkvXh hnizmkw kzoI-cn-°p-∂-h- cpsS FÆ-Øn¬ h¿≤-\\hv \\¬Ip-∂-XmWv lnµp-Xz-hm-Zn-Isf {]tIm-]n-∏n- ®-sX∂v GP≥kn-bmb ^nsUkv dnt∏m¿´v P°m¿Ø: temIsØ G‰hpw henb C…ma iX-am-\\-Øns‚ hf¿® t\\Sn-sb- sNøp-∂p. Ingt° C¥y-bnse BZn-hm-kn- `qcn-]£ cmPy-amb Ct¥m-t\\-jy-bn¬ ∂mWv Cu IW-°p-Iƒ kqNn-∏n- Iƒ°pw \\nc-£-c¿°pw CS-bn¬ {]h¿Øn® ss{IkvXh hnizmkw kzoI-cn-°p-∂-h-cpsS °p-∂-Xv. shkvdvcv ]∏ph t]mse- ^m.-Ãm≥ kzman-tbmSp≈ BZ-cm¿∞-amWv FÆ-Øn¬ t\\cnb hf¿®. Ct¥m-t\\-jy- bp≈ 4 {]hni- yI- f- n¬ am{Xa- mWv ]m¿°n\\v Ãm≥ kzman ]okv ]m¿°v F∂ t]cv bnse P\\-d¬ Un∏m¿´vsa‚ v Hm^v t]m∏p- Ct¥m-t\\-jy-bnse ap…o-߃ \\¬Im≥ tImtfPv A[n-Ir-X¿ Xocp-am-\\n-®-Xv. te-j≥ B≥Uv knhn¬ cPn-kvt{S-j≥ ]pd- \\yq\\-]-£-am-bn-´p-≈-Xv. _m°n CXn-\\nsS Xo{h-ln-µpXz kwL-S-\\-I-fmb hniz Øp-hn´ IW-°-\\p-k-cn®v GXm≠v Hcp iX- ap∏t- Xmfw {]hni- yI- f- nse P\\k- w- lnµp ]cnj- Ø- v, _{PwK- vZƒ, F∂nh- bpw _nsP- am-\\-Øn-\\-SpØ h¿≤-\\-hmWv Ct¥m-t\\-jy- Jy-bn¬ 50% A[nIw ap…o-ß-fm- ]n-bpsS Iogn-ep≈ hnZym¿∞n hn`m-K-amb bnse ss{IkvXh P\\-kw-Jy-bn¬ tcJ-s∏- Wv. thƒUv t]m∏p-te-j≥ dnhyq AJn¬ `mc-Xob hnZym¿∞n ]cn-jØv kwL- Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. C°-gn™ Pq¨ hsc- hn¬ \\n∂pw e`y-amb hnh-c-a-\\p- S-\\-bp-amWv {]Xn-tj-[-hp-ambn cwK-Øp-h-∂n-cn- bp≈ ]pXnb IW°- \\- pk- c- n®v cmPyØv 27.22 °p∂- X- v. hnjb- Ø- n¬ Ch¿ t]meok- n\\v ]cmXn tImSn-tbmfw hcp∂ Ct¥m-t\\-jy-≥ P\\-X- k-cn®v 2021 ¬ temIØv G‰-hp-a-[nIw ap…ow ka¿∏n-®n-´p-≠v. ^m.-Ãm≥ kzman-bpsS t]cv bn¬ 2.04 tImSn s{]m´- v hnizm-kn-Ifpw P\\-X-bp≈ cmPyw Ct¥m-t\\-jy-bnemWv. ]m¿°n\\v \\¬In-bm¬ AXv kaq-l-Øn\\v A]- 84 e£w ItØm-en-°-cp-amWv D≈-Xv. P\\- {InkvXpa- X- w, Ala- Z- ob ap…oß- ƒ,_- p≤- a- Xw am-\\-am-sW-∂mWv Ch-cpSv hmZw. sPkyq´v k` kw-Jy-bpsS 86.88% hpw C…mw-aX hnizm-kn- t]mse-bp≈ aX-\\yq-\\-]-£-߃°v cmjv{Sw CXns\\ A]-e-]n-®p. If- mW- v. aX-kzm-X{¥yw Dd∏v \\¬Ip-∂p-s≠-¶nepw Ign™ 140 h¿j-ambn sk‚ v Atem-jykv 2010 se sk≥kkv {]Imcw P\\k- wJ- yb- psS Ct¥mt- \\j- yb- nse {InkXv ym\\- nI- ƒ ]et- ∏mgpw tImtfPv aX,P- mX- n,k- ma- ql- nI ASnÿ- m\\- Ø- n¬ 9.8% {InkvXym\\- nI- f- mW- v. Ign™ ZiI- Ø- n¬ aX]- oV- \\- Ø- n\\pw hnthN- \\- Ø- n\\pw Ccb- mI- p- Btcbpw hnth-N\\w IqSmsX kaq-lsØ Ct¥mt- \\j- yb- nse ss{IkvXh kaqlw Hcp ∂p-≠v. temIØv {InkvXym-\\n-Iƒ G‰hpw tkhn-®n-´p-s≠∂pw ]m¿°n\\v ^m.-Ãm≥ kzman- A[nIw ]oVn-∏n-°-s∏-Sp∂ 50 cmjv{S-ßsf bpsS t]cv CSm≥ F√m Ah-Im-i-ap-s≠∂pw Ipdn-®p≈ Hm∏¨tUm-gvkns‚ ]´n-I-bn¬ sPkyq´v k` hy‡-am-°n.-A-tX-k-abw kn‰n Ct¥m-t\\-jy-bpw CSw-]n-Sn-®n-´p-≠v.Ct¥m-t\\- t]meokv IΩo-j-W-dpsS A`y¿∞\\ {]Imcw jy-bnse {InkvXy≥ tZhm-e-b-߃ ]e- ]m¿°ns‚ t]cn-S¬ NSßv X¬°m-e-tØ°v t∏mgpw Nmth¿ B{I-a-W-߃°v Cc-bm-bn- am‰n sh®p. C°g- n™ Pqsse 5 apws_ tlmfn ´p≠- v.]- X- n\\- mdmw \\q‰m≠v apX¬ Ct¥mt- \\j- y- ^manen Bip-]-{Xn-bn¬ sh®m-bn-cp∂p ^m.- bn¬ {InkvXp-aXw Ds≠-∂mWv A\\p-am-\\n°- Ãm≥ kzman-bpsS A¥yw.XS-¶-en-emb ka- s∏S- p∂- X- v.a- X- ]- oV- \\- Ø- nS- b- nepw Ct¥mt- \\j- y- bØv sshZoI- ≥ t\\cn´ ISpØ a\\pj- ymh- I- mi bnse ss{IkvXh kaql- Ø- n\\- p≠- mb hf¿® ewL-\\-߃ A¥m-cmjv{S Xe-Øn¬ N¿®-bm- Bizmkw ]I-cp-I-bm-Wv. bn-cp-∂p. 01˛mw t]Pv XpS¿® amWv B{I-an-°-s∏´ {]m¿∞-\\m-e-b-sa∂ theendtimenews.com Imcyhpw hn’¨ Nq≠n-°m-´n. ss{IkvXh Xn-\\n-S-bn¬ cmhnse 10 aWn-tbmsS ap{Zm- k∂≤ kwL-S-\\-bmb Hm∏¨ tUmgvkns‚ hmIyw apg°- ns- °m≠v FØnb Hcp kwLw IW-°p-Iƒ {]Imcw ss{IkvXh ]oV\\w Bfp-Iƒ aX-]-cn-h¿Ø\\w sNøp-I-bmWv cq£a- mb cmPyß- f- n¬ ]Ømw ÿm\\Ø- mWv F∂mt- cm]- n®- ps- Im≠v B{Ia- Ww Agn®- ph- n- C¥y. Sp-I-bm-bn-cp-∂p. A{I-am-k-‡-cmb lnµp-Xz-hm-Zn-Iƒ www.theendtimenews.com {]m¿∞\\ XS- -s∏-Sp-Øn-s°m≠v {]m¿∞- \\me- bw Aet- ¶me- a- m°- pI- bpw hnizmk- nI- sf THE ENDTIME NEWS a¿±n-°p-Ibpw sNbvsX∂v tZiob am[y-a- amb lnµp-ÿm≥ ssSwkn¬ dnt∏m¿´v sNbvXnc- p∂- p. C≥kvs]I- vS¿ dm¶ne- p≈ Hcp DtZym-K-ÿ≥ B{I-a-sØ-°p-dn®v At\\z-jn- °p-sa-∂mWv ]d-bp-∂-Xv. ss{IkvXh {]Xn- \\n-[n-Iepw A{I-an-kw-L-Øns‚ {]Xn-\\n-[n- Ifpw tÃj-\\n-seØn Xß-fpsS ]cm-Xn-Iƒ ka¿∏n-®n-´p-≠v. B{I-an-°-s∏´ {]m¿∞-\\m-e-b-Øn¬ aX-]-cn- h¿Ø-\\-hp-ambn _-‘-s∏´ bmsXm-cp-hn[ {]h¿Ø-\\-ßfpw \\S-°p-∂n-s√∂p Ign™ GXm\\pw h¿j-ß-fmbn {]m¿∞-\\m-e-b-hp- ambn kl-I-cn®v {]h¿Øn®p hcp∂ F≥ hn’¨ ]d-bp-∂p.Ign™ c≠p Zi-I-ß- fmbn \\nc-¥cw {]m¿∞-\\-Ifpw tbmK-ßfpw k∂≤ {]h¿Ø-\\-ßfpw \\S-°p∂ ÿe-

teJ-\\w 8 \\nco-£-I≥ GXp ImeØpw kv{XoIƒ- A-\\p- _nPp sUman-\\n-Iv. `-hn-°p∂ Ah-K-W-\\-I-fpsS Imc-W-ß- kv{XoIsf ip{iq-j-bn¬ ]¶m-fn-Iƒ fn¬ Adn™pw Adn-bm-sXbpw ]d™pw ]d-bm-sXbpw t]mIp∂ At\\I hkvXp-X- B°p-∂-Xn¬ \\n∂pw Iƒ D≠v. B[p-\\nI bpK-Ønepw Imcy- ߃°v KWy-amb am‰-sam-∂p-an√. XS-bp∂ Imcy-߃ ]pcpj a\\-im-kv{X-hp-ambn _‘-s∏-´p-In- S-°p∂ Nne Imc-W-߃ AXns‚ ]pd- kbpw e`n-°Ww F∂v Ah\\v \\n¿_-‘-ap- tbm-Kn-°pw. F∂m¬ ]pcp-j-∑m¿ Zni- In¬ Ds≠∂-XmWv \\·-amb kXyw. ≠v. AwKo-Im-c-߃ ]pcp-j-∑msc Bth-i- Ifpw Zqc-hpw IqSp-X¬ B{i-bn-°p-∂p. Fs‚ ImgvN-∏m-Sp-I-fn¬ \\n∂p-ap≈ hne- ap-≈-h-cm°nØo¿°m-dp-≠v. bn-cp-Ø-ep-Iƒ F\\n°v a\\-kn-emb Nne 3.Np‰p-]m-Sp-I-sf-°p-dn-®p≈ ⁄m\\w. ]e-t∏mgpw kv{XoIsf ip{iq-j- Imcy-߃ ChnsS Ipdn-°-s´. Iƒ°v X\\n®p ]d-™-b-°m≥ ]‰n√ 1.]pcp-js‚ A[n-Imc at\\m-`mhw. kv{XoI-sf-°mƒ ]pcp-j-∑m¿°v F∂v ]d-bp-∂Xpw CXp-sIm-≠m-Wv. ÿe- Np‰p]mSp-I-sf-°p-dn®v ⁄m\\w D≠v. ß-sf-°p-dn-®p≈ Adn-hp-Iƒ ]pcp-j-∑m¿ F√m-bn-SØpw sIm®p-Ip-´n-I-fm-bn-cn-°p∂ Imew apX¬ kv{XoIƒ°v s]mXpsh Ipd-hm-bn-cn-°pw. ap∂n´p \\n¬°m≥ B{K-ln-°p-∂-h-cm-Wv. B¨Ip-´n-Iƒ Np‰p-]m-Sp-I-sf-°p-dn®v Adn- AXp-sIm≠v A]-I-S-km-[yX IqSp-X¬ IpSpw-_-Øn¬ BsW-¶nepw hp-≠m-bn-cn-°pw. s]¨Ip-´n-Iƒ kwKoXw, D≠v F∂v Icp-X-s∏-Sp-∂p. kaqlØn¬ BsW-¶nepw k`-bn¬ \\rØw, Km¿U-\\nßv XpS-ßn-bh CjvS-s∏-Sp- 4.kwL¿j-߃ BsW-¶nepw a‰p-≈-h¿ Xßsf `cn-°p- tºmƒ B¨Ip-´n-Iƒ hml-\\-߃, ∂Xv Ah¿°v kln-°m≥ Ign-bn-√. F√m- ss{Uhnßv t]mse-bp≈ Imcy-ßfn¬ IqSp- ip{iqjm cwK-ß-fn¬ {]iv\\-߃ ‰n-s\\bpw Iogvs∏-SpØn hbv°p-hm-\\p≈ X¬ IuXpIw ImWn-°p-∂Xv AXp-sIm-≠m- DW-A-Sm-Ip-∂Xv km[m-c-W-am-Wv. kv{XoI- Hcp {]h-WX ]pcp-j-∑m¿°p-≠v. AXp- Wv. hml-\\-tam-Sn-°p-tºmƒ BsW-¶nepw fpw-]p-cp-j-∑mcpw Hcp-t]mse {]iv\\-Øn¬ t]mse X߃°p Xpey-cmbn kv{XoIƒ kv{XoIƒ em≥Uv am¿°p-Iƒ IqSp-X¬ D]- AI-s∏-Smw. {]iv\\-߃ D≠m-Ip-tºmƒ am-dp-∂Xpw A¬∏w {]bm-k-ap≈ Imcyw Xs∂-bm-Wv. kv{XoIƒ Xß-sf-°mƒ XpS¿® 10t]Pv¬ F√m-‰nepw Xmgv∂-h¿ BsW-∂p≈ Nn¥- bmWv Aßs\\ Hcp am\\-kn-I- \\n-e- hmcØnte°p ]pcp-j-∑msc FØn-°p- ∂-Xv. C¥y-bn¬ C∂pw ]e-bn-S-ß-fnepw s]¨Ip-™p-ßsf {]k-hn-°p-∂Xv \\n¿`m-Ky-ambn IW-°m-°-s∏-Sp-∂p. B¨Ip-´n-Iƒ D≈Xv `mKy-am-sW∂v Icp- Xp∂ [mcmfw Bfp-Iƒ \\ap°v Np‰pw D≠v. X∑qew IpSpw-_-Øn¬ Xs∂-bp≈ s]¨Ip-´n-I-sf-°mƒ B¨Ip-´n-Iƒ t{ijvT-∑m¿ BsW∂v Nn¥n-°p-Ibpw Ahsc ASn-a-s∏-Sp-Øm≥ {ian-°p-Ibpw sNøpw. k`-I-fn¬ kv{XoI-fpsS A`n-{]m- b-߃°v hne°v hbv°p-∂-Xn\\p ImcWw CXp-Xs∂ BWv. imk-\\-߃ Bbn ]e coXn-bn¬ kv{XoIsf A[o-\\-cm- °n-Øo¿°m≥ Imem-Im-e-ß-fn¬ ]pcpj∑m¿°v Ign-™n-´p-≠v. 2.Bflm`- na- m\\w kz¥w Ign-hp-I-fn¬ Aan-X-amb Bfl-hn-izmkw D≈-h-cmWv ]pcp-j-∑m¿ \\√-hÆw {]kw-kn-°-s∏´ Hcp Imcyw AXn-s\\-°mƒ \\∂mbn as‰m-cmƒ sNøp- sa∂v Ah¿ hniz-kn-°p-∂n√, {]tXy-In®v kv{XoIƒ. AXp-sIm≠p Xs∂ AØcw Imcy-߃ ho≠pw ho≠pw sNøm≥ ]pcp-j-∑m¿ Xmev]cyw ImWn-®n-cn-°pw. AXn-\\m-h-iy-amb AwKo-Im-chpw {]iw-

hm¿Ø-Iƒ 9 \\nco-£-I≥ Ata-cn-°-bn¬ ss__n-fp-ambn Ip´n-Iƒ kvIqfn¬: {_nßv bph¿ ss__nƒ ‰p kvIqfn¬ ]s¶-Sp-ØXv e£-߃ bp Fkv:ssZh-h-N\\w hmbn-°p-hm-\\pw, {InkvXp- Iq´n-t®¿Øp. t\\cn-Sp∂ hnZym¿∞n-Iƒ°pw amXm-]n-Xm- hn-ep≈ {]Xymi hgn a‰p-≈-hsc t{]m’m-ln- ap≥Im-e-ß-fn¬ {_nßv bph¿ ss__nƒ ‰p °ƒ°pw Ae-b≥kv Uns^≥UnwKv {^oUw ∏n-°p-hm-\\pw,-cm-PysØ aX-kzm-X{¥yw BtLm- kvIqƒ Zn\\m-N-c-W-Øn¬ ]s¶-SpØ hnZym¿∞n- F∂ aX-kzm-X{¥y kwL-S-\\-bp-ambn _‘-s∏- jn-°p-hm\\pw e£y-an-´p-sIm≠v t^m°kv Hm¨ Iƒ°v Sm-hp-∂-Xm-sW∂pw At±lw ]d-™p. Zn ^manen {InkvXy≥ kwL-S-\\-bpsS t\\Xr-Xz- Nne ss__nƒ kvIqfnt- e°v sIm≠ph- c- nI- , X߃°v Øn¬ \\S∂ {_nßv bph¿ ss__nƒ ‰p kvIqƒ kIv qfnse a\\- n-emb ssZh-h-N\\w a‰p-≈-h-cp-ambn ]¶p- hm¿jn-I-Zn-\\m-N-cWw hnZym¿∞n ]¶m-fnØw Ãm^n¬ sh-°pI F∂o c≠v efn-X-amb \\S-]-Sn-I-fn-eqsS sIm≠v CØ-h-Wbpw {it≤-b-am-bn. e£-°-W- \\n∂pw ssZh-a-l-Xzhpw kXyhpw X߃°v Np‰p-ap≈ °n\\v hnZym¿∞n-I-fmWv Xß-fpsS hnizm-k- _p≤n-ap- kwkvIm-c-Øn-te°v k∂n-th-in-∏n-°m≥ F√m Øns‚ tI{µ-_n-µp-hmb ss__n-fp-am-bmWv ´p-Iƒ {]mb-Øn-ep≈ {InkvXy≥ hnZym¿∞n-Isf Ah¿ kvIqfn¬ FØn-b-Xv. t\\cn- {_nßv bph¿ ss__nƒ ‰p kvIqƒ {]m]vX-cm- Ign™ h¿jsØ ]cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-ØXv tS≠n °p-∂p-sh∂v t^m°kv Hm¨ Zn ^manen 5,14,000 Ip´n-I-fm-sW-∂pw, Cs°m√w AXn¬ IqSp- h∂n-´p- t{]m{Kmw amt\\-P¿ ss{_‰v Fs°¬s_dn X¬ t]¿ cPn-kv{d¿ sNbvXn-cp-s∂∂pw t^m°kv ≠v. {]kvXm-hn-®p. 2014 emWv t^m°kv Hm¨ Zn Hm¨ Zn ^manen bpsS ]mc‚nwKv B‚ v bqØv B¿°pw ^manen hyXy-kvX-amb {]Nm-cW ]cn-]m-Sn°v sshkv {]kn-U‚ v Um\\n lpsb¿´m ]d-™p. _p≤n-ap´v Bcw`w Ipdn-®-Xv. \\√ IpSpw-_-Po-hnXw \\bn-°p- sslkvIqƒ, Pq\\n-b¿ kvIqƒ hnZym¿∞n-I-fmWv D≠m-Im- hm≥ Zº-Xn-Isf t{]cn-∏n-°bpw Ip´n-Isf ssZh- IqSp-Xepw F¶nepw tImtfPv hnZym¿∞n-Iƒ, Øn-S- `-b-ap-≈-h-cmbn hf-cp-hm≥ {]tNm-Zn-∏n-°bpw So®¿am¿ XpS-ßn-b-h¿°pw Cu Zn\\m-N-c-WØn¬ tØmfw Imew Ip´n-Iƒ°v s]mXp kvIqfp-I-fn¬ sNøpI F∂-XmWv kwL-S-\\-bpsS {][m\\ ]s¶-Sp-°m-sa∂p ]d™ lpsb¿´ ]Øp-e-£- ss__nƒ sIm≠p-h-cp-∂-Xn-\\p≈ kzmX{¥yw e£yw. Øn-[nIw hnZym¿∞n-Isf ]cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp- Ds≠∂v lpsb¿´ ]d-™p. AXn\\v _p≤n-ap´v ∏n-°pI-bmWv Xß-fpsS AXy-¥nI e£y-sa∂pw

hm¿Ø-Iƒ 10 \\nco-£-I≥ ]pcp-j-∑m¿ kzta-[bm i‡n-{]m-]n-°p-∂p. a\\-kn-em-Ip-tºmƒ ]pcp-j-∑m¿ Hmtcmtcm ´n-I-sf-°mƒ anI® Adn-hp-≈-h¿ Bbn-cn- ]T-\\-߃ ]d-bp-∂Xv ]pcp-j-∑m¿ {][n-tcm- sNdnb Imcy-ß-sf-t∏mepw hni-Z-ambn a\\- °pw.-]p-cp-j-∑m-cpsS Cu Ign-hp-Iƒ [-Øn-eq-sSbpw \\√ am¿§-Z¿i-\\-Øn-eq- kn-em-°m≥ {ian-°p-∂p. ]pcp-j-∑m-sc- Ahsc anI® ip{iq-j-I¿ B°p-∂p-≠v. sSbpw ⁄m\\hpw ]Iz-X-bp-ap-≈-h-cm-bn- °mƒ s]mXp-hn-⁄m\\w kv{XoIƒ°v Ipd- 7.ka-bw. Øo¿∂p. F∂m¬ kv{XoIƒ {]iv\\w D≈ hm-bn-cn-°pw. kvIqfn¬ ]Tn-°p-tºmƒ kml-N-cy-߃ Hgn-™p-t]m-Im≥ B{K-ln- s]¨Ip-´n-Iƒ ]mTy-hn-j-b-ß-fn¬ anIhp kv{XoI-fpsS ip{iq-jm-cw-K-sØ- °p-∂p. AXm-bXv, Ipd™ {]Xn-tcm-[-Øn- Hcp {][m\\ hn√≥ BWv ka-bw. `h-\\- eq-sSbpw am¿§-Z¿i-\\-Øn-eq-sSbpamWv ImWn-°p-tºmƒ B¨Ip-´n-Iƒ ]mtTy-Xc Ønse tPmen-Ifpw Ip™p-ßsf ]cn-]m- kv{XoIƒ ⁄m\\hpw ]Iz-X-bp-ap-≈-h-cm- hnj-ß-fn¬ anIhv ImWn-°p-∂p. Ah¿ ]Tn- en-°epw F√mw kv{XoI-fpsS ka-bsØ bn-Øo-cp-∂-Xv. {]iv\\-߃ kv{XoIsf °p∂ Imcy-ß-sf-°mƒ a‰p hnj-b-ßsf IqSp-X¬ A]-l-cn-°p-∂p-≠v.-A-Xp-am-{X-a-√, Xf¿Øp-tºmƒ Ah ]pcp-j-∑msc IqSp-X¬ {i≤n-°pw. X∑qew kvIqƒ Ime- ]pcp-j-∑m¿ k©-cn-°p∂ ]e ka-b-ß- hf¿Øp-∂p. ]e-Xn-t\\mSpw s]s´∂v hn´p- L-´w- I-gn-bp-tºmƒ B¨Ip-´n-Iƒ s]¨Ip- hogvN sNøm≥ ]pcp-j-∑m¿Iv km[n-°p-I- fnepw kv{XoIƒ k©-cn-°p-∂Xv Ah-cpsS bn√- . Btcm-Ky-Øn\\pw am\\-Øn\\pw sh√p-hn-fn-bm- 5.]pcp-j-∑m¿ sshIm-cn-I-ambn Dd-∏p-≈-h¿ Wv. F∂m¬ C∂v am‰-߃ h∂p-sIm-≠n-cn- BWv. °p-∂p. C\\nbpw am‰ßƒ A\\n-hm-cy-am-Wv. kv{XoI-fpsS ico-c-Øn¬ D¬∏m-Zn- °-s∏-Sp∂ tlm¿tam-Wp-I-fpsS G‰-°p-d- ®n¬ A\\p-k-cn®v Ah-cpsS am\\-knI \\ne- hmcw A\\p-Zn\\w amdn-sIm-≠n-cn-°pw. Nne- t∏mƒ kvt\\l-tØm-sS-bpw-hm-’-ey-tØm- sSbpw {]Xy-£-s∏-Sp∂ kv{XoIƒ s]s´∂v Akz-ÿ-bmtbm Zp:JnX-bmtbm Hs° ImW-s∏-Sp-∂p. F∂m¬ ]pcp-j-∑m¿ Aß-s\\-b-√. tlm¿tam¨ \\ne-hmcw Ah¿°v Ft∏mgpw hyXymkw hcp-∂n-√. AXp sIm≠p-Xs∂ an°-hmdpw F√m kml-N-cy-ß-fnepw Ah¿°v Hcp-t]mse s]cp-am-dm≥ Ign-bpw. Bflob ip{iqjm cwKØpw ]pcp-j-∑m-cpsS Cu Ignhv Ahsc hfsc klm-bn-°p-∂p-≠v. k`m-ip- {iq-j-I-∑msc {]tXy-In-®pw. ]mÿ k`-bn- ¬ XpS¿t∂m-s´, AΩma t]mbm¬ aXn F∂ ]cm-Xn-Iƒ hcp-∂-Xns‚ ASn-ÿm\\w CXp-Xs∂bmWv. 6.s]s´∂v Imcy-߃ {Kln-°m-\\p≈ tijn. kv{XoIƒ s]mXp-hmb Imcy-߃ anj-\\-dn-am¿ \\S-Øp∂ kvIqfp-Iƒ Adn-hn-s‚bpw kwkvIm-c-Øn- s‚bpw \\s´√v: ]m°v hnZym-`ymk a{¥n kønZv k¿Zm¿ Idm®n: ]m°n-ÿm-\\nse kn‘v {]hn-iy-bn¬ t]mI- m≥ _p≤na- p´- ms- W¶- nepw k`bv°v k¿°m¿ A[n-Ir-X¿°v ItØm-en° hnZym-`ymk ÿm]-\\-߃ \\¬In- klm-b-an-√msX {]h¿Øn-°m≥ km[n-°p-∂p- \\µn ]d-™p. h-cp∂ tkh-\\sØ A`n-\\-µn®v k¿°m¿.- s≠∂v a{¥n ]d-™p. {]Xn-k‘n t\\cn-Sp∂ hnZym-`ymk kn‘v {]hn-iy-bnse hnZym-`ymk a{¥n kønZv h¿j-߃ ]g-°-ap≈ kvIqfp-Iƒ kµ¿in®v hIp-∏ns‚ k¿Zm¿ Aen jmbmWv ItØm-en° ÿm]-\\- ]p\\-cn-≤m-cW {]h¿Ø-\\-Øn\\S°w Fßs\\ IW°v ßsf A`n-\\-µn-®-Xv. ItØm-en° ÿm]-\\-ß- klmbw \\¬Im≥ km[n°pw F∂-Xn-s\\-∏‰n {]Imcw 116 fnse {][m-\\m-[ym-]-Icpw A[ym]-I-cp-ambn DNn-X-amb \\S-]Sn kzoI-cn-°p-sa∂pw At±lw ItØm-en° Idm-®n-bn¬ Hcp NS-ßn-\\nsS IqSn-°mgvN \\S- Dd∏p \\¬In. kvIqfp-Iƒ Øp-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. anj-W-dn-am¿ \\S- \\nc-h[n ItØm-en° sshZo-I-cpw,-k-\\y-kvXcpw kn‘v {]hn-iy- Øp∂ kvIqfp-Iƒ Adn-hn-s‚bpw kwkvIm-c- ]s¶-SpØ NSßv anj-Wdn kvIqfp-Iƒ \\S- bn¬ {]h¿Øn- Øn-s‚bpw \\s´√v BsW∂v At±lw ]d-™p. Øp∂ A[ym-]-Isc BZ-cn-°pI F∂ e£y- ItØm-en° kvIqfp-I-fnse A[ym-]-I-cpsS tØmsS kwL-Sn-∏n-®-Xv.-\\m-\\m-PmXn aX-ÿ-cmb °p∂- p≠- v.CXn¬ 60 FÆw Idm®- nb- ne- mW- v.56000 ITn-\\m-[zm-\\sØ At±lw A`n-\\-µn-®p. hnZym¿∞n-Iƒ°v Htc-t]mse ]Tn-°p-hm-\\p≈ \\v apI-fn¬ Ip´n-Iƒ ChnsS ]Tn-°p-∂p-≠v.-C- ]m°n-ÿm≥ F∂ cmjv{Sw ÿm]n-°p-∂-Xn\\v Ah-kcw kvt\\l-tØmSpw Icp-X-temSpw IqSn Xn¬ IqSp-Xepw ap…ow Ip´n-I-fm-Wv.-\\n-c-h[n apºv Xs∂ 160 h¿j-߃°v apºv hnZym-`ym-k- \\¬Ip-∂-Xn\\v kn‘v {]hn-iy-bnse ss{]h‰v tUmIvS¿am-sc-bpw,-F-\\vPn-\\o-b¿am-scbpw Fgp- ta-J-e-bn¬ tkh\\w \\¬Im≥ ItØm-en° hnZym-`ymk ÿm]-\\-ß-fpsS cPn-kvt{S-j≥ Øp-Im-scbpw cmjv{So-b-°m-scbpw AS°w k`- k` XpS°w Ipdn-®p.-k¿°m-dns‚ kmº-ØnI AS°w ssIImcyw sNøp∂ hIp-∏ns‚ bpsS ÿm]-\\-߃ kaq-l-Øn\\v kw`m-h\\ ]n¥p-W-bn-√msX Imcy-߃ apt∂m´v sIm≠p- sU]yq´n Ubd- I- vS¿ dm^nb a√ anjW- dn kvIqƒ \\¬In-bn-´TpH-≠Ev. ENDTIME NEWS

teJ-\\w 11 kam-K-a-\\-Iq-Sm-c-Ønse AXn-]-cn- hN\\-Øns‚ CX-c-`m-K-߃ ]cn-tim-[n-®m¬ ]mÿ Fw.-sI.-tPm-¿÷v B [mcW amdn-t∏m-Ipw. \\ns‚ hesØ sNIn- ip≤ ÿe-sØ-sb∂ t]mse hymJym-\\- SØv ASn-°p-∂-h-\\m-Wv- A-SpØ sNInSpw {]m[m\\yw a\\- n-em-°n-s°m-Sp-°m-\\mWv Nne Øns‚ Xnc-»o-e-°-IØv B≠v apgp-h-≥ ad- ImWn-®p-sIm-Sp-°pI F∂v {InkvXp D]-tZ-in- ISpØ ssien-Iƒ I¿Ømhv Xs‚ {]`m-j- ®p-h-bvt°-≠-X√ Kncn-{]-`m-j-Ww. kt¶-X-\\- ®p(-aØm:5:39) ]n∂oSv tNh-I≥ tbip-hns‚ W-ß-fn¬ D]-tbm-Kn-®Xv. K-c-Øn-te-°p≈ Hm´w t]mse Cu thZ-`mKw sNIn-SØ-Sn®t∏mƒ ASpØ sNInSv Xncn®p hcp-tºmƒ thKX h¿≤n-∏n-°p-∂Xpw icn-b- ImWn-®n-√. Rm≥ tZmj-ambn kwkm-cn-®p-sh- Pohn-XØns‚ cl-kyhpw ]c-ky-hp- √. bn{kmtbm¬ P\\w aÆn¬ hoW a∂ ¶n¬ sXfnhp sImSp-°p-I. As√-¶n¬ Fs∂ amb hi-ßfn¬ ssZh-Øn-\\mbn \\ne-sIm- s]dp-°n-sb-Sp-Ø-Xn\\p Xpeyw Cu hN-\\hpw X√p-∂-Xv- F¥v F∂v {]Xn-I-cn-°p-Ibm-bn-cp∂p ≈pI F∂v CXv Blzm\\w sNøp-∂p. A\\p-`- kz¥-am-°-Ww. sNbvX-Xv(-tbml18:22,23) ASn-°p-tºmƒ h-k-º-∂-amb {InkvXob PohnXw Xobn¬ ASpØ sNInSv ImWn-°pI F∂p ]d-™-Xn- s]m∂p-t]m-sebpw A`n-\\-b-Po-hnXw A·n- ssZh-h-N-\\-Ønse Bibw am{X-a√ eqsS tbip Dt±-in-®Xv kXyw \\nanØw D]- bn¬ sagp-Ip-t]m-se-bp-am-Wv. \\√ {]Xn-—m- hm°p-Ifpw ssZh-izm-ko-b-am-Wv. F∂m¬ {Zhw t\\cn-´m¬ AXp kt¥m-j-tØmsS kln- bbv°p th≠n hnZ-Kv≤ambn A`n-\\-bn® A\\- hm°p-Iƒ°v ]cn-ip-≤m-flmhv \\¬Ip∂ °Ww F∂Xp am{X-am-bn-cp-∂p. {InkvXym\\n \\ymkv ˛ k^od Zº-Xn-Iƒ h©-\\-bp-sS- Iq-´p- A¿∞w ss__n-fn¬ \\n∂pw \\mw Is≠-Ø- Bbn´v IjvSw kln-t°≠n h∂m¬ e÷n-°- {]XnIfmbn Cu temI-Øn¬ \\n∂pw am‰-s∏- Ww. thZ-]p-kvXI hnj-b-߃ hni-Zo-I-cn- cp-sX∂v {InkvXp injy-\\mb ]t{Xmkv ]d- ´p. imkv{Xn-am-scbpw ]co-i-∑m-scbpw k©-cn- °p-tºmƒ G‰hpw {i≤n-t°≠ kwK-Xn-bm- ™Xpw AXp Xs∂. °p∂ IpSpw-_-°-√-dIfmbn tbip ap{Z-Ip- Wn-Xv. ss__n-fns‚ G‰hpw B[n-Im-cn-I- Øn-bXpw Bflo-bX Pohn-X-Øn¬ {]I-S-am- amb hymJym-\\-]p-kvXIw ss__nƒ Xs∂- he-XpssI \\n\\°v tZmjw hcp-Øp∂p °m-Ø-Xp-sIm-≠t√? {InkvXp-hns‚ Imcy- bm-Wv. Fs‚ ]pkvX-I-Øn¬ At\\z-jn®v F¶n¬ AXns\\ sh´n Fdn-™p-I-f-bpI F∂v Øn¬ PohnXw t]mse-Xs∂ Xs‚ I√-dbpw hmbn®p t\\m°p-hn≥. H∂n\\pw CW-bn-√m-Xn- tbip ]d-™p. (aØm5:30) ssZh-Øn≥sc a-µn- AI-hpw-]p-dhpw shSn-∏p-≈-Xm-bn-cp-∂p. cn-°-bn-√.(-sbi34:16) c-amb hnizm-kn-I-fpsS ico-csØ \\in-∏n-°p-∂- tbip acn®v Znh-k-߃°p tijhpw hs\\ ssZhw \\in-∏n-°pw F∂v ]utemkv B¿°pw Xs‚ I√-d-bn¬ HmSn-°-b-dm-am-bn-cp- Cu aµncw s]mfn-∏n≥, Rm≥ aq∂p ]n∂oSv Fgp-Xn.(1sImcn3:17) H‰-hm-b-\\-bn¬ Cu ∂p. Znh-k-Øn-\\Iw AXns\\ ]Wnbpw F∂v thZ-`m-K-߃°v Bi-b-ssh-cp≤yw tXm∂n-tb- k¿∆-kw-K-]-cn-Xym-Kn-Ifpw ]dp-Zo-kbpw tbip ]d-™p. Chn-sS, tbip kqNn-∏n® °mw. F∂m¬ Ch A\\p-]q-c-I-ß-fm-Wv. CS¿® aµncw sbcp-itew tZhm-e-b-a-√, Xs‚ ico-c- hcp-Øp∂ ico-c-`m-K-߃ tOZn-°-W-sa-¶n¬ Cu `qan-bnse kIe kt¥m-jhpw am-sW∂v ssZh-h-N\\w Xs∂ hy‡-am-°p- Xe CS¿® hcp-Øn-bmtem? kzbw tOZn-∏m≥ XyPn®v Pohn-®m¬ kz¿§Øn¬ sN√mw F∂ ∂p.(tbml2:19- - ˛21). ]co-i-∑m-cpsS ]pfn-®- {ian® Imcm-Krl {]am-Wn-tbmSv ]utemkv Nn¥ kl-{km-_vZ-ß-fpsS ]g-°-ap≈XmWv. amhv kq£n®p sImƒhn≥ F∂ ap∂-dn-bn∏v ]d™p: \\o \\n\\°v Hcp tZmjhpw sNø-cpXv . kIe kt¥m-jhpw h¿÷n-°p∂ XymKn-I- tbip \\¬In-b-t∏mƒ A∏-Øns‚ Imcy-am- `qan-bn¬ Fs¥√mw \\jvS-am-t°-≠n-h-∂mepw fmWv ]dp-Zo-k-bn-se-Øp-∂-sX∂v Kncn-{]-`m- sW∂v injy-∑m¿ [cn-®p. ]pfn® amhv Zpcp- Bflmhv \\in-®p-t]m-IsX t\\m°Ww F∂ jWw {]t_m-[n-∏n-°p-∂n-√. a\\p-jy-Po-hn-X- ]-tZ-i-am-sW∂v hy‡-am-°nb tbip AIw-s]m-cp-fmWv {InkvXp Cu \\n¿t±-i-Øn- Ønse \\njvIf¶amb kt¥m-jm-h-k-c-ß- Ct∏mgpw \\n߃ Xncn-®-dn-bp-∂n-√tbm F∂ eqsS \\¬Ip-∂-Xv. fn¬ Bflm¿∞-ambn kl-I-cn®pw AXv tNmZy-tØmsS Ahsc imkn-®p(-a¿t°mkv Bkz-Zn-®p-amWv tbip Pohn-®-Xv. 8:15-˛17) Xo¿®-bmbpw ssZh-h-N\\w \\mw Xncn- I¿Øm-hns‚ \\mfp-I-fnse \\ymb-{]- ®-dn-tb-≠n-bn-cn-°p-∂p. amW {]t_m-[-I-∑m¿ hnip-≤n-bpsS e£-W-ß- Im\\m-hnse Ieym-W-Øn¬ Xm≥ fmbn [mcmfw BNm-c-߃ P\\-Øn\\v \\¬In- ]s¶-Sp-Øp. inip-°sf Ic-ß-fn¬ FSpØv ssZh-h-N-\\-Øn¬ {]kvXm-h-\\-Iƒ bn-cp-∂p. Ch IrXy-ambn ]men-°p-hm≥ I¿i\\ ˛{]-tXy-I-{]-tbm-K-߃ , D]-a-Iƒ-˛-D-]-tZ-i- \\n¿t±-i-ßfpw \\¬In. hnip-≤n-bpsS _mly-{]- XpS¿® 11t]Pv¬ ߃, \\ng-ep-Iƒ-˛-\\n¿t±-i-߃, s]mcp-fp-Iƒ- I-S-\\-Øn¬ sImSp-ap-Sn-bn-epw, B¥-cnI hnip- ˛-{]-kw-K-߃, kw`m-j-W-߃˛kw-hm-Z-߃ ≤n-bpsS Imcy-Øn¬ ]Sp-Ip-gn-bnepw Bbn-cp∂ Ch-sb√mw D≠v. Ch-bn¬ D]-a-Iƒ D]-tZ-i- sblq-Z-P-\\-Øn\\v bYm¿∞-hn-ip-≤n-bpsS ßfmbpw Ae-¶mcw {]kvXm-h-\\-I-fmbpw amd-cp-Xv. hnizmkn ssZh-Øns‚ k¿∆m-bp- Kncn-h-N-\\-Øn-s\\mcp [-h¿§w [cn-°-W-sa∂v ]utemkv Fs^ky teJ\\Øn¬ ]d-bp-∂p. F∂m¬ \\n¿∆-N\\w Bbp-[-߃ Xncn-®-dn-bmsX [cn-®m¬ Imen¬ IhNw apdp-°n, sNcp∏v Xe-bn- te¥n ssIøn¬ inc-kv{X-hp-ambn \\n¬°p∂ ]S-bm-fn-bpsS Nn{Xw sXfn-bpw. ss__n-fns‚ aqe-`mj bYm¿∞- Øn¬ F{_m-btbm {Kot°m A√, tbip-{In- kvXp-hm-Wv. {InkvXp-hns\\ hmbn-®m¬ F√m thZ-`m-K-ß-fp-sSbpw icn-bmb A¿∞w e`n- °pw. BZn-bn¬ hN\\w D≠m-bn-cp-∂p. ssZh-h-N\\w kz¿K-Øn¬ Ft∂°pw ÿnc- am-Wv. B hN\\w PUw [cn®v Ir]bpw kXyhpw \\nd-™-h-\\mbn \\ΩpsS CS-bn¬ ]m¿Øp. ap\\bpw aq¿®-bp-ap≈ hmIv{]-tbm-Kw. BZy-hm-b-\\-bn¬ AwKo-I-cn-°m≥ Ign-bm-ØXv F∂p tXm∂p∂ Nne {]tbm-K- ß-fn¬ Kncn-{]-`m-j-W-Øn¬ D≠v. F∂m¬

teJ-\\w 12 \\nco-£-I≥ 11˛mw t]Pv XpS¿® \\n¬°p-∂-Xv. ssZh-cm-Py-Øns‚ ÿm]\\w cmP-ÿm≥ s]¥-t°m- hnizm-kn-I-fn¬ XpS-ßp-∂-Xn-\\m¬ Ah¿ A\\p-{K-ln®p. ]t{Xm-kn-t\\mSv tN¿∂p Icw AXn\\v A\\p-km-c-ambn Pohn-t°-≠-Xm-Ip-∂p. kvX¬ N¿®ns‚ 58 aXv sImSp-Øp. Np¶-°m-c≥ aØmbn Hcp-°nb Cu {]`m-j-W-Ønse Hmtcm `mKßfpw hnizm- hncp-∂n¬ kt¥m-j-tØmsS ]s¶-Sp-Øp. kn°v hne-tb-dn-b-Xm-Wv. Nn{X-Im-c≥ Im≥hm- {XnZn\\ hm¿jnI ]p¬Ø-In-Sn-bn¬ Bfp-Isf \\nc-\\n-c-bmbn kn¬ tImdn-bn-Sp∂ {]mcw-`-h-c-Ifpw sIm®p- CcpØn Ah¿°p `£Ww sImSp-Øp. ao≥ Ip´n IS-em- n¬ CSp∂ hc-Ifpw Hcp-t]mse I¨h≥j≥ HIvtSm_- ¿ 22 ]nSn®v injy-∑m¿°v {]mX¬ Hcp°n. kaq-l- tXm∂pw. F∂m¬ Nn{X-Im-c≥ Xs‚ hc-Isf Øns‚ lrZ-b-an-Sn∏v a\\- n-em°n AXn-sem-cm- Iq´n-bn-W-°p-tºmƒ Poh≥ XpSn-°p∂ Nn{Xw apX¬ fm-bn-´mWv tbip h¿Øn-®-Xv. P\\-°q-´-Øn¬ sXfn-bp-∂p. CXp-t]m-se-bmWv Kncn-h-N-\\- \\n∂v hgpXn amdn Pohn-°p-∂-X√ hnip-≤n- ßfpw. DZ-bv∏q¿: cmP-ÿm≥ s]¥-t°m-kvX¬ bpsS e£Ww, adn-®v, {]Imiw ]-c-Øp∂ N¿®ns‚ 58 aXv {XnZn\\ hm¿jnI I¨h≥j≥ hnf-°mbn, cpNn \\¬Ip∂ eh-W-ambn, kaq- tbip cmPm-hmbn P\\n®p , cmPm- HIvtSm-_¿ 22 apX¬ 24 hsc kqw thZn-bn¬ l-Øns‚ `mK-ambn Pohn-°p-∂-Xm-Wv. hmbn acn-®p, cmPm-[n-cm-Pm-hmbn I√-d-bn¬ \\S-°pw. {InkvXob hnizmkn h\\m-¥-c-Ønse Hfn \\n∂v ]pd-Øp-h-∂p. ssZh-cm-Py-Ønse {]P-I- {]mcw`- Z- n\\- Ø- n¬ sshIn´v 7 apX¬ 9 hscbpw kt¶-X-a-√, P\\-Øn\\v ImW-Ø-°-hÆw ae-ap- fmbn P\\n-®-hcpw B \\ne-hm-c-Øn¬ _m°n c≠p Znh-k-ß-fn¬ cmhnse 9 I-fn¬ Ccn-°p∂ ]´-W-am-Wv. Pohn°p-tºmƒ Ah-cpsS I√-d-Ifpw aWn°pw sshIn´v 7 aWn°pw \\S°- p∂ tbmK- Xpd°pw. \\k-dm-b-\\mb tbip blq-Z-∑m-cpsS ß-fn¬ ]mÿ cmPvIp-am¿, ]mÿ AK-Ãn≥ tbip-{In-kvXp-hns‚ H∂mw hc-hns‚ cmPmhv F∂ tase-gpØv Hmtcm- hn-izm- dmhp F∂n-h¿ {]kw-Kn-°pw. B¿]nkn Kmb- e£yw, hniz-kn-°p∂ hy‡n-I-fn¬ ssZh- knbpsSbpw Pohn-Ø-Xn¬ ÿnc-ambn \\n¬°- I-kwLw Km\\-ip-{iqj \\S-Øpw. cmPyw ÿm]n-°pI F∂-Xm-bn-cp-∂p. Xs‚ s´. hSt° C¥yb- psS At∏mk- Xv e- ≥ F∂v hnti- al-Xz-Ønepw tXP- nepw BcmPyw A£-cn- jn-°-s∏-Sp∂ C∂v \\nXy-X-bn¬ hn{i-an-°p∂ I-ambn ÿm]n-t°-≠-Xn-\\m-Wv- C-\\nbpw tbip \\n -lm-b-\\mb a\\p-jy\\v ssZh-Ir-]- ]mÿ tUm.-tXm-akv amXyqkv ssZhw hcp-∂-Xv. adp-cq-]-a-e-bn¬ I≠Xv B cmPy- bn¬ B{i-bn®v Bflo-b-Po-hn-X-Øn¬ sImSpØ Z¿i-\\-{]-Imcw 1963 ¬ Hcp sNdnb Øns‚ sNdnb Hcp A\\p-`-h-am-Wv. Aßs\\ hnPbw hcn-°m≥ Ign-bp-sa∂v Kncn-{]-`m- hmS-I-ap-dn-bn¬ Bcw-`n® {]m¿∞-\\m-Iq´w tXP- n¬ shfn-s∏-Sp∂ cmPy-Øns‚ {]tXy- jWw D]-tZ-in-°p-∂p. hnizm-k-Øm¬ \\oXo- BWv C∂v 900 \\v ASpØv hnizmkn-I-fp≈ I-X-I-fmWv Kncn-{]-`m-j-W-Øn¬ \\ng-en-®p- I-cn-°-s∏-´-tijw {InkvXphn¬Øs∂ B{i- Hcp ÿm\\ob k`-bmbn hf¿∂-Xv. tUm.-tXm- bn®v apt∂m-´p-t]m-Ip∂ hnizm-kn-bpsS Pohn- akv amXyq-kn-s‚bpw kl-[¿ΩnWn tacn X-Z¿i-\\-am-Wn-Xv. amXyq-kn-s‚bpw {]m¿∞-\\-bp-tSbpw A£oW ]cn-{i-a-Øn-s‚bpw ^e-ambn [mcmfw Xt±-i-hm-kn-Ifpw DtZym-Km¿∞w DZ- bv]q-cn¬ FØn-t®¿∂ hnhn[ kwÿm-\\- °mcpw Hcp-an®v tN¿∂v Ac-\\q-‰m-≠n-te-sd- bmbn ChnsS Bcm-[n®p t]mIp-∂p. ]mÿ tUm.-t]mƒ amXyq-kns‚ t\\Xr-Xz- Øn¬ hfsc i‡a- mb Hcp `cW- k- a- nX- nb- mWv B¿ ]n kn°p-≈-Xv. 13 Gcn-b-I-fmbn Xncn®p BgvN-bn¬ Hmtcm Znh-khpw c≠p Gcn-b-I- fn¬ tImt´Pv ao‰nw-Kp-Iƒ \\S-∂p-h-cp-∂p. h¿jwtXmdpw \\S-Øn-h-cp∂ bph-P\\ k¨tU-kvIqƒ Iymºp-Iƒ,-tkm-Z-co-k-amPw tIm¨^-d≥kp-Iƒ apX-em-bh buh-\\- °m¿°v Bflob am¿K-Z¿i-I-߃ BWv. cmP-ÿm≥ s]¥-t°m-kvX¬ N¿®ns‚ Nph- Sp-]n-Sn®p tUm.-am-Xyqkv ^ne-U¬^nb s^tem-jn∏v N¿®v Hm^v C¥y F∂ {]ÿm\\w Bcw-`n-°p-Ibpw CXv C¥y-bpsS hnhn[ kwÿm-\\-ß-fn¬ Xs∂ 1600 ¬ ]cw {]mtZ-inI k`-Iƒ D≈ {]ÿm-\\-ambn hf¿∂p. THE ENDTIME NEWS

\\nco-£-I≥ printed,published and owned by harvestingsoulsmission,chief editor Baiju Yacob

USA Reg no : PO.box 125 TVM/TC/1717/2014 Wheat land,6920.5.m manin st Established :USA Wheat land Oklahoma Published from : box zip code-73097 India, Kerala, TVM PH-(405) 745-786(H) Mob-001(405)778-4341(Wats App)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook