Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 15-พชร-E-book

15-พชร-E-book

Published by พชร พหลสุขสมบูรณ์, 2021-03-02 08:04:32

Description: 15-พชร-E-book

Search

Read the Text Version

The (FK)hard game on 2007 : พชร เรยี บ เรยี ง translate : แปล เกมโหมด ,การสรา้ งบีทแมพ , การวิจารณบ์ ีทแมพ , top pro player , สนิ คา้ , วีดโี อ

ABOUT Osu! Osu! เป็นเกมจงั หวะท่ีพฒั นาเผยแพรแ่ ละสรา้ งโดย Dean \"peppy\" Herbert เป็นหลกั เปิดตวั ครงั้ แรกสาหรบั Microsoft Windows ใน วนั ท่ี 16 กนั ยายน 2550 เกมนีย้ งั ไดร้ บั การพอรต์ ไปยงั mac OS, Linux, Android และ iOS รูปแบบการเลน่ คลา้ ยกบั เกมรวมถึง Osu! Tatakae! Ouendan, Taiko no Tatsujin, Beatmania IIDX, Elite Beat Agents, O2Jam, StepMania และ DJMax Osu! มีชมุ ชน Esports ท่ีกระตือรอื รน้ และบางครงั้ กแ็ นะนาให้

ผเู้ ลน่ มอื อาชีพของเกมอ่ืน ๆ ฝึกซอ้ มหรอื อนุ่ เครอ่ื ง อยา่ งเกม FPS ท่ีตอ้ งใช้ ความแมน่ ยาในการเล็งดว้ ยเมาส์

เขา้ เรอื้ งหนา้ นี้ ยินดตี อ้ นรบั สู่ osu! เกมกดจงั หวะท่ีเลน่ ฟรี พฒั นาโดย peppy โดยมี เกมโหมด 4 แบบ osu!standard จาลองการคลกิ วงกลม osu!taiko จาลองการตกี ลอง

osu!catch จาลองการเกบ็ ผลไม้ และ osu!mania จาลองการสแปมป่มุ Common points of interest -

การสรา้ งบีทแมพ การสรา้ งบีทแมพ การทาบที แมพ คอื กระบวนการท่ีผสูั รา้ งบที แมพทาบีทแมพ กระบวนการนี้ รวมถึงการเลือกเพลง ตงั้ เวลา วางโนต้ ตา่ งๆ และทดสอบบที แมพนนั้ กระบวนการนอี้ าจจะรวมถึง การเพ่มิ วดี โี อ เพิม่ storyboard หรอื การใส่ custom skin ซง่ึ ส่ิงเหลา่ นี้ ผสู้ รา้ งบที แมพ สามารถทาไดค้ นเดยี ว หรอื ทารว่ มกบั คนอ่ืนก็ได้ บางครงั้ เรยี กคนเหลา่ นีว้ า่ storyboarders skinners และ/หรอื guest creators ขนึ้ อยกู่ บั วา่ พวกเขาทาอะไร

การวิจารณบ์ ีทแมพ การวจิ ารณบ์ ีทแมพ คือการท่ีผคู้ น (ท่ีเรยี กกนั วา่ \"modders\")เขา้ ไปวิจารณบ์ ีทแมพท่ีอยใู่ น สถานะ pending (หรอื work in progress/help) การวจิ ารณเ์ ป็นส่งิ ท่สี าคญั มากใน การควบคมุ คณุ ภาพของบที แมพ เพราะว่าการวิจารณส์ ามารถทาใหผ้ สู้ รา้ งบีทแมพแกไ้ ขปัญหา ตา่ ง ๆ ได้ การทาสกิน หนา้ หลกั : การทาสกิน ดหู นา้ นีด้ ว้ ย: วิธีการทาสกิน การทาสกินสามารถ ทาใหใ้ ครก็ไดเ้ ปล่ยี นลกั ษณะรูปแบบของ osu! มนั อาจเป็นสง่ิ เลก็ ๆ เชน่ การเปล่ียนเมาส์ (cursor) หรอื ถึงขนั้ เปล่ยี นรูปโฉมของทกุ โหมดและอนิ เตอรเ์ ฟซ osu! wiki - วิธีท่ีคณุ สามารถช่วยเรา! ตงั้ แต่ 26 มิถนุ ายม 2559 osu! wiki ไดถ้ กู ยา้ ยมาท่ี GitHub repository ซง่ึ หลงั จากการเปล่ยี นแปลงครงั้ นี้ การทางานไดเ้ ปล่ยี นแปลงไปอยา่ งมาก การ รว่ มมือต่าง ๆ จะถกู ทาผา่ น osu-wiki GitHub repository และจะถกู ตรวจสอบ ก่อนท่ีจะไดร้ บั การยืนยนั และรวมไปใน osu! wiki เพ่ือท่ีจะเรม่ิ ดบู ทความ ไกดก์ ารรว่ มมือใน osu! Wiki

Top pro player #1 WHITE CAT Osu! profile: https://osu.ppy.sh/users/4504101 Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCNa- jCtDezkno9C1C5r9mHw

#4 Aetna Osu! Profile: https://osu.ppy.sh/users/6447454 Youtube channel: https://www.youtube.com/user/risingfevers

#6 Lifeline Osu! Profile: https://osu.ppy.sh/users/11367222 Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC8KENKpPH3 c2Jf02SDXXB5w

#11 _insomnia Osu! Profile: https://osu.ppy.sh/users/8928855/fruits Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCfXT9ndhWG n_uwzyWcB5yNA

#20 Dereban Osu! Profile: https://osu.ppy.sh/users/4882979 Youtube channel: -

แหล่งทม่ี า : https://osu.ppy.sh/wiki/en/Welcome : https://www.google.com/search?q=osu : https://youtube.com : https://osu.ppy.sh/users/


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook