Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore MALAYALAM NEWSLETTER JULY 2021

MALAYALAM NEWSLETTER JULY 2021

Published by The Endtime News, 2021-12-12 07:17:34

Description: ENDTIME MALAYALAM NEWSLETTER JULY 2021

Keywords: newsletter, news paper, christian news, religious news, endtime news, endtime radio

Search

Read the Text Version

hhttttpp:/:///tthheeeennddttimimeenneewwss.c.coomm// ethm-Zn-Iybpw XXppSS¿¿®® 1005tt]]PPv¬v¬ \\mY\\pw JULY 2021 04 43 14 XpS¿® 04t]Pv¬ \"tNmk¨ hn‰v\\kv\": XpS¿® 04t]Pv¬ tbip-hns‚ Pohn- XpS¿® 04t]Pv¬ XsØ Bkv]-Z-am-°nb B\\n-ta-‰Uv {lkz- Nn{Xw 250 `mj-I-fn- te°v {]Xn-tj[w Atacn-°-bnse Iq‰≥ {{I`nkqvWXp cq-l]-ØXn¬ y A\\p-Iqe _m\\¿ A¿°≥kmkv: Ata-cn-°≥ kwÿm-\\-amb A¿°≥km-knse bptd°m kv{]nwKvkn¬ ÿnXn-sN-øp∂ {InkvXp cq]-Øn¬ {`qW-lXy A\\p-Iqe _m\\¿ sI´n-Øq-°n-b-Xn¬ {]Xn-tj[w i‡-am-Ip-∂p. {`qW- l-Xysb A\\p-Iq-en-°p∂ C≥Un-Ivk-bn≥ F∂ kwL-S\\ 65 ASn Db- c-ap≈ cq]-Øn-emWv {]tIm-]-\\-]-c-amb _m\\¿ sI´n-Øq-°n-b-Xv. \\n¿ΩmW sXmgn-em-fn-Iƒ F∂ hymtP-\\-bmWv Ah¿ {]Xna \\n∂n-cp∂

2 EDITORIAL BOARD \\_n-Ncy ]n≥]-‰p-∂-h¿ CHIEF EDITOR A^vKm-\\n-ÿm-\\n¬ ho≠pw shSn- Baiju Yacob Edavila sbm-®-Ifpw sj√m-{I-a-W-ßfpw t{Sm¨ B{I-a- W-ßfpw AXn-i-‡-am-b-tXmsS a\\p-jy¿ SUB EDITOR Poh\\pw sIm≠v ]c°w ]mbp-I-bm-Wv. bp.-Fkv Manuel Joseph ssk\\yw A^vKm-\\n-ÿm≥ hn´-tXm-sS-bmWv Jiji Babu Iep-jn-Xm-h-ÿbv°v Bcw`w Ipdn-®Xv BcmWv EDITORS Xmen-_m≥? temI-Ønse Zcn-{Z-cm-Py-ß-fn¬ Pastor A Anilkumar H∂mb Gjy-bnse Hcp ]c-am-[n-Imc cmPy-amb Rev. Joseph chacko C…m-anI dn∏-ªn°v Hm^v A^vKm-\\n-ÿm\\n¬ Sis.Sherly 1990 Ifn¬ cq]o-I-cn-°-s∏´ Hcp C…m-anI Xo{h- hmZ kwL-S-\\-bmWnXv. Xmen-_m-\\n¬ 90% MANAGER kp∂o-ap-…o-ap-Ifpw 10% Xmsg jnbm-ap-…o-ap-I-fp- Bovas Sreekaryam am-Wv. kp∂n, jnbm hn`m-K-°msc ap…o-߃ CO-ORDINATORS XΩn-ep≈ ISpØ iq\\y-X-bmWv Cu \\c-\\m-bm-´n- \\-Sn-ÿm\\ Imc-Ww. A^vKm-\\n-ÿms‚ sX°v John Francis (Dallas) Syam `mKØpw ]m°n-ÿms‚ hS°v `mKØpw hkn- °p∂ P\\-hn-`m-K-amWv ]jvXqWp-Iƒ. ]jvXq¨ Sis.Saritha `mj-bn¬ hnZym¿∞n-Iƒ F∂v A¿∞w hcp∂ Sis.Simi Xmen-_m≥ F∂ hm°n¬ \\n∂mWv kwL-S- Sis.Lesley Yacob \\bv°v Cu t]¿Nm¿Ø-s]-´n-´p-≈-Xv. Ch¿ kzb- tah ]d-bp-∂Xv X߃ GI ssZh-hn-izm-kn-Iƒ REPORTERS F∂m-Wv. 99%hpw ap…o-߃ ]m¿°p∂ A^vKm- Miniesh Kumar(Baharin) \\n¬ Ch¿ XΩn¬ XΩn¬ Poh-s\\-Sp-°p-∂Xv Pastor Stephen (Andrapradesh) B¿°p th≠n-bmWv? 2001 sk]v‰w-_¿ 11 \\v thƒUv t{SUv sks‚¿ B{I-a-W-tØm-sS-bmWv ADVISORY BOARD Xmen-_m≥ temI-{i≤ t\\Sn-b-Xv. ^cnbm {]hn- iy-bn¬ \\n-cm-bp-[-cmb 22 ssk\\n-Isc {Iqc-ambn Pastor Shibu Thomas USA sIme-s∏-SpØp∂ hoUntbm Zriy-߃ ASpØ Pastor Asokan Eranakulam ka-bØv ]pdØp hn´n-cp-∂p. A^vKms‚ Xe- M.Jacob Thiruvananthapuram ÿm-\\-amb I_q-fn¬ P\\-hm-k-ap≈ Hcp INDIA kvIqfn¬ kvt^mS\\w \\S-Øn-bXv Cu h¿jw VRA-402,Vikasnagar sabvamkØn¬ Bbn-cp-∂p. CXn¬ 40 t]¿ Sreekariyam p.o. sIm√-s∏-´p. Ign™ aq∂v Zi-I-ß-fmbn kz¿§w e`n-°m≥ kzbw s]m´n-sØ-dn-°m≥ ]cn-io-en-∏n- Thiruvanthapuram.695017 Kerala °bpw A\\ys‚ kzÿX \\in-∏n-°bpw sNøp∂ 1400 h¿jw ]g°w Ah-Im-i-s∏-Sp∂ 9526650511 Cu aXw B[p-\\nI Ime-L-´-hp-ambn HØp-t]m- Ip-hm≥ N{I-izmkw hen-°p-∂Xv A\\y P\\X No´p-sIm-´mcw XI¿∂v hogp∂ emL-h-tØmsS \\nßsf ho£n-°p-∂p. AXn¬ \\n߃ Ah-Im- i-I-s∏-Sp∂ GI-ssZhw A≈mlp A√ AXv I¿Øm-hmb tbip-{InkvXp am{X-am-sW∂v ktlm-Z-c-ß-tfmSv DZvt_m-[n-∏n-°p∂p. ss_Pp bmt°m_v CS-hnf Disclaimer The views expressed in this online newspaper are those of the authors and do not necessarily reflect the position of HSM End Time News. The online newspaper will not bear any responsibility whatsoever for them. The images used in the newspaper have been downloaded from the Internet and we acknowledge that the copyright of those images remain with the original owners. HSM End Time News does not claim any copyright for them and does not intend to use them for commercial purposes.

teJ-\\w 3 ]mÿ jn_p tXmakv, Rm≥ \\nt∂mSv Rm≥ \\nt∂m-S-dn-bn-t°-≠Xn\\v \\o H°-e-tlm-a. ssZh-Øns‚ A¬∏w \\n¬°....-ssZ-h-i-_vZ-Øn- \\mbv iu¬ \\n∂p sImSp-Ø- ]´-W-Øns‚ A‰-sØ-Øn-b- Acp-f-∏mSv t∏mƒ {]hm-NI i_vZw apgßn...- t∏mƒ iap-th¬ iuen-t\\mSv; `rXy≥ bn-{km-tb¬ Krl-Øns‚ apsº IS-∂p-t]m-Iphm≥ ]dI Ah≥ Adn-bn-t°-≠-Xn\\v {]Xo£ \\ns‚ tamem-Wv˛ IS∂p t]mbn Rm≥ \\nt∂mSv ssZh- ssZhw \\ns∂ P\\-Øns‚ {]`p- Øns‚ Acp-f-∏mSv Adn-bn-t°-≠-Xn\\v \\o A¬∏w hmbn, A[n-]Xnbmbn Xnc-s™-Sp- \\o A¬∏w \\n¬° F∂p ]d- \\n¬° Øn-cn-°p-∂p...-I-gp-Xsb Xnc°n ™p.(1iap9:27). h∂-hs\\, Icw ]nSn-®p-b¿Øn, \\o I¿ØrXzw \\S-Øp-∂-h-\\m-°nb Xnc-°p-]n-Sn® Pohn-X-Øn¬ ssZh- A¬∏w ssZh-i-_vZw. ssZho-Im-cp-f-∏m-Sp- i_vZw {ihn-°p-hm≥ F{X t]¿ kabw \\n¬° Iƒ°p th≠n ImtXm¿Ø-h≥ Is≠-Øm-dp-≠v. Ime-Øns‚ tImem-l-e- bn{km-tb-ens‚ {]Ya cmP-ÿm- ßfpw, Ak-am-[m-\\-Øns‚bpw,\\nµ-bp- \\o-b-\\m-bn-Øo¿∂p. ssZhm-tem-N- sSbpw,Al-¶m-c-Øn-s‚bpw \\bv°v hnt[-b-s∏-Sp∂ Gh- Bt{Im-i-ßfpw am{Xw Np‰pw apg-ßp- scbpw ssZhw Db¿Øp-∂p. ∂Xv tI´v ImXpw lrZ-bhpw ac-hn-®n-cn- ]pXnb aWvU-e-ß-fn-te°v °p-I-bmtWm? Cu \\ncm-i-bpsS tImem- ssZhw ssI]n-Sn®p \\S-Øp∂p. l-߃°n-S-bn¬ A¬∏-k-abw ssZhoI Hmtcm Znh-khpw {]m¿∞n-°pI ˛ i_vZ-Øn\\p ImtXm¿Øm¬ AXv \\nXy-Po-hs‚ samgn-Iƒ Ahn- hyXym-k-ßfpsS Zn\\-߃ Bbn-cn°pw. SpsØ ]°¬ D≠t√m, Hc¬∏-k-abw ssZh-h-N\\w [ym\\n-°p- Aßsb hn´p ]ncn-bm≥ CS-h-c-cp- hm≥ apg-¶m¬ aS°n {]m¿∞n-°p-hm≥ Xv. Xncp i_vZw tIƒ°m≥ kabw th¿Xn-cn-°p-I. lrZ-bßsf Fs‚ sNhn-Isf Xpd-t°-W-sa. Bcm-™-dn-bp-∂-h≥ , Nn¥-\\-ß-sfbpw, {]m¿∞\\: `mh-ß-sfbpw hnth-Nn-°p∂ ssZhw lrZy-ambn kwkm-cn-°pw. kwi-b-Øns‚ tbipsh Ahn-Sp-sØ - \\m¬°-h-e-I-fn¬ aIs\\ aIsf hgn i_vZw tIƒ°p-hm≥ Fs∂ CXm-Ip∂p CXnse \\S∂p sImƒI F∂ ka¿∏n-°p-∂p. Ahn-SpsØ Cº kzcw tIƒ°p-hm≥ Ignbpw. Btem-N-\\-bm¬ Fs∂ hgn \\S- Btem-N-\\-bn¬ hen-b-h\\pw {]hr-Øn- tØW- t- a.....B- t- a≥. bn¬ i‡n-am-\\p-amb ssZh-Øns‚ Acp- f-∏m-SpIƒ Pohn-X-Øn\\p ]pXnb A¿∞w Xcpw. Igp-Xsb Xnc°n Ae™p \\S∂ iu¬ F∂ bu∆-\\-°m-c≥, \\jvS-t_m- [hpw, bm{Xm-£o-Whpw G¬∏n® \\ncm-i- bpsS `mcw t]dn `yXys‚ hm°p-tI´v iap-th¬ {]hm-N-Is‚ ASp-°¬ FØp- ∂p. AXn-Yn°v hncp-s∂m-cp-°nb {]hm- N-I≥. {]`m-X-Øn¬ bm{X-bm-Ip∂ iuen- t\\mSv ]d-bp-∂Xv `rXy≥ ap≥t]m´v t]mIs´ ˛ btlm-h-bpsS Acp-f-∏mSv

hm¿Ø-Iƒ 4 \\nco-£-I≥ \"tNmk¨ hn‰v\\kv\": tbip-hns‚ Pohn-XsØ Bkv]-Z-am- Atacn-°-bnse Iq‰≥ {InkvXp cq]-Øn¬ °nb B\\n-ta-‰Uv {lkz-Nn{Xw 250 `mj-I-fn-te°v {`qW-lXy A\\p-Iqe _m\\¿: {]Xn-tj[w AWn-b-d-{]-h¿Ø-I¿ Adn-bn-®p. aKvZ- ÿe-tØ°v FØn-b-Xv. 1966 ¬ ÿm]n-®- e\\ adn-b-Øns‚ IÆp-I-fn-eq-sS-bmWv XmWv Cu {InkvXp-cq-]w. kwÿm-\\Øpw Nn{X-Øns‚ Zriym-hn-jvImcw apt∂m´v a‰v ÿe-ß-fnepw {`qW-lXy \\ntcm-[n-°m≥ t]mIp-∂-Xv. \\S-°p∂ {ia-߃s°-Xn-sc-bp≈ {]Xn-tj- tbip-{InkvXp acn-®-h-cn¬ \\n∂v [-ß-fpsS `mK-am-bmWv _m\\¿ sI´n-Øq-°n- Db¿ØXv BZyw I≠ ]n≥Kman aKvZ- b-sX-∂mWv kwL-S-\\-bpsS hymJym-\\w. e-\\-a-dn-b-am-sW-∂Xv kp{]-[m-\\-amb F∂m¬ CXn-s\\-Xnsc {]Xn-tj[w AW- Imcya- ms- W∂v Nn{XØ- ns‚ FIvknI- yq- s]m-´n-sbm-gp-Ip-I-bm-Wv. ´ohv s{]mUyq-k¿ Fen-k-_Øv Zn t{K‰v ]mj≥ tπ F∂ kwL-S-\\-bmWv sj¶¬ {InÃy≥ t]mÃv am[ya- t- ØmSv cq]-Øns‚ ta¬t\\m´w hln-°p-∂-Xv. C≥Un-Ivk-bn≥ _m\\¿ ÿm]n® Imcy- \\yqtbm¿°v: tbip{- Ink- vXph- ns‚ PohnX- sØ ]d-™p. Xs‚ Db¿sØ-gp-t∂¬∏ns‚ sØ-∏‰n Hcp am[yaw dnt∏m¿´v sNbvX-t∏m- Bkv]Z- a- m°n \\n¿Ωn® B\\nt- a‰- Uv Nn{Xa- mb km£nb- mbn injyK- W- Ø- ns‚ ASp°- t- e°v gmWv Poh-\\-°m¿ hnh-c-a-dn-bp-∂-sX∂v \"tNmk¨ hn‰v\\kv\" t{]£-I¿°v CS-bn¬ tbip Ab-°p-∂Xv aKvZ-e-\\-a-dn-b-tØ-bm- kwL-S\\ hy‡-am-°n. ss__nƒ ayqkn- {i≤ BI¿jn-°p-∂p. Pokkv ^nenw Wv.Cu ]›mØ- ew IqSn IW°- ns- eS- pØ- mWv bw, B¿´v ayqkn-bw,-N-cn{X ayqknbw XpS- s{]mPIvSv F∂ kwL-S\\ G{]n¬ Cuÿ aKvZe- \\ adnb- Ø- ne- qsS kn\\na- b- psS D≈S- °w ßn-b-hbpw kwL-S-\\-bpsS ta¬t\\m-´-Øn¬ Ime-b-f-hn¬ 38 `mj-I-fn-emWv {lkz-Nn{Xw IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. Gjy-bn¬ \\n∂pw B{^n- Chn-sS-Øs∂ {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. kwL-S- dneokv sNbvXX- v. tbiph- ns‚ acW- h- pw, D∞m- °-bn¬\\n-∂p-a-S°w anI® {]Xn-I-c-W-amWv \\-bpsS sh_vssk-‰n¬ ]d-bp-∂Xv A\\p-k- \\h- pa- mWv Nn{XØ- ns‚ {]Xn]- mZ- yh- nj- b- w. {Iq Nn{XØ- n\\v e`n°- p∂- s- X∂v Fenk- _- Øv Iq´n- cn®v Hmtcm h¿jhpw A©v e£-tØmfw F∂ kwL-S\\ \\n¿Ωn® tNmk¨ hn‰v\\kv t®¿Øp. Unkv\\n Nn{X-ß-fpsS kwhn-[m-b- Bfp-I-fmWv bptd° kv{]nMvkn-ep≈ bqSyq-_n¬ t]mÃv sNbvX BZy aq∂v BgvN- I≥ _mcn I°v, kvs]jy¬ F^Iv‰v kwhn- {InkvXp cq]w ImWm-s\\-Øp-∂-Xv. Iƒ°p≈- n¬ Xs∂ c≠c e£t- Ømfw Bfp- [m-b-I≥ tUmw Itcmf XpS-ßn-b- {]ap-J¿ {InkvXp-hns‚ cq]-Øn¬ {`qW-lXy A\\p- Iƒ Nn{Xw I≠n-´p-≠v. \\ne-hn¬ lnµn tNmk¨ hn‰v\\k- ns‚ Zriymh- nj- vImc- Ø- ns‚ Iqe _m\\¿ ÿm]n-®-Xn-eqsS C≥Un-Ivk- Dƒs∏sS `mj-I-fn¬ Cd-ßnb Nn{Xw DS-s\\- ]n∂n¬ {]h¿Øn®- n´- ps- ≠∂- Xv {it≤b- a- mW- v. bn≥ kwL-S\\ \\¬Im≥ Dt±-in® ktµiw Xs∂ 250 `mjI- f- n¬ IqSn e`ya- m°- ps- a∂- mWv Bfp-I-fpsS CS-bn¬ FØn-bn-√m-sb∂v am{X-a√ Ah-cpsS {i≤ tbip-hn-te°v Kn∂kv temIs- dt- °m¿Uv t\\Sn Be∏- pg Xncn-bp-sa-∂mWv {]Xo-£-sb∂v Zn t{K‰v ]mj≥ tπbpsS Ub-d-IvS¿ Hm]v Hm∏-td- N¿®v Hm^v ss{IÃv AwKw j≥kv Npa-X-e-bp≈ sI‚ v _´ve¿ ]d- ™p. CØ-c-samcp kw`hw Bh¿Øn-°m- Be-¸pg NÀ¨v Hm^v ss{IÌv AwKamb ¡qÀ 22 an\\näv 8 sk¡â v X « n - s ¡ m - v Xn-cn-°m≥ cq]-Øn\\v 24 aWn-°qdpw kwc- kmtcm¬ tdm{UnKvkv {In¡äv _mäv D]-tbm- Kn¶kv sdt¡mÀUv t\\Sn. IqSmsX £Ww sImSpt°≠-Xp≠v. AtX-k-abw Kn¨v {In¡äv t_mÄ Xmsg hogmsX 3 aWn- bqWn-th-gvk AhmÀUpw enwIm _m\\¿ cq]-Øn¬ \\n∂pw \\o°w sNbvXp. _p¡v Hm^v AhmÀUn\\pw AÀl-\\m- CXv BZy-am-bn-´√ C≥Un-Ivk-bn≥ kwL- bn. S\\ ss{IkvXh hncp≤ ]pdØp Im´p-∂- Kn¶kv sdt¡mÀUv t\\Snb kmtcm¬ Xv.am¿®v amk-Øn¬ ss{IkvXh tdm{Un-Kvkn\\v k` tamsam-sâmbpw _n¬t_m¿Unse {InkvXp c£n-°p-sa∂ Iymjv AhmÀUpw \\ÂIn A\\p-tam-Zn- Hcp hmNIw am‰n {`qW-lXy A\\p-Iqe hmNIw kwL-S\\ FgpXn tN¿Øn-cp-∂p. ¨p. A½ skÀ^n, ktlm-Zcn km\\nb F¶n- hÀ Be-¸pg NÀ¨v Hm^v ss{IÌnse kPoh THE ENDTIME NEWS AwK-§-fm-Wv. THE ENDTIME NEWS sP _n tImin IΩo-j≥: bpssW-‰Uv s]¥-t°mkvXv k` kanXn cq]o-I-cn®p ASqÀ: PÌokv sP _n tImin I½o-j³ ssZh-k-`-bpsS t£a, hnZym-`ym-k,-km-aq_y Ah-Ø-I-sf-¸än dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¡p-hm³ kanXn cq]o-I-cn-¨p. tIcfm tÌäv {]kv_n-äÀ ]mÌÀ amXyq tPmWnsâ A²y-£-X-bn Unkv{SnIvSv t_mÀUv tNÀ¶v {it²-b-amb Xocp- am\\w FSp-¯-Xv.]mÌÀ ]n PnPp(-Un-kv{SnIvSv sk{I-«-dn) A²y-£-\\mbpw ]mÌÀ ]n F {]Zo- ]v(-bq¯v an\\n-kv{Sokv {]kn-Uâ v) I¬ho-\\-dmbpw {_ZÀ tkmWn sI sP tImÀUn-t\\-ä- dmbpw hnhn[ Un¸mÀ«vsaâ v eotU-gvkv, sk£³ ]mtÌ-gvkv,-kp-hn-ti-j-IÀ,-bp-h-P\\ {]hÀ¯-IÀ F¶n-hsc DÄs¸-Sp¯n hn]p-e-amb I½-än-bmWv cq]o-I-cn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. hnh- ct- iJ- c- W- h- pa- mbn _Ôs- ¸«v tNmZymh- e- nb- pa- mbn t_m[h- ¡c- W skan\\- md- pI- fpw NÀ¨- Ifpw kan-Xn-bpsS t\\Xr-Xz-¯n \\S-¡pw.

teJ-\\w 5 eetthhm-Z-Znn-Iybbppww \\\\mYY\\\\ppw ethm-Zn-Iy-sb-∏‰n tI´n-´n-√m-Ø- Unk≥ X≥ X\\n-°p≠v F∂p≈ A‘-amb Ah-Im-ihm-Zw-D-∂-bn-®p-sIm-≠mWv h¿ Ds≠∂p tXm∂p-∂n-√. F¶nepw ÿ-X-Ifpw AXr-]vXnbpw C√m-Xm-°n-b-Xn\\v ethmZnIy ssZh-tØmSv {]m¿∞n-°p-∂Xv Ahƒ°p Xs‚ {]nb-t\\m-Sp≈ at\\m-`m-h- Xs‚ kwXr-]vXn-sb-°p-dn-®p≈ hnNm-c-ta- t]mepw. sØ-°p-dn®v, At±-l-tØmSv _‘-s∏´ bp≈q F∂-hƒ ]d-bp-∂p. C{]-Im-cw, B¿°pw ]d-bm-Xn-cn-°m≥ Ign-bn-∂-X-√. kz¥w kwXr-]vXnbv°v th≠n-bp≈ ]cn-{i- I¿Ømhv ethm-Zn-Iy-sb-°p-dn®v F¥p-sIm-s≠-∂m¬ Ahƒ At±-l- a-߃°n-Sbn¬ Xm≥ icn-bm-sW∂v ]d-bp∂ \\nIr-jvShpw Zb-\\o-b-hp-amb Zcn- Øns‚ t]cn¬ NmIm≥ \\S-°p∂ a´n- hcpØn Xo¿°m≥ {i≤n-°p-tºmgpw ]cn- {Zm-hÿ Ah-fpsS apJØv Xs∂ {]Xn-^- emWv Ah-fpsS `mhhpw XnSp-°hpw lmk hnj-b-am-Ip-∂-Xn¬ B¿°pw kl- en-°p∂p `mhn-Imew Hm¿Øv sIm≠p≈ ]t£ At±lw B ho´n¬ A¥n Dd-ßn- Xm]w tXm∂pw! F∂n-´pw, CsX√mw ]p©n-cn-b√ h¿Ø-am\\Ime A\\p-`-h- bn´v Xs∂ Ime-ß-fmbn h∂p ap´n-bm¬ I¿Ømhv ImWp∂ F∂ Nn¥-t]mepw ߃°v th≠n-bp≈ XnSp-°-Øn-emWv H∂p Xpd∂p sImSp-°m≥ ethm-Zn-Iy°v C√mØ ssien-bmWv ethm-ZnIy XpS¿∂v Ahƒ. t\\c-an-√s{X. t]mcp-∂-Xv. kzm`n-{]m-bsØ apJ-hn-ebv°v B¥-cnI Xe-Ønse atµjvW ssIhn-SpIn-√n\\n Hcp-\\mfpw F∂v AwKo-I-cn-°m-Ø-h-sc-°qSn Dƒs°m- ^e-am-bp≈ thImØ hkvXphmbn, ^e- hm°v ]d-™-h≥ amdn-Sptam? F∂-hƒ ≈m≥ Ign-bmsX CSpßn at\\m-`m-h-Øn¬ a-\\p-`-hn-°m-s\\-Øp∂ Xs‚ DS-a-ÿ≥ ]mSn-sIm-≠n-cn-°p∂p Ir]-bm-emWv c£ Bflo-I-scbpw Bflm-°-fpsS DS-b-h- Xp∏n-°-f-b-Ø° cpNn-bmWv ethm-Zn-Iy- {]h¿Øn-bm-e√ F∂ {]kwKw ethm-ZnIy s\\bpw ethm-ZnIy \\jvS-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p- bp-tSXv. F¶nepw X\\n°p kz¥-am-bp≈ a\\-]m-T-am-°n-bn-´p≠v ]t£ am\\-km-¥-c- ∂p. Xs∂-°p-dn®v Ip‰w am{Xw ]d-bp∂ Cl-]c \\∑-I-fpsS kar-≤n-sb-°p-dn®v Øn\\v tbmKy-amb {]h¿Øn-Iƒ sNøm- I¿Ømhv ]pd-Øm-Wt√m \\n¬°p-∂Xv F√mw Ir]-bm¬ BsW∂v Ahƒ BW- sXbpw in£m tbmKy-amb Ah-ÿsb C\\nbpw H∂v Xpd∂v sImSpØv AIØv bn´v ]d-bp-∂p. At∏mƒ Xs∂ sNbvXn-I- {]m]n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p F∂ kXy-hÿ {]thin-∏n°mw F∂v h®m¬ Xs∂, sf-°p-dn®v kz¥w Bfl \\mY≥ Xr]vX- AwKo-I-cn-°m-sXbpw _e-lo-\\-X-I-fn¬ as‰m∂pw I¿Øm-hn\\v ]d-bm≥ D≠m-hn√ \\√ F∂p-≈Xv X\\n°v Adn-bm-am-bn-cp- kl-Xm]w ImWn-°p∂ \\√ alm-]p-tcm-ln- F∂pw Ahƒ°v Nn¥-bn-√m-Xmbn. ∂n´pw Ahƒ AXn\\p henb {]m[m-\\y- sam∂pw I¬∏n-°p-∂n√. Imc-Ww, \\mi-I- Poh≥ \\¬In c£n-®-hs‚ c-amb Ipgn-bn¬ \\n∂pw Ipg™ tN‰n¬ kvt\\l-sØbpw Ahn-SpsØ lnX- \\n∂pw Ib‰n Xs‚ Pohn-X-Ønse Akz-

te 6J-\\w\\nco-£-I≥ sØbpw Imcy-am-°msX Bflm-hn-s\\- {Zm-h-ÿ-bn¬ Ahƒ°v ImgvNbpw sNbvX s]m∂v hne-sIm-SpØv hmß-Ww. °mƒ ico-c-sØbpw ZmXm-hn-s\\-°mƒ hkv{Xhpw \\jvS-s∏-´n-cn-°p-∂p.-F∂p am{X- Zcn-{Z≥ hne sImSp-°Ww. Fs¥m-s°- Zm\\-ß-sfbpw CjvS-s∏-Sp∂ ethm-Zn-Iy. a√ Xm≥ am{Xw AXv Adn-bm-sXbpw Ccn- bmtWm ethm-Zn-Iy-°p-≈Xv Ah-bm¬ Cu CS-bmbn hen-sbmcp Nn¥m-°p-g-∏- °p-∂p. Bflo-I-\\ne am{X-a√ a\\p-jy-cpsS C√m-Øh hmßWw kmc-ambn Icp-Xn-b- Ønepw Bbn-cn-°p-I-bmWv AsX-s¥- ImgvN-bn¬t∏mepw \\oXn-bmbpw am\\y-ambpw hsb A{i-≤-bmbn Icp-Xn- \\jvSs∏´- ∂m¬, Xs‚ ZmXmhv Bcm-sW-∂p-≈-Xn¬ h¿Øn-°p-hm≥ Ign-bmØ A[w-]-X-\\- hbv°v th≠n hn\\n-tbm-Kn-°Ww ˛ t]mepw Ahƒ°v kwi-b-ap-≠v. Imc-Ww, Øn¬ Xs‚ c£n-Xmhv D≤m-c-W-Øn-\\p≈ Xm¬°m-en-I-am-b-hsb \\nXy-am-b-h-bv°p- I¿Øm-hns‚w ZmXm-hm-Im≥ sN∂-h\\v˛ hgn ]d-bp-I-bm-Wn-hnsS AXm-b-Xv, th-≠nbpw! ]nim-Nn-\\v, hnt[-b-s∏-Sp-Itbm CSw sImSp- hnizmkw am{Xw t]mc, A\\p-k-cWw A\\n- °p-Itbm sNbvXp-t]mtbm F∂p-≈- hm-cy-am-°n-bn-cn-°p-∂p. Fs‚ I¬∏-\\-Iƒ B[p-\\nI s]¥-t°mkvXp am¿§w XmWv! Cu hnj-b-Øn¬ Hcp Akz-ÿ-X- `mc-a-s√∂v ]d™ I¿Ømhv ethmZn- kar≤n thZ-im-kv{X-Øn¬ Xf-bv°-s∏-´n-cn- tbm-sS-bmWv ethm-Zn-Iy- kw-km-cn- °-bmWv IÆ-√m-Ø-sX√mw s]m∂m°mw °p-∂Xv. IytbmSv hne-sIm-Sp-°m≥ Bh-iy-s∏-Sp-∂p. aq∂p Imcy-߃°mWv hne-sIm-Sp-t°-≠n- AYhm Cu ImWp-∂- Xs‚ kz¥-c‡w bn-cn-°p-∂Xv AXm-bXv kuP-\\y-ambn sXms° Xcmw Cu sNmcn™v ethm-Zn-Iysb c£n® {]m]n® hn`-h-߃ hne-b-dn™v D]-tbm-Kn- taml\\ hmKvZm-\\-hp- I¿Ømhv Ahsf hn´p \\n¬°m≥ °p-∂-Xn¬ ]cm-P-b-s∏´ D]-t`m-‡mhv ambn Cu temI- t{]cn-∏n-°-s∏´ hkvXpX F¥mWv? ho≠pw {]m]n-°p-∂-Xn\\v th≠n X°-Xmb Øns‚ {]`phmb AXm-bXv ct≠m-aqt∂m t]¿ Xs‚ hne-sIm-SptØ Ignbq F∂¿∞w. kmØm≥ I¿Øm- \\ma-Øn¬ IqSn hcp-t∂-S-sØm- 1. s]m∂v hns\\ kao-]n®v ]cm-P- s°bpw Ah-cpsS at≤y Xs‚ b-s∏´p F¶nepw km∂n≤yw D≠m-bn-cn-°p-sa∂v \\nIr-jvThpw Zb-\\o-b-hp-amb Zcn-{Zm- ethm-Zn-Iysb {]tem-`n- Xm≥ hm°p-sIm-Sp-Øn-cp-∂-XmWv; h-ÿbv°v ]cn-lm-c-ambn Xobn¬ ip≤n ∏n®v hnP-bn-®n-cn-°p-I- sNdnb B´n≥Iq-´-ta- \\n߃ `b- bmWv Xs∂-°p-dn- s∏-S-cpXv F∂pw Ahn-Sp∂v ]d-™n- ®p≈ I¿Øm-hns‚ cp-∂p. ]t£ ct≠m aqt∂m t]¿ hm°p-Iƒ apgp-h≥ F∂p h®m¬ sNdnb B´n≥Iq´w Ip‰-s∏-Sp-Øp-∂h F∂-Xp-amdn, \\qdp-I-Ws° F∂√ am{Xa- mW- vI¿Ømh- n\\v Bbncw ]Xn-\\m-bn-c-ß-sf-bpw, e£- CjvS-s∏-´-h-tcmSv ]d- ßsfbpw e£y-am-°n-bn-cn-°p-I-bmWv bm≥ D≠m-bn-cp-∂Xv tIƒ°t≠: temI- ethmZ- nIy. Øn¬ \\n߃°v IjvS-ap≠v; F¶nepw ss[cy-s∏-Sp-hn≥...........-A{X Xs∂! IqSn-h-cn-I-b√ Iq´n-h-cp-Øp-I-bmWv I¿Ømhv {Iqin¬ acn®v Bfl c£ AXn-\\p≈ kmt¶-XnI hnZy-Iƒ Ahƒ°v \\¬In F∂p ]d™v Cß-s\\-sbms° kz¥-ambn Xs∂bp≠v. IqSm-sX, IqSn-h-cp- XpS-ßn-bm¬ temI-Øn¬ Pohn-°s≠ ∂-h-cpsS a≤y-Øn¬ {InkvXp km∂n-≤y- F∂mWv ethm-ZnIy tNmZn-°p-∂Xv! Øn-\\√ {]m[m\\yw \\¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. Xobn¬ tim[\\ sNbvX s]m∂v ethm-Zn-Iy-bpsS t\\XrXzw F∂-Xn-\\m-Wv. hnizm-k-Øns‚ t]cn¬ A\\p-`-hn-°p∂ F¥n-t\\sd a[y-ÿn-X-\\m-bn-cp∂ I¿Ømhv XymK-sØbpw IjvS-X-sbbpw BWv HSp-hn¬ hn´p \\n¬°m≥ Xs∂ Xocp-am- \\n®p ˛ X\\n°v {]mam-Wn-I-Xz-an-√mØ Iq´- Øn¬ \\n∂v! AXv kw`-hn®p: Bfl-\\m- Y≥cw-K-Øp-\\n∂v A{]-Xy-£-\\mbn ethm- ZnIy BIs´ AX-dn-bp-I-t]mepw D≠m- bn√. \\nIr-jvT-amb Zb-\\o-b-X-bnse Zcn- XpS¿® 07 t]Pv¬

teJ-\\w 7 \\nco-£-I≥ ImWn-°p-∂-Xv(1]t{Xm1:6,7) F∂v Ahƒ°v \\mb s\\bvXp-Im-c≥ hm°p sIm≠v Aøtø cmPmhv ap≠p-Sp-Øn´nt√ F∂v Adn-bmw. F∂m¬ hnizm-k-Øns‚ t]cn¬ hkv{Xw- [-cn-∏n® {]Im-camWv ethm-Zn-Iy- hnfn®p ]d-™p˛ ]n≈ a\\- n¬ I≈-an- kar-≤nbpw kpJ-io-X-f-hp-amb A\\p-`-h- bpsS hkvX-c-sØ-°p-dn®v ]d-tb-≠n-bn-cn- √t√m kXy-Øns‚ i_vZw Xo¿Øpw ßfpw hbv°-s∏-´n-cn-°p-∂-Xmbn Xm≥ °p∂-Xv. cmPm-th, AXo-{µnb [ym\\w \\ne®p t]mIp-∂n-√. hniz-kn-°p∂p ]t£ CØcw hnizmkw ioen-®h¿°p am{X-sa, Xncp-a-\\- p-sIm≠p Bflnb ]m∏-c-ØØn¬ sIms≠-Øn-®n-cn- [cn-®n-cn-°p-∂- hkv{Xw ZrjvSn-bn¬ s]SpI ethm-Zn-Iy-bpsS AYhm B[p- °p-∂-Xmbn I¿Ømhv ]d-™-t∏m-gmWv am{Xsa Xncp-a-\\- p-sIm≠p [cn-®n-cn-°p∂ \\nI temI-Øns‚ e÷-bn-an-√mbva A¥y- Ahƒ AtX-°p-dn®v Hm¿ØXv Xs∂. Im-e-Øns‚ apJ-ap-{Z-bmbn ]cn-K-Wn-t°- hkv{Xw ZrjvSn-bn¬ s]Sp-I-bp≈q cmPm- ≠-Xm-Wv˛ A£-cm¿∞-Øn¬ t]mepw. hnhml \\n›bw sNø-s∏-´n-cn- hn\\v s\\bvØp-Im-cs\\ hnizm-k-amWv; °p∂p F∂ bmYm¿∞yw \\ne-\\n¬°p- cmPmhv X\\n°p t]mtI-≠n-S-tØ°v Fgp- PohnX hnip-≤nbpw th¿]m-Spw-Po-hnX tºmƒ Xs∂, hnhml Znhkw kao-]n- s∂-≈m≥ ]ns∂-Xm-a-kn-®n-√. X¬k-a-bw, ]mŸm-hn¬ ssItamiw h∂ ethm-ZnIy °p∂p F∂ Nn¥bpw Hcp-°hpw IqSm-sX, cmP-h-kv{X-Øns‚ {]tXy-I-sb-°p-dn-®v- CXp-hsc sh≈-bp-Sp∏p hmßmsX GIm-{K-Xbpw \\n¿Ω-e-Xbpw \\jvS-s∏-´p-sIm- Adn™ncp∂ {]P-Iƒ Xm¥mßfpsS GtXm [mc-W-Iƒ h®p ]pe¿Øp-∂-Xm- ≠m-Wn-cn-°p-∂Xv bu∆-\\-bp-‡bpw Btcm- lrZ-b-Zr-jvSn-Iƒ {]Im-in-°mØ Ip‰-t_m- bn-´mWv Adn-bp-∂-Xv. Kpcp-\\m-Y≥ ac- Ky-h-Xn-bp-amb Hcp kv{Xob-√, \\n¿Ωe I\\y- [-tØmsS AXmcpw Adn-tb≠ F∂p WsØ Pbn®v Dbn¿sØ-gp-t∂-‰n´pw Pohn- I-sb-bm-Wv k`m \\mY≥ thfn-I-gn-°p-∂Xv! Nn¥n®v sIm≠v cmP-`‡n-tbmsS hWßn °t≠ F∂pw ]d-™v ]-gb he-bp-ambn I\\y-Im-Xzw -\\-jvS-s∏-´mepw bu∆\\hpw ssIIq∏n \\n∂p. X¬k-abw A¬∏w Iq´p-Im-tcm-sSmØv ao≥]n-Sn-°m≥ IS- kuµcyhpw˛ BkvXnbpw {]uVnbpw AIse \\n∂n-cp∂ Hcp sIm®p-]-ø≥: en¬t]mb ]n≥am-‰-°m-cpsS {]am-Wn-bm-b- Hs°-°qSnbp≠t√m F∂v ethm-ZnIy ]-t{Xmkv Kpcp-hmb I¿Øm-hns\\ I≠- Nn¥n-°p-∂n-√. temI-kvt\\lw aqew \\jvS- t∏mƒ sh≈-Øn¬ NmSn-s°m-≠m-Wt√m am-Ip-∂-hsb kmc-an-s√∂v Icp-Xm-hp-∂-X√! hy`n-Nm-cn-Wn-I-fm-bp-t≈m-sc, temI- kvt\\lw ssZh-tØmSv i{XpXzw BIp-∂p- F∂v \\n߃ Adn-bp-∂n-√tbm?(bmt°m4:4) F∂ ssZh-h-N\\w Xt∂m-S-s√∂v Ahƒ Icp-Xp-∂p-≠m-I-Ww. {]nbs‚ km∂n-≤yhpw kulr-Zhpw e`n-°p-∂Xn-t\\-°mƒ X\\n°p {]nb-s∏´ CX-c-hn-j-b-ß-fn¬ IÆp-h-®n-cn-°p-I-bm-Wv. {]nb≥ ]pd-ØmWv \\n¬°p-∂-sX- t∂m¿°pI! ethm-Zn-Iy-bpsS kz`mhw AwKo-I-cn-°p-hm≥ X\\n°p Xoscbpw Ign- bp-∂n-√. Imc-Ww, hnizm-k-Øns‚ t]cn¬ X\\n-s°-{X-tØmfw kpJ-ku-I-cy-ß-fp- ≠m°mw F∂ Bflo-I- ]m-∏-cXz Nn¥ Ahn-SpsØ lrZ-bsØ thZ-\\n-∏n-°-b-s{X. F∂m¬, hnizm-k-Øns‚ t]cn-ep≈ IjvS- X-bm-Ip∂ Xo®q-f-bn¬ ss[cy-k-taXw IS- ∂p-t]mIp∂ hsc, Xobn¬ DuXn-°-gn® s]m∂p-≈-h-cmbn kz¿§w AwKo-I-cn-°p- ∂p. 2. sh≈-bp-Sp∏v ]s≠mcp cmPm-hns\\ Iui-e-°m-c-

teJ-\\w 8 \\nco-£-I≥ Xs∂-Øm≥ ad-®Xv! A{Xbpw Kpcp-X-c-am- ZnIy {]m]n-®Xpw {]tbm-K-Øn-ep-≈-Xp-amb ev°m≥ t{]cn-∏n-®-sX-¶n¬, X\\n-°njvS bn-cp∂p injy-{]-ap-J-s‚ ]n∑m‰w AtX- Bcpw kwi-bn-°-cp-sX-∂mWv Ah-fpsS hn`-h-߃ Hcp-°p-∂-h¿ hmXn¬ Xpd- t]mse temI-kvt\\-ln-bmb ethm-Zn- hmZw! GXm-flm-hn-s\\bpw ]cn-tim-[n-°-W- ∂m¬ AIØv {]th-in-∏n®v AØmgw Iybpw, Bfl-a-W-hm-f≥ a≤ym-Im-i-Øn¬ sa∂v At∏m-kvX-enI D]-tZ-i-ap-≈-t∏mƒ Bkz-Zn-°bpw Bkz-Zn-∏n-°bpw sNøm≥ {]Xy-£-\\m-Ip-tºmƒ temI-k-ap-{Z-Øns‚ Ahƒ ]d-bp-∂-Xm-Is´, AXns‚ Bh-iy-an- Ahn-Sp∂v B{K-ln-°p-∂p. Bg-ß-fn-te°p NmSm-\\mhpw Icp-Xn-bn-cn- s√-∂m-Wv, \\o Iodn-ap-dn®v ]cn-tim-[n-®m¬ °p-∂Xv!! F¥m-bmepw Ahƒt°mcp ssZhw \\ns∂ Iodpw Fs∂mcp `oj-Wnbpw DW¿∆ns‚ t]cn¬ temI-kvt\\-l- Xocp-am\\w C√msX hcn-√t√m? CubnsS Ahƒ apg-°n-bn-cp-∂p. C°-W- Øn¬ apgp-Inb Dd-°-∏n-®pw, Bfl-hn-h-i- 3.te]w °n\\v ImgvN icn-bm-Ip∂ e£-W-an√! Imc- X-bpsS t]cn-ep≈ am\\-knI hn{`m-¥nbpw Ww, ssZh-h-N\\w A\\p-k-cn-°m≥ Xøm-dm- hns´-gp-t∂‰v I¿Øm-hns\\ ]pdØp Zqc-°m-gvN-bn-√m-Ø-Xn-\\m¬ bn-s√-¶n¬ \\√-bm-flmhns\\ In´p-I-bn-√-t√m. \\n¿ØmsX AIØp kzoI-cn-°p-Ibpw sFlnI hnj-b-ßpsS t]cn¬ ethm-ZnIy h√ Bflm-hn-s\\bpw(2sX 2:2) At√ e`n- kpt_m[tØmsS Xr°m-ev°¬ Ccn- h´w Id-ßp-I-bm-Wv. ASp-Ø-Im-gvNbv°v °p-∂p≈q? am{X-a√ Ct∏m-gsØ IqSn-h-c- °bpw sNøp∂ ethm-Zn-Iysb temI- IÆn¬ ]nSn® Imcy-ß-fm-sW-¶n¬ a\\- p- hp-Iƒ, {]nbs‚ \\ma-Øn¬ Xs∂ Bbn-cn- sam∂v Z¿ins®¶n¬ Ahn-SpsØ hc-hn-\\p- t]m-se-bp-≠-t√m. D≈ ImgvN-Xs∂ °Wsa∂v \\n¿_-‘-an-s√∂v ethm-Zn-Iy≥ ap-ºm-bn. - [mcmfw F∂ Nn¥-bm-W-hƒ°v. I¿Øm- IpSpw-_-Øn¬ A`n-{]mbw Db¿∂n-´p-≠v. hp-X∂ ImgvN-bm-W-s{X. ]s£ \\S-°p∂ X∑qew, CXv s]¥-t°mkvXv bpK-am-bXv Zqc-°m-gvN-bn-√m-Ø-Xn-\\m¬ a\\p-jysc \\n¬°p∂ ac-sØ-t∏m-se- sIm≠v ]cn-ip-≤m-flm-hn-t\\mSv {]m¿∞n-®m¬ sFlnI hnj-b-ßpsS t]cn¬ bmWv ImWp-∂-Xv.(-a¿8:23-,25) a\\p-jysc aXn-sb∂v Xocp-am-\\-Øn-se-Øn-b-Xm-bn-´mWv ethm-ZnIy h´w Id-ßp-I-bm-Wv. t\\m°p-tºmƒ a\\p-jy-cmbv Xs∂ ImWp- Adn-bp-∂-Xv. Poh≥ \\¬In c£n-®-h-t\\m- ASp-Ø-Im-gvNbv°v IÆn¬ ∂Xv Nne-hp-≠m-°p∂ Imcy-am-W-t√m. sSm∂v an≠m≥t]mepw XmXv]-cy-an-s√-∂vNp- ]nSn® Imcy-ß-fm-sW-¶n¬ a\\- a\\p-jysc ac-ß-fmbn ImWp-∂-]£w cp°w. Cu Ah-K-W-\\-aq-e-at√ Ahn-Sp∂v  p-t]m-se-bp-≠-t√m. D≈ ImgvN- Nnehp sNtø≠n hcn√ F∂p-am-{X-a√ ]pdØp \\n¬°p-∂-Xv. Xt∂m-Sp≈ Xs∂ [mcmfw F∂ Nn¥-bm-W- kz¥w Ioi ho¿∏n-°m≥ hI-bp-≠m-Im- Bflm¿∞-X-bpsS t]cn¬ Xobn¬ Fdn-b- hƒ°v. I¿Øm-hp-X∂ ImgvN- \\mWv km[y-X. F∂m¬ hnI-e-amb s∏-Sp-∂-h-cp-s≠-¶n¬ Ah-tcm-Sp≈ Iq´m- bm-W-s{X. ]s£ \\S-°p∂ a\\p- ImgvNsb I¿Ømhv t{]m’m-ln-∏n-®n√; bvabv°p th≠n Xo®q-f-bn¬ Cd-ßn-s®∂ jysc \\n¬°p∂ ac-sØ-t∏m-se- A∂v Ipcp-S\\v icn-bm-b-ImgvN \\¬In Ncn-{X-ap-≈-h-\\mWv ethm-Zn-Iy-bpsS \\mY≥. bmWv ImWp-∂-Xv.(-a¿8:23-,25) am{Xsa ]d-b-®p≈q C∂v ethm-Zn-Iy-bpsS A‘-X-bpw- I¿Ømhv AwKo-I-cn-°p-∂n-√. ethm-ZnIy kzbwkwXr]vXn Dt]- £n-°-Ww. Bfl{]iw-k-bpsS aqV-Pev]\\- ethm-Zn-Iy-bpsS ImgvNbv°v ߃ \\n¿Ønb tijw tIƒ°p-hm≥ Xøm- th≠n Ahƒ te]w hne-bv°p-hm-tß-≠- dm-I-Ww. k¿∆⁄m\\nbpsS i_vZ-Øn-\\p- Xm-Wv. ssZh-h-N-\\hpw ssZhm-flm-hmWv th≠n ImtXm¿Øv \\ni-_vZX ]men-°-Ww. {]kvXpX te]-Øns‚ tNcp-h. cpNn-I-c- Aßs\\ IÆp sXfn-™n´v kz¥-b-hÿ amb `£Ww t]mse Ahƒ a‰p-≈- ImtW-≠-Xm-Wv. {i≤bpw A\\p-k-c-W-hp- h¿°p-th≠n ssZh-h-N\\w Xs‚ amWv bmK-sØ-°mƒ ssZh-Øn\\v {]kmZw! hmbnseSp-°p-sa-¶nepw {]mtbm-KnI Pohn- A\\p-k-cWw sI´-h-cpsS kvt\\lhpw Bcm- X-Øn¬ AXv Xs‚ ]n∂n¬(a-ew-t]m-se) [-\\-bp-sam∂pw Ahn-Sp-tØ-°m-h-iy-an√ Dt]-£n-°-s∏´ \\ne-bn-emWv! k¶o(50:16- F∂p-≈Xv Ahƒ ad-∂n-cn-°p-∂pthm? ,17) ]cn-ip-≤m-flmhv F∂ t]cn¬ ethm- X\\n°v A\\n-jvS-amb hn`-h-߃ \\nd™ A¥-co-£-amWv I¿Øm-hns\\ ]pd-Øp-\\n-

teJ-\\w 9 \\nco-£-I≥ U¬lnb- n¬ 400 IpSpw_- ß- f- psS B{ib- a- mb- n- F≥Uv ssSw \\yqkns‚ FUn-‰¿ cp∂ ItØme- n° tZhme- bw k¿°m¿ XI¿Øp knÿ tj¿en-bpsS amXmhv \\nXy-X-bn¬ \\yqUÂln: Z£nW UÂln-bnse ^co- Zriy-§fpw ]pd-¯p-h-¶-tXmsS tkmjy Zm_mZv kotdm ae_- mÀ cq]X- b- psS Iogne- pÅ aoUn-bm-bn {]Xn-tj[w ià-am-Ip-I-bm-Wv. emtZmkv skdmbn enän ^vehÀ It¯m- en¡ tZhm-ebw kÀ¡mÀ A[n-Ir-XÀ sPkn_n sh¨v XIÀ¯p. \\m\\q-tdmfw IpSpw- _§- Ä 1500 hnizmk- nI- Ä ip{iqj- I- Ä¡mbn B{i-bn-¨n-cp¶ tZhm-e-b-amWv XIÀ¡-s¸-«- Xv. A\\[- nI- rX- a- mbn \\nÀ½n¨- ps- h¶- mt- cm]- n¨- m- bn-cp¶p bmsXmcp ap¶-dn-bn-¸p-an-ÃmsX `c-W- IqS t\\Xr-Xz-¯n-sâ {Iqc-X. Ignª shÅnb- mg- vNb- mWv tZhme- bw s]mfn- ¨p-am-ä-W-sa¶v t\\m«okv e`n-¨-Xv. t\\m«o-kn\\v adp-]Sn sImSp-¡m³ t]mepw kabw \\ÂIm- sX-bmWv ]Ån s]mfn-¨p-am-än-b-sX¶v hnizm- kn-IÄ ]d-ªp.-kw-`hw Adnªv F¯nb hnizmk- nI- sf t]meokv XSª- p.B- f- pI- Ä H¶- S¦w tZhme- b ]cnk- c- ¯v {]mÀ°\\m bÚw kwL-Sn-¸n-¨p. XIÀ¯ tZhm-e-b-¯n-sâbpw hnizm-kn-IÄ {]mÀ°\\ \\S-¯p-¶-Xn-sâbpw

tImhnUv 19 tIƒ°p- teJ-\\w 10 \\nco-£-I≥ tºmƒ Xs∂ F√m-h¿°pw D≈n-semcp `bw F¥mWv Rm≥ `b-s∏-Sp-I-bn-√ ImcWw? Hcp-]mSp Bfp- jiji babu Iƒ tImhn-Uns‚ A‰m- °n¬ ac-W-a-S-™p. kwlm-c-sØbpw \\n\\°p t]Sn∏m\\n-√. alm-am-cn-tbm ]e¿°pw A—-s\\-tbm, £matam `qI-ºtam F¥pw AΩ-sb-tbm,-a-°-sf-tbm,-`m- hc-s´, Xs‚ ad-hn-S-Øn¬ ad- bv°p-sa∂pw IjvS-Øn¬ cy-sb-tbm, ktlm-Z-c-s\\- \\n∂pw kq£n-°m-sa-∂pw tbm, ktlm-Z-cn-sbtbm ]d™ ssZh-hm-KvZØw, hniz- Hs° \\jvS-s∏´p F∂p kn-°p-I- Rm≥ AXyp-∂-Xs‚ hcmw. {]nbsc \\ap°p ad-hn-emWv k¿∆-i-‡s‚ \\ng- kwc-£W Xtc-≠Xp en≥ Iogn-em-Wv ]m¿°p-∂Xv ssZhw am{X-am-Wv. a\\p-jy- AXp-sIm-≠p- A-h-s\\s‚ \\n¿ΩnX sshd- n-\\m¬ a\\p- kt¶-X-amWv tIm´-bmWv jy¿ acn-t°≠n hcp∂ Fs∂ c£n-°p-hm≥ AhnS∂ Ahÿ F∂m¬ ssZhw i‡-s\\∂ Dd∏pw ZrV- \\tΩmSp ]d™ hmKvZ-Ø- ss[cyhpw D≠m-I-s´. \\ap°v ss[cy-tØmsS `bw IqSmsX sa-¥mWv 91˛mw ]d-bmw. ssZhw Ft∂m-Sp-Iq- k¶o¿Ø\\w ]d-bp-∂p. 3˛mw hmIyw Ah≥ \\ns∂ sS-bp-≠v. th´-°m-cs‚ sIWn-bn¬ Rm≥ `b-s∏-Sp-I-bn-√. \\n∂pw \\mi-I-c-amb alm-am- cn-bn¬ \\n∂pw hnSp- hn°pw.At∏m Cu acn-®- hscsbms° ssZhw kwc- £n-°m-™n-´m-tWm. Hcn-°- ep-a√ {]nbsc ac-W-Øns‚ ta¬ A[n-Im-chpw ssZh- Øn\\p am{X-am-Wv. AXp- sIm≠√ kmØm≥ Cøm- _ns\\ ]co-£n-°p-hm≥ ]e ]e X{¥-߃ sa\\-™- t∏mƒ Fs‚ Zmk-\\mb Ctøm-_ns‚ {]mWs\\ am{Xw sXmS-cpXv F∂v I¬∏n®p {]mWs‚ ta¬ A[n-Imcw ssZh-Øn-\\p-X- s∂-bm-Wv. \\miI-c-amb alm-am-cn-bn¬ \\n∂pw hnSp- hn°mw F∂ Dd∏v am{X-a√ {]nbsc k¶o32:7 ]d-bp-∂p. \\o Fs‚ ad-hn-S-am-Ip-∂p. \\osbs∂ IjvS-Øn¬ \\n∂pw kq£n°pw , kq£n°pw F∂ Dd∏v \\¬Ip-∂p. Ccp-´n¬ k©-cn- °p∂ a-lm-am-cn-sbbpw D®bv°p \\in-∏n-°p∂

hm¿Ø-Iƒ 11 \\nco-£-I≥ A{_-lm-ans‚ P∑-tZ-i-amb Du¿ ]´-W- Øn¬ ]pXnb tZhm-ebw Hcp-ßp∂p _mKvZmZv: CdmJv Xeÿ- m\\- a- mb _mKvZmZ- ns‚ Bio¿h-Zn-°p-Ibpw ]≤-Xn°v sX°v `mK-Øp-\\n∂pw 300 Intem-ao-‰¿ AI- th≠p∂ ]n¥p-Wbpw t{]m’m- se-bp≈ temh¿ saskm-s∏m-t´m-an-b-bnse l-\\hpw hmKvZm\\w sNbvXp. ]pcm-X\\ I¬Zmb \\K-c-hpw, ]q¿∆-]n-Xm-hmb Du¿ \\Ksc kµ¿in-°p∂ A{_l- ma- ns‚ P∑t- Zi- a- mbn D¬∏Øn ]pkvX- Xo¿∞m-S-I¿°v {]tXy-In®v IØ- n¬ ]cma- ¿in°- pI- bpw sNøp∂ Du¿ \\K- ss{IkvX-h¿°v IqSn-°mgvN \\S- cØ- n¬ ]pXnb ItØme- n° tZhme- bw \\n¿Ωn- Øp-∂-Xn-\\mbn ]pXnb tZhm-e-b- °p-∂p. C°-gn™ Pqsse 10 \\v Cdm-Jnse Øns‚ cq]-I¬]-\\-bn¬ Dƒs∏- \\yq\\-]£ kvtImf¿jn∏v ss{IkXv h hn`mK- Ø- n\\- p≈ I¬Zmb ]m{Xn-bm¿°o-kvI¿±n-\\mƒ eqbnkv Sp-Øn-bn-cn-°p∂ apdn°v {^m≥kokv ]m∏- hnlnXw \\me-c-tIm-Sn-bmbn Dbcpw dmt^¬ kmt°m-bpw, CdmJn {][m-\\-a{¥n bpsS \\maw \\¬Ip-hm-\\p≈ Xocp-am-\\sØ Xncp-h-\\-´-]pcw: kÀ¡mÀ \\yq\\-]£ t£a apkvX^ A¬ IZo-anbpw ]s¶-SpØ IqSn-°m- ]m{Xnbm¿°okv {]tXyIw A`n\\- µ- n®- ps- h∂pw Ub-d-IvS-tdäv hgn \\evIp¶ hnhn[ kvtImfÀjn-¸p-I-fpsS XpI 17.31 tImSn-bn gNv b- n¬ tZhme- b \\n¿ΩmW ]≤X- nb- psS apJy dnt∏m¿´n¬ ]d-bp-∂p. ]pXnb tZhm-eb \\n¶pw 23.51 tImSn-bmbn DbÀ¯n. 80:20 A\\p]- mX- ¯- n \\ÂInb- nc- p¶- t- ¸mÄ Bd- F©n\\- ob- d- mb AZu¿ ^Xuln ]pXnb tZhm- \\n¿ΩmW ]≤X- n°v CdmJn {][m\\- a- {¥n AwKo- c-t¡m-Sn-tbmfw cq] apÉow hnZymÀ°n- IÄ¡pw H¶c- t- ¡mS- nt- bmfw cq] ss{IkvXh e-b-Øns‚ cq]-I¬]\\ ssIam-dn. Imcw \\¬In-bn-´p-≠v. Cu h¿jw am¿®v 5 hn`m-K-¯n-\\p-amWv e`n-¨n-cp-¶-Xv.-apÉow hn`m- K¯- n\\- pÅ Cu hnlnXw Ipdb- mX- nc- n¡- m\\- mbn Xs‚ kz]\\v ]≤X- nb- mb Cu tZhme- b \\n¿Ωm- apX¬ 8 hsc {^m≥kokv ]m∏ Cdm-Jn¬ \\S- kn F¨v kvtImfÀjn¸v F«p-tIm-Sn-bn \\n¶v ]¯p-tIm-Sn-bmbn kÀ¡mÀ DbÀ¯n. CX-\\p- W-Øn-\\p≈ hy‡n-]-c-amb kw`m-h\\ F∂ Ønb Xs‚ A∏k- vtXme- nI kµ¿i\\- Ø- ns‚ k-cn¨v apÉow hnZymÀ°n-IÄ¡v Bd-c-tImSn cq]-Xs¶ e`n-¡pw. ss{IkvXh hn`m-K-¯n- \\ne-bn-emWv I¬Zmb F©n-\\o-b¿ ^Xuln c≠mw Znh-k-Øn¬ Du¿ \\K-c-Øn¬ sh®v \\pÅ hnlnXw H¶-c-t¡m-Sn-bn \\n¶v \\me-c- t¡m-Sn-bmbn Db-cpw. cq]I- ¬]\\ ssIamd- nb- X- v. tZhme- b- \\- n¿ΩmW- - ]m∏ hnhn[ aX-hn-`m-K-ß-fp-ambn IqSn-°mgvN ss{IkvXh hn`mK- ¯- nsâ {]iv\\§- Ä ]Tn¡- m- \\mbn \\ntbm-Kn¨ sP `n tImin A[y-£-\\mb Øn\\v th≠ klm-bhpw At±lw hmKvZm\\w \\S-Øn-bn-cp-∂p. C…mw `qcn-]-£- cmPy-amb kan-Xn-bpsS dnt¸mÀ«v hcp-¶-Xp-hsc \\yq\\- ]£ kvtImfÀjn¸v CtX coXn-bn XpS-cm- sNøp-I-bp-≠m-bn. ]pXnb tZhm-e-b-Øns‚ Cdm-Jnse ss{IkvXh P\\-kwJy BsI P\\- \\mWv kÀ¡mÀ Xocp-am\\w. dnt¸mÀ«nse ip]mÀi-bv¡-\\p-k-cn-¨m-bn-cn¡pw amäw ]cn-K- \\n¿ΩmW ]≤-Xnsb I¿±n-\\mƒ kmt°m kw-Jy-bpsS shdpw 1.5% am{X-am-Wv. Wn¡- pI- . ]oVnX ss{IkvXh kaq-l-Øns‚ i_vZ-am-Im-\\p≈ THE ENDTIME NEWS B{Klw Xpd∂p ]d™v Bknb _o_n H‚md- ntbm: hymP aX\\- nµm Ip‰Ø- ns‚ t]cn¬ th≠n i_vZ-ap-b¿Øm-\\p≈ B{K-lhpw Zo¿L\\- mƒ ]m°nÿ- m\\- nse Pbne- n¬ Ign™- - Ah¿ Bh¿®v {]I-Sn-∏n-®p. Xn-\\p-tijw tamNn-X-bmb ss{IkvXh h\\nX 2009 ¬ tPmen-°nsS IpSn-sh≈w kw_-‘n®v Bky _o_n ]oVnX ss{IkvXh kaq-l- Ab¬°mc- mb kv{XoIf- pa- mb- p≈ X¿°a- mWv Øns‚ i_vZ-am-Im-\\p≈ Xs‚ B{Klw hymP-a-X-\\n-µ-bpsS t]cn¬ Bkn-bsb Pbn- A¥m-cmjv{S aX-kzm-X{¥y Iq´m-bva-bpsS ene- m°- nb- X- v. 2010 ¬ ]m°v tImSXn h[i- n£ hoUn-tbm-bn-eqsS shfn-s∏-Sp-Øn. ssZh- hn[n-®p-sh-¶nepw A¥m-cmjv{S kaq-l-Øn- Øn\\pw ]m°n-ÿm-\\nse Pbn-en¬ \\n∂p≈ t‚bpw a\\p-jym-h-Imi {]h¿Ø-I-cp-tSbpw tamN-\\-Øn\\v th≠n ]¶p-h-ln-®-h¿°pw i‡-amb kΩ¿±w-aqew 2018 ¬ ]mIv kp{]ow- Ct∏mƒ Im\\-U-bn¬ Ign-bp∂ Bknb \\µn tIm-SXn Ip‰-hn-ap-‡-bm-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tcJ-s∏-Sp-Øn. thZ-\\bn¬ \\n∂pw {]Xn-k-‘n- F∂m¬ CtX XpS¿∂v henb {]t£m-`-amWv bn¬ \\n∂pw Fs∂ c£n® I¿Ømh- n\\v lrZ- cmPyØv Ac-tß-dn-b-Xv. ]n∂oSv AXoh cl- b-Øns‚ Bg-Øn¬ \\n∂pw \\µn ]d-bp-∂p. kya- mbn 2019 ¬ Bknb IpSpw_- t- Øms- Sm∏w Hcp ]pXnb XpS-°-Øn-\\pw, IpSpw-_-tØm-Sp- Im\\U- b- nt- e°v t]mbn. Pbne- ne- mb- nc- p∂ ka- sam∏w ]pXnb PohnXw Bcw-`n-°m\\pw Ahn- bØv `¿Ømh- ns- \\bpw Ip´nI- s- f∏- ‰- nbpw Bi- Sp∂v Ah-kcw X∂p. Pbn-en¬ Ign-bp-∂- ¶-bp-≠m-bn-cp-∂p-sh-¶nepw I¿Øm-hn¬ h¿°pw hnhn[ Xc-Øn-ep≈ _p≤n-ap-´p-Iƒ {]Xymi sh®n-cp-∂p-sh∂v Bknb shfn-s∏- A\\p`- h- n°- p∂ ss{IkvXh hnizmk- nI- ƒ°pw Sp-Øn.

teJ-\\w 12 \\nco-£-I≥ OØo-kvK-Vn¬ {InkvXy≥ anj-W-dn-amsc \\nco-£n-°m≥ t]meokv DØ-chv: {]Xn-tj[w Db-cp∂p dmbv]q¿: OØo-kvK-Vnse kpIva-Pn-√-bn¬ kmaql- nI {]i\\v ß- ƒ°v ImcWw ss{IkXv h BZnh- mk- nI- t- fmSv {]tXyI kvt\\lw ASpØ {InkvXy≥ anj-\\dn {]h¿Ø-\\-߃ \\nco-£n- anj-\\-dn-am-cm-sW∂ [z\\n-bmWv k¿°p-e-dn-ep- ImeØv D≠m-bXv Xs∂ A¤p-s∏-Sp-Øn- °m≥ t]meokv Cd-°nb DØ-c-hn-s\\-Xnsc ≈-sX∂v At±lw ]d-™p. ss{IkvXh anj- sb∂pw At±lw ]d-™p. Bcpw klm-bn- {]Xnt- j[w i‡a- mI- p∂- p. t]meokv kq{]≠v \\d- na- m¿ kaql- Ø- n\\v \\¬Inb- nc- n°- p∂ kw`m- °mØ L´-Øn¬ ss{IkvXh anj-\\-dn-am¿ ]Z-hn-bn-en-cn-°p∂ kp\\n¬ i¿a-bmWv h-\\-Iƒ ]cn-K-Wn-°msX aX-]-cn-h¿Ø\\w \\S- Ahsc klmb- n°- pt- ºmƒ aX]- c- nh- ¿Ø\\- a- m- ss{IkvXh anj-\\-dn-am-cp-tS-bpw,-ss{I-kvXh Øps- ∂∂ Btcm]- W- a- p∂- b- n®v th´b- mS- p∂- Xv sW∂v Nn{Xo-I-cn-°-s∏-Sp-∂p.BZn-hmkn hnizmkw kzoI-cn® BZn-hm-kn-I-fp-tSbpw ]Xnh- mb- nc- n°- b- ms- W∂v ^m._- m_p Nq≠n°- m- ktlm-Z-c-߃ C¥y≥ ]uc≥am-cm-sW∂pw {]h¿Ø-\\-߃ \\nco-£n-°m≥ Iogp-tZym-K- ´n. Ah¿°v CjvS-ap≈ hnizmkw kzoI-cn-°m≥ ÿ¿°v k¿°p-e-dn-eqsS \\n¿t±iw \\¬In-b- BZn-hm-kn-I-fpsS Pohn-Xm-hÿ ss{IkvXh kzmX{- ¥ya- ps- ≠∂pw At±lw ]d™- p.OØo- Xv. CjvS-ap≈ hnizmkw ]n¥p-S-cm≥ Bfp- anj-\\-dn-am¿ aqe-amWv sa®-s∏-´-sX-∂pw, kvK-Vnse ss{IkvXh P\\-kwJy 1.92% am{X- Iƒ°v kzmX-{¥y-ap-s≠∂v AwKo-I-cn-°p-∂p- GXm\\pw Nne he-Xp-]£ {]ÿm-\\-߃°v amW- v. s≠-¶nepw aX-]-cn-h¿Ø\\w \\S-Ønb Bfp-I- fpsS IW°v tiJ-cn-°p-hm≥ \\n¿t±iw e`n- ®n´- ps- ≠∂pw ]cnh- ¿ØnX ss{IkvXh- cpw a‰v BZn-hm-kn-Ifpw XΩn¬ {]iv\\-ap-≠m-Ip-∂Xv Ipd-bv°m-\\m-sW-∂p-amWv kp\\n¬ i¿a ]d- bp-∂-Xv. `c-W-L-S\\ {]Imcw Bfp-I-fpsS kzmX{¥yw kwc£- n°- m\\pw Ah¿°v kpc£ \\¬Im\\pw ZuXya- mWv t]meok- n\\v D≈s- X∂pw AXn\\- m¬ ss{IkvXh anj-\\-dn-amsc \\nco-£n-°m-\\p≈ \\S-]Sn hnth-N-\\-]-c-am-sW∂pw tZiob sa{Xm≥ kan-Xn-bpsS ap≥ h‡mhv ^m.- _m_p tPmk^v Gjym \\yqknt- \\mSv ]d™- p. bYm¿∞ {]iv\\-°msc ]cm-a¿in-°msX

\\nco-£-I≥ printed,published and owned by harvestingsoulsmission,chief editor Baiju Yacob

USA Reg no : PO.box 125 TVM/TC/1717/2014 Wheat land,6920.5.m manin st Established :USA Wheat land Oklahoma Published from : box zip code-73097 India, Kerala, TVM PH-(405) 745-786(H) Mob-001(405)778-4341(Wats App)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook