Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน

Published by fahgingin55, 2022-11-14 15:03:51

Description: แฟ้มสะสมผลงาน ฝึกประสบการณ์ปี 2565

Search

Read the Text Version

แฟ้มสะสมผลงาน โรงเรียน อนุบาลหนองหานวิทยายน นางสาวปิยวดี แสนยางนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รหัสนักศึกษา 62040111108 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำนำ แฟ้มปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานี้ ได้รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยว กับการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เกิดจาการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียน การสอน เพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยทุกขั้นตอนได้คำปรึกษา และตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นอย่างดี ขอขอบคุณนางศรีสมร สนทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อนุบาลหนองหานวิทยายน ครูพี่เลี้ยง นางฐิติยาภรณ์ วิเศษโวหาร คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้กำลังใจในการจัดทำทุกขั้นตอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ดีงามเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และผลดีต่อการ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาต่อไป นางสาวปิยวดี แสนยางนอก นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาว ปิยวดี แสนยางนอก ชื่อเล่น ฟีฟ้า หมู่โลหิต บี เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ 2543 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ บิดาชื่อ นาย ปิยะวัตน์ แสนยางนอก มารดาชื่อ นางสาวประดุงกรณ์ สมบัติกำไร ที่อยู่ปัจจุบัน 245หมู่12 บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี รหัสนักศึกษา 62040111108 เบอร์โทรศัพท์ 086-493-3554 E-mail: [email protected]


EDUCATION ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองหานวิทยา ปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


ประวัติสถานศึกษา ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เดิมชื่อโรงเรียน บ้านหนองหาน (หนองหานวิทยายน) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำอำเภอหนองหาน อาศัย เรียนอยู่ที่ศาลาวัดสว่างนครศรี ปีการศึกษา 2541 ได้เข้า โครงการโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลอุดรธานี และได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนอนุบาล หนองหานวิทยายน”


ประวัติสถานศึกษา จำนวนบุคลากร จำนวนนักการภารโรง 45 คน 3 คน จำนวนนักเรียน จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา 863 คน 5 คน


Sci ence 18th October 2022


การประเมินศูนย์การเรียน รู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ''ฐานวัฒนธรมมอีสานบ้านเฮา'' ซ้อมการแสดงพิธีเปิด การแสดงในฐานวัฒนธรมมอีสานบ้านเฮา จัดสถานที่ ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียม การต้อนรับคณะกรรมการ


กิจกรรมวันไหว้ครู


การปฏิบัติงาน เข้าค่ายปรับพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 2 เตรียมงานนิทรรศการห้องเรียนพิเศษ MEP


การปฏิบัติงาน กิจกรรมหน้าเสาธง ประชุมผู้ปกครอง


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการสอนชั้น ป.2 เรื่อง คุณสมบัติการดูดซับน้ำ


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการสอนชั้น ป.5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร


การปฏิบัติงาน การสอนรายวิชาลูกเสือ การนิเทศภายในชั้นเรียน กิจกรรมบุญบั้งไฟร่วมกับอำเภอหนองหาน


การปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ทัศนศึกษาวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 วัดป่าบ้านตาด หนองประจักษ์ ศาลปู่ย่า


การปฏิบัติงาน เวรประจำวัน เขตรับผิดชอบชั้นป.2/4 กิจกรรมตลาดนัดคุณหนู


การนิเทศโดยท่านอาจารย์ สอนประจันทร์ เสียงเย็น การนิเทศครั้งที่ 2 การนิเทศครั้งที่ 1 การนิเทศครั้งที่ 3


ด้านจิตสาธารณะ


กิจกรรมค่ายธรรมะ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


การจัดบอร์ดต่างๆ


คำสั่งการปฏิบัติงาน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook