Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Published by Athikom Nunbhakdi, 2022-11-08 16:41:52

Description: วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Search

Read the Text Version

ท่่ามกลางโจทย์์ที่่�ท้้าทายในยุุคปััจจุุบััน เป็็นสิ่่�งที่่�มหาวิิทยาลััย ต้้องปรัับตััวเพื่่�อรองรัับความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�น ไม่่ว่่าจะการศึึกษา ข้า้ มพรมแดน การแข่ง่ ขันั ที่ส่� ูงู ขึ้น�้ ในระบบการศึกึ ษา การเปลี่ย�่ นแปลง ของโลก และโครงสร้้างประชากรที่�่เปลี่่�ยนแปลงไป มหาวิิทยาลััย ธรรมศาสตร์์ไม่่เป็็นแต่่เพีียงผู้้�ก้้าวทัันเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็น “ผู้้�นำำ�” ที่�่สามารถกำำ�หนดทิิศทางการศึึกษาเพื่�่อพััฒนาสัังคมไทยและ นานาชาติิ ดัังนั้้�นในฐานะที่�่ทุุกท่่านเป็็นส่่วนหนึ่่�งของประชาคม ธรรมศาสตร์์ จึึงเปรีียบเสมืือนมืือเล็็ก ๆ ที่ต�่ ้อ้ งช่่วยกันั สร้้างให้้เป็็น “ธรรมศาสตร์”์ ได้้อย่า่ งแท้จ้ ริงิ และดำ�ำ รงตนเป็น็ มหาวิทิ ยาลััยของ ประชาชนโดยส่่งเสริิมงานวิิจััยและนวััตกรรมเพื่�่อรัับใช้้สัังคมด้้วย ที่ผ�่ ่า่ นมามหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์ม์ ีีนวัตั กรรมจำ��นวนมากได้ร้ ับั รางวัลั ทั้ง� ในประเทศและสร้า้ งชื่อ่� เสียี งระดับั โลก จึึงสะท้้อนให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของบุุคลากรที่�่มีีความรู้�ความสามารถในการประดิิษฐ์์คิิดค้้นผลงานนวััตกรรม ที่�่ตอบโจทย์์ในการแก้้ไขปััญหาสัังคม เช่่น สิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมที่�่ช่่วยแก้้ไขปััญหาการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้�อ ไวรัสั โคโรนา 2019 ผลงานวิจิ ัยั และนวัตั กรรมทางการเกษตรเพื่อ�่ ช่ว่ ยเหลืือเกษตรกรให้ม้ ีีรายได้แ้ ละสร้า้ งมูลู ค่า่ เพิ่่ม� ให้้ กับั ตัวั สิินค้า้ ได้้ยิ่�งขึ้้น� ตลอดจนนวัตั กรรมในการช่ว่ ยเหลืือผู้้�สูงอายุุและนวัตั กรรมเพื่อ่� ช่่วยเหลืือด้า้ นสุุขภาพต่า่ ง ๆ นอกจากนี้้� ที่�ผ่ ่่านมามหาวิิทยาลััยยัังได้้ดำำ�เนินิ โครงการต่า่ ง ๆ ที่่�ให้ท้ ุุนสนัับสนุุนแก่น่ ักั วิชิ าการชาวต่่างประเทศที่ม�่ ีี ชื่่�อเสีียงและเป็็นผู้้�ที่�มีีผลงานโดดเด่่นในแต่่ละสาขาวิิชา โดยจะต้้องดำำ�เนิินการวิิจััยร่่วมกัับอาจารย์์และนัักวิิจััย ของมหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ และทำ�ำ กิจิ กรรมด้า้ นวิชิ าการที่ม�่ ีีคุณุ ภาพระดับั มาตรฐานสากล เพื่อ่� ยกระดับั งานวิจิ ัยั ของมหาวิทิ ยาลัยั ให้ส้ ามารถแข่ง่ ขันั ในระดับั นานาชาติไิ ด้ส้ ูงู ขึ้น้� ซึ่ง�่ ถืือเป็น็ กลยุทุ ธ์ห์ นึ่่ง� ในการเสริมิ สร้า้ งความแข็ง็ แกร่ง่ ในด้า้ นวิชิ าการและวิจิ ัยั ผลพิิสููจน์์ความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานวิิจััยในรอบปีีที่�่ผ่่านมา บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คว้้ารางวััลจากเวทีีประกวดนวััตกรรมนานาชาติิอย่่างมากมาย สิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงศัักยภาพทางวิิชาการ ความคิดิ สร้า้ งสรรค์์ นวัตั กรรมและสิ่ง�่ ประดิษิ ฐ์์ใหม่่ ๆ ซึ่ง� ได้ร้ ับั ความร่ว่ มมืืออย่า่ งดีีจากทุกุ ภาคส่ว่ น ทั้ง� เรื่อ่� งองค์ค์ วามรู้� และทุนุ สนับั สนุนุ โดยผลงานวิจิ ัยั ทั้้ง� หมดได้ก้ ่อ่ ให้เ้ กิดิ ประโยชน์ต์ ่อ่ สังั คมและประเทศชาติิ สิ่ง่� เหล่า่ นี้้ถ� ืือเป็น็ การตอกย้ำ��ำ เป้้าหมายความสำ�ำ เร็็จของมหาวิิทยาลััยในการสร้้างงานวิิจััยที่่�มีีคุุณภาพสููง พร้้อมส่่งเสริิมนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ภายใต้้ แนวทางที่่ท� ้้าทายในการเชื่�่อมโยงองค์์ความรู้้�สหสาขาวิิชา เพื่่อ� ให้้งานวิจิ ัยั เป็น็ ประโยชน์์ต่อ่ สาธารณะอย่่างแท้้จริิง ด้้วยเหตุุนี้้� มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์จึึงกำำ�หนดให้้มีีงานวัันเชิิดชููเกีียรติินัักวิิจััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565 ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นการเชิิดชูเู กีียรติิ รวมทั้�งสร้้างขวััญและกำ�ำ ลัังใจให้แ้ ก่อ่ าจารย์์และนักั วิิจัยั ที่�ส่ ร้า้ งชื่�อ่ เสียี ง ให้แ้ ก่ม่ หาวิทิ ยาลัยั ในด้า้ นต่า่ ง ๆ ดิฉิ ันั ขอแสดงความยินิ ดีีและชื่น�่ ชมกับั ผู้้�ที่ไ� ด้ร้ ับั รางวัลั ในปีนีี้้� โดยหวังั เป็น็ อย่า่ งยิ่ง� ว่า่ ทุกุ ท่า่ นจะนำ�ำ ผลงานวิจิ ัยั ไปต่อ่ ยอดให้เ้ กิดิ ประโยชน์แ์ ก่ส่ ังั คมประเทศชาติิ และถ่า่ ยทอดความรู้้�ประสบการณ์์ รวมไปถึึง สิ่ง�่ ที่�่ค้น้ พบแก่่นัักศึึกษา นัักวิจิ ัยั และบุุคคลทั่�วไปเพื่อ่� แบ่ง่ ปัันความรู้้�นำำ�ไปสู่กู ารพััฒนาสังั คมโดยรวมยิ่ง� ขึ้น�้ สืืบไป (รองศาสตราจารย์์เกศิินีี วิิฑููรชาติ)ิ อธิิการบดีี


มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์เป็น็ มหาวิิทยาลัยั วิิจััย ที่�่มีีนโยบาย ในการยกระดัับผลงานวิิจััยและนวััตกรรมเพื่�่อให้้บรรลุุเป้้าหมาย ต า ม แ ผ น ยุุ ท ธ ศ า สตร์์ ที่�่ มุ่ � ง สร้้ า ง สรรค์์ ง า น วิิ จัั ย แ ล ะ น วัั ต ก รร ม ที่ก�่ ่อ่ ให้เ้ กิดิ การเปลี่ย่� นแปลงในเชิิงพัฒั นาต่อ่ สังั คมไทยและสังั คมโลก ในรอบปีีที่�่ผ่่านมาฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรมได้้รัับงบประมาณ เพื่อ�่ การดำ�ำ เนินิ งานตามแผนงานและกิจิ กรรมด้า้ นการวิจิ ัยั ที่ก่� ำ�ำ หนดไว้้ อย่่างทั่ �วถึึงและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุนการทำ�ำ วิิจััยและ นวัตั กรรม งานสร้า้ งสรรค์์ สิ่ง่� ประดิษิ ฐ์์ การเผยแพร่ต่ ีีพิมิ พ์ผ์ ลงาน ดัังกล่่าว การจดทะเบีียนสิิทธิิในทรััพย์์สิินทางปััญญา การจััดตั้้�ง และการดำำ�เนิินงานของศููนย์์ความเป็็นเลิิศทางวิิชาการระดัับมหาวิิทยาลััย การจััดทำำ�วารสารทางวิิชาการระดัับ มหาวิิทยาลััย พััฒนาศัักยภาพการทำ�ำ งานวิิจััยให้้แก่่คณาจารย์์ นัักวิิจััย การดำำ�เนิินงานด้้านการรัับรองมาตรฐาน การทำำ�วิิจัยั อุดุ หนุนุ กองทุุนวิิจััยส่ว่ นงาน บริหิ ารจััดการเงินิ ทุนุ วิิจัยั ภายในประเทศจากหน่ว่ ยงานของรััฐและเอกชน ทุนุ วิจิ ััยจากต่่างประเทศ กองทุุนบัณั ฑิติ ศึกึ ษา กองทุุนเพิ่่ม� พูนู ความรู้�ในต่่างประเทศ ในปีี 2565 ที่ผ�่ ่า่ นมามีีบุคุ ลากรของมหาวิทิ ยาลัยั ได้ร้ ับั รางวัลั ด้า้ นการวิจิ ัยั และนวัตั กรรมทั้ง� จากหน่ว่ ยงานภายใน หน่ว่ ยงานภายนอกระดับั ชาติแิ ละระดับั นานาชาติเิ ป็น็ จำ��นวนมาก มหาวิทิ ยาลัยั จึึงได้ก้ ำำ�หนดจัดั งาน “วันั เชิิดชูเู กีียรติิ นัักวิิจััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565” ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการเชิิดชููเกีียรติิบุุคลากรทางการวิิจััยของ มหาวิิทยาลััย ที่่�ได้้มุ่�งมั่ �นผลิิตผลงานวิิชาการและงานวิิจััยออกสูู่สาธารณชนอย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างบรรยากาศ ทางวิชิ าการด้า้ นวิจิ ัยั ให้น้ ักั วิชิ าการได้แ้ ลกเปลี่ย่� นเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ในการทำำ�วิจิ ัยั อีีกทั้ง� ยังั เป็น็ การประชาสัมั พันั ธ์์ ผลงานวิจิ ัยั ดังั กล่า่ ว แก่ป่ ระชาคมธรรมศาสตร์ใ์ ห้ร้ ับั ทราบและชื่น�่ ชมในผลงานที่ไ่� ด้ร้ ับั รางวัลั ของบุคุ ลากรด้า้ นการวิจิ ัยั ในโอกาสนี้้� ดิิฉัันใคร่่ขอแสดงความยินิ ดีีแก่่นัักวิจิ ััยทุุกท่่านที่่�ได้ร้ ับั รางวัลั อันั ทรงเกีียรติิในครั้�งนี้้� และขอขอบคุณุ บุคุ ลากรทุกุ ท่า่ นที่ไ่� ด้ร้ ่ว่ มกันั ปฏิบิ ัตั ิงิ านอย่า่ งเต็ม็ ที่�่ ทำ�ำ ให้ง้ านสำ�ำ เร็จ็ ลุลุ ่ว่ งเป็น็ ที่เ่� รีียบร้อ้ ย รวมทั้ง� ขอขอบคุณุ ผู้้�บริหิ าร มหาวิิทยาลััย คณาจารย์์ นัักวิิจััย และบุุคลากรทุุกท่่าน ที่�่ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมของฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรม ซึ่�ง่ จะส่่งผลให้ม้ หาวิทิ ยาลััยธรรมศาสตร์์ก้า้ วสู่คู วามสำำ�เร็็จ และเป็็นมหาวิทิ ยาลััยวิิจัยั ระดัับแนวหน้้าของโลกต่อ่ ไป (ศาสตราจารย์์ ดร.ทัันตแพทย์ห์ ญิงิ ศิิริวิ รรณ สืืบนุกุ ารณ์์) รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรม


มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ เป็็นสถาบัันการศึึกษาที่�่คณะ ผู้้�บริิหารของมหาวิิทยาลััยให้้ความสำ�ำ คััญด้้านวิิชาการวิิจััยและ สิ่�่งประดิิษฐ์์นวััตกรรมเป็็นอย่่างมาก ธรรมศาสตร์์ได้้ปรัับเปลี่่�ยน สู่ ูมิิติิใหม่่เพื่�่อตอบโจทย์์บริิบทสัังคมไทยและสัังคมโลก พััฒนา โครงสร้า้ งหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่ส�่ ่่งเสริิมคนรุ่�นใหม่ใ่ ห้้เกิดิ การเรีียนรู้�ได้้ ตลอดชีวี ิติ นำ�ำ เทคโนโลยีีมาใช้ใ้ นระบบการเรีียนการสอนและการวิจิ ัยั เพื่อ่� ยกระดัับสู่ มู หาวิทิ ยาลััยระดับั แนวหน้้าของโลก งานวันั เชิิดชูเู กีียรตินิ ักั วิจิ ัยั มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565 จััดขึ้�้นเพื่่�อยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิให้้แก่่บุุคลากรที่่�สร้้างชื่�่อเสีียงให้้แก่่มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และเป็็นเวทีี แลกเปลี่�่ยนเรีียนรู้�และประสบการณ์์ของกลุ่�มคณาจารย์์และนัักวิิจััย ซึ่�่งกำำ�หนดจััดขึ้�้นในวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2565 ณ อุุทยานการเรีียนรู้�ป๋วย 100 ปีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ กิิจกรรมหลักั ของงานจะเป็น็ การมอบเหรีียญรางวัลั และแสดงความยิินดีีกัับบุคุ ลากรของมหาวิิทยาลัยั ที่่�ได้้รัับรางวััลและมีีผลงานยอดเยี่ย�่ ม ในปีี 2565 นี้้� การมอบรางวััลแบ่ง่ ออกเป็น็ 7 ประเภท รวมทั้�งสิ้�น 57 รางวััล ประกอบด้ว้ ย 1. ผู้้�ได้้รัับการโปรดเกล้า้ ฯ แต่ง่ ตั้้�งให้ด้ ำ�ำ รงตำำ�แหน่ง่ ศาสตราจารย์์ จำ��นวน 7 รางวัลั 2. ผู้้ไ� ด้้รับั โล่่รางวััลพระราชทาน สมเด็จ็ พระกนิษิ ฐาธิริ าชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุดุ า ฯ สยามบรมราชกุมุ ารีี ศาสตราจารย์ว์ ิจิ ัยั ดีีเด่น่ เมธีีวิจิ ัยั อาวุโุ ส และนักั วิจิ ัยั ดีีเด่น่ แห่ง่ ชาติิ จำ��นวน 4 รางวัลั 3. ผู้�้ได้ร้ ัับการกำ�ำ หนดตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ได้้รัับเงินิ เดืือนขั้�นสูงู จำ��นวน 2 รางวัลั 4. ผู้�ไ้ ด้ร้ ัับรางวัลั ผลงานวิจิ ัยั ดีีเด่น่ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ จำ��นวน 4 รางวัลั 5. ผู้้�ได้้รับั ทุุนวิิจัยั โครงการขนาดใหญ่ผ่ ่า่ นสถาบันั วิิจัยั และให้ค้ ำำ�ปรึึกษาแห่ง่ มหาวิิทยาลัยั ธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) และส่่วนงานของมหาวิิทยาลัยั ธรรมศาสตร์์ จำ��นวน 11 รางวััล 6. ผู้�้ได้้รับั รางวััลนักั วิจิ ัยั รุ่่�นใหม่่ดีีเด่น่ ระดับั ส่่วนงาน จำ��นวน 12 รางวัลั 7. ผู้ไ�้ ด้้รับั รางวััลประกาศเกีียรติคิ ุุณทางด้้านการวิิจัยั จากหน่่วยงานภายนอก จำ��นวน 17 รางวััล ในโอกาสนี้้� ข้า้ พเจ้า้ ขอชื่น�่ ชมและแสดงความยินิ ดีีแก่ผ่ ู้ไ�้ ด้ร้ ับั รางวัลั อันั ทรงเกีียรติิ และขอขอบคุณุ ที่ไ�่ ด้ส้ ร้า้ งสรรค์์ ผลงานที่�่ดีีมีีคุณุ ภาพ รางวััลที่�ท่ ่่านได้ร้ ัับนัับเป็็นกำ�ำ ลังั ใจที่่จ� ะช่ว่ ยผลักั ดัันให้ค้ ณาจารย์์และนักั วิจิ ัยั ได้้สร้า้ งสรรค์์ ผลงานที่ด่� ีีและเป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม ตลอดจนช่ว่ ยแก้ไ้ ขปััญหาของประเทศชาติิต่อ่ ไป (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท)์ ผูช้ ว่ ยอธกิ ารบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม


ปีี 2565 นัับเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายอีีกปีีหนึ่่�ง เนื่่�องจาก การแพร่่ระบาดของเชื้�อไวรััสโคโรนา 2019 ยัังคงส่่งผลกระทบ ต่่อทุุกภาคส่่วนของประเทศ แต่่สถาบัันวิิจััยและให้้คำ�ำ ปรึึกษา แห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ได้้ใช้้ความพยายามอย่่างเต็็มที่�่ ในการดำ�ำ เนินิ ภารกิจิ ให้บ้ ริกิ ารด้า้ นการบริหิ ารงานวิจิ ัยั ด้ว้ ยความเข้ม้ แข็ง็ ตลอดปีี ทั้�งนี้้�เพื่�่อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่�่อนนโยบายของ มหาวิิทยาลััยและของประเทศ ที่่�จะสร้้างองค์์ความรู้� จากงานวิิจััย และสร้า้ งสรรค์์นวััตกรรมเพื่อ่� ความเติิบโตของประเทศ จากความทุ่�มเทของทุกุ ส่ว่ นงานของสถาบันั ฯ ที่ค�่ ำ�ำ นึึงถึึงความต้อ้ งการของผู้ร�้ ับั บริกิ าร ความสะดวก รวดเร็ว็ และคุณุ ภาพในการให้้บริิการ ทำำ�ให้้สถาบัันฯ สามารถปฏิิบััติภิ ารกิจิ ได้ล้ ุุล่ว่ งตามแผนเป็็นที่น�่ ่่าพอใจ ด้ว้ ยการได้้รัับ ความไว้ว้ างใจจากหน่ว่ ยงานต่า่ ง ๆ ให้เ้ ป็น็ ผู้้�บริหิ ารการวิจิ ัยั รวมทั้ง� สิ้น� 372 โครงการ อีีกทั้ง� มีีนักั วิจิ ัยั ที่ส�่ ร้า้ งชื่อ�่ เสียี ง ให้แ้ ก่ม่ หาวิทิ ยาลัยั และได้ร้ ับั รางวัลั หลายท่า่ น โดยมีีรางวัลั ประเภทโครงการขนาดใหญ่ผ่ ่า่ นสถาบันั ฯ มูลู ค่า่ โครงการ ตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้�้นไป จำ��นวนถึึง 10 รางวััลในปีีงบประมาณ 2565 จึึงนัับเป็็นอีีกปีีหนึ่่�งที่�่สถาบัันฯ ประสบ ความสำำ�เร็็จด้้วยดีี ในนามสถาบันั วิจิ ัยั และให้ค้ ำ�ำ ปรึึกษาแห่ง่ มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์ข์ อขอบพระคุณุ ท่า่ นอธิกิ ารบดีี คณะกรรมการ สถาบัันฯ และผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยทุุกฝ่่ายที่�่ได้้ให้้การสนัับสนุุนและผลัักดัันให้้สถาบัันฯ สามารถดำ�ำ เนิินงานไปได้้ อย่่างราบรื่่�น ขอบพระคุุณคณาจารย์์และนัักวิิจััยทุุกท่่านในความทุ่�มเทสร้้างสรรค์์ผลงานวิิจััยและบริิการวิิชาการ แก่่สัังคม ขอบคุุณบุุคลากรของสถาบัันฯ ทุุกท่่านที่่�ร่่วมมืือร่่วมใจผลัักดัันงานให้้สััมฤทธิ์์�ผล สถาบัันฯ จะยัังคง มุ่�งมั่�นดำ�ำ เนินิ งานด้ว้ ยคุุณภาพ ความรวดเร็ว็ และเป็็นมืืออาชีพี เพื่่�อสร้า้ งความเติบิ โตให้ม้ หาวิทิ ยาลััย เคีียงข้้าง นักั วิิจััยและคณาจารย์์ตลอดไป รองศาสตราจารย์์ วิทิ ยา ด่่านธำ�ำ รงกููล ผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบันั วิิจัยั และให้ค้ ำ�ำ ปรึึกษา แห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์


สารอธิกิ ารบดีี 1 สารรองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรม 4 สารผู้้�ช่วยอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจัยั และนวัตั กรรม สารผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบันั วิิจััยและให้้คำ�ำ ปรึึกษาแห่ง่ มหาวิทิ ยาลััยธรรมศาสตร์์ 6 โครงการ “วันั เชิิดชููเกีียรตินิ ักั วิิจัยั มหาวิิทยาลัยั ธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565” 8 รายชื่อ�่ ผู้ร�้ ับั เหรีียญรางวัลั เชิิดชูเู กีียรตินิ ักั วิจิ ัยั มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565 10 • ผู้้�ได้้รัับการโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ 12 15 • ผู้ไ�้ด้ร้ ับั โล่ร่ างวัลั พระราชทานสมเด็จ็ พระกนิษิ ฐาธิริ าชเจ้า้ กรมสมเด็จ็ พระเทพรัตั นราชสุดุ า ฯ 20 สยามบรมราชกุมุ ารีี ศาสตราจารย์ว์ ิจิ ัยั ดีีเด่น่ เมธีีวิจิ ัยั อาวุโุ ส และ นักั วิจิ ัยั ดีีเด่น่ แห่ง่ ชาติิ 22 • ผู้้�ได้้รัับการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ได้้รัับเงิินเดืือนขั้�นสููง 29 • ผู้้�ได้้รัับรางวััลผลงานวิิจััยดีีเด่่น มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565 • ผู้้�ได้้รัับทุุนวิิจััยโครงการขนาดใหญ่่ ผ่่านสถาบัันวิิจััยและให้้คำำ�ปรึึกษา แห่ง่ มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) และส่ว่ นงานของมหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีีงบประมาณ 2565 • ผู้้�ได้้รัับรางวััลนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่น ระดัับส่่วนงาน ประจำ��ปีี 2565 • ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ ทางด้้านการวิิจััย จากหน่่วยงานภายนอก ประจำ��ปีีงบประมาณ 2565 • รายชื่่�อผู้้�รัับเหรีียญรางวััลเชิิดชููเกีียรติินัักวิิจััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565


หลัักการและเหตุุผล มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์เป็็นมหาวิิทยาลััยวิิจััย ที่�่มีีนโยบายในการยกระดัับผลงานวิิจััยและนวััตกรรม ทั้ง� ในเชิิงปริมิ าณและคุุณภาพให้้เป็็นที่ย�่ อมรับั สููงขึ้�้นในระดัับสากล ซึ่่ง� มหาวิิทยาลััยมีีบุคุ ลากรจำ��นวนมากที่�่มีีความรู้� ความสามารถ และพร้อ้ มในการสร้า้ งสรรค์ง์ านวิจิ ัยั ที่ม�่ ีีคุณุ ประโยชน์ต์ ่อ่ สังั คมและประเทศชาติิ มุ่�งมั่น� ในการผลิติ ผล งานวิิชาการและงานวิิจััยออกสู่ ูสาธารณชนอย่า่ งต่อ่ เนื่่อ� ง ดัังนั้้น� เพื่่�อเป็็นการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติคิ ุุณของบุุคคลเหล่่านี้้ใ� ห้้ประชาคมได้้รับั ทราบโดยทั่่�วกันั ท่า่ นอธิกิ ารบดีี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริิหารการวิิจััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และประธานคณะกรรมการอำ�ำ นวยการ สำ�ำ นักั งานศูนู ย์ว์ ิิจััยและให้ค้ ำำ�ปรึึกษาแห่ง่ มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ ได้้มอบหมายให้้ฝ่่ายวิจิ ัยั และนวััตกรรมร่ว่ มกัับ สถาบันั วิจิ ัยั และให้ค้ ำ�ำ ปรึึกษาแห่ง่ มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ จัดั งานเพื่อ�่ เป็น็ การเชิิดชูเู กีียรติแิ ก่บ่ ุคุ ลากรผู้้�สร้า้ งชื่อ�่ เสียี ง ในด้้านต่า่ ง ๆ ให้แ้ ก่ม่ หาวิิทยาลััยเป็็นประจำ��ทุุกปีี ซึ่ง่� ในปีนี ี้้�การจััดวัันเชิิดชููเกีียรติินักั วิิจััย มหาวิทิ ยาลััยธรรมศาสตร์์ ประจำ��ปีี 2565 จะมีีการมอบเหรีียญรางวัลั เชิิดชูเู กีียรติิให้้แก่น่ ักั วิจิ ััยจำ��นวน 7 ประเภทรางวััล ได้แ้ ก่่ 1. ผู้้�ได้ร้ ับั การโปรดเกล้า้ ฯ แต่ง่ ตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่ง่ ศาสตราจารย์์ 2. ผู้ไ�้ ด้ร้ ัับโล่ร่ างวััลพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิริ าชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุดุ าฯ สยามบรมราชกุมุ ารีี ศาสตราจารย์ว์ ิิจัยั ดีีเด่น่ เมธีีวิิจัยั อาวุุโส และนักั วิิจัยั ดีีเด่น่ แห่ง่ ชาติิ 3. ผู้ไ�้ ด้ร้ ัับการกำำ�หนดตำ�ำ แหน่ง่ ศาสตราจารย์์ ได้้รัับเงินิ เดืือนขั้�นสูงู 4. ผู้้�ได้ร้ ัับรางวัลั ผลงานวิจิ ััยดีีเด่่น มหาวิทิ ยาลััยธรรมศาสตร์์ 5. ผู้ไ�้ด้ร้ ับั ทุนุ วิจิ ัยั โครงการขนาดใหญ่ผ่ ่า่ นสถาบันั วิจิ ัยั และให้ค้ ำ�ำ ปรึึกษาแห่ง่ มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) และส่่วนงานของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ 6. ผู้�ไ้ ด้ร้ ับั รางวััลนักั วิจิ ัยั รุ่่�นใหม่่ดีีเด่น่ ระดับั ส่่วนงาน 7. ผู้ไ้� ด้้รัับรางวัลั ประกาศเกีียรติิคุณุ ทางด้า้ นการวิิจััยจากหน่่วยงานภายนอก 1


วััตถุุประสงค์์ 1. เพื่�่อเป็็นการยกย่่อง เชิิดชููเกีียรติิรวมทั้�งเป็็นขวััญและกำ�ำ ลัังใจแก่่อาจารย์์และนัักวิิจััยผู้้�สร้้างชื่่�อเสีียง ให้แ้ ก่ม่ หาวิทิ ยาลััย 2. เพื่�อ่ เป็น็ การประกาศรางวัลั ผลงานวิจิ ัยั ดีีเด่น่ ของมหาวิทิ ยาลััยธรรมศาสตร์์ 3. เพื่อ�่ เผยแพร่่ประชาสัมั พันั ธ์ใ์ ห้้ประชาคมได้ร้ ับั ทราบและชื่น�่ ชมในผลงานของนักั วิิจัยั ที่�ไ่ ด้ร้ ัับรางวััล วัันเวลาและสถานที่�่จััดงาน วััน/เดืือน/ปีี/เวลา กิิจกรรม/สถานที่�่จััดกิิจกรรม 15 ธัันวาคม 2565 ณ ห้อ้ ง Concert Hall อุทุ ยานการเรีียนรู้�ป๋วย 100 ปีี 17.00 - 21.00 น. มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ศูนู ย์์รัังสิิต • Registration & Pioneer Soiree • Opening Remark • Laureate Speech • Suanplu Chorus • Award Ceremony • Photo Session • Delight Mingling at Puey Hall 2


หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ 3


ลำำ�ดัับ ประเภทรางวััล จำ��นวนรางวััล 1 ผู้�ไ้ ด้้รัับการโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้ง� ให้ด้ ำำ�รงตำ�ำ แหน่ง่ ศาสตราจารย์์ 7 2 ผู้้�ได้ร้ ับั โล่ร่ างวัลั พระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็จ็ 4 พระเทพรัตั นราชสุดุ า ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ศาสตราจารย์ว์ ิจิ ััยดีีเด่่น 2 เมธีีวิจิ ัยั อาวุุโส และนักั วิจิ ัยั ดีีเด่น่ แห่ง่ ชาติิ 4 3 ผู้�ไ้ ด้ร้ ัับการกำำ�หนดตำ�ำ แหน่ง่ ศาสตราจารย์์ ได้ร้ ัับเงิินเดืือนขั้�นสูงู 11 4 ผู้ไ�้ ด้ร้ ับั รางวััลผลงานวิิจััยดีีเด่่น มหาวิิทยาลัยั ธรรมศาสตร์์ 5 ผู้้�ได้้รับั ทุุนวิจิ ััยโครงการขนาดใหญ่ผ่ ่า่ นสถาบันั วิิจััยและให้ค้ ำำ�ปรึึกษา 12 แห่ง่ มหาวิทิ ยาลััยธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) ละส่ว่ นงานของ 17 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ 13 6 ผู้้�ได้้รับั รางวััลนักั วิิจััยรุ่่�นใหม่ด่ ีีเด่่นระดับั ส่่วนงาน 7 ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุณุ ทางด้า้ นการวิจิ ัยั จากหน่่วยงานภายนอก 4 7.1 ประเภทบุุคคลและผลงานที่�ไ่ ด้้รับั รางวัลั จากหน่่วยงานที่เ่� ป็น็ องค์ก์ ร 57 ระดัับนานาชาติิ 7.2 ประเภทบุคุ คลและผลงานที่่ไ� ด้้รับั รางวัลั จากหน่ว่ ยงานที่เ่� ป็น็ องค์ก์ รระดัับชาติิ หรืือองค์ก์ รเพื่่อ� สังั คม รวม 5


6


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ หน่่วยงาน คำำ�สั่่�ง/มติิสภา วัันที่�่ได้้รัับการ มหาวิิทยาลััย โปรดเกล้้าแต่่งตั้้�ง 1 ศาสตราจารย์์ คณะศิิลปศาสตร์์ ดร.สมเกีียรติิ เชวงกิจิ วณิิช คส. 1405/2564 5 ธ.ค. 64 2 ศาสตราจารย์์ คณะศิิลปศาสตร์์ คส. 494/2565 24 ก.พ. 65 ดร.เรืือโทนภดล ชาติปิ ระเสริิฐ สถาบัันภาษา คส. 1419/2564 5 ธ.ค. 64 3 ศาสตราจารย์์ ดร.พรศิิริิ สิิงหปรีีชา คณะแพทยศาสตร์์ คส. 1378/2564 22 ธ.ค. 64 4 ศาสตราจารย์์ คณะแพทยศาสตร์์ คส. 1412/2564 28 ธ.ค. 64 ดร.ศิิริกิ ุลุ มะโนจันั ทร์์ คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ คส. 487/2565 24 ก.พ. 65 5 ศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ ภาคภูมู ิิ เขีียวละม้า้ ย คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ คส. 1208/2564 14 ก.ย. 64 6 ศาสตราจารย์์ ดร.นคร ภู่่�วโรดม 7 ศาสตราจารย์์ ดร.สััญญา มิติ รเอม 7


8


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/หน่่วยงาน รางวััล หน่่วยงาน เจ้้าของรางวััล/ วััน/เดสืืำอ�ำ นนััก/งปาีีทนี่�่ได้้รัับ 1 ศาสตราจารย์์ ผู้ไ�้ ด้้รับั โล่ร่ างวััลพระราชทาน สำำ�นักั งานการวิิจััย ดร.ผดุงุ ศักั ดิ์์� รัตั นเดโช สมเด็จ็ พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็จ็ แห่ง่ ชาติิ (วช.) คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ พระเทพรัตั นราชสุดุ า ฯ สยามบรมราชกุมุ ารีี 1 ส.ค. 65 “ศาสตราจารย์์วิจิ ัยั ดีีเด่่น ประจำ��ปีี 2565” 2 รองศาสตราจารย์์ ผู้ไ้� ด้้รับั โล่่รางวััลพระราชทาน สำำ�นัักงานการวิิจัยั ดร.อาชนันั เกาะไพบูลู ย์์ สมเด็จ็ พระกนิิษฐาธิริ าชเจ้า้ กรมสมเด็จ็ แห่่งชาติิ (วช.) คณะเศรษฐศาสตร์์ พระเทพรัตั นราชสุดุ า ฯ สยามบรมราชกุมุ ารีี 1 ส.ค. 65 “เมธีีวิจิ ัยั อาวุโุ ส ประจำ��ปีี 2565” 3 ศาสตราจารย์์ณรงค์์ ใจหาญ ผู้้�ได้้รัับโล่ร่ างวัลั พระราชทาน สำำ�นัักงานการวิิจััย คณะนิติ ิิศาสตร์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิริ าชเจ้า้ กรมสมเด็จ็ แห่ง่ ชาติิ (วช.) พระเทพรัตั นราชสุดุ า ฯ สยามบรมราชกุมุ ารีี 1 ส.ค. 65 “นักั วิจิ ััยดีีเด่่นแห่่งชาติิ ประจำ��ปีี งบประมาณ 2565”(สาขานิิติศิ าสตร์์) 4 ศาสตราจารย์์ ดร.รุุธิริ ์์ พนมยงค์์ ผู้ไ�้ ด้ร้ ับั โล่่รางวััลพระราชทาน สำ�ำ นัักงานการวิิจััย คณะพาณิิชยศาสตร์์ สมเด็็จพระกนิษิ ฐาธิริ าชเจ้า้ กรมสมเด็็จ แห่่งชาติิ (วช.) และการบััญชีี พระเทพรัตั นราชสุดุ า ฯ สยามบรมราชกุมุ ารีี 1 ส.ค. 65 “นักั วิิจัยั ดีีเด่น่ แห่ง่ ชาติิ ประจำ��ปีี งบประมาณ 2565” (สาขาเศรษฐศาสตร์์) 9


10


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ หน่่วยงาน คำำ�สั่่�ง/มติิสภา วัันที่่�ได้้รัับการ มหาวิิทยาลััย โปรดเกล้้าแต่่งตั้้�ง 1 ศาสตราจารย์์ คณะนิติ ิิศาสตร์์ ดร.บุุญศรีี มีีวงศ์์อุโุ ฆษ คส. 1117/2564 27 ต.ค. 64 2 ศาสตราจารย์์ คณะแพทยศาสตร์์ คส. 1089/2565 15 ก.ย. 65 นายแพทย์์ก้้องเกีียรติิ กูณู ฑ์์กันั ทรากร 11


12


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/หน่่วยงาน รางวััล/ผลงานที่่�ได้้รัับรางวััล หน่่วยงาน เจ้้าของรางวััล/ วััน/เดืือน/ปีีที่�่ได้้รัับ 1 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ รางวัลั ผลงานวิจิ ัยั ดีีเด่น่ สาขาสังั คมศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั ธรรมศาสตร์์ ดร.พีีระ เจริญิ วัฒั นนุกุ ูลู จุุดจบของการประนีีประนอม: ความหมาย 21 พ.ย. 65 คณะรััฐศาสตร์์ ทางการเมืืองของงานฉลองวันั ชาติคิ รั้ง� แรก มหาวิิทยาลััย ธรรมศาสตร์์ ของไทยวัันที่�่ 24 มิถิ ุุนายน พ.ศ. 2482 21 พ.ย. 65 มหาวิทิ ยาลััย (The End of Compromise: Political ธรรมศาสตร์์ 21 พ.ย. 65 Meanings of Thailand’s First National Day Celebrations on 24 June 1939) 2 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ รางวัลั ผลงานวิจิ ัยั ดีีเด่น่ สาขามนุษุ ยศาสตร์์ ดร.นาวินิ โบษกรนัฏั ที่ม�่ าของพระประคนธรรพ คณะศิิลปศาสตร์์ (The Origin of Phrapragandharva) 3 • รองศาสตราจารย์์ รางวัลั ผลงานวิจิ ััยดีีเด่น่ ดร.พีีระศัักดิ์์� เภาประเสริฐิ สาขาวิิทยาศาสตร์เ์ ทคโนโลยีี • อาจารย์์ ดร.พนิิชากรณ์์ ใจยงค์์ การพััฒนาคาร์์บอนดอทที่่�วาวแสง คณะวิทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ฟลูอู อเรสเซนต์ส์ ูงู จากใบผักั ตบชวาสำ�ำ หรัับ การตรวจวัดั บอแรกซ์์ที่จ�่ ำ��เพาะและแม่่นยำ�ำ (Label-free carbon dots from water hyacinth leaves as a highly fluorescent probe for selective and sensitive detection of borax) 13


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/หน่่วยงาน รางวััล/ผลงานที่่�ได้้รัับรางวััล หน่่วยงาน เจ้้าของรางวััล/ วััน/เดืือน/ปีีที่�่ได้้รัับ 4 • ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ รางวัลั ผลงานวิจิ ัยั ดีีเด่น่ มหาวิทิ ยาลััย ธรรมศาสตร์์ ภาสกร ศรีีทิพิ ย์ส์ ุโุ ข สาขาวิทิ ยาศาสตร์ส์ ุขุ ภาพ 21 พ.ย. 65 • รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ ประสิิทธิิผลของวััคซีีนโควิิด - 19 ใน ธนา ขอเจริญิ พร ประเทศไทย: การศึึกษาในสถานการณ์์จริิง • ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ (COVID-19 Vaccine Effectiveness พิชิ ญ ตันั ติิยวรงค์์ in Thailand: a Real World Study) • รองศาสตราจารย์์ แพทย์ห์ ญิิง อารยา ศรัทั ธาพุทุ ธ • รองศาสตราจารย์์ แพทย์ห์ ญิงิ ผกาทิิพย์์ ศิิลปมงคลกุลุ • อาจารย์์ นายแพทย์์ ชนะภัยั ไชยกุลุ ศิิลป์์ • ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ แพทย์ห์ ญิงิ พรรณศจีี ดำ�ำ รงค์์เลิิศ • รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ บุญุ ยิ่ง� ศิิริบิ ำ�ำ รุงุ วงศ์์ • รองศาสตราจารย์์ แพทย์ห์ ญิิง อัจั ฉรา ตั้้�งสถาพรพงษ์์ • รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิงิ พรอำ�ำ ภา บรรจงมณีี • ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ สิิระ นันั ทพิศิ าล • รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ ชำ�ำ นาญ แท่น่ ประเสริฐิ กุุล • ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ ฉัตั รชัยั มิ่�งมาลััยรัักษ์์ • ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ อนุุชา อภิิสารธนรัักษ์์ คณะแพทยศาสตร์์ • รองศาสตราจารย์์ แพทย์ห์ ญิิง นันั ตรา สุวุ ัันทารััตน์์ วิิ�ิ ทยาลัยั แพทยศาสตร์์นานาชาติิ จุุฬาภรณ์์


15


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/หน่่วยงาน ชื่่�อโครงการวิิจััย ผู้้�ได้้รัับทุุนวิิจััยโครงการขนาดใหญ่่ผ่่านสถาบัันวิิจััยและให้้คำำ�ปรึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) 1 อาจารย์์ โครงการอนรุ กั ษพ์ ลงั งานและพลงั งานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 7 ดร.พรระพีีพัฒั น์์ ภาสบุตุ ร คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ 1. โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาโครงการจััดทำำ�แผนแม่่บทก่่อสร้้างพััฒนา และปรับั ปรุงุ แหล่่งน้ำ�ำ� ระยะที่่� 1 2 รองศาสตราจารย์์ 2. โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาบริิหารและพััฒนารููปแบบการฝึึกซ้้อมของ ดร.อุุรุุยา วีีสกุลุ นักั กีีฬาศัักยภาพสูงู คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ 3. โครงการศึึกษาและจััดทำำ�สถาปััตยกรรมองค์์กร (Enterprise Architecture: EA) ของกองทุุนพััฒนาการกีีฬาแห่่งชาติิ 3 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ ที่เ่� ชื่่อ� มโยงกัับ การกีีฬาแห่ง่ ประเทศไทย สมาคมกีีฬาแห่่งประเทศไทย และ ดร.วิินััย รักั สุุนทร สมาคมกีีฬาแห่่งจัังหวัดั คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ 4. โครงการค่่าสำำ�รวจและประเมิินสภาพโครงข่่ายทางหลวงเพื่่�อเพิ่่�ม ประสิิทธิผิ ลการใช้จ้ ่า่ ยงบประมาณบำ�ำ รุงุ รักั ษาทางหลวงในระยะยาว ปีี 2565 1. โครงการสำ�ำ รวจข้้อมููลความเร็็วของยานพาหนะบนทางหลวงพิิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 เพื่�่อสนัับสนุุนภารกิิจในการบริิหารจราจร และการบัังคับั ใช้้กฎหมาย 2. โครงการประเมิินการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพความปลอดภััยบนทางหลวง รองรัับการปรัับความเร็ว็ จำ��กััดไม่่เกิิน 120 กม./ชม. 3. โครงการพัฒั นาระบบ E-Service สำ�ำ หรับั การจัดั การการเข้า้ ถึึงบนทางหลวง 4. โครงการจ้า้ งที่ป�่ รึึกษาเพื่อ่� จัดั เก็บ็ ข้อ้ มูลู และวิเิ คราะห์ก์ ารจราจร บนทาง พิิเศษหมายเลข 7 และ 9 5. โครงการจััดทำำ�มาตรฐานเพื่่�อนำำ�องค์์ความรู้้�ด้้าน EO (EARTH OBSERVATION) เบื้อ� งต้้น มาประยุกุ ต์ใ์ ช้ใ้ นกรมทางหลวง


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/หน่่วยงาน ชื่่�อโครงการวิิจััย ผู้้�ได้้รัับทุุนวิิจััยโครงการขนาดใหญ่่ผ่่านสถาบัันวิิจััยและให้้คำำ�ปรึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) 4 รองศาสตราจารย์์ 1. โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลระยะยาวและศึึกษา ดร.จิริ พล สัังข์โ์ พธิ์์� ออกแบบระบบฐานข้้อมููลกลางของ กนอ. วิทิ ยาลััยนวัตั กรรม 2. โครงการสำ�ำ รวจและจััดทำ�ำ ฐานข้้อมููลทรััพย์์สิินเครืือข่่ายใยแก้้วนำำ�แสง เพื่อ�่ ประเมินิ แนวทางการตรวจสอบและกำำ�กับั ดูแู ลคุณุ ภาพเครืือข่า่ ยใยแก้ว้ 5 รองศาสตราจารย์์ นำำ�แสงของกองทางหลวงพิเิ ศษระหว่่างเมืือง ดร.นพพร ลีีปรีีชานนท์์ 3. โครงการงานจ้้างสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานเเละดููเเลระบบสารสนเทศ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ของกองทางหลวงพิเิ ศษระหว่า่ งเมืือง 4. โครงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการอำ�ำ นวยความปลอดภััยโดยการใช้้ 6 ศาสตราจารย์์ กล้อ้ งบันั ทึึกภาพติดิ ตามตััว ดร.สัญั ญา มิิตรเอม 1. โครงการจ้้างที่�่ปรึึกษาศึึกษาและออกแบบระบบการผลิิตแผ่่นป้้าย คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ ทะเบีียนรถ ระยะที่่� 2 ด้้วยเทคโนโลยีีอััจฉริิยะเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ การบริิการและบริิหารจัดั การองค์ก์ ร 7 รองศาสตราจารย์์ 2. โครงการจ้้างที่�่ปรึึกษากำำ�กัับควบคุุมงานโครงการจััดซื้�อเครื่�่องผลิิต ดร.วราวุธุ เสืือดีี แผ่น่ ป้า้ ยทะเบีียนรถอัตั โนมัตั ิิ พร้อ้ มติดิ ตั้้ง� จำ��นวน 1 ระบบ (จำ��นวน 2 ชุดุ ) คณะวิทิ ยาศาสตร์์ โดยวิธิ ีีเฉพาะเจาะจง และเทคโนโลยีี 3. โครงการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาเนื้้�อหาสำำ�หรัับปััญญาประดิิษฐ์์ด้้านการ บริหิ ารงานท้้องถิ่่�น 1. โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อจััดทำ�ำ สถาปััตยกรรมองค์์กร (Enterprise Architecture: EA) และจัดั ทำ�ำ แผนปฏิบิ ัตั ิกิ ารดิจิ ิทิ ัลั ระยะ 5 ปีี ของการรถไฟ แห่่งประเทศไทย 2. โครงการด้า้ นเทคโนโลยีีสารสนเทศและสื่อ�่ สาร 1. โครงการงานจ้า้ งศึกึ ษาและประเมินิ ผลกระทบจากการรั่่ว� ไหลและกระจาย ตััวของสาร โดยแบบจำ��ลองคณิิตศาสตร์์ (Dispersion Modeling) สำ�ำ หรัับโครงการท่อ่ ส่ง่ ก๊๊าซธรรมชาติิบนบกเส้้นที่่� 5 2. โครงการศึึกษาการตกสะสมของโลหะหนัักในดิินบริิเวณพื้้�นที่�่รอบ โรงไฟฟ้า้ ในเครืือทีีพีีไอ โพลีีน จังั หวัดั สระบุรุ ีี พ.ศ.2565-2568 3. โครงการศึึกษาและติิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมของ ทางพิิเศษในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และบริิเวณด่่านเก็็บ ค่่าผ่า่ นทางพิเิ ศษและอาคารสำ�ำ นักั งานของ กทพ. ปีีงบประมาณ 2565


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/หน่่วยงาน ชื่่�อโครงการวิิจััย ผู้้�ได้้รัับทุุนวิิจััยโครงการขนาดใหญ่่ผ่่านสถาบัันวิิจััยและให้้คำำ�ปรึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) 8 อาจารย์์ ดร.สุรุ พิชิ ย์์ พรหมสิิทธิ์์� 1. โครงการ HR Transformation คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ 2. โครงการประเมินิ ประสิิทธิภิ าพการรับั รู้้�ข้อ้ มูลู ข่า่ วสารของกลุ่�มเป้า้ หมาย และการผัังเมืือง ต่่อสื่อ่� ประชาสััมพัันธ์์ภายในและภายนอกองค์์กร ปีีงบประมาณ 2565 3. โครงการสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในเขตทางพิิเศษที่่�มีี ต่อ่ การให้้บริกิ ารของ กทพ.ปีงี บประมาณ 2565 4. โครงการจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคลกระทรวง พลัังงานและสำ�ำ นักั งานปลัดั กระทรวงพลังั งาน 5. โครงการจ้้างที่�่ปรึึกษาเพื่�่อสำำ�รวจความพึึงพอใจ ความไม่่พึึงพอใจ ความต้้องการของผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่อการให้้บริิการ ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุนุ ปีีงบประมาณ 2565 6. โครงการจัดั ทำ�ำ แผนแม่บ่ ทการสื่อ่� สารภายในองค์ก์ ร พ.ศ.2566 - 2570 และประเมินิ ผลประสิิทธิภิ าพการสื่อ�่ สารภายในองค์ก์ ร ททท. ประจำ��ปีี 2565 7. โครงการจ้้างที่�่ปรึึกษาจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ และข้้อเสนอแนะแผนปฏิิบััติิ ราชการ กรมกิจิ การเด็็กและเยาวชน พ.ศ.2566 - 2570 8. โครงการค่่าใช้้จ่่ายในการสำำ�รวจข้้อมููลแรงงานในอุุตสาหกรรม การท่่องเที่�ย่ ว 9. โครงการจ้้างที่่ป� รึึกษา เพื่อ่� ดำ�ำ เนินิ งานการประเมินิ ผลความยั่�งยืืนของ ธุรุ กิิจ SME 9 รองศาสตราจารย์์ 1. โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่�่อศึึกษาการพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ด้้านดิิจิิทััล ดร.นพพร ลีีปรีีชานนท์์ ของ กนอ. คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ 2. โครงการยกระดัับและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตในโรงงาน อุุตสาหกรรมด้้วยเทคโนโลยีีพลาสมา (ภายใต้้ค่่าใช้้จ่่ายในการยกระดัับ และเพิ่่ม� ประสิิทธิภิ าพการผลิติ ของอุตุ สาหกรรมและบริกิ ารด้ว้ ยเทคโนโลยีี พลาสมา) 18


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/หน่่วยงาน ชื่่�อโครงการวิิจััย ผู้้�ได้้รัับทุุนวิิจััยโครงการขนาดใหญ่่ผ่่านสถาบัันวิิจััยและให้้คำำ�ปรึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) 10 รองศาสตราจารย์์ 1. โครงการวิจิ ัยั และพัฒั นาปัจั จัยั ในการวิิเคราะห์์ และจัดั สรรงบประมาณ ดนัยั ปรีีชาเพิ่่�มประสิิทธิ์์� การส่ง่ เสริมิ หรืือสนับั สนุนุ ของงบประมาณกองทุนุ พัฒั นาการกีีฬาแห่ง่ ชาติิ คณะศิิลปศาสตร์์ 2. โครงการสำำ�รวจและประมวลผลแบบสอบถามความคิดิ เห็น็ ของประชาชน 3. โครงการสำำ�รวจและประมวลผลแบบสอบถามความคิดิ เห็น็ ของประชาชน ต่่อผลงานรัฐั บาลและผู้้�สมัคั รเลืือกตั้้�งผู้้�ว่า กทม. ผู้้�ได้้รัับทุุนวิิจััยโครงการขนาดใหญ่่ผ่่านส่่วนงานของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ 1 รองศาสตราจารย์์ โครงการอบรมพััฒนาขีีดความสามารถด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ขั้ �นสููง ดร.ชาลีี เจริญิ ลาภนพรัตั น์์ แก่น่ ักั วิิจัยั วิิศวกร นวัตั กร นัักเทคโนโลยีี สถาบันั เทคโนโลยีีนานาชาติสิิิรินิ ธร 19


20


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ หน่่วยงาน เจ้้หาขน่อ่วงยรงาางนวััล วัปันีีท/ี่เ่�ไดดื้ือ้รัับน/ นัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่นระดัับส่่วนงาน ประเภทอาจารย์์ 10 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 1 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ คณะสหเวชศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััย 10 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 สุภุ ัทั รา ศิิลปบรรเลง ธรรมศาสตร์์ 10 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 2 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััย 10 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 ทันั ตแพทย์์กฤษสิิทธิ์์� วารินิ ทร์์ ธรรมศาสตร์์ 10 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 3 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััย 10 ต.ค. 65 ดร.สิิริพิ งศ์์ ศิิริิสุขุ และเทคโนโลยีี ธรรมศาสตร์์ 10 ต.ค. 65 4 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ คณะสถาปัตั ยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย ดร.ชมพูนู ุุท คงพุุนพินิ และการผัังเมืือง ธรรมศาสตร์์ 5 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ คณะรัฐั ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย ดร.พีีระ เจริิญวัฒั นนุกุ ููล ธรรมศาสตร์์ 6 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ คณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั ดร.น้ำำ�� ใส ตัันติสิ ุุข ธรรมศาสตร์์ 7 อาจารย์์ ดร.ปุุณยวัจั น์์ คณะสัังคมสงเคราะห์ศ์ าสตร์์ มหาวิิทยาลััย ไตรจุฑุ ากาญจน์์ ธรรมศาสตร์์ 8 อาจารย์พ์ รรณวดีี ประยงค์์ คณะวารสารศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั และสื่�อ่ สารมวลชน ธรรมศาสตร์์ 9 Dr. Pham Duc Tai สถาบันั เทคโนโลยีีนานาชาติิ มหาวิิทยาลัยั สิิรินิ ธร ธรรมศาสตร์์ 10 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ วิิทยาลััยพัฒั นศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััย ดร.กนกวรา พวงประยงค์์ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ธรรมศาสตร์์ 11 อาจารย์์ แพทย์ห์ ญิงิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััย วีีร์ว์ ะริินทร์์ เจริิญพร เฉลิมิ พระเกีียรติิ ธรรมศาสตร์์ นัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่นระดัับส่่วนงาน ประเภทนัักวิิจััยหรืือผู้้�ปฏิิบััติิงานที่�่เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิจััย 12 นายสุุทธิเิ กีียรติิ อังั กาบูรู ณะ สถาบัันไทยคดีีศึกึ ษา มหาวิิทยาลััย ธรรมศาสตร์์


22


ลำำ�ดัับ ผู้ห้�รันับ่่วเหยรงีีายญน / รปารงะวเัภัลท/ ผลงานที่�่ได้้รัับรางวััล หน่่ววัยันง/าเดนืือเจน้้า/ขปีอีที่ง่�ไดร้้ราัับงวััล/ ประเภทบุุคคลและผลงานที่�่ได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานที่�่เป็็นองค์์กรระดัับนานาชาติิ 1 ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ Gold Medal Automatic Baby Posture The XV International Warsaw สภุ าวดี ทบั กล่�่ำำ ประเภทผลงาน Gyro V.2 Invention Show 2021, Poland คณะพยาบาลศาสตร์ 27 ต.ค. 64 Gold Medal Self-Recovery After Breast XXV Moscow International ประเภทผลงาน Surgery Set Inventions and Innovative Technologies Salon (ARCHIMEDES-2022), Russia 31 มีี.ค. 65 2 รองศาสตราจารย์์ Gold Medal Patient’s Ulcer Pressure The 8th World Invention ดร.จิณิ พิชิ ญ์ช์ า สาธิยิ มาส ประเภทผลงาน Sensing Function System Innovation Contest (WiC) คณะพยาบาลศาสตร์ 20 ส.ค. 65 3 ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ Gold Medal Design and development of The 15th International ดร.บรรยงค์ รงุ่ เรืองดว้ ยบญุ ประเภทผลงาน physical therapy upper limb Convention on Rehabilitation คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ device with symmetrical Engineering and Assistive รองศาสตราจารย์์ reflections mechanism Technology : i-CREATe 2022 ดร.พัชั รีี คุณุ ค้ำ��ำ ชูู 27 ส.ค. 65 คณะสหเวชศาสตร์์ 23


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/ รางวััล/ ผลงานที่�่ได้้รัับรางวััล หน่่วยงานเจ้้าของรางวััล/ หน่่วยงาน ประเภท วััน/เดืือน/ปีีที่่�ได้้รัับ ประเภทบุุคคลและผลงานที่่�ได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานที่�่เป็็นองค์์กรระดัับนานาชาติิ 4 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ Gold Medal Movere (New design power The 15th International ดร.บรรยงค์์ รุ่�งเรืืองด้ว้ ยบุญุ ประเภทผลงาน wheelchair for easy transfer) Convention on Rehabilitation คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ Engineering and Assistive Technology : i-CREATe 2022 27 ส.ค. 65 5 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ Gold Medal Vegan Sweetened Condensed Inventions Geneva Evaluation ดร.กฤติิยา เขื่อ�่ นเพชร ประเภทผลงาน Rice-Cereal Milk Day – Virtual Event คณะวิทิ ยาศาสตร์์ 20 มีี.ค. 65 และเทคโนโลยีี 6 รองศาสตราจารย์์ Gold Medal Plant Vac. Malaysia Technology Expo ดร.ดุุสิิต อธินิ ุุวัฒั น์์ ประเภทผลงาน 2022 (MTE 2022) คณะวิิทยาศาสตร์์ 25 มีี.ค. 65 และเทคโนโลยีี 7 รองศาสตราจารย์์ Gold Medal “ไกก้อ้ น” สหายของอควาเรีียม ITEX 2021 – 32nd International ดร.สุุเปญญา จิิตตพันั ธ์์ ประเภทผลงาน “GaiGon” friend of aquarium Invention, Innovation & คณะวิทิ ยาศาสตร์์ Technology Exhibition, และเทคโนโลยีี Malaysia 14 ธ.ค. 65 8 รองศาสตราจารย์์ Gold Medal ชุุดน้ำ��ำ ยาคััดกรองการสััมผััส ITEX 2021 – 32nd International ดร.ชิิราวุุฒิิ เพชรเย็น็ ประเภทผลงาน สารฆ่่าแมลงด็็อกเตอร์์เอกซ์์ Invention, Innovation & คณะวิิทยาศาสตร์์ DR. EX (Insecticide Exposure TechnologyExhibition,Malaysia และเทคโนโลยีี Screening Solution) 14 ธ.ค. 65 24


ลำำ�ดัับ ผู้้�รัับเหรีียญ/ รางวััล/ ผลงานที่�่ได้้รัับรางวััล หน่่วยงานเจ้้าของรางวััล/ หน่่วยงาน ประเภท วััน/เดืือน/ปีีที่�่ได้้รัับ ประเภทบุุคคลและผลงานที่�่ได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานที่่�เป็็นองค์์กรระดัับนานาชาติิ 9 รองศาสตราจารย์์ Gold Medal การสัังเคราะห์์อนุุภาคทอง The 5th China (Shanghai) ดร.สุุภกร บุญุ ยืืน คณะวิิทยาศาสตร์์ ประเภทผลงาน ขนาดนาโนโดยใช้้คลื่่�นไมโครเวฟ International Invention & และเทคโนโลยีี จากสารสกััดเพกาเพื่่�อใช้้ในงาน Innovation Expo 10 • ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปาริิยา ณ นคร สิ่�่งแวดล้้อม 16 เม.ย. 65 • รองศาสตราจารย์์ (One-pot microwave synthesis ดร.สุุภกร บุุญยืืน of gold nanocatalyst using คณะวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี crude Oroxylum indicum for environmental applications indicum) Gold Medal ฟีโี อร่า่ เอช วััน (Feora H1) INNOVERSE Invention & ประเภทผลงาน Innovation Expo 2022 24 ก.ค. 65 Gold Medal IB+ (Alexis Brand) 2022 Japan Design, Idea and ประเภทผลงาน Invention Expo (JDIE 2022) 3 ก.ค. 65 25


ลำำ�ดัับ ผู้ห้�รันับ่่วเหยรงีีายญน / รางวััล/ ผลงานที่�่ได้้รัับรางวััล หน่่ววัยันง/าเดนืือเจน้้า/ขปีอีที่ง�่ไดร้้ราัับงวััล/ ประเภท ประเภทบุุคคลและผลงานที่่�ได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานที่่�เป็็นองค์์กรระดัับนานาชาติิ 11 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ Gold Medal LCDs RESORT: A Smart International Exhibition ดร.เขีียนศัักดิ์์� แสงเกลี้ย� ง ประเภทผลงาน Architecture with Lightweight INVENTCOR, Deva, Romania คณะสถาปัตั ยกรรมศาสตร์์ Innovation 18 ธ.ค. 65 และการผังั เมืือง Gold Medal LCDs RESO(r)TEL with Toronto International Society ประเภทผลงาน Innovative 3 House +Birds’ of Innovation & Advanced Shelter Skills (TISIAS) 27 ส.ค. 65 Gold Medal BirDs’ Land Innovative Public Africa Invention & Innovation ประเภทผลงาน Spaces for Bird-Friendly Expo 2022 Environment with LCDs 30 ก.ย. 65 Design Approach 12 นางอุุไร คำำ�มาก Gold Medal Smart TUH - Toothbrushes The 7th International Invention โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์ ประเภทผลงาน Innovation Competition in เฉลิิมพระเกีียรติิ Canada, iCAN 2022 รองศาสตราจารย์์ 27 ส.ค. 65 ดร.จิณิ พิชิ ญ์ช์ า สาธิยิ มาส คณะพยาบาลศาสตร์์ รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์ส์ มบััติิ มุ่ �งทวีีพงษา คณะแพทยศาสตร์์ 26


ลำำ�ดัับ ผู้ห้�รันับ่่วเหยรงีีายญน / รางวััล/ ผลงานที่�่ได้้รัับรางวััล หน่่ววัยันง/าเดนืือเจน้้า/ขปีอีที่ง�่ไดร้้ราัับงวััล/ ประเภท ประเภทบุุคคลและผลงานที่�่ได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานที่�่เป็็นองค์์กรระดัับนานาชาติิ 13 นางสาวเพชรรััตน์์ Gold Medal TUH-Arm Lift The 9th Korea Creative Invention Contest (CIC) ยอดเจริิญ ประเภทผลงาน 25 ก.ค. 65 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์ เฉลิมิ พระเกีียรติิ รองศาสตราจารย์์ ดร.จิณิ พิชิ ญ์ช์ า สาธิยิ มาส คณะพยาบาลศาสตร์์ ลำำ�ดัับ ผู้ห้�รันับ่่วเหยรงีีายญน / รางวััล/ประเภท ผลงานที่�่ได้้รัับรางวััล วเันจ/้าหเดขนอือ่วงนยร/ปงาางีที่นวไดัล้ร/ับ ประเภทบุุคคลและผลงานที่่�ได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานที่่�เป็็นองค์์กรระดัับชาติิหรืือองค์์กรเพื่่�อสัังคม 1 ศาสตราจารย์์ นักเภสชั วทิ ยาดเี ดน่ สมาคมเภสัชวิทยา ดร.เกศรา ณ บางช้า้ ง ประเภทบคุ คล แห่่งประเทศไทย วิทิ ยาลัยั แพทยศาสตร์์ 25 ก.ค. 65 นานาชาติจิ ุฬุ าภรณ์์ 2 รองศาสตราจารย์์ รางวััลเลิิศรััฐ ประจำ��ปีี Al Chest 4All (DMS-TU) คณะกรรมการพััฒนา ดร.จาตุรุ งค์์ ตันั ติบิ ัณั ฑิติ 2565 (ระดับั ดีีเด่น่ ) ประเภท For Thai People ระบบราชการ คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ การขยายผลมาตรฐาน 30 ส.ค. 65 การบริิการ ประเภทผลงาน 27


ลำำ�ดัับ ผู้ห้�รันับ่่วเหยรงีีายญน / รางวััล/ประเภท ผลงานที่�่ได้้รัับรางวััล วัเันจ้/้าหเดขืนืออ่่วงนยร/ปงาีางีที่นว่�ไัดัล้้ร/ัับ ประเภทบุุคคลและผลงานที่่�ได้้รัับรางวััลจากหน่่วยงานที่่�เป็็นองค์์กรระดัับชาติิหรืือองค์์กรเพื่่�อสัังคม 3 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ รางวััลที่่�ปรึึกษาตััวอย่่าง โครงการออกแบบและ กรมส่่งเสริิม ดร.กิติ ติพิ งษ์์ เกีียรติวิ ิภิ าค แห่่งปีี 2565 (DIPROM พััฒนาผลิิตภััณฑ์์หััตถ อุุตสาหกรรม คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ Consultant Award อุุตสาหกรรมชุุมชนด้้วยทุุน 31 ส.ค. 65 2022) สาขาการออกแบบ ทางวัฒั นธรรมและการผสม ผลิติ ภัณั ฑ์บ์ รรจุภุ ัณั ฑ์ด์ ีีเด่น่ ผสานภููมิิปััญญาสู่ ูสากล ประเภทวิิสาหกิจิ ชุุมชน เพื่อ่� เพิ่่ม� มูลู ค่า่ ทางเศรษฐกิจิ : ประเภทบุคุ คล กรณีีศึึกษาวิิสาหกิิจชุุมชน จังั หวัดั ลำ�ำ ปาง 4 • ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ ร า ง วัั ล ช น ะ เ ลิิ ศ ก า ร Telemedicine Pulse กรมพลศึึกษา ดร.สายรักั สอาดไพร ประกวดนวััตกรรมด้้าน Oximeter (เครื่�่องวััด กระทรวงการท่อ่ งเที่�ย่ ว • ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา ออกซิิเจนและอััตราการเต้้น และกีีฬา สุุภััทรา ศิิลปบรรเลง ประจำ��ปีี พ.ศ. 2565 ข อ ง หัั ว ใ จ ที่่� ป ล า ยนิ้้� ว 22 ก.ค. 65 • นางสาววินิ ิธิ า ผึ้ง้� ถนอม ประเภทผลงาน รายงานผลด้้วยระบบการ คณะสหเวชศาสตร์์ แพทย์ท์ างไกล) ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.ศุภุ ชัยั วรพจน์พ์ ิศิ ุทุ ธิ์์� คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ 28


29


สถานที่่�ทำำ�งาน สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิิริินธร โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ E-mail Address 02-9869009 ต่่อ 2111 ความเชี่ �ยวชาญ [email protected] · Supply Chain Optimization ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Inventory Management · Supply Chain Network Design · Marketing - Operations Interface · Supply Contract · Bullwhip Effect · Information Sharing ผู้้�ได้้รัับรางวััลนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่นระดัับส่่วนงาน ประเภทอาจารย์์ 30


Assistant Professor Dr. Kanokwara Phuangprayong สถานที่�่ทำำ�งาน วิิทยาลััยพััฒนศาสตร์์ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ E-mail Address 02-6133604 ความเชี่ �ยวชาญ [email protected] · Population and development ประเภทรางวััลที่่�ได้้รัับ · Volunteerism for human and social development · Social innovation · Social responsibility ผู้้�ได้้รัับรางวััลนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่นระดัับส่่วนงาน ประเภทอาจารย์์ 31


Assistant Professor Dr. Krittiya Khuenpet สถานที่�่ทำำ�งาน คณะวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยีี มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน 02-5644440-59 ต่่อ 2550 E-mail Address [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ · Food processing ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Innovative product development from Rice · Inulin extraction and purification ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณทางด้้านการวิิจััย จากหน่่วยงานภายนอก 32


Assistant Professor Kritsasith Warin สถานที่่�ทำำ�งาน คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน 02-9869213 E-mail Address [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ · Oral and maxillofacial surgery ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Oral cancer · Maxillofacial trauma · Artificial intelligence · Deep learning · Health informatics ผู้้�ได้้รัับรางวััลนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่นระดัับส่่วนงาน ประเภทอาจารย์์ 33


Professor Kongkiat Kulkantrakorn, M.D. สถานที่�่ทำำ�งาน คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน 02-92697934 E-mail Address [email protected], [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ · Neurology ประเภทรางวััลที่่�ได้้รัับ · Neuneuromuscular disease ผู้ได้รับการกำ�ำหนดตำ�ำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 34


Assistant Professor Dr. Kittipong Keativipak สถานที่�่ทำำ�งาน คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่่�ทำำ�งาน 054-237999 ต่่อ 5401 E-mail Address [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ · Industrial Crafts Design ประเภทรางวััลที่่�ได้้รัับ · Furniture Design · Design Methodology · Design Thinking ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณทางด้้านการวิิจััย จากหน่่วยงานภายนอก 35


Professor Dr. Kesara Na-Bangchang สถานที่�่ทำำ�งาน วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์นานาชาติิจุุฬาภรณ์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ E-mail Address 02-9869213 ต่่อ 1800 ความเชี่ �ยวชาญ [email protected] · Pharmacokinetics and drug metabolism ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Pharmacology · Drug Discovery and Development ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณทางด้้านการวิิจััย จากหน่่วยงานภายนอก 36


Assistant Professor Dr. Khiensak Seangklieng สถานที่่�ทำำ�งาน คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์แ์ ละการผังั เมืือง โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ E-mail Address 02-9869605 ต่่อ 4019 ความเชี่ �ยวชาญ [email protected] · Hospitality Design ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Modern Thai Architecture Design · Innovative Architecture: Research and Design ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณทางด้้านการวิิจััย จากหน่่วยงานภายนอก 37


Associate Professor Dr. Charturong Tantibundhit สถานที่�่ทำำ�งาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน 02-5643001-9 ต่่อ 3037 E-mail Address [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ Artificial Intelligence in Medical Screening and ประเภทรางวััลที่่�ได้้รัับ Diagnosis ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณทางด้้านการวิิจััย จากหน่่วยงานภายนอก 38


Associate Professor Dr. Jinpitcha Sathiyamas สถานที่�่ทำำ�งาน คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน 02-9869213-6 ต่่อ 7381 E-mail Address [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ · Orthopedic Nursing ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Wound Care Nursing · Cancer Nursing · Health care Innovations · Adults and the elderly Nursing ผู้้�ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณทางด้้านการวิิจััย จากหน่่วยงานภายนอก 39


Associate Professor Dr. Jirapon Sunkpho สถานที่�่ทำำ�งาน วิิทยาลััยนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่่�ทำำ�งาน 02-6235055-8 E-mail Address [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ · Information Technology ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Strategy ผู้้�ได้้รัับทุุนวิิจััยโครงการขนาดใหญ่่ผ่่านสถาบัันวิิจััย และให้ค้ ำ�ำ ปรึึกษาแห่ง่ มหาวิทิ ยาลัยั ธรรมศาสตร์์ (TU-RAC) 40


Assistant Professor Chatchai Mingmalairak, M.D. สถานที่่�ทำำ�งาน คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่่�ทำำ�งาน 02-5644440 E-mail Address [email protected] ความเชี่ �ยวชาญ Surgeon ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ ผู้้�ได้้รัับรางวััลผลงานวิิจััยดีีเด่่น มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ 41


Lecturer Chanapai Chaiyakulsil, M.D. สถานที่่�ทำำ�งาน คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โทรศััพท์์ที่�่ทำำ�งาน 02-9269514 E-mail Address chanapai,[email protected] ความเชี่ �ยวชาญ Pediatric Critical Care, General Pediatrics ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ ผู้้�ได้้รัับรางวััลผลงานวิิจััยดีีเด่่น มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ 42


Assistant Professor Dr. Chompoonut Kongphunphin สถานที่่�ทำำ�งาน คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และการผัังเมืือง โทรศััพท์์ที่่�ทำำ�งาน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ E-mail Address 02-9869605-6 ต่่อ 4008 ความเชี่ �ยวชาญ [email protected] · Urban Design and Planning ประเภทรางวััลที่�่ได้้รัับ · Built Environmental Design · Spatial Analysis and Geographic Information System: GIS · Urban and Architecture Design for Promoting Social Identity · Vernacular Architecture Design and Tropical Architecture Design ผู้้�ได้้รัับรางวััลนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่นระดัับส่่วนงาน ประเภทอาจารย์์ 43


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook