Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore MALAYALAM NEWSLETTER MARCH 2020

MALAYALAM NEWSLETTER MARCH 2020

Published by The Endtime News, 2022-01-01 11:30:25

Description: MALAYALAM NEWSLETTER MARCH 2020

Search

Read the Text Version

http://theendtimenews.com/ ss__nfpw XpS¿® 03 t]Pv¬ kb≥kpw MARCH 2020 27 14 tImhnUv 19- -a-mk-ß-tfmfw \\o≠v \\n¬°pw; Bfp-Iƒ H∂n®v IqS-cpXv {Swºv A`y¿∞n-®p hmjnwK- vS¨: tImhnU- v19 Atac- n°- b- n¬ amk- ß-tfmfw \\o≠v \\n¬°psa∂pw Bfp-Iƒ H∂n®v IqSp-∂Xv ]Øn¬ ]cn-an-X-s∏-Sp-Ø-W- sa∂pw {Swºv A`y¿∞n-®p. am¿®v 16 \\v sImtdmW sshdkv Smkv°v t^mgvkns‚ {] v {_o^n-ßn-emWv {Swºv Ata-cn-°≥ P\\- X-bpsS apºn¬ Cu \\n¿t±iw sh®-Xv. sImtdmW sshd-kns‚ hym]\\w XS- bp-∂-Xn\\v kv°qfp-Ifpw, _mdp-Ifpw ,dtÃm- d‚p-Ifpw , PnΩp-Ifpw AS-®n-S-W-sa∂v skÿm-\\-߃°v {Swºv \\n¿t±iw \\¬In. ipNnXzw ]men-°p-∂-Xn¬ F√m-hcpw {]tXyIw {i≤n-°-sW-sa∂pw {Swºv ]d-™p. tImhnUn Pqsse BKÃv amka- mI- p∂- t- XmsS A{]-Xy-£-am-Ip-sa∂v P\\-߃ ]d-bp-∂p-sh- ¶nepw, AXn-\\-∏p-dhpw \\o≠p \\n¬°m-\\mWv km[y-X. tZi-hym-]-I-ambn I¿^yq G¿s∏-Sp- A¤p-X-am-Ipw. F∂m¬ bmYm¿∞yw sshdkv aqew acn-®-sX∂pw {Sºv Nq≠n-°m- AXmWv.dn-t∏m¿´¿am-tcmSv {Swºv hni-Zo-I-cn- ´n. Ata-cn-°-bn¬ CXp-hsc 80 t]¿ sshdkv Øp-hm≥ Dt±-in-°p-∂n-s√-∂pw -{Sºv hy‡- ®p. ssN\\b- n¬ sshdkv aqew acn®- h- s- c°- mƒ _m[ aqew acn®- t- ∏mƒ BtKmf- X- e- Ø- n¬ ac- hfsc IqSp-X-emWv a‰v cmPy-ß-fn¬ CtX Wk- wJy 6500 Ihn™- X- mbn G‰hpw HSph- n¬ am°n. ssN\\-bn¬ \\n∂p-amWv temI- em`n® dnt∏m¿´p-Iƒ kqNn-∏n-°p-∂p. Øns‚ hnhn[ `mKßf- nt- e°v sshdkv hym]n- sIm-tdmW sshdkv hym]\\w aqew Ba-tkm¨ ®-sX∂v ]d-™m¬ Hcp ]s£ \\n߃°v Bh-iy-a-√mØ D¬∏-∂- ߃ kzoI-cn-°p-∂Xv \\n¿Øp-∂p XpS¿® 06 t]Pv¬ XpS¿® 06 t]Pv¬ ssN\\b- n¬ sImtdmW _m[nX- sc Xmak- n∏- n® sI´nSw XI¿∂phoWp; 70 t]¿ IpSpß- n

EDITORIAL BOARD 2 \\nco-£-I≥ kºq¿Æ {KŸw CXv H∂p am{Xw CHIEF EDITOR kIe krjvSn-bpsS Dd-hn-Shpw, ]cn-]m-e-I-\\pw, Bflm-°- fpsS DS-b-h-\\p-amb {XntbI ssZh-Øns‚ bp‡n-bpw, i‡n-bpw, Baiju Yacob Edavila hmKvZ-Øhpw , hos≠-Sp∏pw Pzen-∏n-°p∂ AXyq-Ø-ahpw B[n- Im-cn-I-hp-amb {KŸ-amWv kXy-th-Z-]p-kvX-Iw. Cu Xncp-sh-gpØv SUB EDITOR ssZh-\\n-izm-kn-I-am-I-bm¬, ]q¿Æ hnizm-k-tØmsS [ym\\n-°p- In¬ a\\- n\\pw, ico-c-Øn\\pw e`y-am-Ip∂ Ipfn-a-bpw, hnSp-Xepw Manuel Joseph hm°p-I-fm¬ {]Xn-^-en-∏n-°pI {]bm-k-ap-≈-X-s{X. ssZh-hp-ambn Daniel Jacob At`-Zy-amb _‘w ]pe¿Øp∂ Hcp hy‡nsb ]q¿Æ-ambpw \\nb-{¥n-°p-∂-Xv ]cn-ip-≤m-flmhv F∂ Poh-\\p≈ ssZh-Øns‚ EDITORS hN-\\-am-Wv. AXv F√m-bvt∏mgpw ]pXp-Po-h-\\pw, cq]m-¥-chpw \\¬Ip-∂p. Bflm-hns‚ c£ F{]-Imcw F∂p-≈-Xv(-sb-i- Pastor A Anilkumar øm34:16) btlm-h-bpsS ]pkvXIw At\\z-jn®v hmbn®v t\\m°p- Rev. Joseph chacko hn≥; Ah-bn¬ H∂pw ImWm-Xn-cn-°-bn√; H∂n\\pw CW C√m-Xn-cn- °-bp-an√; Ahs‚ hmbt√m I¬∏n-®-Xv, Ahs‚ Bflm-hs{X Sis.Sherly Ahsb Iq´n hcp-Øn-b-Xv. {]]© krjvShpw \\nb-{¥-I-\\p-amb ssZh-Øns‚ sshZKvXyhpw, a\\p-jy-cm-in-tbm-Sp≈ AKm[ MANAGER kvt\\lhpw k¿∆-]m-]-Øn\\p adp-hn-e-bmbn kzPo-hs\\ tamN-\\-{Z- hy-ambn {Iqin¬ \\¬In-. aq∂mw \\mƒ Dbn¿sØ-gp-t∂‰p Xs‚ Bovas Sreekaryam a°sf tN¿∏m≥ ho≠pw hcp-sa∂v hmKvZØw \\¬In ]nXm-hn-\\- cn-In-te°v aS-ßn-t]mb ]q¿Æ ssZhhpw ]q¿Æ a\\p-jy-\\p-amb CO-ORDINATORS tbip-{In-kvXp-hns\\ {]Xn-^-en-∏n-°- p∂ AXn-hn-in-jvS-{K-Ÿ-amWv ss__nƒ. Bb-Xn-\\m¬ Xs∂ ssZho-I-sh-fn- John Francis (Dallas) s∏-Sp-Ø-ep-I-fpsS Dd-hn-S-hpw, hnizm-ko-b- Syam Xbpw Xpfp-ºp∂ kºq¿Æ ]pkvXIw F∂Xv hnip≤ss__nƒ H∂p am{X-am-Wv. Sis.Saritha Sis.Simi ss_Pp bmt°m_v CS-hnf Sis.Lesley Yacob THE ENDTIME NEWS REPORTERS Miniesh Kumar(Baharin) Pastor Stephen (Andrapradesh) ADVISORY BOARD Pastor Shibu Thomas USA Pastor Asokan Eranakulam M.Jacob Thiruvananthapuram INDIA VRA-402,Vikasnagar Sreekariyam p.o. Thiruvanthapuram.695017 Kerala 9526650511 Disclaimer The views expressed in this online newspaper are those of the authors and do not necessarily reflect the position of HSM End Time News. The online newspaper will not bear any responsibility whatsoever for them. The images used in the newspaper have been downloaded from the Internet and we acknowledge that the copyright of those images remain with the original owners. HSM End Time News does not claim any copyright for them and does not intend to use them for commercial purposes.

teJ-\\w 3 ss__nfpw kb≥kpw Fw.-hn.-_m_p I√n-t»cn ss__nƒ Hcp Aimk- v{Xob {KŸ- shfns- ∏S- pØn sImSpØ- n´- p≈- X- v. FgpØ- p- amWv F∂v Hcp ImeØv hnizk- n®- nc- p∂ Im¿ Bcpw Xs∂ Ahc- psS _p≤nb- n¬ Ct∂bv°v GIt- Ziw 3500 h¿jw ]ecpw ssZhh- ni- zmk- nI- f- mbn amdnb- n´- p≠- v. \\n∂pw DW¿∂p h∂ Bib- ß- ƒ tcJs- ∏- ss__nf- n¬ imkv{Xob A_≤- ß- ƒ SpØn h®X- √ Aßs\\ tcJs- ∏S- pØ- nb- nc- p- ap≥t] FgpXn XpSß- nb- X- pw, F.Un F∂mw Ds≠∂v A‘a- mbn ]d™- n´- p≈ At\\I- ¿ s∂¶- n¬ Ahc- psS tcJI- f- n¬ ]eXpw B[p- \\q‰m≠- n¬ FgpXn ]q¿ØoI- c- n°- s- ∏´- X- p- AXv XncpØn∏dt- b≠- nh- ∂- n´- p≠- v. ss__n- \\nI imkv{X shfn®- Ø- n¬ AkX- yß- f- mbn amb 66 ]pkvXIw ASß- nb Hcp ]pkvXI- k- - fn¬ GsX¶- nepw imkv{Xob kXyß- s- f°- p- amdpa- mb- nc- p∂- p. aml- mc- a- mWv ss__nƒ. ss__nƒ Hcp dn®v ]db- pI- bpw CXph- sc I≠p]- nS- n°- s- ∏´- n- Ncn{X {KŸa- √- . F∂m¬ ss__nf- n¬ ´n√ F∂ ImcW- Ø- m¬ Xncps- hg- pØv ss__nƒ FgpX- ph- m≥ ssZhw D]- Ncn{X hkvXpX- I- fpw [mcmf- a- mbn ImWp∂- p- sX‰ms- W∂v ]™X- mbpw ImWp∂- n√- . tbmK- n®- h- ¿ tcJs- ∏S- pØ- nb F√m hkvXpX- - ≠v. ss__nƒ Hcp imkv{X {KŸa- √. Is- f°- pd- n®pw ]q¿ÆA- d- nh- p≈- h- ¿ Bbnc- p- ss__nƒ ssZhoI shfn]- mS- pI- f- psS kam- imkv{X⁄- ∑- mc- n¬ \\s√mcp ]¶pw ∂n√- . A∂v Pohn®- nc- p∂- h- ¿°v Adn™- pI- q- lmc- a- mWv. Cu {KŸw imkv{X{- KŸ- a- s- √- ]pXnb I≠p]- nS- pØ- ß- ƒ \\SØ- nb- n´- p≈- Xv SmØ- Xpw, a\\ - ne- m°- ph- m≥ Ignb- mØ- X- p- ¶nepw imkv{Xob- a- mb At\\I hkvXpX- I- ƒ ss__nf- n¬ \\n∂pw e`n®- n´- p≈ Adnh- pa- qe- - amb At\\I Imcyß- ƒ AXn¬ Dƒs∏´- nc- p- ]db- p∂- p≠- v. ss__nf- n¬ GXv hnjb- s- Ø- amW- v. Ign™ c≠p\\- q‰- m≠- ps- Im≠- mWv ∂Xpw B[p\\- nI ImeL- ´- ß- f- n¬ \\ndt- hd- n- °pd- n®- v ]d- ™n´pt≠m Ahs- b√mw kXya- m- Adnb- s- ∏S- p∂ I≠p]- nS- pØ- ß- f- n¬ `qcn`- m- s°m≠- nc- n°- p∂- p. imkv{Xob kXyß- ƒ bnc- n°pw. ss__nƒ imkv{X⁄- ≥amc- psS Khpw \\S∂- n´- p≈- Xv. imkv{Xw ]ptcmK- a- n°- p- ]eXpw Aßs- \\b- p≈- X- mW- v. Aßs- \\b- p≈- - sXfnb- n°- s- ∏S- mØ kn≤m¥- ß- f- pa- mbn t¥mdpw ssZhh- N- \\w kXys- a∂v sXfnb- n°- - Xn¬ ]eXpw FgpØ- pI- m¿°v a\\ - ne- mI- W- - tbmPn°- p∂- n√- . s∏´- ph- c- p∂p Ct∂bv°v 2000 h¿jw apX¬ sa∂- n√- . ssZhw Ah¿°v shfns- ∏S- pØn 3500 h¿jw hsc ]g°- a- p≈ FgpØ- pI- f- n¬ sImSpØv h≈n]- p≈n sX‰msX Ah¿ tcJ- \\nco£- W ]co£- W- ß- ƒ°v ]d™- nc- n°- p∂ hkvXpX- I- ƒ C∂pw am‰a- n- bm°- n. hnt[bamb Adnh- mWv imkv{Xw. ]co£- W √mØ- k- X- yß- f- mbn \\n¬°p∂- Xv A¤pX- I- c- - \\nco£- W- ß- f- m¬ sXfnb- n°- s- ∏´ F√m amb Hcp hnjb- a- mW- v. ss__ne- n¬ C∂ph- s- cbpw imkv{Xob kXyß- t- fmSpw ss__nƒ B¿°pw imkv{Xob- a- mb Hcp A_≤w tbmPn°- p∂p. as‰mcp \\neb- n¬ ]d™- m¬ ss__nƒ FgpX- s- ∏´- n´- p≈ ImeL- ´- - I≠p]- nS- n°- ph- m≥ Ign™- n´- n√- . imkv{Xob icnb- mb kb≥kpw ss__nf- pa- mbn s]mcp- Øn¬ C∂s- Øt- ∏mse ]T\\w imkv{Xob- - A_≤- s- a∂v {]Ya- Z- rj- vSnb- m¬ tXm∂n- Øs- ∏S- p∂- p. ssZhh- N- \\- Ø- n¬ Fhns- S¶- nepw ambn hnImkw {]m]n®- nc- p∂- n√- . FgpØ- pI- m¿ bmepw , Xmakwhn\\m, Xncps- hg- pØ- n¬ ]d- imkv{Xob hiß- s- f°- pd- n®v ]cma- ¿in®- n´- p- Bcpw Xs∂ imkvXc- ⁄- ∑- mc- mb- nc- p∂- n√- . ™nc- n°p∂XmW- v kXys- a∂v sXfnb- n°- - t≠m, AsX√mw imkv{Xob- a- mbn icnb- m- imkv{Xw ]Tn®- n´- n√- mØ- h- ¿ Fßs\\ s∏Spw. Xncps- hg- pØ- n¬ AhnS- h- ns- Sb- mbn sW∂v ]n¬°me- Øv I≠p]- nS- n°- s- ∏´- n´- p≠- v. imkv{XØ- nse sX‰pI- qS- mØ hkvXpX- I- ƒ tcJs- ∏S- pØ- nb- nc- n°- p∂ Nne imkv{Xob tcJs- ∏S- pØn? \\sΩ hfsc Nn¥n∏- n°- p∂ kXyß- sf imkv{X⁄- ∑- m¿ Hmtcmtcm hnjb- a- mW- v. FgpØ- pI- mc- psS D≈n¬ ssZh- Imeß- f- ne- mbn I≠p]- nS- n®- n´- p≠- v. Ahb- n¬ amWv Ahs- b√mw tcJs- ∏S- pØ- ph- m\\- mbn XpS¿® 11 t]Pv¬

XpS¿]T\\- w. 4 \\nco-£-I≥ bmK-߃, D’-h-߃ ˛ Hcp [ym\\m-flI ]T-\\w. 11Hcp XpS¿]T\\- w..... bmK-k-am-\\-amb ka¿∏Ww bmKhn[w ]m]-bmKw kmw kJ-dnb hyXymk- h- pa- n√- , F√mh- cpw ]m]w sNbvXp Bizmkw \\¬Ins- °m≠v {Iqin¬ hnfn®p ssZht- XP-  - n√- mØ- h- c- mb- nØ- o¿∂p. F∂p ]db- p∂p; ]nXmsh, Ch¿ sNøp∂- X- v- C∂- - sIm´mc- °- c hN\\w ]db- p∂- p. ]m]Ø- n\\p {]mb›- nØ- a- m- sX∂v Adnb- mb- vIs- Im≠v Cht- cmSv £an- bn´- mW- v {InkvXp {Iqin¬ acn®- X- v. \\ap°p t°W- t- a. CXv ]m]nb- mbn acn°- ph- m≥ BZysØ c≠p bmKß- f- nepw sImSpØ- ph- o´- ph- m≥ Ignb- mØ ]m]°- Sw t]mIp∂ I≈\\v ]dpZ- ok- b- psS IhmSw sImSpØp Xo¿ØXv tbipI- ¿Ømh- mW- v. Xpd∂ kvt\\l a{¥W- a- mWv; am{Xa- √ {InkvXph- ns‚ t{ijvTX- bpw ]cni- p≤- nbpw ssZhw Bhi- ys- ∏S- p∂ \\oXn \\n¿∆l- n°- p- \\ap°pw ssZh\\- oX- nsb ]q¿Æa- mbn F{Xa- m{Xw hepX- ms- W∂pw, aq∂ma- t- ØX- n¬ hm≥ ]m]w \\nanØw \\ap°p Ign™- nc- p∂- n- Xr]vXns∏SpØn ]dpZ- ok- b- psS AhI- mi- nb- m- B bmKØ- m¬ ssIh∂ A\\p{- Kl- s- Øbpw √. sblqZ- \\pw, bh\\- \\- pw, Zmk\\pw, kzX- bnØ- oc- ph- m≥ as‰mcp am¿§h- pa- n√ F∂ Ipdn®p \\mw Nn¥n®- p. \\mema- t- ØX- mb ]m]- {¥\\pw F√mw Hcpt- ]mse ]m]Ø- n≥ Iohm- hy‡a- m°- ns- °m≠v \\ΩpsS I¿Ømhv bmKw F√mh- c- pw \\n¿_‘- a- mbpw A¿∏n°- - Ip∂- p. BIb- m¬ GXp hmbpw AS™v C∂pw kz¿§c- mP- yØ- nt- e°- p≈ GIh- g- nb- pw, Wa- mb- nc- p∂- p. Bcm[- \\ kzta[- bm A¿∏n- ssZhk- ∂- n[- nb- n¬ in£ G‰p hmßm≥ hmXne- pw, GIa- ≤- yÿ- \\- pa- mbn \\nes- Im≈- p- t°≠- X- ms- W¶- n¬;]m]b- mKw A¿∏nt- °≠- m- k∂≤- \\- mbn \\n¬°p∂- p. ]m]w sNøp∂ ∂p. ]m]w D®Ø- n¬ B¿Øph- nf- n°- pt- ºmƒ Øh- ¿ Bcpw Xs∂b- n√- . ImcWw ]m]w tZln acn°pw; ]m]Ø- ns‚ iºfw acW- a- - {Iqip K¿÷n°- p∂- p. ]m]w AXns‚ \\pW- F√m taJe- b- nepw D≠v F∂p≈- X- mW- v. Hcp s{X...F- ∂o hN\\- ß- ƒ ssZh\\- oX- nb- psS Isf a{¥n®p Ipg∏- Ø- ne- m°- pt- ºmƒ, {Iqip i_vZa- mW- v. \\oXnb- psS Ich- mfw Ip‰h- mf- n- kXyw {]Jym]- n®v A‘I- mc- sØ {]Imi- a- m- bpsS Xebv°p aosX Hmßn\\- n¬°pt- ºmƒ °p∂- p. ssZhk- vt\\l- Ø- ns‚ arZpk- zcw ]m]n°v XpS¿® 05t]Pv¬

5 03˛mw t]Pv XpS¿® \\mbn ]co£- n°- s- ∏´ \\ΩpsS I¿Ømhp sNbvXmepw AXn\\p ]cnl- mcw D≠mtb Hcph- ≥ am{Xa- mW- p- ]m]bmKw Ignt- °≠ aXnb- mI- q. c‡w hnip≤ aµncØnte°v ]m]b- mK- b- mK- s- Ø°- pd- n®v {]Xn]- mZ- n- Bhi- ya- n√- mØ- h- ≥. a‰p alm]- pt- cml- nX- - sImWA- S- pt- ]mI- p∂ arKØ- ns‚ amwkw °p∂ tehy \\mema- ≤- ymb- Ø- n¬ Xs∂ Ccn- ∑m¿ BZyw kz¥ ]m]Ø- n\\p th≠nb- mKw `£n°- c- pXv F∂pw hyhÿ sNøs- ∏´- nc- n- ]X- ne- [- nIw {]mhiyw ]m]w,]- m]- b- mKw Ign®- X- n\\p tijw am{Xta a‰p≈- - °p∂- p. AXns‚ taZ v bmK]- oT- Ø- n¬ Zln- F∂o ]Zß- ƒ Bh¿Øn®- ph- c- p∂- p. h¿°pth≠n bmKw Ign°- pa- mb- nc- p∂- p≈- q. ∏n°- pI- bpw amwkhpw a‰p icoc `mKß- fpw F∂m¬ \\mw apºp Nn¥n® aq∂p bmKß- - A_≤- h- i- m¬ ]m]w sNbvXm¬ ]mfb- Ø- n\\p ]pdØp Np´pI- f- b- pI- bpw fnepw ]m]w F∂ hm°v Hcp {]mhiyw thWw. t]mepw hcp∂- n√ F∂p≈- Xv {it≤b- a- mWv. \\mamcpw IcpX- n°- q´n ]m]nI- f- mb- h- c- - ]m]b- mKw `£n°- W- w. {InkvXp ]m]c- l- nX- \\- mbn ]nXmh- n\\p {]kmZ- - √. F∂m¬ P∑]- m]w kIe a\\pj- yc- nepw amb bmKw Ign®p ssZh\\- oX- nsb ]c∂- nc- n°- p∂- p. AXp tLmcc- mP- mh- ns- \\- kam[- m\\bmKØ- n¬ ]ptcml- nX- s‚ kwXr]vXns∏SpØn F∂p≈XmWv AXp t∏mse a\\pj- yc- ps- St- a¬ hmgp∂- p. P∑\\- m¬ Hmlcn s\\©pw ssI°pd- I- pa- m- hy‡a- m°- p∂- X- v. ]m]ß- ƒ°v th≠nC- \\n ]m]nI- f- mb- X- ps- Im≠- mWv \\mw I¿ΩØ- mepw Wv.kvt\\lØns‚bpw i‡nb- ps- Sbpw {]Xo- Hcp bmKhpw Bhi- ya- ns- √∂pw, ASpØp ]m]w sNbvXps- Im≠- nc- n°- p∂- X- v. bn{km- Ia- mW- v A- Xv F∂p \\mw I≠pI- g- n™p. hcp∂ GsXmc- mƒ°pw kuP\\yambn ]m]- tb¬ P\\Ø- n≥ A_≤- h- i- m¬ ]m]w {InkvXp Xs‚ kvt\\lw shfns- ∏S- pØ- nb- X- v £a e`n°- ps- a∂pw Cu bmKw \\sΩ ]Tn∏- n- sNbvXh- ¿°pt- h≠n kt¶X- \\Kc- ß- ƒ Xs‚ am¿∆v ]nf¿∂mW- v. Fs‚ i‡n Hm´p- °p∂- p. I¬∏n®- ps- ImS- pØ- nc- p∂- p. HmSnt- ∏mbn A`bw Ij- Ww t]mse £bn®- nc- n°- p∂p F∂p {]m]n°- ph- m≥ AXp c£mk- t- ¶X- a- mb- nc- p- hmbn°- p∂- X- pt- ]mse Xs‚ apgp_- ehpw bmKa- ¿∏nt- °≠ hn[w. ∂p. C∂pw ]m]nI- ƒ°p HmSns- ®∂p A`bw \\ap°- pt- h≠n Im¬°og- n¬ sRcn™- a- c- p∂ {]m]n°- ph- m≥ aXnb- mb c£mk- t- ¶X- a- mWv Hcp ]pgph- ns- \\t- ∏mse \\ap°- pt- h≠n ]m]n°- pt- h≠- nb- p≈ ssZhoI Icp- I¿Ømh- mb tbip{- Ink- vXp. {Iqin¬ A¿∏n®- p. GsX√mw ]cnl- mk X¬ F∂ \\neb- n¬ Hcph- ≥ A_≤- h- i- m¬ sNbvX ]m]w Ah≥ Adnb- pt- ºmƒ hm°pI- ƒ ]d™- n´pw \\nµn®- n´pw ZWvUn∏- n- ]ng®p ]m]w sNbvXm¬ Ah\\v ]m]£- a ®n´pw adps- Ømcp hm°pw ]db- msX \\¬IpI- s- b∂- Xv ssZhk- vt\\l- Ø- ns‚ ]m]s- Ø°- pd- n®- p≈ t_m[a- p≈- h- ¿ I¿Ømhp F√mw im¥a- mbn kln®- p. {]tXyI- X- b- mW- v. ]m]nb- psS taep≈ in£ am{Xsa ]m]b- mKw A¿∏nt- °≠- X- p≈- q. ]cn- Rmt\\m a\\pj- y\\- √ Iranb- s{X; a\\pj- yc- psS ssZh\\- oXnbpw, hnSpX- ¬ ssZhk- vt\\l- h- pa- m- ip≤- mfl- mh- mWv ]m]t- _m[w \\¬Ip∂- X- v. [n°mc- hpw P\\Ø- m¬ \\nµnX- \\pw Xs∂ Wv. AXps- Im≠v ssZh\\- oX- nb- psS \\n¿∆l- - ]m]Ø- n\\p in£b- ps- ≠∂pw ]Ic- a- mbn Hcp F∂p Ccp]- Ø- nc- ≠mw k¶o¿Ø\\- Ø- n¬ Ws- a∂ \\neb- n¬ Du\\a- n√- mØ Imfs- bt- bm, arKw NmIp∂- Xp sIm≠p Xs‚ ]m]Ø- n\\p hmbn°- p∂- X- pt- ]mse Hcp {]XnI- mc Nn¥- tImemS- ns- \\tbm ]m]b- mK- a- mb- nA- ¿∏n°- mw. ]cnl- mcw h∂p F∂pw hnizk- n°- W- w. t]me- na- n√- msX ]nXms- h, Ch¿ sNøp∂- Xp tlmab- mK- Ø- nteXpt- ]mse Xs∂ A¿∏- AXmWv {InkvXph- n¬ hnizk- n°- pt- ºmƒ C∂Xv F∂d- nb- mb- vIs- Im≠v Cht- cmSv £an- I≥ arKØ- ns‚ Xeb- n¬ ssIh®v ]m]w Hcp ]m]n°p e`n°- p∂- X- pw. t°W- ta F∂p {]m¿∞n®- ps- Im≠- v {Iq- NpaØ- pI- bpw bmKa- rK- t- ØmSp GIo`- h- n°- p- ]m]n°p th≠nbp≈ kz¿§ob IcpX- ¬ ins\\ kln®- p. Hcp ]mºmb- nc- ps- ∂¶- n¬ Ibpw AXns\\ Adp°- pI- bpw thWw. {]XnI- c- n°- pa- mb- nc- p∂- p. F∂m¬ Iran°p bn{kmt- be- n\\pw ]ptcml- nX- \\pw th≠nb- p≈ Imf, B¨tIme- mS- v, s]¨tIme- mSv {]XnI- c- n°- m≥ {]m]vXnb- n√- t- √m. bmKs- a¶- n¬ AXns‚ amwkw `£n°- c- pXv Chb- mWv ]m]b- mK- a- mbn A¿∏n°- s- ∏t- S≠ ]m]b- mKw `£n°- pt- ºmƒ A¿∏n°- p∂ F∂pw bmKc- ‡w hnip≤ ÿeØ- p≈ arKß- ƒ. Imf ]ptcml- nX- \\pw, apgpk- - ]ptcml- nX- \\pw AXn\\m¬ _ew {]m]n∏- m\\- nS- - Xnc»- oe- b- n¬ Ggp {]mhiyw X≈n°- f- bpw, `bv°pw th≠nb- p≈XmWv. B¨t- Ime- mSv bmIpw. F¶n¬ am{Xsa ip{iqj- n°- m≥ Ign- [q]]- oT- Ø- ns‚ sImºpI- f- n¬ c‡w ]pc´- p- {]amWn°pt- h≠- nbpw, s]¨tIme- mSv km[m- bpI- b- p≈- q. {Iqins- \\°- pd- n®- p≈ [\\ya- mb Ibpw _m°nb- p≈- Xv bmK]- oT- Ø- ns‚ Nph- cW- °- m¿°pt- h≠- nbpambnc- p∂- p. Cu Nn¥I- fpw [ym\\h- pa- mWv \\ap°v BfloI ´n¬ Hgn®- pI- f- I- bpw thWw. {]amW- nI- f- ns- em- hyXymkw h∂Xv F¥ps- Im≠v F∂v \\ymb- _ew ]Ic- p∂- Xpw \\ΩpsS £oWa- I- ‰- p- cph- t- \\m, kmam\\y P\\tam BWv ]m]b- mKw ambn Nn¥nt- °≠- X- mW- v. ]ptcml- nX- t- ‚bpw ∂Xpw \\nßf- psS D≈n¬ £oWn®p aSp°- m- A¿∏n°- p∂- s- X¶- n¬ AXns‚ amwkw bn{kmt- b¬ k`b- ps- Sbpw ]m]w AXy¥w Xnc- n∏- m≥ ]m]nI- f- m¬ X\\n°p t\\cn´ Cß- ]ptcml- nX- \\p `£n°- mw. c‡w bmK]- oT- - Kuch- a- p≈- X- mW- v. Hcp km[mc- W hy‡n s\\b- p≈ hntcm[w kln®- h- s\\ [ym\\n®- p- Øns‚ sImºpI- f- n¬ ]pc´- pI- bpw tijn- ]m]w sNbvXm¬ AXv Ah\\- n¬ am{Xw sImƒhn≥ F∂p hN\\w \\sΩ Hm¿∏n°- p- °p∂- Xp bmK]- oT- Ø- n¬ Nph´- n¬ Hgn®- pI- f- - HXpßn \\n¬°p∂- p. F∂m¬ ]ptcml- nX- - ∂p. _ew \\n∂ne- p≈ a\\pj- y≥ `mKyh- m≥; Ibpw thWw. s‚bpw bn{kmt- b¬ k`b- ps- Sbpw ]m]w Cßs- \\b- p≈- h- c- psS a\\ - n¬ kotbm\\- nt- e- ]m]Ø- ns‚ km¿∆e- uI- nI- X- . hym]I- a- mbn ssZh\\- maw Zpjn°- s- ∏S- m\\- nS- b- m- °p≈ s]cph- g- nI- ƒ D≠v. kotbm≥ bm{X- Ipw. AXps- Im≠v Ipsd°- qSn Kuch- a- p≈ °mc- mb ssZha- °- ƒ sN∂p tNcph- m≥ ]m]w F√m taJe- I- f- nepw AXns‚ sX‰n\\v AXn\\p X° {]mb›- nØw D≠mI- - t]mIp∂ ÿew F{X t{ijvTa- mWv F∂p kwlmc- X- mW- vUhw \\SØns°m≠nc- n°- b- m- Ww. Cu hN\\- ß- ƒ \\sΩ ]Tn∏- n°- p∂- p. Wv. BZmw l∆a- m¿ ]nimN- ns‚ hm°p- Iƒ°p sNhns- ImS- pØXp apX¬ AXv a\\p- bmKh- yh- ÿ- I- ƒ°pw Nne hyXymk- - Bcm[- \\- b- v°mb- n- ssZh- k- ∂n[nbn¬ jyh- ¿§Ø- nt- ∑¬ ]nSna- pd- p°n \\nXy\\- mi- Ø- n- ߃ D≠v. ]ptcml- nX- \\pw bn{kmt- b¬ ASpØ- ph- c- pt- ºmƒ A\\yN- n¥- I- f- n¬ \\n∂- te°p \\bn®- ps- Im≠- nc- p∂- p. AXn¬ \\ns∂m- k`bv°pw th≠nb- p≈ ]m]b- mK- Ø- ns‚ I∂v, I¿Ømh- ns‚ {Iqipa- c- W- sØ [ym\\n®v gnh- p≈hcmbn Bcpw Xs∂b- n√- . ]m]- c‡w hnip≤- ÿ- e- Ø- p≈ Xnc»- oe- bv°v sIm≠v AhnS- psØ alX- zs- Øbpw AtXk- - Øns‚ km¿∆e- u°- X- b- mWv ]m]b- mK- - apºn¬ Ggp{- ]mh- iyw Xfn°- W- w. am{Xa- √- , abw Ahs‚ XmgvNsbbpw, \\ap°v Øn¬ ImWp∂X- v. ]ptcml- nX- ≥, bn{km- AXns‚ c‡w [q]]- oT- Ø- ns‚ sImºpI- - Ah≥aqew e`n® kz¿§ob- m\\- p{- Kl- ß- - tb¬ k` apgph- \\- pw, {]amW- n, km[mc- W- - fn¬ ]pc´- pI- bpw thWw. AtXk- a- bw sfbpw Hm¿Øps- Im≠v _ehpw, alX- zhpw °m¿ Cßs\\ F√mh- cpw ]m]b- mKw Ign®v km[mc- W- °- mc- \\- p≈ bmKc- ‡w {]mImc- - ]pIg- vNbpw B Xr∏mZ- Ø- n¬ A¿∏n®v Bcm- ssZht- ØmSp \\nc∏p {]m]n°- W- a- mb- nc- p∂- p. Øn¬ bmK]- oT- Ø- ns‚ sImºpI- f- n¬ am{Xw [n°- mw. ]m]w HgnsI k¿∆Ø- nepw \\ap°p Xpey- ]pc´- nb- m¬ aXnb- mI- pw. ssZhØ- n\\p apJ]- - £a- n√- t- √m. ]m]w FhnsS I≠mepw Bcp

hm 6¿Ø-Iƒ \\nco-£-I≥ 01˛mw t]Pv XpS¿® 01˛mw t]Pv XpS¿® sIm-tdmW sshdkv hym]\\w aqew Ba-tkm¨ Bh-iy-a-√mØ D¬∏-∂- ߃ kzoI-cn-°p-∂Xv \\n¿Øp-∂p ssN\\b- n¬ sImtdmW _m[nX- sc Xmak- n∏- n® sI´nSw XI¿∂phoWp; 70 t]¿ IpSpß- n. _oPnßv: ssN\\-bn¬ sImtdmW sshdkv 2018 ¬ Xpd∂ tlm´¬ sshdkv _m[ \\yqtbm¿°v: sImtdmW sshdkv hym]-\\-^- _m[n-Xsc Xma-kn-∏n-®n-cp∂ tlm´¬ sI´nSw kwi-bn-°p-∂-hsc \\nco-£-W-Øn-em-°m≥ e-ambn Ipd-hp≈ Bhiy kssπ-Iƒ°mbn XI¿∂p hoWp. 70 t]¿ sI´n-S-Øn¬ IpSp- th≠n D]-tbm-Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. AtX-k- C≥sh‚dn CSw kzX-{¥-am-°m-\\p≈ G‰hpw ßn. 37 s]sc c£-s∏-Sp-Øn. Izm≥jp Xoc- abw, sI´nSw XI¿∂p-ho-gm-\\p≈ ImcWw ]pXnb \\o°-Øn¬ Ba-tkm¨. tImw.-C¶v Øp-≈- jn≥Pnb tlm´-emWv XI¿∂p hoW- hy‡-a-√. cm{Xn-bnepw c£m-{]-h¿Ø\\w XpS- hn¬∏-\\-°msc bp.-F-kv, bp.sI shb¿lu- Xv. {]mtZi- nI kabw sshIn´v 7.30 HmsS Bbn- cp-I-bm-W-A. 200Hmfw c£m-{]-h¿Ø-I¿ kp-I-fn-te°v G{]n¬ 5 hsc kkvs]≥Uv cp∂p kw`-hw. c£m-{]-h¿Ø\\w ]ptcm-K-an- ÿe-Øp-≠v. \\m´p-Imcpw tlm´-en¬ D≠m-bn- sNøp∂- p. Km¿lnI tÃ∏nf- pI- fpw saUn°- ¬ °p-I-bm-Wv. Bf-]mbw dnt∏m¿´v sNbvXn-´n-√. cp-∂-h-cpsS _‘p-°-fp-a-S°w henb ksπ-Ifpw Xo¿∂p t]mIm-Ø-Xn-\\m¬ , Cu P\\°q´w kw`-h-ÿ-e-Øp-≠v. D¬∏∂- ß- ƒ thKØ- n¬ kzoIc- n°- p∂- X- n\\pw ]p\\-ÿm-]n-°p-∂-Xn\\pw D]-t`m-‡m-°ƒ°v tImhnUv 19; {i≤n®- ns- √¶- n¬ ÿnXn C‰e- nt- b- Ib‰n Ab-°p-∂-Xn\\pw Nne hn`m-K-߃°v ap≥KW\\ \\¬Ipw. °mƒ `bm\\- I- a- mI- ps- a∂v bp.F- kv k¿P≥ t__n s{]mUI- vSv, sl¬Øv & lukv, I¿i\\- a- mbn ]men°- p- _yq´n& t]gvkW- ¬ sIb¿, ]eN- c- °- v, hymh- Ibpw {]Ncn-∏n°p- km-bn-I, imkv{Xo-b, hf¿Øp-arK hnX-c-W- Ibpw sNbvXm¬ ߃ Dƒs∏sS jn∏nwKv XpS-cm≥ Ign-bp∂ henb hn]-Øn¬ A©v hn`m-K-ßsf Ba-tkm¨ \\n¿h-Nn-®p. \\n∂v \\ap°v c£s- ∏- sImtdmW sshdkv s]m´n-∏p-d-s∏-Sp-∂-Xn-\\n-S- Sm-\\m-Ip-sa∂pw bn¬ ho´n¬ Xma-kn-°p∂ Bfp-I-fn¬ \\n∂v At±lw Hcp am[y-a- h¿≤n®p hcp∂ Hm¨sse≥ tjm∏nwKv Bh- Øn\\p A\\p-h-Zn® iy-߃ \\nd-th-‰m≥ knbm-‰n¬ Bÿm-\\-am- A`n-ap-J-Øn¬ ]d- bp≈ `oa≥ {ian°- p∂- X- n\\- m¬ Xn¶f- mgvN Hcp ™p. e£w sXmgn-em-fn-Isf shb¿lu-kp- Iƒ°mbn \\nban°pw. Ata-cn-°- hmjnw-KvS¨: AXoh {i≤ ]men-®n-s√-¶n¬ bn¬ C∂se 26 tImhn-Uv19 hym]-\\-Øn¬-A-ta-cn-°-bnse t]cWv acn-®-Xv. 1825- ÿnXn C‰e- nt- b°- mƒ `bm\\- I- a- mI- ps- a∂v bp.- Fkv k¿P≥ P\\-d¬. cmPyØv \\ne-hn-ep≈ t]¿°v tcmKw Is≠Ø- n. BsI tcmKw _m[n- sshdkv _m[n-X-cpsS FÆw c≠mgvN apºv ®-h-cpsS FÆw 6488 Bbn. Ch-cn¬ 112 t]¿ C‰e- nb- n¬ D≠mb- nc- pt- ∂X- n\\p kam\\- a- ms- a∂pw acn-®p. 106 t]¿ tcmKw t`Z-ambn Bip-]{Xn Atac- n°- b- n¬ sshdkv hym]\\w h¿≤n°- m≥ km[y-X-bp-≈-Xmbpw k¿P≥ P\\-d¬ tUm.- h°bcX{KImvSnp\\-P´np-S¨k-∂-tßnyb-∏svX-XØma-knƒv.oI-sbwsmÿ,a_e-6q2`∂s7q_m0ØK-\\n¬t¿n-Ø]-f`Bn¿c¬im≠NWch]nvmIv -Itc[- dnI’mnp\\- t-a-Sk∏m¿o-ce- mXip-I-ß¿b- pn´S-®fvß--cƒpsnwp-c-INƒnFh-°b-b,m∂vmXjp-W∂n-cpnw- nv.-- Ptdmw BUwkv ap∂-dn-bn∏v \\¬In. \\qdpI- W- °- n\\- ph- nj- b- ß- ƒ bmYm¿∞y- ßf- ms- W∂- v ]pcmhkvXpimkv{Xw sXfn- \\n¿Æm-bI L´-Øn-eq-sS-bmWv \\mw bn-®n-cn-°p-∂p. Aßs\\ ss__nƒ IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. CtX-co-Xn-bn-emWv apt∂m- ssZhh- N- \\- a- ms- W∂pw Cu {KŸØ- n¬ ´p-t]m-Ip-∂-sX-¶n¬ sshdkv hym]\\w {]h-N- Ncn{- X]- c- a- mb- n´- p≈ bmsXmcp A_≤- - \\mX- oX- a- mI- pw. Hcp ]t£ C‰e- nt- b°- mƒ IqSp- ßfpw D≠m-bn-´n-s√∂pw sXfn-bn-°-s∏-´n- X¬ ZpcnXw Atac- n°- b- n¬ D≠mt- b°mw. Cu cn°- p∂- p. kmlN- c- yØ- n¬ AXoh {i≤b- mWv Bhiyw. k¿°mc- ns- ‚ s]mXpP- \\- mt- cmKy \\n¿t±i- ß- ƒ

hm¿Ø-Iƒ 7 \\nco-£-I≥ 1. \\mw hln-t°≠ Ipcn-ins\\ t]Sn-t®m-Sp- hmbvsamgn ∂-Xp-sIm≠v 4.in£-h-cn√m F∂ {]Xym-i-bp- AXns‚ `mcw h¿≤n-°p-∂tX D≈q. s≠¶- n¬ 2.i{Xp kwL-߃ Np‰pw \\n¬°p- GXp a\\p-jy\\pw GXv sX‰pw tºmƒ sNøpw. kam-[m-\\-sØ-∏‰n kzbw Dcp-hn- 5.A[n-Imcw A\\¿l-cn¬ A¿∏n-°-s∏-´m¬ temIm-h-km\\w {]Xo-£n- ´m¬ t]mcm. °p-I. 3. lrZ-b-ip-≤n-bn-emWv bYm¿∞ kuµcyw 6.]m]w sNbvXn´v `b-s∏-Sp-∂-Xn-s\\- °mƒ ÿnXn sNøp-∂-Xv. `bw sIm≠v ]m]w sNøm-Xn-cn-°p- I-bmWv \\√-Xv. 7. Ccp-´ns‚ ImTn\\yw F{X h¿≤n-®mepw shfn-®sØ AXv kzm[o-\\n-°p-∂n-√. 8. kz¥-Po-hn-Xhpw kl-Po-hn-I- fpsS Pohn-Xhpw \\nc¿∞-I-am-sW∂v Icp-Xp-∂-h≥ Pohn-°m≥ A¿l-X-bn-√m-Ø-h≥. 9.Xnc-°p≈ a\\p-jy\\v IÆo¿ s]mgn-°m≥ ka-b-an-√. 10.\\n-߃°v sNøp-hm≥ km[n- °mØ I¿Ωw Gs‰-Sp-°-cpXv F∂m¬ hm°p]men-°m≥ {]tXyIw {i≤n-°-Ww. Pr.P.V.S C.BD sImtdmW sshd-kn-\\n-S-bn¬ bp.-Fkv Btcm-Ky-h-Ip∏v ssk_¿ B{I-a-W- Øns‚ ]nSn-bn¬ AXn-thKw ]S-cp∂ sImtdma sshd-kv, ™p. {]iv\\Ø- ns‚ kz`mh- s- Ø°- pd- n®v Den- ߃ aµ-K-Xn-bn-em-°m≥ e£y-an-´p≈ H∂n- s^U-d¬ {]Xn-I-c-W-Øns‚ {][m\\ `mK- tbmt- ´m- Hm¢- ntbm a‰v hniZ- mwi- ß- ƒ \\¬In- e-[nIw lm°nwKv kw`-h-߃ \\S-∂-Xmbn amb bp.-Fkv BtcmKy˛ a\\pjy tkh\\ bn´- n√- . F∂m¬ Un∏m´- vsa‚ns‚ kwhn[- m\\- dnt∏m¿´p-I-fp-≠v. hIp∏- n¬ hy‡a- √- mØ ssk_¿ B{Ia- Ww \\S-∂-Xmbn AZn-Ir-X¿. Un∏m¿´vsa‚ v s\\‰vh¿°p-Iƒ km[m-c-W-K-Xn-bn¬ {]h¿Øn-°p-∂p-s≠∂v tZiob kpc-£m Iu¨kn¬ h‡mhv tPm¨ Den-tbm´v ]d- ™p. DtZym-K-ÿ¿ kw`hw At\\z-jn-®p-h- cn-I-bm-sW∂pw At±lw ]d-™p. F®v-F®v Fkv ssk_¿ C≥{^m- kvs{S-IvN-dn¬ Rmb-dmgvN Imcy-amb h¿≤- \\hv D≠m-bn-´p-s≠∂pw GP≥kn ]q¿Æ- ambpw {]h¿Ø-\\-£-a-am-sW∂pw Un∏m¿´vsa‚ v h‡mhv sIbv‰ven≥ Hm¢n ]d-

teJ-\\w 8 \\nco-£-I≥ ssZh-h-N-\\-Ønt\\m _‘\\w C√ ]mÿ jn_p tXmakv, H°-e-tlm-a. Zmho-Zns‚ k¥-Xn-bmbn P\\n®p acn-®n´v Dbn¿sØ-gp-t∂‰ sNbvXp Aßs\\ ÿm]n-X-ambn. tbip-{In-kvXp-hns\\ Hm¿Øp-sImƒI, AXn-\\m-Ip∂p Fs‚ kphn-ti- AtX AXp \\o°w hcm-Ø-Xm-Wv. Cu ]I¬ [ym\\n-°pI btlm-h- jw......-ssZ-h-h-N-\\-Ønt\\m _‘\\w C√. bpsS i_vZw sh≈-Øn-∑osX apg- (2-Xn-tam-Yn-tbmkv2:8-,9) ßp-∂p, btlm-h-bpsS i_vZw i‡n- tbmsS apg-ßp∂p, btlm-h-bpsS ssZh-Øns‚ hN\\w i‡n- ssNX-\\y-hp-ap-≈Xpw Ccp-hm-bvØ-e- i_vZw aln-a-tbmsS apg-ßp-∂p. bp≈ GXp hmfn-s\\-°mfpw aq¿®-bp- btlmh-bpsS i_vZw tZh-Zm-cp-°sf bpsS i_vZ-amWv ˛ AXv kz¿§- ≈Xpw, {]mW-s\\bpw Bflm-hn- XI¿°p-∂p, btlm-h-bpsS i_vZw Øn¬ Ft∂°pw ÿnc-am-bn-cn-°p- s\\bpw k‘n-a-÷-I-sfbpw th¿hn- A·n-Pzm-e-Isf Nn∂n-°p-∂p, btlm- ∂p. AXv \\ap-°m-bp≈ hmKvZ-Ø- Sp-hn-°p-∂-Xp-hsc Xpf®p sN√p- h-bpsS i_vZw acp-`q-ansb \\Sp-°p- ß-fmWv. AXns\\ \\o°p-hm≥ ∂Xpw BIp-∂p. Ah≥ I¬∏n®p ∂p, btlm-h-bpsS i_vZw am≥t]-S- _‘n-°p-hm≥ B¿°pw Ign-I-bn-√. Aßs\\ kw`-hn-®p. Ah≥ Acp-fn- Isf {]k-hn-°p-am-dm-°p-∂p.(- ssZh-Øns‚ hN\\w Poh\\pw k¶o29:3˛9) \\ap°v apºmbv IS-∂p- t]m-Ip-∂ -ssZ-h-Øns‚ hN\\w A¤p-X-߃ krjvSn-°p∂p. XS- - ßsf am‰n ]pXnb hgn sXfn-bn®p Xcp-hm≥, ssZh-h-N-\\-Øn\\p {i≤- sIm-Sp-°pI. _p≤n D]-tZ-in-°p∂ Pohs‚ hN-\\-Øm¬ Cu {]`m-X- Øn¬ Poh\\pw i‡nbpw {]m]n-°p- I. {]m¿∞\\: ssZhsa Ahn-SpsØ hN-\\- Øns‚ B⁄ A\\p-k-cn-°p∂ hoc-\\m°n Fs∂ Xo¿t°-Wta. bp ]nbn¬ ss{IkvX-h¿°v t\\sc hymP Btcm-]-W-hp-ambn Xo{h lnµpXz kwLS- \\- lnµpXz hmZn-Iƒ {]N-cn-∏n-°p∂ Cu Bi-b- °nb H≥]X- ma- sØ kwÿm\\- a- mWv DØ¿{]- Øn\\v sXfn-hp-Iƒ H∂pw C√. Zfn-X-scbpw tZi- v. hnF®v]n IvssKkvXh- ¿°v t\\sc bp≤w \\yqU¬ln: DØ¿{]t- Zi- n¬ ss{IkvXh anj- BZn-hmkn taJ-e-I-fn¬ ]m¿°p-∂-h-tcbpw {]Jym-]n-®n-cn-°-bm-sW-∂pw, bp]n-bn¬ Wd- na- m¿ \\n¿_‘- nX aX]- c- nh- ¿Ø\\w \\SØ- p- L¿hm-]kn F∂ t]cn¬ C°q-´¿ Bi-b- ss{IkvX-h¿°v t\\sc AXn-{Iq-c-amb A{Ia- ∂-Xm-bp≈ sslµh kwL-S-\\-bpsS Btcm- °p-g-∏-Øn-em-°p-∂-Xmbpw At±lw ]d-™p. ßf- mWv \\S°- p∂- s- X∂pw U¬ln \\yq\\]- £ ]Ww ASn-ÿm-\\-c-ln-X-am-sW∂v k`m-t\\-Xm- AtX-k-abw ss{IkvX-h-cm-b-hsc XncnsI IΩo-j≥ ap≥ AwKw F kn ssa°nƒ A`n- °ƒ. tkms\\`- {- Z, an¿km]- q¿, Otµmf- n, hmcm- sslµ-h-cm-°m≥ {iaw XpS-ßp-sa-∂mWv {]m-b-s∏-´p. hN-\\-{]-tLm-j-I¿°v ]pdta Wm-kn, {]bm-{K-Pv,-Iu-im-ºn, Ata-Tn, hnF®v]n bpsS \\ne-]m-Sv. At\\-I¿°v {]m¿∞\\- I- f- n¬ ]s¶S- p°- p∂ kv{XoIt- fb- pw, tPm≥]q¿ F∂n-ßs\\ bp ]nbnse F´p Pn√- km¥z\\w ]I-cp∂ {InkvXy≥ anj-W-dn-am¿ Ip´nI- t- fbpw \\nj°v c- pWw a¿±n® kw`h- ß- ƒ I-fn-embn ap∏-Xn-S-ß-fn¬ \\nb-a-hn-cp≤ aX-]- t\\XrXzw \\¬Ip∂ hnZym-`ymk BXp-cm-e-b- kwÿm\\- Øv dnt∏m¿´v sNbvXn´- p≠- v. Ign™ cnh- ¿Ø\\w \\S°- p∂- X- mb- mWv hnizl- nµp ]cn- ßsf aX-]-cn-h¿Ø\\ tI{µ-ß-fm-bmWv aq∂p h¿j-߃°nsS \\qtdmfw tZhm-e-b-ß- jØv Btcm-]n-°p-∂-Xv. CØcw Btcm-]-W- lnµpXzhm-Zn-Iƒ IW-°m-°p-∂-Xv. fmWv AS®p ]q´n-b-Xv. Ccp-]-Xp-tImSn P\\- ßf- ne- qsS P\\ß- f- psS CSb- n¬ hn`P- \\- Ø- n\\p aX-]-cn-h¿Ø\\w Hcp amkw apºv Xs∂ `c- kw-Jy-bp≈ DØ¿{]-tZ-in¬ aq∂-c-e-£- Nne hn`mK- ob i‡nI- ƒ {ian°- p∂- X- mbn Ae- W-Iq-SsØ Adn-bn-°-W-sa∂ \\nbaw ]mkm- tØmfw am{X-amWv ss{IkvX-h¿. l-_mZv cq]X _nj∏v hy‡-am-°n.

hm¿Ø-Iƒ 9 \\nco-£-I≥ ImWm-Xmb ]n©p-Ip-™ns‚ ico-cm-h-in-jvS- \"doam ss__nƒ Iznkv ߃ Is≠Øn; AΩ AdÃn¬ 2020\" G{]n¬ 26 \\v sS∂nkn: ]Xn-t\\gp Znh-ksØ At\\z-j-W- scbpw t]meokv AdÃp sIm´mc- °- c: Pokkv and°- nƒkv an\\nk- v{So- ߃s°m-Sp-hn¬ ImWm-Xmb ]Xn-\\©p sNbvXn-cp-∂p. Ch-cpsS samgn- kns‚ \"doam ss__nƒ Iznkv 2020\"G{]n¬ amkw {]mb-ap≈ Fh-en≥ sa t_mkv I-fn-ep≈ hyXym-k-amWv Ad- 26 \\v sh√n-t‚-sX∂v kwi-bn-°p∂ ico-cm-h-in- Ãn-te°v \\bn-®-Xv. ico-cm-h-in- \\mepa- W- n°v sIm´mc- °- c ]pea- ¨ tIcfm jvS-߃ sS∂n-kn-bn¬ \\n∂pw Is≠-Øn- jvS-߃ Is≠-Øn-bXv Ch- Xntbm-f-Pn-°¬ skan-\\m-cn-bn¬ \\S-°pw. b-Xmbn t]meokv Adn-bn-®p. cpsS Hcp _‘p-hns‚ ÿe- H∂mw kΩm\\w 10,000 cq], 5,000 cq], 3,000 Øp-\\n-∂m-sW∂pw IqSp-X¬ cq], 2,000 cq], 1,000 cq] XpS-ßnb Iymjv Ip´nsb ImWm-\\n-s√∂v c≠mgvN hnh-c-߃ e`y-a-s√∂pw A[n- Ahm¿Up-Ifpw \\nc-h[n kΩm-\\-ßfpw apºmWv t]meo-kns\\ Adn-bn-®-Xv. XpS¿∂p Ir-X¿ ]d-bp-∂p. ]cn-tim-[- t{Sm^n-Ifpw D≠v. tehym ]pkvX-Iw, At\\z-jWw \\S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. \\bv°p tijw ac-W-Im-cWw kwJym ]pkXv I- w, a¿t°mk- ,v 1 sImcn¥- y¿,2 Ign™ Unkw-_¿ apX-emWp Ip´nsb sImcn-¥y¿ F∂o `mK-ß-fn¬ \\n∂p≈ ImWm-Xm-b-sX∂v t]meokv kwi-bn-°p- hy‡-am-°p-sa∂pw A[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. H_Pv I- Sv ohv ssS∏v tNmZyß- f- mW.v ]pea- ¨ ∂p. Kne-bmZv ss__nƒ `h-\\n¬ t\\cn-t´m, kwÿm\\ _P‰n¬ `qan- 9447717171, 9446069870 F∂o \\º-dp-I-fn¬ Ip´n-sb-°p-dn-®p≈ sX‰mb hnh-c- hnfnt®m cPn-ÿ sNøm-hp-∂-Xm-Wv. ߃ \\¬In F∂-Xn\\v 18 hb- p≈ Ip´n- bpsS \\ymbh- ne 10 iXa- m\\w bpsS amXmhv saKs\\ AdÃp sNbvXn-cp- theendtimenews.com ∂p. Ip´n-bpsS Xntcm-[m\\w kw_-‘n®p Iq´n saKs‚ AΩ, Ch-cpsS Imap-I≥ F∂n-h- Xncp-h-\\-¥-]pcw: `qan-bpsS \\ymb-hne 10 iX- am\\w h¿≤n∏- n®- p. h≥InS ]≤X- nI- f- psS Np‰p- `m-K-Øp≈ `qan-bpsS \\ymb-hne 30 iX-am\\w hsc ]pXp-°nbpw \\n›-bn-°pw. CXn-eqsS 250 tImSn cq]-bpsS A[n-I-h-cp-am\\w e`n-°p-sa- ∂mWv {]Xo£- n°- p∂- X- mWv [\\a- {¥n tXmakv sFkIv ]d™- p.s- emt- °j- ≥ am∏ns‚ ^okv 200 cq]-bmbn h¿≤n∏n-®p. `qan-bpsS t]m°p- h-c-hn\\pw \\nIpXn Iq´n. ^okv …m_v ]pXp- °n-bn-´p-≠v.

10 \\nco-£-I≥ btlmh F∂ \\maw {_Z¿ kn.hn cmP≥ Rm≥ BIp-∂-h≥ Rm≥ kqcyk- vXa- b- Ø- n\\p tijw \\ymb{- ]a- mW- - hbv°v \\o Hcp hnip≤ P\\w BIp-∂p. Øn¬ ]d-™n-´n-√mØ hymP s]kl `qX-e-Øn-ep≈ kIe PmXn-Ifnepw BIp∂p F∂ k¿∆i- ‡- \\- mb ssZhw am{Xw BN-cn-®m¬ Fßs\\ btlm- sh®p \\ns∂ X\\n°p kz¥-P-\\-am-bn-cn- BIm-i-Øn≥ Iogn¬ btlmh F∂ hbv°v km£n-Iƒ BIpw? t°-≠-Xn\\v \\ns‚ ssZh-amb btlmh \\maØn¬ Xs∂ shfns- ∏S- pØ- nb- Xv Xncs- ™S- pØ- nc- n°- p∂- p(B- h- ¿7:6) temIØ- n¬ \\n∂p Xm≥ sXcs- ™S- pØ A¥yI- me- Øv blqZ- ∑- mc- √- mX- n- C{kmt- b¬ P\\X- bv°v am{Xa- mb- nc- p∂- p. cns° blq-Z-∑msc∂v If-hmbn ]d-bp∂ \\ymb{- ]a- mW- ß- fpw I¬∏\\- I- fpw F¥n\\v? Xs‚ Dt±-i-\\n-h¿Øn-bmb a\\p- Nnesc kmØms‚ ]≈n-bn¬ \\n∂pw tbip-hns‚ acWw hsc {]m[m-\\y-ap-≈- jy-h¿§-Øn‚ c£bv°p th≠n hcpØpw F∂v tbip k`-I-tfmSv ]d- Xmb- nc- p∂- p. tbip h∂p \\ymb{- ]a- mWw tbiphns‚ hc-hn-\\mbn C{km-tb¬ P\\- ™n-cn-°p-∂Xv {i≤n-°p-I. (sh-fn-∏m-Sv3:9) ]q¿ØoI- c- n®- t- ∏mƒ AXv \\nh¿Ønb- mbn. Xsb Hcp-°p-hm≥ Bbn-cp-∂p B \\maw.(- a\\p-jys‚ hos≠-Sp-∏n\\p th≠n ssZhw tbip ain-l-bm-sW∂v hniz-kn-°mØ ao-Jm4:5). Icp-Xnb {Iao-I-c-W-Øns‚ Ime-k- blq-Z≥ Ahs\\ X≈n-°-f™v C∂pw ºq¿ÆX- b- n¬ {InkvXph- ns‚ hch- n\\- mbn \\ymb{- ]a- mWamWv BNc- n°- p∂- X- v. temIØ- n¬ At\\I a\\pj- yP- mX- n- `qanb- n¬ HcpI- q´- wa- \\- pj- yc- n¬ ssZh\\- n- Iƒ D≠m-bn-cp-∂n´pw Ah¿°m¿°pw baw ÿm]n®v {]mh- ¿ØnIa- m°- ns- Im≠v AXv t]mse btlm-h-bpsS \\maw ssZhw btlmh F∂ \\ma-Øn¬ Xs∂ Hcp P\\-Xsb Hcp-°-ap-≈-h-cm-°m≥ ]d™v \\S∂v tbip-hns\\ X߃°v shfns- ∏S- pØ- nb- n√- . Hcp ]pdP- mX- n°- mc- \\v th≠n A{_l- ma- ne- qsS sXcs- ™S- pØ- h- - t_m[n®- X- pt- ]ms- eb- m°n ssZhh- N- \\- {- ]- btlmh- sb Bcm[- n°- W- s- a¶- n¬ blq- cmb- nc- p∂- p C{kt- b¬ P\\X- . Imcw AwKoI- c- n°- mØ- h- c- mI- p∂p btlm- Z\\v ssZhw \\¬Inb I¬∏-\\-Ifpw \\ymb- h-bpsS km£n-Iƒ F∂p ]d-bp-∂-h¿. {]a- mWØnep≈ ]cnt- —Z- bpw i∫Øpw Ah¿°v ssZhw btlmh F∂ F∂m¬ C{km-tb-e-S°w apgp a\\p-jy- s]k-lbpw bmK-ßfpw hgn-]m-Sp-Ifpw \\maØ- n¬ Xs∂ shfns- ∏S- pØ- ns- Im≠v h¿§Ø- n\\pw \\nXyP- oh- ≥ {]m]n°- phm\\pw D’-h-ßfpw A\\p-k-cn-°p-Ibpw BN-cn- Xs‚ \\nb-a-߃ A\\p-k-cn®v Xm≥ Bcm-[n-°p-hm\\pw BIm-i-Øn≥ Iogn≥ °pI- bpw thWw. ]pdP- mX- nb- n¬ \\n∂p ap≥Iq´n I≠ D¬∏Øn 3:15 s‚ ssZhw \\¬In-bn-cn-°p∂ Htc Hcp \\ma- h∂ btlm-h-bpsS km£n-Iƒ F∂p \\nh¿Ønb- psS kab- t- Øbv°v apt∂d- p- amWv tbip({- ]h- rØ- n4:12) ]d-bp-∂-h¿ \\okm≥ amkw 14-˛mw XoøXn hm≥ Ah¿°v \\¬Inb- X- mW- v \\ymb{]am- Whpw I¬∏-\\-I-fpw. AXn-\\m¬ B P\\X CuPn]- - vXn¬ £maw h∂t- ∏mƒ ssZhw sXc-s™-SpØ a°ƒ F∂ ]Z- P\\-߃ ^d-thm≥ A[n-]-Xn-bm-°nb hn-bn-te°v hcp-hm≥ CS-bmbn AYhm tbmtk-^ns\\ X≈n-°-f™v ]gb apº-∑m-cm-bn. \\ns‚ ssZh-amb btlm- t]mse ^d-thms‚ ASp-°¬ t]mbn XpS¿® 11 t]Pv¬

11 \\nco-£-I≥ 03˛mw t]Pv XpS¿® 10˛mw t]Pv XpS¿® sIm®n-bn¬ \\n∂pw aq∂m-dn-tebv°v Nnes- X√mw NphsS Npcp°- a- mbn tN¿°p- Poh≥ \\ne-\\n¿Øm≥ Blmcw slen SmIvkn k¿hokv Bcw-`n®p ∂p. R߃°v XcWw F∂v ]d™- t- ∏mƒ- aq∂m¿: sIm®nb- n¬ \\n∂pw aq∂md- nt- ebv°v slen 1.BZnb- n¬ ssZhw BImi- hpw `qanbpw ^d-thm≥; \\n߃ tbmtk-^ns‚ ASp- SmIvkn k¿hokv Bcw-`n-®p. Pn√m hnt\\m-Z-k- °¬ sN√p-hn≥ Ah≥ \\nß-tfmSv ©mc hIp∏pw t_m_n sNΩ-Æq-cns‚ krjvSn®- p(D- e- v∏Øn1:1) ]dbpwt]mse sNøph- n≥ F∂v ]d™v F≥lm≥kv Ghn-tb-j≥ {Kq∏pw tN¿∂mWv Ahsc hn´pI- f- ™- p. CXv XpS-ßn-b-Xv. sIm®n-bn¬ \\n∂pw Xncn®pw kb≥kns‚ {][m\\- s- ∏´ aq∂v bm{X sNømw. IqSmsX aq∂m-dnse ImgvN-Ifpw AXp-t]mse tbip-hns\\ X≈n-°- ImWmw. Bdp-t]¿°v k©-cn-°mw. 9500 cq]- aWvUe- ß- s- fbpw _‘s∏SpØ- nb- mW- v Xncp- f™v Ch¿ B{i-bn® btlmh Ahsc bmWv sIm®n-bn¬ \\n∂pw Xncn®p-ap≈ \\nc-°v. B \\mfn¬ hn´p-I-fbpw. C{km-tb-ens‚ aq∂m¿ Np‰n-°-d-ßp-∂-Xn\\v 10 an\\n-‰n\\v 3500 cq]- shg- pØv Bcw`- n°- p∂- X- v. tIhew Aßs- \\- am\\-km-¥-c-Øn-\\mbn ssZhw am‰n h® bmWv Nm¿÷v CuSm-°p-∂-Xv. alm]- oV- \\I- mew btlmh- b- psS km£n- i\\n-bmgvN cmhnse tZhn-Ipfw em°mSv FtÉv bmImw F∂p ]d™p sIm¨√. B[nI- mc- n- Iƒ°v Hcp IWn-bm-bn-Øocpw. A∂-h¿ ssaXm-\\-ØmWv slen-tIm-]v‰¿ Cd-ßn-b-Xv.-X-e- t»cn kztZ-in ^lZpw IpSpw-_-hp-amWv lmcn- Ia- mbn Aßs\\ Xs∂ F∂p ]d™- p- k¨ ae-bmfw tXmbne Iº-\\n-bpsS temIv sIm≠v krjvSns- b°- pd- n®v tcJs- ∏S- pØ- nb- n- cn°- p∂- p. 1. BZnb- n¬ ssZhw BImi- hpw `qanbpw krjvSn®- p. (De- v∏Øn1:1) kb≥kns‚ {][m\\- s- ∏´ aq∂v tbip-hns\\ Adn-b-W-sa-¶n¬ A¿Ω-K- lm¿´v ssaXm-\\n-bn¬ ]d-∂n-d-ßn-b-Xv. aq∂m-dn-se- t±m≥ bp≤-Øns‚ Xo®q-f-bn¬ hoWv Øp∂ kµ¿i-I¿°pw slen SmIvkn kuIcyw aWvUe- ß- t- fbpw _‘s- ∏SpØnb- mWv Xpcp- \\ne-hn-fn-t°≠n hcpw. F¶nepw B {]tbm-P-\\-s∏-Sp-Ømw. 4 {Sb¬ dÆp-Iƒ IqSn ]q¿Øn-bm-°n-b-Xn\\p tijw 7 \\v slen SmIvkn shg- pØv Bcw`- n°- p∂- X- v. tIhew Aßs- \\- bmImw F∂p ]d™- X- ps- Im≠- √- . B[nI- mc- n- kabw c£ Ahsc hn´p-t]m-bn-cn-°pw(-a- k¿hokv XpS-ßm-\\mWv Xocp-am-\\w. tX°-Sn-˛-C-Sp- Ia- mbn Aßs\\ Xs∂ F∂p ]d™- ps- Im- °n˛- a- q∂- m¿˛- s- Im®n dq´ne- mWv k¿hokv \\SØ- m≥ Btem-Nn-°p-∂-Xv. ≠√. B[nI- mc- nI- a- mbn Aßs\\ Xs∂ Ømb- n25:11,12) F∂p ]d™- ps- Im≠v krjvSns- b°- pd- n®v ss{IkXv h- a- Xw kzoIc- n®- X- n\\v XSh- ne- mb tcJs- ∏S- pØ- nb- nc- n°- p∂- p. BZnb- n¬ ˛ kabw ssZhw ˛ i‡n aq∂v Cdm≥ kztZi- nI- ƒ°v tamN\\w BImiw ˛ ÿew `qan ˛ ]Zm¿∞w krjvSn®p ˛ Ne\\w Ip‰w Npa-Øp-I-bpw, krjvSns- b°- pd- n®v Xncps- hg- pØ- n¬ {InkvXob- X- b- pa- mbn _‘- ]d™- nc- n°- p∂ Cu hmIysØ sXfnb- n°- p- s∏´ {]h¿Ø-\\-߃ hm\\- √- msX JWvUn°- ph- m≥ Hcp imkv{X- \\n¿Øn-sh-bv°-W-sa∂pw ⁄m\\w Ign™- n´- n√- . ap∂-dn-bn∏v \\¬IpIbpw 2. A∂mf- n¬ Rm≥ D®bv°v kqcys\\ sNbvXp. AkvXa- n∏- n°- pI- bpw ]´m]- I- ¬ `qansb Ccp- sk]v‰w-_¿ 16 \\v CtX ´m°- pI- bpw sNøpw. (Bt- amkv8:9) kqcy tImSXn Xs∂ Chsc {KlW- s- Ø°- pd- n®v ]db- p∂- p. ho≠pw hnfn∏- n°- bpw aq∂p- 3. `qanb- psS \\ne\\- n¬∏v. t]¿°pw Bdpa- mkw Pbn¬ `qanb- psS \\ne\\- n¬∏ns- \\°- pd- n®v in£ hn[n-°bpw Hmtcmtcm cmPyß- f- n¬ sXdd- mb Nne sSlvdm≥: Cdm-\\n¬ ss{IkvXh hnizmkw sNbvXp.C°g- n™ Unkw- kzoIc- n®- X- ns‚ t]cn¬ XSh- ne- mb Cdm≥ kztZ- k¶¬∏ß- ƒ am{Xa- mWv D≠mb- nc- p∂- X- v. inI- ƒ°v C°g- n™ s^{_ph- cn 2 \\v F•nZv _¿ 12 \\v tPmenÿ- e- Ø- ps- h®v AkvKd- ns\\ Pbne- n¬ \\n∂pw tamNnX- \\- mb- X- .v Aht- cms- Sm∏w AdÃp sNbvXp.F- ∂- m¬ cmjv{Sob- h- pw,c- mPy B[p\\- nI- - Ime- L- ´- Ø- ne- mWv `qanb- psS \\ne- as‰mcp ss{IkXv h hnizmk- nbpw DS≥ tamNn- kpc£- b- pa- mbn _‘s- ∏´ tIkpI- ƒ Imemh- - X-\\m-Ip-sa-∂mWv dnt∏m¿´v.-Bdv amksØ [n°p Cfhp sNøp∂- Xv km[mc- W- a- s- √∂- mWv \\n¬∏ns- \\°- pd- n®v icnb- mbn a\\ - ne- m°- nb- X- v. Pbn¬in-£bv°v hn[n-°-s∏´ AkvK-dns‚ AkvKd- ns‚ kplrØv ]db- p∂- X- v. tamN\\- h- m¿Ø At±l- Ø- ns‚ _‘pa- n{- XmZ- n- Ct∂bv°v 4000 h¿jw ap≥]v Ctøm_- ns‚ Iƒ°pw {InkvXy≥ kaq-l-Øn\\v Gsd kt¥mjw \\¬Ip∂- X- mW- v. ]pkvXI- Ø- n¬ tcJs- ∏S- pØ- nb- nc- n°- p∂- Xv 2018 sk]v‰w-_-dn-emWv AkvK-dn\\p ]pdta \\mtemfw t]sc Cdm\\- nb- ≥ C‚e- nP- ≥kv {]Xn- Cßs- \\b- mWv: DØc- Z- n°- ns\\ Ah≥ iq\\y- \\n[- nI- ƒ Ahc- psS hoSpI- ƒ sdbvUv sNbvXv AdÃv sNøp∂- X- v. IÆv aqSns- °´n 3 Znhk- - Øn≥ta¬ hnhc- n°- p∂- p. `qansb \\mkvXnX- z- tØmfw tNmZyw sNbXv p. 8 Znhk- t- Ømfw Pbn- en¬ InS∂ AkvK¿ Xs‚ _nkn-\\kv Ønt∑¬ Xq°p∂- p.(Ct- øm_v 26:7)`qan ssek≥kv ka¿∏n®v Pmayw t\\Sn-bn-cp-∂p. F∂m¬ Ign™ h¿jw G{]n¬ 18 \\v Ch¿ 3 iq\\yX- b- n¬ \\n¬°p∂- ps- h∂v I≠p]- nS- n®- Xv t]tcbpw F•nUv {Inan\\- ¬ tImSX- nb- psS imJ 101 ¬ hnfn∏- n®v hnNmc- W sNbvXp. C…ma- nIv B[p\\- nI- b- pK- Ø- ne- mW- v. dn∏ª- n°- ns- \\X- nc- mbn {]Nc- Ww \\SØ- ns- b∂ 4. `qanb- psS BIrX- n. `qan ]c∂- X- ms- W∂mWv Hcp Imew hsc a\\pj- y¿ IcpX- nb- nc- p∂- Xv. GIt- Ziw 300 h¿jw ap≥]v Pohn®- nc- p∂ amK√- ≥ F∂ I∏¬ k©mcnbmWv BZya- mbn AXv sXfn- bn®- X- v. imkvXc- ⁄- ≥amc- mb Keoe- nt- bm- bpw, sIπdpw I≠p]- nS- n°- p∂- X- n\\pw \\q‰m- ≠pI- ƒ°v apºv `qan Dcp≠- X- ms- W∂v Xncp- shg- pØp ]db- p∂- p(s- bi40:22, eq°17:34˛- 36, kZriy8:27). XpSc- pw.... THE ENDTIME NEWS

12 \\nco-£-I≥ I¿Wm-S-I-bn¬ I\\ym-kv{Xo-Iƒ \\S-Øp∂ km≥tPm Bip-]-{Xn°p t\\sc B{I-aWw amWUv y: I¿WmS- I- b- nse amWvUyb- n¬ I\\ym- ≈-h¿ FØn-bn-cp-∂p-sh-∂Xv hnj-b-Ønse ]nt‰-Zn-hkw UnkvNm¿Pv hmßn Xncn®p kv{XoI- ƒ \\SØ- p∂ Bip]- {- Xn°p t\\sc aX KqVm-tem-N\\ hy‡-am-°p-I-bm-Wv. t]mbn Bfp-I-fp-am-sbØn {]iv\\w D≠m-°p- ]cn-h¿Ø\\w F∂ hymP Btc-]Ww D∂- KqVmt- emN- \\ hy‡a- m°- p∂ a‰v sXfnh- pI- fpw I-bm-bn-cp-∂p. ss{IkvXh ÿm]-\\-߃°p bn®v B{I-aWw \\S-Øn-b-Xv. tImX-aw-Kew tlmkv]n-‰¬ A[n-Ir-X¿ shfn-s∏-Sp-Øn-bn-´p- t\\sc \\S-°p∂ kwL-SnX B{I-a-W-Øns‚ Bÿm-\\-am-bp≈ saUn-°evU kntÃgvkv ≠v. tcmKw C√mXncp-∂n´pw Hcmƒ Bip-]- Ah-km\\ DZm-l-c-W-am-bmWv amWvUy Hm^v sk‚ v tPmk]v k\\ym-kn\\n kaq-l- {Xnb- n¬ \\n¿_‘- ]- q¿hw AUvan‰v Bsb∂pw kw`hw hne-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. Øns‚ amWvUy-bnse km≥tPm Bip-]-{Xn- bmWv B{I-a-W-Øn-\\n-c-bm-b-Xv. Property for IMMEDIATE F√m ss{IkvXh ÿm]-\\-ß-fnepw kq£n- sale at Kozhuvalloor, °m-dp≈ ss__nƒ, Ipcniv cq]-߃,-a‰v Chengannur! Bflob ]pkvXI- ß- ƒ XpSß- nb- h _ea- mbn ssI°e- m°n {]Z¿in∏- n®- mWv A{Ia- nI- ƒ aX- House plot (30 cents) for sale in ]c- nh- ¿Ø\\ Btcm]- W- a- p∂- b- n®v A{Iaw \\S- Kozhuvalloor, 10 minutes’drive (7 Øn-b-Xv. GI-tZiw ap∏-tXmfw t]¿ ]n B¿ kilometers) from Chengannurtown. Hm bpsS apdn-bn-tebv°v Cc®p Ib-dp-Ibpw Original land with well water, that never At±-lsØ {Iqc-ambn a¿±n-°p-I-bp-am-bn-cp- runs dry even in summer. Frontage (30 ft.) ∂p-sh∂v k\\ym-kn\\n kaqlw Adn-bn-®p. Panchayath Road. No flood area. Suitable kw`hw \\S-°p∂ IrXy-k-a-bØv {]mtZ-inI for residential and business needs. Very Nm\\-ep-Iƒ, am[ya {]h¿Ø-I¿ Dƒs∏-sS-bp- close to all amenities including schools, colleges, professional colleges, banks, aX-]-cn-h¿Ø-\\w,-X-´n-sIm-≠p-t]m-I¬ tIkv temples, churches, government offices etc. Property of Pastor’s family.Anyone {]Xn-Isf tImSXn hn´-b-®p. interested, please contact Mr. A J John at +91 9745862898 or 04722898033. t`m∏m¬: {InkvXp-a-X-]-cn-h¿Ø\\w \\S-Øm- Btcm-]n-®-Xns‚ ASn-ÿm-\\-Øn-em-bp-cp∂p Email – [email protected]. \\mbn 28 s]¨Ip-´n-I-fpƒs∏sS 60 Ip´n-Isf \\S]- Sn FSpØ- X- .v F¥n\\- mWv \\mK]v qc- nt- eb°v v X´n-s°m-≠p-t]mbn F∂m-tcm-]n-®p≈ sIm≠p-t]m-Ip-∂-sX∂p hy‡-am-°p∂ tcJ- tIkn¬ F´p {]XnI- t- fbpw cXev mw skj≥kv Iƒ Bcpt- Sbpw ssIhi- a- n√- mb- nc- p∂- p.a[y{- ]- tImSXn shdpsX hn´p. tZi- nse aXk- zmX- {- ¥y\\- nb- a- Ø- nt- ebpw C¥y≥ 2017 sabn¬ Pm_p-h-bn¬ \\n∂v \\mKv]q-cn-te- in£m\\- nb- \\- Ø- nt- ebpw hIp∏- pI- f- mWv Chc- p- bv°p≈ {Sbn≥ bm{X-bv°n-sS-bmWv Ip´n-I- sS-ta¬ Npa-Øn-bn-cp-∂-Xv. F∂m¬ Xß-fpsS tfbpw H∏-ap-≠m-bn-cp∂ F´p-t]-tcbpw Adn-thm-sS-bmWv Ip´n-Isf sIm≠p-t]m-b- cXvemw t]meokv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. aX-]-cn-h¿Ø- sX∂v {]Xn-I-fn¬ Nne¿ Ip´n-I-fpsS _‘p- \\-Øn-\\mWv sIm≠p-t]m-Ip-∂-sX∂v Nne¿ °-fm-sW∂pw amXm-]n-Xm-°ƒ tImS-Xn-bn¬ samgn \\¬In. Imhmk- m°n Unkokv ^ut≠j- ≥ C¥ym {]knU- ‚mbn tUm.k- Pn ^nen∏- ns\\ Xncs- ™S- pØ- p. ]cp-ae: Imhm-km°n Unkokv ^ut≠-j≥ sNehv ^ut≠-j≥ Cfhv e`y-am-°p-sa∂v C¥ym {]knU- ‚mbn ]cpa- e sk‚ v {KnKd- nt- bmkv sF]nkn I‰m\\w k`mwKw IpSnb- mb tUm.k- Pn Im¿Untbm hmkvIpe- ¿ sk‚¿ Im¿Unt- bmf- P- nÃv ^nen∏v Adn-bn-®p. `mcy tUm.-_yqe sF]nkn tUm. kPn ^nen∏- ns\\ I¬°´- b- n¬ \\S∂ ktΩ- B{‘m tÉv {]knU- ‚ v ]mÿ t\\mb¬ kmap- f-\\-Øn¬ Xnc-s™-Sp-Øp. A©mw-]-\\n°v kam- he- ns‚ ktlmZ- c- nb- mW- v. a°ƒ: tUm.j- mt- emw,- \\-amb e£-W-ß-tfmSp IqSn Ip´n-I-fn¬ I≠p sPan tPmbv. I¬°Ø ssN¬Uv sl¬Øv hcp∂ Imhm-km°n tcmKw lrZ-b-sØ-bmWv C≥Ãn‰- yq´v ]oUnb- m{- SnIv dpamt- ‰mf- Pn Atkm.s- {]m- _m[n-°p-∂-Xv. A¿l-X-bp-≈-h¿°v NnIn’m ^. tUm.{- ]b- ¶- ¿ ]m¬ BWv sk{I´- d- n. tdj≥ Im¿Uv C\\n A£-b-tI-{µ-߃ hgn Im¿Uv hnX-cWw sNøp-∂-Xn-\\p≈ \\S-]-Sn-{Iaw Xncp-h-\\-¥-]pcw: tdj≥Im¿Up-Iƒ hmßm≥ hy‡-am°n `£y-h-Ip∏v DS≥ DØ-c-hn-d-°pw. C\\n Xmeq°v kssπ Hm^okv hsc t]mtI- AtXmsS A£b hgn Im¿Uns‚ {]n‚ v FSp- ≠-Xn-√. Im¿Un-\\mbn Hm¨sse≥ At]£ °mw. ]pXnb Im¿Uv, Xncp-ج hcp-Øn-b-Xv, ka¿∏n-°p∂ A£-b-tI-{µ-ß-fn-eqsS Xs∂ t]cp tN¿ØXv F∂n-h-sb√mw A£-b-tI-{µ- Ah hnX-cWw sNøm≥ k¿°m¿ Xocp-am-\\n- ߃ hgn hmßmw. kwÿm-\\Øv 87.14 e£w ®p. CXn\\v 25 cq] k¿hokv Nm¿Pmbn CuSm- Im¿Up-I-fmWv CXp-hsc hnX-cWw sNbvXn-´p- °m≥ A£b tI{µ-߃°v A\\p-aXn \\¬In. ≈-Xv.

12 \\nco-£-I≥

USA Reg no : PO.box 125 TVM/TC/1717/2014 Wheat land,6920.5.m manin st Established :USA Wheat land Oklahoma Published from : box zip code-73097 India, Kerala, TVM PH-(405) 745-786(H) Mob-001(405)778-4341(Wats App) printed,published and owned by harvestingsoulsmission,chief editor Baiju Yacob


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook