Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สังคมศึกษา65

สังคมศึกษา65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:12:14

Description: แนะนำนักศึกและอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาสังคมศึกษา65

Keywords: สังคมศึกษา65 มอราชภัฏลำปาง,ราชภัฏลำปาง

Search

Read the Text Version

แนะนำเพื่อนและ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ห้อง 1

รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ “อาจารย์ที่ปรึกษา” สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ไม่มีฝัน ฝันใด สำเร็จได้ ถ้าไม่ลงมือทำ นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะมัง รหัส65181100101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “อัง” สังคม65

ฐานของบ้าน​คือ​อิฐ ฐานของชีวิต คือ​การศึกษา นายก้องภพ​แซ่ม้า รหัส​65181100102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ก้อง” สังคม65

ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เราไม่จำเป็น ต้องลดคุณค่าและความเชื่อมั่นของตนเอง นางสาวกาญจนา พุทธิมา รหัส 65181100103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “หนูนา” สังคม65

จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือการเติบโตและจิตใจ คนเราก็สามารถเติบโตได้เสมอตราบเท่าที่เรายังมีชีวิต นางสาวกาญชนก สีสด รหัส65181100104 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “นุ่น” สังคม65

เธอเป็นดอกไม้ที่สวยไม่หยุด และเป็นที่สุดในแจกัน นายกิติพงศ์ กินแสง รหัส 65181100105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ไนท์” สังคม65

ไม่มีบทเรียนไหนที่สอนเราเท่ากับ บทเรียนที่เราเคยเจอมาด้วยตัวเอง นางสาวแคทคริยา แสนใจ รหัส65181100106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ฝ้าย” สังคม65

เข้าเรียนทุกคาบ แต่ไม่ทราบอะไรเลย นสงสาวจรินทร์ ใจศิล รหัส 65181100107 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “น้ำฝน” สังคม65

คนที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยลงมือทำ นางสาวจิตณธนัน มาแก้ว รหัส 65181100108 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “มาย” สังคม65

รักตัวเองในวันพรุ่งนี้ให้มากกว่าวันนี้ นางสาวฉัตรชฎา เสมอใจ รหัส 65181100109 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “โมบาย” สังคม65

สิ่งสำคัญคือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมาเป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นอะไร นางสาวชญานี ยอดจิตใจ รหัส 65181100110 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “หญิง” สังคม65

ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะ นางสาว ชนิษฐา เถมินพนา รหัส 65181100111 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ณิช” สังคม65

จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไปได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กสำหรับเรา นางสาวชลธิชา กันธิยาใจ รหัส 65181100112 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “นุ่น” สังคม65

อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน นายณภัทร เดี่ยวตระกูล รหัส 65181100113 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “แบงค์” สังคม65

อย่าคิดว่าทำไม่ได้... ถ้ายังไม่ลงมือทำ นางสาว ทิพย์นภา สูงพนาดอน รหัส 65181100114 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ทิพย์” สังคม65

กลับไปมอง อย่ากลับไปเดิน นางสาวธมลวรรณ ยศวงค์ รหัส 65181100115 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ออม” สังคม65

ความสำเร็จ คือ การก้าวเดินจากความล้มเหลวหนึ่ง สู่อีกความล้มเหลวหนึ่ง โดยไม่สูญสิ้นซึ่งแรงศรัทธา นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม รหัส 65181100116 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “จอย” สังคม65

ขึ้นชื่อว่าชีวิตจะให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคเลยนั้น คงเป็นไปไม่ได้ถ้าเหนื่อย..ท้อแท้ ทนไม่ไหวจริงๆ ก็ให้ภาวนาว่า… อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป นายนรภัทร จันทร์แว่น รหัส 65181100117 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ตั้น” สังคม65

ถ้าล้มเราอาจจะได้แผล ถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย นางสาวนวลพรรณ นภาประสาทพร รหัส 65181100118 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “พลอย” สังคม65

ชีวิตเป็นของเรา อย่าให้คนอื่นมาบงการ นางสาวปาลิดา ตาวี รหัส 65181100119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “เปีย” สังคม65

ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ นางสาว พนิดา สุขใจ รหัส 65181100120 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ดา” สังคม65

Never gonna give you up, Never gonna let you down นาย ภูมิทักษ์ มณฑารัตน์ รหัส 65181100121 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “โย” สังคม65

อย่าใช้คำว่า\"พรุ่งนี้\"มาให้ความหวังตัวเอง จงทำ\"วันนี้\"ให้ดีที่สุด นายวศิน เชื้อสามารถ รหัส 65181100122 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “กอล์ฟ” สังคม65

หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร นางสาวศศิกานต์ คำมงคล รหัส 65181100123 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “แก้ม” สังคม65

อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่า นางสาว ศุจินันท์ เป็กปันคำ รหัส 65181100124 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “องุ่น” สังคม65

คิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหา เเต่สอนให้เรา มีความสุขได้ภายใต้ปัญหาที่ที่อยู่ นายศุภฤกษ์ มณีชัย รหัส 65181100125 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ภูมิ” สังคม65

นางสาวสริญญา นถาทวีสุข รหัส 65181100126 ลาออกแล้ว

อย่าเอาความสุขของตัวเอง ไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง นางสาวสุธาศิณี บุญทอง รหัส 65181100127 คณะมนุษยศาสตร์์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง1 “เค้ก” สังคม65

ชีวิตคนเราไม่ได้ง่าย มันท้าทายเสมอ นางสาวสุพรรษา วิเศษนที รหัส 65181100128 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “มุก” สังคม65

บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมินจากความมุ่งมั่น ที่แรงกล้าความฝันที่ท้าทายและวิธีการรับมือ กับความล้มเหลวในชีวิต น.ส.สุพิชญา คนหลัก รหัส 65181100129 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “ปรางค์” สังคม65

ถนนเเต่ละสาย มีจุดหมายไม่เหมือนกัน นางสาว อินทิรา น้อยราช รหัส 65181100130 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 “นิดหน่อย” สังคม65


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook