Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Newsletters จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Newsletters จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Published by rmutt.news, 2022-05-10 03:00:36

Description: Newsletters จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Search

Read the Text Version

๒๖ »ÃШÓà´Í× ¹ ¾ÄȨԡÒ¹ òõöð

จพฤดศหจมกิ าายยขน่าว๖๐ สมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั ทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ โปรดกระหมอ่ มให้ สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสดจ็ พระราชด�ำ เนินแทนพระองคย์ งั หอประชุมราชมงคล มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบรุ ี อ�ำ เภอคลองหลวง จังหวดั ปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้สู �ำ เรจ็ การศึกษาจากมหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ ๓๑ ประจำ�ปีการศกึ ษา ๒๕๕๙ โดยมรี ายนาม ผทู้ ีไ่ ดร้ ับพระราชทานปริญญาดษุ ฎีบณั ฑติ กิตติมศกั ดิ์ มหาบณั ฑิตกิตตมิ ศักดิ์ บัณฑติ กิตติมศักด์ิ ดงั น้ี General Neang Phat Secretary of State, Ministry of National Defense, Kingdom of Cambodia On his Honorary Doctorate Degree in Education (Educational Information Technology) , Professor Dr.Mike Yuan-Kuang Guu Professor of the Department of Food Science, National Pingtung University and President of National Pingtung University On his Honorary Doctorate Degree in Science (Applied Biology) , นายสัญชยั เกตวุ รชัย ปรญิ ญาวศิ วกรรมศาสตรดษุ ฎี บณั ฑติ กิตตมิ ศกั ดิ์ (วศิ วกรรมชลประทานและการจัดการนำ�้ ) , นายธรรมยศ ศรชี ่วย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑติ กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) , นายสุดจติ ร์ สุดจติ ต์ ปรญิ ญาศิลปมหาบณั ฑติ กติ ติมศกั ด์ิ (การออกแบบแฟชนั่ และศลิ ปะ ส่งิ ทอ) ราชมงคลธัญบุรี

พฤจศดจหิกามยานยข่๖า๐ว ร่วมแสดงความยินดีในความสำ�เรจ็ กบั บัณฑิตใหมท่ ุกทา่ น ราชมงคลธัญบุรี

พจฤดศหจมกิ าายยขน่าว๖๐ พธิ พี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล ครัง้ ท่ี ๓๑ ประจ�ำ ปีการศกึ ษา ๒๕๕๙ ราชมงคลธัญบุรี

พฤจศดจหกิ ามยานยข่๖า๐ว การประชมุ สภามหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมงั คลอุบล มทร.ธัญบุรี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.สุทธพิ ร บุญสง่ คณบดคี ณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม รับรางวัลระดบั ดมี าก จากโครงการพฒั นาการศกึ ษาและ การพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเปน็ พเี่ ลย้ี งโรงเรียนเครอื ขา่ ย เพอ่ื การพฒั นาอุดมศกึ ษาภาคกลางตอนบน จากการเป็นพเ่ี ลย้ี งโรงเรียนวัดสอนดีศรเี จริญ และโรงเรียนวดั เพ่มิ ทาน(ประยงค์ประชานุสรณ)์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ผศ.ดร.สมหมาย ผวิ สอาด รองอธกิ ารบดีมหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปน็ ประธานพธิ ีลงนาม บันทึกความรว่ มมือทางวชิ าการ (MOU) ประจ�ำ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ มสี ถานศึกษา สังกัดส�ำ นักงานคณะกรรมการการ ศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน (สพฐ.) และสถานศกึ ษาสงั กดั ส�ำ นกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา(สกอ.) เขา้ รว่ ม จ�ำ นวน ๑๑๐ แหง่ โดยมผี บู้ รหิ ารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเปน็ สกั ขีพยาน ณ หอ้ งประชุมวชิรนาวา คณะบรหิ ารธรุ กิจ ราชมงคลธัญบุรี

พจฤดศหจมิกาายยขน่าว๖๐ รศ.ดร.ประเสรฐิ ปิ่นปฐมรัฐ อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี ส่งมอบอาคารราชมงคลเฉลมิ พระเกยี รติ หลังท่ี ๔๗, ๔๘ และ ๔๙ ให้กับ พล.ต.ต.มนต์ชัย เรอื งจรัส ผบู้ ังคบั การต�ำ รวจตระเวนชายแดนภาค ๓ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผ้วู า่ ราชการจังหวดั ตาก เป็นประธานในพธิ ี ณ ศนู ยก์ ารเรียนต�ำ รวจตระเวนชายแดนบา้ นห้วยสลงุ จ.ตาก นายพงศพ์ ิชญ์ ต่วนภษู า รองอธิการบดมี หาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรบั ผ้เู ขา้ รว่ มประชมุ ระดมความคิด โครงการจัดท�ำ มาตรฐานอาชพี และคณุ วฒุ วิ ิชาชพี สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสารและดจิ ิตอลคอนเทนต์ สาขาธรุ กิจอคี อมเมิรซ์ และเวบ็ ไซต์ ณ หอ้ ง ๘๐๖ อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ าร มทร.ธญั บรุ ี ราชมงคลธัญบุรี

พฤจศดจหิกามยานยข่๖า๐ว รศ.ดร.ประเสริฐ ปน่ิ ปฐมรัฐ อธิการบดมี หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหก้ ารต้อนรับ H.E. Pit Chamnan พร้อมด้วยผ้บู ริหารจาก Ministry of Education, Youth and Spot ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเยย่ี มชมและศึกษาดงู านดา้ นการเรียนการสอน ณ หอ้ ง Professional Development Training Center ชนั้ ๖ ส�ำ นักงานอธกิ ารบดี อาจารยต์ น้ แบบ - ผศ.ไพบลู ย์ แยม้ เผือ่ น ผู้ช่วยอธิการบดมี หาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบรุ ี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศกั ยภาพอาจารยต์ น้ แบบการสอนระดบั มหาวิทยาลยั รนุ่ ท่ี ๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มทร.ธัญบรุ ี เปิดโครงการ - รศ.ดร.ณฐา คุปตษั เฐียร ผชู้ ่วยอธิการบดมี หาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี เปน็ ประธานเปดิ การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ CDIO ณ หอ้ งประชุมสงคธ์ นาพิทกั ษ์ มทร.ธญั บุรี ราชมงคลธัญบุรี